FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/972 F, C/16/14/922F; C/16/14/921F Datum uitspraak : 4 november 2014 (Nachon Automatisering B.V.) en 14 oktober 2014 (Nachon Nederland B.V. en Nachon B.V. Curator : J.M. van Raaijen Rechter-Commissaris : mr. G.A.M. Peper Activiteiten onderneming : Ontwikkeling en onderhoud van software, support en service, op het gebied van de logistiek. Omzetgegevens : Zie onderdeel 1.2. Personeel gemiddeld aantal : 13 Nachon B.V. en Nachon Nederland B.V. en 2 Nachon Automatisering B.V. Verslagperiode : 18 februari 2015 t/m 18 mei 2015 Bestede uren in verslagperiode : 1 uren en 18 minuten (Nachon Automatisering B.V.) 48 minuten (Nachon Nederland B.V.) 2 uren en 36 minuten (Nachon B.V.) Bestede uren Totaal : 5 uren en 30 minuten (Nachon Automatisering B.V.) 10 uren en 36 minuten (Nachon Nederland B.V.) 109 uren en 14 minuten (Nachon B.V.) Saldo faillissementsrekening : 171,90 (Nachon Automatisering B.V.) 5.311,24 (Nachon Nederland B.V.) ,89 (Nachon B.V.) 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Bij vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland D.d. 14 oktober 2014 werd het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschappen Nachon B.V. en Nachon Nederland B.V. Bij vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 4 november 2014 werd het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V. De rechtspersonen zijn statutair gevestigd te Zeewolde en waren feitelijk aldaar gevestigd aan het Planetenveld 45. De faillissementen betreffen een eigen aangifte. Nachon Automatisering B.V. werd opgericht op 24 mei Nachon B.V. en Nachon Nederland B.V. werden beide opgericht op 28 mei De aandelen in het geplaatste kapitaal van Nachon B.V. en Nachon Nederland B.V. werden gehouden door Nachon Automatisering B.V. Enig bestuurder van Nachon B.V. en Nachon Nederland B.V. is Nachon Automatisering B.V. Bestuurder van Nachon Automatisering B.V. is de besloten vennootschap Besade B.V. (tevens 37,4% aandeelhouder Nachon Automatisering B.V.) te Zeewolde. Bestuurders van Besade B.V. is de heer J.M.in t Veld. Nachon Automatisering B.V. houdt nog alle aandelen in de besloten vennootschap Hayom IT B.V. Daarin worden geen activiteiten ontplooit. Deze rechtspersoon is overigens niet failliet verklaard. De onder-

2 neming van gefailleerden hield zich bezig met de ontwikkeling (Nachon B.V.) en het vermarkten (Nachon Nederland B.V.) van software oplossingen voor de transportsector en logistieke dienstverleners (CRM, HRM, Financieel, Ordermanagement, Transportplanning, Ritoptimalisatie, Track & Trace, Facturatie, Warehousemanagement). De gevoerde producten waren (met name) een (tweetal) softwareproducten. Bij de vennootschappen waren 13 werknemers in dienst. De bedrijfsactiviteiten werden ontplooid vanuit een bedrijfslocatie te Zeewolde aan het Planetenveld 45. Deze ruimte werd gehuurd. 1.2 Winst en verlies : De laatst gedeponeerde jaarcijfers betreffen het boekjaar Ze werden tijdig gedeponeerd. Over de boekjaar 2013 zijn conceptcijfers beschikbaar. Over het boekjaar 2012 was er een (geconsolideerd) balanstotaal van ,--. In 2013 bedraagt het (geconsolideerde) balanstotaal ,--. Door Nachon Nederland B.V. werd in 2012 een verlies gerealiseerd van ,--. In 2013 bedroeg het verlies ,--. Nachon B.V. realiseerde in het boekjaar 2012 een verlies van ,-- en in 2013 een verlies van ,--. Geconsolideerd werd in 2012 een verlies gerealiseerd van ,-- en in 2013 een geconsolideerd verlies van 719,000, Balanstotaal : Zie Lopende procedures : Is niet van gebleken. 1.5 Verzekeringen : Er is gebleken van de gebruikelijke (lopende) verzekeringsovereenkomsten in verband met de bedrijfsvoering. Deze zijn/worden beeindigd. 1.6 Huur : De onderneming van de vennootschappen werd gevoerd vanuit een bedrijfsruimte te Zeewolde, gelegen aan vorengenoemd adres. Het bedrijfspand werd gehuurd door Nachon Automatisering B.V. De huurovereenkomst werd inmiddels opgezegd. Na verkoop van de activa heeft de koper van de activa de bedrijfsruimte weer (leeg) aan de verhuurder ter beschikking gesteld. 1.7 Oorzaak faillissement : Door het bestuur van de gefailleerde vennootschappen is aangegeven dat de oorzaak van het faillissement gelegen is in een combinatie van factoren, waarvan de belangrijkste zijn de hoge kosten en lang doorlooptijd die gepaard gaan met de ontwikkeling van software en tegenvallende verkopen daarvan aan transportondernemingen en logistieke dienstverleners, die op hun buurt zelf veelal in financiële moeilijkheden verkeren, waardoor investeringen worden uitgesteld/afgesteld. De (middellijk) aandeelhouders waren uiteindelijk niet bereid nog financiële middelen te verschaffen om het faillissement te voorkomen. Gesprekken die voorafgaand aan het faillissement met partijen zijn gevoerd om te komen tot een overname van de onderneming(-sactiviteiten) hebben niet tot een op-

3 lossing geleid. Toen er geen liquiditeiten meer waren om aan de lopende verplichtingen te (blijven) voldoen, hebben de rechtspersonen besloten tot het zelf aanvragen van het faillissement. Naar de oorzaken van het faillissement dient nog nader onderzoek te worden gedaan. Naar de oorzaken van het faillissement wordt thans nader onderzoek gedaan. Naar de oorzaken van het faillissement dient nog nader onderzoek te worden gedaan. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Ten tijde van het vonnis tot faillietverklaring waren er bij gefailleerden in totaal 15 werknemers in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Zie Datum ontslagaanzegging : De arbeidsovereenkomsten met het personeel werden opgezegd bij schrijven 21 oktober 2014 (Nachon Nederland B.V. en Nachon B.V.), respectievelijk bij schrijven d.d. 4 november 2014 (Nachon Automatisering B.V.). De loonaanspraken met het personeel werden inmiddels met het UWV afgewikkeld. Het UWV diende ter zake nog geen vorderingen in. Het UWV diende inmiddels vorderingen in ter zake van de overgenomen loonbetalingsverplichtingen van voor en na faillissementsdatum. De boedelvordering ter zake bedraagt ,07 (Nachon), 7.100,73 (Nachon Automatisering) en ,76 (Nachon Nederland) en preferentie vorderingen ter zake bedraagt ,68 (Nachon), 8.540,69 (Nachon Automatisering) en ,44 (Nachon Nederland). 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Op de bedrijfslocatie van gefailleerden was een bescheiden kantoorinventaris aanwezig. Van voorraden of andere roerende activa was geen sprake. Tot het actief van Nachon B.V. behoorden voorts de intellectuele rechten op de genoemde software producten. Met

4 toestemming van de rechter-commissaris werden de activa verkocht voor een bedrag van in totaal ,-- (waarvan een bedrag ter grootte van 7.500,-- betrekking heeft op de inventaris). 3.6 Verkoopopbrengst : Zie Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Behoudens de inventaris waren de activa niet verpand. Met de pandhouder (ABN AMRO Bank N.V.) werd ten aanzien van de inventaris geen boedelbijdrage afgesproken, nu reeds duidelijk was dat de vordering van de fiscus waarvoor het bodemvoorrecht op de opbrengst van de inventaris geldt, de verkoopopbrengst van de bodemzaken (ver) te boven zal gaan. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Zie 3.7. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Zie Verkoopopbrengst : Zie Boedelbijdrage : Zie 3.5. Andere activa 3.12 Beschrijving : In het kader van het verstrekken van informatie aan geïnteresseerde partijen voor de activa, het beantwoorden van vragen en het voeren van overleg werd een bijdrage op de faillissementsrekening bijgeschreven van 750,00. In het kader van het verstrekken van informatie aan geïnteresseerde partijen voor de activa, het beantwoorden van vragen en het voeren van overleg werd nogmaals een bijdrage op de faillissementsrekening bijgeschreven van 750,00. Tevens werd een bedrag ontvangen aan banksaldo ten bedrage van 359,14. Aan rente werd op de faillissementsrekening van Nachon een bedrag gerealiseerd van 182,71. De faillissementsrekening in het faillissement van Nachon B.V. vertoont thans een stand van ,85. In het faillissement van Nachon Nederland B.V. werd een bedrag van in totaal 5.045,77gerealiseerd ter zake van werkzaamheden van na faillissementsdatum. De bedragen werden aanvankelijk per abuis betaalbaar gesteld op de faillissementsrekening van Nachon B.V., doch zijn inmiddels doorgeleid naar de faillissementsrekening van Nachon Nederland B.V. Tevens werd een bedrag ontvangen aan banksaldo ten bedrage van 253,90. Aan rente werd op de faillissementsrekening een bedrag gerealiseerd van 2,06. Van de faillissementsrekening van Nachon Nederland B.V. werd een bedrag voldaan ten bedrage van 350,32 ter zake van het tijdelijk handhaven van een ICT voorziening en een bedrag van 605,00 in verband met kosten van een met toestemming van de rechtercommissaris ingeschakeld accountantskantoor (Quick scan). De faillissementsrekening in het faillissement van Nachon Nederland B.V vertoont thans een stand van 4.346,41.

5 3.13 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. In het faillissement van Nachon Automatisering werd een bedrag ontvangen aan banksaldo ten bedrage van 171,90. De faillissementsrekening vertoont thans een stand van 171,90. Op de faillissementsrekeningen van Nachon Nederland B.V. en Nachon B.V. werden in de voorliggende verslagperiode bedragen aan rente gerealiseerd van respectievelijk 9,51 en 185,04. De faillissementsrekeningen vertonen thans een stand van 4.355,92 (Nachon Nederland B.V.), ,89 (Nachon B.V.) en (Nachon Automatisering) 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Er is sprake van een debiteurenpositie die rechtsgeldig werd verpand aan de ABN AMRO Bank N.V. De bank zal de verpande vorderingen zelf (doen) incasseren. Voor de boedel is daarbij geen rol weggelegd. Daarnaast zij verwezen naar onderdeel 3.12 van dit verslag. 4.2 Opbrengst : Niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De ondernemingsactiviteiten werden (mede) gefinancierd door de ABN AMRO Bank N.V. Per faillissementsdatum bedroeg de vordering van de ABN AMRO Bank N.V ,05 (excl. rente en kosten). Tot zekerheid van de terugbetaling van al hetgeen gefailleerden verschuldigd zijn, werd een pandrecht gevestigd op de bedrijfsinventaris en vorderingen. Daarnaast werden vorderingen uit hoofde van leningen van een viertal partijen ten bedrage van in totaal (ruim) ,-- achtergesteld bij de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. 5.2 Leasecontracten : Er was sprake van leasecontracten met betrekking tot in de onderneming gebruikte vervoermiddelen. Deze overeenkomsten zijn inmiddels beëindigd. Ook de overeenkomsten met betrekking tot een kopieermachine en een koffiemachine werden/worden beëindigd. 5.3 Beschrijving zekerheden : Zie Separatistenpositie : Zie Boedelbijdragen : Zie 5.1.

6 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De ondernemingsactiviteiten zijn door gefailleerden gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Door de gefailleerde vennootschappen werd een boekhouding gevoerd. De boekhouding komt ordentelijk en compleet voor. De administratie lijkt op dusdanige wijze te zijn gevoerd dat de rechten en verplichtingen van de vennootschappen daaruit kunnen worden gekend. De administratie wordt nog wel aan een nadere beschouwing onderworpen. Daartoe is met toestemming van de rechtercommissaris een externe deskundige ingeschakeld. Met het oog op eventuele onregelmatigheden/onrechtmatigheden, wordt de administratie aan nader onderzoek onderworpen. De verwachting is gerechtvaardigd dat zulks in de komende verslagperiode kan worden afgewikkeld. 7.2 Depot jaarrekeningen : Is aan voldaan. Zie onderdeel Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet van toepassing. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Dient nog nader te worden onderzocht. Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus en/of anderszins onregelmatig/onrechtmatig handelen van de zijde van (de bestuurder van) de gefailleerde vennootschappen. 7.6 Paulianeus handelen : Zie 7.5. Is in onderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens de loonbetalingsverplichtingen van na faillissementsdatum en de huurverplichtingen diende het UWV nog geen boedelvordering in.

7 Het UWV diende inmiddels ook haar boedelvordering in ten bedrage van ,50 (Nachon Nederland), ,07 (Nachon B.V.) 7.100,73 (Nachon Automatisering) 8.2 Pref. vord. van de fiscus : De Belastingdienst diende reeds preferente vorderingen in ten bedrage van in totaal ,00 (Nachon Nederland) ,00 (Nachon B.V.) 7.184,00 (Nachon Automatisering) 8.3 Pref. vord. van het UWV : Het UWV diende nog geen vorderingen in ,44 (Nachon Nederland) ,68 (Nachon B.V.) 8.540,69 (Nachon Automatisering) 8.4 Andere pref. crediteuren : Niet van toepassing. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Er diende een 10-tal crediteuren concurrente vorderingen in ten bedrage van in totaal ,67(Nachon Nederland B.V.) Er diende een 7-tal crediteuren concurrente vorderingen in ten bedrage van in totaal ,14 (Nachon B.V.). Er diende een 22-tal crediteuren concurrente vorderingen in ten bedrage van in totaal ,22 (Nachon Automatisering B.V.). 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Zie Verwachte wijze van afwikkeling: Het is nog te vroeg om een verwachting uit te spreken ten aanzien van de wijze van afwikkeling van het faillissement. Een en ander zal nog afhangen van de definitieve beeldvorming en de mogelijk nog nader te realiseren baten. Het vooruitzicht voor de concurrente schuldeisers lijkt echter niet gunstig. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak : Naast de verdere inventarisatie van schulden en eventuele activa zullen vorengenoemde onderzoeks- en actiepunten verder ter hand worden genomen. 9.3 Indiening volgend verslag : 17 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie