gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand;"

Transcriptie

1 Nummer: Onderwerp: Beleidsregels bijzondere bijstand. Burgemeester en wethouders van Haaksbergen; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand; besluiten: vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand Hoofdstuk l Algemeen Artikel 1 1. In deze beleidsregels zijn de begrippen van toepassing zoals vastgesteld in de Wet werk en bijstand (hierna: Wwb) onder Hoofdstuk 1, 1.1, in de artikelen 1 tot en met Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de bepalingen in de Wwb. 3. Verlening van bijzondere bijstand, op grond van deze beleidsregels, vindt plaats op grond van individuele omstandigheden en wordt gekenmerkt door het maatwerkprincipe. 4. Op grond van bijzondere omstandigheden, gelegen bij de aanvrager en/of diens gezinsleden, kan het college afwijken van deze beleidsregels. 5. Ten aanzien van de verlening van de bijzondere bijstand is, daar waarin deze beleidsregels niet voorzien, de leidraad van de gemeente Enschede eveneens van toepassing. 6. Het college kan de bijzondere bijstand qua hoogte en duur beperken. 7. Een aanvraag voor bijzondere bijstand moet in beginsel worden ingediend, voordat - of vlak nadat de kosten zijn gemaakt, als regel binnen een maand. Hoofdstuk ll Bijstand aan personen van 18, 19 en 20 jaar Artikel 2 1. Een jongere van 18, 19 of 20 jaar heeft recht op aanvullende bijzondere bijstand indien en voor zover zijn noodzakelijke bestaanskosten hoger zijn dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 20 van de Wwb. 2. Hogere noodzakelijke bestaanskosten zoals bedoeld in het eerste lid worden aanwezig geacht als de jongere zelfstandig woont en er tevens sprake is van één van de volgende omstandigheden: a. beide ouders van de jongere zijn overleden of wonen in het buitenland; b. de jongere is op grond van een officiële maatregel uit huis geplaatst; c. de jongere is op de datum van aanvragen van de bijstand al langer dan één jaar zelfstandig wonend; d. de jongere heeft, alleen of samen met een partner van 18, 19 of 20 jaar de zorg voor één of meer kinderen; 1

2 e. de jongere is niet officieel uit huis geplaatst maar het is niet verantwoord om hem/haar bij de ouders te laten wonen. 3. De hoogte van de bijzondere bijstand wordt vastgesteld op de uitkering die de jongere zou ontvangen op grond van de Toeslagenverordening Haaksbergen 2004, indien hij 21 jaar zou zijn. 4. De bijstand als bedoeld in het eerste lid wordt op grond van artikel 61, eerste lid, sub a Wwb en op grond van artikel 5 van de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand, verhaald op de onderhoudsplichtige. HOOFDSTUK lll Kosten van wonen Artikel 3 1. Onder woonkosten wordt verstaan: a. Indien een huurwoning wordt bewoond: de op 1 juli van het lopende huursubsidietijdvak geldende huurprijs per maand, zoals bedoeld in de Huursubsidiewet; b. Indien een eigen woning wordt bewoond: de maandelijks verschuldigde hypotheekrente vermeerderd met de voor de woning te betalen zakelijke lasten. Onder zakelijke lasten worden verstaan: de rioolrechten, het eigenaarsgedeelte van de onroerendezaakbelasting, de brand- en opstalverzekering, het eigenaarsgedeelte van de waterschapslasten en een genormeerd bedrag voor kosten van groot onderhoud. 2. Onder huursubsidietijdvak wordt verstaan: de periode van 1 juli van het lopende kalenderjaar tot 1 juli in het daarop volgende kalenderjaar. 3. Indien een huurwoning wordt bewoond waarvan de woonkosten lager zijn dan het van toepassing zijnde bedrag bedoeld in artikel 13 van de Huursubsidiewet, kan een woonkostenvergoeding worden verstrekt indien: a. geen recht op huursubsidie bestaat en dit geen gevolg is van nalatigheid van de aanvrager; b. de huursubsidie of de weigering daarvan is gebaseerd op een voor aanvang van de bijstandsverlening hoger inkomen en de aanvrager niet in aanmerking kan komen voor een vergoeding op grond van het Besluit vangnetregeling huursubsidie. 4. De woonkostentoeslag, bij bewonen van een huurwoning, wordt bij ongewijzigde omstandigheden verstrekt tot en met de laatste dag van het huursubsidietijdvak waarin de aanvraag is ingediend. 5. Indien de woonkosten hoger zijn dan de maximale huurgrens, zoals genoemd in artikel 13 van de Huursubsidiewet, kan een woonkostenvergoeding worden verstrekt gedurende maximaal twaalf maanden vanaf de datum aanvraag. 6. Aan het verlenen van een vergoeding, zoals bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, wordt de voorwaarde verbonden dat de aanvrager al het mogelijke doet om andere goedkopere woonruimte te krijgen. 7. De woonkostenvergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de Huursubsidiewet. 2

3 HOOFDSTUK lv Kosten van scholing, werkervaring en zelfstandige bestaansvoorziening Artikel 4 1. Onder kosten van scholing worden verstaan de kosten van herscholing, omscholing en bijscholing en de noodzakelijkerwijs daarmee gepaard gaande kosten. 2. Kosten van scholing, werkervaring en kosten ter bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening, kunnen voor bijstand in aanmerking komen indien het college de betreffende scholing als noodzakelijk aanmerkt voor de inschakeling in de arbeidsmarkt. 3. Onder kosten van werkervaring worden verstaan kosten die gepaard gaan met het opdoen van werkervaring bij een werkgever. 4. Onder kosten ter bevordering van zelfstandige bestaansvoorziening worden verstaan kosten die worden gemaakt met het doel om uit de uitkering te geraken dan wel de noodzakelijk te verlenen bijstand te verminderen. 5. De kosten bedoeld in dit artikel komen alleen voor bijstandsverlening in aanmerking voorzover ze niet, op grond van een trajectplan, uit het werkdeel van de Wwb kunnen worden bekostigd. HOOFDSTUK V Kosten van medische en sociale voorzieningen Artikel 5 1. Bijzondere bijstand kan worden verleend voor noodzakelijke medische- en/of sociale voorzieningen. 2. Voor de vaststelling van de noodzaak van medische voorzieningen wordt om advies gevraagd bij een onafhankelijke (externe) adviseur. 3. Het college kan op grond van individuele omstandigheden van de aanvrager beslissen om van het in het tweede lid bepaalde af te zien, indien de te verlenen bijstand minder is dan 230,00 op jaarbasis. 4. Indien de kosten reeds gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening, die door het college als noodzakelijk wordt aangemerkt, en er een vergoeding wordt gevraagd voor de eigen bijdrage, dan worden de kosten automatisch als noodzakelijk aangemerkt. HOOFDSTUK Vl Kosten van duurzame gebruiksgoederen Artikel 6 1. Indien voor de kosten van noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen een geldlening is verstrekt door de Stadsbank Oost Nederland (hierna: SON), wordt bijzondere bijstand verleend voor de kosten van rente en aflossing, indien en voor zover deze kosten het aflossingspercentage genoemd in artikel 13 van deze beleidsregels te boven gaan. 2. Bijzondere bijstand ter voorziening in de kosten van duurzame gebruiksgoederen wordt verstrekt in de vorm van een geldlening of in de vorm van borgtocht. De aflossing van de geldlening wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 13. 3

4 HOOFDSTUK Vll Bijstand in schulden Artikel 7 1. Kredietverstrekking door de SON wordt aangemerkt als voorliggende voorziening. 2. Indien voor de kosten van een noodzakelijke schuldsanering een geldlening wordt verstrekt door de SON kan bijzondere bijstand worden verleend voor de kosten van rente en aflossing, indien en voor zover deze kosten de aflossingsruimte zoals bedoeld in artikel 13 van deze beleidsregels te boven gaat. 3. Indien het benodigde krediet, nodig voor de noodzakelijke schuldsanering, niet door de SON verstrekt kan worden, kan indien daar naar het oordeel van het college dringende redenen voor bestaan, bijstand in de vorm van een geldlening worden verleend op grond van artikel 49 van de Wwb. 4. Aan bijstandsverlening zoals bedoeld in dit artikel wordt de verplichting verbonden, dat belanghebbende zich aan de gemaakte afspraken met de SON, het maatschappelijk werk en het college houdt. 5. De aflossing van de geldlening bedoeld in lid 4 vindt plaats met inachtneming van de aflossingsregels van artikel 13 van deze beleidsregels. 6. Als naast de geldlening als bedoeld in het derde lid, de belanghebbende een geldlening bij de SON heeft kan de aflossing worden opgeschort tot het moment waarop de lening bij de SON is afgelost, onder de voorwaarde dat de belanghebbende de aflossingsverplichtingen bij de SON volledig nakomt. HOOFDSTUK Vlll Toeslag voormalige alleenstaande ouders Artikel 8 1. Wanneer het laatste in de gezinsbijstand begrepen kind van een alleenstaande ouder de leeftijd van 18 jaar bereikt en bij de ouder blijft wonen, kan een toeslag worden verstrekt. 2. De duur van de toeslag is maximaal drie jaar en bedraagt de eerste twaalf maanden 95,00 per maand, de tweede twaalf maanden 70,00 per maand en de laatste twaalf maanden 50,00 per maand. 3. De in dit artikel bedoelde toeslag eindigt in ieder geval indien: a. de voormalige alleenstaande ouder geen uitkering meer van de gemeente ontvangt, dan wel een uitkering ontvangt naar een andere norm dan die voor een alleenstaande, of b. het betreffende kind niet langer tot het huishouden van de voormalige alleenstaande ouder behoort, of c. het betreffende kind een zelfstandig inkomen heeft dat meer is dan 125% van van de voor dat kind van toepassing zijnde bijstandsnorm. HOOFDSTUK lx Bijstand voor reiskosten van zittend ziekenvervoer Artikel 9 1. Bijzondere bijstand kan worden verleend voor de noodzakelijke reiskosten van het zittend ziekenvervoer voorzover deze niet worden vergoed door een voorliggende voorziening. 4

5 2. Onder zittend ziekenvervoer wordt verstaan; vervoer dat noodzakelijk is per taxi, per eigen auto of vervoer door derden naar een ziekenhuis of medisch specialist buiten Haaksbergen, omdat reizen per openbaar vervoer om medische redenen niet mogelijk is. 3. Indien belanghebbende zelf in het vervoer kan voorzien per eigen auto of vervoer door derden mogelijk is, dan wordt dit beschouwd als een afdoende voorziening en wordt de bijstand berekend op basis van de tarieven van het openbaar vervoer. 4. Indien belanghebbenden gebruik maken van de buitengewone uitgavenregeling van de Belastingdienst voor het zittend ziekenvervoer, dan wordt hiervoor geen bijzondere bijstand verleend. 5. Artikel 1, lid 7 van deze beleidsregels is voor aanvragen zittend ziekenvervoer tot 1 juli 2005 niet van toepassing. HOOFDSTUK X Draagkracht en aflossing Artikel 10 Draagkrachtregels algemeen 1. Bij de verlening van bijzondere bijstand is de aanvrager, afhankelijk van de financiële draagkracht, een eigen bijdrage verschuldigd. 2. De draagkracht is afhankelijk van het vermogen en/of het inkomen en wordt vastgesteld voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is ingediend. 3. De draagkracht kan over een afwijkende periode worden vastgesteld, indien de omstandigheden van de aanvrager of de aard van de kosten daar aanleiding voor geven. Artikel 11 Draagkracht uit vermogen 1. De draagkracht uit vermogen wordt vastgesteld op 100% van het vermogen, dat de in artikel 34 Wwb genoemde bedragen te boven gaat. 2. In afwijking van het eerste lid wordt bij bijstandsverlening voor overbruggingsuitkeringen, verhuiskosten, kosten van begrafenis en crematie en vervanging van duurzame gebruiksgoederen, de draagkracht vastgesteld op 100% van de in artikel 34 Wwb genoemde bedragen. Artikel 12 Draagkracht uit inkomen 1. De draagkracht uit het inkomen wordt vastgesteld op een gedeelte van het meerinkomen van de aanvrager. Onder meerinkomen wordt verstaan het verschil tussen het netto jaarinkomen van de aanvrager en de van toepassing zijnde netto bijstandsnorm. 2. De draagkracht wordt vastgesteld op 100% van het meerinkomen indien sprake is van bijstand voor woonkosten, ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, verhuiskosten, rente en aflossing van geldleningen, overbruggingsuitkeringen, kosten van begrafenis en crematie, kosten in verband met een tijdelijke opname in een inrichting of detentie, en duurzame gebruiksgoederen. 3. De draagkracht wordt in alle overige gevallen vastgesteld op 35%. 5

6 Artikel 13 Aflossingsregels 1. De maandelijkse aflossingsruimte voor bijstand verstrekt in de vorm van een geldlening zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 bedraagt bij een inkomen op bijstandsniveau 8% van de bijstandsnorm. 2. Indien het netto inkomen de van toepassing zijnde bijstandsnorm te boven gaat, wordt het meerdere gedeeltelijk aangewend als aflossingsruimte, bovenop de in het eerste lid vastgestelde aflossingsruimte. 3. De extra aflossingsruimte bedoeld in het tweede lid bedraagt voor een gehuwde of alleenstaande ouder 50% van het meerinkomen en voor een alleenstaande 70% van het meerinkomen. 4. Het netto inkomen zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt vastgesteld inclusief vakantiegeld. HOOFDSTUK Xl Slotbepalingen Artikel Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen over de bijzondere bijstand. 2. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie, met uitzondering van artikel 9 van deze beleidsregels, dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 in werking treedt. 3. Op de dag dat deze beleidsregels in werking treden, worden de op 26 september 2001 vastgestelde Beleidsregels bijzondere bijstand ingetrokken. 4. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels bijzondere bijstand. Haaksbergen, burgemeester en wethouders L.J.J.M. Franken secretaris drs. K.B. Loohuis burgemeester Samensteller: G. Hoogeveen 6

7 Toelichting beleidsregels bijzondere bijstand Algemeen: In deze beleidsregels zijn geen vormen van categoriale bijzondere bijstandsverlening opgenomen. Bijzondere noodzakelijke kosten worden vergoed op basis van individueel maatwerk. Toelichting artikelsgewijs Artikel 1: Algemeen De begrippen zoals geformuleerd in de Wwb zijn ook van toepassing op deze beleidsregels. In lid 2 is aangegeven dat de verlening van bijzondere bijstand plaatsvindt met inachtneming van het bepaalde in de Wwb. Het lokale beleid mag niet in strijd zijn met de Wwb. Hierbij dient met name gedacht te worden aan; bepalingen betreffende de kring van rechthebbenden, vermogensbepalingen en de verhouding tot voorliggende voorzieningen. In Lid 3 is aangegeven, dat bijzondere bijstandsverlening plaatsvindt op grond van het maatwerkprincipe. Door bijzondere omstandigheden kan zich de situatie voordoen, dat in het individuele geval de uitkeringsnorm niet volledig toereikend is ter voorziening in bepaalde noodzakelijke kosten. Voor zover belanghebbende voor dergelijke kosten geen beroep kan doen op een voorliggende voorziening en deze uitgaven naar het oordeel van het college evenmin uit de eigen middelen kan voldoen, kan daarvoor bijzondere bijstand worden verstrekt. Uitgaande van het maatwerkprincipe toetst het college, in het individuele geval, alle feiten en omstandigheden ter vaststelling van de noodzaak van de kosten en of deze daadwerkelijk gemaakt zijn. In lid 5 is aangegeven dat in gevallen, waarin deze beleidsregels niet voorzien, de leidraad van de gemeente Enschede van toepassing is. Meestal zal het hierbij gaan om berekeningsmethodes, het toepassen van normen, richtprijzen, etc. Lid 6 geeft het college de mogelijkheid om de bijstand te maximeren c.q. te beperken. Zo wordt bijvoorbeeld de bijstand in de kosten van een brilmontuur gemaximeerd en is de bijstand voor duurzame gebruiksgoederen op vooraf vastgestelde bedragen bepaald. Deze normen zijn opgenomen in de leidraad van de gemeente Enschede. Lid 7 Zie voor nadere toelichting de leidraad van de gemeente Enschede. Artikel 2: Bijstand aan personen van 18, 19 en 20 jaar De uitkering voor 18, 19 en 20 jarigen (hierna te noemen: jongeren) is in de Wwb apart genormeerd in artikel 20. Deze normen worden geacht voldoende te zijn ter voorziening in de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan voor een thuiswonende jongere. In bepaalde situaties kan het echter noodzakelijk zijn om extra bijstand te verlenen en wel in die gevallen waarin de noodzakelijke bestaanskosten hoger zijn dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Lid 2 geeft een limitatieve opsomming van de gevallen waarin hogere noodzakelijke bestaanskosten aanwezig worden geacht. Door deze bepaling op te nemen wordt voorkomen dat extra bijstand moet worden verleend in elke situatie waarin een jongere de wens heeft om zelfstandig te wonen. 7

8 Artikel 3: Kosten van wonen Dit artikel regelt wanneer en tot welk bedrag bijzondere bijstand wordt verleend voor woonkosten. In lid 1 worden de woonkosten gedefinieerd. Voor wat betreft de woonkosten van een huurwoning vindt volledige aansluiting plaats bij de Huursubsidiewet. De omschrijving van woonkosten bij een eigen woning is gebaseerd op de jurisprudentie. Lid 2 bepaalt dat de toekenning van woonkostentoeslag in tijd is begrensd door het lopende huursubsidietijdvak. Daarna kan immers voor het nieuwe huursubsidietijdvak een aanvraag om huursubsidie worden ingediend op grond van de Huursubsidiewet. Lid 3 geeft aan wanneer een woonkostentoeslag kan worden verstrekt indien op grond van de hoogte van de huur wel recht op huursubsidie zou bestaan. Slechts in de genoemde gevallen bestaat recht op huursubsidie. De bepaling onder a, doelt op de situatie waarin bijvoorbeeld na afloop van de aanvraagtermijn (3 maanden vanaf de peildatum, is 1 oktober van elk jaar) een woning wordt toegewezen waarvan de lasten zodanig zijn dat recht op huursubsidie zou bestaan. Omdat de belanghebbende geen huursubsidie meer kan aanvragen, bestaat recht op een woonkostentoeslag. Er mag geen sprake zijn van nalatigheid bij de aanvrager. Indien de aanvrager in staat was om voor 1 oktober aan te vragen maar dit heeft verzuimd, bestaat geen recht op woonkostentoeslag. De leden 5 en 6 regelen de verstrekking van een woonkostenvergoeding indien de woonlasten boven de maximale huurgrens liggen. Deze grens is opgenomen in artikel 13 van de Huursubsidiewet. Bij huurwoningen zal dit weinig voorkomen. Bij een eigen woning kan dit vaker aan de orde zijn. Vanuit het oogpunt van bijstandsverlening is het gerechtvaardigd om grenzen te stellen aan het verlenen van bijstand als de woonlasten boven de hierboven genoemde grens uitstijgen. De verstrekking van een woonkostentoeslag wordt beperkt tot maximaal 1 jaar. Gedurende deze periode moet de belanghebbende al het mogelijke doen om andere goedkopere woonruimte te vinden. Dit wordt met toepassing van de Wwb als een verplichting opgelegd. De inspanning van de belanghebbende moet kritisch worden beoordeeld. Van de belanghebbende mag een actieve bijdrage worden verwacht. Alleen een inschrijving bij de woningbouwvereniging is niet voldoende. De aanvrager dient ook regelmatig te informeren of proberen in de vrije sector een huurwoning te vinden. Niet alleen de woning ter verkoop aanbieden, maar ook uitgaan van reële prijsstelling. Indien na één jaar blijkt dat de aanvrager er niet in is geslaagd om goedkopere woonruimte te vinden, kan de woonkostentoeslag, met toepassing van artikel 1, lid 3, verlengd worden. Omdat met een verlenging terughoudend wordt omgegaan, is hiervoor geen aparte concrete bepaling opgenomen. Lid 7 regelt de hoogte van de woonkostenvergoeding. Volledige aansluiting is gezocht met de berekening op grond van de Huursubsidiewet. Deze aansluiting geldt voor huur- en koopwoningen, ook indien de woonlasten boven de maximale huurgrens liggen. Dit betekent dat in deze situatie alle woonlasten boven het in artikel 13 Huursubsidiewet genoemde bedrag voor 50% worden vergoed. 8

9 Artikel 4 Kosten van scholing, werkervaring en zelfstandige bestaansvoorziening Veelal worden de hier bedoelde kosten bekostigd uit het werkdeel van de Wwb. Dit artikel biedt echter de mogelijkheid om maatwerk te leveren, bijvoorbeeld in gevallen waarin kosten van kinderopvang gemaakt moeten worden die niet door de Wet kinderopvang vergoed kunnen worden Naast de werkelijke kosten kunnen eventueel ook de met de scholing en werkervaring gepaarde nevenkosten voor bijstandsverlening in aanmerking komen. Hierbij kan gedacht worden aan reiskosten. De noodzaak van de scholing/werkervaring wordt beoordeeld door het college. Naast scholingskosten en de kosten van het opdoen van werkervaring kunnen zich andere kosten voordoen die op termijn het beroep op bijstand verminderen danwel leiden tot het beëindigen van de bijstand. Hierbij kan gedacht worden aan kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van alimentatie. Artikel 5 Kosten van medische en sociale voorzieningen Voordat bijstand ter voorziening in medische kosten wordt verstrekt, is het in principe nodig dat een advies wordt gevraagd aan een onafhankelijk medisch deskundige, in verband met de medische geheimhoudingsplicht. Aan de andere kant dient vanuit een kosten-baten-analyse niet voor elk bedrag een advies gevraagd te worden. De grens is in gelegd bij een bedrag van 230,00. In de praktijk betekent deze bepaling dat bij kosten lager dan 230,00 geen medisch advies van een onafhankelijke instantie wordt gevraagd. Er dient wel een redelijke indicatie over de noodzaak van de kosten te bestaan. Bij afwijzingen, behalve bij voorliggende voorzieningen, dient wel een advies te worden gevraagd. Voorbeelden van bijstand voor sociale voorzieningen zijn; bijstand voor de kosten van een alarmsysteem, voor de kosten van een telefoon en kosten van extra kledingslijtage als gevolg van een handicap. In het vierde lid is geregeld, dat kosten voor (bijzondere) bijstandsverlening als noodzakelijk worden aangemerkt, indien deze reeds gedeeltelijk door een noodzakelijke voorliggende voorziening worden vergoed. Een voorbeeld van een noodzakelijke voorliggende voorziening is het compact/garantpakket van Amicon (dit is een aanvulling op de verplichte hoofdbasisverzekering, zoals die landelijk is vastgesteld). Een ander voorbeeld is de noodzakelijke eigen bijdrage voor de thuiszorg. Zie verder de leidraad van de gemeente Enschede. Artikel 6 Kosten van duurzame gebruiksgoederen Dit artikel gaat over het verlenen van bijzondere bijstand voor noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen. De noodzaak wordt door het college vastgesteld op grond van individuele omstandigheden van belanghebbende. In lid 1 is een bepaling opgenomen omtrent de bijstandsverlening indien hierin is voorzien door middel van een geldlening bij de SON. Deze werkwijze heeft de voorkeur, omdat de SON wordt gezien als een voorliggende voorziening. Voor de kosten van rente en aflossing die niet uit de bijstandsuitkering kunnen worden voldaan, kan bijzondere bijstand worden verleend. Door de verwijzing naar artikel 13 van de beleidsregels wordt een uniforme werkwijze gewaarborgd. De maandelijkse lasten zijn gelijk bij een geldlening van de Stadsbank of een geldlening van de gemeente. 9

10 In lid 2 is bepaald dat het ook mogelijk is om de bijstand in de vorm van een geldlening te verstrekken dan wel in de vorm van borgtocht. De vorm van borgtocht heeft de voorkeur, omdat de SON wordt aangemerkt als voorliggende voorziening. Artikel 7 Bijstand in schulden In lid 1 is bepaald dat de aanvrager voor een gehele of gedeeltelijke oplossing van de schuldenproblematiek terecht kan bij de SON. Deze mogelijkheid moet aangemerkt worden als een voorliggende voorziening. Veelal zal echter het door de SON te verstrekken krediet niet voldoende zijn om de volledige schuldenlast te saneren. Lid 2 geeft de mogelijkheid om bijstand te verlenen in de kosten van rente en aflossing, voor zover deze kosten niet voldaan kunnen worden uit een inkomen op bijstandsniveau, volgens de normering van artikel 13 van deze beleidsregels. Dit is de werkwijze zoals die tot op dit moment wordt toegepast. Een voordeel hiervan is dat bij beëindiging van de bijstand de aanvrager zelf de kosten van rente en aflossing voor zijn rekening moet nemen. Lid 3 geeft aan, dat het college ook bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening kan verstrekken indien het benodigde krediet niet door de SON kan worden verstrekt en er dringende redenen aanwezig zijn. Bij de bepaling van de dringende redenen, houdt het college rekening met de omstandigheden van persoon en gezin. Daarbij dient tevens een onderscheid te worden gemaakt tussen primaire schulden en secundaire schulden. Primaire schulden zijn schulden die iemand in z n bestaan bedreigen. Onder deze primaire schulden vallen huurschulden, schulden voor gas, licht en water en ziektekosten. Alleen voor de hiervoor genoemde primaire schulden kan bijstand in de vorm van een geldlening worden verleend indien een borgstelling geen uitkomst biedt. De Wwb geeft de mogelijkheid van het verstrekken van een geldlening. De reden om hiervoor te kiezen is dat de belanghebbende altijd de verstrekte bijstand geheel of gedeeltelijk dient terug te betalen. Als de bijstand in de vorm van een geldlening is toegekend, is deze terugbetaling formeel zeker gesteld. De rechten en plichten van belanghebbende zijn duidelijk gesteld. Als de belanghebbende op enig moment de terugbetalingsverplichtingen niet nakomt, kan op eenvoudige wijze tot invordering worden overgegaan. In lid 4 is bepaald, dat belanghebbende aan de gemaakte afspraken met de SON, maatschappelijk werk en de gemeente dient na te komen. Deze verplichtingen dienen in een beschikking aan belanghebbende kenbaar te worden gemaakt. Een onderdeel van deze afspraken kan zijn dat belanghebbende de verplichting krijgt om mee te werken aan een budgetbeheersrekening bij de SON en moet meewerken aan budgetbegeleiding door het maatschappelijk werk. Bij het niet nakomen van de verplichtingen c.q. het niet nakomen van de afspraken wordt de schuldhulpverlening beëindigd en kan belanghebbende ook in de toekomst geen beroep meer doen op schuldhulpverlening De leden 5 en 6, handelen over de terugbetaling van de verstrekte geldlening. De terugbetaling dient te geschieden met de bedragen zoals die berekend kunnen worden op grond van artikel 13 van deze beleidsregels. Indien belanghebbende in het kader van schuldsanering ook een lening bij de SON heeft afgesloten, dient de aflossing hierop afgestemd te worden. De SON heeft hierbij voorrang, de aflossing van de geldlening die door de gemeente is verstrekt, wordt opgeschort tot het moment dat de lening bij de SON 10

11 stipt en volledig is afgelost. Dit laatste betekent, dat indien de belanghebbende de aflossingsverplichtingen bij de SON verzaakt, er geen reden is om verder uitstel van aflossing van de gemeentelijk lening te verlenen. Artikel 8 Toeslag voormalige alleenstaande ouders Als het laatste tot het gezin behorende kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt de uitkering omgezet van de één-oudernorm in de norm voor een alleenstaande. Deze terugval is moeilijk direct op te vangen. Daarom kan in bepaalde situaties gedurende een periode van drie jaar een toeslag op de alleenstaandennorm worden verstrekt. Artikel 9 Bijstand voor reiskosten van zittend ziekenvervoer Vanwege budgettaire redenen worden een aantal ziektekosten niet meer vergoed. Voor mensen met een laag inkomen is dat een probleem, met name voor mensen met een chronische ziekte of een handicap. In enkele voorliggende voorzieningen, te weten de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Ziekenfondswet (Zfw) zijn enkele wijzigingen opgetreden waardoor bepaalde kosten niet meer worden vergoed. Voor een aantal van die kosten kan een aanvullende verzekering worden afgesloten, hetgeen tot de eigen verantwoordelijkheid van belanghebbenden behoort. Voor het zgn. zittend ziekenvervoer geldt, dat daarvoor in een aantal situaties bijzondere bijstand kan worden verleend, waarbij de bijstand nadrukkelijk op de individuele omstandigheden van de persoon en/of het gezin dient te worden afgestemd. Dit houdt in dat gekeken wordt naar de goedkoopste passende oplossing voor belanghebbende. In eerste instantie wordt daarbij bezien of belanghebbende zelf in het vervoer kan voorzien of zich kan laten vervoeren door derden (echgeno(o)t(e), kinderen e.d.). Als dit het geval is vindt bijstandsverlening plaats op basis van de tarieven die gelden voor het openbaar vervoer. De volgende 4 groepen ontvangen nog wel een vergoeding van het ziekenfonds en komen dus niet voor bijzondere bijstand voor zittend ziekenvervoer in aanmerking: - personen die een nierdialyse moeten ondergaan; - personen die chemo- of radiotherapie i.v.m. een oncologische aandoening moeten ondergaan; - personen die zich uitsluitend per rolstoel kunnen verplaatsen. Geldt alleen voor alle bestemmingen die onder de Ziekenfondswet vallen; - personen die een dermate beperkt gezichtsvermogen hebben, dat zij zich niet zonder begeleiding kunnen verplaatsen. Geldt alleen voor bestemmingen die onder de Ziekenfondswet vallen. In lid 4 is geregeld, dat dezelfde kostensoort niet dubbel gedeclareerd kan worden. In lid 5 is geregeld, dat belanghebbenden tot 1 juli 2005 de gelegenheid krijgen om de kosten van het zittend ziekenvervoer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 (zie ook artikel 14, lid 2) aan te vragen. Na 1 juli 2005 geldt weer de algemene regel (artikel 1, lid 7 van deze beleidsregels), dat bijzondere bijstand moet worden aangevraagd voordat de kosten zijn gemaakt, of vlak daarna (als regel binnen een maand). Artikel 10 Draagkrachtregels algemeen Behoeft geen nadere toelichting. 11

12 Artikel 11 Draagkracht uit vermogen Dit artikel bepaalt dat alle vermogen boven de grens van het bescheiden vermogen moet worden aangewend ter bestrijding van de bijzondere noodzakelijke bestaanskosten. In lid 2 wordt een aantal gevallen bepaald waarin ook met het bescheiden vermogen rekening dient te worden gehouden. In die gevallen wordt het bescheiden vermogen dus niet vrijgelaten. Artikel 12 Draagkracht uit inkomen Behoeft geen toelichting. Artikel 13 Aflossingsregels De gemeente is vrij om de aflossingsbepalingen te regelen, mits één en ander niet strijdig is met het bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van de beslagvrije voet. In Haaksbergen is op verschillende onderdelen beleid ontwikkeld dat uitgaat van een terugvorderingspercentage van 8. Indien er sprake is van het verstrekken van onjuiste en of onvolledige informatie wordt teruggevorderd tot aan de beslagvrije voet, dus 10%. Dit beleid is in artikel 13 voortgezet door aan te geven dat de aflossingsruimte voor bijstand verstrekt in de vorm van een geldlening 8% bedraagt van de uitkering. In lid 2 en 3, is geregeld dat en hoe met een inkomen dat de betreffende bijstandsnorm te boven gaat, extra afgelost dient te worden. Hierbij is aangesloten bij de bepaling van de draagkrachtruimte conform de Tremanormen. Deze dienen als richtlijn voor het vaststellen van onderhoudsbijdragen en alimentatiebedragen. Artikel 14 Slotbepalingen Ten opzichte van de op 26 september 2001 vastgestelde Beleidsregels bijzondere bijstand is in onderhavige beleidsregels in artikel 9 een wijziging ten gunste van belanghebbenden opgenomen voor het zittend ziekenvervoer. In lid 2 is geregeld, dat artikel 9 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 van toepassing is. 12

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand; Nummer: Onderwerp: Beleidsregels bijzondere bijstand. Burgemeester en wethouders van Haaksbergen; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand; besluiten: vast te

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 I-SZ/2015/1803 Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 Definitieve vaststelling Besluit College d.d. 1 september 2015 . Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Nummer: Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Gelet op de artikel 35 van de Participatiewet; Besluit vast te stellen

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Beleidsregels bijzondere bijstand HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Afdeling Samenleving, november 2009 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Afdeling Samenleving, mei 2010 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde.

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 35 van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016

Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Boxmeer, juli 2016 I-SZ/2016/1924 / RIS 2016-456 (Bijlage) Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Begripsbepaling

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere bijstand gemeente Rijssen-Holten 2015;

Beleidsregels Bijzondere bijstand gemeente Rijssen-Holten 2015; CVDR Officiële uitgave van Rijssen-Holten. Nr. CVDR344972_1 23 december 2016 Beleidsregels bijzonder bijstand gemeente Rijssen-Holten 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen - Holten Gelet

Nadere informatie

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB.

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, overwegende, dat het van belang is in het kader van de uitvoering van artikel 35 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) beleidsregels te hanteren; gelet op

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening Gemeenteblad nr. 93, 19 december 2013 Gelet op artikel 35 WWB Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening Richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening wordt als volgt ingevuld:

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen 28 februari 2012; gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 22 maart 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

Sint nthonis. Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4. r-szl2ol4/t7t

Sint nthonis. Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4. r-szl2ol4/t7t B Sint nthonis Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4 Boxmeer, januari 2014 r-szl2ol4/t7t Befeidsregels leenbijstand WWB 2fJ14. fnhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN o Begripsbepaling. Bevoegdheid HOOFDSTUK

Nadere informatie

Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO

Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO Inleiding Door omstandigheden kan zich de situatie voordoen dat het inkomen van een belanghebbende niet (volledig) toereikend is ter voorziening

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB-2

Toeslagenverordening WWB-2 Toeslagenverordening WWB-2 Officiële titel Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Winsum citeertitel Toeslagenverordening WWB Wettelijke grondslag Artikel 30 WWB Datum aanmaak april 2010 De

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente; gelet op het bepaalde in de Participatiewet; gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; besluiten:

Nadere informatie

Samenleving 1 13. SAM

Samenleving 1 13. SAM Samenleving 1 13. SAM 13.01. Sociale zaken: Sociale Zekerheid Eindterm 13.01. De kandidaat kan het stelsel van de Sociale Zekerheid in Nederland omschrijven. 13.01.01. Kan de Werknemersverzekeringen, de

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb020 d.d. 25 april 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 De raad van de gemeente Losser; - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, - gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. 146120 24 oktober 2016 Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 11769 10 februari 2015 Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 Inhoud 1. Algemeen 1.1. Begrippen 1.2. Aanvraag 1.3. Vormen

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Beleidsregels bijzondere bijstand Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren; overwegende dat het wenselijk is kaders vast te stellen waarbinnen bijzondere bijstand kan worden verleend;

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012;

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ

Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ Afdeling Samenleving, januari 2010 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Nummer: 7a. De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het advies van de Adviescommissie sociale

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY5907

ECLI:NL:RVS:2012:BY5907 ECLI:NL:RVS:2012:BY5907 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-12-2012 Datum publicatie 12-12-2012 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201201209/1/A2 Eerste

Nadere informatie

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 036 Naam Beleidsregels Terug- en Invordering Wet werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012

Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikelsgewijze toelichting op de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving Om te voorkomen dat de betekenis van de begrippen van de WWB en de verordening uiteen lopen

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A De raad van de gemeente Diemen; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders [datum], met overneming van de daarin

Nadere informatie

GEWIJZIGD RAADSBESLUIT

GEWIJZIGD RAADSBESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 8 november 2011, Gelet op artikel : B E S L U I T 1. De bestaande

Nadere informatie

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Raadsbesluit Vergadering van : 24 april 2012 Agendanummer : 11b Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Programma : Met elkaar voor elkaar / R. Dijksterhuis De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Gelet op artikel 22a, 27 en artikel 28 van de Participatiewet, artikel 5 van de

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17044734* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-006503 Documentnummer: ZD17044734 Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Zundert 2018 Citeertitel:

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Onderbanken d.d.

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015

Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 22a, 27, 28 en 33 van de Participatiewet

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 124649 23 december 2015 Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet 1 Begrippen In deze draagkrachtrichtlijnen

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Peel en Maas

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders Gezien de behandeling in de gezamenlijke raadsvergadering van 7 december 2009 Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle

Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Ingaande 1 juli 2010 Gemeente Kapelle Verordening toeslagen en verlagingen wet investeren in jongeren (WIJ) 1 Besluitnummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 57658 29 juni 2015 Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013

Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 CVDR Officiële uitgave van Gennep. Nr. CVDR305167_1 21 maart 2017 Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 Maatregelen verordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 De Raad

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop de verordening bestuursrechterlijke geldschulden in werking treedt: 4 december 2012.

De beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop de verordening bestuursrechterlijke geldschulden in werking treedt: 4 december 2012. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2012 / 108 Naam Beleidsregels Terug- en invordering Wet werk en bijstand (2012) Publicatiedatum 3 december 2012 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wwb 2010

Toeslagenverordening Wwb 2010 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010; gelet op de artikelen 8, eerste lid onderdeel c, en 30 van de Wet werk en bijstand; overwegende dat

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE TOESLAGENVERORDENIG

TOELICHTING OP DE TOESLAGENVERORDENIG TOELICHTING OP DE TOESLAGENVERORDENIG Algemeen Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen met betrekking tot het verhogen en verlagen van de norm als

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 115085 2 december 2015 GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Het college van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel;

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel; GEMEENTE BOEKEL Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2012 gelet op: artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B123 Aflossingsregels terugvorderingsschulden

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B123 Aflossingsregels terugvorderingsschulden 49 Jaar: 2007 Nummer: Besluit: B&W 28 augustus 2007 Gemeenteblad RICHTLIJN nr. B123 Aflossingsregels terugvorderingsschulden Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikelen 17, 52, 54 en

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; De Raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Artikel 1 Uitgangspunten Bij het tot stand komen van het bijzondere bijstandsbeleid spelen de volgende uitgangspunten een rol: 1. Geen

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Brummen B&W van Brummen hebben op 23 december 2014 besloten om de Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb047 d.d. 31 oktober 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen. 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 81416 31 december 2014 Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen normen Wet investeren in jongeren

Verordening toeslagen en verlagingen normen Wet investeren in jongeren CVDR Officiële uitgave van Wassenaar. Nr. CVDR70436_1 14 juni 2017 Verordening toeslagen en verlagingen normen Wet investeren in jongeren De raad van de gemeente Wassenaar; Gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemeen

Hoofdstuk 1 - Algemeen Beleidsregels verhaal WWB 2014 Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 Citeertitel: Beleidsregels verhaal Pw 2015 gemeente Zundert

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2012, nummer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op artikel 8 eerste lid, onderdeel c, artikel 30 van de Wet werk en bijstand; b

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WWB HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012

TOESLAGENVERORDENING WWB HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 TOESLAGENVERORDENING WWB HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 BOB12/005.3 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2009

Beleidsregels bijzondere bijstand 2009 Beleidsregels bijzondere bijstand 2009 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen. 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben

Nadere informatie

*Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858. Onderwerp

*Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858. Onderwerp *Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858 Onderwerp : Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Participatiewet Goeree- Overflakkee 2015 Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Scherpenzeel

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Scherpenzeel CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR61833_2 8 november 2016 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Scherpenzeel De raad van de gemeente Scherpenzeel, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014

Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014 Beleidsregel Krediethypotheek en pandovereenkomst 2014 De wettelijke grondslag van de beleidsregel Gelet op artikel 34 en artikel 50 van de Wet werk en bijstand is het verstrekken van een krediethypotheek

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2013, nr. 0188; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2013, nr. 0188; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2013 B E S L U I T Registratienummer: R-2013-0188 D E R A A D V A N D E G E M E E N T E B E E M S T E R ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

- De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 (GB2012/017) is per 5 juni 2012 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2012 / 057

- De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 (GB2012/017) is per 5 juni 2012 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2012 / 057 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2012 / 057 Naam Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012A Publicatiedatum 4 juni 2012 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij Raadsbesluit van 23

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; De Raad van de gemeente Venlo; gelezen het advies van de Cliëntenraad; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; gelet op artikel 147, eerste lid van de

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels terugvordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 Citeertitel: Beleidsregels terugvordering

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Wierden 2013

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Wierden 2013 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Wierden 2013 De raad, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c en 30 van de Wet werk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leeuwarden 2015-2 De raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert,

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 augustus 2011; gehoord de commissie Samenlevingszaken en Bestuur d.d. 13 september 2011; gelet op

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Lid 2: De begrippen die niet zijn omschreven in de WWB of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven.

Lid 2: De begrippen die niet zijn omschreven in de WWB of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1 Begripsomschrijving Om te voorkomen dat de betekenis van de begrippen van de WWB en de verordening uiteen lopen wordt in de verordening een algemene verwijzing naar

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Apeldoorn. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012

Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Apeldoorn. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d.., nr...; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden;

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden; Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden; b e s l u i t : vast te stellen de beleidsregels verlagen bijstandsnorm Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden 2015.

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012 nieuwkoop II III IIIIIII11IIIIII G12.0240 VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 4 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Cumulatie 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 VERHAAL VAN BIJSTAND Algemeen Op grond van artikel 61 van de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen door het College de kosten van bijstand worden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Nadere informatie