gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand;"

Transcriptie

1 Nummer: Onderwerp: Beleidsregels bijzondere bijstand. Burgemeester en wethouders van Haaksbergen; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand; besluiten: vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand Hoofdstuk l Algemeen Artikel 1 1. In deze beleidsregels zijn de begrippen van toepassing zoals vastgesteld in de Wet werk en bijstand (hierna: Wwb) onder Hoofdstuk 1, 1.1, in de artikelen 1 tot en met Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de bepalingen in de Wwb. 3. Verlening van bijzondere bijstand, op grond van deze beleidsregels, vindt plaats op grond van individuele omstandigheden en wordt gekenmerkt door het maatwerkprincipe. 4. Op grond van bijzondere omstandigheden, gelegen bij de aanvrager en/of diens gezinsleden, kan het college afwijken van deze beleidsregels. 5. Ten aanzien van de verlening van de bijzondere bijstand is, daar waarin deze beleidsregels niet voorzien, de leidraad van de gemeente Enschede eveneens van toepassing. 6. Het college kan de bijzondere bijstand qua hoogte en duur beperken. 7. Een aanvraag voor bijzondere bijstand moet in beginsel worden ingediend, voordat - of vlak nadat de kosten zijn gemaakt, als regel binnen een maand. Hoofdstuk ll Bijstand aan personen van 18, 19 en 20 jaar Artikel 2 1. Een jongere van 18, 19 of 20 jaar heeft recht op aanvullende bijzondere bijstand indien en voor zover zijn noodzakelijke bestaanskosten hoger zijn dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 20 van de Wwb. 2. Hogere noodzakelijke bestaanskosten zoals bedoeld in het eerste lid worden aanwezig geacht als de jongere zelfstandig woont en er tevens sprake is van één van de volgende omstandigheden: a. beide ouders van de jongere zijn overleden of wonen in het buitenland; b. de jongere is op grond van een officiële maatregel uit huis geplaatst; c. de jongere is op de datum van aanvragen van de bijstand al langer dan één jaar zelfstandig wonend; d. de jongere heeft, alleen of samen met een partner van 18, 19 of 20 jaar de zorg voor één of meer kinderen; 1

2 e. de jongere is niet officieel uit huis geplaatst maar het is niet verantwoord om hem/haar bij de ouders te laten wonen. 3. De hoogte van de bijzondere bijstand wordt vastgesteld op de uitkering die de jongere zou ontvangen op grond van de Toeslagenverordening Haaksbergen 2004, indien hij 21 jaar zou zijn. 4. De bijstand als bedoeld in het eerste lid wordt op grond van artikel 61, eerste lid, sub a Wwb en op grond van artikel 5 van de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand, verhaald op de onderhoudsplichtige. HOOFDSTUK lll Kosten van wonen Artikel 3 1. Onder woonkosten wordt verstaan: a. Indien een huurwoning wordt bewoond: de op 1 juli van het lopende huursubsidietijdvak geldende huurprijs per maand, zoals bedoeld in de Huursubsidiewet; b. Indien een eigen woning wordt bewoond: de maandelijks verschuldigde hypotheekrente vermeerderd met de voor de woning te betalen zakelijke lasten. Onder zakelijke lasten worden verstaan: de rioolrechten, het eigenaarsgedeelte van de onroerendezaakbelasting, de brand- en opstalverzekering, het eigenaarsgedeelte van de waterschapslasten en een genormeerd bedrag voor kosten van groot onderhoud. 2. Onder huursubsidietijdvak wordt verstaan: de periode van 1 juli van het lopende kalenderjaar tot 1 juli in het daarop volgende kalenderjaar. 3. Indien een huurwoning wordt bewoond waarvan de woonkosten lager zijn dan het van toepassing zijnde bedrag bedoeld in artikel 13 van de Huursubsidiewet, kan een woonkostenvergoeding worden verstrekt indien: a. geen recht op huursubsidie bestaat en dit geen gevolg is van nalatigheid van de aanvrager; b. de huursubsidie of de weigering daarvan is gebaseerd op een voor aanvang van de bijstandsverlening hoger inkomen en de aanvrager niet in aanmerking kan komen voor een vergoeding op grond van het Besluit vangnetregeling huursubsidie. 4. De woonkostentoeslag, bij bewonen van een huurwoning, wordt bij ongewijzigde omstandigheden verstrekt tot en met de laatste dag van het huursubsidietijdvak waarin de aanvraag is ingediend. 5. Indien de woonkosten hoger zijn dan de maximale huurgrens, zoals genoemd in artikel 13 van de Huursubsidiewet, kan een woonkostenvergoeding worden verstrekt gedurende maximaal twaalf maanden vanaf de datum aanvraag. 6. Aan het verlenen van een vergoeding, zoals bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, wordt de voorwaarde verbonden dat de aanvrager al het mogelijke doet om andere goedkopere woonruimte te krijgen. 7. De woonkostenvergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de Huursubsidiewet. 2

3 HOOFDSTUK lv Kosten van scholing, werkervaring en zelfstandige bestaansvoorziening Artikel 4 1. Onder kosten van scholing worden verstaan de kosten van herscholing, omscholing en bijscholing en de noodzakelijkerwijs daarmee gepaard gaande kosten. 2. Kosten van scholing, werkervaring en kosten ter bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening, kunnen voor bijstand in aanmerking komen indien het college de betreffende scholing als noodzakelijk aanmerkt voor de inschakeling in de arbeidsmarkt. 3. Onder kosten van werkervaring worden verstaan kosten die gepaard gaan met het opdoen van werkervaring bij een werkgever. 4. Onder kosten ter bevordering van zelfstandige bestaansvoorziening worden verstaan kosten die worden gemaakt met het doel om uit de uitkering te geraken dan wel de noodzakelijk te verlenen bijstand te verminderen. 5. De kosten bedoeld in dit artikel komen alleen voor bijstandsverlening in aanmerking voorzover ze niet, op grond van een trajectplan, uit het werkdeel van de Wwb kunnen worden bekostigd. HOOFDSTUK V Kosten van medische en sociale voorzieningen Artikel 5 1. Bijzondere bijstand kan worden verleend voor noodzakelijke medische- en/of sociale voorzieningen. 2. Voor de vaststelling van de noodzaak van medische voorzieningen wordt om advies gevraagd bij een onafhankelijke (externe) adviseur. 3. Het college kan op grond van individuele omstandigheden van de aanvrager beslissen om van het in het tweede lid bepaalde af te zien, indien de te verlenen bijstand minder is dan 230,00 op jaarbasis. 4. Indien de kosten reeds gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening, die door het college als noodzakelijk wordt aangemerkt, en er een vergoeding wordt gevraagd voor de eigen bijdrage, dan worden de kosten automatisch als noodzakelijk aangemerkt. HOOFDSTUK Vl Kosten van duurzame gebruiksgoederen Artikel 6 1. Indien voor de kosten van noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen een geldlening is verstrekt door de Stadsbank Oost Nederland (hierna: SON), wordt bijzondere bijstand verleend voor de kosten van rente en aflossing, indien en voor zover deze kosten het aflossingspercentage genoemd in artikel 13 van deze beleidsregels te boven gaan. 2. Bijzondere bijstand ter voorziening in de kosten van duurzame gebruiksgoederen wordt verstrekt in de vorm van een geldlening of in de vorm van borgtocht. De aflossing van de geldlening wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 13. 3

4 HOOFDSTUK Vll Bijstand in schulden Artikel 7 1. Kredietverstrekking door de SON wordt aangemerkt als voorliggende voorziening. 2. Indien voor de kosten van een noodzakelijke schuldsanering een geldlening wordt verstrekt door de SON kan bijzondere bijstand worden verleend voor de kosten van rente en aflossing, indien en voor zover deze kosten de aflossingsruimte zoals bedoeld in artikel 13 van deze beleidsregels te boven gaat. 3. Indien het benodigde krediet, nodig voor de noodzakelijke schuldsanering, niet door de SON verstrekt kan worden, kan indien daar naar het oordeel van het college dringende redenen voor bestaan, bijstand in de vorm van een geldlening worden verleend op grond van artikel 49 van de Wwb. 4. Aan bijstandsverlening zoals bedoeld in dit artikel wordt de verplichting verbonden, dat belanghebbende zich aan de gemaakte afspraken met de SON, het maatschappelijk werk en het college houdt. 5. De aflossing van de geldlening bedoeld in lid 4 vindt plaats met inachtneming van de aflossingsregels van artikel 13 van deze beleidsregels. 6. Als naast de geldlening als bedoeld in het derde lid, de belanghebbende een geldlening bij de SON heeft kan de aflossing worden opgeschort tot het moment waarop de lening bij de SON is afgelost, onder de voorwaarde dat de belanghebbende de aflossingsverplichtingen bij de SON volledig nakomt. HOOFDSTUK Vlll Toeslag voormalige alleenstaande ouders Artikel 8 1. Wanneer het laatste in de gezinsbijstand begrepen kind van een alleenstaande ouder de leeftijd van 18 jaar bereikt en bij de ouder blijft wonen, kan een toeslag worden verstrekt. 2. De duur van de toeslag is maximaal drie jaar en bedraagt de eerste twaalf maanden 95,00 per maand, de tweede twaalf maanden 70,00 per maand en de laatste twaalf maanden 50,00 per maand. 3. De in dit artikel bedoelde toeslag eindigt in ieder geval indien: a. de voormalige alleenstaande ouder geen uitkering meer van de gemeente ontvangt, dan wel een uitkering ontvangt naar een andere norm dan die voor een alleenstaande, of b. het betreffende kind niet langer tot het huishouden van de voormalige alleenstaande ouder behoort, of c. het betreffende kind een zelfstandig inkomen heeft dat meer is dan 125% van van de voor dat kind van toepassing zijnde bijstandsnorm. HOOFDSTUK lx Bijstand voor reiskosten van zittend ziekenvervoer Artikel 9 1. Bijzondere bijstand kan worden verleend voor de noodzakelijke reiskosten van het zittend ziekenvervoer voorzover deze niet worden vergoed door een voorliggende voorziening. 4

5 2. Onder zittend ziekenvervoer wordt verstaan; vervoer dat noodzakelijk is per taxi, per eigen auto of vervoer door derden naar een ziekenhuis of medisch specialist buiten Haaksbergen, omdat reizen per openbaar vervoer om medische redenen niet mogelijk is. 3. Indien belanghebbende zelf in het vervoer kan voorzien per eigen auto of vervoer door derden mogelijk is, dan wordt dit beschouwd als een afdoende voorziening en wordt de bijstand berekend op basis van de tarieven van het openbaar vervoer. 4. Indien belanghebbenden gebruik maken van de buitengewone uitgavenregeling van de Belastingdienst voor het zittend ziekenvervoer, dan wordt hiervoor geen bijzondere bijstand verleend. 5. Artikel 1, lid 7 van deze beleidsregels is voor aanvragen zittend ziekenvervoer tot 1 juli 2005 niet van toepassing. HOOFDSTUK X Draagkracht en aflossing Artikel 10 Draagkrachtregels algemeen 1. Bij de verlening van bijzondere bijstand is de aanvrager, afhankelijk van de financiële draagkracht, een eigen bijdrage verschuldigd. 2. De draagkracht is afhankelijk van het vermogen en/of het inkomen en wordt vastgesteld voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is ingediend. 3. De draagkracht kan over een afwijkende periode worden vastgesteld, indien de omstandigheden van de aanvrager of de aard van de kosten daar aanleiding voor geven. Artikel 11 Draagkracht uit vermogen 1. De draagkracht uit vermogen wordt vastgesteld op 100% van het vermogen, dat de in artikel 34 Wwb genoemde bedragen te boven gaat. 2. In afwijking van het eerste lid wordt bij bijstandsverlening voor overbruggingsuitkeringen, verhuiskosten, kosten van begrafenis en crematie en vervanging van duurzame gebruiksgoederen, de draagkracht vastgesteld op 100% van de in artikel 34 Wwb genoemde bedragen. Artikel 12 Draagkracht uit inkomen 1. De draagkracht uit het inkomen wordt vastgesteld op een gedeelte van het meerinkomen van de aanvrager. Onder meerinkomen wordt verstaan het verschil tussen het netto jaarinkomen van de aanvrager en de van toepassing zijnde netto bijstandsnorm. 2. De draagkracht wordt vastgesteld op 100% van het meerinkomen indien sprake is van bijstand voor woonkosten, ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, verhuiskosten, rente en aflossing van geldleningen, overbruggingsuitkeringen, kosten van begrafenis en crematie, kosten in verband met een tijdelijke opname in een inrichting of detentie, en duurzame gebruiksgoederen. 3. De draagkracht wordt in alle overige gevallen vastgesteld op 35%. 5

6 Artikel 13 Aflossingsregels 1. De maandelijkse aflossingsruimte voor bijstand verstrekt in de vorm van een geldlening zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 bedraagt bij een inkomen op bijstandsniveau 8% van de bijstandsnorm. 2. Indien het netto inkomen de van toepassing zijnde bijstandsnorm te boven gaat, wordt het meerdere gedeeltelijk aangewend als aflossingsruimte, bovenop de in het eerste lid vastgestelde aflossingsruimte. 3. De extra aflossingsruimte bedoeld in het tweede lid bedraagt voor een gehuwde of alleenstaande ouder 50% van het meerinkomen en voor een alleenstaande 70% van het meerinkomen. 4. Het netto inkomen zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt vastgesteld inclusief vakantiegeld. HOOFDSTUK Xl Slotbepalingen Artikel Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen over de bijzondere bijstand. 2. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie, met uitzondering van artikel 9 van deze beleidsregels, dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 in werking treedt. 3. Op de dag dat deze beleidsregels in werking treden, worden de op 26 september 2001 vastgestelde Beleidsregels bijzondere bijstand ingetrokken. 4. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels bijzondere bijstand. Haaksbergen, burgemeester en wethouders L.J.J.M. Franken secretaris drs. K.B. Loohuis burgemeester Samensteller: G. Hoogeveen 6

7 Toelichting beleidsregels bijzondere bijstand Algemeen: In deze beleidsregels zijn geen vormen van categoriale bijzondere bijstandsverlening opgenomen. Bijzondere noodzakelijke kosten worden vergoed op basis van individueel maatwerk. Toelichting artikelsgewijs Artikel 1: Algemeen De begrippen zoals geformuleerd in de Wwb zijn ook van toepassing op deze beleidsregels. In lid 2 is aangegeven dat de verlening van bijzondere bijstand plaatsvindt met inachtneming van het bepaalde in de Wwb. Het lokale beleid mag niet in strijd zijn met de Wwb. Hierbij dient met name gedacht te worden aan; bepalingen betreffende de kring van rechthebbenden, vermogensbepalingen en de verhouding tot voorliggende voorzieningen. In Lid 3 is aangegeven, dat bijzondere bijstandsverlening plaatsvindt op grond van het maatwerkprincipe. Door bijzondere omstandigheden kan zich de situatie voordoen, dat in het individuele geval de uitkeringsnorm niet volledig toereikend is ter voorziening in bepaalde noodzakelijke kosten. Voor zover belanghebbende voor dergelijke kosten geen beroep kan doen op een voorliggende voorziening en deze uitgaven naar het oordeel van het college evenmin uit de eigen middelen kan voldoen, kan daarvoor bijzondere bijstand worden verstrekt. Uitgaande van het maatwerkprincipe toetst het college, in het individuele geval, alle feiten en omstandigheden ter vaststelling van de noodzaak van de kosten en of deze daadwerkelijk gemaakt zijn. In lid 5 is aangegeven dat in gevallen, waarin deze beleidsregels niet voorzien, de leidraad van de gemeente Enschede van toepassing is. Meestal zal het hierbij gaan om berekeningsmethodes, het toepassen van normen, richtprijzen, etc. Lid 6 geeft het college de mogelijkheid om de bijstand te maximeren c.q. te beperken. Zo wordt bijvoorbeeld de bijstand in de kosten van een brilmontuur gemaximeerd en is de bijstand voor duurzame gebruiksgoederen op vooraf vastgestelde bedragen bepaald. Deze normen zijn opgenomen in de leidraad van de gemeente Enschede. Lid 7 Zie voor nadere toelichting de leidraad van de gemeente Enschede. Artikel 2: Bijstand aan personen van 18, 19 en 20 jaar De uitkering voor 18, 19 en 20 jarigen (hierna te noemen: jongeren) is in de Wwb apart genormeerd in artikel 20. Deze normen worden geacht voldoende te zijn ter voorziening in de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan voor een thuiswonende jongere. In bepaalde situaties kan het echter noodzakelijk zijn om extra bijstand te verlenen en wel in die gevallen waarin de noodzakelijke bestaanskosten hoger zijn dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Lid 2 geeft een limitatieve opsomming van de gevallen waarin hogere noodzakelijke bestaanskosten aanwezig worden geacht. Door deze bepaling op te nemen wordt voorkomen dat extra bijstand moet worden verleend in elke situatie waarin een jongere de wens heeft om zelfstandig te wonen. 7

8 Artikel 3: Kosten van wonen Dit artikel regelt wanneer en tot welk bedrag bijzondere bijstand wordt verleend voor woonkosten. In lid 1 worden de woonkosten gedefinieerd. Voor wat betreft de woonkosten van een huurwoning vindt volledige aansluiting plaats bij de Huursubsidiewet. De omschrijving van woonkosten bij een eigen woning is gebaseerd op de jurisprudentie. Lid 2 bepaalt dat de toekenning van woonkostentoeslag in tijd is begrensd door het lopende huursubsidietijdvak. Daarna kan immers voor het nieuwe huursubsidietijdvak een aanvraag om huursubsidie worden ingediend op grond van de Huursubsidiewet. Lid 3 geeft aan wanneer een woonkostentoeslag kan worden verstrekt indien op grond van de hoogte van de huur wel recht op huursubsidie zou bestaan. Slechts in de genoemde gevallen bestaat recht op huursubsidie. De bepaling onder a, doelt op de situatie waarin bijvoorbeeld na afloop van de aanvraagtermijn (3 maanden vanaf de peildatum, is 1 oktober van elk jaar) een woning wordt toegewezen waarvan de lasten zodanig zijn dat recht op huursubsidie zou bestaan. Omdat de belanghebbende geen huursubsidie meer kan aanvragen, bestaat recht op een woonkostentoeslag. Er mag geen sprake zijn van nalatigheid bij de aanvrager. Indien de aanvrager in staat was om voor 1 oktober aan te vragen maar dit heeft verzuimd, bestaat geen recht op woonkostentoeslag. De leden 5 en 6 regelen de verstrekking van een woonkostenvergoeding indien de woonlasten boven de maximale huurgrens liggen. Deze grens is opgenomen in artikel 13 van de Huursubsidiewet. Bij huurwoningen zal dit weinig voorkomen. Bij een eigen woning kan dit vaker aan de orde zijn. Vanuit het oogpunt van bijstandsverlening is het gerechtvaardigd om grenzen te stellen aan het verlenen van bijstand als de woonlasten boven de hierboven genoemde grens uitstijgen. De verstrekking van een woonkostentoeslag wordt beperkt tot maximaal 1 jaar. Gedurende deze periode moet de belanghebbende al het mogelijke doen om andere goedkopere woonruimte te vinden. Dit wordt met toepassing van de Wwb als een verplichting opgelegd. De inspanning van de belanghebbende moet kritisch worden beoordeeld. Van de belanghebbende mag een actieve bijdrage worden verwacht. Alleen een inschrijving bij de woningbouwvereniging is niet voldoende. De aanvrager dient ook regelmatig te informeren of proberen in de vrije sector een huurwoning te vinden. Niet alleen de woning ter verkoop aanbieden, maar ook uitgaan van reële prijsstelling. Indien na één jaar blijkt dat de aanvrager er niet in is geslaagd om goedkopere woonruimte te vinden, kan de woonkostentoeslag, met toepassing van artikel 1, lid 3, verlengd worden. Omdat met een verlenging terughoudend wordt omgegaan, is hiervoor geen aparte concrete bepaling opgenomen. Lid 7 regelt de hoogte van de woonkostenvergoeding. Volledige aansluiting is gezocht met de berekening op grond van de Huursubsidiewet. Deze aansluiting geldt voor huur- en koopwoningen, ook indien de woonlasten boven de maximale huurgrens liggen. Dit betekent dat in deze situatie alle woonlasten boven het in artikel 13 Huursubsidiewet genoemde bedrag voor 50% worden vergoed. 8

9 Artikel 4 Kosten van scholing, werkervaring en zelfstandige bestaansvoorziening Veelal worden de hier bedoelde kosten bekostigd uit het werkdeel van de Wwb. Dit artikel biedt echter de mogelijkheid om maatwerk te leveren, bijvoorbeeld in gevallen waarin kosten van kinderopvang gemaakt moeten worden die niet door de Wet kinderopvang vergoed kunnen worden Naast de werkelijke kosten kunnen eventueel ook de met de scholing en werkervaring gepaarde nevenkosten voor bijstandsverlening in aanmerking komen. Hierbij kan gedacht worden aan reiskosten. De noodzaak van de scholing/werkervaring wordt beoordeeld door het college. Naast scholingskosten en de kosten van het opdoen van werkervaring kunnen zich andere kosten voordoen die op termijn het beroep op bijstand verminderen danwel leiden tot het beëindigen van de bijstand. Hierbij kan gedacht worden aan kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van alimentatie. Artikel 5 Kosten van medische en sociale voorzieningen Voordat bijstand ter voorziening in medische kosten wordt verstrekt, is het in principe nodig dat een advies wordt gevraagd aan een onafhankelijk medisch deskundige, in verband met de medische geheimhoudingsplicht. Aan de andere kant dient vanuit een kosten-baten-analyse niet voor elk bedrag een advies gevraagd te worden. De grens is in gelegd bij een bedrag van 230,00. In de praktijk betekent deze bepaling dat bij kosten lager dan 230,00 geen medisch advies van een onafhankelijke instantie wordt gevraagd. Er dient wel een redelijke indicatie over de noodzaak van de kosten te bestaan. Bij afwijzingen, behalve bij voorliggende voorzieningen, dient wel een advies te worden gevraagd. Voorbeelden van bijstand voor sociale voorzieningen zijn; bijstand voor de kosten van een alarmsysteem, voor de kosten van een telefoon en kosten van extra kledingslijtage als gevolg van een handicap. In het vierde lid is geregeld, dat kosten voor (bijzondere) bijstandsverlening als noodzakelijk worden aangemerkt, indien deze reeds gedeeltelijk door een noodzakelijke voorliggende voorziening worden vergoed. Een voorbeeld van een noodzakelijke voorliggende voorziening is het compact/garantpakket van Amicon (dit is een aanvulling op de verplichte hoofdbasisverzekering, zoals die landelijk is vastgesteld). Een ander voorbeeld is de noodzakelijke eigen bijdrage voor de thuiszorg. Zie verder de leidraad van de gemeente Enschede. Artikel 6 Kosten van duurzame gebruiksgoederen Dit artikel gaat over het verlenen van bijzondere bijstand voor noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen. De noodzaak wordt door het college vastgesteld op grond van individuele omstandigheden van belanghebbende. In lid 1 is een bepaling opgenomen omtrent de bijstandsverlening indien hierin is voorzien door middel van een geldlening bij de SON. Deze werkwijze heeft de voorkeur, omdat de SON wordt gezien als een voorliggende voorziening. Voor de kosten van rente en aflossing die niet uit de bijstandsuitkering kunnen worden voldaan, kan bijzondere bijstand worden verleend. Door de verwijzing naar artikel 13 van de beleidsregels wordt een uniforme werkwijze gewaarborgd. De maandelijkse lasten zijn gelijk bij een geldlening van de Stadsbank of een geldlening van de gemeente. 9

10 In lid 2 is bepaald dat het ook mogelijk is om de bijstand in de vorm van een geldlening te verstrekken dan wel in de vorm van borgtocht. De vorm van borgtocht heeft de voorkeur, omdat de SON wordt aangemerkt als voorliggende voorziening. Artikel 7 Bijstand in schulden In lid 1 is bepaald dat de aanvrager voor een gehele of gedeeltelijke oplossing van de schuldenproblematiek terecht kan bij de SON. Deze mogelijkheid moet aangemerkt worden als een voorliggende voorziening. Veelal zal echter het door de SON te verstrekken krediet niet voldoende zijn om de volledige schuldenlast te saneren. Lid 2 geeft de mogelijkheid om bijstand te verlenen in de kosten van rente en aflossing, voor zover deze kosten niet voldaan kunnen worden uit een inkomen op bijstandsniveau, volgens de normering van artikel 13 van deze beleidsregels. Dit is de werkwijze zoals die tot op dit moment wordt toegepast. Een voordeel hiervan is dat bij beëindiging van de bijstand de aanvrager zelf de kosten van rente en aflossing voor zijn rekening moet nemen. Lid 3 geeft aan, dat het college ook bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening kan verstrekken indien het benodigde krediet niet door de SON kan worden verstrekt en er dringende redenen aanwezig zijn. Bij de bepaling van de dringende redenen, houdt het college rekening met de omstandigheden van persoon en gezin. Daarbij dient tevens een onderscheid te worden gemaakt tussen primaire schulden en secundaire schulden. Primaire schulden zijn schulden die iemand in z n bestaan bedreigen. Onder deze primaire schulden vallen huurschulden, schulden voor gas, licht en water en ziektekosten. Alleen voor de hiervoor genoemde primaire schulden kan bijstand in de vorm van een geldlening worden verleend indien een borgstelling geen uitkomst biedt. De Wwb geeft de mogelijkheid van het verstrekken van een geldlening. De reden om hiervoor te kiezen is dat de belanghebbende altijd de verstrekte bijstand geheel of gedeeltelijk dient terug te betalen. Als de bijstand in de vorm van een geldlening is toegekend, is deze terugbetaling formeel zeker gesteld. De rechten en plichten van belanghebbende zijn duidelijk gesteld. Als de belanghebbende op enig moment de terugbetalingsverplichtingen niet nakomt, kan op eenvoudige wijze tot invordering worden overgegaan. In lid 4 is bepaald, dat belanghebbende aan de gemaakte afspraken met de SON, maatschappelijk werk en de gemeente dient na te komen. Deze verplichtingen dienen in een beschikking aan belanghebbende kenbaar te worden gemaakt. Een onderdeel van deze afspraken kan zijn dat belanghebbende de verplichting krijgt om mee te werken aan een budgetbeheersrekening bij de SON en moet meewerken aan budgetbegeleiding door het maatschappelijk werk. Bij het niet nakomen van de verplichtingen c.q. het niet nakomen van de afspraken wordt de schuldhulpverlening beëindigd en kan belanghebbende ook in de toekomst geen beroep meer doen op schuldhulpverlening De leden 5 en 6, handelen over de terugbetaling van de verstrekte geldlening. De terugbetaling dient te geschieden met de bedragen zoals die berekend kunnen worden op grond van artikel 13 van deze beleidsregels. Indien belanghebbende in het kader van schuldsanering ook een lening bij de SON heeft afgesloten, dient de aflossing hierop afgestemd te worden. De SON heeft hierbij voorrang, de aflossing van de geldlening die door de gemeente is verstrekt, wordt opgeschort tot het moment dat de lening bij de SON 10

11 stipt en volledig is afgelost. Dit laatste betekent, dat indien de belanghebbende de aflossingsverplichtingen bij de SON verzaakt, er geen reden is om verder uitstel van aflossing van de gemeentelijk lening te verlenen. Artikel 8 Toeslag voormalige alleenstaande ouders Als het laatste tot het gezin behorende kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt de uitkering omgezet van de één-oudernorm in de norm voor een alleenstaande. Deze terugval is moeilijk direct op te vangen. Daarom kan in bepaalde situaties gedurende een periode van drie jaar een toeslag op de alleenstaandennorm worden verstrekt. Artikel 9 Bijstand voor reiskosten van zittend ziekenvervoer Vanwege budgettaire redenen worden een aantal ziektekosten niet meer vergoed. Voor mensen met een laag inkomen is dat een probleem, met name voor mensen met een chronische ziekte of een handicap. In enkele voorliggende voorzieningen, te weten de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Ziekenfondswet (Zfw) zijn enkele wijzigingen opgetreden waardoor bepaalde kosten niet meer worden vergoed. Voor een aantal van die kosten kan een aanvullende verzekering worden afgesloten, hetgeen tot de eigen verantwoordelijkheid van belanghebbenden behoort. Voor het zgn. zittend ziekenvervoer geldt, dat daarvoor in een aantal situaties bijzondere bijstand kan worden verleend, waarbij de bijstand nadrukkelijk op de individuele omstandigheden van de persoon en/of het gezin dient te worden afgestemd. Dit houdt in dat gekeken wordt naar de goedkoopste passende oplossing voor belanghebbende. In eerste instantie wordt daarbij bezien of belanghebbende zelf in het vervoer kan voorzien of zich kan laten vervoeren door derden (echgeno(o)t(e), kinderen e.d.). Als dit het geval is vindt bijstandsverlening plaats op basis van de tarieven die gelden voor het openbaar vervoer. De volgende 4 groepen ontvangen nog wel een vergoeding van het ziekenfonds en komen dus niet voor bijzondere bijstand voor zittend ziekenvervoer in aanmerking: - personen die een nierdialyse moeten ondergaan; - personen die chemo- of radiotherapie i.v.m. een oncologische aandoening moeten ondergaan; - personen die zich uitsluitend per rolstoel kunnen verplaatsen. Geldt alleen voor alle bestemmingen die onder de Ziekenfondswet vallen; - personen die een dermate beperkt gezichtsvermogen hebben, dat zij zich niet zonder begeleiding kunnen verplaatsen. Geldt alleen voor bestemmingen die onder de Ziekenfondswet vallen. In lid 4 is geregeld, dat dezelfde kostensoort niet dubbel gedeclareerd kan worden. In lid 5 is geregeld, dat belanghebbenden tot 1 juli 2005 de gelegenheid krijgen om de kosten van het zittend ziekenvervoer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 (zie ook artikel 14, lid 2) aan te vragen. Na 1 juli 2005 geldt weer de algemene regel (artikel 1, lid 7 van deze beleidsregels), dat bijzondere bijstand moet worden aangevraagd voordat de kosten zijn gemaakt, of vlak daarna (als regel binnen een maand). Artikel 10 Draagkrachtregels algemeen Behoeft geen nadere toelichting. 11

12 Artikel 11 Draagkracht uit vermogen Dit artikel bepaalt dat alle vermogen boven de grens van het bescheiden vermogen moet worden aangewend ter bestrijding van de bijzondere noodzakelijke bestaanskosten. In lid 2 wordt een aantal gevallen bepaald waarin ook met het bescheiden vermogen rekening dient te worden gehouden. In die gevallen wordt het bescheiden vermogen dus niet vrijgelaten. Artikel 12 Draagkracht uit inkomen Behoeft geen toelichting. Artikel 13 Aflossingsregels De gemeente is vrij om de aflossingsbepalingen te regelen, mits één en ander niet strijdig is met het bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van de beslagvrije voet. In Haaksbergen is op verschillende onderdelen beleid ontwikkeld dat uitgaat van een terugvorderingspercentage van 8. Indien er sprake is van het verstrekken van onjuiste en of onvolledige informatie wordt teruggevorderd tot aan de beslagvrije voet, dus 10%. Dit beleid is in artikel 13 voortgezet door aan te geven dat de aflossingsruimte voor bijstand verstrekt in de vorm van een geldlening 8% bedraagt van de uitkering. In lid 2 en 3, is geregeld dat en hoe met een inkomen dat de betreffende bijstandsnorm te boven gaat, extra afgelost dient te worden. Hierbij is aangesloten bij de bepaling van de draagkrachtruimte conform de Tremanormen. Deze dienen als richtlijn voor het vaststellen van onderhoudsbijdragen en alimentatiebedragen. Artikel 14 Slotbepalingen Ten opzichte van de op 26 september 2001 vastgestelde Beleidsregels bijzondere bijstand is in onderhavige beleidsregels in artikel 9 een wijziging ten gunste van belanghebbenden opgenomen voor het zittend ziekenvervoer. In lid 2 is geregeld, dat artikel 9 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 van toepassing is. 12

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen: a. Netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimum vakantiebijslag, bedoeld in artikel 37, eerste

Nadere informatie

Beleidskader Terug-, en Invordering WWB, Wij, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Boxtel en Haaren

Beleidskader Terug-, en Invordering WWB, Wij, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Boxtel en Haaren Beleidskader Terug- en invordering WWB, Wij, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Beleidskader Terug-, en Invordering WWB, Wij, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Boxtel en Haaren Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave Beleidskader

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 1

Gemeente Westerveld 1 Gemeente Westerveld 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen bijzondere bijstandsverlening... 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bijstand en medische kosten... 12 Hoofdstuk 3 Woonkostentoeslag bij huurwoningen...

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Besluit krediethypotheek en pandrecht

Besluit krediethypotheek en pandrecht Besluit krediethypotheek en pandrecht Het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers gevestigd te Waalwijk Gelet op het bepaalde in de artikelen 1 lid 3 en 2 lid 3 van de Verordening krediethypotheek

Nadere informatie

Bijzondere Bijstand, algemeen

Bijzondere Bijstand, algemeen Bijzondere Bijstand, algemeen Versie 30 mei 2001 (aangepast n.a.v. college behandeling d.d. 29-05-2001) en in overeenstemming gebracht met raadsvoorstel. 10.1 Inleiding: In de Algemene bijstandswet worden

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010 Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Inhoudsopgave Inleiding..3 Hoofdstuk 1 Inkomen... 3 1.1 Vrijlaten van inkomsten op grond van

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb047 d.d. 31 oktober 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, Participatiewet 2015

Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, Participatiewet 2015 Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, commerciële huur, schoolverlating en inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie