JAARVERSLAG. Edisonweg XG Joure Postbus AB Joure. T F E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Edisonweg 5 8501 XG Joure Postbus 88 8500 AB Joure. T 0513 489 888 F 0513 489 800 E info@hzpc.com"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG vereniging HZPC Edisonweg XG Joure Postbus AB Joure T F E

2 colleges Bestuur J.P. Lindenbergh, voorzitter Wehe den Hoorn G. Koolhaas, secretaris Espel J.J.M. van der Heijden Kruisland J.R. de Jong Sexbierum S. Wijma Sint Maarten College van telers C.J. Biemond, voorzitter Bierum M.H.G. Wijtten, vicevoorzitter De Cocksdorp T. Schreuder, secretaris Swifterbant R. Clevering Den Andel D.J. Bierma Waaxens N. Giliam Pingjum E. Maerman Emmeloord G. Miedema Stiens P. Miedema Slootdorp C.A.J. Simons Steenbergen verslag van het bestuur In zijn vergadering heeft uw bestuur de jaarrekening van Vereniging HZPC over boekjaar 2011/2012 vastgesteld. De jaarrekening ligt ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De vereniging bezit aandelen in de vennootschap en is daarmee enig aandeelhouder van HZPC Holland B.V. De vereniging heeft alle aandelen in de vorm van certificaten uitgegeven aan natuurlijke personen en rechtspersonen die aan specifieke eisen voldoen. Het bestuur voert namens de leden de taak uit van aandeelhouder in de algemene vergadering van aandeelhouders van HZPC Holland B.V. HZPC Holland B.V. heeft over het boekjaar 2011/2012 een nettowinst behaald van 4,4 miljoen euro. Het rendement op het gemiddeld eigen vermogen komt uit op 11,5 procent. De raad van commissarissen heeft 66 procent van de nettowinst van de vennootschap ter beschikking gesteld van de aandeelhouder. Dit komt overeen met het bedrag van 2,9 miljoen euro. Per certificaat betekent dit een dividend van 3,75 euro. In de jaarrekening van de vereniging is dit dividend verwerkt. Na het uitzonderlijke recordjaar 2010/2011 was in 2011/2012 sprake van een gemiddeld, maar prima jaar. Met onrusten in het Midden-Oosten en de voortdurende eurocrisis hadden we te maken met uitdagende marktomstandigheden. De afzetmarkt in Noord- Afrika was heel goed, in Europa is er minder afgezet als gevolg van de matige consumptieaardappelmarkt. De pootgoedopbrengst per hectare lag over heel Europa een paar procent onder het vijfjaarsgemiddelde, met een relatief hoog aantal bovenmaten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een prima nettoresultaat en een goede uitbetalingsprijs aan de teler. College van kwekers K. Dijkstra, voorzitter Dronten A. Doppenberg, vicevoorzitter Anna Paulowna D. Bierma-Hoogterp Oude Bildtzijl W.R.L. Scholtens Molenrij F.P. van der Zee Kloosterburen Commissie van toezicht W.J. Topma, voorzitter Bolsward J.F. Botma De Morra A. Miedema Stiens Jongerencollege G. Andringa, voorzitter Minnertsga D.J. Saal, secretaris De Cocksdorp M. Verhage Emmeloord J.M. Hendrikse Creil P.J. Lindenbergh Wehe den Hoorn S.P.J. v.d. Veldt Slootdorp A. van Os Roodeschool J. Werkman Warffum A. Vaandrager Bant L. Bovée Ouwerkerk J.A. Krol St. Jacobiparochie W. Hoogterp St. Jacobiparochie S. Talsma Ternaard D. de Laat Zeerijp F. Hazenberg Emmeloord De marktsector van aardappelen kenmerkt zich door schommelingen tussen de jaren. Dit zal altijd zo blijven. HZPC investeert in groei voor de toekomst om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Het gevolg is dat de kosten stijgen. Het is van belang dat het resultaat meerjarig gezien op niveau blijft. Resultaat, rendement en dividend kenden de afgelopen jaren het volgende verloop: Jaar 2006/ / / / / /12 Nettowinst x eur Rendement op Eigen vermogen in % 25,00 24,60 15,10 10,80 24,10 11,50 Nettowinst per aandeel x eur 1 8,55 9,31 6,12 4,62 10,94 5,67 Dividend per aandeel x eur 1 4,30 6,00 4,00 3,00 7,00 3,75 Dividend als % van de winst in % Beurskoers per 30 juni x eur 1 34,50 41,75 43,50 44,00 53,20 64,35 Dividend als % van de koers in % 12,50 14,40 9,20 6,80 13,2 5,83 In de statuten van HZPC Holland is vastgelegd welke beslissingen aan de algemene vergadering van aandeelhouders en dus aan het bestuur van de vereniging moeten worden voorgelegd. Er is in het afgelopen jaar tweemaal een vergadering van aandeelhouders gehouden. In de algemene vergadering van 2011 is een open discussie gevoerd over het certificatenbezit en de handel in certificaten. Daarbij zijn vanuit de certificaathouders diverse suggesties gedaan tot verbetering. Het bestuur heeft hier verder over gesproken en een en ander uitgewerkt in een aantal voorstellen tot wijziging van de statuten van de vereniging en van het beursreglement. Deze voorstellen zullen worden besproken in de algemene ledenvergadering van november In het bestuur heeft een discussie plaatsgevonden over het toebedelen van orders ingeval er een minimum- of maximumkoers tot stand komt op een beursdag. In deze situaties is sprake van meer verkoop- (resp. koop-) dan koop- (resp. verkoop-)orders. 2 11/12 11/12 3

3 Balans (na bestemming van het exploitatieresultaat) Tot nu toe werden op basis van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt de orders toegewezen. Het bestuur wil hiervan afstappen en toe naar een pro rato verdeling van de orders. Het gewijzigde beursreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van de vereniging op 15 november x eur ACTIVA Het afgelopen boekjaar heeft het bestuur, op voordracht van de raad van commissarissen, de heer W. Sinnema benoemd tot lid van deze raad. De heer Sinnema volgt de heer T. Schot op, die in oktober 2012 aftreedt. De samenstelling van het bestuur is het afgelopen boekjaar niet gewijzigd. Wel is de heer G. Koolhaas op 24 november 2011 herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode. KPMG is benoemd als nieuwe accountant van HZPC en Vereniging HZPC. Vaste activa Financiële vaste activa Aandelen HZPC Holland B.V. ten behoeve van certificaathouders , ,5 Vorderingen op certificaathouders 153,2 103,8 Totaal vaste activa , ,3 Ook dit boekjaar zijn twee beursdagen gehouden voor het verhandelen van certificaten HZPC. De koers steeg beide keren met het maximum van 10 procent tot een koers van 64,35 euro. De vereniging heeft ultimo boekjaar 2011/2012 geen certificaten in haar bezit. De commissie van toezicht volgt de uitvoering van de procedures bij het verhandelen van de certificaten zoals vastgelegd in het beursreglement. De samenstelling van de commissie van toezicht is dit boekjaar gewijzigd. De heer J.F. Botma is benoemd als lid. Hij volgt de heer K. Dijkstra op die is afgetreden. Dit boekjaar hebben acht teler-certificaathouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid een lening aan te gaan voor de aanschaf van certificaten. Er zijn geen volledige aflossingen van de leningen geweest. Momenteel maken nog 26 teler-certificaathouders gebruik van deze regeling. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedroeg op balansdatum euro (vorig boekjaar euro). Het totaal aantal certificaathouders is verder gedaald. Per 30 juni 2012 waren er certificaathouders, vijf minder dan een jaar ervoor. Het aantal leden van Vereniging HZPC bedraagt (84% van het aantal certificaathouders). Vlottende activa Vorderingen Te ontvangen dividend HZPC Holland B.V , ,1 Rekening-courant HZPC Holland B.V. 89,3 36,0 Overige vorderingen - 2, , ,8 Liquide middelen Banken 422,7 513,1 Totaal vlottende activa 3.010, ,9 Totaal activa , ,2 Over boekjaar 2011/2012 is sprake van een negatief resultaat van de vereniging van euro. Nu Vereniging HZPC geen certificaten meer bezit, zal het inkomen zich beperken tot de rente op liquide middelen. PASSIVA De colleges van telers en kwekers hebben ook dit boekjaar regelmatig overleg gehad met de directie en medewerkers van HZPC. In dit overleg worden de gemaakte afspraken met betrekking tot de overeenkomsten van telers en kwekers getoetst en zo nodig aangepast aan de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf. Tot slot wil het bestuur een ieder danken voor de inzet in het afgelopen boekjaar. Joure, 22 oktober 2012 Eigen vermogen Reserves 509,0 551,7 Langlopende schulden Uitgegeven certificaten van aandelen ,5 15,674,5 Overige langlopende schulden 153,2 103, ,7 15,778,3 Namens het bestuur J.P. Lindenbergh, voorzitter G. Koolhaas, secretaris Kortlopende schulden Te betalen dividend certificaathouders 2.498, ,2 Overige schulden 3, , ,2 Totaal passiva , ,2 4 11/12 11/12 5

4 Exploitatierekening Algemene toelichting op de jaarrekening x eur / /2011 baten Overige bedrijfsopbrengsten - 47,4 Totaal bedrijfsbaten - 47,4 LASTEN Overige bedrijfskosten 77,0 73,5 Doorberekend aan HZPC Holland B.V. - 34,0-33,0 Totaal lasten 43,0 40,5-43,0 6,9 Rentebaten en -lasten 0,3 0,9 Nettoresultaat - 42,7 7,8 Oprichting Vereniging HZPC Vereniging HZPC is per 29 november 1999 ontstaan middels een juridische fusie tussen de in Vereniging omgezette Coöperatie De ZPC Pootgoed Belangen B.A. en de in Vereniging omgezette Stichting Administratiekantoor Hettema. De Vereniging HZPC beschikt over het juridisch eigendom van 100% van de aandelen in HZPC Holland B.V. te Joure. Activiteiten De Vereniging heeft ten doel: a. de uitgifte en beheer van certificaten van aandeel in de Vennootschap; b. het bevorderen van bepaalde stoffelijke belangen van haar leden/certificaathouders; c. het bevorderen van bepaalde stoffelijke belangen van haar telers; d. het bevorderen van bepaalde stoffelijke belangen van haar kwekers. Boekjaar Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Toegepaste standaarden De jaarrekening is zover mogelijk opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Afronding Alle bedragen in de jaarrekening staan vermeld in duizenden euro s, tenzij anders wordt aangegeven. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico s met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. 6 11/12 11/12 7

5 toelichting op de balans De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële vaste activa Kapitaalbelangen en certificaten waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De leningen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Opbrengsten van vorderingen en overige effecten die tot de financiële vaste activa behoren, worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Dividenden worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Eigen vermogen Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering van het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst. Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van een financiële verplichting worden gepresenteerd onder het vreemd vermogen. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven. Opbrengstverantwoording De vereniging rekent de opbrengst tot de netto-omzet wanneer alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico s met betrekking tot de transacties zijn overgedragen aan de koper, wanneer levering heeft plaatsgevonden, de prijs is vastgesteld of bepaalbaar is en er redelijke zekerheid bestaat dat de verkoopprijs inbaar is. Normaal gesproken wordt aan deze criteria voldaan op het moment dat het product of de dienst geleverd is en acceptatie, indien vereist, verkregen is. Belastingen over het resultaat De vereniging is niet zelfstandig belastingplichtig. Aandelen HZPC Holland B.V. ten behoeve van certificaathouders Naam Statutaire zetel Aantal aandelen Deelname in % HZPC Holland B.V. Joure In de aandelen HZPC Holland B.V. ten behoeve van certificaathouders, stuks, hebben zich geen mutaties voorgedaan. Deze aandelen worden op de nominale waarde van 20 euro per aandeel gewaardeerd. Vereniging HZPC heeft slechts het juridisch eigendom van de aandelen HZPC Holland B.V. en houdt deze voor rekening en risico van de certificaathouders. Om deze reden is hetzelfde bedrag als Uitgegeven certificaten van aandelen onder Langlopende schulden opgenomen. In de certificaten van aandelen HZPC Holland B.V. in eigen beheer hebben zich geen mutaties voorgedaan. Op de balansdatum heeft Vereniging HZPC geen certificaten in eigen beheer. x eur Vorderingen op certificaathouders Aan certificaathouders verstrekte leningen t.b.v. aankoop certificaten Stand begin boekjaar 103,8 135,4 Bij: nieuwe leningen 96,1 16,0 Af: aflossingen - 46,7-47,6 Stand einde boekjaar 153,2 103,8 Te ontvangen dividend HZPC Holland B.V. Vereniging HZPC ontvangt dividend vanuit HZPC Holland B.V., onder aftrek van dividendbelasting, en betaalt dit volledig door aan de certificaathouders. Overige vorderingen Certificaathouders - 2,7-2,7 Eigen vermogen Reserves Stand begin boekjaar 551,7 543,9 Af/bij: resultaat boekjaar - 42,7 7,8 Stand einde boekjaar 509,0 551,7 Langlopende schulden Overige langlopende schulden Lening o/g HZPC Holland B.V. ter financiering van de leningen u/g verstrekt aan certificaathouders Stand begin boekjaar 103,8 135,4 Bij: nieuwe leningen 96,1 16,0 Af: aflossingen - 46,7-47,6 Stand einde boekjaar 153,2 103,8 8 11/12 11/12 9

6 toelichting op de exploitatierekening overige gegevens x eur / /2011 Overige bedrijfsopbrengsten Verkoop certificaten van aandelen ad 48,40 euro - 437,1 Af: waarde certificaten op balansdatum ,7-47,4 Overige bedrijfskosten Kosten beursdagen 10,0 21,0 Provisie 32,8 18,2 Organisatiekosten 33,8 30,0 Bankkosten 0,4 1,3 Overige kosten - 3,0 77,0 73,5 Doorberekend aan HZPC Holland B.V. Operationele kosten 34,0 33,0 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bestuur van Vereniging HZPC Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 van Vereniging HZPC te Joure gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2012 en de winst-en-verliesrekening over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het Verslag van het bestuur, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Vereniging HZPC per 30 juni 2012 en van het resultaat over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het Verslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het Verslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Groningen, 22 oktober 2012 KPMG Accountants N.V. U. Kleinhuis RA Resultaatbestemming De resultaten van Vereniging HZPC zullen ten gunste of ten laste van de reserves worden gebracht /12 11/12 11

7

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten 2011 4 2.1 Kerncijfers 4 2.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 5 2.3 Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Moving. Continuïteit voorop Ahead.

Moving. Continuïteit voorop Ahead. Moving. Continuïteit voorop Ahead. Jaarverslag Inhoud 01 Voorwoord 05 Profiel Sogeti Nederland B.V. 06 Verslag van de Raad van Commissarissen 07 Jaarverslag van de directie 08 Kerncijfers 12 02 Jaarrekening

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie