Algemene verkoopsvoorwaarden MOutletshop.com

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene verkoopsvoorwaarden MOutletshop.com"

Transcriptie

1 Algemene verkoopsvoorwaarden MOutletshop.com Artikel 1: algemene bepalingen De elektronische webwinkel Moutletshop.com is enkel toegankelijk voor leden. Om lid te kunnen worden moet men een aanvraag indienen via het registratieformulier op de website. De elektronische webwinkel Moutletshop.com biedt haar leden de mogelijkheid om aan bijzonder interessante voorwaarden online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen van de webwinkel en elke aankoop die een lid plaatst op de webshop. Artikel 2: aanvaarding De toegang tot en het gebruik van de website is onderworpen aan de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden ("Voorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht deze Verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website. Door het registreren als lid en door het gebruik van deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. Artikel 3: contactgegevens MOutletshop.com maakt deel uit van DHDM Trading NV, een naamloze vennootschap, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België: Beerselsestraat 34 BE-1501 Buizingen Telefoon: 068/ Fax: 068/ BTW (BE) RPR Brussel De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer Artikel 4: Prijs De vermelde prijzen zijn steeds in Euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen tenzij anders vermeld. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit specifiek vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is informatief bedoeld en kan mogelijks elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. MOutletshop.com houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van de Leverancier tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. Artikel 5: Aanbod Onze webwinkel staat heden enkel open voor klanten en leveringen in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor leden.

2 Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld volume, specificiteit, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst MOutletshop.com is wat de juistheid, het up-to-date zijn, of de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MOutletshop.com is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. MOutletshop.com is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Artikel 6: Online aankopen De leden hebben de mogelijkheid om de artikelen uit het MOutletshop.com assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van MOutletshop.com. De artikelen worden geleverd op het adres aangeduid door het lid in de bevestigingsmail. De klant heeft de keuze tussen de volgende online betaalwijzen: -via kredietkaart (VISA, Mastercard) -via bankkaart (Bancontact) -via Paypal De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met de hierboven vermelde methodes. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan MOutletshop.com. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, of de PayPal account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van MOutletshop.com is uiterst beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt MOutletshop.com samen met OGONE. OGONE is marktleider in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen. Het beveiligingssysteem dat door OGONE gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld. MOutletshop.com heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij MOutletshop.com. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf OGONE. Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door het lid, de exclusieve eigendom van MOutletshop.com. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op het lid vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MOuletshop.com te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Artikel 8: Sancties voor niet-betaling Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MOutletshop.com beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning

3 een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt MOuletshop.com zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Artikel 9: Klachten Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Artikel 10: Garantie Wettelijke garantie (enkel voor consumenten): Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Algemeen: Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van MOutletshop.com waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan MOutletshop.com, op volgend adres: Chemin Simon Bouteiller 11, 7822 Ghislenghien. Bij vaststelling van een gebrek dient u ons zo snel mogelijk in te lichten. Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar. Artikel 11: Verzakingstermijn De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor leden die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan MOutletshop.com mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de MOutletshop.com klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan...(adres). De goederen dienen ons per koerier (BPost, DHL, enz.) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

4 gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen. artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd. artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt. artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door MOutletshop.com, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. MOutletshop.com houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het product beschadigd is, gebruikt is, of onvolledig. Artikel 12: Privacy MOutletshop.com verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van MOutletshop toe te sturen. Wil u ook informatie via ontvangen, geef dan ook uw adres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de ledenlijst van MOutletshop.com bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat MOutletshop uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MOutletshop.com heeft dus geen toegang tot uw paswoord. MOutletshop.com respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op MOutletshop.com ter consultatie, wijziging of verwijdering. MOutletshop.com maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. MOutletshop.com houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Artikel 13: levering De bestellingen worden geleverd op het afleveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België. MOutletshop.com houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid en/of het volume van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via . Op de factuur worden ook de transport kosten en de BTW vermeld. De levering is vergezeld van een pakbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het afleveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant.

5 MOutletshop.com waakt erover de bestelling binnen een termijn van 7 dagen te verwerken en te leveren. Een gemiddelde levertermijn van 3 dagen is onze streeftermijn. MOutletshop.com kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst van de Klant), behoudens tegenbewijs van de Klant. In het geval dat een Klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de Klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel x van onderliggende Algemene Voorwaarden. Artikel 14: beschikbaarheid De producten en prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van MOutletshop.com, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten. MOutletshop.com biedt zijn leden unieke voorwaarden aan, helaas beschikken wij door onze werkwijze van het opkopen van stocks over een beperkte voorraad en kunnen we niet altijd garanderen de door u gevraagde producten voldoende op voorraad te hebben. MOutletshop.com engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan MOutletshop.com niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. In het geval één of meerdere producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door DH-DM Trading NV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. Artikel 16: de Klantendienst van MOutletshop.com De MOutletshop.com klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer , via op of per post op het volgende adres Beerselsestraat 34, 1501 Halle. Artikel 17: Wijziging voorwaarden Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MOutletshop.com. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. MOutletshop.com kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. Artikel 18: Intellectuele eigendom De teksten, de foto s, de database met alle producten die op de website gepubliceerd worden, de layout, het grafisch ontwerp van de webpagina s, de verkoopscataloog, de afbeeldingen en andere bestanden op de website van MOutletshop.com zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn de exclusieve eigendom van MOutletshop.com en/of van haar leveranciers. Deze kunnen niet gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van MOutletshop.com. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden. Artikel 19: Bewijs De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. Artikel 20: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten

6 betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Artikel 21: Herroepingsrecht De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij DH-DM Trading NV. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.". Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DH-DM Trading NV, gelegen te Chemin Simon Bouteiller 11, 7822 Ghislenghien (Telefoon: 068/ Fax: 068/ via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of ) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie hieronder), maar is hiertoe niet verplicht. Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Aan DH-DM Trading NV, gelegen te Chemin Simon Bouteiller 11, 7822 Ghislenghien (Telefoon: 068/ Fax: 068/ Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): Besteld op (*)/Ontvangen op (*): Naam/Namen consument(en) : Adres consument(en) : Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]: Datum : (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DH-DM Trading NV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan DH-DM Trading NV, gelegen te Chemin Simon Bouteiller 11, 7822 Ghislenghien. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DH-DM Trading NV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DH-DM Trading NV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DH-DM Trading NV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan DH-DM Trading NV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7 DH-DM Trading NV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Artikel 22: Reglement UNIZO e-commerce label MOutletshop.com heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting.

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting. Algemene Voorwaarden (BELGIË versie: 19 August 2014) AV als pdf-bestand downloaden 1 Contractanten, toepassingsbereik (1) Contractanten in het kader van de volgende Algemene Voorwaarden ("AV") zijn Buffalo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH 1 ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH 1 Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiten van overeenkomst 3 Beschikbaarheid en levertijd

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Algemene Verkoopsvoorwaarden Hierna tref je onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, BVBA Odette Lunettes, met jou sluiten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

Algemene on-line verkoopsvoorwaarden

Algemene on-line verkoopsvoorwaarden Een profiel aanmaken: U kan een profiel aanmaken door hier te klikken. Nadat u een profiel aangemaakt hebt, zal u een klantennummer ontvangen. Belangrijk: U zal doorverwezen worden naar een in te vullen

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl

Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl Hieronder treft u de "gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via elkedaguitverkoop.nl" aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1/8

Algemene Voorwaarden 1/8 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Terms and Conditions Frontline Tours

Terms and Conditions Frontline Tours Terms and Conditions Frontline Tours The right of withdrawal does not apply as mentioned in the specific services (transport and recreative services), conform to the KB of the 18 th of November 2002 and

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Exellent IT/Electro hierna "Exellent" genoemd. Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge info@exellent.be Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INLEIDING ARTIKEL 1 : VOORWERP ARTIKEL 2 : BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON ARTIKEL 3 : LEVERING ARTIKEL 4 : BETALING VIA OVERSCHRIJVING ARTIKEL 5 : TARIEVEN ARTIKEL 6 :

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2015 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN VAN WWW.VIKINGDIRECT.NL

OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN VAN WWW.VIKINGDIRECT.NL OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN VAN WWW.VIKINGDIRECT.NL 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Office Depot International

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

3. De producten en de prijzen 1. Tarieven 2. Kenmerken van de producten 3. Specifieke voorwaarden van het aanbod op www.kiabi.be 4.

3. De producten en de prijzen 1. Tarieven 2. Kenmerken van de producten 3. Specifieke voorwaarden van het aanbod op www.kiabi.be 4. 1. Onderwerp De volgende bepalingen vormen de algemene verkoopwaarden van de producten die op deze website worden aangeboden door het bedrijf KWEB SAS, dat wordt vertegenwoordigd door haar directeur Cyril

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor particulieren

Algemene Voorwaarden voor particulieren Algemene Voorwaarden voor particulieren 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari 2010. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Op de website www.groupon.be worden verschillende diensten door verschillende vennootschappen aangeboden. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren en u wegwijs te maken

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Expert Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0414.666.585 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809.

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809. dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be VERKOOPSVOORWAARDEN Met haar website biedt Xurprise.be

Nadere informatie