476 JAAROVERZICHT JAAROVERZICHT 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "476 JAAROVERZICHT JAAROVERZICHT 2012"

Transcriptie

1 476 JAAROVERZICHT JAAROVERZICHT 2012 In 2012 werd in ieder geval duidelijk dat de Nederlandse samenleving het christendom voorbij is. Denk alleen maar aan de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de samenstelling van de regering. Geloven is steeds meer een priv_ zaak geworden. Kerken zullen er steeds meer mee moeten rekenen dat hun publieke rol uitgespeeld is: er is geen comfortabele korst van christendom meer om hen heen. Tegelijk wordt de kerk zelf steeds vloeibaarder. De belijdenis over de kerk functioneert in ieder geval anders dan twintig jaar geleden. Er is veel herkenning van christenen aan de andere kant van de kerkmuren. Hangt dit samen met de omslag dat christenen in Nederland nu een minderheid vormen? Het jaaroverzicht over 2012 werkt deze twee punten uit. Het geloof voorbij In 2012 kreeg Nederland een nieuw kabinet; volgens het gezegde krijgt ieder land de regering die het verdient. Binnen de kortste keren was de klus van de kabinetsformatie geklaard. Het bijzondere is wel, dat het om een VVD-PvdA-kabinet gaat. Van de confessionele partijen doet niemand mee. Het CDA is sterk gekrompen en de ChristenUnie niet gegroeid. De SGP is daarentegen een zetel gegroeid. Een compleet nieuwe situatie. Niet dat er buiten de confessionele partijen geen christenen in de Tweede Kamer zitten, maar de tijd van het christendom is voorbij. In deze inleiding op het jaaroverzicht een korte terugblik op het jaar 2012, juist aandacht voor dit punt. Wat betekent dit allemaal. Godslastering Laten we beginnen met een stukje symboolwetgeving: het verbod op godslastering. Het bijzondere is dat dit internationaal ook een rol speelt. In Pakistan is een jong meisje ternauwernood aan een veroordeling wegens blasfemie ontsnapt: ze zou onzorgvuldig met de Koran omgesprongen zijn. Het verbod op godslastering wordt daar nu vrijwel exclusief uitgelegd als een verbod om de Islam in een kwaad daglicht te stellen, terwijl het uit de tijd van de Engelse overheersing stamt en juist bedoeld was om christenen te beschermen. In Nederland kennen we ook zo n verbod, ooit geformuleerd in de tijd dat het merendeel van de Nederlanders zich nog christen wilde noemen, maar inmiddels tot een dode letter geworden. De seculiere partijen zijn voor afschaffing ervan. Je moet kerk en staat scheiden en dit is een hinderlijke herinnering aan de tijd dat de tegenstelling tussen beide nog niet zo helder onder woorden gebracht is als nu. Je kunt erover twisten of dit gebod gehandhaafd moet blijven of niet: het Nederlands Dagblad schreef in een commentaar dat het wel verdwijnen kon, terwijl Hans Goslinga in Trouw waarschuwde voor de implicaties daarvan. Dat het voorstel om het verbod te schrappen nu op een meerderheid kan rekenen, is tekenend voor de omslag die zich in ons land voltrokken heeft. Omroep De kleine religieuze omroepen, ZvK en IKON, gaan verdwijnen. Ze moeten maar fuseren met de grote omroepen die ook levensbeschouwing in hun pakket hebben. Ook daar kun je een hele discussie over houden. Het is wel uniek dat de staat der

2 JAAROVERZICHT 477 Nederlanden de uitzending van kerkdiensten financieel mogelijk maakte. En je kunt daarnaast een hele discussie houden over de taak van de publieke omroepen. Je kunt je zelfs afvragen of het strikt genomen nog wel nodig is om via de omroep kerkdiensten uit te zenden: op het internet kun je te kust en te keur zoeken onder kerkdiensten die live, met videobeelden en al, uitgezonden worden en ook later nog bekeken/beluisterd kunnen worden. Ze hebben dan natuurlijk niet de kwaliteit die de uitzending van de ZvK bijvoorbeeld wel had, door de begeleiding van deskundigen op het gebied van communicatie via de publieke media. Toch is ook dit voorstel te plaatsen in de trend om het geloof achter de voordeur te houden. Je mag het best hebben, een religieuze opvatting, maar niemand mag daar last van hebben. Dit geldt overigens heel breed: de plannen treffen alle kleine levensbeschouwelijke omroepen, dus ook het Humanistisch Verbond, en de Islamitische, Boeddhistische en andere omroepen. Als dit doorgaat, is weer een stukje openbaar terrein waarop de kerk zich bewegen kon, verdwenen. Onderwijs Een ander punt dat in 2012 speelde was de vergoeding van vervoerskosten voor onderwijs. Als je in Groningen woont en de dichtstbijzijnde school van de gekozen richting ligt twee provincies verder, dan gaat het wel in de papieren lopen. Dat zit gemeentebesturen in een tijd van bezuinigingen niet lekker, mede omdat ze natuurlijk overtuigd zijn van de kwaliteit van het onderwijs ter plekke. Bovendien kiest iemand niet voor een openbare school op grote afstand, maar wel voor een christelijke, gereformeerde of reformatorische school. Daarom wordt de vergoeding van de vervoerskosten sterk ter discussie gesteld. Velen vinden dat die maar moet verdwijnen: er is onderwijsaanbod in de buurt en als je toch kiest voor een verder weg gelegen school, moet je er maar zelf voor opdraaien. Dat hakt erin, zeker als blijkt dat het effect van de voorgestelde kabinetsmaatregelen om de economie weer op orde te krijgen vooral de grotere gezinnen treft. Je kunt je afvragen of het inderdaad ook de bedoeling geweest is van de regeling voor vervoerskosten dat je een blanco cheque geeft aan de ouders voor soms grote bedragen. Je kunt je ook afvragen of jouw keuze om je kind soms meer dan honderd kilometer te laten reizen een goede is. Ook om tactische redenen. Het roept vragen op en verleidt tot antwoorden die ook nadelig uitpakken voor mensen die om dezelfde redenen hun kinderen naar een bijzondere school sturen die veel dichterbij is. Als dit doorgaat komt er een nieuwe opgave voor de actie Schoolgeld, waarbij de huidige achteraf gezien heel klein is. Wat hieruit blijkt: de haast vanzelfsprekende erkenning van de waarde van het geloof en het recht van ouders om voor hun kinderen onderwijs te kiezen in overeenstemming daarmee, wordt sterk betwist in Nederland. Staan op je wettelijk recht kan daarbij een katalysator zijn voor het afschaffen ervan. Dezelfde vraag komt bij mij op bij wat in het laatst van 2012 in het nieuws was: het stichten van evangelische scholen op witte plekken voor die richting in Onderwijsnederland, terwijl het nog maar de vraag is of er leerlingen zijn. Helemaal OK volgens de wet, maar is het wijs? Besef je dan voldoende dat het denkklimaat in de samenleving veranderd is? Steeds meer stemmen gaan op om wat beschouwd wordt als de voorkeurspositie van christenen in de wetgeving af te schaffen. Vervolging

3 478 JAAROVERZICHT Overdrijven is daarbij een gevaar. Er zijn in deze wereld talloze landen waar mensen vervolgd worden om hun geloof. Er zijn landen waar een christelijke minderheid die er tientallen eeuwen was, vrijwel verdwenen is, in de golf van islamisering die door de Arabische wereld gaat. Er zijn daarnaast ook landen waar de publieke erkenning van Gods naam nog heel gewoon is, denk aan de Verenigde Staten van Amerika. Ook hier kun je eindeloos over discussi_ren. Petrus merkte in zijn brief al op dat je er wel voor moet inspannen dat je niet vervolgd wordt om je misdadige gedrag, dat het puur om de naam van Christus gaat. Niet elke actie tegen kerken is een zaak van vervolging. En anderzijds: wat zegt zo n publieke erkenning van Gods naam als dat in de praktijk niet doorwerkt en er een samenleving ontstaat van ieder voor zich, nota bene ook nog verdedigd door rechtse christenen met en beroep op de grondwettelijke vrijheid. Vrijheid is dan niet meer dan een ander woord voor nothinglefttoloose, zoals Janis Joplin jaren geleden al zong. Toch is het opvallend dat in de onderzoeken naar de positie van christenen in deze wereld wel blijkt dat ons land opschuift. Er is geen sprake van vervolging, maar je komt wel op een achterstand te staan. Post-christendom Tientallen eeuwen hebben we in Europa geleefd in een christelijke samenleving. Dat begint, zegt men, bij de romeinse keizer Constantijn de Grote en eindigde in de laatste decennia. De samenleving was christelijk. Andersdenkende minderheden werden op zijn gunstigst geduld. De tien geboden waren een vanzelfsprekend richtsnoer voor iedereen. Prof. dr. J. Douma wees er jaren geleden al op in zijn studie over politieke verantwoordelijkheid dat christenen boter op hun hoofd hebben: ze gunden anderen niet dezelfde vrijheid die ze voor zichzelf vanzelfsprekend vonden. Keert zich dat tegen ons? Er komt in ieder geval nu een maatschappij die volstrekt geseculariseerd is. Heel sterk speelt dat al in de wetenschap. Zelfs een verwijzing naar God in een dankwoord bij een proefschrift was de universiteit te Leiden al te gortig, ondanks de ontstaansgeschiedenis van deze instelling. Dat is geweldig wennen voor de kinderen van God. Er is geen vanzelfsprekende christelijke schil meer om de kern van je geloof. In de jaren dertig van de vorige eeuw waren de socialisten ook tegen geslachtsgemeenschap voor het huwelijk en kon je je op dat punt beroepen op een gemeenschappelijke manier van leven. Dat is compleet voorbij. Je leeft in een wereld die veel meer lijkt op de wereld waarin het Nieuwe Testament ontstaan is. De tegenstellingen worden groter, al komt dit lang niet altijd uit in een andere manier van leven. Zie het EO-onderzoek Leef je geloof. Dat vraagt om bezinning en kritisch bevragen van het verleden. Midden in de wereld Je kunt dan twee dingen doen: met elkaar een reservaat in, zoals de Amish in de USA doen of in deze wereld met de veranderde omstandigheden leven. De eerste oplossing was misschien niet de bedoeling, maar wel het effect van de inmiddels afgebrokkelde verzuiling. In 2012 werd er aandacht voor gevraagd dat ook de laatste overgebleven zuil, de reformatorische, scheuren vertoont. En hierboven werd al duidelijk dat je voor deze oplossing niet langer op de steun van de Nederlandse samenleving kunt rekenen. Je kunt ook zoeken naar een andere manier van kerkzijn. Tim Chester en Steve Timmis doen dat in hun boek 'Midden in de wereld', dat in Nederlandse vertaling ver-

4 JAAROVERZICHT 479 scheen in Opvallend is dat zij met dankbaarheid verwijzen naar gereformeerde Nederlanders als Abraham Kuyper en Herman Bavinck, die leefden rond het jaar Van hen nemen ze de aandacht voor de kerk mee en het besef dat het hele leven terrein van Christus is. In hun boek haken ze aan bij de eerste brief van Petrus en wijzen ze erop dat de situatie dat je niet vervolgd wordt, de uitzondering is. Het besef dat je in je leven van elke dag (everydaychurch is de oorspronkelijke Engelse titel) je Heer dient, draagt het leven. Zo helpen ze om je positie als christen te bepalen in een postchristelijke samenleving. Winst uit verlies. Cijfers en feiten Cijfers en feiten spreken hun eigen taal. Ze vormen de structuur van wat er verder volgt aan idee_n en visies. Daar zit een wisselwerking tussen. Inspirerende visies kunnen mensen aantrekken, maar krimp hoeft niet het gevolg te zijn van oninspirerende manieren van kerkzijn. Meestal zit het wat ingewikkelder in elkaar. We proberen de cijfers te duiden en verzamelen feiten vanuit de plaatselijke kerken. Statistiek Op een andere plek in dit jaaroverzicht staat het volledige overzicht van het ledental van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt. Ook dit jaar was er sprake van getalsmatige achteruitgang. De statistiek zegt dat er 843 leden minder zijn dan vorig jaar. Opvallend daarbij is het verschil tussen het aantal mensen dat vertrokken is naar zusterkerken en het aantal mensen dat binnengekomen is uit zusterkerken. Daar zit een verschil tussen van 231 leden. Nu zijn er altijd een aantal mensen onderweg : ze hebben hun attestatie wel ontvangen, maar nog niet ingeleverd. In 2011 ging het daarbij echter om enkele tientallen. Ook zijn er weer meer mensen die zich onttrokken hebben aan de gemeenschap van de kerk: bijna driehonderd meer. In totaal 2342 mensen. Wel zijn er meer kinderen gedoopt en meer mensen toegelaten tot de gemeenschap van de kerk. Wie zich onttrok sloot zich meestal aan bij een ander kerkgenootschap. De Nederlands-Gereformeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerk was voor meer mensen een nieuw onderdak dan in De aantallen van wie vertrokken naar andere kerken of van wie de kerkelijke bestemming onbekend is, blijven hoog, maar zijn niet veel veranderd vergeleken met Waarschijnlijk vallen hier de mensen onder die zich aangesloten hebben bij een evangelische groepering. Als je naar de particuliere ressorten kijkt, valt op dat alleen in Holland-Noord er sprake was van getalsmatige groei. In de andere ressorten is er teruggang van ledental. Groningen springt daar wat bovenuit met een teruggang van zo n 250 leden. In 2012 waren er wel kerkgemeenschappen die een groei vertoonden. De NGK groeide en ook de Gereformeerde Gemeenten kenden een toename van het ledental. Toch vraagt het verschijnsel krimp in de meeste kerken de aandacht. De teruggang in ledental brengt met zich mee dat er kerken waren die om een of andere reden voortzetting van hun zelfstandige bestaan niet re_el achtten. In 2012 is opvallend vaak gekozen voor de oplossing van een fusie, waarin je de krachten bundelt en het werk doelmatiger kunt verdelen. Het geeft nieuwe kansen aan de nieuw ontstane kerk. Meestal ging het om een fusie met een andere vrijgemaakte kerk in de buurt, in Rotterdam-Zuid kwam er een samenwerkingsgemeente met de plaatselijke CGK.

5 480 JAAROVERZICHT Opvallend was de aandacht voor de gewone kerken, en de onopvallende christenen, naast de aandacht voor de plaatsen waar bijzondere dingen gebeuren. Leve de saaie christen, was een artikel in het blad CV Koers. En prof. dr. Bram van de Beek vroeg in zijn publicatie Lichaam en Geest van Christus aandacht voor de structuren van de kerk. Hij ziet geen uitweg in ruim baan maken voor de evangelische benadering. In het vaststellen van de nieuwe kerkorde heeft onze synode daar ruimschoots aandacht aan besteed. Cijfers en feiten Er is veel nieuws vanuit de plaatselijke kerken. Bron daarvoor is vooral de enqu_te die gemeenten de kans geeft de aandacht op bijzondere zaken te vestigen. Anderzijds komen de berichten ook uit de pers: de rubriek lokaal van het Nederlands Dagblad en de beide kerkbodes. Meestal worden de goede dingen doorgegeven; soms kwam een kerk in het nieuws door negatieve zaken. We vermelden die ook. De berichten over samenwerking met andere kerken hebben verderop een plaats in dit jaaroverzicht. Almere Toelating van 'nieuwe' leden (niet echt uit andere kerken): 5 catechumenen, 1 heeft al belijdenis gedaan, 3 zullen dat binnenkort doen waarvan 1 ook gedoopt wordt en 1 zal in de loop van volgend jaar belijdenis doen en gedoopt worden. Alphen aan de Rijn Het kruispunt is de nieuwe naam voor het kerkgebouw, onthuld op Burendag met open dag voor buurt (rommelmarkt, muziek, etc.), activiteiten voor de buurt in samenwerking met het wijkteam (koffieochtenden ouderen uit Zeeheldenbuurt; maaltijden 1x per maand); met RK 2-tal vespers per jaar; groeiend aantal contacten en toetreders. Amersfoort-Nieuwland Permanenteee aandacht voor vorig jaar gestarte 'Gemeente van HuisGroeigroepen', Onderzoek naar (invoering) nieuwe bestuursstructuur, (Re)activering Gavenbank, Jeugdbeleidsplan (incl. voornemen aanstellen Jeugdwerker), teruglopende belangstelling voor de middagdiensten, tegenvallende collecteopbrengsten, dreigend begrotingstekort. Amersfoort-Zuid Afgelopen jaar en ook komend jaar is er wel speciale aandacht geweest aan bijzondere onderwerpen die gemeentebreed zijn behandeld. Dus geen doelgroepenbenadering maar een onderwerpenbenadering voor alle doelgroepen. Arnhem Restauratie van de monumentale Koepelkerk inclusief het orgel en aankoop van een nieuw onderkomen voor jeugdactiviteiten. Rijk en provincie Gelderland subsidi_ren deze verbouwing deels. De restauratie is tevens een kans om het gebouw aan te passen aan de behoeften van het groeiend aantal gemeenteleden. Assen-Kloosterveen mocht op de valreep (in december 2012) het1000ste lid verwelkomen. Barendrecht De gemeente is momenteel in de afrondingsfase van het traject van samengaan met de buurgemeente Pernis/Albrandswaard. Dit jaar is gebruik gemaakt van het kerkgebouw van de PKN, omdat de eigen kerk te klein geworden was. Bergen op Zoom In 2012 heeft de gemeente besloten om opnieuw met beroepingswerk te starten. Een steunaanvraag op basis van Artikel 11 KO is door de classis Middelburg goedgekeurd. Ze hopen in 2013 een dominee te vinden die binnen het missionaire karakter van de gemeente zich onderscheidt in pastorale begeleiding

6 JAAROVERZICHT 481 van zoekers en gasten in de gemeente. In 2012 heeft de gemeente voor het eerst een Alpha-cursus georganiseerd. Alle deelnemers zijn doorgegaan met een vervolgcursus en 1 cursist heeft inmiddels belijdenis van het geloof afgelegd. 2 anderen gaan het traject van belijdeniscatechesatie in. In 2013 wordt opnieuw een Alpha-cursus gegeven, dit maal in samenwerking met een plaatselijke Evangelische Gemeente waar goede samenwerkingsbanden mee zijn. Capelle aan de IJssel-Zuidwest Het aantal vieringen in het winkelcentrum 's Gravenland is uitgebreid van 2 naar 4. Dalfsen De gemeente van Dalfsen is per 1 januari 2012 gesplitst in twee zelfstandige gemeenten: Oost en West. Dalfsen-West gaat verder met 1 predikant en daarnaast een kerkelijk werker voor 16 uur per week. Voor inhoudelijke gemeente-opbouw heeft de kerk van Dalfsen-West gekozen voor een bezinning aan de hand van de Pep-cursus 'Leven uit de Bron', die voor onze gemeente weer doorvertaald wordt in een cursus voor kerkenraadsleden en daarna hopelijk de gemeente in. Delft meldt de komst van ds. Hans Jan Roosenbrand en de start van DelftProject, een langjarig initiatief om met name buitenlandse studenten in Delft gastvrijheid te bieden en een goed woord over de Heer Jezus Christus. De Lier-Maassluis Per 1 oktober 2012: opheffen van De Lier en Maassluis en samen verder gaan als een nieuwe gemeente met twee preekplaatsen. Reden is het teruglopend aantal kerkleden, vooral in De Lier. Driebergen-Rijssenburg De opening van een zogenaamd Wijkontmoetingspunt, een initiatief van onze diaconie samen met de diaconie van de Protestantse kerk Driebergen, gesteund door de burgerlijke gemeente. Eindhoven Het kerkgebouw krijgt een functie als uitdeelpunt voedselbank en kledingbank; in samenwerking met de CGK en DVN en IFES is vanuit IFES een missionair werker aangesteld onder de internationale studenten Enkhuizen De samenwerkingsgemeente cgkv Levend water heeft een eigen gebouw gekocht en opgeknapt in 2012, met financi_le hulp van onze zusterkerken. Nu hebben ze onderdak voor de kinderen, en meer mogelijkheden voor onderling contact. De gemeente richt zich steeds meer op evangelisatie. s-gravenhage-centrum/scheveningen Dit jaar kwam ds. Jasper Klapwijk vanuit Winsum naar ons toe, o.a. met zijn prediking ondersteunt hij de gemeenteleden in hun dagelijks christelijk leven. Dit jaar werd het werk in kringen weer uitgebreid met nieuwe kringen, omdat het aantal broers/zussen op een kring toeneemt. De kringen worden begeleid door de werkgroep kringen, de kringleiders volgden dit jaar een training. Dit jaar organiseren we, zoals al een paar jaar, een vesperdienst op de zondagavond voorafgaande aan kerst, waarbij de buren van de gemeenteleden en ook de buren rondom het kerkgebouw m.b.v. een flyer worden uitgenodigd. Groningen-Noord-West is ook een fusiegemeente van Groningen-Noord en Groningen-West. De reden lag in het dalende ledental en in de bijzondere samenstelling van de gemeente: veel senioren en veel studenten. Grootegast Nadat in januari het evangelisatieproject Oase van start is gegaan, is dit project later be_indigd omdat het binnen de gemeente veel discussie opriep. Heerenveen is gaan werken met pastorale bezoekers (m/v). Zij zorgen samen met de ouderlingen, diakenen en predikant voor een geestelijke bearbeiding van de gemeente, en samen met hen vergaderen ze ook regelmatig om het werk goed op elkaar af te stemmen. Dit geeft de zorg voor de gemeente een goede impuls.

7 482 JAAROVERZICHT Hoogkerk De kerk van Hoogkerk werkt samen in Groningen in Beweging : gezamenlijke Stadsevangelisatie (Groningen) door GKv- en CGK-kerken, met ook de Martini-gemeente (PKN) en de Tehuisgemeente (NGK). Kampen-Zuid Vanaf 1 september 2012 is een jeugdwerkster aangesteld in ruil voor een tweede predikantsplaats. Zij werkt 20 uur per week ten bate van de jeugdleden. Kantens kende een ongekend groot aantal jongeren dat belijdenis deed: elf op een gemeente van 169. Krimpen aan de IJssel Renovatie kerkgebouw, en plaatsing van een ander orgel, afkomstig uit de GKv van Utrecht-Noordwest Leeuwarden Dit jaar is er een TV-kerkdienst vanuit de kerk van Leeuwarden door de RKK uitgezonden. De diaconie heeft zich verbonden aan het Diaconaal Platform Leeuwarden. De gemeente is toegetreden tot de Raad van Kerken. Leidsche Rijn De Nederlands Gereformeerde Kerk Utrecht Leidsche Rijn (Rijn- Waarde) en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Leidsche Rijn (GKv LR) hebben van de gemeente Utrecht voorlopig een kavel toegewezen gekregen voor nieuwbouw van een kerk. Dit na commotie omdat een eerder plan niet door kon gaan vanwege een fout in de tekening Loppersum-Westeremden Loppersum en Westeremden zijn gefuseerd en hebben een keer per zondag een eredienst gezamenlijk in Loppersum en een keer afzonderlijk in Loppersum en Westeremden een kerkdienst. De fusie moet tijd vrijmaken van kerkenraadsleden voor het echte werk binnen de gemeente: pastoraat en onderwijs. Voor 2013 is een flink aantal samenbindende activiteiten gepland. Marknesse Nieuw orgel per oktober Marum Sinds september 2012 heet de kerk officieel Immanuelkerk. Middelharnis Begin februari is het kerkgebouw na een grondige verbouwing feestelijk in gebruik genomen. Daarbij is een feestelijk openingsweekend met verschillende activiteiten georganiseerd. Mussel kende een project visievorming voor kerkenraad en gemeente. Nijmegen Eind januari 2012 kon het ingrijpend vernieuwde kerkgebouw De Boskapel weer in gebruik genomen worden. De vieringen van de rooms-katholieke Boskapelgemeenschap worden ook in dit gebouw gehouden. Het gebouw had een functie in de Nijmeegse gemeenschap en moet die blijven houden. Catechese en Jeugdwerk worden gecoördineerd door een Jeugdraad. Die is in de loop van de tijd wel geslonken tot vooral de jeugdouderling, maar de co_rdinatie blijft wel overeind, mede omdat de jeugdouderling is vrijgesteld van regulier wijkwerk. De jeugdouderling is vast lid van de CBZ/moderamen. Jeugdwerkers en catecheten worden jaarlijks geschoold op vooral inhoudelijke onderwerpen. Voor elke jeugdgroep zijn twee jeugdwerkers beschikbaar; wel is continuïteit lastig vanwege hoge doorstroming jeugdwerkers. Dat heeft met het jonge profiel van de gemeente te maken, maar voor een meerjarig en duurzaam traject met jongeren is dat niet bevorderlijk. Voor de jongere catechisatiegroepen worden sinds een jaar ook twee catecheten ingezet per groep, om 'beheers'redenen, maar ook om aan de soms grote onderlinge verschillen beter aandacht te kunnen schenken. Er is sinds twee jaar meer gericht aandacht voor het mobiliseren van de capaciteiten van de gemeente zelf, onder andere via een taakgroep Eredienst (die alle betrokkenen rond de eredienst in beeld heeft en activiteiten co_rdineert). Dit ter uitvoering van het beleid dat we rond en in de eredienst breed de gaven in de gemeente willen

8 JAAROVERZICHT 483 inzetten (voorlezers, cantorij, musici, themadiensten, kindmoment, liturgie en liedkeuze). De doorgaande gemeenteopbouw willen we versterken vanaf de basis (daarom concentratie op de gemeenschap in de buurtwijken), met ondersteuning van een taakgroep gemeenteopbouw. Deze heeft de opdracht om regie te voeren, ondersteuning te organiseren, aan te bieden, te faciliteren, initiatieven te begeleiden etc, binnen een meerjarig kader en met behulp van projecten en/of thema's. Waar ze tegenaan lopen is dat veel initiatieven op basis van individueel initiatief en/of het enthousiasme van enkelen worden opgestart en uitgevoerd, maar dat het moeilijk blijft om voor de coördinatie en de regie en daarmee een duurzame realisatie van de gestelde doelen voor langere tijd een vast en actief team 'in de lucht te houden'. De ambities lopen daarmee nogal eens voor op de praktische mogelijkheden van de gemeente. Op de laatste bezinningsdag van de kerkenraad is een lans gebroken voor een meer gefocuste benadering: doe een paar dingen en doe die goed (op basis van HealthyChurches, Robert Warren). Vanuit dat perspectief tellen we onze zegeningen, gezamenlijke maaltijd na afloop van een eredienst, een enthousiaste invulling van de adventsperiode, met een bijbelleesrooster, aparte bijbelstudiebijeenkomsten daaromheen en themapreken ter ondersteuning, het plan om rond en op Valentijnsdag het thema huwelijkstrouw uit te diepen én dat breder in de omgeving bekend te maken, in combinatie met een marriage course en vlak voor kerst een 'kerstlichtjestocht' in het park rond de kerk, ook een activiteit waar de gemeente nadrukkelijk mee naar buiten treedt. En wordt veel zegen op ervaren. Nijverdal Op 7 oktober 2012 was er een dienst van verootmoediging en dankzegging samen met emeritus predikant ds. T. Bosma. Deze dienst was de afsluiting van een jarenlang proces van werken aan verzoening tussen ds. Bosma en de gemeente te Nijverdal. Noardburgum In 2012 zijn in totaal 10 asielzoekers gedoopt: 9 volwassenen en 1 kind. De zes doopdiensten waren tweetalige diensten met vertaling in Farsi of Arabisch. In de bekeringen zien we iets van Gods zegen op het vele werk dat gebeurt in contact met deze vluchtelingen. Sinds vier jaar is er wekelijks bijbelstudie voor asielzoekers die verblijven in Burgum, St. Annaparochie en Drachten. Op zondag worden asielzoekers speciaal welkom geheten en is er na de middagdienst nabespreking. Daarnaast wordt er nog speciale doopcatechese gegeven. Vanaf 2012 wordt dit werk financieel ondersteund door de classis Buitenpost. Nel Stelpstra's kosterswerk is overgenomen door een bijzonder groot aantal vrijwilligers uit de gemeente. Oldehove Het werk van de evangelisatiecommissie wordt opgezet in samenwerking met de lokale PKN-kerk. Pijnacker-Nootdorp heeft een gerenoveerd kerkgebouw. Steenwijk De boekhouder blijkt ruim anderhalve ton te hebben gestolen uit de kas van de kerk. De gemeente heeft aangifte gedaan. De boekhouder heeft spijt betuigd en beloofd alles terug te betalen. Surhuisterveen Het kerkgebouw De Regenboog aan de Dellen 48 is geheel vernieuwd. Met name betreft dit de entree, de ontvangsthal, de keuken, de vergaderzalen en de sanitaire voorzieningen. De kerkzaal is voorzien van een nieuw liturgisch centrum. De verbouw heeft ongeveer 9 maanden geduurd, op 22 september is de nieuw naam De Regenboog officieel onthuld en op 23 september 2012 is het ge-

9 484 JAAROVERZICHT bouw in gebruik genomen. Twijzel is met ingang van 1 september 2012 een uitgebreid consulentschap aangegaan met de GKv Drogeham. Ds. de Meij van Drogeham is 20% werkzaam in de gemeente van Twijzel. Dit mede gelet op de toekomst omdat de gemeente van Twijzel klein is geworden en in de toekomst verwacht wordt dat ze niet zelfstandig verder kan gaan. Urk 12 doopdiensten, 2 belijdenisdiensten, 7 trouwdiensten 1 bevestigingsdienst en vijf avondmaalszondagen. Thema avond over misbruik in pastorale relaties. Gemeenteavond met de zendingscommissie over het werk van Arreke Wigmans in Valeu Lui Mihaihttp://ww.gipsymission.nl/index.php???page=Project_Valea) en de Urker stichting Hulp aan vervolgde en verdrukte christenen. Verder zijn er verschillende uitzendingen via de radio geweest. Voor de ZvK op 22 april 2012 en een aantal diensten op UrkFM (lokale omroep). Utrecht Missionair werk Kanaleneiland. Vanaf 2005 is het missionair werk op Kanaleneiland opgestart op initiatief van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van Houten, Utrecht-Noord/West en Utrecht (Centrum). Zij legden dit in handen van de classis Utrecht, die daarvoor het deputaatschap UMA en de Stichting UMA in het leven riep. UMA staat voor Utrechtse Missionaire Arbeid. De naburige classes Amersfoort en Hilversum geven ook financieële steun aan het moslimwerk van UMA. De Stichting UMA heeft ten doel het opzetten en beheren van projecten van missionaire en diaconale aard en tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanstellen van een missionair kerkelijk werker, het leggen van contacten met moslims en moslimorganisaties, het toerusten van de (leden van de) Gereformeerde Kerken in de regio Utrecht." Op 1 juni 2009 stelde de Stichting UMA br. Henk Bouma aan als kerkelijk missionair werker onder moslims. Hij heeft in oktober 2012 een beroep aangenomen van de gemeente Utrecht (Centrum) om predikant te worden met een bijzondere roeping voor het werk onder moslims in de regio Utrecht en is op 25 november 2012 als predikant bevestigd en heeft intrede gedaan. De Stichting UMA heeft ook zr. Elmarie Bouma en br. Henk IJmker uit Houten in dienst genomen voor het werk op Kanaleneiland. Wijkgemeente In de wijk Kanaleneiland zijn mensen van onze kerk samen met andere christenen actief in missionair werk onder moslims en andere buurtbewoners. Zij willen moslims en christenen dichter bij elkaar brengen en het goede nieuws van Jezus delen. Zij vormen daarvoor een gemeenschap onder de naam Huis van Vrede, waarin mensen die Jezus willen volgen met liefde worden opgenomen. In 2010 hebben deputaten UMA en de kerkenraad van Utrecht (Centrum) afgesproken, dat de Rehobothkerk verantwoordelijkheid op zich neemt over de te vormen nieuwe gemeente Huis van Vrede op Kanaleneiland. Deze zal fungeren als wijkgemeente van de Rehobothkerk, totdat ze (mogelijk) als zelfstandige kerk verder kan gaan. De basis van deze wijkgemeente wordt gevormd uit gemeenteleden op Kanaleneiland, die zich voor het missionaire werk inzetten. Voor Huis van Vrede is een pastoraal team gevormd. Sinds 22 april 2012 houdt Huis van Vrede elke zondag een samenkomst, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Rehobothkerk. Dit is een pilot, die na 18 maanden ge_valueerd zal worden.

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2A 3533 AE Utrecht www.pkn.nl servicedesk@pkn.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL Beleidsplan 2005 2008 VERSIE: definitief DATUM: januari 2005 WWW.KERKENINZUIDLAND.NL 1 Voorwoord... 2 2 Gemeente-zijn.... 3 3 Samen op weg... 4 3.1 Overzicht gezamenlijke activiteiten... 5 4 Organisatie...

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Kerkinformatie. Een kerk voor allemaal. Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn

Kerkinformatie. Een kerk voor allemaal. Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn Kerkinformatie Nummer 118 Een kerk voor allemaal Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn Inhoud Colofon Nummer 118 3 Bijbellezen Het project Intercultureel Bijbelezen is geëvalueerd 5 Synodeberichten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Gebundelde versie: maart 2013

Gebundelde versie: maart 2013 Gebundelde versie: maart 2013 Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan 2010-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen.... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Dynamiek...

Nadere informatie

Bijna altijd stoelen tekort... 1. Ontstaansgeschiedenis van de gemeente

Bijna altijd stoelen tekort... 1. Ontstaansgeschiedenis van de gemeente Bijna altijd stoelen tekort... Ter gelegenheid van de in gebruik name van het kergebouw De Lichtkring in januari 2004 is een boekje verschenen met de titel "Bijna altijd stoelen tekort..." Hier kunt u

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004

Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004 katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004 Op 21 november is het 40 jaar geleden dat in de Katholieke Kerk op het Tweede Vaticaans

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Kerkinformatie. Kerstfeest 2011. Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen

Kerkinformatie. Kerstfeest 2011. Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen Kerkinformatie nummer 198 december 2011 Kerstfeest 2011 Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen 2 Internetnieuwtjes Diakenen helpen elkaar Uitgezonden

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. IDENTITEIT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. BELEIDSVISIE VEZ IN

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid Protestantse Gemeente Garyp Organisatie Structuur & Beleid Juni 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding pag. 3 1 Uitgangspunt pag. 4 2 Organen pag. 5 3 Commissies pag. 9 4 Beraadsgroepen pag. 13 5 Periodiek te

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage XI - III Rapport Deputaten Zending, Hulpverlening en Training Woord vooraf Zendingswerk is kerkenwerk.

Nadere informatie

Godsdienstig was het niet correct. Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28. Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus

Godsdienstig was het niet correct. Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28. Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus 54 06 19 maart 2010 Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28 Godsdienstig was het niet correct Christen in-spanning Programma NGK Themadag 2010 Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie