VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR"

Transcriptie

1 februari 2011 VAN DE VESTIGINGSDIRECTEUR Ziektegolf Het ziekteverzuim onder leerlingen is de laatste dagen erg hoog. Dagelijks worden weer nieuwe leerlingen ziek gemeld en ook melden zich in de loop van de dag leerlingen ziek. Hopelijk gaat deze ziektegolf snel voorbij. Ik wens in ieder geval iedereen van harte beterschap. Dat geldt ook voor de docenten die momenteel ziek zijn. Ook daar heeft de griepgolf toegeslagen en veel meer dan gewoonlijk zijn er docenten ziek. Dit brengt soms onze regel, dat uitvallende lessen in de onderbouw worden opgevangen, in gevaar. Wij doen er alles aan om uitvallende lessen op te vangen of het rooster van betreffende leerlingen aan te passen, maar voor die (hopelijk zeldzame gevallen) dat het niet lukt vragen wij excuus. Voor twee collega s geldt dat zij vanaf de krokusvakantie (of vlak erna) met zwangerschapsverlof gaan. Het betreft de dames De Jong (muziek) en Sterenborg (Engels). Voor beiden is vervanging geregeld en ik hoop dat de wisseling van docent voor de betreffende groepen soepel verloopt. Goede Vrijdag en dag na Hemelvaart. Zoals eerder gemeld en ook aangegeven in het jaaroverzicht zijn Goede Vrijdag (22 april) en de dag na Hemelvaart (3 juni) dit jaar geen vrije dagen. Op Goede vrijdag zal er een gewoon lesprogramma worden gedraaid en zal vanaf een nog nader te bepalen tijd een Paasprogramma plaatsvinden. Op de dag na Hemelvaart zullen er trainingen voor docenten worden ingepland. Dat betekent dat de leerlingen die dag vrij zijn. Werving nieuwe leerlingen. In januari hebben de Open Dag en de Voorlichtavond plaatsgevonden. Beide bijeenkomsten waren redelijk goed bezocht en vooral de bezoekers waren aangenaam getroffen door de sfeer in de school en de professionaliteit die uit de presentaties sprak. We hopen dit jaar dan ook weer meer leerlingen te mogen inschrijven dan het voorgaande jaar. Daarbij speelt nog wel dat de verbeteringen die we het laatste jaar hebben ingezet nog niet bij iedereen bekend is. Heeft u goede ervaringen met onze school vertel het voort. Heeft u toch onverhoopt een klacht of vindt u dat iets niet lekker loopt, vertel het ons. Musical De audities voor de musical zijn achter de rug en de repetities hebben een aanvang genomen. Anders dan vorige jaren vinden de repetities niet standaard op vrijdag plaats maar zijn verspreid over meerdere dagen van de week. De reden hiervan is gelegen in de eisen die we dit jaar aan het rooster stellen. Er wordt meer onderwijstijd geprogrammeerd dan in het verleden het geval was. Dit leidt tot grotere druk op het rooster en minder mogelijkheid een (deel van) een middag vrij te roosteren voor repetities. Samen met de projectgroep is gezocht naar repetitiemogelijkheden op momenten die zo min mogelijk conflicteren met de lessen. We zijn daar redelijk in geslaagd, zij het dat een beperkte groep leerlingen in wisselende samenstelling toch een

2 les moet missen. Waar dit de studievoortgang van de leerling in de weg staat, moet de keuze worden gemaakt dat de studie voorgaat. De examenklassen zijn inmiddels begonnen met de laatste periode van hun PTA. Tegelijk zijn docenten bezig met het voorbereiden van de intensieve examentraining, zoals we die ook vorig jaar hebben gegeven. Sommige docenten gaan speciaal met het oog hierop nog op cursus. Sommige studieonderdelen worden de komende periode al afgesloten. Zo presenteren alle leerlingen hun profielwerkstuk en doen de leerlingen met muziek in hun examenpakket muziekexamen. Voor data verwijs ik u naar de jaarkalender en de ouders van betreffende leerlingen worden nog apart uitgenodigd om aanwezig te zijn. Halverwege de volgende maand staan voor de voor-examenklassen de profielreizen al weer op het programma. Kortom veel te doen de komende weken. Over tal van deze onderwerpen leest u meer in deze Nieuwsbrief. P. Guijt Directeur vestiging Mariënpoelstraat Van het bestuur Europese aanbesteding van leermiddelen Het Bonaventura college is ook gehouden aan de nieuwe Europese wetgeving en in dit kader zijn in een traject van een half jaar onze leermiddelen openbaar aanbesteed. U zult begrijpen dat dit weinig Europees is, immers het gaat om lesmethodes in de Nederlandse taal. Na een uitgebreide procedure heeft onze huidige leverancier Van Dijk Educatie (VDE) de aanbesteding gewonnen. Nu er een nieuwe situatie ontstaat hebben wij ook een aantal onvolkomenheden in het proces kunnen oplossen. De belangrijkste verandering waarover wij u willen informeren is het vervallen van de borg voor de boeken. Zoals u in het najaar in de kranten heeft vernomen was over dit onderwerp nogal wat discussie. In het nieuwe contract hebben wij er voor gekozen om de borg geheel te laten vervallen. Op dit moment valt de borg onder de vrijwillige bijdrage. Iedereen die nog een borg heeft uitstaan ontvangt deze borg na het huidige schooljaar terug. Belangrijk is dat u wel verantwoordelijk blijft voor schade aan het boekenpakket. Immers u krijgt het boekenpakket gratis in bruikleen, maar men dient het ook compleet en in goede staat weer in te leveren. In de huidige praktijk wordt dit verrekend met de borg, in de nieuwe situatie krijgt u hiervoor een rekening. Indien u behoefte heeft om eerder over de vrijwillige borg te beschikken kunt u hiervoor de volgende procedure doorlopen: U stuurt een verzoek aan de klantenservice van Van Dijk Educatie via mail of via telefoonnummer (10 cent per minuut) aan de klantenservice Van Dijk Educatie met uw NAW-gegevens en uw klantnummer van VDE. Wij gaan er vanuit dat met het nieuwe contract we het leveren van een kwalitatief hoogwaardig pakket kunnen voortzetten. Met vriendelijke groet namens het Bonaventuracollege, Mevrouw K. van Oort, College van Bestuur 3 e klassen en 4VWO In de 3 e klassen is de voorlopige profielkeuze afgerond. In de rapportvergaderingen die daarop volgden is de voorlopige profielkeuze onderwerp van gesprek geweest. Alle leerlingen zijn besproken. De mentoren zijn nu bezig deze informatie met hun mentorleerlingen te bespreken. In een aantal gevallen vinden de docenten de keuze voor een bepaald profiel niet de meest verstandige. Straks in april moeten de leerlingen

3 definitief beslissen welk profiel ze in de 4 e klas kiezen. We hopen van harte dat de leerlingen de adviezen van de docenten ter harte nemen en een profiel kiezen waarmee ze niet alleen een vervolgopleiding naar hun wens kunnen doen, maar ook een goede kans op het behalen van een diploma hebben. Aan het eind van periode 3 gaan de leerlingen uit de 3 e klassen voor het eerst ervaren wat het betekent om een toetsweek te doen, met toetsen van 100 minuten. Binnenkort zullen de leerlingen vernemen hoe het rooster van die week eruit ziet. In de mentorlessen zal aandacht zijn voor de planning van het leerwerk rond een dergelijke toetsweek. Natuurlijk worden de leerlingen op niveau bevraagd, maar daarnaast ervaren ze wat het betekent om 2 toetsen van 100 minuten op één dag te maken. Om het risico van een slecht rapportcijfer niet al te groot te maken al weten we natuurlijk niet hoe goed de leerlingen met een dergelijke toetsweek uit de voeten kunnen- krijgen de leerlingen in deze periode ook nog proefwerken per hoofdstuk. Het rooster van de tweede helft van het schooljaar is nog aan verbeteringen en veranderingen onderhevig. Er staan een aantal Bonababies op stapel en dat betekent dat er binnenkort daarvoor vervanging in het rooster opgenomen moet worden. Of dat lukt binnen het bestaande rooster is altijd maar de vraag. Verder is er in 3HA nog een vacature in een projectuur. Het is niet zo makkelijk om daar een docent voor te vinden. Het gaat om een docent Duits. Als u iemand weet die ons uit de brand kan helpen. 3G en de MaS In de klassen 3GC en 3GD draait een Maatschappelijke Stage-pilot. De leerlingen gaan samen met de docente Muziek, mevr. Klompenhouwer, een muziekcafé organiseren voor geestelijk gehandicapten van de Zuidwester. De voorbereiding is gekoppeld aan een serie lessen Muziek waardoor de leerlingen ook meteen ervaren wat het vak inhoudt als ze het in 4VWO kiezen. Leerlingen in 3G hebben namelijk geen muziek in hun lessentabel. Op deze manier vangen we twee vliegen in één klap: de leerlingen hebben Muziek en we voldoen aan de eisen voor de Maatschappelijke Stage. 4VWO In 4VWO zijn we nu over de helft van het schooljaar. De mentoren en ik gaan nu zien welke leerlingen succesvol zijn, wie nog een zetje nodig heeft om de eindstreep te halen en wie zich moet bezinnen op doubleren of 4HAVO. Er zijn in deze periode geen rapportvergaderingen. Wel spreken teamleider en mentor samen over de voortgang van de leerlingen. De mentor bespreekt het rapport ook met zijn leerlingen en zal advies geven over wat te doen om resultaten te verbeteren. Natuurlijk krijgt wie goed gaat ook een compliment. C. Kluts, Teamleider 3 HAVO en 3 & 4 VWO HAVO 4/5 Over drie weken gaan de havo-4 leerlingen op profielreis. De leerlingen met een M profiel gaan naar Praag en de leerlingen met een N profiel gaan naar Oostenrijk. Een aantal leerlingen gaat niet mee en blijft die week op school. Zij hebben een alternatief programma. Voor een aantal betekent dit op school werken aan hun achterstand in schoolwerk, anderen kunnen zelf een programma maken. Zij moeten als voorbereiding op hun profielwerkstuk een hoofdvraag formuleren en deze gaan beantwoorden. Dit zal vooral betekenen dat ze er opuit moeten. Deze week is voor de H5 leerlingen de examentraining begonnen die aan kleine groepen gegeven wordt door studenten. Naast de examentraining voor iedereen in de laatste weken voor het examen hopen we de leerlingen optimaal voor te bereiden op het examen. Donderdag 3 maart is er de profielwerkstukpresentatie. Aan het eind van hun middelbare schoolcarrière moeten de leerlingen van HAVO 5 en VWO 6 tonen dat ze zelfstandig onderzoek kunnen doen en ook in groepsverband kunnen werken. De overheid verwacht tevens dat leerlingen over de grenzen van een vak heen kunnen kijken, door de opgedane kennis en vaardigheden van diverse

4 (profiel)vakken te integreren. Donderdag laten de leerlingen aan iedereen die geïnteresseerd is zien wat ze gedaan hebben. U bent welkom vanaf uur. Donderdag 10 maart is het muziekexamen H5. Ook hiervoor nodig ik iedereen uit om langs te komen. Mijn ervaring is dat hier op hoog niveau muziek gemaakt wordt. FCJ Verhoeven, teamleider H4/5 OUDERRAAD Voor de vergadering van 17 januari was mevrouw Crul uitgenodigd. Zij is teamleider 5-6 VWO en zorgcoördinator. Zij is enthousiast bezig met het ontwikkelen van een zorgplan voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. U moet hierbij denken aan onderwerpen als dyslexie, ADHD, meerbegaafdheid, rouwverwerking, faalangst, etc., die om extra begeleiding op school vragen. De ouderraad vindt dit een belangrijk onderwerp en bereidt in overleg met mevrouw Crul een thema-avond voor over dit onderwerp voor alle ouders. De ouderraad is uitgebreid met 2 nieuwe leden, Ineke van Basten Batenburg en Marjolein Huntjens. De ledenlijst zal op de website geplaatst worden. Zowel op de Open Dag op 22 januari als op de Informatie avond op 27 januari zijn leden van de ouderraad aanwezig geweest. Dyslexie- protocol Op 22 maart as zal het docententeam zich op een studiemiddag buigen over het nieuw opgestelde dyslexieprotocol. In januari is de eerste conceptversie verschenen, volledig aangepast aan de nieuwe wettelijke regels en met de koers die onze school wil varen op het gebied van dyslexie. De grootste vernieuwing voor onze school zit in de hulp die wij vanuit de school willen gaan bieden; op het gebied van wettelijke toegestane hulpmiddelen maar ook heel concrete hulp. Zo is bijvoorbeeld op dit moment in de brugklas een RT-traject ingezet, volgend op de dyslexietesten die elk jaar afgenomen worden in de brugklas. Een aantal zaken binnen het concept zullen echter op 22 maart nog nader uitgewerkt moeten worden door de afzonderlijke vakgroepen, ook kunnen docenten aanbevelingen doen op het concept. Na het verwerken van deze gegevens hopen wij dan het definitieve protocol aan u en de leerlingen te kunnen presenteren. Cursussen Via de GGD kunt u zich aanmelden voor de volgende cursus: Beter omgaan met pubers - Een cursus voor ouders over opvoeden in de puberteit Als een kind in de puberteit komt, wordt het weer spannend in de opvoeding. De puberteit is voor pubers, maar ook voor ouders, een periode van (stormachtige) veranderingen. Veel pubers willen hun grenzen opnieuw verkennen en proberen van alles uit. Soms ook met gedrag dat niet door de beugel kan of dat je graag anders zou willen. Kun je je als ouder op deze fase voorbereiden? Hoe ga je met je kind om? Hoe houd je goed contact en kun je ruzies voorkomen? In de cursus Beter Omgaan met Pubers wordt ingegaan op deze vragen. Het is de bedoeling om ouders een steuntje in de rug te bieden. In de cursus krijgt u informatie over de veranderingen in de puberteit, over luisteren, praten en overleggen met een puber maar ook hoe grenzen te stellen. Onder leiding van een deskundige docent van het Servicepunt opvoedcursussen kunt u weer nieuwe ideeën opdoen over manieren waarop u een goed contact met uw puber kunt bevorderen, en ruzie kunt voorkomen. Er is volop de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en vaardigheden te oefenen. Plaats: CJG Zuid West, Vijf Meilaan 20d te Leiden, Data: 16, 23, 30 maart, 6, 13, 20 april 2011, Tijd: uur, Kosten: 25,- per persoon of 42,50 voor 2 personen voor de hele cursus. Informatie en aanmelding via aanmelding Servicepunt opvoedcursussen (071) Zorgcoördinator, mevr. P. Huis in t Veld

5 Agenda maart: di 01 klas 2 naar Naturalis na 6 e uur 5H,6V controle presentatie pws do 03 profielwerkstukpresentatie uur vr 04 5V proefstuderen uitwijkdag, lessen gaan door Klas 2 Naturalis na 6 e uur di 08 HD inleveren do 10 5H muziekexamen za 12 aanvang profielreizen 4H en 5V t/m vr 18 mrt ma 14 profielreizen 4H en 5V ( voor klas 1 en 2 zijn extra activiteiten ) di 15 profielreizen 4H en 5V wo 16 profielreizen 4H en 5V 2 e klas excursie do 17 Kangoeroe wiskunde wedstrijd OB profielreizen 4H en 5V 4V/G5 museumdag vr 18 s ochtends terugkomst profielreizen 4H en 5V di 22 HD repareren uur studiemiddag wo 23 V6 muziekexamen do 24 studieverlof TF na 6 e uur vr 25 herkansingen TF tw2 ma 28 tw TF/klas3 di 29 tw TF/klas3 Wo 30 tw TF/klas3 Do 31 tw TF/klas3 april: vr 01 tw TF/klas3 ma 04 uitloop tw 4V en 5V goede doelenweek di 05 goede doelenweek wo 06 goede doelenweek TF laatste moment mondelingen per3 do 07 goede doelenweek vr 08 goede doelenweek ma 11 rapportvergaderingen keuze herkansing TF H5 en V6 ( tot uur) di 12 rapportvergaderingen OB/TF wo 13 rapportvergaderingen OB/TF Opgeven keuze herk. H4, V4 en 5 voor do 14 rapportvergaderingen OB/TF vr 15 rapport OB ma 18 herk TF H5, V6 ( 1 t/m 4 ) di 19 herk TF H4, V4, V5 1 e en 2 e uur do 21 rapport 5H/6V, tekenen voor akkoord vr 22 Goede vrijdag na 4 e uur Paasactiviteit uur generale repetitie musical ma 25 2 e Paasdag di uur kennismaking ll R veen uur musical wo uur musical do uur musical vr 29 deelnemers musical 1e uur vrij

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO oktober 2010 Van de vestigingsdirecteur Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), Het schooljaar is al weer enkele weken bezig; de herfstvakantie staat al voor de deur. Alle kennismakingsavonden zijn inmiddels achter

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

4/2014-2015. Kalender

4/2014-2015. Kalender Kalender Di 10 mrt doorloopdag Masterclass Wo 11 mrt 14.00 17.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Do 12 mrt 16.00 18.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Vr 13 maart t/m do 19 maart SE 5 havo en 6 vwo Week

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Inleiding Het dertigste schooljaar van Oscar Romero zit er bijna op. Zoals gebruikelijk weer een jaar waarin heel veel gebeurd is, mooie en minder mooie dingen.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie