Handleiding bizhub C35P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding bizhub C35P"

Transcriptie

1 Handleiding bizhub C35P A0VD Q

2 Dank u Wij danken u voor de aanschaf van een bizhub C35P. U hebt een zeer goede keuze gemaakt. Uw bizhub C35P is speciaal ontworpen voor optimale prestaties in Windows-, Macintosh- en Linux-omgevingen. Handelsmerk KONICA MINOLTA en het KONICA MINOLTA logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. bizhub en PageScope zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaars. Mededeling betreffende Copyright Copyright 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. noch geheel, noch als uittreksel in één of andere vorm of op één of ander medium of in één of andere taal worden overgenomen. Mededeling KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. behoudt zich het recht voor, de inhoud van dit handboek en ook het daarin beschreven apparaat zonder vooraankondiging te wijzigen. Onnauwkeurigheden en fouten werden zoveel mogelijk vermeden. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. aanvaardt echter voor dit handboek geen aansprakelijkheid, met inbegrip van, echter niet beperkt tot stilzwijgende garanties betreffende verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. aanvaardt verder geen verantwoording resp. aansprakelijkheid voor in dit handboek aanwezige fouten resp. voor bijkomstig ontstane, concrete of gevolgschade, die voortvloeien uit de beschikbaarstelling van dit handboek resp. het gebruik van dit handboek bij de werking van het systeem resp. samen met de systeemuitvoering bij werking van het systeem volgens het handboek. x-1

3 SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST Dit pakket bestaat uit de volgende inhoud en wordt door Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) beschikbaar gesteld: Software als bestanddeel van het afdruksysteem ("Afdruksoftware"), de digitaal gecodeerde machinaal leesbare outline-gegevens, gecodeerd in een speciaal formaat en in gecodeerde vorm ("lettertypeprogramma's"), andere software die op een computersysteem wordt uitgevoerd, voor gebruik in combinatie met de afdruksoftware ("Hostsoftware") en met verklarend schriftelijk materiaal ("Documentatie"). De term "Software" betekent de printersoftware de letterprogramma's en/of de Host Software, met inbegrip van eventuele actualiseringen, gemodificeerde versies, aanvullingen en kopieën van de software. De software wordt u overeenkomstig de voorwaarden van dit betreffende contract als licentie beschikbaar gesteld. KMBT stelt u een eenvoudige sublicentie ter beschikking voor het gebruik van de software en documentatie, voor zover u akkoord gaat met de volgende voorwaarden: 1. U mag de software en de meegeleverde lettertypeprogramma's gebruiken voor beeldverwerking naar het gelicentieerde uitvoerapparaat (de uitvoerapparaten) en dit uitsluitend voor uw persoonlijke interne zakelijke doeleinden. 2 Naast de licentie voor de Lettertypeprogramma's die in Sectie 1 hierboven zijn toegelicht, kunt u de Roman-lettertype-programma's gebruiken om gewichten, stijl en versies van letters, cijfers, tekens en symbolen te reproduceren (Lettertypen) op het beeldscherm voor interne bedrijfsdoeleinden. 3. U mag een veiligheidskopie van de host-software maken, mits deze veiligheidskopie niet op een computer geïnstalleerd resp. gebruikt wordt. Ondanks de hierboven staande beperkingen mag u de host-software op een willekeurig aantal computers installeren, waar deze uitsluitend voor het gebruik met één of meer printsystemen wordt gebruikt, waarop de printsoftware is geïnstalleerd. 4. U mag de u als licentienemer volgens dit contract geoorloofde eigendoms- en andere rechten op de software en documentatie aan een rechtsopvolger ("Cessionaris") overdragen, voor zover u alle kopieën van dergelijke software en documentatie aan de cessionaris overdraagt en deze zich verplicht zich te houden aan dit contract. 5. U verplicht zich de software en de documentatie noch te modificeren noch aan te passen of te vertalen. 6. U verplicht zich geen poging te ondernemen, de software te wijzigen, te disassembleren, te decoderen, terug te ontwikkelen of de decompileren. 7. Het eigendom van de software en de documentatie en ook bij daarvan gemaakte reproducties blijft bij KMBT. 8. Handelsmerken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de geldende praktijk daarvoor die onder andere voorziet in de aanduiding met de naam van de bezitter van het handelsmerk. Handelsmerken mogen alleen voor de identificatie van printresultaten worden gebruikt, die met de sofware werden vervaardigd. Een dergelijk gebruik van handelsmerken verschaft u uiteraard geen eigendomsrechten op deze handelsmerken. 9. U mag geen versies of kopieën van de Software verhuren, leasen, als sublicentie verlenen, lenen of overdragen. De Licentiehouder mag de Software, of Software die op enige ongebruikte media aanwezig is, niet gebruiken, behalve als onderdeel van de definitieve overdracht van alle Software en Documentatie, zoals hierboven beschreven. x-2

4 10. IN GEEN ENKELE SITUATIE IS KMBT OF ZIJN LICENTIEGEVER AANSPRAKELIJK TE STELLEN TEN OPZICHTE VAN U VOOR DE GEVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNI- TIEVE OF SPECIALE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLOREN OPBRENGS- TEN, ZELFS WANNEER KMBT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WERD GEÏNFORMEERD. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT OOK VOOR AANSPRAKEN DIE DOOR DERDEN WERDEN GEMAAKT. KMBT RESP. ZIJN LICENTIEGEVER SLUITEN HIERBIJ ELKE AANSPRAKELIJKHEID DIE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND VAN AARD IS M.B.T. DE SOFTWARE UIT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE AANSPRAAK OP GOEDE VERKOOPBAARHEID. GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, RECHTSGEBREKEN EN NIET-SCHENDING VAN DE RECH- TEN VAN DERDEN. IN ENIGE STATEN RESP. JURISDICTIES IS DE UITSLUITING REP. DE BEPERKING VAN TERLOOPS ONTSTANE GEVOLG- OF CONCRETE SCHADE NICHT TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJKERWIJS OP U NIET VAN TOEPASSING ZIJN. 11. Informatie voor de eindgebruiker op regeringsposities; de software is een "product" overeenkomstig de definitie van dit begrip in 48 C.F.R.2.101, bestaande uit "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftware-documentatie" overeenkomstig het gebruik van deze begrippen in 48 C.F.R Overeenkomstig 48 C.F.R en 48 C.F.R tot , verkrijgen alle eindgebruikers van de US-regering de software alleen met de rechten die in dit contract zijn vastgelegd. 12. U verplicht zich de software in welke vorm ook, geenszins door overtreding van de van toepassing zijnde exportcontrolewetten en -bepalingen van een land te exporteren. ADOBE SYSTEMS INCORPORATED KLEURPROFIEL LICENTIEOVEREENKOMST Adobe kleurprofielen ATTENTIE: LEES DIT CONTRACT ZORGVULDIG. DOOR HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET ALLE BEPALIN- GEN BETREFFENDE DEZE OVEREENKOMST. ALS U MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DAN DEZE SOFTWARE NIET. 1. DEFINITIES: In deze overeenkomst staat "Adobe" voor Systems Incorporated, een volgens het recht van de staat Delaware gestichte kapitaalvennootschap, waarvan het hoofdkantoor staat in 345 Park Avenue, San Jose, California "Software" betekent software en ook de erbij horende componenten, die bij deze overeenkomst horen. 2. LICENTIE: Volgens de bepalingen van deze overeenkomst verleent Adobe u hierbij de wereldwijde, niet exclusieve, niet overdraagbare, gratis licentie om te gebruiken, te vermenigvuldigen en de publiekelijke vertoning van de software. Adobe verleent u bovendien het recht de software te verkopen, alleen slechts, wanneer (a) de software in digitale beeldbestanden is geïntegreerd of (b) de software op standalone-basis wordt verkocht. Elke andere verkoop van de software is verboden; inclusief elke verkoop van de software als bestanddeel van of samen met een of andere toepassingssoftware. Elk profiel moet over een erbij horende ICC profiel-beschrijvingsstring beschikken. Het is u niet toegestaan de software te modificeren. Adobe is volgens deze overeenkomst niet tot een of andere support verplicht, ook niet tot het beschikbaar stellen van upgrades of toekomstige versies van de software of andere artikelen. De voorwaarden van deze overeenkomst verlenen u geen enkel recht betreffende het geestelijke eigendom van deze software. U krijgt geen x-3

5 rechten betreffende de software behalve die uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn genoemd. 3. VERKOOP: Wanneer u deze software verkoopt, verklaart u ermee akkoord te gaan, Adobe te verdedigen en schadeloos te stellen voor wat betreft alle verliezen, schade of kosten, die in het kader van uw verkoop van de software uit vorderingen, gerechtelijke procedures of andere gerechtelijke stappen ontstaan. Dit geldt ook zonder enige beperking, wanneer u zich niet aan de hier in hoofdstuk 3 vermelde voorwaarden houdt. Wanneer u de software op standalone-basis verkoopt, moet u dit in het kader van deze overeenkomst doen of binnen uw eigen licentieovereenkomst, die voldoet aan (a) de voorwaarden uit de aanwezige overeenkomst (b) in naam van Adobe alle uitdrukkelijke of uitdrukkelijke garanties en voorwaarden rechtsgeldig uitsluit, (c) elke aansprakelijkheid betreffende schade door Adobe rechtsgeldig uitsluit, (d) verklaart, dat alle in deze overeenkomst afwijkende bepalingen uitsluitend van u afkomstig zijn en niet van Adobe, en ook (e) verklaart dat de software van u of van Adobe te verkrijgen is, en licentienemer daarover informeert, hoe u de software via een passende weg via een normale voor de software-uitwisseling gebruikt medium kunt bezitten. Alle verkochte software moet de aanwijzingen m.b.t. Copyright van Adobe bevatten, zoals die in de u door Adobe ter beschikking gestelde software staan. 4. GARANTIEUITSLUITING: Het verschaffen van de licentie van de software aan u door Adobe vindt plaats op "ZOALS IS" basis. Adobe geeft geen verklaring betreffende de geschiktheid van de software voor een bepaald doel of voor het bereiken van een bepaalde gebeurtenis af. Adobe is niet aansprakelijk voor verlies of schade die uit deze overeenkomst en ook de verkoop of het gebruik van de software of andere materialen ontstaan. ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS AANVAARDEN GEEN GARANTIE MET BETREK- KING TOT DE MOGELIJKHEDEN VAN DE SOFTWARE OF DE MET DE SOFTWARE VERKREGEN RESULTATEN; MET UITZONDERING VAN GARANTIES, VOORWAARDEN, VER-KLARINGEN OF BEPALINGEN, DIE VOLGENS IN ZIJN JURISDICTIE GELDENDE WETTEN NIET UITGESLOTEN OF MOGEN WORDEN BEPERKT, AANVAARDEN ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN EN VERKLARINGEN OF BEPALINGEN (DIE VAN NATURE UITDRUKKELIJK OF EXPLICIET ZIJN, DIE OF UIT EEN ZAKELIJKE BETREKKING OF EEN HANDELSGEBRUIK ONTSTAAN OF UIT WELKE GEWOONTERECHTELIJKE OF ANDERE VOORSCHRIFTEN WORDEN AFGELEID) INCLUSIEF, ECHTER NIET BEPERKT TOT DE NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN DE INTEGRATIE DE TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ONDER HET GELDENDE RECHT OP DE PLAATS WAAR DE SOFTWARE WORDT GEBRUIKT, ZOU U AANVULLENDE RECHTEN KUNNEN HEBBEN DIE VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE VARIËREN. De bepalingen in de paragrafen 4, 5 en 6 behouden hoe dan ook hun geldigheid ondanks beëindiging van deze overeenkomst. De bepalingen vormen en impliceren echter geen rechtsbasis om de software te blijven gebruiken na beëindiging van deze overeenkomst. x-4

6 5. AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING: ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, AANSPRAKEN OF KOSTEN VAN WELKE AARD OOK EN OOK VOOR INDIRECTE SCHADE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR VERLOREN WINSTEN OF VERLOREN BESPARINGEN OF VOOR AANSPRAKEN VAN DERDEN, ZELFS WANNEER EEN VERTEGENWOORDI- GER VAN ADOBE OVER HET MOGELIJKE ONTSTAAN VAN ZULKE VERLIEZEN, SCHADE, AANSPRAKEN OF KOSTEN WERD GEÏNFORMEERD. DE HIERBOVEN VER- MELDE BEPERKINGEN GELDEN VOOR DE GEHELE WETTELIJKE TOEGESTANE OMVANG. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS VOLGENS DEZE OVEREENKOMST IS TOT DE VOOR HET VOOR DE SOFTWARE BETAALDE BEDRAG BEPERKT. Niet beperkt wordt in het kader van deze overeenkomst de aansprakelijkheid bij dood of persoonlijke schade wanneer deze op nalatigheid of bewuste misleiding (bedrog) van de kant van Adobe zijn te herleiden. Adobe handelt in naam van zijn leveranciers uitsluitend voor het doel van de afwijzing, van de uitsluiting en/ of de beperking van verplichtingen, garanties of aansprakelijkheid volgens deze overeenkomst, niet echter in een ander opzicht of voor andere doelen. 6. MERKEN: Adobe en het Adobe-logo zijn merken of geregistreerde merken van Adobe in de VS en andere landen. U mag deze of andere merken en logo's van Adobe alleen voor referentiedoeleinden gebruiken. In alle andere gevallen is een afzonderlijke van te voren schriftelijke akkoordverklaring van Adobe noodzakelijk. 7. LOOPTIJD: Deze overeenkomst blijft tot aan de beëindiging ervan van kracht. Adobe heeft het recht deze overeenkomst met directe ingang op te zeggen, wanneer u niet voldoet aan één van de betreffende bepalingen. Wanneer zo'n opzegging zich voordoet, moet u alle complete en gedeeltelijke kopieën van de software, waarover u beschikt of die u ten dienste staan, aan Adobe teruggeven. 8. BEPALINGEN BETREFFENDE DE AMERIKAANSE REGERING: Indien één of ander bestanddeel van de software volgens de United States Export Administration Act of andere exportbepalingen onderworpen is aan beperkingen of bepalingen ( de "Exportbepalingen") exportbeperkingen, garandeert u, dat u geen onderdaan of ter plaatse woonachtige van een onder embargo staande natie bent (met inbegrip, maar niet beperkt tot Iran, Irak, Syrië, Soedan, Libië, Cuba, Noord-Korea en Servië) en dat u de ontvangst van de software niet op een andere wijze door de uitvoerwetten is verboden. Het is een voorwaarde van alle rechten betreffende het gebruik van de software, dat u zich houdt aan de bepalingen be-treffende deze software. Het toestaan van deze rechten vervalt, zodra u in strijd handelt met de bepalingen van deze software. 9. TOEPASSELIJK RECHT: Deze overeenkomst berust op geldend materieel recht in de USstaat Californië. De toepassing van het recht vindt plaats, zoals bij overeenkomsten die uitsluitend in Californië of tussen in de staat woonachtige personen worden gesloten. Uitgesloten wordt de toepasbaarheid van wettelijke conflictnormen betreffende de regeling van het internationale privaatrecht en het akkoord van de Verenigde Naties betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen.(united Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), De toepassing van deze bepalingen is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle rechtsgeschillen die als gevolg hiervan in het kader van of samen met deze overeenkomst ontstaan, zijn uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van Santa Clara County, California, USA. x-5

7 10. ALGEMEEN: Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe is het u niet toegestaan, uw uit deze overeenkomst resulterende rechten of verplichtingen over te dragen. Geen van de bepalingen van deze overeenkomst mag vanwege een handeling of stilzwijgende acceptatie van de zijde van Adobe, zijn vertegenwoordiger of werknemers als nietig worden beschouwd. Hiervoor is een schriftelijke verklaring noodzakelijk die door een door Adobe gemachtigde ondertekenaar is ondertekend. Wanneer tussen de voorwaarden van deze overeenkomst en één of andere in de software aanwezige overeenkomst een tegenstrijdigheid bestaat, gelden de voorwaarden van de bestaande overeenkomst. Wanneer u of Adobe gebruik maakt van advocaten, om uit deze overeenkomst resulterende wettige aanspraken of die daarmee samenhangen te realiseren, heeft de succesvolle partij aanspraak op vergoeding van passende kosten voor de rechtsbijstand. U bevestigt dat u deze overeenkomst hebt gelezen, die begrijpt en dat u de volledige en exclusieve versie van uw overeenkomst met Adobe weergeeft, die alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen u en Adobe samen met de licentieverlening van de software aan u vervangt. Tegen Adobe zijn geen wijzigingen van deze overeenkomst realiseerbaar, tenzij deze met uitdrukkelijke toestemming van Adobe schriftelijk zijn geregistreerd en door een door Adobe gevolmachtigde ondertekenaar zijn ondertekend. ICC Profiel voor TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO Offset Coated 2.1) Dit ICC Profiel (TOYO Offset Coated 2.1) beschrijft Japanse offsetdrukmachines bij de verwerking van gecoat papier en is volledig compatibel met het ICC profielformaat. Over "TOYO INK Standard Color on Coated paper" Hierbij gaat het om de standaard voor de kleurweergave van offsetmachines op gecoat papier van de fabrikant TOYO INK MFG.CO., LTD. ("TOYO INK"). Deze standaard is het resultaat van druktests met TOYO INK- inkten voor offsetmachines met voor TOYO INK's geldende specifieke drukvoorwaarden. "TOYO INK Standard Color on Coated paper" is compatibel met "JAPAN COLOR". Overeenkomst 1. De weergave van afbeeldingen op een printer of monitor, die dit ICC-profiel gebruikt, komt niet geheel met de standaard TOYO INK Standard Color on Coated paper" overeen. 2. Alle auteursrechten betreffende dit ICC-profiel zijn in handen van TOYO INK; daarom is het u niet toegestaan, dit ICC-profiel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOYO INK over te nemen, derden ter beschikking te stellen, te verhuren, te verdelen, te openbaren of rechten betreffend dit ICC-profiel aan derden door te geven. 3. In geen enkel geval zijn TOYO INK zijn directeuren, managers, medewerkers of agenten voor door het gebruik van dit ICC-profiel of de ongeschiktheid het profiel te gebruiken, ontstane directe of indirecte gevolg- of terloops ontstane schade ( met inbegrip van schade vanwege verloren zaken, handelsonderbrekingen, verlies van handelsinformaties of dergelijke) verantwoordelijk. 4. TOYO INK is niet verantwoordelijk voor de beantwoording van eventuele vragen met betrekking tot dit ICC profiel. x-6

8 5. Alle in dit document gebruikte firma- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende eigenaar. Dit ICC-profiel werd opgesteld door GretagMacbeth ProfileMaker. TOYO INK kreeg van GretagMacbeth AG een licentie voor de distributie van dit profiel. TOYO Offset Coated 2.1 TOYO INK MFG. CO., LTD LICENTIEOVEREENKOMST DIC STANDAARD KLEURENPROFIEL BELANGRIJK: LEES DEZE STANDAARD LICENTIEOVEREENKOMST VOOR KLEURPROFIE- LEN ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHT DOOR VOORDAT U HET DIC STANDARD- KLEURENPROFIEL GEBRUIKT, INCLUSIEF DE DIC-STANDARD SFC_AM2.0, DIC STANDARD SFM_AM2.0, DIC STANDARD SFU_AM2.0, DIC STANDARD SFC_FM2.0, DIC WAKIMIZU SFC_AM2.0, DIC WAKIMIZU SFC_FM2.0, DIC ABILIO SFC_AM1.0, DIC HY-BRYTE SFC_AM1.0, DIC STANDARD WEBC_AM2.1, DIC STANDARD WEBC_FM2.1, DIC NEWSCOLOR_AM1.0, DIC NEWSCOLOR_FM1.0, HIERBIJ GELEVERD DOOR DIC, EN ALLE OVEREENKOMENDE ONLINE OF ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE EN ALLE UPDATES OF UPGRADES VAN HET BOVENSTAANDE DIE U WORDEN GELEVERD (COLLECTIEF HET "PROFIEL"). DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U (EEN INDIVIDU OF, INDIEN AANGESCHAFT DOOR OF VOOR EEN RECHTSPERSOON, EEN RECHTSPERSOON) EN DIC CORPORATION., EEN JAPANSE ONDERNEMING ("DIC"). DEZE LICENTIEOVEREENKOMST BIEDT EEN LICENTIE OM HET PROFIEL TE GEBRUIKEN EN BEVAT GARANTIE-INFORMATIE EN AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID. ALS U NIET INSTEMT MET HET FEIT DAT U DOOR DEZE VOORWAARDEN BENT GEBODEN, MAG U DIT PROFIEL NIET GEBRUIKEN. 1 Licentieverlening DIC verleent u een gratis niet-exclusieve en niet-verdraagbare licentie om het profiel te gebruiken en om uw werknemers en gemachtigde agenten, als die er zijn, het profiel te gebruiken, uitsluitend in verband met hun werk voor u, volgens alle beperkingen en limieten in deze Licentieovereenkomst. 2. Eigenaarschap De voornoemde licentie verleent u een beperkte licentie om het profiel te gebruiken. U zult het bezit hebben van de rechten op de media die het opgenomen profiel bevatten, maar DIC behoudt alle rechten, eigendomstitels en belangen, inclusief alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten in en voor het profiel en alle kopieën daarvan. Alle rechten die niet specifiek worden verleend in deze licentieovereenkomst, inclusief alle auteursrechten, zijn voorbehouden voor DIC. x-7

9 3. Voorwaarde a. Deze overeenkomst is van kracht tot deze wordt beëindigd. b. U kunt deze licentie beëindigen door DIC schriftelijk op de hoogte te brengen van uw bedoeling deze licentieovereenkomst te beëindigen en door alle kopieën van het profiel in uw bezit of onder uw beheer te vernietigen. c. DIC kan deze licentieovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als u niet voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van deze licentieovereenkomst (direct of via uw werknemers of agenten), met terugwerkende kracht naar het tijdstip waarop u een inbreuk op de naleving hebt gepleegd. In een dergelijk geval moet u het gebruik van het profiel onmiddellijk stoppen en alle exemplaren van het profiel in uw bezit of onder uw beheer vernietigen. d. Alle voorwaarden in deze licentieovereenkomst met betrekking tot afwijzingen van de garanties (Sectie 5) en de beperking van aansprakelijkheid (Sectie 6) blijven van kracht na de beëindiging van deze licentieovereenkomst. 4. Licentiemethode en beperkingen a. U mag het profiel installeren en gebruiken op één desktopcomputer op voorwaarde echter dat, ondanks elke tegenstelling in dit document, u het profiel niet gebruikt op een netwerksysteem of -share, het profiel niet tegelijkertijd op verschillende computers gebruikt, of het profiel elektronisch overdraagt van de ene computer naar de andere via een netwerk. b. U mag geen kopieën maken of verdelen van de software of een deel ervan of de software of een deel ervan niet herstellen, wijzigen, samenvoegen, aanpassen, als sublicentie verlenen, overdragen, verkopen, verhuren, leasen, als gift aanbieden of distribueren. U mag het profiel niet wijzigen of afgeleide werken maken op basis van het profiel. c. U erkent dat het profiel niet is bedoeld voor enig gebruik dat overlijden of persoonlijke letsels of schade aan het milieu kan veroorzaken en u stemt ermee in dat u het profiel niet voor dergelijk gebruik zult inzetten. d. U mag het profiel niet gebruiken om software- of een andere technologie te ontwikkelen met dezelfde primaire functies als het profiel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van het profiel in elke ontwikkelings- of testprocedure die erop gericht is software of andere technologieën te ontwikkelen of om te bepalen of dergelijke software of een andere technologie op een gelijkaardige manier als het profiel werkt. e. DIC en andere handelsmerken in het profiel zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van DIC in Japan en/of andere landen. U mag geen handelsmerken, handelsnamen, productnamen, logo's, auteursrechten of andere eigendomsmededelingen, legenda, symbolen of labels in het profiel verwijderen of wijzigen. Deze licentieovereenkomst verleent u geen rechten om de namen van DIC of zijn licentiehouders of enige van zijn respectieve handelsmerken te gebruiken. x-8

10 5. AFWIJZING VAN GARANTIE a. DIT PROFIEL WORDT U GRATIS AANGEBODEN "ZOALS DEZE IS", IN OVEREEN- STEMMING MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREEN- KOMST. DIC BIEDT GEEN TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GARANTIES OF OPLOSSINGEN VOOR HET PROFIEL. b. DIC WIJST ALLE GARANTIES EN BEPALINGEN AF, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, EIGENDOMSRECHT EN PERSOONLIJK GENOT. U AANVAARDT EN BENT VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR ALLE RISICO'S MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN HET PROFIEL. DIC BIEDT GEEN GARANTIES DAT HET PROFIEL VRIJ IS VAN DEFECTEN OF GEBREKEN OF DAT HET ZONDER ONDERBREKING ZAL WERKEN EN IS NIET VERANT- WOORDELIJK VOOR DE CORRECTE OF REPARATIE VAN DEFECTEN OF GEBREKEN, TEGEN VERGOEDING OF GRATIS. ER WORDEN U GEEN RECHTEN OF VERHAAL- RECHTEN VERLEEND, MET UITZONDERING VAN DE RECHTEN DIE UITDRUKKELIJK IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD. 6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIC ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN TEN OPZICHTE VAN U OF DERDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, DEKKINGS- OF GEVOLG- SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR DE ONMO- GELIJKHEID OM HET APPARAAT TE GEBRUIKEN OF TOEGANG TE KRIJGEN TOT GEGEVENS, HET VERLIES VAN HANDEL, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF DERGELIJKE), DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN HET PROFIEL EN OP BASIS VAN ELKE THEORIE VAN AANSPRAKE- LIJKHEID, INCLUSIEF CONTRACTBREUK, VERBREKING VAN DE GARANTIE, MISBRUIK (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DIC OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OP AANSPRAKELIJKHEID ZULLEN VAN TOEPAS- SING ZIJN OP ALLE ASPECTEN VAN DEZE LICENTIE.DE BOVENSTAANDE BEPERKIN- GEN OP AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE ASPECTEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. 7. Algemeen a. Deze licentieovereenkomst zal worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Japan, zonder invloed te hebben op de principes van strijdige wetten. Als een voorwaarde van deze licentieovereenkomst door een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied wordt beschouwd als een inbreuk op de wet, zal de voorwaarde worden opgelegd tot het maximale toegelaten bereik en de resterende voorwaarden van deze licentieovereenkomst zullen van kracht blijven. U stemt hierbij in dat de exclusieve jurisdictie en locatie van de districtrechtbank van Tokyo de bevoegdheid heeft om alle conflicten die zich voordoen onder deze licentieovereenkomst, te beslechten. b. Deze licentieovereenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere of samenvallende overeenkomsten of schikkingen, zowel mondeling als schriftelijk. U stemt ermee in dat alle verschillende of aanvullende voorwaarden in elke schriftelijke melding of elk document dat u werd verstrekt met betrekking tot het profiel waarvoor een licentie is verleend, geen invloed zullen hebben. c. Nalatigheid of uitstel van DIC om de rechten onder deze licentieovereenkomst uit te voeren of een inbreuk op deze licentieovereenkomst zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van die rechten of van de inbreuk. x-9

11 Alleen voor lidstaten van de Europese Unie Dit symbool betekent: Het product nooit met het gewone huisvuil verwijderen! Bij de lokaal verantwoordelijke autoriteit krijgt u informaties m.b.t. een milieuvriendelijke verwijdering. Bij de aankoop van een nieuw apparaat neemt uw dealer het oude apparaat voor een vakkundige verwijdering in. De recycling van dit product reduceert het verbruik van natuurlijke grondstoffen en vermijdt potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid door ondeskundige afvalverwijdering. Dit product voldoet aan de eisen betreffende de RoHS (2002/95/EC) richtlijn. Juridische beperkingen m.b.t. kopieren Deze machine biedt een functie voor het verhinderen van vervalsing zodat er geen financiële middelen illegaal kunnen worden gekopieerd. Wij rekenen op uw begrip voor het feit dat afgedrukte afbeeldingen soms wat ruis kunnen tonen, of dat afbeeldingsgegevens onder bepaalde omstandigheden niet opgeslagen kunnen worden door deze functie voor het verhinderen van vervalsingen. x-10

12 Inhoud 1 Introductie Functies en onderdelen van het apparaat Ruimte die nodig is voor plaatsing Printeronderdelen Vooraanzicht Achterkant Voorkant met opties Afdrukken De software Cd/dvd printerstuurprogramma PostScript stuurprogramma's PCL-stuurprogramma's XPS stuurprogramma PPD bestanden Utilities and Documentation CD/DVD Hulpmiddelen Documentatie Systeemvereisten Inhoud x-11

13 Stuurprogrammaopties/Defaults selecteren (voor Windows) Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/ Verwijderen van de printer stuurprogramma (voor Windows) Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/ van het printer stuurprogramma weergeven (voor Windows) Windows 7/Server 2008 R Windows Vista/Server Windows XP/Server Windows Het Postscript-, PCL- en XPS-stuurprogramma gebruiken Knoppen Algemeen OK Annuleren Pas toe Help Favoriete instelling Tabblad Geavanceerd (alleen PostScript-printerstuurprogramma) My Tab Tabblad Basic Tabblad Layout Tabblad Per-pagina-instelling Tabblad Watermerk/Overlay Tabblad Kwaliteit Tabblad Ander Beperkingen op printerstuurprogrammafuncties die zijn geïnstalleerd met Point and Print De Status Monitor gebruiken (alleen Windows) Werken met de Status Monitor Inleiding Werkomgeving De Status Monitor openen De Status Monitor gebruiken Status Monitor-waarschuwingen herkennen Herstellen vanuit een Status Monitor-waarschuwing De Status Monitor sluiten De Status Monitor verwijderen (voor Windows) Verwijderen met Setup.exe Verwijderen via het configuratiescherm Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server Windows XP/Server Windows x-12 Inhoud

14 4 Printer Bedieningspaneel en Configuratiemenu Het bedieningspaneel Bedieningspaneelaanduidingen en -toetsen Berichtvenster Helpvensters Een overzicht van het configuratiemenu Hoofdmenu TEST/AFDRUK-MENU Een opgeslagen taak afdrukken/wissen Het wachtwoord invoeren AFDRUKMENU PAPIERMENU KWALITEITSMENU DIRECT GEHEUGEN INTERFACE-MENU SYS DEFAULT MENU ONDERHOUDSMENU SERVICEMENU Direct geheugen Direct geheugen Afdrukken vanaf een aangesloten USB geheugenapparaat Media gebruiken Mediaspecificaties Mediatypen Gewoon papier (gerecycled papier) Dik papier (karton) Enveloppen Etiketten Briefhoofd Briefkaarten Hoogglanspapier Alleen enkelzijdig Speciaal papier Afdrukbaar gebied Enveloppen Marges Media plaatsen Lade 1 (manuele toevoer) Normaal Papier, Alleen enkelzijdig en Speciaal papier laden Andere media Enveloppen laden Etiketvellen/briefkaarten/dik papier en glanzend papier laden Inhoud x-13

15 Lade Normaal Papier, Alleen enkelzijdig en Speciaal papier laden Etiketvellen/briefkaarten/dik papier en glanzend papier laden Lade 3 (Optionele onderste toevoereenheid PF-P09) Normaal Papier, Alleen enkelzijdig en Speciaal papier laden Dubbelzijdig afdrukken Uitvoerlade Media opslaan Verbruiksgoederen vervangen Verbruiksgoederen vervangen De tonercartridges Vervangen van een tonercartridge Vervangen van de Imaging Unit De afvaltonerfles WB-P03 vervangen De Transfer Roller TF-P04 vervangen De Transfer Belt-eenheid TF-P05 vervangen De reservebatterij vervangen De fixeereenheid FU-P02 vervangen De printer onderhouden De printer onderhouden De printer reinigen Buitenkant Toevoerrollen Schoonmaken van de toevoerrollen (manuele toevoer) Schoonmaken van de toevoerrollen (Lade 2/3) Toevoerrollen reinigen voor lade Reinigen van laserlens Opheffen van storingen Introductie Een configuratiepagina afdrukken Het vastlopen van papier voorkomen Het mediapad begrijpen Vastgelopen papier verwijderen Meldingen van vastgelopen papier en het oplossen daarvan Verwijderen van vastgelopen papier in lade Vastgelopen papier in lade 3 verwijderen Vastgelopen papier bij de duplex-unit verwijderen Verwijderen van vastgelopen papier bij de fixeereenheid Verwijderen van vastgelopen papier bij lade 1 (manuele toevoer) en de transportwals Problemen bij het vastlopen van papier oplossen Andere problemen oplossen Problemen met de printkwaliteit oplossen x-14 Inhoud

16 Status-, storings- en servicemeldingen Standaard statusberichten Foutmeldingen (Waarschuwing:) Foutmeldingen (Bediener-oproep:) Servicemeldingen: Installatie Accessoires Introductie Antistatische bescherming Dual In-Line Memory Module (DIMM) Een DIMM installeren Harde schijfkit HD-P De harde schijfkit HD-P03 installeren CompactFlash De CF-adapter MK-725 en CompactFlash-kaart installeren Onderste papiertoevoereenheid PF-P Inhoud van de kit Een onderste papiertoevoereenheid PF-P09 installeren A Appendix... A-1 Technische specificaties...a-2 Printer...A-2 Vermoedelijke levensduur van het verbruiksmateriaal...a-5 Onze bijdrage aan de bescherming van het milieu...a-7 Wat is een ENERGY STAR product?...a-7 Inhoud x-15

17 x-16 Inhoud

18 Introductie 1

19 Functies en onderdelen van het apparaat Ruimte die nodig is voor plaatsing U moet zich aan de hierna weergegeven afstanden houden om het multifunctionele apparaat probleemloos te bedienen en te onderhouden. 873 mm (34,4") 200 mm (7,9") 419 mm (16,5") 254 mm (10,0") 485 mm (19,1") 345 mm (13,6") 140 mm (5,5") Vooraanzicht 873 mm (34,4") 200 mm (7,9") 419 mm (16,5") 254 mm (10,0") 117 mm (4,6") 602 mm (23,7") 345 mm (13,6") 140 mm (5,5") Voorkant met opties 1-2 Functies en onderdelen van het apparaat

20 377 mm (14,8") 1117 mm (44,0") 540 mm (21,3") 200 mm (7,9") Zijaanzicht met opties De opties zijn in de bovenstaande illustraties in grijs weergegeven. Functies en onderdelen van het apparaat 1-3

magicolor 4650EN/4650DN Gebruikershandboek

magicolor 4650EN/4650DN Gebruikershandboek magicolor 4650EN/4650DN Gebruikershandboek A00F-9561-00Q 1800853-013A Dank u Wij danken u voor de aanschaf van een magicolor 4650EN/4650DN. U hebt een zeer goede keuze gemaakt. Uw magicolor 4650EN/4650DN

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

pagepro 4650EN/5650EN Gebruikershandboek

pagepro 4650EN/5650EN Gebruikershandboek pagepro 4650EN/5650EN Gebruikershandboek A0DX-9561-01Q 1800850-013B Dank u Wij danken u voor de aanschaf van een pagepro 4650EN/5650EN. U hebt een zeer goede keuze gemaakt. Uw pagepro 4650EN/5650EN is

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Universele handleiding stuurprogramma s

Universele handleiding stuurprogramma s Universele handleiding stuurprogramma s Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versie B DUT 1 Overzicht 1 De

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Afdrukken op deelpagina's" op pagina 2-68 "Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)" op pagina 2-69 "Brochures afdrukken"

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage

Installatiehandleiding. Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage Installatiehandleiding 1 2 3 Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage Woord vooraf DeskTopBinder V2 Lite kan diverse gegevens integreren en beheren, zoals bijvoorbeeld bestanden gemaakt met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. AirPrint

Gebruikershandleiding. AirPrint Gebruikershandleiding AirPrint VOORWOORD We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Online Handleiding Start

Online Handleiding Start Online Handleiding Start Klik op "Start". Inleiding Deze handleiding beschrijft de printerfuncties van de e-studio6 multifunctionele digitale systemen. Voor informatie over de volgende onderwerpen raadpleeg

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie

Handleiding netwerkcommunicatie Evo Desktop serie, Evo Workstation serie b Evo Desktop serie, Evo Workstation serie Artikelnummer van document: 177922-334 Mei 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor het gebruik van de functies van de netwerkadapters (NIC)

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

Speciale afdrukmethoden en - materialen

Speciale afdrukmethoden en - materialen Speciale afdrukmethoden en - materialen In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Automatisch dubbelzijdig afdrukken zie pagina 16. Handmatig dubbelzijdig afdrukken zie pagina 19. Transparanten

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Afdrukopties aanpassen

Afdrukopties aanpassen aanpassen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: instellen op pagina 2-19 Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Mac) op pagina 2-23 Afdrukkwaliteit selecteren op pagina 2-25 instellen

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 2.5. Voordat u de Fiery EX4112/4127 gebruikt, moet u een kopie maken van deze Versienotities

Nadere informatie

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Naslaggids M575 Een opgeslagen taak afdrukken Volg de onderstaande procedure om een taak af te drukken die in het apparaatgeheugen is opgeslagen. 1. Raak in het beginscherm

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Papier plaatsen in Lade 1 (MPT) voor enkelzijdig afdrukken" op pagina 2-9 "Papier plaatsen in laden 2-5 voor enkelzijdig afdrukken"

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Afdrukopties aanpassen

Afdrukopties aanpassen Afdrukopties aanpassen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Afdrukopties instellen' op pagina 2-32 'Afdrukkwaliteit selecteren' op pagina 2-35 'Afdrukken in zwart-wit' op pagina 2-36 Afdrukopties

Nadere informatie

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT!

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT! BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te kopen, downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/ BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000

netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000 netwerkcommunicatie hp workstation xw4000 hp workstation xw6000 Artikelnummer van het document: 301546-331 Oktober 2002 Deze handleiding bevat definities en instructies voor de functies van de netwerkadapter

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Papier plaatsen in lade 1 (MPT)' op pagina 2-12 'Papier plaatsen in de laden 2-5' op pagina 2-17 'De nietmachine gebruiken' op pagina

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Handleiding AirPrint. Informatie over AirPrint. Instelprocedure. Afdrukken. Appendix

Handleiding AirPrint. Informatie over AirPrint. Instelprocedure. Afdrukken. Appendix Handleiding AirPrint Informatie over AirPrint Instelprocedure Afdrukken Appendix Inhoud Hoe werken deze handleidingen?... 2 Symbolen in de handleidingen... 2 Disclaimer... 2 1. Informatie over AirPrint

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Deelpagina's afdrukken. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Geavanceerde opties. Deelpagina's afdrukken. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Deelpagina's afdrukken' op pagina 2-79 'Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)' op pagina 2-80 'Brochures afdrukken'

Nadere informatie

Getting Started Guide Nederlands

Getting Started Guide Nederlands Getting Started Guide Nederlands Inhoud De technologie van PrintShop Mail... 2 Systeemvereisten voor PrintShop Mail... 4 Inhoud van de cd-rom... 5 PrintShop Mail installeren (Windows)... 6 PrintShop Mail

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN / MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Gebruikershandleiding voor AirPrint

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN / MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Gebruikershandleiding voor AirPrint MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN / MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Gebruikershandleiding voor AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle rechten voorbehouden Volgens de copyrightwet mag deze

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Printen en Scannen Als een nieuwe printer wordt gekocht en onder Windows XP aangesloten zal Windows deze nieuwe

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen.

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. 1 INHOUD: Inleiding blz 3 a) Installatie van het Zakelijk Veiligheidspakket voor de eerste keer.

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

bron: windows.microsoft.com Dubbelzijdig of enkelzijdig. Grijstinten of kleur. Liggend of staand.

bron: windows.microsoft.com Dubbelzijdig of enkelzijdig. Grijstinten of kleur. Liggend of staand. maandag, 12 juli 2010 13:25 Laatst aangepast vrijdag, 16 juli 2010 bron: windows.microsoft.com Dubbelzijdig of enkelzijdig. Grijstinten of kleur. Liggend of staand. Dit zijn slechts enkele opties die u

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02 Bestnr. 99 45 02 TYPHOON DVD-MAKER Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3.

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. Printersoftware De printersoftware De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. De printerdriver is de software waarmee u via uw computer de printer kunt besturen.

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen

Nadere informatie

MULTI-ENTERTAINMENT SPELER MEP-7000

MULTI-ENTERTAINMENT SPELER MEP-7000 MULTI-ENTERTAINMENT SPELER MEP-7000 Installatiegids voor stuurprogramma (Voor Windows ) Wanneer de multi-entertainment speler MEP-7000 wordt gebruikt terwijl deze op een computer is aangesloten waarop

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Over deze printer. Printeroverzicht 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer.

Over deze printer. Printeroverzicht 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Over deze printer Bedieningspaneel Papierstop Voorklep Printeroverzicht 1 Optionele lade voor dubbelzijdig afdrukken Standaardlade voor 250 vel Uitvoerlade en bovenklep Ontgrendelingshendel Optionele invoerlade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2

Nadere informatie

Taxis Pitane Licentiebeheerder. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Licentiebeheerder. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Licentiebeheerder Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Licentiebeheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 Hoe werkt het gebruikrecht van Taxis Pitane?... 3 Intellectuele eigendomsrechten...

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Issue 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie