Handleiding bizhub C35P

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding bizhub C35P"

Transcriptie

1 Handleiding bizhub C35P A0VD Q

2 Dank u Wij danken u voor de aanschaf van een bizhub C35P. U hebt een zeer goede keuze gemaakt. Uw bizhub C35P is speciaal ontworpen voor optimale prestaties in Windows-, Macintosh- en Linux-omgevingen. Handelsmerk KONICA MINOLTA en het KONICA MINOLTA logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. bizhub en PageScope zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaars. Mededeling betreffende Copyright Copyright 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. noch geheel, noch als uittreksel in één of andere vorm of op één of ander medium of in één of andere taal worden overgenomen. Mededeling KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. behoudt zich het recht voor, de inhoud van dit handboek en ook het daarin beschreven apparaat zonder vooraankondiging te wijzigen. Onnauwkeurigheden en fouten werden zoveel mogelijk vermeden. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. aanvaardt echter voor dit handboek geen aansprakelijkheid, met inbegrip van, echter niet beperkt tot stilzwijgende garanties betreffende verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. aanvaardt verder geen verantwoording resp. aansprakelijkheid voor in dit handboek aanwezige fouten resp. voor bijkomstig ontstane, concrete of gevolgschade, die voortvloeien uit de beschikbaarstelling van dit handboek resp. het gebruik van dit handboek bij de werking van het systeem resp. samen met de systeemuitvoering bij werking van het systeem volgens het handboek. x-1

3 SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST Dit pakket bestaat uit de volgende inhoud en wordt door Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) beschikbaar gesteld: Software als bestanddeel van het afdruksysteem ("Afdruksoftware"), de digitaal gecodeerde machinaal leesbare outline-gegevens, gecodeerd in een speciaal formaat en in gecodeerde vorm ("lettertypeprogramma's"), andere software die op een computersysteem wordt uitgevoerd, voor gebruik in combinatie met de afdruksoftware ("Hostsoftware") en met verklarend schriftelijk materiaal ("Documentatie"). De term "Software" betekent de printersoftware de letterprogramma's en/of de Host Software, met inbegrip van eventuele actualiseringen, gemodificeerde versies, aanvullingen en kopieën van de software. De software wordt u overeenkomstig de voorwaarden van dit betreffende contract als licentie beschikbaar gesteld. KMBT stelt u een eenvoudige sublicentie ter beschikking voor het gebruik van de software en documentatie, voor zover u akkoord gaat met de volgende voorwaarden: 1. U mag de software en de meegeleverde lettertypeprogramma's gebruiken voor beeldverwerking naar het gelicentieerde uitvoerapparaat (de uitvoerapparaten) en dit uitsluitend voor uw persoonlijke interne zakelijke doeleinden. 2 Naast de licentie voor de Lettertypeprogramma's die in Sectie 1 hierboven zijn toegelicht, kunt u de Roman-lettertype-programma's gebruiken om gewichten, stijl en versies van letters, cijfers, tekens en symbolen te reproduceren (Lettertypen) op het beeldscherm voor interne bedrijfsdoeleinden. 3. U mag een veiligheidskopie van de host-software maken, mits deze veiligheidskopie niet op een computer geïnstalleerd resp. gebruikt wordt. Ondanks de hierboven staande beperkingen mag u de host-software op een willekeurig aantal computers installeren, waar deze uitsluitend voor het gebruik met één of meer printsystemen wordt gebruikt, waarop de printsoftware is geïnstalleerd. 4. U mag de u als licentienemer volgens dit contract geoorloofde eigendoms- en andere rechten op de software en documentatie aan een rechtsopvolger ("Cessionaris") overdragen, voor zover u alle kopieën van dergelijke software en documentatie aan de cessionaris overdraagt en deze zich verplicht zich te houden aan dit contract. 5. U verplicht zich de software en de documentatie noch te modificeren noch aan te passen of te vertalen. 6. U verplicht zich geen poging te ondernemen, de software te wijzigen, te disassembleren, te decoderen, terug te ontwikkelen of de decompileren. 7. Het eigendom van de software en de documentatie en ook bij daarvan gemaakte reproducties blijft bij KMBT. 8. Handelsmerken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de geldende praktijk daarvoor die onder andere voorziet in de aanduiding met de naam van de bezitter van het handelsmerk. Handelsmerken mogen alleen voor de identificatie van printresultaten worden gebruikt, die met de sofware werden vervaardigd. Een dergelijk gebruik van handelsmerken verschaft u uiteraard geen eigendomsrechten op deze handelsmerken. 9. U mag geen versies of kopieën van de Software verhuren, leasen, als sublicentie verlenen, lenen of overdragen. De Licentiehouder mag de Software, of Software die op enige ongebruikte media aanwezig is, niet gebruiken, behalve als onderdeel van de definitieve overdracht van alle Software en Documentatie, zoals hierboven beschreven. x-2

4 10. IN GEEN ENKELE SITUATIE IS KMBT OF ZIJN LICENTIEGEVER AANSPRAKELIJK TE STELLEN TEN OPZICHTE VAN U VOOR DE GEVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNI- TIEVE OF SPECIALE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLOREN OPBRENGS- TEN, ZELFS WANNEER KMBT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WERD GEÏNFORMEERD. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT OOK VOOR AANSPRAKEN DIE DOOR DERDEN WERDEN GEMAAKT. KMBT RESP. ZIJN LICENTIEGEVER SLUITEN HIERBIJ ELKE AANSPRAKELIJKHEID DIE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND VAN AARD IS M.B.T. DE SOFTWARE UIT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE AANSPRAAK OP GOEDE VERKOOPBAARHEID. GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, RECHTSGEBREKEN EN NIET-SCHENDING VAN DE RECH- TEN VAN DERDEN. IN ENIGE STATEN RESP. JURISDICTIES IS DE UITSLUITING REP. DE BEPERKING VAN TERLOOPS ONTSTANE GEVOLG- OF CONCRETE SCHADE NICHT TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJKERWIJS OP U NIET VAN TOEPASSING ZIJN. 11. Informatie voor de eindgebruiker op regeringsposities; de software is een "product" overeenkomstig de definitie van dit begrip in 48 C.F.R.2.101, bestaande uit "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftware-documentatie" overeenkomstig het gebruik van deze begrippen in 48 C.F.R Overeenkomstig 48 C.F.R en 48 C.F.R tot , verkrijgen alle eindgebruikers van de US-regering de software alleen met de rechten die in dit contract zijn vastgelegd. 12. U verplicht zich de software in welke vorm ook, geenszins door overtreding van de van toepassing zijnde exportcontrolewetten en -bepalingen van een land te exporteren. ADOBE SYSTEMS INCORPORATED KLEURPROFIEL LICENTIEOVEREENKOMST Adobe kleurprofielen ATTENTIE: LEES DIT CONTRACT ZORGVULDIG. DOOR HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET ALLE BEPALIN- GEN BETREFFENDE DEZE OVEREENKOMST. ALS U MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DAN DEZE SOFTWARE NIET. 1. DEFINITIES: In deze overeenkomst staat "Adobe" voor Systems Incorporated, een volgens het recht van de staat Delaware gestichte kapitaalvennootschap, waarvan het hoofdkantoor staat in 345 Park Avenue, San Jose, California "Software" betekent software en ook de erbij horende componenten, die bij deze overeenkomst horen. 2. LICENTIE: Volgens de bepalingen van deze overeenkomst verleent Adobe u hierbij de wereldwijde, niet exclusieve, niet overdraagbare, gratis licentie om te gebruiken, te vermenigvuldigen en de publiekelijke vertoning van de software. Adobe verleent u bovendien het recht de software te verkopen, alleen slechts, wanneer (a) de software in digitale beeldbestanden is geïntegreerd of (b) de software op standalone-basis wordt verkocht. Elke andere verkoop van de software is verboden; inclusief elke verkoop van de software als bestanddeel van of samen met een of andere toepassingssoftware. Elk profiel moet over een erbij horende ICC profiel-beschrijvingsstring beschikken. Het is u niet toegestaan de software te modificeren. Adobe is volgens deze overeenkomst niet tot een of andere support verplicht, ook niet tot het beschikbaar stellen van upgrades of toekomstige versies van de software of andere artikelen. De voorwaarden van deze overeenkomst verlenen u geen enkel recht betreffende het geestelijke eigendom van deze software. U krijgt geen x-3

5 rechten betreffende de software behalve die uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn genoemd. 3. VERKOOP: Wanneer u deze software verkoopt, verklaart u ermee akkoord te gaan, Adobe te verdedigen en schadeloos te stellen voor wat betreft alle verliezen, schade of kosten, die in het kader van uw verkoop van de software uit vorderingen, gerechtelijke procedures of andere gerechtelijke stappen ontstaan. Dit geldt ook zonder enige beperking, wanneer u zich niet aan de hier in hoofdstuk 3 vermelde voorwaarden houdt. Wanneer u de software op standalone-basis verkoopt, moet u dit in het kader van deze overeenkomst doen of binnen uw eigen licentieovereenkomst, die voldoet aan (a) de voorwaarden uit de aanwezige overeenkomst (b) in naam van Adobe alle uitdrukkelijke of uitdrukkelijke garanties en voorwaarden rechtsgeldig uitsluit, (c) elke aansprakelijkheid betreffende schade door Adobe rechtsgeldig uitsluit, (d) verklaart, dat alle in deze overeenkomst afwijkende bepalingen uitsluitend van u afkomstig zijn en niet van Adobe, en ook (e) verklaart dat de software van u of van Adobe te verkrijgen is, en licentienemer daarover informeert, hoe u de software via een passende weg via een normale voor de software-uitwisseling gebruikt medium kunt bezitten. Alle verkochte software moet de aanwijzingen m.b.t. Copyright van Adobe bevatten, zoals die in de u door Adobe ter beschikking gestelde software staan. 4. GARANTIEUITSLUITING: Het verschaffen van de licentie van de software aan u door Adobe vindt plaats op "ZOALS IS" basis. Adobe geeft geen verklaring betreffende de geschiktheid van de software voor een bepaald doel of voor het bereiken van een bepaalde gebeurtenis af. Adobe is niet aansprakelijk voor verlies of schade die uit deze overeenkomst en ook de verkoop of het gebruik van de software of andere materialen ontstaan. ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS AANVAARDEN GEEN GARANTIE MET BETREK- KING TOT DE MOGELIJKHEDEN VAN DE SOFTWARE OF DE MET DE SOFTWARE VERKREGEN RESULTATEN; MET UITZONDERING VAN GARANTIES, VOORWAARDEN, VER-KLARINGEN OF BEPALINGEN, DIE VOLGENS IN ZIJN JURISDICTIE GELDENDE WETTEN NIET UITGESLOTEN OF MOGEN WORDEN BEPERKT, AANVAARDEN ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN EN VERKLARINGEN OF BEPALINGEN (DIE VAN NATURE UITDRUKKELIJK OF EXPLICIET ZIJN, DIE OF UIT EEN ZAKELIJKE BETREKKING OF EEN HANDELSGEBRUIK ONTSTAAN OF UIT WELKE GEWOONTERECHTELIJKE OF ANDERE VOORSCHRIFTEN WORDEN AFGELEID) INCLUSIEF, ECHTER NIET BEPERKT TOT DE NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN DE INTEGRATIE DE TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ONDER HET GELDENDE RECHT OP DE PLAATS WAAR DE SOFTWARE WORDT GEBRUIKT, ZOU U AANVULLENDE RECHTEN KUNNEN HEBBEN DIE VAN JURISDICTIE TOT JURISDICTIE VARIËREN. De bepalingen in de paragrafen 4, 5 en 6 behouden hoe dan ook hun geldigheid ondanks beëindiging van deze overeenkomst. De bepalingen vormen en impliceren echter geen rechtsbasis om de software te blijven gebruiken na beëindiging van deze overeenkomst. x-4

6 5. AANSPRAKELIJKHEIDSBESCHERMING: ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, AANSPRAKEN OF KOSTEN VAN WELKE AARD OOK EN OOK VOOR INDIRECTE SCHADE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR VERLOREN WINSTEN OF VERLOREN BESPARINGEN OF VOOR AANSPRAKEN VAN DERDEN, ZELFS WANNEER EEN VERTEGENWOORDI- GER VAN ADOBE OVER HET MOGELIJKE ONTSTAAN VAN ZULKE VERLIEZEN, SCHADE, AANSPRAKEN OF KOSTEN WERD GEÏNFORMEERD. DE HIERBOVEN VER- MELDE BEPERKINGEN GELDEN VOOR DE GEHELE WETTELIJKE TOEGESTANE OMVANG. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE EN ZIJN LEVERANCIERS VOLGENS DEZE OVEREENKOMST IS TOT DE VOOR HET VOOR DE SOFTWARE BETAALDE BEDRAG BEPERKT. Niet beperkt wordt in het kader van deze overeenkomst de aansprakelijkheid bij dood of persoonlijke schade wanneer deze op nalatigheid of bewuste misleiding (bedrog) van de kant van Adobe zijn te herleiden. Adobe handelt in naam van zijn leveranciers uitsluitend voor het doel van de afwijzing, van de uitsluiting en/ of de beperking van verplichtingen, garanties of aansprakelijkheid volgens deze overeenkomst, niet echter in een ander opzicht of voor andere doelen. 6. MERKEN: Adobe en het Adobe-logo zijn merken of geregistreerde merken van Adobe in de VS en andere landen. U mag deze of andere merken en logo's van Adobe alleen voor referentiedoeleinden gebruiken. In alle andere gevallen is een afzonderlijke van te voren schriftelijke akkoordverklaring van Adobe noodzakelijk. 7. LOOPTIJD: Deze overeenkomst blijft tot aan de beëindiging ervan van kracht. Adobe heeft het recht deze overeenkomst met directe ingang op te zeggen, wanneer u niet voldoet aan één van de betreffende bepalingen. Wanneer zo'n opzegging zich voordoet, moet u alle complete en gedeeltelijke kopieën van de software, waarover u beschikt of die u ten dienste staan, aan Adobe teruggeven. 8. BEPALINGEN BETREFFENDE DE AMERIKAANSE REGERING: Indien één of ander bestanddeel van de software volgens de United States Export Administration Act of andere exportbepalingen onderworpen is aan beperkingen of bepalingen ( de "Exportbepalingen") exportbeperkingen, garandeert u, dat u geen onderdaan of ter plaatse woonachtige van een onder embargo staande natie bent (met inbegrip, maar niet beperkt tot Iran, Irak, Syrië, Soedan, Libië, Cuba, Noord-Korea en Servië) en dat u de ontvangst van de software niet op een andere wijze door de uitvoerwetten is verboden. Het is een voorwaarde van alle rechten betreffende het gebruik van de software, dat u zich houdt aan de bepalingen be-treffende deze software. Het toestaan van deze rechten vervalt, zodra u in strijd handelt met de bepalingen van deze software. 9. TOEPASSELIJK RECHT: Deze overeenkomst berust op geldend materieel recht in de USstaat Californië. De toepassing van het recht vindt plaats, zoals bij overeenkomsten die uitsluitend in Californië of tussen in de staat woonachtige personen worden gesloten. Uitgesloten wordt de toepasbaarheid van wettelijke conflictnormen betreffende de regeling van het internationale privaatrecht en het akkoord van de Verenigde Naties betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen.(united Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), De toepassing van deze bepalingen is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle rechtsgeschillen die als gevolg hiervan in het kader van of samen met deze overeenkomst ontstaan, zijn uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van Santa Clara County, California, USA. x-5

7 10. ALGEMEEN: Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe is het u niet toegestaan, uw uit deze overeenkomst resulterende rechten of verplichtingen over te dragen. Geen van de bepalingen van deze overeenkomst mag vanwege een handeling of stilzwijgende acceptatie van de zijde van Adobe, zijn vertegenwoordiger of werknemers als nietig worden beschouwd. Hiervoor is een schriftelijke verklaring noodzakelijk die door een door Adobe gemachtigde ondertekenaar is ondertekend. Wanneer tussen de voorwaarden van deze overeenkomst en één of andere in de software aanwezige overeenkomst een tegenstrijdigheid bestaat, gelden de voorwaarden van de bestaande overeenkomst. Wanneer u of Adobe gebruik maakt van advocaten, om uit deze overeenkomst resulterende wettige aanspraken of die daarmee samenhangen te realiseren, heeft de succesvolle partij aanspraak op vergoeding van passende kosten voor de rechtsbijstand. U bevestigt dat u deze overeenkomst hebt gelezen, die begrijpt en dat u de volledige en exclusieve versie van uw overeenkomst met Adobe weergeeft, die alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen u en Adobe samen met de licentieverlening van de software aan u vervangt. Tegen Adobe zijn geen wijzigingen van deze overeenkomst realiseerbaar, tenzij deze met uitdrukkelijke toestemming van Adobe schriftelijk zijn geregistreerd en door een door Adobe gevolmachtigde ondertekenaar zijn ondertekend. ICC Profiel voor TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO Offset Coated 2.1) Dit ICC Profiel (TOYO Offset Coated 2.1) beschrijft Japanse offsetdrukmachines bij de verwerking van gecoat papier en is volledig compatibel met het ICC profielformaat. Over "TOYO INK Standard Color on Coated paper" Hierbij gaat het om de standaard voor de kleurweergave van offsetmachines op gecoat papier van de fabrikant TOYO INK MFG.CO., LTD. ("TOYO INK"). Deze standaard is het resultaat van druktests met TOYO INK- inkten voor offsetmachines met voor TOYO INK's geldende specifieke drukvoorwaarden. "TOYO INK Standard Color on Coated paper" is compatibel met "JAPAN COLOR". Overeenkomst 1. De weergave van afbeeldingen op een printer of monitor, die dit ICC-profiel gebruikt, komt niet geheel met de standaard TOYO INK Standard Color on Coated paper" overeen. 2. Alle auteursrechten betreffende dit ICC-profiel zijn in handen van TOYO INK; daarom is het u niet toegestaan, dit ICC-profiel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOYO INK over te nemen, derden ter beschikking te stellen, te verhuren, te verdelen, te openbaren of rechten betreffend dit ICC-profiel aan derden door te geven. 3. In geen enkel geval zijn TOYO INK zijn directeuren, managers, medewerkers of agenten voor door het gebruik van dit ICC-profiel of de ongeschiktheid het profiel te gebruiken, ontstane directe of indirecte gevolg- of terloops ontstane schade ( met inbegrip van schade vanwege verloren zaken, handelsonderbrekingen, verlies van handelsinformaties of dergelijke) verantwoordelijk. 4. TOYO INK is niet verantwoordelijk voor de beantwoording van eventuele vragen met betrekking tot dit ICC profiel. x-6

8 5. Alle in dit document gebruikte firma- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende eigenaar. Dit ICC-profiel werd opgesteld door GretagMacbeth ProfileMaker. TOYO INK kreeg van GretagMacbeth AG een licentie voor de distributie van dit profiel. TOYO Offset Coated 2.1 TOYO INK MFG. CO., LTD LICENTIEOVEREENKOMST DIC STANDAARD KLEURENPROFIEL BELANGRIJK: LEES DEZE STANDAARD LICENTIEOVEREENKOMST VOOR KLEURPROFIE- LEN ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHT DOOR VOORDAT U HET DIC STANDARD- KLEURENPROFIEL GEBRUIKT, INCLUSIEF DE DIC-STANDARD SFC_AM2.0, DIC STANDARD SFM_AM2.0, DIC STANDARD SFU_AM2.0, DIC STANDARD SFC_FM2.0, DIC WAKIMIZU SFC_AM2.0, DIC WAKIMIZU SFC_FM2.0, DIC ABILIO SFC_AM1.0, DIC HY-BRYTE SFC_AM1.0, DIC STANDARD WEBC_AM2.1, DIC STANDARD WEBC_FM2.1, DIC NEWSCOLOR_AM1.0, DIC NEWSCOLOR_FM1.0, HIERBIJ GELEVERD DOOR DIC, EN ALLE OVEREENKOMENDE ONLINE OF ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE EN ALLE UPDATES OF UPGRADES VAN HET BOVENSTAANDE DIE U WORDEN GELEVERD (COLLECTIEF HET "PROFIEL"). DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U (EEN INDIVIDU OF, INDIEN AANGESCHAFT DOOR OF VOOR EEN RECHTSPERSOON, EEN RECHTSPERSOON) EN DIC CORPORATION., EEN JAPANSE ONDERNEMING ("DIC"). DEZE LICENTIEOVEREENKOMST BIEDT EEN LICENTIE OM HET PROFIEL TE GEBRUIKEN EN BEVAT GARANTIE-INFORMATIE EN AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID. ALS U NIET INSTEMT MET HET FEIT DAT U DOOR DEZE VOORWAARDEN BENT GEBODEN, MAG U DIT PROFIEL NIET GEBRUIKEN. 1 Licentieverlening DIC verleent u een gratis niet-exclusieve en niet-verdraagbare licentie om het profiel te gebruiken en om uw werknemers en gemachtigde agenten, als die er zijn, het profiel te gebruiken, uitsluitend in verband met hun werk voor u, volgens alle beperkingen en limieten in deze Licentieovereenkomst. 2. Eigenaarschap De voornoemde licentie verleent u een beperkte licentie om het profiel te gebruiken. U zult het bezit hebben van de rechten op de media die het opgenomen profiel bevatten, maar DIC behoudt alle rechten, eigendomstitels en belangen, inclusief alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten in en voor het profiel en alle kopieën daarvan. Alle rechten die niet specifiek worden verleend in deze licentieovereenkomst, inclusief alle auteursrechten, zijn voorbehouden voor DIC. x-7

9 3. Voorwaarde a. Deze overeenkomst is van kracht tot deze wordt beëindigd. b. U kunt deze licentie beëindigen door DIC schriftelijk op de hoogte te brengen van uw bedoeling deze licentieovereenkomst te beëindigen en door alle kopieën van het profiel in uw bezit of onder uw beheer te vernietigen. c. DIC kan deze licentieovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als u niet voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van deze licentieovereenkomst (direct of via uw werknemers of agenten), met terugwerkende kracht naar het tijdstip waarop u een inbreuk op de naleving hebt gepleegd. In een dergelijk geval moet u het gebruik van het profiel onmiddellijk stoppen en alle exemplaren van het profiel in uw bezit of onder uw beheer vernietigen. d. Alle voorwaarden in deze licentieovereenkomst met betrekking tot afwijzingen van de garanties (Sectie 5) en de beperking van aansprakelijkheid (Sectie 6) blijven van kracht na de beëindiging van deze licentieovereenkomst. 4. Licentiemethode en beperkingen a. U mag het profiel installeren en gebruiken op één desktopcomputer op voorwaarde echter dat, ondanks elke tegenstelling in dit document, u het profiel niet gebruikt op een netwerksysteem of -share, het profiel niet tegelijkertijd op verschillende computers gebruikt, of het profiel elektronisch overdraagt van de ene computer naar de andere via een netwerk. b. U mag geen kopieën maken of verdelen van de software of een deel ervan of de software of een deel ervan niet herstellen, wijzigen, samenvoegen, aanpassen, als sublicentie verlenen, overdragen, verkopen, verhuren, leasen, als gift aanbieden of distribueren. U mag het profiel niet wijzigen of afgeleide werken maken op basis van het profiel. c. U erkent dat het profiel niet is bedoeld voor enig gebruik dat overlijden of persoonlijke letsels of schade aan het milieu kan veroorzaken en u stemt ermee in dat u het profiel niet voor dergelijk gebruik zult inzetten. d. U mag het profiel niet gebruiken om software- of een andere technologie te ontwikkelen met dezelfde primaire functies als het profiel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van het profiel in elke ontwikkelings- of testprocedure die erop gericht is software of andere technologieën te ontwikkelen of om te bepalen of dergelijke software of een andere technologie op een gelijkaardige manier als het profiel werkt. e. DIC en andere handelsmerken in het profiel zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van DIC in Japan en/of andere landen. U mag geen handelsmerken, handelsnamen, productnamen, logo's, auteursrechten of andere eigendomsmededelingen, legenda, symbolen of labels in het profiel verwijderen of wijzigen. Deze licentieovereenkomst verleent u geen rechten om de namen van DIC of zijn licentiehouders of enige van zijn respectieve handelsmerken te gebruiken. x-8

10 5. AFWIJZING VAN GARANTIE a. DIT PROFIEL WORDT U GRATIS AANGEBODEN "ZOALS DEZE IS", IN OVEREEN- STEMMING MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREEN- KOMST. DIC BIEDT GEEN TECHNISCHE ONDERSTEUNING, GARANTIES OF OPLOSSINGEN VOOR HET PROFIEL. b. DIC WIJST ALLE GARANTIES EN BEPALINGEN AF, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, EIGENDOMSRECHT EN PERSOONLIJK GENOT. U AANVAARDT EN BENT VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR ALLE RISICO'S MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN HET PROFIEL. DIC BIEDT GEEN GARANTIES DAT HET PROFIEL VRIJ IS VAN DEFECTEN OF GEBREKEN OF DAT HET ZONDER ONDERBREKING ZAL WERKEN EN IS NIET VERANT- WOORDELIJK VOOR DE CORRECTE OF REPARATIE VAN DEFECTEN OF GEBREKEN, TEGEN VERGOEDING OF GRATIS. ER WORDEN U GEEN RECHTEN OF VERHAAL- RECHTEN VERLEEND, MET UITZONDERING VAN DE RECHTEN DIE UITDRUKKELIJK IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD. 6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIC ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN TEN OPZICHTE VAN U OF DERDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, DEKKINGS- OF GEVOLG- SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR DE ONMO- GELIJKHEID OM HET APPARAAT TE GEBRUIKEN OF TOEGANG TE KRIJGEN TOT GEGEVENS, HET VERLIES VAN HANDEL, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF DERGELIJKE), DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN HET PROFIEL EN OP BASIS VAN ELKE THEORIE VAN AANSPRAKE- LIJKHEID, INCLUSIEF CONTRACTBREUK, VERBREKING VAN DE GARANTIE, MISBRUIK (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DIC OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OP AANSPRAKELIJKHEID ZULLEN VAN TOEPAS- SING ZIJN OP ALLE ASPECTEN VAN DEZE LICENTIE.DE BOVENSTAANDE BEPERKIN- GEN OP AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE ASPECTEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. 7. Algemeen a. Deze licentieovereenkomst zal worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Japan, zonder invloed te hebben op de principes van strijdige wetten. Als een voorwaarde van deze licentieovereenkomst door een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied wordt beschouwd als een inbreuk op de wet, zal de voorwaarde worden opgelegd tot het maximale toegelaten bereik en de resterende voorwaarden van deze licentieovereenkomst zullen van kracht blijven. U stemt hierbij in dat de exclusieve jurisdictie en locatie van de districtrechtbank van Tokyo de bevoegdheid heeft om alle conflicten die zich voordoen onder deze licentieovereenkomst, te beslechten. b. Deze licentieovereenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere of samenvallende overeenkomsten of schikkingen, zowel mondeling als schriftelijk. U stemt ermee in dat alle verschillende of aanvullende voorwaarden in elke schriftelijke melding of elk document dat u werd verstrekt met betrekking tot het profiel waarvoor een licentie is verleend, geen invloed zullen hebben. c. Nalatigheid of uitstel van DIC om de rechten onder deze licentieovereenkomst uit te voeren of een inbreuk op deze licentieovereenkomst zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van die rechten of van de inbreuk. x-9

11 Alleen voor lidstaten van de Europese Unie Dit symbool betekent: Het product nooit met het gewone huisvuil verwijderen! Bij de lokaal verantwoordelijke autoriteit krijgt u informaties m.b.t. een milieuvriendelijke verwijdering. Bij de aankoop van een nieuw apparaat neemt uw dealer het oude apparaat voor een vakkundige verwijdering in. De recycling van dit product reduceert het verbruik van natuurlijke grondstoffen en vermijdt potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid door ondeskundige afvalverwijdering. Dit product voldoet aan de eisen betreffende de RoHS (2002/95/EC) richtlijn. Juridische beperkingen m.b.t. kopieren Deze machine biedt een functie voor het verhinderen van vervalsing zodat er geen financiële middelen illegaal kunnen worden gekopieerd. Wij rekenen op uw begrip voor het feit dat afgedrukte afbeeldingen soms wat ruis kunnen tonen, of dat afbeeldingsgegevens onder bepaalde omstandigheden niet opgeslagen kunnen worden door deze functie voor het verhinderen van vervalsingen. x-10

12 Inhoud 1 Introductie Functies en onderdelen van het apparaat Ruimte die nodig is voor plaatsing Printeronderdelen Vooraanzicht Achterkant Voorkant met opties Afdrukken De software Cd/dvd printerstuurprogramma PostScript stuurprogramma's PCL-stuurprogramma's XPS stuurprogramma PPD bestanden Utilities and Documentation CD/DVD Hulpmiddelen Documentatie Systeemvereisten Inhoud x-11

13 Stuurprogrammaopties/Defaults selecteren (voor Windows) Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/ Verwijderen van de printer stuurprogramma (voor Windows) Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server 2008/XP/ Server 2003/ van het printer stuurprogramma weergeven (voor Windows) Windows 7/Server 2008 R Windows Vista/Server Windows XP/Server Windows Het Postscript-, PCL- en XPS-stuurprogramma gebruiken Knoppen Algemeen OK Annuleren Pas toe Help Favoriete instelling Tabblad Geavanceerd (alleen PostScript-printerstuurprogramma) My Tab Tabblad Basic Tabblad Layout Tabblad Per-pagina-instelling Tabblad Watermerk/Overlay Tabblad Kwaliteit Tabblad Ander Beperkingen op printerstuurprogrammafuncties die zijn geïnstalleerd met Point and Print De Status Monitor gebruiken (alleen Windows) Werken met de Status Monitor Inleiding Werkomgeving De Status Monitor openen De Status Monitor gebruiken Status Monitor-waarschuwingen herkennen Herstellen vanuit een Status Monitor-waarschuwing De Status Monitor sluiten De Status Monitor verwijderen (voor Windows) Verwijderen met Setup.exe Verwijderen via het configuratiescherm Windows 7/Server 2008 R2/Vista/Server Windows XP/Server Windows x-12 Inhoud

14 4 Printer Bedieningspaneel en Configuratiemenu Het bedieningspaneel Bedieningspaneelaanduidingen en -toetsen Berichtvenster Helpvensters Een overzicht van het configuratiemenu Hoofdmenu TEST/AFDRUK-MENU Een opgeslagen taak afdrukken/wissen Het wachtwoord invoeren AFDRUKMENU PAPIERMENU KWALITEITSMENU DIRECT GEHEUGEN INTERFACE-MENU SYS DEFAULT MENU ONDERHOUDSMENU SERVICEMENU Direct geheugen Direct geheugen Afdrukken vanaf een aangesloten USB geheugenapparaat Media gebruiken Mediaspecificaties Mediatypen Gewoon papier (gerecycled papier) Dik papier (karton) Enveloppen Etiketten Briefhoofd Briefkaarten Hoogglanspapier Alleen enkelzijdig Speciaal papier Afdrukbaar gebied Enveloppen Marges Media plaatsen Lade 1 (manuele toevoer) Normaal Papier, Alleen enkelzijdig en Speciaal papier laden Andere media Enveloppen laden Etiketvellen/briefkaarten/dik papier en glanzend papier laden Inhoud x-13

15 Lade Normaal Papier, Alleen enkelzijdig en Speciaal papier laden Etiketvellen/briefkaarten/dik papier en glanzend papier laden Lade 3 (Optionele onderste toevoereenheid PF-P09) Normaal Papier, Alleen enkelzijdig en Speciaal papier laden Dubbelzijdig afdrukken Uitvoerlade Media opslaan Verbruiksgoederen vervangen Verbruiksgoederen vervangen De tonercartridges Vervangen van een tonercartridge Vervangen van de Imaging Unit De afvaltonerfles WB-P03 vervangen De Transfer Roller TF-P04 vervangen De Transfer Belt-eenheid TF-P05 vervangen De reservebatterij vervangen De fixeereenheid FU-P02 vervangen De printer onderhouden De printer onderhouden De printer reinigen Buitenkant Toevoerrollen Schoonmaken van de toevoerrollen (manuele toevoer) Schoonmaken van de toevoerrollen (Lade 2/3) Toevoerrollen reinigen voor lade Reinigen van laserlens Opheffen van storingen Introductie Een configuratiepagina afdrukken Het vastlopen van papier voorkomen Het mediapad begrijpen Vastgelopen papier verwijderen Meldingen van vastgelopen papier en het oplossen daarvan Verwijderen van vastgelopen papier in lade Vastgelopen papier in lade 3 verwijderen Vastgelopen papier bij de duplex-unit verwijderen Verwijderen van vastgelopen papier bij de fixeereenheid Verwijderen van vastgelopen papier bij lade 1 (manuele toevoer) en de transportwals Problemen bij het vastlopen van papier oplossen Andere problemen oplossen Problemen met de printkwaliteit oplossen x-14 Inhoud

16 Status-, storings- en servicemeldingen Standaard statusberichten Foutmeldingen (Waarschuwing:) Foutmeldingen (Bediener-oproep:) Servicemeldingen: Installatie Accessoires Introductie Antistatische bescherming Dual In-Line Memory Module (DIMM) Een DIMM installeren Harde schijfkit HD-P De harde schijfkit HD-P03 installeren CompactFlash De CF-adapter MK-725 en CompactFlash-kaart installeren Onderste papiertoevoereenheid PF-P Inhoud van de kit Een onderste papiertoevoereenheid PF-P09 installeren A Appendix... A-1 Technische specificaties...a-2 Printer...A-2 Vermoedelijke levensduur van het verbruiksmateriaal...a-5 Onze bijdrage aan de bescherming van het milieu...a-7 Wat is een ENERGY STAR product?...a-7 Inhoud x-15

17 x-16 Inhoud

18 Introductie 1

19 Functies en onderdelen van het apparaat Ruimte die nodig is voor plaatsing U moet zich aan de hierna weergegeven afstanden houden om het multifunctionele apparaat probleemloos te bedienen en te onderhouden. 873 mm (34,4") 200 mm (7,9") 419 mm (16,5") 254 mm (10,0") 485 mm (19,1") 345 mm (13,6") 140 mm (5,5") Vooraanzicht 873 mm (34,4") 200 mm (7,9") 419 mm (16,5") 254 mm (10,0") 117 mm (4,6") 602 mm (23,7") 345 mm (13,6") 140 mm (5,5") Voorkant met opties 1-2 Functies en onderdelen van het apparaat

20 377 mm (14,8") 1117 mm (44,0") 540 mm (21,3") 200 mm (7,9") Zijaanzicht met opties De opties zijn in de bovenstaande illustraties in grijs weergegeven. Functies en onderdelen van het apparaat 1-3

magicolor 5430 DL gebruiksaanwijzing

magicolor 5430 DL gebruiksaanwijzing magicolor 5430 DL gebruiksaanwijzing 4138-7743-03Q 1800760-013C Handelsmerken KONICA MINOLTA en het KONICA MINOLTA logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender Handleiding Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.04.16 Copyright 2010 BitDefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids

Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids PROGRAMMAVERSIE: 9.1 Geachte gebruiker! Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat u deze documentatie nuttig vindt en dat deze u een antwoord

Nadere informatie

PDF Reader 6. Snel aan de slag. Nuance PDF Reader 6 - Snel aan de slag 1

PDF Reader 6. Snel aan de slag. Nuance PDF Reader 6 - Snel aan de slag 1 PDF Reader 6 Snel aan de slag Nuance PDF Reader 6 - Snel aan de slag 1 Inleiding Welkom bij Nuance PDF Reader 6. Dit programma zorgt ervoor dat u PDF-bestanden kunt bekijken en ermee kunt werken. U kunt

Nadere informatie

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN.

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. ADOBE Softwarelicentieovereenkomst voor personal computers 1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. 1.1 AFWIJZING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE EN DE OVERIGE

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender Gebruiksaanwijzing Copyright 2007 BitDefender BitDefender Internet Security 2008 Gebruiksaanwijzing Uitgegeven 2007.09.06 Copyright 2007 BitDefender Wettelijke verklaring Alle rechten voorbehouden. Geen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender Gebruiksaanwijzing Copyright 2007 BitDefender BitDefender Internet Security 2008 Gebruiksaanwijzing Uitgegeven 2007.12.05 Copyright 2007 BitDefender Wettelijke verklaring Alle rechten voorbehouden. Geen

Nadere informatie

Softwarelicentieovereenkomst van Novell

Softwarelicentieovereenkomst van Novell Novell Identity Manager 3 Identity Manager User Application Novell Identity Manager Integration Modules Novell Provisioning Module voor Identity Manager Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE

Nadere informatie

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2 Licentie-overeenkomst tussen Creative en de eindgebruiker Versie 2.5.3, Oktober 2002 LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT. ALS U DE SOFTWARE INSTALLEERT EN GEBRUIKT, STEMT

Nadere informatie

Softwarelicentie overeenkomst

Softwarelicentie overeenkomst Softwarelicentie overeenkomst KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEI DING

GEBRUIKERSHANDLEI DING Kaspersky Anti-Virus 2011 GEBRUIKERSHANDLEI DING P R O G R A M M A V E R S I E : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Geachte gebruiker! Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat u deze documentatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding P/N 1064107 REV E ISS 03OCT13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant 2013 United Technologies Corporation Interlogix is onderdeel van UTC Climate Controls

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw. Gebruiken

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw. Gebruiken HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw Gebruiken HP LaserJet 1160 en HP LaserJet 1320 serie printer Gebruikershandleiding Copyrightinformatie 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Algemene informatie. 3. Gebruik van software met auteursrechtelijk beschermd materiaal; vrijwaring.

Algemene informatie. 3. Gebruik van software met auteursrechtelijk beschermd materiaal; vrijwaring. Bedankt dat u voor een computer van TOSHIBA hebt gekozen. De volgende overeenkomsten beschrijven uw rechten om geselecteerde software die is voorgeïnstalleerd op uw computer te gebruiken. Door deze overeenkomst

Nadere informatie

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON AcuLaser een gewoon handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON AcuLaser een gewoon handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Kleurenlaserprinter Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

Licentievoorwaarden van Trend Micro

Licentievoorwaarden van Trend Micro BELANGRIJK: AANDACHTIG LEZEN. HET GEBRUIK VAN SOFTWARE EN DIENSTEN VAN TREND MICRO DOOR ONDERNEMINGEN EN ANDERE ENTITEITEN IS ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE JURIDISCHE VOORWAARDEN Licentievoorwaarden van

Nadere informatie

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever.

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever. LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen u en de computerfabrikant die de software bij de computer levert, of de installateur

Nadere informatie