Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V."

Transcriptie

1 Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

2

3 Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index

4 Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F. Chevalet L.R.L. Barry J.E.D. Faveyrol The Supervisory Board indirectly supervise Cardif Schadeverzekeringen N.V. via BNP Paribas Assurance B.V. Statutory Board of Directors C. de Jong G.R.M.M. Rochigneux A.M.P.J. Heuvelmans Appointed Actuary Towers Watson Netherlands B.V. External Auditors Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V.

5 KEY FIGURES In thousands of euro s TURNOVER Gross premiums non-life insurance 34,505 51,771 82, , ,324 Investment income 28,070 29,554 29,607 27,963 26,445 62,575 81, , , ,769 OPERATING EXPENSES (32,286) (41,887) (54,002) (58,552) (77,470) RESULT Technical result 19,832 43,038 31,043 34,816 18,390 Result after taxes 16,665 35,804 24,107 28,638 15,673 SOLVENCY Actual 58,812 66,674 58,224 58, ,459 Required 39,208 39,208 38,032 39,208 39,208 TOTAL EQUITY 65,867 85,006 73,309 77,839 95,184 BALANCE SHEET TOTAL 656, , , , ,446 Annual Report Cardif Schade 2010 // Key Figures FINANCIAL INVESTMENTS For the risk of the company 614, , , , ,469 TECHNICAL PROVISIONS 570, , , , ,612 NUMBER OF EMPLOYEES* *combined FTE s of Cardif Schadeverzekeringen N.V. as well as Cardif Levensverzekeringen N.V. at year end.

6 Customer Contact Center Met betere service bewijzen we ook onze organisatie een grote dienst

7 Verslag van de Raad van Commissarissen Inleiding De Raad van Commissarissen van BNP Paribas Assurance B.V. legt in dit verslag verantwoording af over haar functioneren en wijze van toezicht houden in Cardif Schadeverzekeringen N.V. (100% dochtermaatschappij van BNP Paribas Assurance B.V) over het boekjaar De Raad van Commissarissen is gelet op een ontheffing van DNB formeel benoemd in BNP Paribas Assurance B.V. (holding). Materieel oefent de Raad van Commissarissen toezicht uit in Cardif Schadeverzekeringen N.V. Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestond tot 1 november 2010 uit de volgende leden: R.F. Dumora (chairman) O.M. Cortes (secretary) G.C. Binet J.I. Orgonasi De Raad van Commissarissen bestond vanaf 1 november 2010 uit de volgende leden: S.L.P.F. Chevalet (chairman) L.R.L. Barry (secretary) J.E.D. Faveyrol G.C. Binet De Raad van Commissarissen heeft een tweetal comités waarin specifieke aspecten van het toezicht tot uiting komen. De subcomités zijn: Management Committee Internal Control Committee Toezicht en advies Raad van Commissarissen De Directie van Cardif Schadeverzekeringen N.V. heeft de jaarrekening opgemaakt. De Raad van Commissarissen heeft de opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2010 goedgekeurd en adviseert de Algemene vergadering van aandeelhouders van Cardif Schadeverzekeringen N.V. om de jaarrekening over het boekjaar 2010 vast te stellen, waarna de Raad van Commissarissen gedechargeerd is voor haar functioneren over het boekjaar Supervisory Board s report Introduction In this report, the Supervisory Board of BNP Paribas Assurance B.V. will report on its performance and supervision methods used in Cardif Schadeverzekeringen N.V. (full subsidiary of BNP Paribas Assurance B.V.) in the 2010 financial year. In view of a dispensation issued by DNB, the Supervisory Board has been formally appointed as part of BNP Paribas Assurance B.V. (holding). In practical terms, the Supervisory Board supervises Cardif Schadeverzekeringen N.V. Composition of the Supervisory Board Until 1 November 2010, the Supervisory Board consisted of the following members: R.F. Dumora (chairman) O.M. Cortes (secretary) G.C. Binet J.I. Orgonasi From 1 November 2010 onwards, the Supervisory Board consisted of the following members: S.L.P.F. Chevalet (chairman) L.R.L. Barry (secretary) J.E.D. Faveyrol G.C. Binet The Supervisory Board has two committees in which specific aspects of its supervisory activities are discussed: The sub-committees are: Management Committee Internal Control Committee Supervisory activities and recommendations of the Supervisory Board The Board of Cardif Schadeverzekeringen N.V. prepared the annual accounts. The Supervisory Board approved the annual accounts that had been drawn up for the 2010 financial year and recommended for the General Shareholders Meeting of Cardif Schadeverzekeringen N.V. to adopt the annual accounts for the 2010 financial year, after which the Supervisory Board was discharged of liability for the 2010 financial year. Annual Report Cardif Schade 2010 // Supervisory Board s report

8 De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 is gecontroleerd door Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. te Rotterdam. De goedgekeurde controleverklaring is opgenomen in dit verslag bij het Independent Auditor s report. Towers Watson Netherlands B.V. heeft de juistheid van de voorziening voor verzekeringsverplichtingen gecontroleerd en adequaat bevonden over het boekjaar Conform het bepaalde in art. 33 en 34 van de statuten van Cardif Schadeverzekeringen N.V. heeft de Raad van Commissarissen ingestemd met het besluit van de Directie om het resultaat van de bedrijfsvoering, alsmede een deel van de overige reserves voor een totaalbedrag van 23,8 miljoen euro, uit te keren als dividend. Vergaderingen en werkzaamheden Raad van Commissarissen Het Management Committee is in het afgelopen jaar geborgd in de matrixorganisatie onder het kanaal Direct & Brokers (D&B). In deze structuur is er sprake van een wekelijks kanaaloverleg. Daarnaast heeft er op regelmatige basis en op gerichte onderwerpen individueel overleg plaatsgevonden. Tijdens de vergaderingen is onder meer uitgebreid gesproken over het Strategisch plan voor de periode 2011 tot en met Ze omvatten de strategische projecten die hieruit voortvloeien, stuurinformatie en strategische keuzes in relatie tot de recessie, dalend consumentenvertrouwen en stijgende onrust binnen de financiële markten. In juni 2010 heeft er een Internal Control Committee plaatsgevonden. Daarnaast hebben er op regelmatige basis telefonische conferenties plaatsgevonden tussen de interne controleorganisatie en het hoofdkantoor en is er fysiek bezoek geweest van Risk & Control vanuit het hoofdkantoor aan lokaal operational risk management in mei Corporate governance Met ingang van 1 april 2010 is de heer C.J. van Heugten vertrokken als financieel directeur binnen Cardif Schadeverzekeringen N.V. In 2010 heeft DNB toestemming gegeven voor de benoeming van de heer G. Rochigneux en de heer M. Heuvelmans als The annual accounts for 2010 that form part of this report have been audited by Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. of Rotterdam. The approved auditor s report is included in this report under the Independent Auditor s Report. Towers Watson Netherlands B.V. has verified the adequacy of the provisions for insurance obligations and has found the provisions adequate for the 2010 financial year. In accordance with the stipulations of Articles 33 and 34 of the Articles of Association of Cardif Schadeverzekeringen N.V. the Supervisory Board has agreed with the decision of the Board to pay out the profits of business activities, as well as a portion of the other reserves totalling 23.8 million euros, in the form of a dividend. Meetings and activities of the Supervisory Board The Management Committee has been included in the organisational matrix during the past year and has been allocated to the channel Direct & Brokers (D&B). A weekly channel consultation takes place as part of this structure and individual consultations have also been held on a regular basis in relation to specific topics. During the meetings, topics including the Strategic plan for the period 2011 to 2013 inclusive were discussed. These consisted of the strategic projects that arise from this plan, control information and strategic choices in relation to the recession, diminishing consumer confidence and the increasing unease within the financial markets. An internal Control Committee meeting was held in June In addition, conference calls were held on a regular basis between the internal auditing body and the head office, whilst a team from Risk & Control based at the head office carried out an on-site visit of local operational risk management in May Corporate governance With effect from 1 April 2010, Mr. C.J. van Heugten departed as Director of Finance within Cardif Schadeverzekeringen N.V. In 2010, DNB approved the appointment of Mr. G. Rochigneux and Mr. M. Heuvelmans as Chief Strategy Officer (CSO) and Chief Finance & Risk Officer (CFRO) respectively within BNP Paribas Assurance B.V. and Cardif Schadeverzekeringen

9 respectievelijk Chief Strategy Officer (CSO) en Chief Finance & Risk Officer (CFRO) binnen BNP Paribas Assurance B.V. en Cardif Schadeverzekeringen N.V. De Raad van Commissarissen heeft haar toestemming verleend voor het benoemen van de directeuren, waarna zij met ingang van 1 januari 2011 zijn benoemd. DNB heeft aangegeven dat zij de stemverhouding van 2:1:1 voor de bestuurders binnen BNP Paribas Assurance B.V. en Cardif Schadeverzekeringen N.V. gelijk getrokken wil zien naar een stemverhouding van 1:1:1. De Raad van Commissarissen heeft hiervoor haar toestemming verleend. De Raad van Commissarissen heeft haar instemming verleend aan de benoeming van Towers Watson Netherlands B.V. als nieuwe externe actuaris met ingang van 1 augustus Strategie Cardif 2014 Er is een lange termijn groeistrategie gevraagd van de Raad van Bestuur. Deze is intensief besproken en wordt gevolgd door een delegatie van de Raad van Commissarissen. Het voorgestelde strategische programma wordt gesteund door de Raad van Commissarissen. Daarnaast wordt vanuit de matrix het programma gemonitord. Vooruitblik jaar 2011 Het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 de Governanceprincipes aangenomen. Deze bindende regeling bestaat uit uitgangspunten die gaan over de samenstelling, deskundigheid, taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, over risicomanagement, product approval proces, audit en het beloningsbeleid. De principes zijn vanaf 1 januari 2011 van kracht geworden. De Raad van Commissarissen zal nauw bij de implementatie van deze principes in 2011 binnen Cardif betrokken zijn. De meeste aanpassingen zullen hun beslag krijgen in een integraal reglement van de Raad van Commissarissen. Oosterhout, 5 april 2011 N.V. The Supervisory Board approved the nomination of the directors, after which they were appointed with effect from 1 January DNB has indicated that it wishes to see the distribution of voting rights of 2:1:1 that apply of the Directors within BNP Paribas Assurance B.V. and Cardif Schadeverzekeringen N.V. equalised so that they become 1:1:1. The Supervisory Board has approved this. The Supervisory Board also approved the appointment of Towers Watson Netherlands B.V. as the new external actuary with effect from 1 August Strategy for Cardif 2014 The Supervisory Board has been asked to produce a long-term growth strategy. This has been the subject of intensive discussion and will be monitored by a delegation from the Supervisory Board. The proposed strategic programme is supported by the Supervisory Board and The programme will also be monitored on the basis of the matrix. Outlook for the year 2011 The Dutch Association of Insurers adopted the Principles of Governance on 15 December This binding regulation consists of basic principles relating to the composition, expertise, duties and method of working of the Supervisory Board and the Board of Directors, risk management, the product approval process, audits and the remuneration policy. The principles entered into force on 1 January The Supervisory Board will be closely involved in implementing these principles within Cardif during The majority of the changes will be implemented within a comprehensive set of regulations issued by the Supervisory Board. Oosterhout, 5 April 2011 S.L.P.F. Chevalet (chairman) L.R.L. Barry (secretary) J.E.D. Faveyrol G.C. Binet Annual Report Cardif Schade 2010 // Supervisory Board s report S.L.P.F. Chevalet (chairman) L.R.L. Barry (secretary) J.E.D. Faveyrol G.C. Binet

10 Na enkele turbulente jaren markeerde 2010 zich voor Cardif als een jaar waarin we onze rol als toekomstgerichte marktleider zichtbaar wisten te bestendigen. After several turbulent years, 2010 stood out as far as Cardif was concerned as a year in which we were demonstrably able to consolidate our role as a future-oriented market leader. Customer insight De nieuwe structuur voor stimulerende klantrelaties

11 DIRECTIEVERSLAG board of directors report Inleiding Dankzij de focus die we in de afgelopen jaren al hadden op veranderingen in consumentenbehoeften en de distributieketen, stond 2010 in het teken van herdefinitie en het verstevigen van onze concurrentiepositie. Het proactief aanpakken van verbeterpunten en innoveren vanuit een lange termijnvisie stonden daarbij centraal. De omvangrijke wijzigingen in de wetgeving vormden de ultieme kans om onze flexibiliteit en innovatiekracht te laten zien, door het innemen van een voortrekkersrol. Met de implementatie van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO) voor betalingsbescherming bewezen we opnieuw onze rol als marktleider. Vanaf de eerste dag hebben we de nieuwe dynamiek omarmd en onze business partners intensief begeleid in hun verandertraject. De bestendiging van ons marktleiderschap uitte zich eveneens in de definitie van een nieuwe generatie betalingsbescherming. Met de introductie van de nieuwe Hypotheek Opvang Polis (HOP) markeerden we, na vijftien jaar aanwezigheid op de Nederlandse markt, het begin van een nieuwe norm binnen ons specialisme. Aantoonbaar ontwikkeld op basis van echte consumentervaringen en jarenlange ervaring, zette de HOP 2010 de standaard voor wat verzekerden vandaag mogen verwachten van een betalingsbeschermer. Introduction Thanks to our focus on changes in consumer requirements and the distribution chain over the past few years, 2010 was devoted to redefining and strengthening our competitive position. The proactive approach towards areas for improvement and innovation with the long-term perspective in mind were of central importance in this. The extensive amendments to legislation provided the ultimate opportunity to demonstrate our flexibility and strength in innovation by adopting the role of a pioneer. With the implementation of the Market Conduct Supervision (Financial Institutions) Decree [Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO)] for payment protection, we have once again proven our position as a market leader. From the outset, we embraced a new dynamism and assisted our business partners closely in their change process. We also consolidated our position as a market leader by defining a new generation of payment protection insurance. The launch of the new Hypotheek Opvang Polis (HOP) [Mortgage Protection Policy] marks the beginning of a new standard within our specialist field after fifteen years in the Dutch market. Having been demonstrably based upon genuine customer experiences and many years of experience, the HOP 2010 set the standard for what today s policyholders can expect from a provider of payment protection insurance. Annual Report Cardif Schade 2010 // Board of Directors report Ook ten aanzien van onze systemen en processen vertegenwoordigde 2010 een belangrijke mijlpaal voor de organisatie; een volledige datamigratie naar ons nieuwe systeem voor polis management verliep uitermate snel en succesvol en bereidt ons voor op verdere innovatie. Bovendien versterkten we ons innovatief vermogen door het aantrekken van enkele zeer ervaren professionals met specialismen als customer insight en project & programma management. The year 2010 also marked an important milestone for the organisation with regard to our systems and processes: the complete data migration to our new policy management system was completed rapidly and successfully and has paved the way for further innovation. What is more, we also increased our innovative ability, by successfully attracting a number of very experienced professionals who specialise in areas such as customer insight and project & programme management. De keuzes die we in 2010 gemaakt hebben onderstrepen ons vertrouwen in de mogelijkheden die er op de Nederlandse markt zijn voor partijen die willen veranderen door te vernieuwen en samen te The choices that we made in 2010 emphasised our confidence in the opportunities that exist on the Dutch market for parties that want to change by innovating and collaborating. Our customers and business

12 werken. Onze klanten en business partners zijn daarbij ons belangrijkste referentiekader. De manier waarop ons team zich heeft ontwikkeld, de nieuwe dynamiek vol enthousiasme heeft omarmd en een absolute focus heeft gehad op vernieuwing vanuit klantperspectief, geeft ons alle vertrouwen verstevigde de basis van ons leiderschap voor nu en in de toekomst. partners are our most important frame of reference in that regard. We can all take confidence from the way in which our team has developed, has wholeheartedly embraced the new dynamism and has focused fully on innovation from the perspective of the client and 2010 strengthened the foundation of our position as a leader, both now and in the future. Profiel Cardif gaat verder in verzekeren Cardif, het verzekeringsonderdeel van de Groep BNP Paribas, heeft zich in Nederland in de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een innovatieve marktleider met branchespecifieke verzekeringsproducten. Omdat behoeften van consumenten en business partners dikwijls uniek zijn, gaat Cardif verder in verzekeren. Met maatwerk en veelomvattende service onderstreept de maatschappij persoonlijke betrokkenheid bij haar klanten en de business van haar partners. Groepsstructuur (nationaal) BNP Paribas Assurance B.V. Profile Cardif goes the extra mile in insurance Over the past fifteen years, Cardif, the insurance division of the BNP Paribas Group, has developed into an innovative market leader in the Netherlands as a provider of sector-specific insurance products. As the needs of consumers and business partners are largely unique, Cardif goes the extra mile where insurance is concerned. By providing tailored solutions and comprehensive service, the company places an emphasis on personal commitment to its clients and to the business needs of its partners. Group structure (national) BNP Paribas Assurance B.V. Cardif Schadeverzekeringen N.V. Cardif Levensverzekeringen N.V. Cardif Services B.V. Retailis B.V. Cardif Schadeverzekeringen N.V. Cardif Levensverzekeringen N.V. Cardif Services B.V. Retailis B.V. Mission statement Missie Bestaansgrond De missie van Cardif is om mensen te helpen hun doelen te realiseren door hen te beschermen tegen de financiële gevolgen van risico s rondom lijf en leven. Rol In onze rol als risicodrager richt Cardif zich op het aangaan en beheren of overdragen van risico s rondom lijf en leven. De maatschappij ontwikkelt, distribueert, en administreert verzekeringen en handelt claims af voor consumenten die in Nederland wonen en/of werken. Mission statement Mission Company Objective Cardif s mission is to assist people in achieving their goals by offering them protection from the financial consequences of the risks associated with everyday life. Role In our role as a risk-bearing organisation, Cardif aims to tackle and manage or take over the risks associated with everyday life. The company develops, dispenses and administrates insurance policies and settles claims for consumers living and/or working in the Netherlands.

13 Visie Vision In Cardifs organisatiefilosofie vormen verzekerden (consumenten) en business partners de kern van het handelen. Cardif heeft oog voor de belangen van alle partijen en streeft er voortdurend naar daarin een gezonde balans te realiseren. Policyholders (consumers) and business partners form the core of the activities that form part of Cardif s organisational philosophy. Cardif focuses on the interests of all parties and continuously endeavours to achieve a healthy balance. Cardif vindt dat elke consument zich moet kunnen verzekeren en dat zijn behoefte daarbij centraal moet staan: inhoudelijk en in begeleiding. Dat betekent dat Cardif het als haar verantwoordelijkheid beschouwt om begrijpelijke producten te bieden die in de behoefte voorzien. Ook van business partners verwacht Cardif dat zij in hun ondernemerschap de specifieke behoefte van elke (potentiële) verzekerde centraal stellen. Business partners houden feeling met de markt en delen signalen met Cardif als aanbieder, die vervolgens de vertaalslag maakt naar een actueel aanbod van producten en diensten. Cardif ziet het feit dat de verzekeringsmaatschappij onderdeel uitmaakt van een grote, solide internationale financiële groep als een belangrijke asset voor de organisatie en draagt dat waar mogelijk altijd actief uit. Cardif believes that every consumer must be able to insure themselves and that their needs, namely information and support, must form the focus in this regard. That means that Cardif deems it its responsibility to offer comprehensible products that serve those needs. Cardif also expects its business partners to place the specific needs of every (potential) policyholder at the centre of its business activities. Business partners keep a finger on the pulse of the market and share information with Cardif as a provider, which subsequently applies this to produce an up-to-date range of products and services. Cardif understands the fact that the insurance company forms part of a large, sound international financial group and that it constitutes an important asset for the organisation. In addition, it actively conveys that message at all times where possible. Annual Report Cardif Schade 2010 // Board of Directors report Strategie Markt- en consumentenontwikkelingen, in combinatie met de ambities van Cardif Nederland en de aandeelhouders, hebben in 2010 een noodzaak tot een strategische heroriëntatie met zich meegebracht. Gedurende de eerste helft van het jaar is stilgestaan bij de bestaande en potentiële positie van Cardif binnen de aan haar kernactiviteiten gerelateerde deelmarkten. Op basis hiervan is een groeistrategie geformuleerd voor de komende jaren, die is geconcretiseerd in een strategieprogramma. Een basis voor duurzame groei is hierbij het centrale uitgangspunt. Strategy Market and consumer-related developments combined with the ambitions of Cardif Nederland and the shareholders required a strategic reorientation to take place in During the first half of the year, the focus lay on the existing and potential position of Cardif within the sub-markets related to its core activities. Based upon that, a growth strategy has been formulated for the coming years, which has received specific implementation in the form of a strategy programme. The central basic principle of this is to create a basis for sustainable growth.

14 De Organisatie Organisatiestructuur Vereenvoudiging van de managementstructuur Ter vergroting van de slagkracht en verbetering van de aansluiting met de internationale governance, is het aantal operationele divisies in 2010 teruggebracht van vijf naar vier, door het samenbrengen van Administraties en ICT in de divisie ETO (Efficiency, Technology & Operations). Naast de vier divisies, Financiën, ETO, Marketing en Commercie is het aantal gespecialiseerde stafafdelingen die de Raad van Bestuur op dagelijkse basis adviseert, teruggebracht naar drie: Personeel & Organisatie, Corporate Communicatie & CSR en Juridisch. Toevoeging van specialisaties in lijn met ambitieniveau De strategische ambities van de organisatie brachten een additionele behoefte aan gespecialiseerde afdelingen met zich mee. Een sterk klantgeoriënteerde structuur en operationele slagkracht waren hierbij de voornaamste doelstellingen. Alle klantcontacten zijn in het afgelopen jaar samengebracht binnen een daarvoor ingericht en opgeleid Customer Contact Center, dat deel uitmaakt van de divisie Commercie. Een andere toevoeging in het kader van klantoriëntatie was de afdeling Customer Insight, als onderdeel van de totale Marketingdivisie. Deze gespecialiseerde afdeling heeft als doelstelling om de klant (consument en business partner) op doelgerichte en efficiënte wijze te betrekken in alle relevante verzekeringsprocessen. In het kader van verdere professionalisering van de bedrijfsvoering is in 2010 tevens gekozen voor de oprichting van een Project Office binnen de divisie ETO (Efficiency, Technology & Operations). Dit projectenbureau heeft als opdracht om het totaal aan projecten binnen de organisatie inzichtelijk te maken, de voortgang te bewaken en gerelateerde stuurinformatie te verschaffen aan de directie. Bestuurlijke portefeuilleverdeling In aansluiting op de behoeften vanuit de organisatie en de toenemende focus op risico s op operationeel en bestuursniveau heeft Cardif in de loop van 2010 een nieuwe Chief Finance & Risk Officer aangetrokken. The Organisation Organisation structure Simplification of the management structure In order to increase the impact of the management structure and bring it more closely into line with international governance, the number of operational divisions has been reduced from five to four in 2010 by merging the Administration and ICT departments into an ETO division (Efficiency, Technology & Operations). In addition to the four divisions, Finance, ETO, Marketing and Commerce, the number of specialised staff departments that advise the Board of Directors on a daily basis has been reduced to three, namely Personnel & Organisation, Corporate Communication & CSR and Legal. The addition of specialisations in line with the level of ambition The organisation s strategic ambitions resulted in an additional need for specialised departments and a strong client-oriented structure and operational strength formed the primary objectives in this regard. All client contacts have been brought together over the past year into a dedicated and trained Customer Contact Centre that forms part of the Commerce division. A further addition in the context of customer focus was the Customer Insight department, which formed part of the overall Marketing division. The aim of this specialised department is to involve the client (consumer and business partner) in all relevant processes of insurance in a purposeful and efficient manner. Within the context of ongoing professionalisation of business operations, the decision was made in 2010 to set up a Project Office within the ETO division (Efficiency, Technology & Operations). This project office is responsible for providing an insight into the total number of projects within the organisation, monitoring progress and supplying related control information to the Board. Redistribution of management portfolios In response to the needs of the organisation and the increasing focus on risks at operational and managerial levels, Cardif has recruited a new Chief Finance & Risk Officer over the course of 2010, who

15 Deze is op 1 december 2010 gestart bij Cardif en is met ingang van 1 januari 2011 tot bestuurder benoemd. Daarnaast is er gezien de ambities van de organisatie en de aandeelhouders ruimte ontstaan binnen de Raad van Bestuur voor een Chief Strategy Officer. Na goedkeuring door DNB op 27 mei 2010, is Guillaume Rochigneux per 1 januari 2011 officieel benoemd als Chief Strategy Officer. Als gevolg van deze benoemingen heeft een herverdeling van directieportefeuilles plaatsgevonden. started at Cardif on 1 December 2010 and was appointed as a Director with effect from 1 January In addition, in view of the ambitions of the organisation and the shareholders, a vacancy arose for a Chief Strategy Officer within the Board of Directors. Following approval by DNB on 27 May 2010, Guillaume Rochigneux was officially appointed as Chief Strategy Officer on 1 January As a result of these appointments, Board portfolios have been redistributed. Project Office divisie ETO Resultaatgerichter door inzicht en overzicht Annual Report Cardif Schade 2010 // Board of Directors report

16 WFT-Modules Slimmer en betrokken door kennis delen van nu In lijn met marktontwikkelingen en ambities kende Cardif in 2010 een groei van het personeelsbestand van 109 FTE op 1 januari 2010 naar 126 op 31 december In line with market developments and objectives, Cardif saw an increase in its workforce in 2010 from 109 FTE on 1 January 2010 to 126 FTE on 31 December 2010.

17 Personeel Personnel Personele bezetting Het team bestond op 31 december 2010 uit 73 vrouwelijke en 66 mannelijke medewerkers. Het verzuimcijfer bleef laag (1,8%) en droeg dan ook bij aan de productiviteit. Training en opleiding De toezichthouder en wetgever verwachten steeds meer kennis rondom sociale wetgeving en verzekeringen. Daarom is Cardif eind 2009 gestart met het aanbieden van de WFT-modules (basis, schade, leven) voor de gehele organisatie. In de loop van 2010 heeft zo n 30 procent van de medewerkers (delen van) dit programma gevolgd en de diploma s zijn voor enkelen van hen in het afgelopen jaar al aangevuld met PE-punten. Daarnaast zijn er onder meer opleidingen gestart op het gebied van projectmanagement. Professionalisering van de HRM-functie Gezien de strategische groeiambitie is het belang van waardevol human capital voor Cardif in de komende jaren zeer groot. Het accent ligt daarbij op het ontwikkelen van talent binnen de organisatie en het geven van duidelijk afgesproken verantwoordelijkheden op medewerkerniveau. Cardif heeft de wens om de HRM-functie een sterkere rol te geven in het ondersteunen van deze ontwikkeling, door een transparant beleid. De samenstelling van een helder, toegankelijk beoordelings- en beloningsbeleid vormde hierin de eerste fase, wat in 2010 geïnitieerd is. Medewerkersonderzoek Om medewerkers optimaal te betrekken bij het inzetten van de strategische groeiambitie koos Cardif medio 2010 voor een uitvoerig medewerkersonderzoek. Alle medewerkers werden uitgenodigd hun ervaringen te delen op diverse onderwerpen, door middel van een kwantitatieve enquête. Vervolgens vond er een uitdieping plaats in een serie workshops met afgevaardigden van verschillende afdelingen. Verbeterpunten zijn al in 2010 geagendeerd en de eerste realisatietrajecten zijn ingezet. Staffing The team consisted of 73 female and 66 male employees on 31 December The absence rate remained low (1.8%) and therefore contributed towards productivity. Training and education The regulatory bodies and legislators expect that companies are demanding a more detailed knowledge of social legislation and insurance, and for that reason Cardif began offering WFT-modules (courses for employees in the financial sector under the Financial Supervision Act) (in basic insurance, non-life insurance and life insurance) for the entire organisation. Over the course of 2010, around 30 percent of employees have taken (parts of) this programme and a number of individuals have topped up their certificates in the form of CPD (Continuous Professional Development ) points during the past year. Amongst other initiatives, courses have also begun in the area of project management. Professionalisation of the HRM role In view of the ambition for strategic growth, valuable human capital will be of great importance over the next few years as far as Cardif is concerned. In this regard, the focus lies on developing talent within the organisation and assigning clearly agreed responsibilities to individual employees. Cardif wishes to assign the HRM role a more important part to play in supporting this development by means of a transparent policy. The development of a clear, accessible assessment and remuneration policy formed the first stage of this, and was initiated in Staff survey In order to involve staff as much as possible in implementing the ambition for strategic growth, Cardif decided to conduct an extensive staff survey in mid All staff were invited to share their experiences in a variety of topics by means of a quantitative questionnaire. Topics were subsequently explored in greater depth in a series of workshops held with representatives from different departments. Areas for improvement have already been placed on the agenda in 2010 and the first processes towards achieving these improvements have begun. Annual Report Cardif Schade 2010 // Board of Directors report

18 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Een actief MVO-beleid is één van de belangrijkste strategische aandachtspunten binnen de groep BNP Paribas. De reikwijdte van de nationale en internationale duurzaamheidsprogramma s is in het afgelopen jaar verder verruimd. Communicatie rondom de initiatieven wordt steeds actiever, onder meer door middel van de speciaal ontwikkelde wereldwijde weblog Binnen Cardif Nederland is in 2010 het MVObeleid voornamelijk gericht op betrokkenheid bij de samenleving, één van de pijlers van BNP Paribas MVO-filosofie. Financiële educatie vormde het speerpunt van Cardifs activiteiten. Een opvallende activiteit was Cardifs Financiële Educatie 2.0 -initiatief, waarbij social media werden ingezet om de Nederlander bewuster te maken van de betekenis van financiële begrippen. Het initiatief koppelde de organisatie zichtbaar aan het thema en werd bovendien internationaal erkend als communicatieproject met een European Excellence Award van het pan-europese magazine Communication Director. Corporate Social Responsibility (CSR) An active CSR policy forms on of the most important strategic areas for attention within the BNP Paribas Group. Over the past year, the scope of the national and international sustainability programmes has once again been extended over the past year and increasingly active efforts are being made to communicate these initiatives, such as via the specially-developed internet blog Within Cardif Nederland, the CSR policy in 2010 was primarily focused on involvement in society, one of the pillars of BNP Paribas CSR philosophy. Financial education formed the spearhead of Cardif s activities and one stand-out activity was Cardif s Financial Education 2.0 initiative, in which social media were used to increase awareness amongst the Dutch population of the meanings of financial terms. The initiative created a clear association between the organisation and this topic and in addition it was recognised internationally as a communication project, having been honoured with a European Excellence Award from the pan-european magazine Communication Director.

19 Annual Report Cardif Schade 2010 // Board of Directors report Buiten het streven om de algemene bewustwording ten aanzien van financiële kennis te vergoten, omarmde Cardif als één van de eerste partijen in Nederland het LEF-programma (zie kader). Apart from its endeavours to increase public awareness with regard to financial knowledge, Cardif was one of the first parties in the Netherlands to welcome the LEF programme (see box). Leven en Financiën (LEF) Bijdragen aan financiële bewustwording van jongeren

20 LEF is een jeugdeducatieproject dat geïnitieerd is door de financiële branche om de ervaringen van praktijkmensen over te dragen aan jongeren. Op vrijwillige basis geven adviseurs les op scholen met het motto: Werken aan een meer financieel betrokken consument in de toekomst begint bij de jongere van vandaag. LEF staat voor Leven En Financiën en heeft als doel om het financieel bewustzijn van jongeren tussen 16 en 18 jaar te vergroten. LEF wil jongeren helpen begrijpen wat geld kan betekenen en meer inzicht geven in geld en persoonlijk gedrag. Zaken als inzicht in het eigen gedrag ten aanzien van geld, rood staan, BKR-toetsing, lenen bij vrienden of ouders en kopen op afbetaling passeren de revue tijdens de lessen die op ROC s worden gegeven. In het schooljaar is LEF gestart als pilot op vijf scholen. Cardif was één van de eerste sponsors van het initiatief. Het is de bedoeling om dit project binnen een aantal jaren landelijk uit te rollen. Uniek is dat de lessen door financieel adviseurs uit de praktijk worden ingevuld. De thema s worden ingepast in de bestaande onderwijsmodule De Kritische Consument, die op ROC s een vast onderdeel uitmaakt van het lespakket. De initiatiefnemers van LEF denken dat LEF zal bijdragen aan een beter begrip van jongeren van financiële zaken en leidt tot een beter begrip en meer feeling van de adviseur met jongeren. Cardif levert een financiële bijdrage om het programma mogelijk te maken en de kwaliteit voortdurend verder te verbeteren. Andere sponsors van LEF zijn onder meer de Hypotheker, Avero Achmea, Delta Lloyd Foundation, Generali, Florius, Nationale Waarborg, Obvion, Welten en Woontrust. LEF is a youth education project initiated by the financial sector that aims to pass on the experiences of those who have practical experience to young people. Consultants deliver lessons in schools on a voluntary basis under the banner: Working towards involving consumers in financial matters in the future begins with today s youth. The name LEF stands for Leven En Financiën [Life and Finance] and the project aims to increase awareness of financial matters amongst young people between the ages of 16 and 18. The intention behind LEF is to help young people understand what money can mean and to provide a greater understanding of money and people s actions. Topics such as understanding one s own actions with regard to money, being overdrawn, credit checks, borrowing from friends or parents and hire purchase are covered during the lessons that are delivered at ROCs (Regional Training Centres). The LEF initiative began as a pilot project in five schools during the school year and Cardif was among the first to sponsor the initiative. The intention is for this project to be rolled-out nationally within several years. What makes this project unique is that the lessons are delivered by financial advisors who work in the industry. The topics are incorporated into the existing education module De Kritische Consument [The Critical Consumer] which forms a core component of the curriculum at Regional Training Centres. The initiators of the LEF project believe that it will contribute towards improving young people s understanding of financial matters and will result in better understanding of and greater empathy for young people on the part of the advisors. Cardif is making a financial contribution in order to make the programme possible and to continue improving quality. Other sponsors of the LEF project include De Hypotheker, Avero Achmea, Delta Lloyd Foundation, Generali, Florius, Nationale Waarborg, Obvion, Welten and Woontrust.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Levensverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Levensverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Levensverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Leven 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR De Aerzener Maschinenfabrik is gecertificeerd volgens verschillende internationale normen die specifieke eisen

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

EQAVET binnen de bancaire sector NIBE-SVV EBTN

EQAVET binnen de bancaire sector NIBE-SVV EBTN EQAVET binnen de bancaire sector NIBE-SVV EBTN Clemens Spoorenberg Breukelen 18 november 2010 NIBE-SVV Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf 50% Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit Evaluatie in de Europese Commissie Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit 1 INHOUD Basis concepten in de Commissie Evaluatie capaciteit Evaluatie netwerk Wettelijk kader and

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 30 september 2014, op haar hoofdkantoor, kamer Minckelers, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing Martin Dees Algemene Rekenkamer Performance Auditing Invitation to dance performance audits! De danszaal: goed openbaar bestuur De dansers: ook de internal auditors! De openingspassen: enkele uitgangspunten

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink Risk reduction Jacob Nuesink SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ, Arnhem, The Netherlands Contact: Jacob (Jaap) Nuesink, jaap.nuesink@dekra.com; +31 (0)88 96 833 75 World

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

EU Data Protection Wetgeving

EU Data Protection Wetgeving Fundamentals of data protection EU Data Protection Wetgeving Prof. Paul de Hert Vrije Universiteit Brussel (LSTS) 1 Outline -overzicht -drie fundamenten -recente uitspraak Hof van Justitie Recht op data

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DE CONSUMENT IN DE ZORG? Fragmentatie ehealth initiatieven zorgen weer voor eilandjes in de zorg: ICT leveranciers, Regio s, Ziekenhuizen, Klinieken, Patiënt Verenigingen, Verzekeraars,

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

VisionWaves DELTA. Integraal Management Platform. VisionWaves. Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! Marc van Lokven. Partner Aviation & Defense

VisionWaves DELTA. Integraal Management Platform. VisionWaves. Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! Marc van Lokven. Partner Aviation & Defense VisionWaves DELTA Integraal Management Platform Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! VisionWaves Marc van Lokven Partner Aviation & Defense Agenda Wie is VisionWaves Uitdagingen voor de hedendaagse

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie