Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V."

Transcriptie

1 Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

2

3 Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index

4 Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F. Chevalet L.R.L. Barry J.E.D. Faveyrol The Supervisory Board indirectly supervise Cardif Schadeverzekeringen N.V. via BNP Paribas Assurance B.V. Statutory Board of Directors C. de Jong G.R.M.M. Rochigneux A.M.P.J. Heuvelmans Appointed Actuary Towers Watson Netherlands B.V. External Auditors Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V.

5 KEY FIGURES In thousands of euro s TURNOVER Gross premiums non-life insurance 34,505 51,771 82, , ,324 Investment income 28,070 29,554 29,607 27,963 26,445 62,575 81, , , ,769 OPERATING EXPENSES (32,286) (41,887) (54,002) (58,552) (77,470) RESULT Technical result 19,832 43,038 31,043 34,816 18,390 Result after taxes 16,665 35,804 24,107 28,638 15,673 SOLVENCY Actual 58,812 66,674 58,224 58, ,459 Required 39,208 39,208 38,032 39,208 39,208 TOTAL EQUITY 65,867 85,006 73,309 77,839 95,184 BALANCE SHEET TOTAL 656, , , , ,446 Annual Report Cardif Schade 2010 // Key Figures FINANCIAL INVESTMENTS For the risk of the company 614, , , , ,469 TECHNICAL PROVISIONS 570, , , , ,612 NUMBER OF EMPLOYEES* *combined FTE s of Cardif Schadeverzekeringen N.V. as well as Cardif Levensverzekeringen N.V. at year end.

6 Customer Contact Center Met betere service bewijzen we ook onze organisatie een grote dienst

7 Verslag van de Raad van Commissarissen Inleiding De Raad van Commissarissen van BNP Paribas Assurance B.V. legt in dit verslag verantwoording af over haar functioneren en wijze van toezicht houden in Cardif Schadeverzekeringen N.V. (100% dochtermaatschappij van BNP Paribas Assurance B.V) over het boekjaar De Raad van Commissarissen is gelet op een ontheffing van DNB formeel benoemd in BNP Paribas Assurance B.V. (holding). Materieel oefent de Raad van Commissarissen toezicht uit in Cardif Schadeverzekeringen N.V. Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestond tot 1 november 2010 uit de volgende leden: R.F. Dumora (chairman) O.M. Cortes (secretary) G.C. Binet J.I. Orgonasi De Raad van Commissarissen bestond vanaf 1 november 2010 uit de volgende leden: S.L.P.F. Chevalet (chairman) L.R.L. Barry (secretary) J.E.D. Faveyrol G.C. Binet De Raad van Commissarissen heeft een tweetal comités waarin specifieke aspecten van het toezicht tot uiting komen. De subcomités zijn: Management Committee Internal Control Committee Toezicht en advies Raad van Commissarissen De Directie van Cardif Schadeverzekeringen N.V. heeft de jaarrekening opgemaakt. De Raad van Commissarissen heeft de opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2010 goedgekeurd en adviseert de Algemene vergadering van aandeelhouders van Cardif Schadeverzekeringen N.V. om de jaarrekening over het boekjaar 2010 vast te stellen, waarna de Raad van Commissarissen gedechargeerd is voor haar functioneren over het boekjaar Supervisory Board s report Introduction In this report, the Supervisory Board of BNP Paribas Assurance B.V. will report on its performance and supervision methods used in Cardif Schadeverzekeringen N.V. (full subsidiary of BNP Paribas Assurance B.V.) in the 2010 financial year. In view of a dispensation issued by DNB, the Supervisory Board has been formally appointed as part of BNP Paribas Assurance B.V. (holding). In practical terms, the Supervisory Board supervises Cardif Schadeverzekeringen N.V. Composition of the Supervisory Board Until 1 November 2010, the Supervisory Board consisted of the following members: R.F. Dumora (chairman) O.M. Cortes (secretary) G.C. Binet J.I. Orgonasi From 1 November 2010 onwards, the Supervisory Board consisted of the following members: S.L.P.F. Chevalet (chairman) L.R.L. Barry (secretary) J.E.D. Faveyrol G.C. Binet The Supervisory Board has two committees in which specific aspects of its supervisory activities are discussed: The sub-committees are: Management Committee Internal Control Committee Supervisory activities and recommendations of the Supervisory Board The Board of Cardif Schadeverzekeringen N.V. prepared the annual accounts. The Supervisory Board approved the annual accounts that had been drawn up for the 2010 financial year and recommended for the General Shareholders Meeting of Cardif Schadeverzekeringen N.V. to adopt the annual accounts for the 2010 financial year, after which the Supervisory Board was discharged of liability for the 2010 financial year. Annual Report Cardif Schade 2010 // Supervisory Board s report

8 De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 is gecontroleerd door Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. te Rotterdam. De goedgekeurde controleverklaring is opgenomen in dit verslag bij het Independent Auditor s report. Towers Watson Netherlands B.V. heeft de juistheid van de voorziening voor verzekeringsverplichtingen gecontroleerd en adequaat bevonden over het boekjaar Conform het bepaalde in art. 33 en 34 van de statuten van Cardif Schadeverzekeringen N.V. heeft de Raad van Commissarissen ingestemd met het besluit van de Directie om het resultaat van de bedrijfsvoering, alsmede een deel van de overige reserves voor een totaalbedrag van 23,8 miljoen euro, uit te keren als dividend. Vergaderingen en werkzaamheden Raad van Commissarissen Het Management Committee is in het afgelopen jaar geborgd in de matrixorganisatie onder het kanaal Direct & Brokers (D&B). In deze structuur is er sprake van een wekelijks kanaaloverleg. Daarnaast heeft er op regelmatige basis en op gerichte onderwerpen individueel overleg plaatsgevonden. Tijdens de vergaderingen is onder meer uitgebreid gesproken over het Strategisch plan voor de periode 2011 tot en met Ze omvatten de strategische projecten die hieruit voortvloeien, stuurinformatie en strategische keuzes in relatie tot de recessie, dalend consumentenvertrouwen en stijgende onrust binnen de financiële markten. In juni 2010 heeft er een Internal Control Committee plaatsgevonden. Daarnaast hebben er op regelmatige basis telefonische conferenties plaatsgevonden tussen de interne controleorganisatie en het hoofdkantoor en is er fysiek bezoek geweest van Risk & Control vanuit het hoofdkantoor aan lokaal operational risk management in mei Corporate governance Met ingang van 1 april 2010 is de heer C.J. van Heugten vertrokken als financieel directeur binnen Cardif Schadeverzekeringen N.V. In 2010 heeft DNB toestemming gegeven voor de benoeming van de heer G. Rochigneux en de heer M. Heuvelmans als The annual accounts for 2010 that form part of this report have been audited by Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. of Rotterdam. The approved auditor s report is included in this report under the Independent Auditor s Report. Towers Watson Netherlands B.V. has verified the adequacy of the provisions for insurance obligations and has found the provisions adequate for the 2010 financial year. In accordance with the stipulations of Articles 33 and 34 of the Articles of Association of Cardif Schadeverzekeringen N.V. the Supervisory Board has agreed with the decision of the Board to pay out the profits of business activities, as well as a portion of the other reserves totalling 23.8 million euros, in the form of a dividend. Meetings and activities of the Supervisory Board The Management Committee has been included in the organisational matrix during the past year and has been allocated to the channel Direct & Brokers (D&B). A weekly channel consultation takes place as part of this structure and individual consultations have also been held on a regular basis in relation to specific topics. During the meetings, topics including the Strategic plan for the period 2011 to 2013 inclusive were discussed. These consisted of the strategic projects that arise from this plan, control information and strategic choices in relation to the recession, diminishing consumer confidence and the increasing unease within the financial markets. An internal Control Committee meeting was held in June In addition, conference calls were held on a regular basis between the internal auditing body and the head office, whilst a team from Risk & Control based at the head office carried out an on-site visit of local operational risk management in May Corporate governance With effect from 1 April 2010, Mr. C.J. van Heugten departed as Director of Finance within Cardif Schadeverzekeringen N.V. In 2010, DNB approved the appointment of Mr. G. Rochigneux and Mr. M. Heuvelmans as Chief Strategy Officer (CSO) and Chief Finance & Risk Officer (CFRO) respectively within BNP Paribas Assurance B.V. and Cardif Schadeverzekeringen

9 respectievelijk Chief Strategy Officer (CSO) en Chief Finance & Risk Officer (CFRO) binnen BNP Paribas Assurance B.V. en Cardif Schadeverzekeringen N.V. De Raad van Commissarissen heeft haar toestemming verleend voor het benoemen van de directeuren, waarna zij met ingang van 1 januari 2011 zijn benoemd. DNB heeft aangegeven dat zij de stemverhouding van 2:1:1 voor de bestuurders binnen BNP Paribas Assurance B.V. en Cardif Schadeverzekeringen N.V. gelijk getrokken wil zien naar een stemverhouding van 1:1:1. De Raad van Commissarissen heeft hiervoor haar toestemming verleend. De Raad van Commissarissen heeft haar instemming verleend aan de benoeming van Towers Watson Netherlands B.V. als nieuwe externe actuaris met ingang van 1 augustus Strategie Cardif 2014 Er is een lange termijn groeistrategie gevraagd van de Raad van Bestuur. Deze is intensief besproken en wordt gevolgd door een delegatie van de Raad van Commissarissen. Het voorgestelde strategische programma wordt gesteund door de Raad van Commissarissen. Daarnaast wordt vanuit de matrix het programma gemonitord. Vooruitblik jaar 2011 Het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 de Governanceprincipes aangenomen. Deze bindende regeling bestaat uit uitgangspunten die gaan over de samenstelling, deskundigheid, taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, over risicomanagement, product approval proces, audit en het beloningsbeleid. De principes zijn vanaf 1 januari 2011 van kracht geworden. De Raad van Commissarissen zal nauw bij de implementatie van deze principes in 2011 binnen Cardif betrokken zijn. De meeste aanpassingen zullen hun beslag krijgen in een integraal reglement van de Raad van Commissarissen. Oosterhout, 5 april 2011 N.V. The Supervisory Board approved the nomination of the directors, after which they were appointed with effect from 1 January DNB has indicated that it wishes to see the distribution of voting rights of 2:1:1 that apply of the Directors within BNP Paribas Assurance B.V. and Cardif Schadeverzekeringen N.V. equalised so that they become 1:1:1. The Supervisory Board has approved this. The Supervisory Board also approved the appointment of Towers Watson Netherlands B.V. as the new external actuary with effect from 1 August Strategy for Cardif 2014 The Supervisory Board has been asked to produce a long-term growth strategy. This has been the subject of intensive discussion and will be monitored by a delegation from the Supervisory Board. The proposed strategic programme is supported by the Supervisory Board and The programme will also be monitored on the basis of the matrix. Outlook for the year 2011 The Dutch Association of Insurers adopted the Principles of Governance on 15 December This binding regulation consists of basic principles relating to the composition, expertise, duties and method of working of the Supervisory Board and the Board of Directors, risk management, the product approval process, audits and the remuneration policy. The principles entered into force on 1 January The Supervisory Board will be closely involved in implementing these principles within Cardif during The majority of the changes will be implemented within a comprehensive set of regulations issued by the Supervisory Board. Oosterhout, 5 April 2011 S.L.P.F. Chevalet (chairman) L.R.L. Barry (secretary) J.E.D. Faveyrol G.C. Binet Annual Report Cardif Schade 2010 // Supervisory Board s report S.L.P.F. Chevalet (chairman) L.R.L. Barry (secretary) J.E.D. Faveyrol G.C. Binet

10 Na enkele turbulente jaren markeerde 2010 zich voor Cardif als een jaar waarin we onze rol als toekomstgerichte marktleider zichtbaar wisten te bestendigen. After several turbulent years, 2010 stood out as far as Cardif was concerned as a year in which we were demonstrably able to consolidate our role as a future-oriented market leader. Customer insight De nieuwe structuur voor stimulerende klantrelaties

11 DIRECTIEVERSLAG board of directors report Inleiding Dankzij de focus die we in de afgelopen jaren al hadden op veranderingen in consumentenbehoeften en de distributieketen, stond 2010 in het teken van herdefinitie en het verstevigen van onze concurrentiepositie. Het proactief aanpakken van verbeterpunten en innoveren vanuit een lange termijnvisie stonden daarbij centraal. De omvangrijke wijzigingen in de wetgeving vormden de ultieme kans om onze flexibiliteit en innovatiekracht te laten zien, door het innemen van een voortrekkersrol. Met de implementatie van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO) voor betalingsbescherming bewezen we opnieuw onze rol als marktleider. Vanaf de eerste dag hebben we de nieuwe dynamiek omarmd en onze business partners intensief begeleid in hun verandertraject. De bestendiging van ons marktleiderschap uitte zich eveneens in de definitie van een nieuwe generatie betalingsbescherming. Met de introductie van de nieuwe Hypotheek Opvang Polis (HOP) markeerden we, na vijftien jaar aanwezigheid op de Nederlandse markt, het begin van een nieuwe norm binnen ons specialisme. Aantoonbaar ontwikkeld op basis van echte consumentervaringen en jarenlange ervaring, zette de HOP 2010 de standaard voor wat verzekerden vandaag mogen verwachten van een betalingsbeschermer. Introduction Thanks to our focus on changes in consumer requirements and the distribution chain over the past few years, 2010 was devoted to redefining and strengthening our competitive position. The proactive approach towards areas for improvement and innovation with the long-term perspective in mind were of central importance in this. The extensive amendments to legislation provided the ultimate opportunity to demonstrate our flexibility and strength in innovation by adopting the role of a pioneer. With the implementation of the Market Conduct Supervision (Financial Institutions) Decree [Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO)] for payment protection, we have once again proven our position as a market leader. From the outset, we embraced a new dynamism and assisted our business partners closely in their change process. We also consolidated our position as a market leader by defining a new generation of payment protection insurance. The launch of the new Hypotheek Opvang Polis (HOP) [Mortgage Protection Policy] marks the beginning of a new standard within our specialist field after fifteen years in the Dutch market. Having been demonstrably based upon genuine customer experiences and many years of experience, the HOP 2010 set the standard for what today s policyholders can expect from a provider of payment protection insurance. Annual Report Cardif Schade 2010 // Board of Directors report Ook ten aanzien van onze systemen en processen vertegenwoordigde 2010 een belangrijke mijlpaal voor de organisatie; een volledige datamigratie naar ons nieuwe systeem voor polis management verliep uitermate snel en succesvol en bereidt ons voor op verdere innovatie. Bovendien versterkten we ons innovatief vermogen door het aantrekken van enkele zeer ervaren professionals met specialismen als customer insight en project & programma management. The year 2010 also marked an important milestone for the organisation with regard to our systems and processes: the complete data migration to our new policy management system was completed rapidly and successfully and has paved the way for further innovation. What is more, we also increased our innovative ability, by successfully attracting a number of very experienced professionals who specialise in areas such as customer insight and project & programme management. De keuzes die we in 2010 gemaakt hebben onderstrepen ons vertrouwen in de mogelijkheden die er op de Nederlandse markt zijn voor partijen die willen veranderen door te vernieuwen en samen te The choices that we made in 2010 emphasised our confidence in the opportunities that exist on the Dutch market for parties that want to change by innovating and collaborating. Our customers and business

12 werken. Onze klanten en business partners zijn daarbij ons belangrijkste referentiekader. De manier waarop ons team zich heeft ontwikkeld, de nieuwe dynamiek vol enthousiasme heeft omarmd en een absolute focus heeft gehad op vernieuwing vanuit klantperspectief, geeft ons alle vertrouwen verstevigde de basis van ons leiderschap voor nu en in de toekomst. partners are our most important frame of reference in that regard. We can all take confidence from the way in which our team has developed, has wholeheartedly embraced the new dynamism and has focused fully on innovation from the perspective of the client and 2010 strengthened the foundation of our position as a leader, both now and in the future. Profiel Cardif gaat verder in verzekeren Cardif, het verzekeringsonderdeel van de Groep BNP Paribas, heeft zich in Nederland in de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een innovatieve marktleider met branchespecifieke verzekeringsproducten. Omdat behoeften van consumenten en business partners dikwijls uniek zijn, gaat Cardif verder in verzekeren. Met maatwerk en veelomvattende service onderstreept de maatschappij persoonlijke betrokkenheid bij haar klanten en de business van haar partners. Groepsstructuur (nationaal) BNP Paribas Assurance B.V. Profile Cardif goes the extra mile in insurance Over the past fifteen years, Cardif, the insurance division of the BNP Paribas Group, has developed into an innovative market leader in the Netherlands as a provider of sector-specific insurance products. As the needs of consumers and business partners are largely unique, Cardif goes the extra mile where insurance is concerned. By providing tailored solutions and comprehensive service, the company places an emphasis on personal commitment to its clients and to the business needs of its partners. Group structure (national) BNP Paribas Assurance B.V. Cardif Schadeverzekeringen N.V. Cardif Levensverzekeringen N.V. Cardif Services B.V. Retailis B.V. Cardif Schadeverzekeringen N.V. Cardif Levensverzekeringen N.V. Cardif Services B.V. Retailis B.V. Mission statement Missie Bestaansgrond De missie van Cardif is om mensen te helpen hun doelen te realiseren door hen te beschermen tegen de financiële gevolgen van risico s rondom lijf en leven. Rol In onze rol als risicodrager richt Cardif zich op het aangaan en beheren of overdragen van risico s rondom lijf en leven. De maatschappij ontwikkelt, distribueert, en administreert verzekeringen en handelt claims af voor consumenten die in Nederland wonen en/of werken. Mission statement Mission Company Objective Cardif s mission is to assist people in achieving their goals by offering them protection from the financial consequences of the risks associated with everyday life. Role In our role as a risk-bearing organisation, Cardif aims to tackle and manage or take over the risks associated with everyday life. The company develops, dispenses and administrates insurance policies and settles claims for consumers living and/or working in the Netherlands.

13 Visie Vision In Cardifs organisatiefilosofie vormen verzekerden (consumenten) en business partners de kern van het handelen. Cardif heeft oog voor de belangen van alle partijen en streeft er voortdurend naar daarin een gezonde balans te realiseren. Policyholders (consumers) and business partners form the core of the activities that form part of Cardif s organisational philosophy. Cardif focuses on the interests of all parties and continuously endeavours to achieve a healthy balance. Cardif vindt dat elke consument zich moet kunnen verzekeren en dat zijn behoefte daarbij centraal moet staan: inhoudelijk en in begeleiding. Dat betekent dat Cardif het als haar verantwoordelijkheid beschouwt om begrijpelijke producten te bieden die in de behoefte voorzien. Ook van business partners verwacht Cardif dat zij in hun ondernemerschap de specifieke behoefte van elke (potentiële) verzekerde centraal stellen. Business partners houden feeling met de markt en delen signalen met Cardif als aanbieder, die vervolgens de vertaalslag maakt naar een actueel aanbod van producten en diensten. Cardif ziet het feit dat de verzekeringsmaatschappij onderdeel uitmaakt van een grote, solide internationale financiële groep als een belangrijke asset voor de organisatie en draagt dat waar mogelijk altijd actief uit. Cardif believes that every consumer must be able to insure themselves and that their needs, namely information and support, must form the focus in this regard. That means that Cardif deems it its responsibility to offer comprehensible products that serve those needs. Cardif also expects its business partners to place the specific needs of every (potential) policyholder at the centre of its business activities. Business partners keep a finger on the pulse of the market and share information with Cardif as a provider, which subsequently applies this to produce an up-to-date range of products and services. Cardif understands the fact that the insurance company forms part of a large, sound international financial group and that it constitutes an important asset for the organisation. In addition, it actively conveys that message at all times where possible. Annual Report Cardif Schade 2010 // Board of Directors report Strategie Markt- en consumentenontwikkelingen, in combinatie met de ambities van Cardif Nederland en de aandeelhouders, hebben in 2010 een noodzaak tot een strategische heroriëntatie met zich meegebracht. Gedurende de eerste helft van het jaar is stilgestaan bij de bestaande en potentiële positie van Cardif binnen de aan haar kernactiviteiten gerelateerde deelmarkten. Op basis hiervan is een groeistrategie geformuleerd voor de komende jaren, die is geconcretiseerd in een strategieprogramma. Een basis voor duurzame groei is hierbij het centrale uitgangspunt. Strategy Market and consumer-related developments combined with the ambitions of Cardif Nederland and the shareholders required a strategic reorientation to take place in During the first half of the year, the focus lay on the existing and potential position of Cardif within the sub-markets related to its core activities. Based upon that, a growth strategy has been formulated for the coming years, which has received specific implementation in the form of a strategy programme. The central basic principle of this is to create a basis for sustainable growth.

14 De Organisatie Organisatiestructuur Vereenvoudiging van de managementstructuur Ter vergroting van de slagkracht en verbetering van de aansluiting met de internationale governance, is het aantal operationele divisies in 2010 teruggebracht van vijf naar vier, door het samenbrengen van Administraties en ICT in de divisie ETO (Efficiency, Technology & Operations). Naast de vier divisies, Financiën, ETO, Marketing en Commercie is het aantal gespecialiseerde stafafdelingen die de Raad van Bestuur op dagelijkse basis adviseert, teruggebracht naar drie: Personeel & Organisatie, Corporate Communicatie & CSR en Juridisch. Toevoeging van specialisaties in lijn met ambitieniveau De strategische ambities van de organisatie brachten een additionele behoefte aan gespecialiseerde afdelingen met zich mee. Een sterk klantgeoriënteerde structuur en operationele slagkracht waren hierbij de voornaamste doelstellingen. Alle klantcontacten zijn in het afgelopen jaar samengebracht binnen een daarvoor ingericht en opgeleid Customer Contact Center, dat deel uitmaakt van de divisie Commercie. Een andere toevoeging in het kader van klantoriëntatie was de afdeling Customer Insight, als onderdeel van de totale Marketingdivisie. Deze gespecialiseerde afdeling heeft als doelstelling om de klant (consument en business partner) op doelgerichte en efficiënte wijze te betrekken in alle relevante verzekeringsprocessen. In het kader van verdere professionalisering van de bedrijfsvoering is in 2010 tevens gekozen voor de oprichting van een Project Office binnen de divisie ETO (Efficiency, Technology & Operations). Dit projectenbureau heeft als opdracht om het totaal aan projecten binnen de organisatie inzichtelijk te maken, de voortgang te bewaken en gerelateerde stuurinformatie te verschaffen aan de directie. Bestuurlijke portefeuilleverdeling In aansluiting op de behoeften vanuit de organisatie en de toenemende focus op risico s op operationeel en bestuursniveau heeft Cardif in de loop van 2010 een nieuwe Chief Finance & Risk Officer aangetrokken. The Organisation Organisation structure Simplification of the management structure In order to increase the impact of the management structure and bring it more closely into line with international governance, the number of operational divisions has been reduced from five to four in 2010 by merging the Administration and ICT departments into an ETO division (Efficiency, Technology & Operations). In addition to the four divisions, Finance, ETO, Marketing and Commerce, the number of specialised staff departments that advise the Board of Directors on a daily basis has been reduced to three, namely Personnel & Organisation, Corporate Communication & CSR and Legal. The addition of specialisations in line with the level of ambition The organisation s strategic ambitions resulted in an additional need for specialised departments and a strong client-oriented structure and operational strength formed the primary objectives in this regard. All client contacts have been brought together over the past year into a dedicated and trained Customer Contact Centre that forms part of the Commerce division. A further addition in the context of customer focus was the Customer Insight department, which formed part of the overall Marketing division. The aim of this specialised department is to involve the client (consumer and business partner) in all relevant processes of insurance in a purposeful and efficient manner. Within the context of ongoing professionalisation of business operations, the decision was made in 2010 to set up a Project Office within the ETO division (Efficiency, Technology & Operations). This project office is responsible for providing an insight into the total number of projects within the organisation, monitoring progress and supplying related control information to the Board. Redistribution of management portfolios In response to the needs of the organisation and the increasing focus on risks at operational and managerial levels, Cardif has recruited a new Chief Finance & Risk Officer over the course of 2010, who

15 Deze is op 1 december 2010 gestart bij Cardif en is met ingang van 1 januari 2011 tot bestuurder benoemd. Daarnaast is er gezien de ambities van de organisatie en de aandeelhouders ruimte ontstaan binnen de Raad van Bestuur voor een Chief Strategy Officer. Na goedkeuring door DNB op 27 mei 2010, is Guillaume Rochigneux per 1 januari 2011 officieel benoemd als Chief Strategy Officer. Als gevolg van deze benoemingen heeft een herverdeling van directieportefeuilles plaatsgevonden. started at Cardif on 1 December 2010 and was appointed as a Director with effect from 1 January In addition, in view of the ambitions of the organisation and the shareholders, a vacancy arose for a Chief Strategy Officer within the Board of Directors. Following approval by DNB on 27 May 2010, Guillaume Rochigneux was officially appointed as Chief Strategy Officer on 1 January As a result of these appointments, Board portfolios have been redistributed. Project Office divisie ETO Resultaatgerichter door inzicht en overzicht Annual Report Cardif Schade 2010 // Board of Directors report

16 WFT-Modules Slimmer en betrokken door kennis delen van nu In lijn met marktontwikkelingen en ambities kende Cardif in 2010 een groei van het personeelsbestand van 109 FTE op 1 januari 2010 naar 126 op 31 december In line with market developments and objectives, Cardif saw an increase in its workforce in 2010 from 109 FTE on 1 January 2010 to 126 FTE on 31 December 2010.

17 Personeel Personnel Personele bezetting Het team bestond op 31 december 2010 uit 73 vrouwelijke en 66 mannelijke medewerkers. Het verzuimcijfer bleef laag (1,8%) en droeg dan ook bij aan de productiviteit. Training en opleiding De toezichthouder en wetgever verwachten steeds meer kennis rondom sociale wetgeving en verzekeringen. Daarom is Cardif eind 2009 gestart met het aanbieden van de WFT-modules (basis, schade, leven) voor de gehele organisatie. In de loop van 2010 heeft zo n 30 procent van de medewerkers (delen van) dit programma gevolgd en de diploma s zijn voor enkelen van hen in het afgelopen jaar al aangevuld met PE-punten. Daarnaast zijn er onder meer opleidingen gestart op het gebied van projectmanagement. Professionalisering van de HRM-functie Gezien de strategische groeiambitie is het belang van waardevol human capital voor Cardif in de komende jaren zeer groot. Het accent ligt daarbij op het ontwikkelen van talent binnen de organisatie en het geven van duidelijk afgesproken verantwoordelijkheden op medewerkerniveau. Cardif heeft de wens om de HRM-functie een sterkere rol te geven in het ondersteunen van deze ontwikkeling, door een transparant beleid. De samenstelling van een helder, toegankelijk beoordelings- en beloningsbeleid vormde hierin de eerste fase, wat in 2010 geïnitieerd is. Medewerkersonderzoek Om medewerkers optimaal te betrekken bij het inzetten van de strategische groeiambitie koos Cardif medio 2010 voor een uitvoerig medewerkersonderzoek. Alle medewerkers werden uitgenodigd hun ervaringen te delen op diverse onderwerpen, door middel van een kwantitatieve enquête. Vervolgens vond er een uitdieping plaats in een serie workshops met afgevaardigden van verschillende afdelingen. Verbeterpunten zijn al in 2010 geagendeerd en de eerste realisatietrajecten zijn ingezet. Staffing The team consisted of 73 female and 66 male employees on 31 December The absence rate remained low (1.8%) and therefore contributed towards productivity. Training and education The regulatory bodies and legislators expect that companies are demanding a more detailed knowledge of social legislation and insurance, and for that reason Cardif began offering WFT-modules (courses for employees in the financial sector under the Financial Supervision Act) (in basic insurance, non-life insurance and life insurance) for the entire organisation. Over the course of 2010, around 30 percent of employees have taken (parts of) this programme and a number of individuals have topped up their certificates in the form of CPD (Continuous Professional Development ) points during the past year. Amongst other initiatives, courses have also begun in the area of project management. Professionalisation of the HRM role In view of the ambition for strategic growth, valuable human capital will be of great importance over the next few years as far as Cardif is concerned. In this regard, the focus lies on developing talent within the organisation and assigning clearly agreed responsibilities to individual employees. Cardif wishes to assign the HRM role a more important part to play in supporting this development by means of a transparent policy. The development of a clear, accessible assessment and remuneration policy formed the first stage of this, and was initiated in Staff survey In order to involve staff as much as possible in implementing the ambition for strategic growth, Cardif decided to conduct an extensive staff survey in mid All staff were invited to share their experiences in a variety of topics by means of a quantitative questionnaire. Topics were subsequently explored in greater depth in a series of workshops held with representatives from different departments. Areas for improvement have already been placed on the agenda in 2010 and the first processes towards achieving these improvements have begun. Annual Report Cardif Schade 2010 // Board of Directors report

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

Weten watde markt beweegt

Weten watde markt beweegt Weten watde markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 annual report 00 7 Dichtbij dedagelijkse praktijk Mudonourboots Wecanonlyknowwhatismoving our market and find out about current developments

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten In h o u d

Nadere informatie

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations 21 August 2013 This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Press release Amsterdam, 20 February 2014 Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Strong commercial performance in life insurance, asset management and mortgages

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07

toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 2 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 Voorwoord Foreword Leren van elkaar en leren voor de toekomst; kort samengevat

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Thuis in de wereld At home in the world

Thuis in de wereld At home in the world Thuis in de wereld At home in the world Erasmus 2013 Strategiedocument Strategy document Erasmus Universiteit Rotterdam At home in the world ERASMUS, ROTERODAMI NATUS, 1466 This motto attributed by all

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 1 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport 2 Inhoud/contents Inhoud/Contents Voorwoord/Preface 4 Mid-Term

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie