Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel."

Transcriptie

1 Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit de Jenaplangedachte, uw kind te bieden heeft. In deze gids is het helaas niet mogelijk onze volledige school te beschrijven. Ons schoolplan, dat naast deze gids is ontwikkeld, is een uitgebreider document. Dit document ligt ter inzage bij de directie. De schoolgids is in overleg met het team en de medezeggenschapsraad tot stand gekomen en vervult een belangrijke rol in de samenwerking tussen ouders en school. Jaarlijks geven we, behorende bij de schoolgids, een kalender uit met daarin informatie betreffende het komende schooljaar. Daarnaast geeft de agenda op de website altijd de meest recente informatie weer, evenals de Vuurvogelapp. Mocht u na het lezen van deze schoolgids meer willen weten, heeft u opmerkingen of suggesties, laat het ons dan weten. Wij stellen uw reacties op prijs. U kunt hiervoor altijd een afspraak maken met de directie. Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Irma Veenhuizen (dir.) 1 Schoolgids objs De Vuurvogel

2 VOORWOORD Openbaar onderwijs en Plateau De 13 scholen maken onderdeel uit van Plateau openbaar onderwijs Assen. De scholen werken samen en worden bestuurd door een bestuurscommissie. Meer informatie over Plateau kunt u vinden op de website De scholen zijn openbare scholen. De scholen staan open voor alle kinderen ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs. De school schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen. Samen leren, samen werken, samen leven is het motto voor alle scholen van Plateau. Plateau heeft als missie: het geven van goed onderwijs aan kinderen in een veilig en goed geoutilleerde omgeving, door zeer bekwame en betrokken medewerkers. Wij hopen dat ook onze school, een school is om trots op te zijn. Artikel 13 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) geeft regels aan het bevoegd gezag die nageleefd dienen te worden. Enerzijds wordt informatie gegeven, anderzijds wordt verantwoording afgelegd aan ouders/verzorgers. Bij de samenstelling van de schoolgids wordt op alle scholen overleg gepleegd met het schoolteam. Daarnaast komen verschillende relevante hoofdstukken aan de orde bij de MR-vergaderingen om zodoende draagvlak te verkrijgen. De MR (oudergeleding en personeelsgeleding) stemmen jaarlijks in met de schoolgids van het komende schooljaar. Ook kunnen d.m.v. een ouderenquête ideeën aangeleverd worden, waardoor het onderwijs kan worden geoptimaliseerd. Aan ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen wordt een papieren versie uitgereikt. Een inkijkexemplaar wordt meegegeven aan "shoppende" ouders. Na vaststelling door het bestuur wordt de schoolgids op de (school)website gepubliceerd. Ook zal in het Nieuwsbulletin jaarlijks de procedure schoolgids gepubliceerd worden. Door er een digitaal systeem van te maken kunnen ieder schooljaar gemakkelijk de wijzigingen doorgevoerd worden. Voor wat betreft de inhoud van de schoolgidsen: Op alle scholen van Plateau bestaat de schoolgids uit een algemeen/plateaugedeelte en uit een schoolspecifiek gedeelte. Hieronder volgt de gezamenlijke, algemene tekst voor alle scholen. 2 Schoolgids objs De Vuurvogel

3 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk nummer SCHOOLGIDSEN ALGEMEEN DEEL (GEZAMENLIJKE TEKST) Voorwoord, Openbaar onderwijs en Plateau Inhoudsopgave 1. Aanmelding en uitschrijving van leerlingen 2. Aansprakelijkheid en verzekering 3. Adressen en telefoonnummers 4. GMR 5. Godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 6. Informatie aan gescheiden ouders 7. Klachtenregeling 8. Leerplicht en verlof 9. Medicijnverstrekking /verrichten medische handelingen 10 Ouderbijdrage 11. Overblijven / tussenschoolse opvang 12. Sociale media 13. Sponsorbeleid 14 Toelating, schorsing, verwijdering 15. Veiligheid 16. Voor en Naschoolse opvang 17. Vrijwilligers(vergoeding) 18. WSNS / Zorg aan jonge kind / zorg en begeleiding 19. Ziekte en invallers 3 Schoolgids objs De Vuurvogel

4 1. Aanmelding en uitschrijving van leerlingen U kunt de school bezoeken tijdens een open dag of op afspraak tijdens gewone schooldagen. De directeur of iemand anders uit de school laat u de school zien en voert een kennismakingsgesprek. Na dit kennismakingsgesprek kunt u uw kind aanmelden. Kinderen worden toegelaten vanaf de leeftijd van vier jaar. Als kinderen drie jaar en 10 maanden oud zijn mogen ze alvast vijf keer op school komen. Als uw kind op een andere school gezeten heeft dan worden de gegevens van de vorige school aan ons toegestuurd zodat we kunnen aansluiten bij het onderwijsniveau van uw kind. Uitschrijving: In geval van aanmelding bij een andere school stuurt de directie een uitschrijvingsformulier en een onderwijskundig rapport naar de nieuwe school. Dit rapport bevat allerlei gegevens over onder andere de vorderingen en eventuele extra begeleiding van uw kind. U krijgt een kopie van dit rapport. De school meldt de uitschrijving aan de leerplichtambtenaar. 2. Aansprakelijkheid en verzekering Voor alle kinderen en hun begeleiders is tijdens excursies e.d. door het bestuur van Plateau openbaar onderwijs Assen een ongevallen- en reisverzekering afgesloten. Bij vervoer met auto's (van ouders, leerkrachten of derden) zal een afdoende inzittendenverzekering moeten zijn afgesloten door betrokkenen. Ouders zijn aansprakelijk voor gedragingen van hun kinderen, zolang zij jonger zijn dan 14 jaar. Dat geldt ook gedurende de tijd dat de kinderen op school zijn of bij buitenschoolse activiteiten. Leerkrachten of andere mensen op school, zoals bijvoorbeeld de leidsters van de overblijf, kunnen bij schade niet aansprakelijk worden gesteld. De school en/of het bevoegd gezag heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school, of zij die voor de school optreden, moeten dus ernstig tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld als tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt waardoor de bril sneuvelt. Deze schade valt niet onder de verzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Schade die een kind moedwillig aanbrengt aan school(materialen), andere leerlingen of derden dient door de ouders te worden vergoed. Omdat ouders de schade die hun kind aanricht meestal zelf moeten betalen, is het verstandig goed verzekerd te zijn. Wij raden u aan een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking af te sluiten. 3. Adressen en telefoonnummers Plateau openbaar onderwijs (bestuurscommissie, algemeen directeur en stafbureau) Obrechtlaan 3B Postbus AC Assen Landelijke Klachtencommissie, ambtelijk secretariaat: Postbus AD UTRECHT Inspectie voor het onderwijs Postbus AC Leeuwarden Schoolgids objs De Vuurvogel

5 Leerplichtambtenaar p/a gemeente Assen Noordersingel 33 Postbus AC Assen / Vertrouwensinspecteur Vertrouwensinspecteurs adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld, discriminatie en fundamentalisme. Leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen die met deze klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur tijdens kantooruren Jeugdgezondheidszorg / GGD Drenthe, sector JGZ Overcingellaan LA Assen Publieksvoorlichting (gratis) 4. GMR Plateau Openbaar Onderwijs Assen wil goed onderwijs geven aan kinderen in een veilige en goed ingerichte omgeving, door bekwame en betrokken medewerkers. Daartoe heeft Plateau op elke school een Medezeggenschapsraad (MR) en op bovenschools niveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) georganiseerd. Taken en werkwijze De GMR heeft als taak het voorgenomen beleid en de daarbij horende voorgenomen besluiten van Plateau te toetsen. Dit betreft het algemene beleid voor de gehele Plateau-organisatie of indien het beleid twee of meer scholen aangaat. Voorbeelden zijn: formatie, begroting, scholing personeel, voor- en naschoolse opvang en huisvesting. Ook heeft de GMR een taak in het bevorderen van onderling overleg en gelijke behandeling. Eenmaal per maand voert de GMR overleg met de algemeen directeur. Tijdens dit overleg worden diverse vergaderstukken besproken en er is ruimte om informatie te vragen of te krijgen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en de vergaderdata zijn opvraagbaar bij het secretariaat van Plateau. Samenstelling GMR De GMR bestaat uit afvaardigingen vanuit de ouders en vanuit de personeelsleden van de scholen van Plateau. De GMR kan bestaan uit 12 leden en wordt voor 3 jaar verkozen door de leden van de MR-en. Bij aanvang van het schooljaar 2012/2013 bestaat de GMR uit: personeelsgeleding: Marcel Hofstee, Janneke Hilbrands, Ad Knol (plv. vz.),diana Hunze, Sandra Steenhuis en Yvonne van de Leur.; oudergeleding: José Hoekstra (vz.), Berthold Ziengs (secr.), Hannie Schulting, Bert van Beek, Cor Scholte en Henk Kemper. Contact De vergaderingen en de vastgestelde GMR-notulen zijn openbaar en op te vragen via Plateau Openbaar Onderwijs Assen: Postbus 136, 9400 AC Assen tel: ; Het rechtstreekse adres van de GMR is: De GMR staat open voor vragen en suggesties van MR-en, ouders en personeelsleden van Plateau. 5 Schoolgids objs De Vuurvogel

6 5. Godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs Openbare scholen zijn algemeen toegankelijk en schenken bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen, ook als het gaat om religie. In het lesprogramma komen de verschillende religies en levensbeschouwelijke stromingen aan bod. Kinderen leren respect te hebben voor elkaar en voor elkaars geloofsovertuiging. Daarnaast bieden openbare scholen de gelegenheid om op school onder schooltijd godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te organiseren. Dit gebeurt op verzoek van ouders door erkende kerkelijke instellingen of instellingen op geestelijke grondslag. Het onderwijs wordt verzorgd door opgeleide leraren (artikel 50 en 51 WPO). 6. Informatie aan gescheiden ouders Volgens het burgerlijk wetboek hebben scholen een informatieplicht. De school is verplicht om beide ouders te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden van het kind. Schoolrapporten, uitslagen Cito toetsen, uitslag schoolonderzoeken, onderwijskundige rapporten, schoolfoto s kunnen worden verstrekt en er is gelegenheid om oudergesprekken te voeren en schoolactiviteiten (dit alleen als beide ouders en het kind dit willen) bij te wonen. Informatieverstrekking is van belang om te voorkomen dat het kind van zijn of haar ouders vervreemdt. Dit is een wederkerig belang van kind en ouder. In het geval van problematische echtscheidingen kan een probleem ontstaan. Uitgangspunt voor de school is het belang van het kind. Het belang van het kind is het beste gediend als de school buiten de strijd van de ouders blijft en uitvoering geeft aan de wet- en regelgeving ten aanzien van informatieverstrekking aan ouders. Men mag van de school verwachten dat zij zich neutraal opstelt en beide ouders in principe van gelijke informatie voorziet. Uitzonderingen op deze plicht tot informatieverstrekking zijn:. Indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt.. In gevallen dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt.. Als de informatieverstrekking niet in het belang is van het kind. In dit geval zal de school zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren. De ouder kan dit laten toetsen door een klachtencommissie of een rechter. Met enige regelmaat nemen ouders hun nieuwe partner mee naar school bij oudergesprekken. Bij deze willen wij u er op wijzen dat de school alleen informatie over een leerling mag verstrekken aan de nieuwe partner van een ouder, als de andere ouder (met ouderlijk gezag) daar in toestemt. De school gaat er vanuit dat als er sprake is van nieuwe partners, ouders hier onderling zelf afspraken over maken. 7. Klachtenregeling Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien. Op elke school is een contactpersoon aangewezen. De contactpersoon kan advies geven bij klachten. De contactpersoon zal niet inhoudelijk ingaan op de klacht, maar zal alleen doorverwijzen naar de juiste persoon en eventueel helpen om het eerste contact te leggen. Verschillende situaties kunnen om verschillende oplossingen vragen. Daarom bestaan er meerdere procedures die soms ook naast elkaar gevolgd kunnen worden. De klachtenprocedure kan onderverdeeld worden in: A. Interne klachtenprocedure; a. voor ouders/verzorgers (eventueel met hulp van externe vertrouwenspersoon) b. voor personeelsleden (eventueel met hulp van externe vertrouwenspersoon) B. Landelijke Klachtencommissie (LKC) 6 Schoolgids objs De Vuurvogel

7 C. Vertrouwensinspecteur Plateau heeft twee externe vertrouwenspersonen; één voor ouders/verzorgers en één voor personeelsleden. De vertrouwenspersonen kunnen op ieder moment in iedere procedure ingeschakeld worden ter ondersteuning van de klager. De contactpersoon op school of de personeelsadviseur bij het stafbureau kan de klager voorzien van de contactgegevens. A.a. Interne klachtenprocedure: Voor ouders/verzorgers In eerste instantie gaat u met uw klacht naar de groepsleerkracht van uw kind. Deze kent uw kind het beste en zal in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. Als u het gevoel heeft dat u niet door de groepsleerkracht gehoord wordt of dat deze het probleem niet kan oplossen, dan gaat u naar de directeur van de school. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing of de afhandeling van uw klacht dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur. Als uw klacht naar uw mening dan nog niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC). De externe vertrouwenspersoon voor ouders/verzorgers kan u hulp bieden tijdens de procedure. A.b. Interne klachtenprocedure: Voor personeelsleden In eerste instantie gaat u met uw klacht naar uw schooldirecteur. Deze kent uw situatie het beste en zal in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. Als alternatief voor de schooldirecteur kunt u ook contact opnemen met de personeelsadviseur van Plateau. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing of de afhandeling van uw klacht dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur. Als uw klacht naar uw mening dan nog niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC). De externe vertrouwenspersoon voor personeelsleden kan u hulp bieden tijdens de procedure. B. Landelijke Klachtencommissie (LKC) U kunt een klacht indienen bij de LKC. U kunt hiervoor kiezen in plaats van de interne klachtenprocedure of als u niet tevreden bent met de uitkomst van de interne klachtenprocedure. Als de interne klachtenprocedure nog niet is afgerond, zal de interne procedure beëindigd worden zodra er een klacht bij de LKC is ingediend. De LKC zal de klacht daarna verder afhandelen. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht wordt uiterlijk binnen 9 weken afgehandeld. U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk indienen bij de LKC. Indien u dat wenst kunt u hierbij de hulp inroepen van de externe vertrouwenspersoon. Een naam en adres is te verkrijgen via de algemeen directeur van Plateau. De vertrouwenspersoon gaat na of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht en ondersteunt de klager bij de keuze om:. bij nader inzien toch geen klacht in te dienen;. een klacht in te dienen bij de klachtencommissie;. aangifte te doen bij politie/justitie. Het adres van de LKC is Postbus 162, 3440 AD Woerden / C. Vertrouwensinspecteur Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: - seksuele intimidatie en seksueel misbruik; 7 Schoolgids objs De Vuurvogel

8 - lichamelijk geweld; - grove pesterijen; -extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. - De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op (lokaal tarief) De procedure met de vertrouwensinspecteur kan gelijktijdig met één van de andere procedures gevolgd worden. 8. Leerplicht en verlof Vanaf de leeftijd van 5 jaar (eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag) is uw kind leerplichtig. Uw kind moet de school bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen nooit zomaar van school wegblijven. Er zijn enkele uitzonderingen. 1. Vier- en vijf jarigen die een volledige schoolweek nog niet aankunnen mogen in overleg met de school een beperkt aantal uren thuisblijven. 2. Religieuze verplichtingen. 3. Op vakantie onder schooltijd als de specifieke aard van het beroep van de ouders dit vereist. Dit geldt alleen voor sommige beroepen in de horeca en in de agrarische sector. Er moet vanuit wor-den gegaan dat de ouder het merendeel van het inkomen alleen in de schoolvakanties kan verdienen. 4. Verhuizing. 5. Huwelijk of huwelijksjubilea van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad. 6. Bevalling van moeder of verzorgster. 7. Overlijdensgevallen. 8. Medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden. 9. Andere gewichtige omstandigheden. In al deze gevallen dient u bij voorkeur minimaal acht weken van te voren een verzoek in te dienen bij de directeur. Hiervoor zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar bij de directeur. Indien de directie niet akkoord gaat met de aanvraag ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. Indien u zonder toestemming van de directeur verlof opneemt wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist of er procesverbaal wordt opgemaakt. Vermoedelijk ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Eveneens wordt veelvuldig laat komen en frequent ziekteverzuim gemeld bij de leerplichtambtenaar. Informatie over de exacte regeling voor verlofaanvragen en de leerplichtwet is te verkrijgen bij de directie van de school of bij de leerplichtambtenaar (zie ook adressenlijst). Richtlijn ziekteverzuim Als uw kind ziek is, vragen wij u dit s ochtends voor half negen op school te melden. Na ziekte zien wij uw kind het liefst snel fit en gezond weer terug in de groep. Lang ziekteverzuim kan de ontwikkeling van uw zoon of dochter in de weg staan. Om ouders en kinderen op tijd bij te staan en de terugkeer naar school zo goed mogelijk te begeleiden, geldt op alle scholen in Drenthe dezelfde aanpak. Dit is afgesproken op advies van de landelijke jeugd- en bedrijfsartsen en past binnen alle wetgeving die gericht is op het recht op onderwijs. De richtlijn bestaat uit de volgende stappen: - Binnen drie dagen wordt contact gelegd om te horen hoe het met uw kind gaat en hoe lang u denkt dat het duurt voor uw kind beter is en weer naar school komt. 8 Schoolgids objs De Vuurvogel

9 - Als uw kind vijf dagen of langer ziek is, of voor de tweede keer in drie maanden dan nodigt de school u uit om dit te bespreken. - Als uw kind tien dagen achter elkaar ziek is of voor de derde keer in drie maanden, dan neemt de school contact op met de jeugdarts. Dit kan ook eerder, als de school zich zorgen maakt over uw kind en de school graag de mening van de jeugdarts wil horen. - De jeugdarts roept uw kind op en zoekt samen met u en uw kind naar een oplossing voor het ziekteverzuim en kijkt wat uw kind wel kan. De jeugdarts bericht de school binnen drie weken over het onderzoek, binnen de grenzen van het beroepsgeheim. - Indien u zonder bericht van verhindering geen gevolg geeft aan de oproep van de jeugdarts, dan zal de jeugdarts dit aan de school melden. De school is verplicht dit te melden bij leerplicht. - Als uw zoon of dochter ziek thuis is en de school kent de reden niet en vermoedt dat sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, dan meldt de school dit bij leerplicht. - Tijdens de ziekteperiode ondersteunt de school uw kind zo goed mogelijk. Eventueel maakt de leraar afspraken met u over de leerstof. In sommige gevallen kan externe ondersteuning worden ingeschakeld (onderwijs aan zieke leerlingen). 9. Medicijnverstrekking / verrichten medische handelingen Op onze scholen worden we (regelmatig) geconfronteerd met: 1. leerlingen die klagen over hoofdpijn, buikpijn, oorpijn, enz. 2. verzoeken van ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken 3. verzoeken van ouders tot het verrichten van werkelijk medisch handelen Met het oog op de gezondheid van de kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid is het van belang dat er in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld door ouders en het onderwijzend personeel. Binnen Plateau is het volgende m.b.t. medicijnverstrekking/verrichten medische handelingen vastgesteld. Op Plateauscholen zal, onder bepaalde voorwaarden, medewerking worden verleend aan het verstrekken van medicijnen. Voor wat betreft het verrichten van medische handelingen is de keuze gemaakt dat de scholen van Plateau hieraan in principe géén medewerking verlenen. De ouders zullen zelf een arts of de GGD moeten inschakelen. Ad. 1 : Wanneer het kind op school ziek wordt of een ongelukje krijgt wordt er eerst contact gezocht met ouders/verzorgers/ander contactadres (telefonisch). Als deze niet bereikbaar zijn wordt er (na overleg met BHV-er) actie ondernomen (paracetamol geven/naar arts/eerste hulppost/bellen 112). Ad. 2 : Hierbij valt te denken aan medicijnen die (eventueel een aantal keren per dag) gebruikt dienen te worden, bijv. pufjes voor astma, medicatie tegen ADHD/ADD, antibiotica, zetpillen bij toevallen. Ad. 3 : Dit heeft o.a. betrekking op het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel of het spuiten van insuline. Met betrekking tot punt 1 dienen ouders schriftelijk akkoord te gaan. De eerste situatie laat de school en de leraar geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de leraar moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Met betrekking tot punt 2 dienen ouders schriftelijk vast te leggen om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en wanneer ze verstrekt dienen te worden en dat men akkoord gaat met de verstrekking door (met naam genoemde) leerkracht(en). De leerkracht houdt een logboek bij van de medicijnverstrekking (basisscholen), resp. een register per kind waarin de vaste toedieningsmomenten van medicijnen zijn opgenomen. Afwijkingen van de standaardafspraken, resp. bijzonderheden worden genoteerd (WA van Lieflandschool, sbo de Meander). Met betrekking tot punt 3 is de keuze gemaakt dat in principe geen medewerking wordt verleend aan het verrichten van medische handelingen. Uitzondering is de WA van Lieflandschool, die één medewerker heeft die valt onder de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). 9 Schoolgids objs De Vuurvogel

10 WA van Lieflandschool verleent in beperkte mate, ondersteund door bekwaamheidsverklaring van een arts en een toestemmende verklaring van de ouders, medewerking aan het verrichten van strikt omschreven handelingen die vallen onder het medisch handelen. Ten aanzien hiervan dienen ouders schriftelijk vast te leggen welke medische handeling dient te worden verricht, wie de (met naam genoemde) leerkracht(en) instrueert over de wijze waarop gehandeld dient te worden, welke arts de handeling heeft voorgeschreven en wat te doen bij een calamiteit. Ouders blijven verantwoordelijk voor de (medische situatie van) hun kind. Informatieplicht rust bij de ouders om vooraf de school te informeren over medische omstandigheden, die voor school van belang zijn om te weten. Voor de individuele leraar geldt dat hij/zij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. In voorkomende situaties zal conform het protocol medicijnverstrekking en medische handelingen, dat door Plateau is vastgesteld, worden gehandeld. Het protocol medicijnverstrekking/verrichten medische handelingen op de basisscholen van Plateau openbaar onderwijs Assen ligt ter inzage op alle scholen. 10. Ouderbijdrage Aan het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar de ouderraad organiseert activiteiten in principe wel voor alle kinderen. Dit is alleen mogelijk wanneer uw bijdrage ook werkelijk binnenkomt. Bij onvoldoende inkomsten zal de ouderraad moeten beslissen evenementen van de kalender te schrappen. Van de ouderbijdrage worden bijvoorbeeld sportactiviteiten, het Sinterklaas-, het Kerst-, het Paasfeest en de schoolreizen betaald. Alle nieuwe ouders krijgen nadat hun kind(eren) voor het eerst op school is/zijn geplaatst een informatiebrief van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. In deze brief wordt ook de hoogte van de ouderbijdrage vermeld. Voor kinderen die na de Kerstvakantie op school komen wordt de hoogte van de bijdrage aangepast. Als ouders de bijdrage niet of gedeeltelijk betalen, kan de school besluiten om een leerling niet te laten deelnemen aan de activiteiten waarvoor niet betaald is. Het kind wordt gedurende de activiteit geplaatst in een andere groep. Een school mag een leerling niet uitsluiten van het volgen van het onderwijsprogramma (leerplicht). Voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen veel scholen een regeling aanbieden. 11. Overblijven / tussenschoolse opvang Voor wat betreft tussenschoolse opvang spreekt de wetgeving over overblijven in artikel 45 Wet op het Primair Onderwijs. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor overblijven of tussenschoolse opvang. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. Dit gebeurt via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad die instemmingsrecht heeft. Wet en regelgeving van buitenschoolse en tussenschoolse opvang zijn nog niet op elkaar afgestemd. Zie voor buitenschoolse opvang hoofdstuk 16. Voor- en naschoolse opvang. 12. Sociale media Sociale media, zoals Hyves, Facebook, You Tube en Twitter kunnen een nuttige en positieve rol hebben in en om de school. Om de scholen, leerlingen, ouders en medewerkers te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van sociale media, heeft Plateau een protocol vastgesteld. Uitgangspunt van dit protocol is dat gebruikers respect voor elkaar en voor de school hebben en iedereen in zijn waarde laten. In het protocol is onder meer afgesproken dat leerlingen en medewerkers tijdens de les alleen actief zijn op de sociale media, als de schoolleiding daar toestemming voor geeft. Er wordt geen vertrouwelijke informatie van anderen gedeeld. Het is niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op sociale media te zetten, tenzij daar toestemming voor is gegeven. Het is medewerkers niet toegestaan vrienden te worden met leerlingen op sociale media. In het protocol staan de richtlijnen precies omschreven. Het protocol is in te zien op school. 10 Schoolgids objs De Vuurvogel

11 13. Sponsorbeleid Door middel van sponsoring kan een school extra middelen verkrijgen om activiteiten op school te organiseren of materialen aan te schaffen. Bij het aangaan van sponsorcontracten houden wij ons aan het landelijke convenant sponsoring in het onderwijs. Belangrijke uitgangspunten zijn:. Het moet passen bij de taak en doelstelling van de school en geen schade berokkenen aan kinderen.. De onafhankelijkheid van het onderwijs mag niet in gevaar komen.. De inhoud van het onderwijs mag niet beïnvloed worden en het mag niet in strijd zijn met de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt.. De MR moet gekend worden in de besluitvorming bij het afsluiten van een sponsorcontract. 14. Toelating, schorsing, verwijdering Toelating: In principe zijn alle leerlingen welkom op onze scholen. In uitzonderlijke situaties kan er toch sprake zijn van weigering van leerlingen. Dit kan als sprake is van een of meer van de volgende redenen.. verstoring van de rust en veiligheid op school,. de school kan de vereiste (onderwijskundige) zorg niet bieden,. de groep is vol. We vinden het belangrijk dat ieder kind onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft. Indien er twijfels zijn of de school voldoende zorg en begeleiding kan bieden aan uw kind wordt extra informatie ingewonnen en een afweging gemaakt. Hierbij werken we aan de hand van een toelatingsprocedure. De beslissing is onder meer afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind, de omvang en samenstelling van de groep waarin uw kind geplaatst kan worden en de ervaring en deskundigheden van het team. Deze omstandigheden kunnen van jaar tot jaar verschillen. In het zorgprofiel beschrijven we elk jaar welke zorg we verlenen en wat de grenzen van onze mogelijkheden zijn. Een beslissing om een leerling te weigeren wordt door het bevoegd gezag genomen en vindt uiterlijk acht weken na aanmelding plaats. Ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen deze beslissing. Schorsen: In geval van ernstig wangedrag kan een kind, bij wijze van straf, maximaal vijf dagen de toegang tot de school ontzegd worden. De directeur van de school kan deze maatregel treffen na overleg met het bevoegd gezag en inspectie en na melding aan de leerplichtambtenaar. De directie maakt de maatregel schriftelijk bekend aan de ouders van de leerling. Ouders kunnen hiertegen bezwaar aantekenen (zie klachtenregeling). De school zorgt dat de leerling schoolwerk mee naar huis krijgt zodat een leerachterstand zoveel mogelijk wordt beperkt. Verwijdering: In uiterste gevallen kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering van een leerling. Dit is mogelijk als onderwijskundige maatregel of als sanctie bij ernstig wangedrag. Ouders kunnen tegen een voorgenomen besluit tot verwijdering bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag (zie klachtenregeling). De school /bevoegd gezag zal gedurende acht weken zich inspannen een nieuwe school voor het kind te zoeken. Plateau heeft toelatingsbeleid vastgesteld waarin de werkwijze bij toelating, schorsing en verwijdering nader is omschreven. 15. Veiligheid De inspecteur van het onderwijs kijkt sinds enkele jaren naar het onderdeel sociale veiligheid. Beoordeeld wordt of de scholen van Plateau op de hoogte zijn van de veiligheidsbeleving van de kinderen en ons personeel en van incidenten die zich voordoen. Daarnaast of de scholen beleidsmatig voldoende doen om door afspraken en gerichte acties incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en adequaat af te handelen als ze toch optreden. We willen dat onze scholen veilig zijn en dat onze leerlingen zich thuis voelen. We willen onveilig gedrag voorkomen door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Zo hebben de scholen gedragsregels opgesteld en willen we ons onderwijsaanbod mede afstemmen op mogelijkheden van individuele leerlingen. Met behulp van een pestprotocol, dat op de scholen is afgesproken, wordt gericht aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag, maar ook hoe te handelen als een kind gepest wordt. Leerkrachten en kinderen dragen hiervoor samen de verantwoordelijkheid. Ook de hulp en 11 Schoolgids objs De Vuurvogel

12 ondersteuning van de ouders zijn hierbij onmisbaar. Het pestprotocol vindt u in de schoolspecifieke gids of op de jaarkalender. 16. Voor en Naschoolse opvang Per 1 augustus 2007 zijn schoolbesturen wettelijk verplicht de organisatie van buitenschoolse opvang aan te bieden aan ouders die dat wensen. Hiervoor zijn door het bestuur van Het Plateau Openbaar Onderwijs Assen de kinderopvangorganisaties ASKA en Pinokkio aangewezen. De keuze is op deze twee organisaties gevallen omdat beide organisaties reeds met scholen van Plateau overeenkomsten hebben en/of in Brede School verband samenwerken. De afspraken die met beide organisaties worden gemaakt voor wat betreft buitenschoolse opvang worden vastgelegd in een contract. Buitenschoolse opvang houdt in dat de school zorgt voor een goede aansluiting tussen: de tijd dat uw kind op school zit en de opvang buiten de gewone schooluren door een kinderopvangorganisatie. U kunt de opvang natuurlijk ook zelf regelen, of met een andere kinderopvangorganisatie. U bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt. Met de school kunt u overleggen over de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. Wat doet de school voor u? - Vroegtijdig voor afloop van het schooljaar zullen via de school van uw kind uw wensen voor het nieuwe schooljaar worden geïnventariseerd. - Nagegaan zal worden of behoefte bestaat aan buitenschoolse opvang tijdens de schoolvakanties. - School zal de schooltijden, schoolvakanties, roostervrije dagen en studiedagen tijdig doorgeven aan de ouders en de kinderopvangorganisaties. - Als u zelf wensen heeft v.w.b. buitenschoolse opvang, zal de schoolleiding met u overleggen hoe aan uw wensen tegemoet kan worden gekomen. - De school is verantwoordelijk voor de organisatie van de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is uitbesteed aan ASKA en Pinokkio. - De kwaliteit van de buitenschoolse opvang is gegarandeerd. De leid(st)ers van de opvang moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de Wet Kinderopvang. Ook de ruimtes moeten voldoen aan wettelijke eisen. - De gemaakte afspraken blijven minimaal een jaar gelden. Wat doet u zelf? - U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang. - Als uw kind al bij ASKA of Pinokkio is ingeschreven, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. - U maakt zelf afspraken met de kinderopvangorganisatie over de opvang van uw kinderen. - De kosten van buitenschoolse opvang zijn voor rekening van de ouders zelf. Als u arbeid en zorg combineert krijgt u een gedeelte terug via de Belastingdienst ( - Indien uw kind door ziekte of andere reden niet naar de buitenschoolse opvang kan komen, geeft u dit zelf tijdig door aan de kinderopvangorganisatie. - De Wet Kinderopvang bepaalt dat kinderopvangorganisaties een oudercommissie moeten hebben. Deze commissie heeft adviesrecht op de wijziging van de organisatie of de locatie van de kinderopvang. 17. Vrijwilligers(vergoeding) Plateau heeft bovenschools beleid vastgesteld m.b.t. vrijwilligers op de scholen. Het staat iedere school vrij om te kiezen vrijwilligers wel of niet in te zetten. Indien een school besluit vrijwilligers in te zetten, kan dit eventueel tegen een beloning. Hierbij moet worden voldaan aan de fiscale regelgeving en aan de richtlijn vrijwilligersvergoeding van Plateau. Eventuele kosten zijn volledig voor rekening van het schoolbudget. Een kopie van de richtlijn ligt op de school ter inzage. 18. WSNS / Zorg aan jonge kind / zorg en begeleiding De basisschool en het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School 12 Schoolgids objs De Vuurvogel

13 De basisschool van uw kind maakt deel uit van een samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. Het Samenwerkingsverband Assen (SWV) en omstreken (4.08) telt 22 openbare basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs: sbo De Meander te Assen. De coördinatie van het SWV is in handen van een zogenaamd zorgmanagementteam. Dit team is verantwoordelijk voor de organisatie van eventueel bovenschoolse zorg voor uw kind. De leerkracht De zorg begint bij de leerkracht. Zij / hij begeleidt uw kind niet alleen bij het leren lezen en rekenen, maar ook bij de sociaal - emotionele en motorische ontwikkeling. De leerkracht volgt de ontwikkeling met behulp van eigen waarneming en toetsen. De resultaten worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem van de school. De leerkracht kan zo ook bijhouden of uw kind zich ontwikkelt, zoals dat van het kind verwacht mag worden. De leerkracht kan als dat nodig is, beslissen uw kind extra ondersteuning te geven of juist extra leerstof. De leerkracht nodigt u een aantal maal per jaar uit voor een gesprek over de vorderingen van uw kind. Als de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht, zal de leerkracht u eerder uitnodigen. Als de leerkracht onvoldoende verbeteringen ziet, maakt zij / hij een afspraak met het schoolzorgteam. Het schoolzorgteam De school heeft net als alle andere basisscholen van ons samenwerkingsverband, een zogenaamd schoolzorgteam. Hierin zitten in ieder geval de interne begeleider en de directeur van de school. Ook een schoolmaatschappelijk werker van Noordermaat en de Jeugdarts maakt onderdeel uit van het schoolzorgteam. De leerkracht bespreekt de hulpvraag met de interne begeleider. De interne begeleider heeft een gerichte opleiding gevolgd en kan onderzoeken waar eventuele leerblokkades bestaan of zijn ontstaan. Er wordt in overleg met en na akkoord van de ouders een handelingsplan opgesteld dat door de leerkracht wordt uitgevoerd in de klas. In sommige gevallen kan uw kind ook extra hulp krijgen buiten de klas. U wordt hierover dan geïnformeerd. Uitsluitend wanneer het zorgteam binnen de school behandeling vereist acht, wordt dit tijdens schooltijd toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor speltherapie. Als het handelingsplan niet voldoende resultaat oplevert, kan het schoolzorgteam hulp vragen bij een orthopedagoog van het samenwerkingsverband, een video-interactiebegeleider van het samenwerkingsverband of bijv. een preventief ambulant begeleider van een REC (regionaal expertise centrum). De school is verplicht in een leerlingendossier bij te houden wat de school gedaan heeft om het kind te helpen. U heeft als ouder / verzorger inzagerecht. Orthopedagoog Als de handelingsplannen niet voldoende resultaat opleveren, kan het schoolzorgteam ondersteuning vragen bij de orthopedagoog. Dit gebeurt in overleg met ouders. De school moet zorgen voor het aanleveren van het dossier van uw kind. U moet schriftelijk toestemming geven dit dossier te verzenden. Er is een speciale voorlichtingsfolder die beschrijft hoe de orthopedagogen werken. Deze folder is op de school van uw kind aanwezig. De school heeft de beschikking over een budget om deze hulpvragen te bekostigen. Meestal vindt er nader onderzoek plaats. In sommige gevallen kan er een intelligentieonderzoek worden gedaan. De orthopedagoog geeft het schoolzorgteam ook handelingsadviezen. Het is mogelijk dat de school van uw kind niet in staat is de gewenste ondersteuning te geven. In dat geval kan het in het belang van uw kind zijn om een rugzakje (zie hierna) aan te vragen of om over te stappen naar een andere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Dyslexie en zorgverzekering Indien sprake is van een ernstig vermoeden van dyslexie, kan het schoolzorgteam u vragen contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. In bepaalde gevallen vergoedt deze de kosten van diagnostiek en behandeling. Het komt voor dat dyslexie niet wordt erkend door een officiële instantie. Ouders nemen soms een commerciële instantie in de hand die wel dyslexie en behandeling aanraadt. Wanneer een dergelijke behandeling onder schooltijd zou moeten worden gehouden, verleent de school hieraan géén toestemming. Uitsluitend wanneer het zorgteam binnen de school behandeling vereist acht, wordt dit tijdens schooltijd toegestaan. 13 Schoolgids objs De Vuurvogel

14 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Indien er sprake is van complexe problematiek kan het schoolzorgteam de situatie inbrengen bij het Multidisciplinaire Team van het CJG. Vanzelfsprekend gebeurt dit na overleg met ouders. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Medewerkers in het onderwijs zijn verplicht signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het is van belang dat zorgvuldig met deze verantwoordelijkheid wordt omgegaan. Plateau heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. In deze meldcode is onder meer geregeld dat contactpersonen in de school (meestal de intern begeleider) worden getraind en dat er voorlichting aan teams plaatsvindt. De meldcode bevat een stappenplan. Zodra leraren zich zorgen maken of signalen herkennen, bespreken zij dit eerst met u als ouder. In dat gesprek wordt afgesproken wat het vervolg zal zijn. Het staat een leraar of andere medewerker altijd vrij contact op te nemen met het AMK over uw kind. Als dit het geval is, wordt u hierover geinformeerd, tenzij in heel uitzonderlijke situaties de veiligheid van de leerling of van een ander in het geding is, De school kan het AMK vragen om advies, maar ook kan de school een melding doen. Het AMK beslist of de situatie meldenswaardig is en of de melding in ontvangst wordt genomen. Het komt voor dat een andere persoon of instantie een melding heeft gedaan bij het AMK over uw kind en dat de school benaderd wordt als informant. In dat geval is de school verplicht informatie te verstrekken. Verwijzing naar een speciale basisschool De permanente commissie leerlingenzorg (PCL) is een wettelijk verplichte toetsingscommissie. Deze commissie bestaat uit drie leden. Zij zijn opgeleid om op basis van het dossier een besluit te kunnen nemen uw kind een zogenaamde beschikking te geven. Een beschikking is het toegangsbewijs dat nodig is om toegelaten te kunnen worden op de school voor speciaal basisonderwijs. De PCL kan ook het advies geven een andere school te kiezen voor uw kind. U doet als ouder de aanvraag, onze school zal u daarbij helpen. De PCL bekijkt of het aangeleverde dossier compleet is. Uit het dossier moet blijken waarom het kind aangewezen is op een speciale basisschool. De PCL kan besluiten nader onderzoek te laten doen. De PCL kan de aanvraag ook aanhouden. In dat geval kan de PCL de ouder(s) / verzorger(s) horen. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren. De beslissing wordt schriftelijk aan de ouder(s) / verzorger(s) meegedeeld. Deze beslissing valt binnen acht weken vanaf de ontvangst van de aanmelding. Deze termijn kan worden verlengd. In de beschikking staat of uw kind wel of niet toelaatbaar is op de speciale basisschool. Verder kunt u lezen wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de beslissing. U kunt dan bezwaar aantekenen. Als uw kind een positieve beschikking heeft gekregen en u wilt uw kind aanmelden bij de speciale basisschool, dan moet u binnen een half jaar zelf uw kind aanmelden bij de school voor speciaal basisonderwijs. Dat is sbo De Meander in Assen. De school kent drie toelatingsmomenten. Het schoolzorgteam zal u op weg helpen. Rugzakje en verwijzing naar speciaal onderwijs Afhankelijk van de aard van de beperkingen kan uw kind in aanmerking komen voor een indicatie voor het speciaal onderwijs. Hiervoor moet u uw kind aanmelden bij de Commissie van Indicatie (CvI) van een van de vier Regionale Expertisecentra (REC). Het schoolzorgteam zal u hierbij ondersteunen. Met de indicatie kunt u kiezen of u uw kind met een rugzakje naar een reguliere basisschool wil laten gaan of dat uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat. Een rugzakje wil zeggen dat de basisschool extra middelen ontvangt en begeleiding van het expertisecentrum teneinde uw kind te begeleiden op de gewone basisschool. Onze scholen staan open voor kinderen met handicaps/rugzakjes. Toch zal de school een afweging maken of we met de extra middelen en ondersteuning in staat zijn uw kind goed onderwijs te bieden zonder uw kind of andere kinderen tekort te doen. Bij de uiteindelijke beslissing spelen de aard van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind, de samenstelling en omvang van de groep waarin uw kind geplaatst wordt en de deskundigheid en ervaring van de leerkrachten een rol. 14 Schoolgids objs De Vuurvogel

15 Samenwerking met ouders Jaarlijks en altijd in overleg met de ouders wordt bekeken of er voor uw kind nog voldoende mogelijkheden op de school zijn. Verwijzing naar een school voor speciaal (basis) onderwijs wordt nooit bij voorbaat uitgesloten. De GGD voor leerlingen van het basisonderwijs De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt scholen verschillende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het zorgteam, logopedie en vaccinaties. Screenings in groep 2 en 7 Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de assistente Jeugd Gezondheidszorg. Voordat deze screening plaatsvindt ontvangen de ouders een uitnodiging. Bij de uitnodiging ontvangen zij verdere informatie en een vragenlijst. Blijkt uit de screening dat de leerling extra zorg nodig heeft of hebben de ouders aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt. Spreekuur Waarvoor naar een spreekuur? Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien, dan kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht. Wie houdt het spreekuur? De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school of in de buurt van de school. Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken. Mentoren en leerlingbegeleiders kunnen ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de leerling en/of ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Het zorgteam Op de meeste scholen werken professionals samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts en jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk. Zij ondersteunen school, leerling en ouders bij gezond opgroeien. Logopedie Op de meeste scholen wordt een logopedische screening aangeboden in groep 2 door een logopediste van GGD Drenthe. Kijk op voor meer informatie over logopedie. Afspraak maken? Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of adres. Vermeld in de e- mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling. (0592) (ma-vr uur) Vaccinaties De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze 12 /13 jaar oud zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. De oproep voor de vaccinaties wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd. In deze oproep staat aangegeven waar de vaccinatie gehaald kan 15 Schoolgids objs De Vuurvogel

16 worden, dit zal niet op school zijn. 19. Ziekte en invallers Wanneer de groepsleerkracht afwezig is, zal de leerkracht zo mogelijk vervangen worden door een andere bevoegde (inval)leerkracht. De inzet van de invallers wordt bovenschools geregeld. Bij de vervanging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde personen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn dan zoekt de school naar andere opvangmogelijkheden op school. In uiterste noodzaak en bij hoge uitzondering bestaat de mogelijkheid dat een groep naar huis wordt gestuurd als geen vervanging beschikbaar is en intern op school geen andere oplossing wordt gevonden. Dit gebeurt echter nooit de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht. Ouders worden hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld door de school. 16 Schoolgids objs De Vuurvogel

17 Inhoudsopgave schoolspecifiek deel: Hoofdstuk 1: De school blz : Schoolgegevens 1.2: Algemene informatie 1.3: Situering van de school 1.4: Schoolgrootte 1.5: Schooltijden Hoofdstuk 2: Schoolconcept blz : Visie/missie 2.1.1: Maatschappij 2.1.2: Kind 2.1.3: Pedagogische uitgangspunten 2.1.4: Didactische uitgangspunten Hoofdstuk 3: Inhoud van het onderwijs 3.1: Algemeen 3.2: Voortgang 3.3 Kleuters 3.4: Vakgebieden 3.4.1: Lezen 3.4.2: Taal 3.4.3: Rekenen 3.4.4: Schrijven 3.4.5: Wereldoriëntatie 3.4.6: Verkeer 3.4.7: Engels 3.4.8: Gymnastiek 3.4.9: Expressie : Computeronderwijs : Overig 3.5: Huiswerk 3.6: Documentatiecentrum 3.7: Leerlingenzorg 3.7.1: Zorg op school 3.7.2: Wat is er mogelijk op zorggebied 3.7.3: Samenwerking met andere scholen op zorggebied 3.7.4: Logopedie 3.8: Wat heeft de school nog meer te bieden 3.8.1: Leesbevorderingsproject 3.8.2: Maandsluiting 3.8.3: Projectweek 3.8.4: Werkweek 3.8.5: Schoolreizen 3.8.6: Excursies en gastdocenten 3.8.7: Afscheid schoolverlaters 3.8.8: Joods Monument 3.8.9: Sport : Schoolfotograaf : Overige activiteiten : Publicatie foto s blz Schoolgids objs De Vuurvogel

18 Hoofdstuk 4: Organisatie 4.1: Organisatie school 4.2: Afwezigheid leerkrachten blz.29 Hoofdstuk 5: Ouders/verzorgers 5.1: Bewuste keuze 5.2: Ouderraad 5.3: Medezeggenschapsraad 5.4: Problemen 5.5: Bereikbaarheid in noodgevallen 5.6: Aansprakelijkheid 5.7: Oudercontacten 5.8: Rapporten/onderwijskundig rapport 5.9: Doorstroming naar voortgezet onderwijs 5.10: Schoolgids 5.11: Lopend vuurtje 5.12: Homepage 5.13: Overblijven 5.14: Ter inzage blz.30 Hoofdstuk 6: Regels op school/huishoudelijke zaken 6.1: Ziekmelding 6.2: Op tijd 6.3: Regels in school blz.33 Hoofdstuk 7: Resultaten 7.1: Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs 7.2: Uitstroomgegevens speciaal onderwijs blz Schoolgids objs De Vuurvogel

19 Hoofdstuk 1: De school 1.1: Schoolgegevens Naam : obs de Vuurvogel Jenaplanonderwijs Straat : Obrechtlaan 3 Postcode : 9402 TB Plaats : Assen Telefoonnummer : Directeur : Irma Veenhuizen Website : 1.2: Algemene informatie De Vuurvogel is een openbare basisschool, werkend vanuit de Jenaplangedachte. Als fundament voor ons onderwijskundig concept streven wij er naar de 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs te hanteren. Meer over dit onderwijskundig concept kunt u lezen in hoofdstuk twee. De school maakt deel uit van Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Alle openbare basisscholen en openbare scholen voor speciaal onderwijs maken deel uit van deze organisatie. Het motto van onze organisatie is: Samen leren, samen werken, samen leven. Meer informatie over het Plateau kunt u vinden op de website: 1.3: Situering van de school Het merendeel van onze leerlingen is woonachtig in het Noorderpark en directe omgeving. Zowel allochtone als autochtone leerlingen bezoeken onze school. De school is gehuisvest in een nieuw gebouw dat deel uitmaakt van een multifunctionele accommodatie met kinderopvang, een kantoor en appartementen. 1.4: Schoolgrootte Ongeveer 180 leerlingen bezoeken de Vuurvogel verdeeld over acht groepen. Wij streven ernaar de groepen zo klein mogelijk te houden. De gemiddelde groepsgrootte ligt momenteel op ongeveer 23 leerlingen. 1.5: Schooltijden In het komend schooljaar zal er een wijziging in de schooltijden komen. Uit de ouderenquête van december 2012 is een duidelijke voorkeur voor een continurooster gekomen. Een werkgroep bestaande uit teamleden, een MR-ouder en de directeur buigt zich op dit moment over de praktische invulling hiervan. Het streven is 19 Schoolgids objs De Vuurvogel

20 invoering na de kerstvakantie. Via de nieuwsbrief en de site/app/twitter zult u op de hoogte gehouden worden. Op dit moment zijn de schooltijden als volgt: De groepen 1 t/m 4: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag De groepen 5 t/m 8: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Van uur, uur of uur is er fruitkring. De kinderen eten dan hun fruit en drinken iets terwijl er wordt voorgelezen. Daarvoor of daarna hebben zij 15 minuten pauze onder toezicht van de eigen leerkracht. Naast de schoolvakanties plant de school ook enkele margedagen per jaar. Deze worden o.a. gebruikt voor teamscholing. De kinderen zijn op die dag vrij. Zowel de schoolvakanties als margedagen worden op de kalender vermeld. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er i.v.m. overmacht een vrije dag gegeven wordt. Hiervan wordt u minimaal twee weken van tevoren op de hoogte gebracht. 20 Schoolgids objs De Vuurvogel

21 Hoofdstuk 2: Schoolconcept 2.1: Visie/missie Onze visie: Ieder kind is uniek en ontdekt de wereld met hoofd, hart en handen. Onze missie: De Vuurvogel helpt kinderen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste mensen, die kunnen samenwerken, kritisch zijn en uitdagingen aangaan. Wat maakt onze school bijzonder? In ons onderwijs werken we vanuit thema s, die voor kinderen betekenisvol en actueel zijn. De school krijgt vorm door samenwerking tussen team, ouders en kinderen. We kiezen bewust voor stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Dit doen we in een ritmisch weekplan van gesprek, spel, werk en viering. We gaan uit van talenten van kinderen. We gebruiken moderne materialen en inzichten. Wij staan voor kwaliteit en zijn een lerende organisatie. De basisprincipes Jenaplan geven het kader en de speelruimte aan voor de ontwikkeling van Jenaplanscholen (deze 20 principes kunt u vinden op Daarnaast heeft de Vuurvogel een visie ontwikkeld op de maatschappij, het kind, pedagogische en didactische uitgangspunten. Deze kunt u lezen in de volgende paragrafen : Maatschappij Het is belangrijk dat een kind zich veilig voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen en leren. Kinderen moeten zich in de toekomst kunnen handhaven als zelfstandig denkende mensen, die zich weerbaar weten op te stellen, respect hebben voor elkaar en die kritisch om kunnen gaan met de informatiestroom die op hen afkomt. Wij willen dat bereiken door: in gesprekken kinderen te stimuleren in hun kritisch denken; informatie over de maatschappij aan hen over te dragen; een leeromgeving te creëren waarin kinderen gestimuleerd worden zelf te ontdekken; aandacht te schenken aan actuele onderwerpen via televisie, kranten, internet, enz : Kind Het is belangrijk een evenwichtige ontwikkeling van een kind te bevorderen, waarbij de cognitieve, sociaalemotionele, creatieve, culturele en motorische ontwikkeling van belang zijn. Wij willen dat bereiken door: te erkennen dat kinderen verschillend zijn en hen te helpen bij het vinden van hun eigen weg in de wereld hen optimaal gebruik te laten maken van hun eigen talenten het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op het kind te zorgen voor een uitdagende leeromgeving kinderen te leren elkaar te respecteren en samen te werken een uitnodigende en veilige plek te zijn : Pedagogische uitgangspunten Verschillen tussen kinderen zien wij als uitgangspunt voor hun ontwikkeling. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften van kinderen. De school moet een plek zijn, waar kinderen zich veilig voelen en kunnen ontwikkelen. Wij willen dat bereiken door: met stamgroepen, met kinderen van meerdere leerjaren, te werken*; 21 Schoolgids objs De Vuurvogel

22 met dag- of weekplannen te werken, waarbij kinderen zelf een taak plannen en uitvoeren; aandacht te hebben voor individuele begeleiding van kinderen; kinderen actief te betrekken bij het onderwijs; regels en afspraken te hanteren; het onderlinge respect te bevorderen; bewust te zijn van onze sociale voorbeeldfunctie; succeservaringen te bevorderen; kinderen zich thuis te laten voelen. * Kinderen zijn heel verschillend, waardoor ze veel van elkaar kunnen leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst. Dit zijn groepen die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Wel krijgen de kinderen instructie op hun eigen niveau voor een aantal vakken. (kinderen uit groep 6 op niveau van groep 6, kinderen uit groep 7 op niveau van groep 7, enz.). Elke stamgroep heeft een groepsruimte. De kinderen worden betrokken bij de inrichting en het netjes houden hiervan. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun ruimte : Didactische uitgangspunten Wij vinden het belangrijk, dat het leerstofaanbod op de Vuurvogel maatschappelijk relevant, eigentijds, gevarieerd en onderwijskundig verantwoord is, passend binnen Jenaplan. Het leerstofaanbod is dekkend voor de kerndoelen, kent een doorgaande lijn en houdt rekening met verschillen tussen leerlingen en onderwijsbehoeften, mogelijkheden en cultuur. Daarbij dienen de vier basisactiviteiten (gesprek, spel, werk en viering) en de zes basisvaardigheden (cognitieve ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, culturele ontwikkeling en motorische ontwikkeling) voldoende en evenwichtig in het leerstofaanbod tot uiting te komen. Wij willen dat bereiken door: het leerstofaanbod dekkend te laten zijn voor de referentiedoelen; een doorgaande leerlijn in ons leerstofaanbod; het leerstofaanbod tegemoet te laten komen aan relevante verschillen tussen leerlingen; de kinderen voor te bereiden op het vervolgonderwijs; in ons aanbod te voorzien in de ondersteuning en stimulering van sociaal-emotionele ontwikkeling; een duidelijke opbouw in onze lessen; activerende werkvormen te kiezen; kinderen gebruik te laten maken van moderne informatie- en communicatietechnologie; zoveel mogelijk thematisch onderwijs te verzorgen; de actualiteit in ons onderwijs te betrekken; expliciet aandacht te besteden aan leesstrategieën; (wettelijk) voldoende onderwijstijd te plannen; onnodig verlies van onderwijstijd tegen te gaan; bij instructie, leertijd en verwerking te variëren naar behoefte van de kinderen. 22 Schoolgids objs De Vuurvogel

23 Hoofdstuk 3: Inhoud van het onderwijs 3.1: Algemeen In ons onderwijs richten wij ons op zes basisvaardigheden, zoals die benoemd zijn in paragraaf Daarbij moeten de kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen, waarbij het onderwijs wordt afgestemd op (de eigenheid en vaardigheden van) het kind. Individueel niveau, tempo, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, uitdaging en extra zorg zijn voor ons kernbegrippen. 3.2: Voortgang De ontwikkeling van de kinderen wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Deze wordt met u besproken tijdens de contactavonden, welke twee keer per jaar worden gehouden. In alle groepen krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport mee, behalve wanneer ze korter dan drie maanden op school zitten. Uiteraard bent u altijd welkom om u tussentijds op de hoogte stellen van de vorderingen van uw kind, door een afspraak te maken met de groepsleerkracht. 3.3 Kleuters Sinds 2010 werken we met Kleuterplein, dat is onderverdeeld in thema s gericht op de 7 ontwikkelingsgebieden: Taal, rekenen, fijne motoriek, grove motoriek, muziek, sociaal emotioneel en wereldoriëntatie. De ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden met behulp van een registratiesysteem. In het kader van de VVE hebben we goed overleg met kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Met ons onderwijsaanbod sluiten we aan bij de ontwikkeling van het kind. We hebben de beschikking over extra middelen voor taalondersteuning middels de schakelklas. Hiervoor is een gespecialiseerde leerkracht beschikbaar. Ons taalaanbod wordt dit jaar uitgebreid met de verteltassen, waar kinderen boeken kunnen lenen om thuis te lezen. 3.4: Vakgebieden 3.4.1: Lezen In groep 3 komt het aanvankelijk lezen aan de orde. In deze groep leren de kinderen letters, woorden en verhaaltjes lezen en begrijpen. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt volgens het voortgezet lezen. De kinderen leren nu snel en foutloos steeds moeilijkere teksten lezen en begrijpen. Voor het aanvankelijk lezen wordt de methode Veilig Leren Lezen gebruikt en voor begrijpend/studerend lezen Nieuwsbegrip XL. De leesstrategieën zijn door de hele school gelijk en worden ook toegepast bij andere vakgebieden 3.4.2: Taal Op onze school wordt veel tijd aan de taalontwikkeling besteed. Voor anderstalige kinderen is er een speciaal taalprogramma met een eigen leerkracht beschikbaar. Alle kinderen zijn dagelijks actief met taal bezig. Uitbreiding van de woordenschat neemt hierbij een belangrijke plaats in. Voor woordenschat is een aparte leerlijn, waarbij de woordenschatkist in elke groep gebruikt wordt. Voor taal wordt gebruik gemaakt van de vrije teksten van kinderen met daarnaast de spellingmethode Spelling in Beeld en diverse bronnenboeken. Wij werken vanuit leerdoelen, die zijn vastgelegd in een groepsplan : Rekenen De groepen 1 en 2 zijn bezig met het voorbereidend rekenen. In groep 3 komt het aanvankelijk rekenen aan de orde. In deze groep wordt optellen en aftrekken t/m 10 geautomatiseerd en komt het splitsen van getallen aan de orde. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt volgens het voortgezet rekenen. Gedurende deze jaren worden de rekenvaardigheden uitgebreid. Er wordt gewerkt met de methode Wereld in Getallen 4. Instructie wordt in de 23 Schoolgids objs De Vuurvogel

24 stamgroep per jaargroep gegeven. Het is mogelijk kinderen instructie te laten volgen in een andere groep, omdat de instructie in alle groepen op hetzelfde moment van de dag plaatsvindt : Schrijven De groepen 1 en 2 zijn bezig met het voorbereidend schrijven. In groep 3 komt het aanvankelijk schrijven aan de orde. In deze groep wordt de schrijfwijze van de cijfers en letters geautomatiseerd. Vanaf groep 4 wordt gewerkt volgens het voortgezet schrijven. Gedurende deze jaren worden de verbindingen tussen de letters geautomatiseerd en ontwikkelen de kinderen een eigen handschrift. Er wordt gewerkt met de methode Pennenstreken : Wereldoriëntatie In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit leergebied. Tegelijk stelt de samenleving waarin kinderen opgroeien haar eisen. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer, als burger in een democratische rechtstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en tolerantie zijn er verschijningsvormen van. Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten spelen economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten een belangrijke rol. Het gaat daarbij om datgene wat van belang is voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid en om technische verworvenheden. Bij het oriënteren op de natuur gaat het om jezelf, om dieren en planten en natuurverschijnselen. Bij de oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming van een wereldbeeld in ruimte en tijd. Leerlingen ontwikkelen een geografisch wereldbeeld aan de hand van gebieden en met behulp van kaartvaardigheden. Ze ontwikkelen een historisch wereldbeeld. Dat betekent dat ze kennis hebben van historische verschijnselen in delen van de wereld en van chronologie. Leerlingen leren hun wereldbeeld (over henzelf en de wereld), aan de hand van actuele onderwerpen, voortdurend bij de tijd te brengen. Waar mogelijk worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden en gerelateerd aan actuele onderwerpen. Hiervoor gebruiken we de methode Topondernemers. Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken bij de oriëntatie op jezelf en de wereld. Te denken valt aan het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in o.a. tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). Ons taalonderwijs is in groep 5 t/m 8 gekoppeld aan de thema s van wereldoriëntatie. Onderwijs is er immers vooral op gericht om leerlingen zicht te geven op betekenis en samenhang. De thema s van wereldoriëntatie komen twee keer aan bod; één keer in leerjaar 5/6 en een verdiepingsslag in leerjaar 7/8. Levensbeschouwing is geïntegreerd in de thema s van topondernemers en komt ook aan de orde bij de verschillende religieuze feesten waar onze schoolbevolking mee te maken heeft. Burgerschap uit zich in het organiseren van verkiezingen voor de leerlingenraad en op diverse momenten tijdens de wereldoriëntatie. Integratie vindt bij ons op school op dagelijkse basis in de praktijk plaats : Verkeer Leerlingen worden voorbereid op deelname aan het verkeer. We gebruiken hiervoor de kranten Stap Vooruit (3/4), Op voeten en Fietsen (5/6) en De Jeugdverkeerskrant (7/8) In groep 7/8 wordt een keer per twee jaar 24 Schoolgids objs De Vuurvogel

25 een praktisch en theoretisch verkeersexamen afgenomen, in samenwerking met 3VO. Er wordt gewerkt met oefenboekjes. Waar mogelijk worden ook praktijksituaties gebruikt : Engels Leerlingen van groep 5 t/m 8 leren de beginselen van de taal Engels. Voor dit vakgebied wordt de digitale methode Groove.me gebruikt, die gebruik maakt van Top-40 muziek als basis voor het leren van de taal : Gymnastiek Alle kinderen krijgen regelmatig lichamelijke oefening. Informatie over deze lessen staat vermeld in de jaarlijkse kalender. De vakgroep gymleerkrachten heeft een leerlijn bewegingsonderwijs opgesteld : Expressie Door samen te vieren (bijv. tijdens de weekbreak, zie paragraaf 3.7.2), leren kinderen elkaar wat hen heeft beziggehouden. Al vanaf groep 1 zijn de kinderen bezig met het ontwikkelen van expressieve vaardigheden. Dit wordt o.a. gedaan door rollenspellen, dagopeningen in de kring, musical, activiteiten vanuit cultuurmenu+, enz. Voor dit vakgebied worden diverse boeken en bronnen gebruikt en worden lessen vanuit het project cultuurmenu+ gevolgd. Dat is een samenhangend activiteitenprogramma waarbij kinderen tijdens de acht jaar dat zij op de basisschool zitten, kennismaken met de zes kunstdisciplines: muziek, dans, film, literatuur, theater en beeldende kunst. De werkstukken, die zij maken, worden tentoongesteld. De kinderen worden actief betrokken bij de presentatie van hun werkstukken. Op die manier leveren de kinderen een belangrijke bijdrage aan de inrichting van ons schoolgebouw : Computeronderwijs Vanaf groep 1 leren kinderen omgaan met de computer. Dit begint heel eenvoudig in de onderbouw, zoals het leren omgaan met de muis. Er zijn programma s voor het leren van kleuren en tellen, tot aanvullende rekenprogramma s en topografie. In de bovenbouw worden werkstukken op de computer gemaakt en leren de kinderen te werken met programma s als Powerpoint en Word. De ict-coördinator heeft een ict-beleidsplan opgesteld. In elke groep wordt gewerkt met een digitaal schoolbord. Komend schooljaar zullen er Ipads worden aangeschaft met educatieve apps : Overig Naast de genoemde methodes beschikt de school over tal van onderwijsleermiddelen, zoals speelleer- en ontwikkelingsmaterialen, wandplaten, televisieprogramma s, ontdekkisten, doe-dozen, softwareprogramma s, enz. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied worden op de voet gevolgd. 3.5: Huiswerk Kinderen in de midden- en bovenbouw krijgen wekelijks huiswerk mee. Ter voorbereiding op het vervolgonderwijs zit er een opbouwende lijn in de hoeveelheid hiervan. Het betreft het leren van dictees, topografie, extra oefenmateriaal voor taal en rekenen, dingen voor het werkstuk, spreekbeurt, boekenkring e.d. 3.6: Documentatiecentrum Kinderen van groep 3 tot en met 8 kunnen enkele keren per week gebruik maken van een zeer uitgebreid documentatiecentrum. Naast het lenen van boeken biedt het documentatiecentrum veel mogelijkheden, onder andere ondersteuning bij het maken van verslagen en het houden van verslagkringen. Het gebruik van het documentatiecentrum wordt begeleid door vrijwilligers. 3.7: Leerlingenzorg 3.7.1: Zorg op school Zorg neemt op onze school een belangrijke plaats in. Het zorgteam, bestaande uit de intern begeleider (coördineert en bewaakt de zorg op school), remedial teacher (geeft o.a. extra hulp aan kinderen buiten de groep) en de directeur 25 Schoolgids objs De Vuurvogel

SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. Algemeen deel

SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. Algemeen deel SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN Algemeen deel Assen T.b.v. schooljaar 2013/2014 VOORWOORD Openbaar onderwijs en Plateau De 13 scholen maken onderdeel uit van Plateau openbaar onderwijs Assen.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. Algemeen deel

SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. Algemeen deel SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN Algemeen deel Assen T.b.v. schooljaar 2015/2016 VOORWOORD Openbaar onderwijs en Plateau De 13 scholen maken onderdeel uit van Plateau openbaar onderwijs Assen.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. Algemeen deel

SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. Algemeen deel SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN Algemeen deel Assen T.b.v. schooljaar 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk nummer SCHOOLGIDSEN ALGEMEEN DEEL (GEZAMENLIJKE TEKST) Pagina nummer Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. Algemeen deel

SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. Algemeen deel SCHOOLGIDS PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN Algemeen deel Assen T.b.v. schooljaar 2017-2018 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk nummer SCHOOLGIDSEN ALGEMEEN DEEL (GEZAMENLIJKE TEKST) Pagina nummer Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht).

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht). Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker 0 Inhoudsopgave blz 1. Aanleiding 2 2. Visie 2 3. Doelstellingen 2 4. Situaties 2 4.1 Drietal scenario s 2 4.1.1.Het kind wordt ziek op school.

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1. Commissie: de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 18a lid 11 van de WPO; 2. Loket Plein

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Februari 2011 0 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen. Inleiding. De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing

Nadere informatie

Klachten over het onderwijs?

Klachten over het onderwijs? Klachten over het onderwijs? Waar kun je terecht Inspectie van het Onderwijs Onderwerpen in deze brochure: Wat te doen bij klachten over het onderwijs? Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders scheiden hebben zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie CvB 18 december 2012 Ter bespreking in staf (o.a. advies Besturenraad ingewonnen) MO 12 januari 2013 Ter eerste advisering GMR

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of te verstrekken.

Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of te verstrekken. Protocol Medisch handelen & medicijnverstrekking Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Een kind wordt ziek op school... 2 3. Het verstrekken van medicijnen... 3 4. (Reguliere) medische

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO

SAMENVATTING Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO SAMENVATTING 105106 - Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO Volgens klaagster is de school tekortgeschoten in de begeleiding van haar dochter en is voor

Nadere informatie

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs behandelt klachten die afkomstig zijn uit het primair en speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs, de

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol: Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Besluitvorming en communicatie Bespreken MO 29 januari 2015 Instemming GMR 4 februari 2015 Vaststellen definitieve versie bestuur 4 februari

Nadere informatie

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Protocol Schorsen & Verwijderen Stichting Penta in Hoorn 1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Allereerst: het belang van het kind staat centraal. De schorsing en/of verwijdering als strafmaatregel

Nadere informatie

GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING

GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING Bijlagen: 1. Katern toelating en verwijdering 2. Protocol Schorsing en verwijdering 3. Criteria toelating 4. Onacceptabel gedrag 5. Weigering gebaseerd

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs 1. Kader Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Incidenteel niet erg. Het wordt pas erg als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie