Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer"

Transcriptie

1 CONCEPT ANTENNEBELEID 2013 december 2013 Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

2 Pagina 2 van 26

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Doel beleid Procedure Leeswijzer ACHTERGRONDINFORMATIE Antenne-installatie Plaatsingsmogelijkheden van antennes Gezondheid Informatiebronnen antenne-installaties WET- EN REGELGEVING De Wabo en procedures tot afwijken van het bestemmingsplan ANTENNEBELEID GEMEENTE LOON OP ZAND Huidige locaties antenne-installaties Algemene uitgangspunten Uitgangspunten situering masten Inhoud regeling antenne-installaties voor mobiele communicatie BIJLAGE A LITERATUUR BIJLAGE B BEGRIPSBEPALINGEN BIJLAGE C EFFECTEN OP DE GEZONDHEID BIJLAGE D OVERIGE WETGEVING BIJLAGE E LOCATIES ANTENNE-INSTALLATIES GEMEENTE LOON OP ZAND BIJLAGE F VERBEELDING GEBIEDSINDELING ANTENNEMASTEN Pagina 3 van 26

4 1 INLEIDING Mobiele communicatie maakt de laatste jaren een ongekende groei door. Burgers en bedrijven hechten belang aan goede mobiele communicatiemogelijkheden. De ontwikkelingen op het gebied van mobiele communicatie volgen elkaar in snel tempo op. Het tijdperk van de mobiel communiceren begon met mobiel bellen en per sms, ook wel de tweede generatie genoemd (2G). Daarna kwam UMTS, het 3rd generation (3G) netwerk. Hiermee is het mogelijk via de telefoon op internet te gaan. De opvolger van het 3G netwerk is UMTS-LTE, het 4th generation (4G) netwerk. Dit mobiele netwerk maakt het mogelijk om zonder vertraging live video s, foto s en andere grote bestanden te bekijken en te delen vanaf je smartphone. De mobiele communicatie kan niet plaatsvinden zonder antennes. Door het toenemende aantal gebruikers en aanbieders van mobiele communicatienetwerken is er sprake van een groeiende vraag naar plaatsingsmogelijkheden voor antenne-installaties. Vaak kunnen antenne-installaties geplaatst worden op bestaande bouwwerken, waardoor deze (meestal) omgevingsvergunningvrij kunnen worden geplaatst. Indien er geen bestaande hoge bouwwerken aanwezig zijn, moeten dergelijke installaties in speciale masten worden geplaatst. Het plaatsen van vrijstaande masten voor antenne-installaties is omgevingsvergunningplichtig. De meeste bestemmingsplannen voorzien echter niet in de mogelijkheid om masten ten behoeve van antenne-installaties te bouwen. Wel kan de gemeente Loon op Zand met behulp van een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan medewerking verlenen aan de plaatsing van een antennemast. Providers doen steeds vaker een beroep op de gemeente voor het plaatsen van installaties om een goede bereikbaarheid te waarborgen. Het zoeken naar goede locaties voor de noodzakelijke antenne-installaties is telkens weer een opgave, waarbij in steeds meer gevallen een maatschappelijke discussie ontstaat. Een antenne in de achtertuin is ongewenst, om niet te spreken over de vrees voor de gezondheidsrisico s vanwege elektromagnetische straling. Tot dusver heeft gemeente Loon op Zand ad hoc meegewerkt aan het zoeken naar locaties en het plaatsen van antenne-installaties. Vanwege het groeiende gebruik van mobiele telefonie is het zo dat bestaande gsm antenne-installaties lang niet overal voldoende dekking meer bieden. Ten tweede wordt, vanwege het toenemende aantal smartphone gebruikers, almaar meer gebruik gemaakt van internet(-applicaties) op de mobiele telefoon. De vraag vanuit de mobiele dienstverleners naar opstelpunten (zoekgebieden) voor nieuwe UMTS- (LTE) antenne-installaties zal daarom fors toenemen. 1.1 Doel beleid De gemeente Loon op Zand streeft naar een goede ontvangst van radio- en tv-signalen, mobiel bellen en internet. Dit doet zij in het belang van de consument, die een betrouwbaar digitaal netwerk eist van hoge kwaliteit. De consument wil echter niet geconfronteerd worden met de daarvoor benodigde antenne-installaties, zeker niet in de achtertuin (Not in my back yard). Begrijpelijk worden er soms bezwaren gemaakt tegen de plaatsing van antenneinstallaties, enerzijds vanwege de aantasting van de schoonheid van de omgeving en anderzijds vanwege de eventuele schadelijke straling die de gezondheid zou kunnen aantasten. Voorlopig heeft geen enkel wetenschappelijk onderzoek kunnen bevestigen dat de straling in de vorm van elektromagnetische velden nabij zendmasten schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Pagina 4 van 26

5 De gemeente wil met het onderhavige document de plaatsing van nieuwe vergunningsplichtige antenne-installaties in goede banen leiden, dusdanig dat de belangen van provider en burger worden behartigd. Om te komen tot een verantwoorde stedenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijke inpassing van antennemasten is beleid ten aanzien van de locatiekeuze noodzakelijk. De gemeente wil twee doelen bereiken via het onderhavige beleidsdocument, die hierbij toegelicht worden: A Een verantwoorde ruimtelijke inpassing van vergunningsplichtige antenne-installaties B Het streven naar een telecommunicatienetwerk van acceptabele kwaliteit 1.2 Procedure Het concept Antennebeleid 2013 is door het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand op 4 december 2013 gepubliceerd in de Duinkoerier, het Elektronisch Gemeenteblad en op Vervolgens heeft de conceptbeleidsnotitie voor iedereen gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode was het mogelijk een inspraakreactie in te dienen tegen het concept Antennebeleid Van die mogelijkheid is wel/geen gebruik gemaakt. De beleidsnotitie is op [DATUM] vastgesteld door de gemeenteraad. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 is achtergrondinformatie over antenne-installaties opgenomen en de daarbij behorende maatschappelijke discussie. Vervolgens worden in het derde hoofdstuk alle relevante wetten en regels voor het plaatsen van antenne-installaties besproken. In het vierde hoofdstuk staan de beleidsregels die de gemeente hanteert voor de plaatsing van vergunningsplichtige antenne-installaties (masten). Deze regelgeving is opgesteld op basis van het belang van provider, burger en gemeente zelf. Deze zijn opgenomen in paragraaf 4.4. Pagina 5 van 26

6 2 ACHTERGRONDINFORMATIE Op 1 oktober 2013 telde Nederland antenne-installaties voor mobiele communicatie (telefonie en mobiel internet). Dat aantal groeit nog jaarlijks. De afgelopen twee jaar steeds met ruim 5 procent. In 2012 kwamen er per saldo 1366 antennes bij. Het bereik van een antenne varieert van 100 meter tot 10 kilometer, dat hangt samen met het gebied waar deze staat. In een dunbevolkt gebied kan een antenne een groot gebied van goed signaal voorzien. In een stad zijn er meer nodig, omdat daar meer obstakels staan en er meer gebruikers zijn. Dit verklaart ook slecht bereik rond grote evenementen. Hoe meer mensen gebruik maken van mobiele communicatiediensten, des te meer antenne-installaties er nodig zijn. 2.1 Antenne-installatie Draadloze signalen kunnen door elektromagnetische velden of radiofrequenties verstuurd worden. In het dagelijks leven zouden we niet meer zonder radiofrequenties kunnen. Zonder deze frequenties zouden we bijvoorbeeld niet kunnen bellen met onze gsm en niet kunnen luisteren naar de autoradio. Mobiele communicatie kan niet zonder antennes tot stand komen. Afhankelijk van de te overbruggen afstand tussen zender en ontvanger en de gebruikte frequentie, is er een bepaald zendvermogen nodig. Hoe groter de te overbruggen afstand, des te krachtiger het zendvermogen moet zijn. Elke antenne-installatie heeft een beperkte capaciteit. In drukbevolkte gebieden waar veel gebruik gemaakt wordt van allerlei telecommunicatiediensten zijn meer antennes nodig dan in minder drukke gebieden. 2.2 Plaatsingsmogelijkheden van antennes Een mobiele operator (provider) gaat altijd op zoek naar de meest ideale plek voor een antenne-installatie. Hierbij is de locatie van de gebruiker belangrijk. Een kerktoren midden in een dorp is bijvoorbeeld een locatie die vaak wordt benut met antennes. Signalen die via een dergelijke hoog geplaatste antenne-installatie lopen, ondervinden weinig hinder van obstakels, waardoor het signaal krachtiger is en langere afstanden kan overbruggen. Wanneer hoge opstelpunten (op gebouwen) niet beschikbaar zijn, moet de operator op zoek naar een alternatief. Hierdoor kan het voorkomen dat de operator een dekking- of capaciteitsprobleem niet met één enkele antenne kan oplossen. Elke operator heeft een eigen mobiel netwerk. Een goede dekking voor de ene operator betekent niet per definitie dat ook de andere operators bij gebruikmaking van dezelfde antennemasten over een goede dekking beschikken. Het plaatsen van vergunningsvrije antenne-installaties gaat vaak eenvoudig. Voor de plaatsing van vergunningsplichtige antennes ligt dat anders. De gemeente moet vaak bereid zijn een afwijking van het bestemmingsplan toe te staan, omdat het bestemmingsplan een vergunningsplichtige antenne-installatie vaak niet rechtstreeks toestaat. Deze beleidsnotitie biedt een handvat om aanvragen voor vergunningsplichtige antenne-installaties te behandelen en tot een zorgvuldige overweging te komen. De gemeente kijkt voornamelijk met een stedenbouwkundige bril en wil, onder andere met het antennebeleid dat zij voert, ontsiering van de omgeving en wildgroei van antenne-installaties en masten voorkomen. Daarom worden operators gewezen gebruik te maken van sitesharing, een wettelijke verplichting op basis van de Telecommunicatiewet. Wanneer sitesharing niet mogelijk blijkt is gebruik maken van bestaande (hoge) gebouwen een goed alternatief. Het plaatsen van een solitaire mast moet altijd de laatste optie zijn. Pagina 6 van 26

7 2.3 Gezondheid De plaatsing van antenne-installaties zorgt regelmatig voor maatschappelijke onrust vanwege onzekerheid bij de burger over de effecten op de gezondheid (zie bijlage C). Daarnaast zijn antenne-installaties en met name de masten ongewenst in de achtertuin. De consument wil enerzijds een betrouwbaar netwerk, dat een hoge kwaliteit levert, anderzijds wil men niet geconfronteerd worden met antenne-installaties, vanwege ontsiering van de omgeving en angst voor eventuele effecten op de gezondheid. De operator wil een betrouwbaar netwerk van hoge kwaliteit realiseren voor haar klanten. Het oordeel over de mogelijke gezondheidsrisico s is aan de minister van Infrastructuur & Milieu voorbehouden en leent zich niet voor beoordeling door het gemeentelijk bestuur. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is van mening dat er gelet op de onderzoeken, geen aanwijzingen zijn die een terughoudend beleid ten aanzien van de plaatsing van UMTS en GSM in de leefomgeving rechtvaardigen. Ook de jurisprudentie van de Raad van State geeft aan dat omgevingsvergunningen niet op basis van gezondheidsoverwegingen mogen worden geweigerd. 2.4 Informatiebronnen antenne-installaties Het is voorstelbaar dat burgers vragen hebben over antenne-installaties. De volgende websites bevatten relevante informatie: Op deze website is onder andere informatie over geplaatste vergunningsplichtige antennes te vinden en alle wetgeving met betrekking tot de plaatsing van antennes. Op deze site staat veel informatie over antennes en overheidsbeleid. Op deze website staan de locaties van de antenneinstallaties op een kaart aangegeven. Pagina 7 van 26

8 3 WET- EN REGELGEVING Voor de plaatsing van antenne-installaties gelden diverse wetten en regels. Deze worden niet alleen op gemeentelijk niveau vastgesteld, maar ook bijvoorbeeld op nationaal en internationaal niveau zijn er wetten, regels en verdragen die van toepassing kunnen zijn bij de plaatsing van een antenne-installatie. De volgende wet- en regelgeving (wetten en verdragen) is van toepassing op antenneinstallaties voor mobiele telefonie: Nationaal antennebeleid, de Antenneconvenant, artikel 10 uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), de Telecommunicatiewet, de Wet milieubeheer, de Monumentenwet, de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant zijn geen regels opgenomen ten aanzien van antennes. Wel is ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur (EHS) opgenomen dat een bestemmingsplan dat is gelegen in de ecologische hoofdstructuur: a. strekt tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden; b. regels stelt ter bescherming van de ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden en daarbij rekening houdt met de overige aanwezige waarden en kenmerken, waaronder de cultuurhistorische waarden en kenmerken. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vergunningsplichtige antenne-installatie moet getoetst worden aan a) het bestemmingsplan, b) het bouwbesluit, c) de bouwverordening en eventueel d) de monumentenwet. Dus indien de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen niet past in het bestemmingsplan dan vormen deze genoemde documenten het toetsingskader. Daarvoor zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Zo min mogelijk masten en het verplicht delen van masten (site-sharing); Uitgaan van de visueel meest gunstige locatie, zo ver mogelijk uit het zicht; Zo passend mogelijk integreren in de omgeving. Het toetsingskader voor de beoordeling van het plaatsen van een mast vindt zijn grondslag in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met de Wet Milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening (Wro) daarin geïntegreerd. Het toetsingskader en de wet worden uitvoerig besproken in paragraaf 3.1. Alle overige wetten, beleidsdocumenten en verdragen die mede van toepassing zijn bij de plaatsing van antenne-installaties zijn terug te vinden in bijlage D. 3.1 De Wabo en procedures tot afwijken van het bestemmingsplan Sinds 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) met een bijbehorend complex van wet- en regelgeving van kracht. De Wabo brengt diverse vergunningstelsels voor activiteiten in de leefomgeving onder in één vergunningstelsels; dat voor de omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kan toestemmingen bevatten voor meerdere activiteiten. Een omgevingsvergunning kan dus worden afgegeven voor zowel de activiteit bouwen van een bouwwerk, afwijken van een bestemmingsplan als veranderen van een beschermd rijksmonument. Omgevingsvergunningsvrij Voor antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie die niet hoger zijn dan 5 meter (gemeten vanaf de voet van de installatie) is geen omgevingsvergunning nodig voor de bouwactiviteit en de planologische gebruiksactiviteit als deze op minimaal 9 meter hoogte worden geplaatst (bijlage II van het Bor). Dit zijn bijvoorbeeld antennes voor gsm en UMTS. Aan de vergunningsvrijheid van een deel van deze antennes zijn aanvullende voorwaarden gesteld. Deze staan in het Antenneconvenant. Ook andere antenne-installaties zijn onder bepaalde voorwaarden omgevingsvergunningvrij voor de genoemde activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn kleine schotelantennes, Pagina 8 van 26

9 antennemasten voor C2000 (het communicatiesysteem voor hulpverleningsdiensten) en de masten voor elektronische waarschuwing en alarmering bij rampen, de zogenaamde WASmasten en antenne-installaties van radiozendamateurs. De omgevingsvergunningsvrijheid geldt niet voor het bouwen van antenne-installaties op of aan monumenten. Omgevingsvergunningsplichtig Voor antenne-installaties hoger dan 5 meter is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Ook voor het bouwen van antenne-installaties kleiner dan 5 meter op gemeentelijke- en rijksmonumenten is voor de activiteit bouwen van een bouwwerk een omgevingsvergunning vereist (plaatsing op monumenten is altijd vergunningsplichtig). Voor het plaatsen van een antenne-installatie op een rijksmonument en gemeentelijk monument is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Er zijn twee procedures om een omgevingsvergunning voor te bereiden, de reguliere voorbereidingsprocedure en de uitgebreide voorbereidingsprocedure. In principe wordt voor alle aanvragen om omgevingsvergunning de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd, tenzij anders is bepaald. De reguliere voorbereidingsprocedure moet binnen 8 weken worden doorlopen (plus eventueel een verlenging van 6 weken). Als deze wettelijke termijn wordt overschreden dan ontstaat er van rechtswege een vergunning. Toetsing aan het bestemmingsplan Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden getoetst aan het bestemmingsplan. Artikel 2.1 eerste lid sub c. van de Wabo geeft aan dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Voor de activiteit bouwen van een bouwwerk welke in strijd is met het bestemmingsplan zijn er echter verschillende mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen waarin wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Binnenplans afwijken In een bestemmingsplan kan aangegeven zijn in welke gevallen en onder welke voorwaarden van de regels afgeweken kan worden. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan kan met een binnenplanse afwijking medewerking worden verleend (artikel 2.1, lid1 sub c Wabo juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º Wabo). Buitenplans afwijken voor kruimelgevallen In bijlage II, artikel 4 van het Bor is een lijst met zogenaamde planologische kruimelgevallen opgenomen. Voor deze relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan kan een aparte procedure worden doorlopen. Antenne-installaties niet hoger dan 40 meter staan in deze kruimellijst opgenomen (artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2º Wabo). Buitenplans afwijken en van tijdelijke aard De mogelijkheid om tijdelijk van de regels van het bestemmingsplan af te wijken, kan uitsluitend voor tijdelijke voorzieningen worden gebruikt. Daarna moet men het tijdelijk geplaatste bouwwerk weer verwijderen of het tijdelijke gebruik beëindigen. Een aanvrager moet met een verklaring of met een toelichting aangeven voor welke periode en waarvoor de tijdelijke voorziening noodzakelijk is. Alleen als de tijdelijkheid van het plan duidelijk aantoonbaar is, kan de gemeente tijdelijk van het bestemmingsplan afwijken (artikel 2.1, lid 1, onder c juncto art. 2.12, lid 2 Wabo). Buitenplans afwijken Voor alle overige gevallen kan een gemeente alleen (buitenplans) afwijken van het bestemmingsplan als een activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. (artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º Wabo). Om in deze gevallen een omgevingsvergunning te kunnen verlenen dient de uitgebreide voorbereidingsprocedure doorlopen te worden. Pagina 9 van 26

10 De Wet milieubeheer De Wet milieubeheer is geïntegreerd in de Wabo en de inhoud van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) is opgenomen in Bijlage I onder C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hierdoor moet voor deze milieu- inrichtingen of activiteiten een omgevingsvergunning aangevraagd worden. De twee meest voorkomende situaties waardoor een antenne-installatie omgevingsvergunningsplichtig is voor de activiteit oprichten van een milieu-inrichting, zijn: Als de antenne-installatie een ingangsvermogen heeft van meer dan 4 kw; Als de zendinrichting één of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren heeft met een vermogen of een gezamenlijk vermogen van minimaal 1,5 kw. Bij de beoordeling van het ingangsvermogen van de zendinrichting wordt uitgegaan van het totale elektrische vermogen dat door de inrichting kan worden opgenomen en gebruikt wordt voor omzetting in elektromagnetische energie. Hierbij wordt in dus niet het zendvermogen bedoeld, maar het van elektriciteitsnet opgenomen vermogen. Antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie werken meestal met opgenomen vermogens die veel lager zijn dan 4 kw. Om die reden is geen omgevingsvergunning nodig voor het oprichten van een milieuinrichting. Voor bijvoorbeeld een landelijke omroepzender wordt meestal gebruik gemaakt van opgenomen vermogens van meer dan 4 kw. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plannen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst uit gaat zien. De Wro regelt hoe deze plannen tot stand komen en gewijzigd worden. In de Wro is onder meer vastgelegd hoe de lokale overheden met bestemmingsplannen moeten omgaan en hoe deze zo nodig moeten worden aangepast. Het bestemmingsplan en de beheersverordening blijven de planologische toetsingskaders met de inwerkingtreding van de Wabo. Als gevolg van de Wabo verdwijnen de regels over de verlening en handhaving van die toestemmingen uit de Wet ruimtelijke ordening. De Wro blijft echter de centrale wet voor het ruimtelijke ordeningsrecht. Zo wordt in deze wet voorzien in regels over kaderstellende en normatieve ruimtelijke plan- en besluitvorming op gemeentelijk, provinciaal en Rijksniveau. Ook biedt de Wro de regels voor coördinatie, schadevergoeding en grondexploitatie. Pagina 10 van 26

11 4 ANTENNEBELEID GEMEENTE LOON OP ZAND In de inleiding zijn de twee doelen die de gemeente wil bereiken met het antennebeleid reeds behandeld, namelijk: A Een verantwoorde ruimtelijke inpassing van vergunningsplichtige antenne-installaties B Het streven naar een telecommunicatienetwerk van acceptabele kwaliteit Onder een verantwoorde ruimtelijke inpassing van antenne-installaties wordt verstaan: masten zodanig plaatsen, zodat deze minimaal waar te nemen zijn vanuit de leefomgeving De gemeente hecht vanuit welstands- en stedenbouwkundig oogpunt waarde aan een zo goed mogelijke integratie van antenne-installaties. Onder een betrouwbaar telecommunicatienetwerk van acceptabele kwaliteit wordt verstaan: volledige dekking van stedelijk gebied en langs grote wegen; voldoende capaciteit van het netwerk binnen stedelijk gebied en langs grote wegen (in het buitengebied is minder capaciteit nodig). De gemeente is in principe altijd bereid mee te denken met de providers bij het zoeken van een geschikte plaatsingslocatie. Dat houdt niet in dat de gemeente altijd bereid is om een vergunning te verlenen. In het derde hoofdstuk zijn de bestaande wetten en beleidsnota s beschreven waarmee de gemeente Loon op Zand en de operators rekening dienen te houden bij de plaatsing van een antenne-installatie. Naast deze bestaande wet- en regelgeving heeft Loon op Zand zelf ook aanvullende beleidsuitgangspunten opgesteld, welke gelden voor vergunningsplichtige antenne-installaties. 4.1 Huidige locaties antenne-installaties De gemeente Loon op Zand heeft de afgelopen jaren diverse aanvragen voor de plaatsing van antenne-installaties ontvangen, met name voor de plaatsing van masten. De masten (in totaal 6) binnen de gemeente zijn voornamelijk te vinden langs ontsluitingswegen, op bedrijventerreinen en aan de rand van het dorp. Daarnaast zijn er enkele andere populaire opstelpunten te vinden, zoals het dak van het Efteling Hotel. In bijlage E is een overzicht (verbeelding en tabel) van de adressen van antenne-opstelpunten binnen de gemeente Loon op Zand opgenomen. Er zijn binnen de gemeentegrenzen van Loon op Zand voldoende antenne-installaties voor gsm en UMTS te vinden, in totaal (met amateurzendmasten erbij) telt de gemeente 33 installaties. Vergelijkbare gemeenten (zowel in oppervlakte als aantal inwoners) als Goirle en Oisterwijk tellen respectievelijk 15 en 46 installaties. Het beleid van de gemeente is enerzijds gericht op de wensen van de providers, maar wil anderzijds het aantal nieuwe antennemasten tot een minimum beperken. Pagina 11 van 26

12 4.2 Algemene uitgangspunten Wanneer providers antenne-installaties plaatsen dienen zij rekening te houden met enkele uitgangspunten die in deze paragraaf zijn opgenomen. Deze worden gehanteerd naast de geldende wet- en regelgeving in hoofdstuk 3 en bijlage D. Looptijd beleid Allereerst heeft het antennebeleid van de gemeente Loon op Zand een onbepaalde looptijd. Het beleid is geldig tot het moment dat een herziening heeft plaatsgevonden. Een herziening kan plaatsvinden omwille van nieuwe wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en door een veranderde praktijksituatie. Behoud bestaande vergunningsplichtige installaties en masten Loon op Zand kiest voor behoud van bestaande installaties en masten. Mogelijkheden op bestaande masten, met name de hoge antennemasten op het industrieterrein en langs de N261, dienen eerst benut te worden voordat naar alternatieve locaties wordt gekeken. Nieuwe antennemasten Loon op Zand wil een zo klein mogelijk aantal vrijstaande antennemasten en benadrukt daarom het belang van site-sharing. De verplichting tot site-sharing houdt in dat zendgemachtigden elkaar tegen een redelijke vergoeding moeten toelaten op de masten, tenzij dit technisch onmogelijk zou zijn. Indien een provider het wenselijk vindt een antenneinstallatie nabij de gemeentegrens te plaatsen, terwijl site-sharing aan de andere kant van de grens mogelijk is, dient door de provider contact opgenomen te worden met die betreffende buurgemeenten alvorens Loon op Zand medewerking zal bieden. Daarnaast geeft de gemeente de voorkeur aan plaatsing van vergunningsvrije installaties op hoge gebouwen. Bij plaatsing van een antennemast dienen samenwerkende partijen rekening te houden met de bereikbaarheid van de mast in verband met onderhoud. Derhalve moet de mast ontsloten kunnen worden vanaf een bestaande weg. Bereikbaarheid van de masten mag niet direct vanaf rijkswegen of provinciale wegen plaatsvinden, maar altijd via wegen van lagere orde of vanaf parkeerplaatsen. 4.3 Uitgangspunten situering masten Om te komen tot een verantwoorde stedenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijke inpassing van antennemasten is beleid ten aanzien van de locatiekeuze en vormgeving noodzakelijk. We maken onderscheid tussen verschillende locaties binnen de gemeente en duiden per locatie aan in hoeverre een vrijstaande mast gewenst dan wel niet gewenst is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende gebieden. De afwegingen die per gebied zijn gemaakt worden vertaald naar werkbare regels. Deze zijn vastgelegd in paragraaf 4.4. Nieuwe antennemasten maken inbreuk op de ruimtelijke omgeving. Een mast tot maximaal 40 meter is in principe nergens wenselijk. Dit wil niet zeggen dat de gemeente de plaatsing van masten verbiedt. Ten behoeve van het streven naar een telecommunicatienetwerk van acceptabele kwaliteit is het soms noodzakelijk dat een nieuwe mast wordt geplaatst. Hieronder volgt een gebiedsindeling waarvoor specifieke regels gelden ten aanzien van het plaatsen van masten. Voorkeurslocaties voor masten zijn er niet aangezien deze nergens gewenst zijn binnen de bebouwing of in het landschap. De gemeente is bereid medewerking te verlenen aan de plaatsing van masten binnen enkele gebieden, maar lang niet overal. Overigens is het voorstelbaar dat de voorwaarden voor bepaalde situaties te beperkend zijn. Daarom kan in bepaalde gevallen, na een zorgvuldige afweging, gemotiveerd afgeweken worden van de voorwaarden zoals in deze beleidsnotitie opgenomen. Pagina 12 van 26

13 4.3.1 Landelijk gebied Onder het buitengebied worden de gebieden buiten de bebouwde kom verstaan, ook wel aangeduid als landelijk gebied. Hieronder vallen gebieden met een agrarisch karakter, maar ook natuur- en recreatiegebieden. De gemeente Loon op Zand streeft naar een zo gunstig mogelijke landschappelijke inpassing van antenne-installaties, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en/of natuurwaarden in de directe omgeving. In principe dienen de installaties in het buitengebied te worden gerealiseerd waar zij de minste horizonvervuiling opleveren. Het beleidsuitgangspunt om de installaties en vrijstaande zendmasten bij reeds gebouwde of gerealiseerde elementen in het gebied te plaatsen, is in deze gebieden dan ook van groot belang voor de gemeente. Te denken valt aan wegen, viaducten, hoogspanningsmasten en verkeersportalen, maar ook aan agrarische bedrijfscentra en de daar aanwezige hogere bouwwerken, zoals silo s. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van hoge bouwwerken in het buitengebied, verdient het aanbeveling extra zorg te besteden aan het zoeken naar dergelijke objecten. De term landelijk gebied doet onrecht aan de rijke verscheidenheid van het landschap binnen de gemeente. De gemeente maakt onderscheid tussen enkele hoofdtypes van gebieden. Per hoofdtype kunnen naast de bovengenoemde gewenste combinatie met reeds bestaande elementen in het landschap, nadere eisen geformuleerd worden die betrekking hebben op kenmerken van het gebied, waar een installatie gepland staat. Een eerste onderscheid dat gemaakt kan worden, is of het gebied in kwestie een open of gesloten landschap is. Zo zal een installatie in een open weidelandschap eerder opvallen dan in een bos. Een locatie in of aan een bos verdient dan ook de voorkeur boven een locatie midden in een open weidegebied. Ook het maken van onderscheid in beschermde en niet-beschermde natuurgebieden is gewenst. In een beschermd natuurgebied dient een grote mate van terughoudendheid te worden betracht bij de plaatsing van nieuwe installaties. Enkele beschermde gebieden zijn landelijk bepaald, en worden aangeduid als Natura 2000-gebied. Een van deze gebieden valt binnen de gemeentegrenzen van Loon op Zand, namelijk de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (Gebiedsnummer 131) Bebouwd gebied De Bebouwde kom is dat gebied binnen de gemeente dat in de bouwverordening wordt aangeduid als bebouwde kom. Mochten er in de toekomst wijzigingen (nieuwe grenzen) worden doorgevoerd in de bouwverordening, dan past dit beleid daar automatisch op aan. De inpassing van antenne-installaties in de bebouwde kom levert over het algemeen minder problemen op dan plaatsing in het buitengebied. In de bebouwde kom zijn er namelijk meestal voldoende bouwwerken waar antenne-installaties bouwvergunningvrij geplaatst kunnen worden. De visuele inpasbaarheid is hierdoor relatief makkelijk te realiseren. Zowel vanuit ruimtelijke oogpunt als vanuit het oogpunt van effectief zendbereik zal in eerste instantie gekozen worden om gebruik te maken van site-sharing of antenne-installaties op hoge gebouwen te plaatsen. Binnen de bebouwde kom is het realiseren van vrijstaande zendmasten vanwege de grote zichtbaarheid minder gewenst. Daarom voeren veel gemeenten voor locaties met een woonof recreatieve functie binnen de bebouwde kom een restrictief beleid voor wat betreft plaatsing van vergunningsplichtige antenne-installaties (masten) Categorieën A Ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000 Binnen de grenzen van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000 gebied de Loonse en Drunense Duinen is het verboden om antennemasten te plaatsen. Het behoud van landschappelijke- en natuurwaarden stelt de gemeente Loon op Zand voorop, mede in het kader van de provinciale verordening. Mochten er in de toekomst wijzigingen (nieuwe grenzen) worden doorgevoerd in de provinciale verordening en de aanduiding van de EHS, dan past dit beleid daar automatisch op aan. Pagina 13 van 26

14 B Buitengebied regionale infrastructuurader Er loopt één regionale verkeersader door de gemeente. Dit betreft de A261/N261. Langs deze weg is een zone aangewezen waar antennemasten onder voorwaarden zijn toegestaan. Wel wordt verwezen naar nationale wet- en regelgeving en het antenneconvenant. Deze afweging is gemaakt op basis van bestaande masten die reeds langs deze weg gesitueerd zijn, maar vrijwel niet opvallen. Dat komt omdat deze veelal langs bosgebied zijn gelegen. De masten verdwijnen als het ware in het landschap. De tweede infrastructuurader die door de gemeente loopt zijn de hoogspanningsmasten langs de westelijke gemeentegrens. Een nieuwe mast nabij hoogspanningsmasten zal niet tot extra horizonvervuiling leiden. Extra plaatsingsvoorwaarde: voor regionale infrastructuuraders is dat masten maximaal tot 30 meter vanaf de as van een verharde weg mogen worden geplaatst. C Buitengebied overig Het is onder strikte voorwaarden toegestaan om in het overige buitengebied antennemasten te plaatsen. Binnen de categorie overige buitengebied worden ook de recreatiegebieden De Efteling en Experience Island gerekend. De operator wordt verplicht tot het uitzoeken van een locatie binnen het zoekgebied waar de mast wegvalt nabij bebouwing, een bomenrij of in het bos. D Bedrijventerreinen en buitensportterreinen Onder deze gebieden vallen buitenterreinen waar sportverenigingen actief zijn en Bedrijvenpark Kaatsheuvel en De Hoogt te Loon op Zand. Het is onder voorwaarden toegestaan om antennemasten op bedrijventerreinen en buitensportcomplexen te plaatsen. In deze gebieden is het relatief goed mogelijk om een mast op een goede manier in te passen. Het esthetische aspect is hier van minder groot belang, zodat inpassing van antenne-installaties makkelijker is, tenzij een sportterrein in een woonomgeving in gelegen. Specifieke voorwaarden zijn: zoveel mogelijk op bestaande gebouwen of bouwwerken (er dient ook hier door de aanvrager aangetoond te worden dat plaatsing van een bouwvergunningvrije installatie niet mogelijk is); vrijstaande masten worden zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst (voornamelijk bekeken vanuit de nabijgelegen gebieden met een woonfunctie). E Woongebieden Onder deze gebiedscategorie vallen de woongebieden van Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. In deze gebieden is het onder strikte voorwaarden toegestaan om antennemasten te plaatsen. Door de maatschappelijke onrust en vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn deze locaties ongewenst voor de plaatsing van masten. De gemeente is uitsluitend bereid om af te wijken van dit beleid als de aanvrager kan aantonen dat binnen de aangegeven zonering geen adequate locatie of oplossing gevonden kan worden. Het aantonen van deze noodzaak gaat op basis van een onderbouwing van een dekkingsprobleem, capaciteitsprobleem en/of onmogelijkheid tot site-sharing. Voorkomen moet worden dat masten worden gesitueerd in open gebieden. Daarnaast dient zorgvuldig te worden omgegaan met de historische linten binnen de gemeente. Binnen woongebieden gelden de volgende plaatsingsvoorwaarden: Niet binnen een afstand van 50 meter tot scholen in woongebieden; Niet in open terrein; Niet binnen 50 meter tot aan de as van historische linten, aangeduid in de gemeentelijke structuurvisie. Pagina 14 van 26

15 4.3.4 Verbeelding Op basis van de afwegingen die per gebied zijn gemaakt (zie paragraaf 4.3.3, de categorieën A t/m E) is een overzichtstabel samengesteld (tabel 2) en een verbeelding gemaakt (bijlage F). De gebiedsgrenzen zijn globaal aangegeven. Om discussie te voorkomen dat een locatie binnen of buiten een aangeduid gebied ligt, is alleen hetgeen in paragraaf 4.4 is vermeld bindend. Overzichtstabel plaatsing masten Gebiedscategorie Gebieden binnen die categorie Gebiedsaanduiding Beleidstype en - regels Mogelijk afwijken? A EHS Loonse & Drunense Duinen Landgoederen EHS overig Grenzen EHS Restrictief beleid. Regels: - verbod plaatsing vanwege natuurwaarden Nee B Regionale infrastructuur N261 Hoogspanningsmast Tot 30 m vanaf de as van de transportroute Stimulerend beleid. Regels: - plaatsing toegestaan Ja C Buitengebied overig Overige buiten de bebouwde kom Overige niet genoemd in A t/m E. Recreatiegebieden De Efteling en Experience Island behoren ook tot deze categorie. Stimulerend beleid onder voorwaarden. Regels: - plaatsing toegestaan - niet in open weide, akkers en overige open gebieden - niet in gebieden die zijn aangeduid als agrarisch met landschappelijke en/of natuurwaarden - maximale afstand van 30 meter tot de as van een verharde weg Ja, onder strikte voorwaarden D Bedrijventerreinen en sportterreinen Bedrijvenpark Kaatsheuvel De Hoogt in Loon op Zand Sportterreinen Kadastrale begrenzing sportterrein. Bestemmingsplan/beheersverordening & bouwverordening Stimulerend beleid. Regels: - plaatsing toegestaan - minimale afstand van 50 meter tot woongebied: cat. E Ja E Woongebied De kommen Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer Bestemmingsplan/beheersverordening & bouwverordening Restrictief beleid. Regels: - verbod plaatsing masten vanwege gevoeligheid gebied / onwenselijk Nee, tenzij Tabel: overzicht toetsingskader antennemasten 4.4 Inhoud regeling antenne-installaties voor mobiele communicatie In deze paragraaf zijn regels opgenomen die gehanteerd worden bij de plaatsing van antenne-installaties indien een omgevingsvergunning slechts kan worden verleend in afwijking van het desbetreffende bestemmingsplan. Pagina 15 van 26

16 Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) Antennemast: een bouwwerk van niet minder dan 5 en niet meer dan 40 meter hoog voor de plaatsing van ontvangstinstallaties voor telecommunicatiedoeleinden; b) Ecologische hoofdstructuur (EHS): beschermd natuurgebied zoals aangeduid in de Verordening ruimte; c) Regionale infrastructuurader: de autoweg A261/N261 en de hoogspanningskabels; d) Overig buitengebied: het overige buitengebied, niet een regionale infrastructuurader en niet een buitensportterrein; e) Buitensportterreinen: gebieden waar buitensportactiviteiten plaatsvinden; f) Bedrijventerreinen: De Hoogt in Loon op Zand en Bedrijvenpark Kaatsheuvel; g) Woongebieden: de woongebieden van Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Dit zijn alle gebieden binnen de bebouwde kom, niet zijnde een Bedrijventerrein. De grenzen zijn bepaald in de bouwverordening. Artikel 2 Een omgevingsvergunning voor de bouw van een antennemast wordt niet verleend: a) Binnen de Ecologische hoofdstructuur (EHS) zoals deze is begrensd in de Verordening ruimte; b) Binnen een afstand van 50 meter tot scholen in woongebieden; c) Op en bij open velden, parken, speelvoorzieningen en pleinen in woongebieden; d) Binnen een afstand van 50 meter tot aan de as van historische linten, aangeduid in de gemeentelijke structuurvisie. Deze regeling geldt voor de gehele gemeente Loon op Zand; e) Niet in weidelandschap, akkerland en open velden binnen het overige buitengebied; f) Niet op gronden die in een bestemmingsplan zijn aangeduid als gebied met landschappelijke- en/of natuurwaarden binnen het overige buitengebied. Artikel 3 Ingeval de hoogte van andere bouwwerken, dan wel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, meer bedraagt dan 5 meter, maar niet meer dan 40 meter (masten), kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen en deze bouwwerken toestaan, mits het gaat om bouwwerken in de vorm van antenne-installaties voor mobiele communicatie. De omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien: a) De noodzaak van plaatsing is aangetoond; b) Is aangetoond dat plaatsing van een antenne-installatie niet mogelijk is in een bestaande mast (site-sharing) of op bestaande gebouwen; c) Is aangetoond dat de antenne inpasbaar is gelet op de ruimtelijke, landschappelijke of ecologische kwaliteit van het terrein, in relatie tot de kwaliteit van aangrenzende gebieden. In de afweging omtrent het toestaan van een afwijking van het bestemmingsplan, worden in ieder geval de beschermde soorten krachtens de Floraen Faunawet betrokken; d) De bouwkundige inpasbaarheid van de antenne is aangetoond; e) Aan de Algemene Verordening voor Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) is getoetst of ondergrondse leidingen verplaatst mogen worden ten behoeve van de bouw van een antennemast. Uitsluitend de volgende gebieden komen in aanmerking: f) Woongebieden, niet strijdig met artikel 2b t/m 2d; g) Langs regionale infrastructuuraders, uitsluitend binnen een afstand van 50 meter vanaf de as van een verharde weg; h) Binnen het overige buitengebied, uitsluitend binnen een afstand van 30 meter vanaf de as van een verharde weg en niet strijdig met artikel 2e en 2f. i) Op bedrijventerreinen; j) Op buitensportterreinen. Pagina 16 van 26

17 BIJLAGE A LITERATUUR Beleidsdocumenten Gemeente Goirle (2013), Ontwerp antennebeleid. Gemeente Houten (2012), Ontwerp antennebeleid. Gemeente Oisterwijk (2002), Ontwerp antennebeleid. Rijksoverheid (2000), Nationaal Antennebeleid. Vereniging Nederlandse Gemeenten (2010), Voorbeeldnota gemeentelijk Antennebeleid. Websites Nieuwsberichten Lanen, A. van (2013), Tilburg redt het niet met 287 antennes, Brabants Dagblad, 8 mei Pagina 17 van 26

18 BIJLAGE B BEGRIPSBEPALINGEN Antenne: Een antenne is een stelsel van elektrische geleiders dat elektromagnetische golven omzet in vrije elektromagnetische golven of omgekeerd. Antenne-installatie: Het geheel van een of meerdere antennes, antennedrager, bedrading en apparatuur en techniekkast met bijbehorende bevestigingsconstructie dat wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van radiofrequente elektromagnetische velden. Vergunningsvrije installaties mogen ingevolge de Wabo zonder vergunning worden opgericht, voor vergunningsplichtige installaties is ook ingevolge de Wabo een vergunning vereist. Antennemast: Een bouwwerk van niet minder dan 5 en niet meer dan 40 meter hoog voor de plaatsing van ontvangstinstallaties voor telecommunicatiedoeleinden Blootstellinglimieten: Normstelling vanuit het rijk. Er worden maximaal toelaatbare waarden gesteld voor de elektrische veldsterkte waaraan de bevolking zonder gevaar voor de gezondheid kan worden blootgesteld. C2000: Het digitale mobiele netwerk voor de hulpverleningsdiensten in Nederland; politie, ambulance en brandweer. GSM: De afkorting van Global system for mobile communications. Het is wereldwijd de meest gebruikte draadloze communicatietechnologie. Gsm wordt gebruikt om te telefoneren en om smsjes (short message service) te verzenden. LTE: Long Term Evolution is een dataoverdrachtsysteem dat een hoge performance heeft. Het is de laatste stap in de richting van de 4 e generatie en de opvolger van de huidige UMTS. Operator: Een provider zoals KPN, Vodafone en T-Mobile, die zendgemachtigd is. Opstelpunt: De plaats waar een antenne geplaatst wordt. Dit kan zijn: een mast, bouwwerk, een stuk grond. Indien wordt gesproken van het delen van opstelpunten wordt gedoeld op het delen van de betreffende locatie door verschillende operators. UMTS: Acroniem van Universal mobile telecommunications system, een nieuwe wereldwijde standaard voor mobiele telefonie. UMTS maakt internet via mobiele telecommunicatie mogelijk. Pagina 18 van 26

19 BIJLAGE C EFFECTEN OP DE GEZONDHEID Al meer dan tachtig jaar maakt de mens gebruik van elektromagnetische velden, aanvankelijk in de vorm van radio en later ook de televisie. Tegenwoordig behoren ook mobiele telefonie en WiFi tot de toepassingen die elektromagnetische velden. Is deze blootstelling schadelijk voor de gezondheid? Internationaal zijn op basis van wetenschappelijke informatie blootstellinglimieten voor elektromagnetische velden (EM-velden) vastgesteld. Deze limieten zijn door de Europese Unie aanbevolen en worden door de Nederlandse overheid gehanteerd. De limieten (referentieniveaus) bieden bescherming tegen de wetenschappelijk bewezen negatieve effecten van blootstelling aan EM-velden: het opwarmingseffect. De limieten geven de maximale waarden waaraan iemand blootgesteld mag worden gedurende 24 uur per dag, zijn hele leven lang. Deze blootstellinglimieten kunnen worden vertaald in afstanden ten opzichte van de antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie. Dit betreft afstanden voor, onder en achter de antenne, waarbinnen de limieten kunnen worden overschreden. Het gebied binnen deze afstanden mag niet voor het algemeen publiek toegankelijk te zijn. Binnen het maatschappelijk debat over de mogelijke gevaren van blootstelling aan EM-velden heerst verdeeldheid bij de burger. Tot op heden heeft wetenschappelijk onderzoek geen bewijs opgeleverd waaruit blijkt dat blootstelling aan elektromagnetische velden schadelijk is voor de gezondheid. Wel is door meerdere onderzoekers aangetoond dat bij hoge veldsterktes het lichaam kan opwarmen. Om onnodige opwarming van het menselijk lichaam te voorkomen, heeft het International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (een onafhankelijke organisatie van wetenschappers: ICNIRP), internationale richtlijnen vastgesteld voor de blootstelling van de mens aan elektromagnetische velden in het frequentiegebied van 0 Hz tot 300 GHz. De maximale blootstellingslimieten zijn vastgesteld voor o.a. gsm, UMTS en WiFi. De limieten voor gsm 900 MHz en 1800 MHz zijn respectievelijk 41 en 58 Volt per meter; voor UMTS en WiFi (2100 MHz en hoger) is de norm maximaal 61 Volt per meter en voor omroep 28 Volt per meter. Jaarlijks worden er door heel Nederland steekproefsgewijs veldsterktemetingen uitgevoerd om na te gaan of de blootstellingslimieten op publiek toegankelijke plaatsen nergens worden overschreden. Alle EM-velden van 100 KHz tot 3 GHz worden gemeten in een radiofrequent gebied en het hoogst gemeten stralingssignaal wordt geregistreerd. De meting meet de EMvelden van o.a. radio, televisie, draadloos internet, mobiele telefonie en draadloze huistelefoons. Bloodstellingslimieten worden berekend met behulp van de SAR-waarde (Specific Absorption Rate). Dit is een maat voor de hoeveelheid energie die door het lichaam wordt opgenomen als het zich in een elektromagnetisch veld bevindt. Bij teveel energieopname zorgt dit voor verwarming van het lichaam nabij het gebruik van bijvoorbeeld een mobiele telefoon (bij het oor en bij de hand). Om er zeker van te zijn dat niemand te veel wordt opgewarmd door radiogolven, is een veiligheidsmarge toegepast. Voor blootstelling van alleen delen van het lichaam heeft ICNIRP hogere SAR-waarden vastgesteld. Voor de algemene bevolking geldt voor het hoofd een SAR van 2 W/kg en voor de hand een waarde van 4 W/kg. Voor de beroepsbevolking gelden waarden van 10 W/kg voor het hoofd en 20 W/kg voor de hand. De energieopname wordt omgerekend naar een eenvoudig te meten waarde: de elektrische veldsterkte in de lucht, uitgedrukt in Volt per meter (V/m). Dit worden de referentiewaarden genoemd. Meestal worden bij metingen nabij antennezendmasten Volt/meter waarden tussen de 0 en 3 gemeten, wat betekent dat de internationale normen bij lange na niet overschreden zullen worden (www.antennebureau.nl). In de gemeente Loon op Zand is ook een aantal metingen gedaan door het Antennebureau. Aan de Udenhoutseweg in september 2008 was een maximale veldsterkte van 2,2 V/m geregistreerd. Het was een meting bij de DVB-T mast waarbij gemeten is met ingeschakeld signaal en uitgeschakeld signaal. In Kaatsheuvel aan de Jan de Rooijstraat is in september 2005 een maximale veldsterkte van 0,93 V/m gemeten, in Waalwijk aan de Groen van Prinstererlaan 45 kwam dat jaar een sterkte van 1,07 V/m naar voren. In de Loonse en Drunense Duinen is in ,54 V/m als maximale veldsterkte geconstateerd. Deze waarden Pagina 19 van 26

20 blijven ruim beneden de normen die gesteld zijn door het ICNIRP. Het betroffen metingen nabij of in de buurt van antennes, dus het is vrijwel zeker dat zelfs daar waar de blootstelling aan EM-velden het hoogst is, de gezondheid van de burger niet in gevaar komt. Deze resultaten zeggen uitsluitend iets over de straling bij geplaatste antennes en dus niets over de elektromagnetische straling die vrijkomt bij het gebruik van mobiele telefonie. Ondanks de bewijzen waarmee wetenschappers keer op keer tot de conclusie komen dat elektromagnetische straling die vrijkomt nabij antenne-installaties onschadelijk is voor de gezondheid van de mens, blijft er enige onzekerheid bestaan bij de burger vanwege de onzichtbaarheid van de straling. De gemeente Loon op Zand zal dan ook gehoor blijven geven aan deze aanhoudende bezorgdheid, in het bijzonder wanneer er een besluit tot het plaatsen van een nieuwe antennemast moet worden genomen. Pagina 20 van 26

BELEIDSNOTA ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE COMMUNICATIE

BELEIDSNOTA ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE COMMUNICATIE BELEIDSNOTA ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE COMMUNICATIE Vastgesteld door de gemeenteraad van Oss d.d. I NHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wat regelt deze beleidsnota? 2.1. Omgevingsvergunning in strijd met

Nadere informatie

Antennebureau. Bart Huizing. Bleskensgraaf 8 oktober 2013

Antennebureau. Bart Huizing. Bleskensgraaf 8 oktober 2013 Antennebureau Bart Huizing Bleskensgraaf 8 oktober 2013 Inhoud Wat is het Antennebureau? Wat zijn antennes? Hoe zit het met de gezondheid? De rol van de gemeente Wat is het Antennebureau? Het bureau van

Nadere informatie

12.38185 Raadsvoorstelnr. : STO - RWE Steller :G.T.M. Visser wethouder de heer drs. R.J. Louwman Programmabegr. :8. RO en WH

12.38185 Raadsvoorstelnr. : STO - RWE Steller :G.T.M. Visser wethouder de heer drs. R.J. Louwman Programmabegr. :8. RO en WH Hoorn ~W ~W GEMEENTE 27/09/2012 Registratiedatum 31/10/2012 Aanmaakdatum 27/09/2012 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin) 12.38185 i Afd. Ambt. : Registratienummer- : 12.38185 Behoort bij oplegger: 12.38121

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle Antennebeleid Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.1.1 Algemeen 4 1.1.2 Gemeente Goirle 6 1.2 Procedure 7 1.3 Leeswijzer 8 2. Achtergrond 9

Nadere informatie

CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012

CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012 CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012 Antennebeleid mei 2012 afdeling Ruimtelijk Beleid 1 Inhoud Inleiding 6 1 De antenne-installatie 6 1.1 Definitie antenne-installatie 6 1.2 Communicatienetwerken

Nadere informatie

Nota Antennebeleid 2016 s-hertogenboschntennebureau. Voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid

Nota Antennebeleid 2016 s-hertogenboschntennebureau. Voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid Nota Antennebeleid 2016 s-hertogenboschntennebureau Voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid 1 Inhoud Inleiding 3 1 De antenne-installatie 4 1.1 Definitie antenne-installatie 4 1.2 Communicatienetwerken

Nadere informatie

NOTA ANTENNEBELEID. raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014

NOTA ANTENNEBELEID. raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014 NOTA ANTENNEBELEID raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014 besluit b&w d.d. 29 januari 2014 Samenvatting Inleiding 1- De antenne-installatie 2- Wet en regelgeving 3- Antenne-installaties

Nadere informatie

Antennebeleid gemeente Stichtse Vecht

Antennebeleid gemeente Stichtse Vecht Antennebeleid gemeente Stichtse Vecht Versie: juni 2012 0 Inhoud Inleiding 1 De antenne-installatie 1.1 Definitie antenne-installatie 1.2 Communicatienetwerken 2 Wet- en regelgeving 2.1 Europees Verdrag

Nadere informatie

Het netwerk van T-Mobile

Het netwerk van T-Mobile Het netwerk van T-Mobile µ Het netwerk van T-Mobile T-Mobile is één van de grootste internationale aanbieders van mobiele communicatie en beschikt in Nederland over een eigen fijnmazig mobiel netwerk van

Nadere informatie

2. Aan plaatsing van een vrijstaande antenne-installatie tot een maximale hoogte

2. Aan plaatsing van een vrijstaande antenne-installatie tot een maximale hoogte RAADSVOORSTEL Nr.: 09-18 Onderwerp: Beleidsregels plaatsingsmogelijkheden GSM/UMTS antennes in Diemen Aan de gemeenteraad Diemen, 13 januari 2009 1. Gevraagd raadsbesluit A. In te stemmen met de notitie

Nadere informatie

Antennebeleid gemeente Weststellingwerf. Ontwerp

Antennebeleid gemeente Weststellingwerf. Ontwerp Antennebeleid gemeente Weststellingwerf Ontwerp 1Inleiding...3 2De antenne-installatie...6 2.1Definitie aantenne-installatie...6 2.2Communicatienetwerken...7 3Wet- en regelgeving...8 3.1Europees Verdrag

Nadere informatie

Antennebeleid Gemeente het Bildt. Ontwerp november 2015

Antennebeleid Gemeente het Bildt. Ontwerp november 2015 Antennebeleid Gemeente het Bildt Ontwerp november 2015 ANTENNEBELEID GEMEENTE HET BILDT INHOUDSOPGAVE blz 1. INLEIDING 1 1. 1. Aanleiding 1 1. 2. Ontwikkelingen mobiele telecommunicatie 1 1. 3. Noodzaak

Nadere informatie

gemeente Heemskerk november 2011

gemeente Heemskerk november 2011 gemeente Heemskerk november 2011 Inhoudsopgave Beleidsregels Mobiele Communicatie en Antennebeleid 4 Inleiding 4 Bepalingen 5 Bijlage 1 Kaart gebiedsindeling antennebeleid 8 2 Toelichting Antennebeleid

Nadere informatie

Antennebeleid Winsum

Antennebeleid Winsum Antennebeleid Winsum De tekst in deze uitgave is grotendeels overgenomen uit de voorbeeldnota van het Antennebureau. Winsum 2011 Inhoudsopgave 0 Aanleiding, Leeswijzer 4 1 De antenne installatie 5 1.1

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleid masten voor antenne-installaties. Portefeuilehouder C.J. Loggen/J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleid masten voor antenne-installaties. Portefeuilehouder C.J. Loggen/J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder C.J. Loggen/J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 26 november 2013 inlichtingen Mirjam van Beek (023 5674230) Registratienummer 2013.007g685

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone.

1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone. Zoekgebied: 1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone. Vierkant met kruis betreft het nominale punt Hierboven ziet u een kaartje van het Vodafone-gebied dat men optimaal zou

Nadere informatie

A n t e n n e b u r e a u

A n t e n n e b u r e a u A n t e n n e b u r e a u Alles over antennes voor draadloze en mobiele communicatie Inhoud Inleiding 1 Waarom antennes? 2 Zonder antennes geen verbinding 3 Werking van een antenne 4 Antennes en gezondheid

Nadere informatie

Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1

Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1 Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1 2 Antennebeleid Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Beleidsmatig... 7 1.1 Definitie... 7 1.2 Onderscheid antennes... 7 1.2.1 Soorten antennes... 7 1.2.2 Groottes...

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Antennebeleid gemeente Vaals

Antennebeleid gemeente Vaals A Antennebeleid gemeente Vaals Vastgesteld door de gemeenteraad d.d.. Opgesteld door cluster VROM d.d. Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Inleiding... 4 1. De antenne-installatie... 5 1.1 Definitie antenne-installatie...

Nadere informatie

BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP

BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP Gemeente Leiderdorp 3 juli 2006 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Typen draadloze netwerken... 3 3. Nationaal antennebeleid...

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

Afdeling / werkeenheid: OB/RO Auteur : E. Fennema Besproken met portefeuillehouder. mandaat

Afdeling / werkeenheid: OB/RO Auteur : E. Fennema Besproken met portefeuillehouder. mandaat B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: OB/RO Auteur : E. Fennema Besproken met portefeuillehouder

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1 Aanleiding

1. INLEIDING. 1.1 Aanleiding 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Lijst zienswijzen. 4 1.3 Anonimiseringsverplichting. 5 1.4 Ontvankelijkheid. 5 1.5 Leeswijzer 5 2. SCHRIFTELIJKE ZIENSWIJZEN. 6 Nummer 1 6 Nummer 2 7 Nummer

Nadere informatie

Inleiding Voorgeschiedenis Mobiele communicatie onmisbaar Explosieve groei mobiele data Samenwerken aan totaaloplossing

Inleiding Voorgeschiedenis Mobiele communicatie onmisbaar Explosieve groei mobiele data Samenwerken aan totaaloplossing Inleiding Voorgeschiedenis Op 28 oktober 2010 is in de gemeenteraad van Achtkarspelen het voorstel in de raad geweest om bouwvergunning te verlenen voor een antennemast op het sportterrein van Augustinusga.

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Amsterdam Plaats: Amsterdam Aanleiding: Verzoek Antennebureau Datum Meting: 29 augustus 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van

Nadere informatie

Buitengebied, correctieve herziening

Buitengebied, correctieve herziening Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, correctieve herziening Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 23 september 2014 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling

Nadere informatie

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. BEGRIPSBEPALINGEN Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. Aansluitend terrein / erf Al dan niet bebouwd perceel, of een

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES.

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. Toetsingskaders kleine windturbines (kwt). Eén van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken is het plaatsen van kleine winturbines. Deze technologie

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

De operators zijn verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van antenne-opstelpunten.

De operators zijn verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van antenne-opstelpunten. Inhoudsopgave 1. Samenvatting. 2. Inleiding 3. Aandachtspunten voor beleidsvorming 3.1 Regelgeving. 3.1.1 Telecommunicatie wet. (TW) 3.1.2 Woningwet 3.1.3 Monumentenwet 1988 3.1.4 Bestemmingsplannen 3.1.5

Nadere informatie

si}** 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 gŗįgįg^ Gemeenteraad van Beuningen

si}** 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 gŗįgįg^ Gemeenteraad van Beuningen GEMEENTE Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 Gemeenteraad van Beuningen gŗįgįg^ Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Carlijn Crooijmans 14 024

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Zeewolde - Juttepeerlaan Plaats: Zeewolde Aanleiding: Steekproefmeting Datum meting: 22 september 2014 Copyright: AgentschapTelecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. "bouw blowergebouw"

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. bouw blowergebouw OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan RWZI Veendam ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "bouw blowergebouw" (locatie: Vosseveld 4-a te Veendam) Groningen, 5 november 2013 Zaaknummer: 488811

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Elektromagnetische velden en gezondheid 1. Hoe zit het met de elektromagnetische velden zoals die uitgestraald worden door zenders voor

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Heerde Plaats: Heerde Datum Meting: 19 maart 2014 Copyright: Agentschap Telecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid?

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? In deze brochure vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over GSM-antennes, maar ook over

Nadere informatie

Beleidsnotitie Plaatsing Zendmasten en Antennes

Beleidsnotitie Plaatsing Zendmasten en Antennes Plaatsing Antennes Beleidsnotitie Beleidsnotitie Plaatsing Zendmasten en Antennes Inhoudsopgave Inleiding... 3 Huidige situatie... 4 Gezondheidsaspecten... 5 Straling... 5 Onderzoek... 5 Standpunt Ministerie

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Nieuwkoop

Antennebeleid. Gemeente Nieuwkoop Antennebeleid Gemeente Nieuwkoop Oktober 2009 2009 fysieke en maatschappelijke ontwikkeling gemeente Nieuwkoop Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Netwerken en antenne-installaties 4 2.1 Werking antenne-installaties

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsing antennemasten voor mobiele telefonie en

Beleidsregels plaatsing antennemasten voor mobiele telefonie en Beleidsregels plaatsing antennemasten voor mobiele telefonie en mobiele netwerksystemen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 KLEINE WINDTURBINES DORP STAD & LAND DORP STAD & LAND KLEINE WINDTURBINES

Nadere informatie

APV 1.1 begripsomschrijvingen. APV Artikel 4.2.3 wildplassen APV Artikel 5.1.7 Aanhangwagens. APV Artikel 5.1.9 Parkeren van grote voertuigen

APV 1.1 begripsomschrijvingen. APV Artikel 4.2.3 wildplassen APV Artikel 5.1.7 Aanhangwagens. APV Artikel 5.1.9 Parkeren van grote voertuigen APV 1.1 begripsomschrijvingen APV Artikel 4.2.3 wildplassen APV Artikel 5.1.7 Aanhangwagens APV Artikel 5.1.9 Parkeren van grote voertuigen APV Artikel 2.4.11 en 2.4.12 hondenpoep APV Afdeling 4.3. (en

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

Antennebeleid 2007 Gemeente Helmond

Antennebeleid 2007 Gemeente Helmond Antennebeleid 2007 Gemeente Helmond 1 Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Doelstelling en leeswijzer... 4 1.2 Soorten antennes en technieken... 4 2. Wet- en regelgeving... 5 2.1 Woningwet...

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102 OPSCHRIFT Vergadering van 10 februari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Handreiking voor de praktijk Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Totstandkoming van de Handreiking Doel van de Handreiking De paardenhouderij in

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Tjerkgaast - Gaestdijk Plaats: Tjerkgaast Aanleiding: Steekproefmeting Datum Meting: 6 maart 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Alles over antennes. voor mobiele communicatie. Antennebureau

Alles over antennes. voor mobiele communicatie. Antennebureau Alles over antennes voor mobiele communicatie Antennebureau 2 Inhoud Inleiding 5 Waarom zijn antennes nodig? 6 Antennes zijn overal 6 Kleine antennes 7 Nieuwe technieken 7 Hoe werken antennes? 8 Draadloze

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Antennebureau. Inhoud. drs. Adèle Dummer 29 oktober 2014

Antennebureau. Inhoud. drs. Adèle Dummer 29 oktober 2014 Antennebureau drs. Adèle Dummer 29 oktober 2014 Inhoud ontstaan Antennebureau rol en taken verantwoordelijkheden relatie Antennebureau - Agentschap Telecom veel gestelde vragen 1 Ontstaan Antennebureau

Nadere informatie

Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. gemeente Bergen (L)

Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. gemeente Bergen (L) Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gemeente Bergen (L) Door de gemeente Bergen worden jaarlijks veel omgevingsvergunningen verleend, zowel aan particulieren als aan bedrijven.

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159. gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van:

Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159. gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; Ontwerp Omgevingsvergunning HZ-13-07-159 gezien de op 19 juli 2013 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning van: de heer W. de Vries Zuiderweg 16 9356

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting ambulancevoertuig

Rapport Veldsterktemeting ambulancevoertuig Rapport Veldsterktemeting ambulancevoertuig Meetlocatie: Meetveld Leusden Agentschap Telecom Plaats : Amersfoort Aanleiding : Voorlichting Datum : Meting 18 mei 2010 Copyright : Agentschap Telecom 2010

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Van: wethouder Schreurs Gemeente Woerden 11.006926

Van: wethouder Schreurs Gemeente Woerden 11.006926 RAADSINFORMATIEBRIEF Van: wethouder Schreurs Gemeente Woerden 11.006926 i^v gemeente WOERDEN Contactpersoon: S. Gabriel Tel.nr.: 428522 E-mailadres: gabriel.s@woerden.nl Regislratiedatum: Behandelend afdeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Op de voordracht

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Beleidsnotitie. GSM- en Antenne-Installaties

Gemeente Smallingerland. Beleidsnotitie. GSM- en Antenne-Installaties 1 Gemeente Smallingerland Beleidsnotitie GSM- en Antenne-Installaties Januari 2002 2 Inhoud. Aanleiding; A- Informatie 1 Wat is GSM 2 Andere systemen 3 Welke operators 4 Omschrijving van de installaties

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken INTERNE POST Gemeente Nieuwkoop A.J. de Rooij Postbus 1 2460 AA TER AAR datum zaaknummer behandeld door betreft datum W-2015-0160 Ernst-Jan Haselhoff ONTWERP Omgevingsvergunning

Nadere informatie