Nationaal Antennebeleid De spelregels uitgelegd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal Antennebeleid De spelregels uitgelegd"

Transcriptie

1 Nationaal Antennebeleid De spelregels uitgelegd Onderdeel Ministerie van Economische Zaken

2 Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid. Daarop draait onze moderne samenleving. We willen allemaal kunnen bellen - het liefst zijn we zelfs altijd en overal bereikbaar. Mobiele communicatie heeft de afgelopen jaren dan ook een enorme vlucht genomen en mobiele telefoons zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Net als televisie en radio; deze zijn al jarenlang gemeengoed. Ook draadloze digitale televisie is in opkomst. Maar draadloze communicatie is niet alleen een kwestie van persoonlijk gemak of vermaak. Ook voor de serieuze zaken in het leven doen wij er beroep op. Zo stellen wij steeds hogere eisen aan persoonlijke veiligheid. In het geval van een ramp verwachten we dat hulpdiensten adequaat optreden en effectief communiceren. Het nieuwe digitale draadloze netwerk C2000 maakt dat mogelijk. Zowel beroepsmatig als privé kunnen we eigenlijk niet meer zonder draadloze communicatie.

3 Het Nationaal Antennebeleid De overheid speelt hierop in door draadloze communicatie te stimuleren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er voldoende plekken zijn waar antennes kunnen komen. Per slot van rekening maken die antennes onze draadloze communicatie mogelijk. Ondanks de groeiende behoefte aan netwerken voor draadloze communicatie kan Nederland echter niet onbeperkt gevuld worden met nieuwe antennes. We moeten ook rekening houden met het leefmilieu, de volksgezondheid en veiligheid. Daarom is het van belang dat er spelregels en voorwaarden zijn voor het plaatsen van antennes. In het Nationaal Antennebeleid zijn landelijk afspraken gemaakt waaraan de plaatsing van antennes moet voldoen. Die afspraken bieden meer duidelijkheid voor alle betrokken partijen, wat de snelheid van de plaatsing ten goede komt. Wat leest u in deze brochure? Het doel van het Nationaal Antennebeleid is te stimuleren dat er op korte termijn voldoende antenne-opstelpunten komen. Daarbij staat voorop dat dit zorgvuldig gebeurt en dat burgers goed voorgelicht worden. Omwonenden willen graag weten wat hen te wachten staat en vooral wat hun rechten zijn bij plaatsing van een antenne in hun buurt. Deze brochure biedt u inzicht in de spelregels rondom een vlotte, maar zorgvuldige plaatsing van antennes. Het Nationaal Antennebeleid is ontwikkeld door het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) van het ministerie van Economische Zaken. DGTP draagt zorg voor hoogwaardige en maatschappelijk verantwoorde voorzieningen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie en post in een concurrerende omgeving.

4 Nieuwe wet- en regelgeving De plaatsing van antenne-installaties in Nederland is aan een aantal afspraken en regels gebonden, zoals de Woningwet, de Wet Milieubeheer en gemeentelijke bestemmingsplannen. Door wijzigingen in de Woningwet hoeft niet meer voor elke antenne-installatie een bouwvergunning aangevraagd te worden. Om ervoor te zorgen dat de plaatsing van kleine antenneinstallaties zorgvuldig gebeurt, zijn er tussen de overheid en de operators van mobiele telecommunicatie afspraken gemaakt en vastgelegd in een convenant. Bouwvergunning Het plaatsen van een antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie kan natuurlijk niet zonder toestemming van de eigenaar van de grond of het dak waarop de antenneinstallatie wordt geplaatst. Bovendien is in sommige gevallen ook een bouwvergunning nodig. De Woningwet onderscheidt sinds 1 januari 2003 drie soorten bouwwerken: bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning nodig is, bouwwerken waarvoor een lichte bouwvergunning nodig is en bouwwerken waarvoor een reguliere bouwvergunning nodig is. Bouwvergunningsvrij Met de wijzigingen in de Woningwet zijn antenne-installaties tot vijf meter hoogte per 15 augustus 2002 bouwvergunningsvrij geworden. Dit zijn bijvoorbeeld antennes voor mobiele telecommunicatie (zoals GSM en UMTS). Aan de bouwvergunningsvrijheid van deze antennes zijn voorwaarden gesteld in een convenant (zie hierna). Andere bouwvergunningsvrije antenne-installaties zijn kleine schotelantennes, antennemasten voor C2000 (het nieuwe communicatiesysteem voor hulpverleningsdiensten) en de masten voor elektronische waarschuwing en alarmering bij rampen. Licht bouwvergunningplichtig Voor antenne-installaties van vijf tot veertig meter geldt sinds 1 januari 2003 een lichte bouwvergunning. Deze vergunning onderscheidt zich op verschillende punten van de reguliere bouwvergunning. Allereerst hoeft de gemeente de aanvraag voor deze antenne-installaties aan minder zaken te toetsen. Daarnaast is het niet verplicht een dergelijke aanvraag aan de welstandscommissie voor te leggen. Tot slot is de beslistermijn voor de aanvraag slechts zes weken, zonder uitstelmogelijkheid. Hierdoor verloopt de procedure een stuk sneller. Ook als een antenne-installatie kleiner is dan vijf meter maar op of bij een monument wordt gebouwd, is de installatie altijd licht-bouwvergunningplichtig. Ditzelfde geldt voor kleine antennes binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. Het bestemmingsplan Bij de aanvraag van een bouwvergunning wordt gekeken of het bouwwerk is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Bij de plaatsing van antennes levert dat bestemmingsplan vaak problemen op. Veel bestemmingsplannen stammen nog uit een tijd waarin weinig of geen rekening werd gehouden met het plaatsen van antennes. De gemeente kan echter vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Deze artikel-19 procedure geldt voor alle antenne-installaties hoger dan vijf meter, dus ook voor de installaties die onder de lichte bouwvergunningplicht vallen.

5 Foto: B. van Wijk Bouwvergunningplichtig Voor alle antenne-installaties die hoger zijn dan veertig meter is een reguliere bouwvergunning nodig. De enige uitzondering hierop zijn de installaties voor het communicatiesysteem C2000. De Woningwet stelt dat een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning getoetst moet worden aan het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, aan redelijke eisen van welstand en aan het bestemmingsplan. Als de aanvraag aan al deze punten voldoet, zal het gemeentebestuur de vergunning verlenen. Tijdens de procedure van de bouwvergunning kunnen alle belanghebbenden bezwaar of beroep aantekenen. Heb ik inspraak? Tijdens de procedure van de bouwvergunning hebben alle belanghebbenden recht op inspraak, bezwaar en beroep. De gemeente publiceert de aanvragen voor een bouwvergunning in een lokale krant. Vaak gebeurt dit in een huis-aan-huisblad. Wilt u inspraak of heeft u bezwaar, dan is het belangrijk om tijdig te reageren. Ook als er geen bouwvergunning nodig is, heeft u soms recht op inspraak. Dit is het geval als er een kleine antenne (tot 5 meter) op uw woongebouw wordt geplaatst. Dan kunt u als huurder tijdens een instemmingsprocedure laten weten of u voor of tegen de plaatsing bent. Milieuvergunning Volgens de Wet Milieubeheer is voor zendmasten met een vermogen van meer dan vier kilowatt een milieuvergunning nodig. Installaties voor mobiele telecommunicatie, zoals GSM-antennes, hebben over het algemeen een vermogen van minder dan vier kilowatt. Hiervoor is dan ook geen milieuvergunning nodig. Antennes van omroepzenders of C2000-systemen hebben vaak wel een vermogen van meer dan die vier kilowatt. Voor de plaatsing van deze zenders moet dus een vergunning worden aangevraagd in het kader van de Wet Milieubeheer. Deze wet kent overigens ook een algemene zorgplicht. Dat houdt in dat iedereen verplicht is alle denkbare nadelige gevolgen van zijn acties voor het milieu zo veel mogelijk te voorkomen. Convenant De plaatsing van kleine antenne-installaties tot vijf meter is sinds kort bouwvergunningsvrij. Om die plaatsing in goede banen te leiden, zijn er onlangs afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een convenant dat het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vijf operators voor mobiele telefonie (T-Mobile, Dutchtone, KPN Mobile, Vodafone en O2) hebben ondertekend. Het convenant regelt vier zaken: Plaatsingsplan De operators stellen samen een plaatsingsplan op waarin alle geplande en bestaande antenne-installaties in een gemeente vermeld staan. Hiermee informeren zij de gemeente over locaties voor antennes. Op deze manier krijgt de gemeente beter

6 inzicht in het totale aantal antenne-installaties en hun locaties. Als een operator een antenne-installatie op een woongebouw wil plaatsen, moet hij eerst aannemelijk maken dat dit echt noodzakelijk is. Dit is het geval wanneer er geen andere geschikte locatie is, of wanneer de plaatsing van zo n antenneinstallatie op een woongebouw voorkómt dat de operator op andere gebouwen (of elders in die buurt) meer antenne-installaties moet plaatsen. In het convenant zijn afspraken gemaakt over wat in een plaatsingsplan moet staan en welke procedure de partijen moeten volgen voor de bespreking van het plan. Visuele inpasbaarheid De wijze waarop een antenne-installatie vergunningsvrij gebouwd mag worden, is in de Woningwet geregeld. Voor bijzondere gevallen is in het convenant vastgesteld dat gemeenten - in aansluiting op het lokale welstandsbeleid - eisen kunnen stellen aan de kleuren van de techniekkast, de bekabeling en de gevelantennes. Op deze manier kunnen gemeenten ervoor zorgen dat operators bij het plaatsen van antenneinstallaties voldoende rekening houden met het lokale straat- en landschapsbeeld. In het convenant is afgesproken dat de gemeenten deze eisen kenbaar maken aan de operators en dat de operators zich aan deze eisen houden. Instemmingsprocedure voor bewoners Plaatsing van een antenne-installatie op of aan een woongebouw met huurwoningen, is niet mogelijk wanneer meer dan de helft van de huurders tegen die plaatsing stemt. In het convenant is daarvoor een procedure afgesproken. Een onafhankelijk administratiebureau coördineert deze instemmingsprocedure en zorgt voor de verspreiding van zogenaamde instemmingsformulieren. Bewoners kunnen op deze formulieren aangeven of ze al dan niet instemmen met de plaatsing van één of meer antenne-installaties op hun woongebouw en, zo niet, waarom niet. Het onafhankelijke administratiebureau telt de stemmen. De operator krijgt vervolgens de kans eventuele bezwaren weg te nemen en mag dan een tweede ronde houden om alsnog instemming te krijgen. Per jaar kunnen er per woongebouw maximaal twee instemmingsprocedures met elk twee rondes- plaatsvinden. Blootstellingslimieten Mobiele telecommunicatie maakt gebruik van radiofrequente elektromagnetische velden. Uit onderzoek blijkt dat dit geen nadelig gevolg heeft voor de volksgezondheid wanneer de veiligheidslimieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden niet worden overschreden. Deze veiligheidslimieten zijn gebaseerd op alle beschikbare informatie uit internationaal wetenschappelijk onderzoek en komen overeen met Europese richtlijnen en het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad. Om geen enkel risico te nemen, is in de limieten een ruime veiligheidsmarge doorgevoerd. In het convenant staat dat bij plaatsing van antenne-installaties alle operators in Nederland ervoor zorgen dat de blootstellingslimieten op vrij toegankelijke plaatsen niet worden overschreden.

7 Meer informatie: Nationaal Antennebureau Heeft u vragen over antennes, dan kunt u terecht bij het Nationaal Antennebureau. Dit is hét informatieloket en kenniscentrum voor al uw vragen over antennes. U kunt daarbij denken aan vragen over: de werking van antennes onderzoeken naar de invloed van antennes op uw gezondheid beleid, wet- en regelgeving. Het Nationaal Antennebureau biedt u de volgende diensten: Helpdesk: U kunt de Helpdesk van het Nationaal Antennebureau bellen op 0900-ANTENNE ( ) à M 0,15 per minuut. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van uur. Ook kunt u via reguliere post of uw vraag of opmerking aan het Nationaal Antennebureau doorgeven. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie. Internetsite: Op vindt u meer informatie over het Nationaal Antennebureau en krijgt u een antwoord op allerlei vragen over antennes. Verder treft u op de site een overzicht van ontwikkelingen op antennegebied in binnen- en buitenland, een overzicht van publicaties die u kosteloos kunt bestellen en relevante links naar andere organisaties en informatiebronnen. Antenneregister: Het Nationaal Antennebureau houdt een register bij met informatie over mogelijke locaties voor antenne-installaties en geplaatste installaties bij u in de buurt. Hierdoor kan het bureau snel en adequaat antwoord geven op vragen over specifieke antennes. Bijeenkomsten: Wanneer er bijvoorbeeld bij u in de buurt een antenne wordt geplaatst en u wilt daarover een informatieavond organiseren, dan kunt u één van onze medewerkers uitnodigen. Neem gerust contact op met het Nationaal Antennebureau. In overleg is veel mogelijk. De werking van een antenne Antenne-installaties bestaan uit antenne(s), antennedrager, bedrading en apparatuur of techniekkast met bijbehorende mast. Ze maken deel uit van een draadloos communicatiesysteem waarbij de antennes worden gebruikt voor het versturen of ontvangen van signalen. Daarvoor zet een antenne elektrische energie om in elektromagnetische velden (zenden) of juist andersom (ontvangen). Die elektromagnetische velden kunnen worden vergeleken met een golfbeweging. Afhankelijk van de afstand en de gebruikte frequentie, is een bepaald zendvermogen nodig. Als uitgangspunt geldt: hoe verder, hoe krachtiger. Ook moet het signaal in een bepaalde richting verstuurd worden. De richting van het zendsignaal wordt bepaald door de vorm van de antenne. Is een antenne schadelijk voor de gezondheid? Uit wetenschappelijk onderzoek in binnenen buitenland is niet gebleken dat een antenne nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Om geen enkel risico te nemen, zijn er veiligheidslimieten vastgesteld. Op de voor de bevolking toegankelijke plaatsen worden deze limieten niet overschreden. Antennes en storing Antennes wekken elektromagnetische velden op. Deze velden kunnen de werking van elektrische en elektronische apparatuur beïnvloeden, met storing tot gevolg. Over het algemeen is storing hinderlijk, maar niet schadelijk voor apparatuur. Volgens Europese regelgeving moet alle apparatuur in zekere mate bestand zijn tegen storingen door elektromagnetische velden. Apparaten met CE-markering voldoen aan de Europese eisen.

8 GSM-of UMTS Wat is GSM of UMTS? Global System for Mobile communications (GSM) is een digitale techniek die sinds 1994 in Nederland wordt gebruikt voor draadloze mobiele telefonie. Het vereist een netwerk van antenne-installaties, ook wel basisstations genoemd. De antenne bestrijkt een relatief klein verzorgingsgebied van maximaal enkele kilometers. De GSMtelefoon kiest steeds het dichtstbijzijnde basisstation. Om in het hele land mobiel te kunnen bellen, zijn daarom veel verzorgingsgebieden nodig en dus veel GSM-basisstations. De jongste nieuwkomer is UMTS: Universal Mobile Telecommunications System. Met deze nieuwe technologie voor mobiele communicatie is het mogelijk om sneller en effectiever grote hoeveelheden data mobiel te verzenden en te ontvangen. Het GSM-netwerk is vooral ontworpen voor mobiele telefonie, maar met UMTS wordt mobiele communicatie een feit. Voor het UMTS-netwerk worden nieuwe antennes geplaatst. Nationaal Antennebureau Postbus AL Groningen Telefoon: 0900-ANTENNE (= ) à M 0,15 p.m. Internet: Wat is een omroepantenne? Een omroepantenne zorgt voor de verspreiding en uitzending van radio- en televisiesignalen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende zendfrequenties of golflengtes: de kortegolf en de middengolf. Vooralsnog zijn analoge televisie en radio de meest bekende vorm van omroep. Dit zal echter niet lang meer duren, want digitale radio en televisie zijn al in opmars. Deze nieuwste generatie biedt technisch gezien kwalitatief en kwantitatief een sterk verbeterd aanbod aan omroepdiensten. Daarnaast kent ze ook allerlei mogelijkheden voor elektronische (data)diensten. Omroepantenne Wat is een C2000-antenne? C2000 is het nieuwe digitale netwerk voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. Het is ontworpen om de mobiele communicatie van de brandweer, ambulancediensten, politie en Koninklijke Marechaussee maximaal te ondersteunen en te verbeteren. Zeker bij een gezamenlijk optreden, zoals bij een ramp, is goede communicatie van levensbelang. C2000 maakt snelle, beveiligde communicatie op elk moment mogelijk. Het netwerk bestaat uit zo n 400 masten met zend- en ontvangstinstallaties, schakelcentrales en een landelijk alarmeringsnetwerk. Aan het netwerk kunnen vervolgens door de afzonderlijke diensten de bijbehorende meldkamersystemen, portofoons, mobilofoons en mobiele dataterminals worden verbonden. Colofon Uitgave Nationaal Antennebureau, onderdeel van Agentschap Telecom Nabu 0302 Derde druk Coördinatie Nationaal Antennebureau Ellen Kleinlangevelsloo Tekst Brouwer + Meijerink, Groningen Vormgeving Extra Bold, Groningen Druk Grafische Industrie De Marne, Leens Groningen, augustus U kunt aan de inhoud van deze brochure geen rechten ontlenen. C2000

Alles over. antennes. voor draadloze communicatie.

Alles over. antennes. voor draadloze communicatie. Alles over antennes voor draadloze communicatie Inleiding Onze moderne samenleving is er één van mobiliteit en bereikbaarheid. Draadloze communicatie is daarbij onmisbaar. Ook u maakt er ongetwijfeld gebruik

Nadere informatie

Het netwerk van T-Mobile

Het netwerk van T-Mobile Het netwerk van T-Mobile µ Het netwerk van T-Mobile T-Mobile is één van de grootste internationale aanbieders van mobiele communicatie en beschikt in Nederland over een eigen fijnmazig mobiel netwerk van

Nadere informatie

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Antennes in uw omgeving Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Inhoud Over het Antennebureau Waarom antennes Hoe werken antennes Antennes en gezondheid Regels plaatsing antennes Antennes bij u

Nadere informatie

V raagbaak voor de uitvoering

V raagbaak voor de uitvoering N a t i o n a a l A n t e n n e b u reau N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V raagbaak voor de uitvoering I n h o u d s o p g a v e Vo o r w o o r d 4 1 I n l e i d i n g 5 2 A l g e m e e n

Nadere informatie

Datum : Uw brief van : 7 september 2012 Uw kenmerk : Uw BSN : Ons kenmerk : / Onderwerp : UMTS-antennes. Geachte mevrouw Koppert,

Datum : Uw brief van : 7 september 2012 Uw kenmerk : Uw BSN : Ons kenmerk : / Onderwerp : UMTS-antennes. Geachte mevrouw Koppert, Datum : Uw brief van : 7 september 2012 Uw kenmerk : Uw BSN : Ons kenmerk : / Onderwerp : UMTS-antennes Geachte mevrouw Koppert, Op 7 september stuurde u ons een brief waarin u, mede namens een aantal

Nadere informatie

Afdeling / werkeenheid: OB/RO Auteur : E. Fennema Besproken met portefeuillehouder. mandaat

Afdeling / werkeenheid: OB/RO Auteur : E. Fennema Besproken met portefeuillehouder. mandaat B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: OB/RO Auteur : E. Fennema Besproken met portefeuillehouder

Nadere informatie

BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP

BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP Gemeente Leiderdorp 3 juli 2006 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Typen draadloze netwerken... 3 3. Nationaal antennebeleid...

Nadere informatie

A n t e n n e b u r e a u

A n t e n n e b u r e a u A n t e n n e b u r e a u Alles over antennes voor draadloze en mobiele communicatie Inhoud Inleiding 1 Waarom antennes? 2 Zonder antennes geen verbinding 3 Werking van een antenne 4 Antennes en gezondheid

Nadere informatie

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid?

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? In deze brochure vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over GSM-antennes, maar ook over

Nadere informatie

Antennebureau. Bart Huizing. Bleskensgraaf 8 oktober 2013

Antennebureau. Bart Huizing. Bleskensgraaf 8 oktober 2013 Antennebureau Bart Huizing Bleskensgraaf 8 oktober 2013 Inhoud Wat is het Antennebureau? Wat zijn antennes? Hoe zit het met de gezondheid? De rol van de gemeente Wat is het Antennebureau? Het bureau van

Nadere informatie

(SCHOTEL) ANTENNES HEEFT U WEL OF GEEN VERGUNNING NODIG?

(SCHOTEL) ANTENNES HEEFT U WEL OF GEEN VERGUNNING NODIG? (SCHOTEL) ANTENNES HEEFT U WEL OF GEEN VERGUNNING NODIG? VERGUNNING (SCHOTEL) ANTENNES Voor het goed kunnen ontvangen van TV- of radiozenders is een antenne nodig. In veel gevallen mag u een antenne of

Nadere informatie

Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau)

Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau) Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau) Onderzoek Effecten Blootstellinglimieten Wonen en werken Weigeren van een bouwvergunning Iedereen wordt op vrijwel elk moment van

Nadere informatie

NOTA ANTENNEBELEID GEMEENTE BAARN

NOTA ANTENNEBELEID GEMEENTE BAARN NOTA ANTENNEBELEID GEMEENTE BAARN DECEMBER 2005 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 BEGRIPPENLIJST 3 1. INLEIDING 4 2. WERKING ANTENNE-INSTALLATIE 5 2.1 TECHNISCHE WERKING ANTENNE-INSTALLATIE 5 2.2 GSM EN UMTS

Nadere informatie

2. Aan plaatsing van een vrijstaande antenne-installatie tot een maximale hoogte

2. Aan plaatsing van een vrijstaande antenne-installatie tot een maximale hoogte RAADSVOORSTEL Nr.: 09-18 Onderwerp: Beleidsregels plaatsingsmogelijkheden GSM/UMTS antennes in Diemen Aan de gemeenteraad Diemen, 13 januari 2009 1. Gevraagd raadsbesluit A. In te stemmen met de notitie

Nadere informatie

NOTA ANTENNEBELEID. raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014

NOTA ANTENNEBELEID. raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014 NOTA ANTENNEBELEID raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014 besluit b&w d.d. 29 januari 2014 Samenvatting Inleiding 1- De antenne-installatie 2- Wet en regelgeving 3- Antenne-installaties

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Nieuwkoop

Antennebeleid. Gemeente Nieuwkoop Antennebeleid Gemeente Nieuwkoop Oktober 2009 2009 fysieke en maatschappelijke ontwikkeling gemeente Nieuwkoop Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Netwerken en antenne-installaties 4 2.1 Werking antenne-installaties

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE COMMUNICATIE

BELEIDSNOTA ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE COMMUNICATIE BELEIDSNOTA ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE COMMUNICATIE Vastgesteld door de gemeenteraad van Oss d.d. I NHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wat regelt deze beleidsnota? 2.1. Omgevingsvergunning in strijd met

Nadere informatie

Antennebeleid 2007 Gemeente Helmond

Antennebeleid 2007 Gemeente Helmond Antennebeleid 2007 Gemeente Helmond 1 Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Doelstelling en leeswijzer... 4 1.2 Soorten antennes en technieken... 4 2. Wet- en regelgeving... 5 2.1 Woningwet...

Nadere informatie

"Een woud aan masten en meningen"

Een woud aan masten en meningen Beleidsnota Antennebeleid 2011 Januari 2011 "Een woud aan masten en meningen" Samenvatting Inleiding 1- De antenne-installatie 2- Wet en regelgeving 3- Antenne-installaties en gezondheid 4- Belangenafweging

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer Naam regeling Citeertitel Gemeentelijk Antennebeleid Zundert n.v.t. Wettelijke grondslag Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleid masten voor antenne-installaties. Portefeuilehouder C.J. Loggen/J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleid masten voor antenne-installaties. Portefeuilehouder C.J. Loggen/J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder C.J. Loggen/J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 26 november 2013 inlichtingen Mirjam van Beek (023 5674230) Registratienummer 2013.007g685

Nadere informatie

Molenwaard: Uitgangspunten bij de plaatsing van antenne-installaties

Molenwaard: Uitgangspunten bij de plaatsing van antenne-installaties Molenwaard: Uitgangspunten bij de plaatsing van antenne-installaties 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Samenvatting 6 Inleiding 8 1 De antenne-installatie 9 1.1 Definitie antenne-installatie 9 1.2 Communicatienetwerken

Nadere informatie

GSM- en. Wat betekenen ze voor uw gezondheid? UMTS-antennes

GSM- en. Wat betekenen ze voor uw gezondheid? UMTS-antennes GSM- en Wat betekenen ze voor uw gezondheid? UMTS-antennes We bellen en internetten steeds vaker mobiel. Dat kan alleen via GSM- en UMTS-antennes, en die komen er dus steeds meer. De antennes roepen nogal

Nadere informatie

Antennebeleid gemeente Stichtse Vecht

Antennebeleid gemeente Stichtse Vecht Antennebeleid gemeente Stichtse Vecht Versie: juni 2012 0 Inhoud Inleiding 1 De antenne-installatie 1.1 Definitie antenne-installatie 1.2 Communicatienetwerken 2 Wet- en regelgeving 2.1 Europees Verdrag

Nadere informatie

Alles over antennes. voor mobiele communicatie. Antennebureau

Alles over antennes. voor mobiele communicatie. Antennebureau Alles over antennes voor mobiele communicatie Antennebureau 2 Inhoud Inleiding 5 Waarom zijn antennes nodig? 6 Antennes zijn overal 6 Kleine antennes 7 Nieuwe technieken 7 Hoe werken antennes? 8 Draadloze

Nadere informatie

Antennebureau. Voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid

Antennebureau. Voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid Antennebureau Voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid Inhoud Leeswijzer 5 Inleiding 7 1 De antenne-installatie 9 1.1 Definitie antenne-installatie 9 1.2 Communicatienetwerken 10 2 Wet- en regelgeving

Nadere informatie

- Geen sprake van aantasting c.q. in gevaar brengen van de bouwkundige staat.

- Geen sprake van aantasting c.q. in gevaar brengen van de bouwkundige staat. Samenvatting Voor plaatsing van antennes tussen 5 en 40 meter is een lichte bouwvergunning noodzakelijk; antennemasten van deze hoogte in de bebouwde kom zijn opgenomen in artikel 20 Bro (19 lid 3 WROvrijstelling).

Nadere informatie

- Geen sprake van aantasting c.q. in gevaar brengen van de bouwkundige staat.

- Geen sprake van aantasting c.q. in gevaar brengen van de bouwkundige staat. Samenvatting GSM-antennes tot 5 meter, C2000 masten en elektronische sirenes t.b.v. van het waarschuwen van de bevolking zijn vergunningsvrij. Voor plaatsing van antennes tussen 5 en 40 meter is een lichte

Nadere informatie

CONVENANT IN HET KADER VAN HET NATIONAAL ANTENNEBELEID INZAKE VERGUNNINGVRIJE ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE 11 juni 2002

CONVENANT IN HET KADER VAN HET NATIONAAL ANTENNEBELEID INZAKE VERGUNNINGVRIJE ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE 11 juni 2002 CONVENANT IN HET KADER VAN HET NATIONAAL ANTENNEBELEID INZAKE VERGUNNINGVRIJE ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE 11 juni 2002 PARTIJEN: (1) De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Nadere informatie

Figuur 7 Overzicht van de huidige KPN UMTS bedekking in Surhuisterveen

Figuur 7 Overzicht van de huidige KPN UMTS bedekking in Surhuisterveen Surhuisterveen Surhuisterveen heeft voor het grootste deel prima UMTS dekking dankzij een bestaand opstelpunt op de parkeerplaats aan De Ketting 2 (medegebruik van een Vodafone mast). Echter, om álle bewoners

Nadere informatie

si}** 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 gŗįgįg^ Gemeenteraad van Beuningen

si}** 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 gŗįgįg^ Gemeenteraad van Beuningen GEMEENTE Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 Gemeenteraad van Beuningen gŗįgįg^ Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Carlijn Crooijmans 14 024

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. Bergen op Zoom RMD09-0147 ^ ^ ^ H Kaadsmededelinq Datum - 6 AUG. 2009 Nr. RMD09-0147 Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerieden Contactpersoon: Anne-Marie Vrijenhoek Email: A.M.A.Vrijenhoek@bergenopzoom.nl

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Elektromagnetische velden en gezondheid 1. Hoe zit het met de elektromagnetische velden zoals die uitgestraald worden door zenders voor

Nadere informatie

Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1

Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1 Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1 2 Antennebeleid Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Beleidsmatig... 7 1.1 Definitie... 7 1.2 Onderscheid antennes... 7 1.2.1 Soorten antennes... 7 1.2.2 Groottes...

Nadere informatie

Gemeente Eemsmond. Antennebeleid

Gemeente Eemsmond. Antennebeleid Gemeente Eemsmond Antennebeleid Inhoudsopgave Inleiding...2 1 De antenne-installatie...3 1.1 Definitie antenne-installatie...3 1.2 Communicatienetwerken...4 2 Wet- en regelgeving...5 2.1 Europees Verdrag

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, SAS/HSL/2007060785. 11 juni 2007 2060717660

Geachte Voorzitter, SAS/HSL/2007060785. 11 juni 2007 2060717660 Afschrift aan Directoraat-Generaal Milieu HSl Heemskerk EZ Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling GD hsnb Straling, Nuclaire en Bioveiligheid hakb Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag de Voorzitter

Nadere informatie

Omgaan met UMTS in Hengelo Notitie over randvoorwaarden bij plaatsing antenneinstallaties

Omgaan met UMTS in Hengelo Notitie over randvoorwaarden bij plaatsing antenneinstallaties Omgaan met UMTS in Hengelo Notitie over randvoorwaarden bij plaatsing antenneinstallaties Gemeente Hengelo Sector Brandweer, Veiligheid en Leefomgeving Afdeling Beleid en Advies oktober 2006 Randvoorwaarden

Nadere informatie

1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone.

1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone. Zoekgebied: 1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone. Vierkant met kruis betreft het nominale punt Hierboven ziet u een kaartje van het Vodafone-gebied dat men optimaal zou

Nadere informatie

Antennebeleid Winsum

Antennebeleid Winsum Antennebeleid Winsum De tekst in deze uitgave is grotendeels overgenomen uit de voorbeeldnota van het Antennebureau. Winsum 2011 Inhoudsopgave 0 Aanleiding, Leeswijzer 4 1 De antenne installatie 5 1.1

Nadere informatie

CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012

CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012 CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012 Antennebeleid mei 2012 afdeling Ruimtelijk Beleid 1 Inhoud Inleiding 6 1 De antenne-installatie 6 1.1 Definitie antenne-installatie 6 1.2 Communicatienetwerken

Nadere informatie

Zendmastenbeleid gemeente Valkenswaard 2013

Zendmastenbeleid gemeente Valkenswaard 2013 Zendmastenbeleid gemeente Valkenswaard 2013 0 Inhoud Leeswijzer 2 Inleiding 3 1 De antenne-installatie 4 1.1 Definitie antenne-installatie 4 1.2 Communicatienetwerken 5 1.3 Dekking van een mobiel netwerk

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Beleidsnotitie. GSM- en Antenne-Installaties

Gemeente Smallingerland. Beleidsnotitie. GSM- en Antenne-Installaties 1 Gemeente Smallingerland Beleidsnotitie GSM- en Antenne-Installaties Januari 2002 2 Inhoud. Aanleiding; A- Informatie 1 Wat is GSM 2 Andere systemen 3 Welke operators 4 Omschrijving van de installaties

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle Antennebeleid Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.1.1 Algemeen 4 1.1.2 Gemeente Goirle 6 1.2 Procedure 7 1.3 Leeswijzer 8 2. Achtergrond 9

Nadere informatie

Molenwaard: Uitgangspunten bij de plaatsing van antenne-installaties

Molenwaard: Uitgangspunten bij de plaatsing van antenne-installaties Molenwaard: Uitgangspunten bij de plaatsing van antenne-installaties 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Samenvatting 6 Inleiding 9 1 De antenne-installatie 10 1.1 Definitie antenne-installatie 10 1.2 Communicatienetwerken

Nadere informatie

Antennebeleid Gemeente De Bilt 2017

Antennebeleid Gemeente De Bilt 2017 Antennebeleid Gemeente De Bilt 2017 Antennebeleid Gemeente De Bilt 2017 GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 De antenne-installatie 5 1.1 Definitie antenne-installatie 5 1.2 Communicatienetwerken

Nadere informatie

Nota Antennebeleid 2016 s-hertogenboschntennebureau. Voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid

Nota Antennebeleid 2016 s-hertogenboschntennebureau. Voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid Nota Antennebeleid 2016 s-hertogenboschntennebureau Voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid 1 Inhoud Inleiding 3 1 De antenne-installatie 4 1.1 Definitie antenne-installatie 4 1.2 Communicatienetwerken

Nadere informatie

Antennebeleid Gemeente het Bildt. Ontwerp november 2015

Antennebeleid Gemeente het Bildt. Ontwerp november 2015 Antennebeleid Gemeente het Bildt Ontwerp november 2015 ANTENNEBELEID GEMEENTE HET BILDT INHOUDSOPGAVE blz 1. INLEIDING 1 1. 1. Aanleiding 1 1. 2. Ontwikkelingen mobiele telecommunicatie 1 1. 3. Noodzaak

Nadere informatie

Antennebeleid gemeente Weststellingwerf. Ontwerp

Antennebeleid gemeente Weststellingwerf. Ontwerp Antennebeleid gemeente Weststellingwerf Ontwerp 1Inleiding...3 2De antenne-installatie...6 2.1Definitie aantenne-installatie...6 2.2Communicatienetwerken...7 3Wet- en regelgeving...8 3.1Europees Verdrag

Nadere informatie

Beleidsnotitie Plaatsing Zendmasten en Antennes

Beleidsnotitie Plaatsing Zendmasten en Antennes Plaatsing Antennes Beleidsnotitie Beleidsnotitie Plaatsing Zendmasten en Antennes Inhoudsopgave Inleiding... 3 Huidige situatie... 4 Gezondheidsaspecten... 5 Straling... 5 Onderzoek... 5 Standpunt Ministerie

Nadere informatie

Antennebeleid gemeente Súdwest Fryslân

Antennebeleid gemeente Súdwest Fryslân Antennebeleid gemeente Súdwest Fryslân 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Procedure... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2. Achtergrond...4 2.1 Antenne-installatie... 4 2.2 Communicatienetwerken...

Nadere informatie

De operators zijn verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van antenne-opstelpunten.

De operators zijn verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van antenne-opstelpunten. Inhoudsopgave 1. Samenvatting. 2. Inleiding 3. Aandachtspunten voor beleidsvorming 3.1 Regelgeving. 3.1.1 Telecommunicatie wet. (TW) 3.1.2 Woningwet 3.1.3 Monumentenwet 1988 3.1.4 Bestemmingsplannen 3.1.5

Nadere informatie

gezamenlijke uitgave van de Ministeries van: Verkeer en Waterstaat (V&W) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

gezamenlijke uitgave van de Ministeries van: Verkeer en Waterstaat (V&W) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) Behoort bij beschikking d.d 04 12 2012 nr.(s) ZK12000723 630372_1352460291847_Vermogen_niet_meer_dan4kw_S_BEM1205435_1.pdf 630372_1352460291847_Vermogen_niet_meer_dan4kw_S_BE *BEM1205435* BEM1205435 gemeente

Nadere informatie

GGD RICHTLIJN GEZONDHEIDSRISICO S RF EM VELDEN VAN ZENDINRICHTINGEN VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE & OMROEP

GGD RICHTLIJN GEZONDHEIDSRISICO S RF EM VELDEN VAN ZENDINRICHTINGEN VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE & OMROEP GGD RICHTLIJN GEZONDHEIDSRISICO S RF EM VELDEN VAN ZENDINRICHTINGEN VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE & OMROEP Penvoerder: Werkgroepleden: N. van Brederode P. Esser C. Hegger R. van de Weerdt A. van der Zijden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Antennebureau. Inhoud. drs. Adèle Dummer 29 oktober 2014

Antennebureau. Inhoud. drs. Adèle Dummer 29 oktober 2014 Antennebureau drs. Adèle Dummer 29 oktober 2014 Inhoud ontstaan Antennebureau rol en taken verantwoordelijkheden relatie Antennebureau - Agentschap Telecom veel gestelde vragen 1 Ontstaan Antennebureau

Nadere informatie

gemeente Heemskerk november 2011

gemeente Heemskerk november 2011 gemeente Heemskerk november 2011 Inhoudsopgave Beleidsregels Mobiele Communicatie en Antennebeleid 4 Inleiding 4 Bepalingen 5 Bijlage 1 Kaart gebiedsindeling antennebeleid 8 2 Toelichting Antennebeleid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ANTENNES VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE HELMOND 2012

BELEIDSREGEL ANTENNES VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE HELMOND 2012 Jaar: 2012 Nummer: 65 Besluit: B&W 28 augustus 2012 Gemeenteblad BELEIDSREGEL ANTENNES VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Collegevoorstel

Nadere informatie

Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen

Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave Waarom deze brochure? 03 Feiten over antennes 04 Antennes

Nadere informatie

Beleidsnota Antennemasten Gemeente Valkenburg aan de Geul 2015

Beleidsnota Antennemasten Gemeente Valkenburg aan de Geul 2015 Beleidsnota Antennemasten Gemeente Valkenburg aan de Geul 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 De antenne-installatie... 4 2 Wet- en regelgeving... 6 3 Antenne-installaties en gezondheid... 13 4 Belangenafweging...

Nadere informatie

Geachte leden van de fracties Van der Jagt/Gaykema en Partij van de Arbeid,

Geachte leden van de fracties Van der Jagt/Gaykema en Partij van de Arbeid, 7 gemeente Haarlemmermeer College van Burgemeester en wethouders Aan de fracties Van der Jagt/Gaykema en de Partij van de Arbeid De heer W.P.J. Gaykema en T.C.M. Horn Postbus 250 2130 AB Hoofddorp Bezoekadres:

Nadere informatie

(Antennebeleid 2009)

(Antennebeleid 2009) Gemeente Maastricht Vergunnen, Toezicht en Handhaven Evaluatie van het locatiebeleid GSM zendinstallaties en actualisering naar Beleid antenne-installaties voor mobiele communicatie (Antennebeleid 2009)

Nadere informatie

Bijlage 1 Soorten antennetoepassingen

Bijlage 1 Soorten antennetoepassingen Bijlage 1 Soorten antennetoepassingen Om mobiele communicatie mogelijk te maken, zijn antennes nodig. Deze antennes zijn vaak onderdeel van een communicatienetwerk. Dit netwerk moet zorgen voor genoeg

Nadere informatie

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig? Aan- en uitbouwen Wanr bouwvergunningsvrij, wanr een bouwvergunning nodig? Is uw woning toch een beetje te klein geworden en is een serre dé oplossing? Of wilt u een garage voor uw auto? Als de ruimte

Nadere informatie

Convenant in het kader van het Nationaal Antennebeleid inzake de plaatsing van vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie

Convenant in het kader van het Nationaal Antennebeleid inzake de plaatsing van vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie Convenant in het kader van het Nationaal Antennebeleid inzake de plaatsing van vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie 28 september 2010 Partijen (1) De Minister van Economische

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. R38z8. oor Inboeknummer robstorso6 Dossiernummer oaa.ros ra juli aoro Raads informatiebrief Betreft voortgangsrapportage UMTS-beleid gemeente Eindhoven, juni 2OIO. Inleiding

Nadere informatie

Techniek Gezondheid Wetgeving Belangen Situatie Meppel

Techniek Gezondheid Wetgeving Belangen Situatie Meppel 1 Techniek Een antenne maakt gebruik van in de natuur voorkomende elektromagnetische straling. Ook een magnetron, babyfoon, en de zon maken gebruik van deze straling. Een antenne straalt een elektromagnetisch

Nadere informatie

Antennebeleid gemeente Vaals

Antennebeleid gemeente Vaals A Antennebeleid gemeente Vaals Vastgesteld door de gemeenteraad d.d.. Opgesteld door cluster VROM d.d. Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Inleiding... 4 1. De antenne-installatie... 5 1.1 Definitie antenne-installatie...

Nadere informatie

12.38185 Raadsvoorstelnr. : STO - RWE Steller :G.T.M. Visser wethouder de heer drs. R.J. Louwman Programmabegr. :8. RO en WH

12.38185 Raadsvoorstelnr. : STO - RWE Steller :G.T.M. Visser wethouder de heer drs. R.J. Louwman Programmabegr. :8. RO en WH Hoorn ~W ~W GEMEENTE 27/09/2012 Registratiedatum 31/10/2012 Aanmaakdatum 27/09/2012 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin) 12.38185 i Afd. Ambt. : Registratienummer- : 12.38185 Behoort bij oplegger: 12.38121

Nadere informatie

Notitie antennebeleid gemeente De Marne

Notitie antennebeleid gemeente De Marne Inhoud Inleiding... 2 1 De antenne-installatie... 4 1.1 Definitie antenne-installatie... 4 1.2 Communicatienetwerken... 5 2 Wet- en regelgeving... 6 2.1 Telecommunicatiewet... 6 2.2 Nationaal Antennebeleid...

Nadere informatie

Antennes en uw gezondheid. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Antennes en uw gezondheid. Antwoorden op de meest gestelde vragen Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen Antennes en uw gezondheid Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom deze brochure? 03 2 Feiten over antennes 04 3 Antennes

Nadere informatie

Evaluatie antenneconvenant

Evaluatie antenneconvenant [eindversie] Evaluatie antenneconvenant in het kader van het Nationaal Antennebeleid betreffende vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie DE TWEEDE EVALUATIE De convenantpartijen:

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING. behorende bij het ontwerp-projectbesluit 'Achter de Watertoren 9'

NOTA VAN BEANTWOORDING. behorende bij het ontwerp-projectbesluit 'Achter de Watertoren 9' NOTA VAN BEANTWOORDING behorende bij het ontwerp-projectbesluit 'Achter de Watertoren 9' 2 Inleiding In het kader van het Artikel 3.1.1 Wro hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom besloten

Nadere informatie

Antennebehoefte

Antennebehoefte Onderzoek Antennebehoefte 2011-2017 In opdracht van: Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor NFO, 26 oktober 2011 Agenda Inleiding Prognose per categorie - Mobiele communicatie

Nadere informatie

Gemeentelijk Antennebeleid 2011

Gemeentelijk Antennebeleid 2011 2 Inhoud Inleiding 5 1 De antenne-installatie 7 1.1 Definitie antenne-installatie 7 1.2 Communicatienetwerken 8 2 Wet- en regelgeving 9 2.1 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 9

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Amsterdam - Wibautstraat Plaats: Aanleiding: Amsterdam Voorlichtingsactiviteit Datum Meting: 14 januari 2015 Copyright: Agentschap Telecom 2015 Onderdeel Ministerie van Economische

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting: Amsterdam, gemeente Amsterdam Datum meting: Maandag 4 april 2016 ID nummer: 6163298 Alle rechten voorbehouden, Agentschap Telecom 2016 Pagina 1 van 9 Inhoud 1.

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2002:AE9003

ECLI:NL:RVS:2002:AE9003 ECLI:NL:RVS:2002:AE9003 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-10-2002 Datum publicatie 21-10-2002 Zaaknummer 200102167/1 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

HEERENVEEN Beleidsnotitie antenne-installaties mobiele telecommunicatie

HEERENVEEN Beleidsnotitie antenne-installaties mobiele telecommunicatie GEMEENTE HEERENVEEN Beleidsnotitie antenne-installaties mobiele telecommunicatie Vastgesteld door de gemeenteraad 1 oktober 2001 1 BELEIDSNOTITIE ZENDMASTEN HEERENVEEN INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken in de buurt van antennes

vervolg VEILIG werken in de buurt van antennes ELEKRTOMAGNETISCH SPECTRUM Het elektromagnetische spectrum bevat de volgende frequenties, gerangschikt van uiterst lage tot ultrahoge frequentie: extreem lage frequenties laagfrequente golven radiogolven

Nadere informatie

Inleiding Voorgeschiedenis Mobiele communicatie onmisbaar Explosieve groei mobiele data Samenwerken aan totaaloplossing

Inleiding Voorgeschiedenis Mobiele communicatie onmisbaar Explosieve groei mobiele data Samenwerken aan totaaloplossing Inleiding Voorgeschiedenis Op 28 oktober 2010 is in de gemeenteraad van Achtkarspelen het voorstel in de raad geweest om bouwvergunning te verlenen voor een antennemast op het sportterrein van Augustinusga.

Nadere informatie

Vastgesteld d.d. 17 juni de secretaris, de burgemeester, Gemeentelijk Antennebeleid Veere definitieve versie

Vastgesteld d.d. 17 juni de secretaris, de burgemeester, Gemeentelijk Antennebeleid Veere definitieve versie Vastgesteld d.d. 17 juni 2008 de secretaris, de burgemeester, Gemeentelijk Antennebeleid Veere definitieve versie Inhoudsopgave 1. Inleiding Mobiliteit 1 Waarom een beleid voor zendmasten? 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Amsterdam Plaats: Amsterdam Aanleiding: Verzoek Antennebureau Datum Meting: 29 augustus 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van

Nadere informatie

B & W-nota. B&W-besluit:

B & W-nota. B&W-besluit: B & W-nota Portefeuille R.G. Grondel Auteur I.P. Hamer Telefoon 5114600 E-mail: iphamer@haarlem.nl SB/Mil Reg.nr. Mil2006/350 Te kopiëren: Bijlage A B & W-vergadering van 14 maart 2006 Onderwerp GSM- en

Nadere informatie

C2000 in De prestaties. Ministerie van Veiligheid en Justitie

C2000 in De prestaties. Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie C2000 in 2012 De prestaties C2000 is het communicatienetwerk voor de Nederlandse hulpdiensten. Het digitale netwerk voor radiocommunicatie en alarmering is sinds 2005

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE ANTENNE-INSTALLATIES

BELEIDSNOTITIE ANTENNE-INSTALLATIES BELEIDSNOTITIE ANTENNE-INSTALLATIES Gemeente Castricum Afdeling VROM augustus 2008 DB/RS Vastgesteld door de Raad op 28 augustus 2008. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 1.1 HUIDIGE SITUATIE...6 1.2 TOTSTANDKOMING

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Basisschool Burgemeester Willeme i.r.t. zendmast

Welkom. Informatieavond Basisschool Burgemeester Willeme i.r.t. zendmast Welkom Informatieavond Basisschool Burgemeester Willeme i.r.t. zendmast 1 Blootstelling aan elektromagnetische straling in Nieuwstadt drs. Adèle Dummer 14 augustus 2012 2 Inhoud Nationaal Antennebeleid

Nadere informatie

Omgevingsvergunningvrij bouwen. Hoe verhoudt zich dat tot Mijnbouw?

Omgevingsvergunningvrij bouwen. Hoe verhoudt zich dat tot Mijnbouw? Omgevingsvergunningvrij bouwen Hoe verhoudt zich dat tot Mijnbouw? skrabbendam Page 1 10-1-2011 Omgevingsvergunningsvrij bouwen Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inleiding 2 Wat is een omgevingsvergunning?

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Beilen De Perk Plaats: Beilen Aanleiding: Steekproefmeting Datum Meting: 25 februari 2015 Copyright: Agentschap Telecom 2015 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting Veldsterktemeting

Nadere informatie

Zaaknummer: OLOGMM30. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Zaaknummer: OLOGMM30. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. CONCEPT Zaaknummer: OLOGMM30 Onderwerp: Toepassing Antennebeleid Collegevoorstel Inleiding Op 15 mei jongstleden heeft de raad het Antennebeleid vastgesteld. Dit antennebeleid geeft kaders voor de plaatsing

Nadere informatie

Beleidsregel Plaatsing Zendmasten en Antennes

Beleidsregel Plaatsing Zendmasten en Antennes CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14195_2 15 maart 2016 Beleidsregel Plaatsing Zendmasten en Antennes Inhoudsopgave Inleiding. Huidige situatie. Gezondheidsaspecten. Straling. Onderzoek. Standpunt

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting: Gemeente Hilversum Datum meting: Woensdag 14 juni 2017 ID nummer: 6163298 Alle rechten voorbehouden, Agentschap Telecom 2017 Veldsterktemeting gemeente Hilversum

Nadere informatie

Soorten antennetoepassingen

Soorten antennetoepassingen Bijlage 1 Soorten antennetoepassingen Omroep Eén van de oudste en meest gebruikte toepassingen van elektromagnetische velden is het versturen en ontvangen van radiosignalen, wat al snel werd gevolgd door

Nadere informatie

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum Inleiding De gemeente Castricum heeft besloten een beleidsnotitie vast te stellen,

Nadere informatie

Elektromagnetische velden en volksgezondheid Basisstations en draadloze technologieën

Elektromagnetische velden en volksgezondheid Basisstations en draadloze technologieën Fact sheet Nr 304 Mei 2006 Elektromagnetische velden en volksgezondheid Basisstations en draadloze technologieën Tegenwoordig is mobiele telefonie over de hele wereld gemeengoed. Deze draadloze technologie

Nadere informatie

VERZONDEN 0 8 SEP. 2010

VERZONDEN 0 8 SEP. 2010 V GEMEENTE VALK E N SWAARD VERZONDEN 0 8 SEP. 2010 de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA De heer P. van Steensel De Scheepsvork 16 5555 LP VALKENSWAARD Valkenswaard Telefoon (040) 208 34 44 Telefax (040)

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting: Gemeente Tilburg Datum meting: Donderdag 18 juni 2015 ID nummer: 6163298 Alle rechten voorbehouden, Agentschap Telecom 2016 Pagina 1 van 9 Inhoud 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen

Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen gemeente Eindhoven A ir. J.B. Helms Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen Aan commissie Economie en Mobiliteit 9 maart 2011 Memo Betreft Zendmast Croy. Geachte leden van de commissie,

Nadere informatie

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 7 - schotel-, spriet- en staafantennes

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1 Aanleiding

1. INLEIDING. 1.1 Aanleiding 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Lijst zienswijzen. 4 1.3 Anonimiseringsverplichting. 5 1.4 Ontvankelijkheid. 5 1.5 Leeswijzer 5 2. SCHRIFTELIJKE ZIENSWIJZEN. 6 Nummer 1 6 Nummer 2 7 Nummer

Nadere informatie