Bijlagenboek bij het Ondersteuningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagenboek bij het Ondersteuningsplan"

Transcriptie

1 Bijlagenboek bij het Ondersteuningsplan Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld Veenendaal Conceptversie januari 2014

2 P a g i n a 2 Inhoudsopgave Bijlage A: Samenstelling samenwerkingsverband en bestuur...3 Bijlage B: Statuten...4 Bijlage C: Schoolondersteuningsprofielen Christelijk Lyceum Veenendaal Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal De Meerwaarde Barneveld Ichthus College Veenendaal Johannes Fontanus College Barneveld Rembrandt College Veenendaal J.H. Donnerschool, De Glind...49 Oranjeschelp (volgt)... Bijlage D: Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de scholen Bijlage E: Arrangementen Passend Onderwijs Bijlage F: Toewijzing van ondersteuning: stroomschema aanmelding bij reguliere VO-school Bijlage G: Stroomschema aanmelding bij school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs Bijlage H: Toewijzing van ondersteuning: stroomschema als leerling al op reguliere VO-school zit 93 Bijlage I: Overzicht gemeenten leerlingvervoer buiten de regio Bijlage J: Ondersteuningsplanraad statuut Bijlage K: Ondersteuningsplanraad reglement Bijlage L: Ondersteuningsplanraad samenstelling en functies Bijlage M: Modelprocedure Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)

3 P a g i n a 3 Bijlage A: samenstelling samenwerkingsverband en bestuur Naam : Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal Kamer van Koophandel: registratienummer Naam Stichting Naam school Vertegenwoordigd door rector/bestuurder Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de gemeente Barneveld en omgeving Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omgeving Gemeente Veenendaal, Rembrandt College Veenendaal Stichting J. H. Donnerschool te De Glind Stichting De Onderwijsspecialisten Johannes Fontanus College De Meerwaarde Christelijk Lyceum Veenendaal Ichthus College Rembrandt College Adres De heer Henk Mulder Postbus AC Barneveld Wethouder Rebellaan KA Barneveld De heer Kees Heek, penningmeester Postbus AE Barneveld Rietberglaan RD Barneveld De heer Kees Kloet Postbus AA Veenendaal Kerkewijk JC Veenendaal De heer Leo Schuurman De heer Bart de Grunt a.i. Postbus AE Veenendaal Vondellaan EA Veenendaal Postbus AG Veenendaal Rembrandtlaan ZK Veenendaal Rudolphlaan 5 J.H. Donnerschool De heer Jacques Gordijn 3794 MZ De Glind De Oranjeschelp De heer Wim Ludeke Postbus AV Arnhem Koningstraat DG Arnhem Stichting voor Christelijk Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en Praktijkonderwijs te Veenendaal Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal De heer Dick Looyé, voorzitter Postbus AE Veenendaal Sportlaan AD Veenendaal Coördinator dhr. drs. Aaldert van der Horst Heetveld AD, Barneveld Secretariaat Mevrouw Alie Brouwer p/a CSV Postbus AE Veenendaal

4 P a g i n a 4 Bijlage B: statuten De originele door notaris Mr. P.M. Vinke gewaarmerkte akte is in het bezit van het samenwerkingsverband.

5 P a g i n a 5 Tekst statuten: I. Inleiding Ondergetekenden: Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de gemeente Barneveld en omgeving, vertegenwoordigd door: Hendrik Mulder Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde, vertegenwoordigd door Cornelis Willem Heek Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal, vertegenwoordigd door Kornelis Anthonie Kloet Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omgeving, vertegenwoordigd door Leendert Johannes Schuurman Gemeente Veenendaal, Rembrandt College Veenendaal, vertegenwoordigd door Johannes Franciscus Maria Lammers Stichting J. H. Donnerschool te De Glind, vertegenwoordigd door Jacobus Cornelis Gordijn Stichting De Onderwijsspecialisten, vertegenwoordigd door Willem Ludeke Stichting voor Christelijk Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en Praktijkonderwijs te Veenendaal, vertegenwoordigd door Dirk Looije Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en Omgeving, vertegenwoordigd door Geurt Morren vormen per één november tweeduizend dertien een samenwerkingsverband passend onderwijs op basis van de wetgeving zoals die vanaf één augustus tweeduizenddertien luidt voor samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs/het voortgezet speciaal onderwijs. Krachtens een ministeriële regeling is de regio voor het in deze akte op te richten samenwerkingsverband passend onderwijs vastgesteld; deze regio loopt gelijk met de grenzen van de gemeenten Barneveld, Veenendaal, Renswoude en Scherpenzeel. Ondergetekenden hebben besloten, ten einde een samenwerkingsverband passend onderwijs te vormen, om een nieuwe rechtspersoon op te richten, genaamd Stichting Samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs Barneveld Veenendaal hebben de statuten als volgt vastgesteld: II Begripsbepalingen Aangeslotene: het bevoegd gezag dat met de stichting een aansluitingsovereenkomst heeft gesloten; Afgevaardigde: een natuurlijk persoon die al dan niet krachtens substitutie - het bevoegd gezag krachtens diens statuten rechtsgeldig vertegenwoordigt; Bevoegd gezag: de rechtspersoon, die (een) scho(o)l(en) in stand houdt binnen de vorenbedoelde regio alsmede de rechtspersoon die (een) scho(o)l(en) voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 en 4 bedoeld in de Wet op de expertisecentra, in stand houdt waarvan de vestiging(en) zijn gelegen buiten het gebied van een samenwerkingsverband en die deel neemt aan het onderhavige samenwerkingsverband; Medezeggenschapsraad: de raad als bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap op Scholen; Ondersteuningsplan: het plan als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs.

6 P a g i n a 6 Ondersteuningsplanraad: de raad als bedoeld in artikel 4a van de Wet Medezeggenschap op Scholen; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van leerlingen; Regio: het bij ministeriële regeling aan het samenwerkingsverband aangewezen aaneengesloten gebied waarbinnen het samenwerkingsverband haar doel verwezenlijkt; Samenwerkingsverband: de bij deze akte op te richten rechtspersoon als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 28a van de Wet op de Expertise Centra; Scholen(school): alle vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs, van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor zover daaraan voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd, behorend tot cluster 3 en 4 bedoeld in de Wet op de expertisecentra en gevestigd in voormelde regio; Schooljaar: het tijdvak van één augustus tot en met éénendertig juli daaraanvolgend; Schoolondersteuningsprofiel(en): een (de) door het bevoegd gezag vast te stellen beschrijving(en) van de voorzieningen die op de onder haar bevoegd gezag ressorterende scho(o)l(en) zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. III Naam De stichting draagt de naam: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld - Veenendaal. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. IV Doelstelling 1. De stichting heeft ten doel: a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs; b. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen; c. het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde regio woonachtige en schoolgaande leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken; d. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in voormelde regio woonachtige en schoolgaande leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 2. De stichting poogt het doel te bereiken door: a. gezamenlijke besluitvorming over de wijze van verdelen en toewijzen van de ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen; b. het vaststellen van een ondersteuningsplan ; c. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; e. andere middelen die aan het doel van de stichting dienstbaar kunnen zijn. 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

7 P a g i n a 7 V Aangeslotenen 1) Aangesloten kunnen slechts zijn het bevoegd gezag van de scholen die in de regio gevestigd zijn dan wel het bevoegd gezag van een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs vormen, behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, waarvan de vestiging of vestigingen zijn gelegen buiten het gebied van een samenwerkingsverband doch die wensen deel te nemen aan het onderhavige samenwerkingsverband. 2) Aangeslotene is het bevoegde gezagsorgaan dat zich schriftelijk als aangeslotene bij het bestuur heeft aangemeld en voldoet aan in lid 1 van dit artikel genoemde eis, en door het bestuur als aangeslotene is toegelaten Door het sluiten van een aansluitovereenkomst met het betreffende bevoegd gezag. 3) Rechten en plichten van de aangeslotenen ten aanzien van de stichting op basis van het gestelde in deze statuten worden nader geregeld in een aansluitingsovereenkomst. 4) Op de aan deze akte gehechte bijlage staan de aangeslotenen van de stichting vermeld. 5) De aansluiting van een bevoegd gezag eindigt indien: a) de aangeslotene ophoudt te bestaan als gevolg van ontbinding of fusie en/of niet langer bevoegd gezag is als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b) onder het aangesloten bevoegd gezag geen school meer in de regio ressorteert, dan wel indien het een school voor (speciaal en) voortgezet speciaal onderwijs betreft welke geen onderwijs meer geeft aan leerlingen uit de regio; c) de aangeslotene de aansluitingsovereenkomst opzegt; d) namens de stichting de aansluitingsovereenkomst wordt opgezegd; e) de aansluitingsovereenkomst wordt ontbonden. 6) Een aangeslotene kan de aansluitingsovereenkomst schriftelijk opzeggen aan het einde van een 7) schooljaar met in achtneming van tenminste een termijn van zes maanden. 8) In onderling overleg zullen de juridische, organisatorische, personele en financiële gevolgen voortvloeiende uit de beëindiging naar de beginselen van de redelijkheid en billijkheid door het bestuur worden vastgesteld, schriftelijk in een document worden vastgelegd en voorts worden opgelegd aan het bevoegd gezag dat niet meer aangesloten is. 9) Als de opzegging door een aangeslotene niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt de 10) aansluitingsovereenkomst door tot het einde van het eerstvolgende schooljaar, tenzij het bestuur anders besluit. 11) De aansluitingsovereenkomst is niet overdraagbaar. 12) Het bestuur kan de aansluitingsovereenkomst slechts schriftelijk tegen het einde van het lopende 13) schooljaar aan een aangeslotene opzeggen aan het eind van een schooljaar met in achtneming van een opzeggingstermijn van één schooljaar. 14) Aansluiting bij het samenwerkingsverband en beëindiging van aansluitingsovereenkomst gaan in per één augustus van het (volgende) schooljaar. 15) Het bestuur kan een aansluitingsovereenkomst per direct opzeggen indien de aangeslotenen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting handelt, of de stichting op onredelijke wijze benadeelt. 16) Aansluiting bij het samenwerkingsverband en beëindiging van de aansluitingsovereenkomst gaan in per één augustus van het (volgende) schooljaar. VI Geldmiddelen De geldmiddelen welke het samenwerkingsverband ter beschikking staan bestaan uit: 1) de bekostiging door het Rijk ten behoeve van de bekostiging van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband; 2) de bijdragen van de aangeslotenen; 3) stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;

8 P a g i n a 8 4) subsidies, giften, schenkingen en andere baten; 5) erfstellingen en legaten, welke alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard. VII Bestuur (samenstelling) 1) De stichting kent een bestuur en een coördinator die belast is met door het bestuur gemandateerde bevoegdheden. 2) Het bestuur bestaat uit zoveel leden als er aangeslotenen zijn 3) De bestuurders worden benoemd door het bestuur met dien verstande dat slechts een afgevaardigde van een aangeslotene tot bestuurslid kan worden benoemd. 4) Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan; het bestuur regelt onderling een taakverdeling en stelt desgewenst portefeuillehouders aan. 5) Tot bestuurslid is niet benoembaar de coördinator. 6) In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur. 7) Het bestuur kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. 8) Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 9) De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. 10) Een lid van het bestuur defungeert: a) door zijn overlijden; b) door het verlies over het vrije beheer over zijn vermogen; c) door zijn aftreden; d) door zijn ontslag; e) door het verlies van de functie of kwaliteit op grond waarvan hij tot bestuurder is benoemd. VIII Taken en bevoegdheden bestuur en coördinator 1) Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2) Het bestuur, alsmede de voorzitter en vicevoorzitter gezamenlijk, zijn bevoegd de stichting te 3) vertegenwoordigen. 4) De stichting kent buiten het bestuur geen andere organen die namens de stichting kunnen handelen of zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens de door het bestuur aan te stellen coördinator en behoudens natuurlijke personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het bestuur worden aangewezen. 5) Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen anders dan in het kader van een schenking of erfrechtelijke verkrijging, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. 6) Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. 7) Het bestuur benoemt een coördinator die leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en die is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband en bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten. 8) De coördinator geeft leiding aan het eventuele personeel dat is verbonden aan het samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van het ondersteuningsbeleid.

9 P a g i n a 9 9) Het bestuur mandateert het bestuur en beheer over het samenwerkingsverband aan de coördinator binnen in het managementstatuut nauwkeurig omschreven grenzen en voor zover het niet betreft bevoegdheden die in lid 12 van dit artikel zijn voorbehouden aan het bestuur. 10) Het bestuur stelt voor de coördinator een managementstatuut vast waarbinnen hij zijn taken en bevoegdheden dient uit te oefenen. 11) Het bestuur kan middels daartoe strekkende volmacht de coördinator de bevoegdheid geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 12) Het bestuur oefent zijn taken uit op basis van een toeziend bestuursconcept en fungeert als intern toezichthouder. In dat kader ziet het bestuur toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden welke door hem aan de coördinator zijn gemandateerd en staat hij de coördinator met raad terzijde. 13) Voorbehouden aan het bestuur is (besluitvorming strekkende tot): a) goedkeuring en vaststelling van de strategische doelstellingen van de stichting (missie en visie); b) goedkeuring en vaststelling van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband; c) vaststelling van het jaarverslag van de stichting; d) vaststelling van het managementstatuut alsmede vaststelling van eventuele kaders voor de coördinator; e) het aangaan of wijzigen van aansluitovereenkomsten met bevoegde gezagsorganen; f) de aanwijzing van de registeraccountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; g) het toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen en op de naleving van de vigerende code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 103 lid 1 a van de Wet op het voortgezet onderwijs en de afwijkingen van die code; h) het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding en aanwending van de middelen van het samenwerkingsverband verkregen op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs; i) aanvraag van faillissement van de stichting en van surseance van betaling; j) benoeming of ontslag en vaststelling of wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de coördinator van het samenwerkingsverband; k) wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo. l) Voorbehouden aan het bestuur is de benoeming, schorsing en het ontslag van personeelsleden welke aan het samenwerkingsverband zijn verbonden. 14) Voorstellen voor besluiten als bedoeld in de vorige leden 12 en 13 worden door de coördinator aan het bestuur voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit. 15) De stichting is in zijn hoedanigheid als werkgever aangesloten bij een commissie van beroep en een klachtencommissie. 16) De coördinator voert het overleg met de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband en indien aanwezig de medezeggenschapsraad. I Bestuursvergaderingen 1) Het bestuur vergadert, met regelmatige tussenpozen, ten minste vijf maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van de overige bestuursleden dit nodig oordelen. 2) Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de goedkeuring en vaststelling van: a) het jaarverslag over de gang van zaken in de stichting en over het gevoerde beleid alsmede de balans en de staat van baten en lasten;

10 P a g i n a 10 b) de meerjarenbegroting; c) de (beleids)plannen voor het (de) komende jaar (jaren). d) Het bestuur geeft in het jaarverslag aan in welke mate de voor dat jaar gestelde doelstellingen zijn gehaald, welke activiteiten het heeft ontplooid en welke maatregelen zijn genomen om de beoogde missie en doelstellingen te bereiken. Daarbij geeft het bestuur aan of voldaan is aan de uitspraken zoals vermeld in het toezichtkader en legt het bestuur verantwoording af over de uitvoering van zijn toezichthoudende taken en de uitoefening van zijn toezichthoudende bevoegdheden. 3) Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, is vereist dat twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. 4) Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder laten vertegenwoordigen. 5) De oproep geschiedt schriftelijk of per door of namens de voorzitter, tenminste zeven dagen vóór de vergadering zal worden gehouden en bevat een opgave van de onderwerpen, welke ter vergadering in behandeling zullen komen. Over niet in de oproep vermelde onderwerpen kunnen geen besluiten genomen worden, tenzij het voltallige bestuur aanwezig is en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. De coördinator woont de vergaderingen van het bestuur bij en heeft een adviserende stem. 6) Ieder lid van het bestuur brengt één stem uit. Stemming geschiedt mondeling, tenzij een of meer leden een schriftelijke stemming wensen. 7) Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 8) Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag der stemming is beslissend. 9) Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt. 10) Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 11) Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden, die in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld. Geschillenregeling en bemiddeling 1) In geval van geschillen over de toepassing van de samenwerking zullen de partijen die het geschil betreft trachten het geschil in eerste instantie intern op te lossen, eventueel met behulp van externe of interne bemiddeling. Eerst indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, heeft elke partij het recht om het geschil voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten. 2) Een aangeslotene van de stichting kan zich binnen zes weken na een door het bestuur casu quo de coördinator genomen besluit en/of andere handeling in het kader van het samenwerkingsverband wenden tot de geschillencommissie als bedoeld in het eerste lid indien hij van oordeel is dat hij door het besluit en/of die handeling ernstig in zijn belangen wordt aangetast. Voorwaarde is wel, dat eerst conform het gestelde in het eerste lid is getracht het geschil intern op te lossen, eventueel met behulp van externe of interne bemiddeling. De commissie hoort partijen, toetst of het besluit en/of de handeling in redelijkheid en na afweging van de betrokken belangen genomen en/of uitgevoerd kon worden en doet een voor alle partijen bindende uitspraak.

11 P a g i n a 11 III Informatieplicht Elke aangeslotene voorziet het bestuur en de coördinator desgevraagd van alle informatie die benodigd is voor een goede uitvoering van de taken van de stichting. I Boekjaar en jaarstukken 1) Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar betreft een verlengd boekjaar en eindigt derhalve per ultimo december tweeduizend dertien. 2) Het bestuur van de stichting is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van al hetgeen verder de financiën van de stichting betreft op zodanige wijze boek te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en plichten van de stichting kunnen worden gekend. 3) In een bestuursvergadering, die jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden, stelt het bestuur het jaarverslag (over de gang van zaken in de stichting en over het gevoerde beleid) en de jaarrekening vast. 4) De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 5) Verder wordt de jaarrekening gecontroleerd door de registeraccountant die door het bestuur is benoemd. Deze registeraccountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de in het vorige leden bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur. 6) Het bestuur zendt binnen één maand na vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag een exemplaar daarvan aan de aangeslotenen. 7) Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. Statutenwijziging 1) Een besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen door het bestuur. 2) De oproep geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter, tenminste veertien dagen vóór de 3) vergadering zal worden gehouden en bevat de mededeling dat daarin de wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 4) Het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) 5) opgenomen, moet ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering toegezonden worden aan de bestuursleden. 6) Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten wanneer tenminste twee derden van het van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 7) Is niet twee derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. 8) De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 9) Het hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek.

12 P a g i n a 12 I Ontbinding en vereffening 1) Behoudens de gevallen van ontbinding als vermeld in artikel 2:19 van het Burgerlijk Wetboek wordt de stichting ontbonden door een besluit daartoe van het bestuur. Het in deze statuten ten aanzien van statutenwijziging bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 2) Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening 3) door het bestuur. 4) Aanwezige geld/middelen van de stichting worden voor de datum van ontbinding naar rato van het aantal leerlingen teruggestort naar de aangeslotenen. 5) Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. 6) De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.

13 P a g i n a 13 Bijlage C: schoolondersteuningsprofielen 1. Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV), Veenendaal Inhoud: A. Algemene schoolgegevens B. Onze toelatingscriteria C. Onze visie op ondersteuning van leerlingen D. Een beschrijving van de grenzen die wij hebben t.a.v. het bieden van basisondersteuning aan leerlingen E. Een overzicht van ons ondersteuningsaanbod F. Een lijst van mogelijkheden die wij in school hebben voor het bieden van basisondersteuning op (ortho) didactisch niveau en (ortho) pedagogisch niveau G. Een lijst van in onze school betrokkenen bij het bieden van de basisondersteuning H. Een lijst van in onze school bestaande beleidsdocumenten, protocollen en procedures die raakvlakken hebben met ondersteuning van leerlingen A. Algemene schoolgegevens Naam School Christelijk Lyceum Veenendaal Schoolbestuur Denominatie Christelijk Brinnummer Adres Kerkewijk 149 Plaats Veendaal Aanbod VMBO TL HAVO VWO Gymnasium Specifiek onderwijsconcept Totaal aantal leerlingen LGF / REC 1 LGF / REC 2 LGF/ REC 3 LGF / REC 4 Gemiddeld aantal leerlingen per klas VMBO Tl Havo VWO Gymnasium

14 P a g i n a 14 B. Onze toelatingscriteria Voor de toelating tot onze school maken wij gebruik van de volgende gegevens: Advies van de groepsleerkracht groep 8 LVS gegevens vanuit het primair onderwijs (groep 8) De wens van de ouders Cito VMBO TL 532 HAVO 538 VWO 545 C. De grenzen aan onze ondersteuningsmogelijkheden. In principe zijn alle leerlingen die beschikken over het bij ons onderwijs passend niveau en een positief advies vanuit het basisonderwijs in onze school toelaatbaar. Het kan zo zijn dat de ondersteuningsbehoefte van een leerling te intensief zijn voor ons team. In die gevallen nemen wij, na overleg met de ouders, contact op met het samenwerkingsverband om passende ondersteuning alsnog te regelen. Dit kan ook inhouden dat de leerling beter geplaatst kan worden op een andere school binnen (of buiten) ons samenwerkingsverband. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen die onvoldoende zelfredzaam zijn, leerlingen met extreem (oppositioneel of agressief) gedrag en om leerlingen met psychiatrische problemen die hun functioneren in een (vo) school al te zeer belemmeren. D. Overzicht van ons ondersteuningsaanbod. In deze paragraaf geven wij aan voor welke ondersteuningsvragen wij een aanbod hebben. Hierbij dient wel in acht genomen te worden dat er grenzen zijn aan de mate waarin wij de ondersteuning kunnen bieden. De grenzen worden, onder meer, bepaald door de complexiteit en mogelijke stapeling van problemen. In de laatste kolom geven wij aan of het aanbod in ontwikkeling is. Onderwerp Ja Nee Ontw Intelligentie Hoogbegaafdheid Verstandelijke beperking Disharmonisch intelligentie profiel Leer- en ontwikkelproblemen Leerachterstand rekenen Leerachterstand taal NL-taal voor nieuwkomers Extra didactische ondersteuning Extra ondersteuning in communicatie en taalgebruik Dyslexie Dyscalculie Informatieverwerkingsprobleem Werkhouding Taakgerichtheid Aandacht en concentratie Motorische onrust Motivatieproblematiek Planning en organisatie Taalgebruik (verbale uitdrukkingsvaardigheid) Sociaal emotioneel functioneren

15 P a g i n a 15 Onderwerp Ja Nee Ontw Faalangst Teruggetrokken gedrag / angstig Beheersing van sociale vaardigheden (sociale participatie) Moeite met grenzen / accepteert wel correctie Moeite met accepteren van gedragscorrecties / met accepteren van gezag (oppositioneel gedrag ) Andere Sociaal Emotionele problematiek Verslavingsproblemen (alcohol, drugs, games) Fysieke beperkingen Visueel (slechtziend) Visueel ( blind) Taal- en spraakprobleem Auditief (slechthorend) Auditief (doof) Motorische beperkingen Fijn motorische beperkingen Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, maar zelfredzaam Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, hulp nodig Mobiliteit: Ondersteuning bij lopen Langdurig ziek Aanpassingen i.v.m. algemene dagelijkse behoeften Eten/drinken Toiletgang Douche/aankleedruimte Stoel / tafel Rustruimte Bed Medicatie verstrekken Medische handelingen verrichten (toediening) E. Mogelijkheden voor bieden van (ortho) didactische en pedagogische ondersteuning Onze school is in staat om leerlingen op diverse gebieden ondersteuning te bieden omdat wij de volgende voorzieningen kunnen aanbieden. Op (ortho) didactisch niveau Ja Nee Ontw Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Bij- / steun- / hulplessen Extra ondersteuning studievaardigheden Mogelijkheid tot testen en (handelingsgericht) diagnosticeren Mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding NT2 Onze docenten kunnen hun aanbod aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Remedial teaching (spelling, handschrift, motorisch) Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyscalculie Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyslexie Op (ortho) pedagogisch niveau Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs

16 P a g i n a 16 Op (ortho) didactisch niveau Ja Nee Ontw Aparte Lwoo groepen De mogelijkheid voor een externe time out (rebound) Expertise op het gebied van handelingsgericht werken (het maken van Ontwikkelingsperspectieven (voorheen: handelingsplannen)) Faalangstreductietraining Huisbezoek door mentor Interne time out voorziening JES training (Jongeren en Scheiding) Mediation door leerlingen (peermediation) Ondersteuningsgesprekken met leerlingbegeleiders / coaches Onze docenten kunnen hun handelen aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Schoolstewards Spreekuur verzuimambtenaar Training sociale vaardigheid Training vermindering examenvrees Weerbaarheidstraining Samenwerking met: Ja Nee Ontw ATC Bureau Jeugdzorg De afdeling leerplicht De Gemeente De politie GGD Herstart Het Centrum voor Jeugd en Gezin Op de Rails Speciaal Onderwijs Cluster 1 Speciaal Onderwijs Cluster 2 Speciaal Onderwijs Cluster 3 Speciaal Onderwijs Cluster 4 Verwijsindex Vitras CMD (maatschappelijk werk) F. De bij de ondersteuning betrokkenen Uren per jaar Ambulante begeleiding vanuit Cluster 1 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 2 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 3 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 4 Begeleider interne time out Coördinator Cumi Decanen en loopbaanbegeleiders (LOB) Dyscalculie coaches Dyslexie coaches GGD Interne coaches voor begeleiding docenten

17 P a g i n a 17 F. De bij de ondersteuning betrokkenen Uren per jaar Klassenassistenten Leerlingbegeleiders / coaches Leerplichtambtenaar Mentoren Mentoren + Motivatie coaches Onderwijsassistenten Orthopedagoog Remedial teachers School Maatschappelijk Werk Stagebegeleider Trainers Vertrouwenspersonen Zorgcoördinator Zorgdocenten ZAT Ja Nee Ontw Er is een ZAT (CVB bij VSO) De doelen en taken van het ZAT zijn duidelijk. School benut de ZAT partners preventief De ZAT leden spreken in termen van doelen De ZAT leden zijn gericht op handelingsadviezen De ZAT leden maken smart afspraken Er is een overzichtelijk schema route leerlingenzorg aanwezig Bij de uitvoering van de afspraken is sprake van duidelijke casus coördinatie Men is op de hoogte van de mogelijkheden van de bovenschoolse voorzieningen De bovenschoolse voorzieningen worden zonodig benut G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures Aanname en plaatsingsbeleid Anti agressie protocol Beschrijving van onze ondersteuningsstructuur BHV / EHBO protocol Calamiteitenprotocol De evaluatie van ondersteuning De procedures die wij volgen bij leerlingenondersteuning (van signalering tot aanpak) Een beschrijving hoe wij onze expertise inzetten t.b.v. ondersteuning van docenten Een beschrijving over hoe wij de ouders bij de ondersteuning betrekken Een beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden t.a.v. ondersteuning van leerlingen Een beschrijving van hoe wij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen Ja Nee Ontw

18 P a g i n a 18 G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures signaleren (wie, wanneer, hoe?) Een beschrijving van ons algemeen beleid t.a.v. ondersteuning Een beschrijving van onze visie op leerlingenondersteuning Geschillen en klachtenregeling Individuele ontwikkelingsplannen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften Onderwijs ondersteuning profiel Ons onderwijsaanbod Ontwikkelagenda Ontwikkelagenda/jaarplan Onze doelgroepen Pestprotocol Protocol informatieverstrekking aan ouders Protocol kindermishandeling Protocol rouwverwerking Protocol schorsing en verwijdering Protocol Social Media Protocol specifieke begeleiding Rekenbeleidsplan Scholingsplan Taalbeleidsplan Verwijzingsbeleid (incl. VAVO) Verzuimprotocol Ja Nee Ontw

19 P a g i n a Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Inhoud: A. Algemene schoolgegevens B. Onze toelatingscriteria C. Onze visie op ondersteuning van leerlingen D. Een beschrijving van de grenzen die wij hebben t.a.v. het bieden van basisondersteuning aan leerlingen E. Een overzicht van ons ondersteuningsaanbod F. Een lijst van mogelijkheden die wij in school hebben voor het bieden van basisondersteuning op (ortho) didactisch niveau en (ortho) pedagogisch niveau G. Een lijst van in onze school betrokkenen bij het bieden van de basisondersteuning H. Een lijst van in onze school bestaande beleidsdocumenten, protocollen en procedures die raakvlakken hebben met ondersteuning van leerlingen A. Algemene schoolgegevens Naam School Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Schoolbestuur Stichting voor Christelijk Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en Praktijkonderwijs Denominatie Christelijk Brinnummer Adres Sportlaan 1 Plaats Veenendaal Aanbod PRO LWOO VMBO Basis VMBO Kader Specifiek onderwijsconcept Totaal aantal leerlingen Lwoo Pro LGF / REC 1 LGF / REC 2 LGF/ REC 3 LGF / REC 4 Leerlingen Lwoo in combinatie met REC Leerlingen PRO in combinatie met REC Gemiddeld aantal leerlingen per klas PRO 15 VMBO LWOO (indien aparte klassen) - VMBO BBL 22 VMBO KBL 24 VMBO GL VMBO GL/TL 28

20 P a g i n a 20 B. Onze toelatingscriteria Voor de toelating tot onze school maken wij gebruik van de volgende gegevens: Advies van de groepsleerkracht groep 8 LVS gegevens vanuit het primair onderwijs (groep 8) vroegtoetsing (groep 7) Cito VSO LVS BL LVS rek PRO Toelatingscriteria tot 2016 onveranderd (zie bijlage) LWOO Toelatingscriteria tot 2016 onveranderd (zie bijlage) VMBO Basis VMBO Kader D/E IV-V D/E IV-V VMBO GL C III-IV C III-IV VMBO TL C III C III C. De grenzen aan onze ondersteuningsmogelijkheden. In principe zijn alle leerlingen die beschikken over het bij ons onderwijs passend niveau en een positief advies vanuit het basisonderwijs in onze school toelaatbaar. Het kan zo zijn dat de ondersteuningsbehoefte van een leerling te intensief zijn voor ons team. In die gevallen nemen wij, na overleg met de ouders, contact op met het samenwerkingsverband om passende ondersteuning alsnog te regelen. Dit kan ook inhouden dat de leerling beter geplaatst kan worden op een andere school binnen (of buiten) ons samenwerkingsverband. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen die onvoldoende zelfredzaam zijn, leerlingen met extreem (oppositioneel of agressief) gedrag en om leerlingen met psychiatrische problemen die hun functioneren in een (vo) school al te zeer belemmeren. D. Overzicht van ons ondersteuningsaanbod. In deze paragraaf geven wij aan voor welke ondersteuningsvragen wij een aanbod hebben. Hierbij dient wel in acht genomen te worden dat er grenzen zijn aan de mate waarin wij de ondersteuning kunnen bieden. De grenzen worden, onder meer, bepaald door de complexiteit en mogelijke stapeling van problemen. In de laatste kolom geven wij aan of het aanbod in ontwikkeling is. Onderwerp Ja Nee Ontw Intelligentie Hoogbegaafdheid Verstandelijke beperking Disharmonisch intelligentie profiel Leer- en ontwikkelproblemen Leerachterstand rekenen Leerachterstand taal NL-taal voor nieuwkomers Extra didactische ondersteuning Extra ondersteuning in communicatie en taalgebruik Dyslexie Dyscalculie Informatieverwerkingsprobleem Werkhouding Taakgerichtheid E V

21 P a g i n a 21 Onderwerp Ja Nee Ontw Aandacht en concentratie Motorische onrust Motivatieproblematiek Planning en organisatie Taalgebruik (verbale uitdrukkingsvaardigheid) Sociaal emotioneel functioneren Faalangst Teruggetrokken gedrag / angstig Beheersing van sociale vaardigheden (sociale participatie) Moeite met grenzen / accepteert wel correctie Moeite met accepteren van gedragscorrecties / met accepteren van gezag (oppositioneel gedrag ) Andere Sociaal Emotionele problematiek Verslavingsproblemen (alcohol, drugs, games) Fysieke beperkingen Visueel (slechtziend) Visueel ( blind) Taal- en spraakprobleem Auditief (slechthorend) Auditief (doof) Motorische beperkingen Fijn motorische beperkingen Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, maar zelfredzaam Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, hulp nodig Mobiliteit: Ondersteuning bij lopen Langdurig ziek Aanpassingen i.v.m. algemene dagelijkse behoeften Eten/drinken Toiletgang Douche/aankleedruimte Stoel / tafel Rustruimte Bed Medicatie verstrekken Medische handelingen verrichten (toediening) E. Mogelijkheden voor bieden van (ortho) didactische en pedagogische ondersteuning Onze school is in staat om leerlingen op diverse gebieden ondersteuning te bieden omdat wij de volgende voorzieningen hebben getroffen. Op (ortho) didactisch niveau Ja Nee Ontw Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Bij- / steun- / hulplessen Extra ondersteuning studievaardigheden Mogelijkheid tot testen en (handelingsgericht) diagnosticeren Mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding NT2

22 P a g i n a 22 Op (ortho) didactisch niveau Ja Nee Ontw Onze docenten kunnen hun aanbod aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Remedial teaching (spelling, handschrift, motorisch) Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyscalculie Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyslexie Op (ortho) pedagogisch niveau Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Aparte Lwoo groepen De mogelijkheid voor een externe time out (rebound) Expertise op het gebied van handelingsgericht werken (het maken van Ontwikkelingsperspectieven (voorheen: handelingsplannen)) Faalangstreductietraining Huisbezoek door mentor Interne time out voorziening JES training (Jongeren en Scheiding Mediation door leerlingen (peermediation) Ondersteuningsgesprekken met leerlingbegeleiders / coaches Onze docenten kunnen hun handelen aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Schoolstewards Spreekuur verzuimambtenaar Training sociale vaardigheid Training vermindering examenvrees Weerbaarheidstraining Samenwerking met: Ja Nee Ontw ATC Bijzondere Jeugdzorg De Gemeente Herstart Het Centrum voor Jeugd en Gezin Op de Rails Samenwerking met de afdeling leerplicht Samenwerking met de GGD Samenwerking met de politie Speciaal Onderwijs Cluster 1 Speciaal Onderwijs Cluster 2 Speciaal Onderwijs Cluster 3 Speciaal Onderwijs Cluster 4 Verwijsindex Vitras CMD (maatschappelijk werk) F. De bij de ondersteuning betrokkenen Uren per jaar Ambulante begeleiding vanuit Cluster 1 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 2 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 3 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 4

23 P a g i n a 23 F. De bij de ondersteuning betrokkenen Uren per jaar Begeleider interne time out Coördinator Cumi Decanen en loopbaanbegeleiders (LOB) Dyscalculie coaches Dyslexie coaches GGD Klassenassistenten Leerlingbegeleiders / coaches Leerplichtambtenaar Mentoren Mentoren + Motivatie coaches Onderwijsassistenten Orthopedagoog Remedial teachers School Maatschappelijk Werk Schoolpsycholoog Stagebegeleider Trainers Vertrouwenspersonen Zorgcoördinator Zorgdocenten ZAT Ja Nee Ontw Er is een ZAT (CVB bij VSO) De doelen en taken van het ZAT zijn duidelijk. School benut de ZAT partners preventief De ZAT leden spreken in termen van doelen De ZAT leden zijn gericht op handelingsadviezen De ZAT leden maken smart afspraken Er is een overzichtelijk schema route leerlingenzorg aanwezig Bij de uitvoering van de afspraken is sprake van duidelijke casus coördinatie Men is op de hoogte van de mogelijkheden van de bovenschoolse voorzieningen De bovenschoolse voorzieningen worden zonodig benut G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures Aanname en plaatsingsbeleid Anti agressie protocol Beschrijving van onze ondersteuningsstructuur BHV / EHBO protocol Calamiteitenprotocol De evaluatie van ondersteuning De procedures die wij volgen bij leerlingenondersteuning (van signalering tot aanpak) Ja Nee Ontw

24 P a g i n a 24 G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures Een beschrijving hoe wij onze expertise inzetten t.b.v. ondersteuning van docenten Een beschrijving over hoe wij de ouders bij de ondersteuning betrekken Een beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden t.a.v. ondersteuning van leerlingen Een beschrijving van hoe wij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen signaleren (wie, wanneer, hoe?) Een beschrijving van ons algemeen beleid t.a.v. ondersteuning Een beschrijving van onze visie op leerlingenondersteuning Faciliteitenprotocol Geschillen en klachtenregeling Individuele ontwikkelingsplannen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften Onderwijs ondersteuning profiel Ons onderwijsaanbod Ontwikkelagenda/jaarplan Onze doelgroepen Pestprotocol Protocol informatieverstrekking ouders Protocol kindermishandeling Protocol rouwverwerking Protocol schorsing en verwijdering Protocol specifieke begeleiding Rekenbeleidsplan Taalbeleidsplan Scholingsplan Verwijzingsbeleid (incl. VAVO) Verzuimprotocol Ja Nee Ontw x

25 P a g i n a De Meerwaarde, Barneveld Inhoud: A. Algemene schoolgegevens B. Onze toelatingscriteria C. Onze visie op ondersteuning van leerlingen D. Een beschrijving van de grenzen die wij hebben t.a.v. het bieden van basisondersteuning aan leerlingen E. Een overzicht van ons ondersteuningsaanbod F. Een lijst van mogelijkheden die wij in school hebben voor het bieden van basisondersteuning op (ortho) didactisch niveau en (ortho) pedagogisch niveau G. Een lijst van in onze school betrokkenen bij het bieden van de basisondersteuning H. Een lijst van in onze school bestaande beleidsdocumenten, protocollen en procedures die raakvlakken hebben met ondersteuning van leerlingen A. Algemene schoolgegevens Naam School De Meerwaarde Schoolbestuur Stg. Voor Prot. Christ. V.O. De Meerwaarde Denominatie Prot. Christelijk Brinnummer 01MU Adres Rietberglaan 6 Plaats 3771 RD, Barneveld Aanbod LWOO VMBO Basis x VMBO Kader x VMBO GL x VMBO TL x VMBO GT x Specifiek onderwijsconcept Totaal aantal leerlingen Lwoo 945 Pro LGF / REC 1 1 LGF / REC 2 8 LGF/ REC 3 6 LGF / REC 4 38 Leerlingen Lwoo in combinatie met REC Leerlingen PRO in combinatie met REC Gemiddeld aantal leerlingen per klas VMBO BBL 17 VMBO KBL 22 VMBO GL/TL 27 VMBO TL / Mavo VMBO GT 27

26 P a g i n a 26 B. Onze toelatingscriteria Voor de toelating tot onze school maken wij gebruik van de volgende gegevens: Advies van de groepsleerkracht groep 8 De wens van de ouders LVS gegevens vanuit het primair onderwijs (groep 6, 7 en 8) Het Onderwijskundig Rapport (OWR) + het Zorggedeelte OWR Eigen toelatingsonderzoek. Drempelonderzoek A-Vision Cito VSO PRO Toelatingscriteria tot 2016 onveranderd LWOO criteria tot 2016 onveranderd (zie bijlage) VMBO Basis VMBO Kader VMBO GL VMBO TL C. De grenzen aan onze ondersteuningsmogelijkheden. In principe zijn alle leerlingen die beschikken over het bij ons onderwijs passend niveau en een positief advies vanuit het basisonderwijs in onze school toelaatbaar. Het kan zo zijn dat de ondersteuningsbehoeften van een leerling te intensief zijn voor ons team. In die gevallen nemen wij, na overleg met de ouders, contact op met het samenwerkingsverband om passende ondersteuning alsnog te regelen. Dit kan ook inhouden dat de leerling beter geplaatst kan worden op een andere school binnen (of buiten) ons samenwerkingsverband. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen die onvoldoende zelfredzaam zijn, leerlingen met extreem (oppositioneel of agressief) gedrag en om leerlingen met psychiatrische problemen die hun functioneren in een (vo) school al te zeer belemmeren. D. Overzicht van ons ondersteuningsaanbod. In deze paragraaf geven wij aan voor welke ondersteuningsvragen wij een aanbod hebben. Hierbij dient wel in acht genomen te worden dat er grenzen zijn aan de mate waarin wij de ondersteuning kunnen bieden. De grenzen worden, onder meer, bepaald door de complexiteit en mogelijke stapeling van problemen. In de laatste kolom geven wij aan of het aanbod in ontwikkeling is. Onderwerp Ja Nee Ontw Intelligentie Hoogbegaafdheid Verstandelijke beperking Disharmonisch intelligentie profiel Leer- en ontwikkelproblemen Leerachterstand rekenen Leerachterstand taal NL-taal voor nieuwkomers Extra didactische ondersteuning Extra ondersteuning in communicatie en taalgebruik Dyslexie Dyscalculie

27 P a g i n a 27 Onderwerp Ja Nee Ontw Informatieverwerkingsprobleem Werkhouding Taakgerichtheid Aandacht en concentratie Motorische onrust Motivatieproblematiek Planning en organisatie Taalgebruik (verbale uitdrukkingsvaardigheid) Sociaal emotioneel functioneren Faalangst Teruggetrokken gedrag / angstig Beheersing van sociale vaardigheden (sociale participatie) Moeite met grenzen / accepteert wel correctie Moeite met accepteren van gedragscorrecties / met accepteren van gezag (oppositioneel gedrag ) Andere Sociaal Emotionele problematiek Verslavingsproblemen (alcohol, drugs, games) Fysieke beperkingen Visueel (slechtziend) Visueel ( blind) Taal- en spraakprobleem Auditief (slechthorend) Auditief (doof) Motorische beperkingen Fijn motorische beperkingen Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, maar zelfredzaam Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, hulp nodig Mobiliteit: Ondersteuning bij lopen Langdurig ziek Aanpassingen i.v.m. algemene dagelijkse behoeften Eten/drinken Toiletgang Douche/aankleedruimte Stoel / tafel Rustruimte Bed Medicatie verstrekken Medische handelingen verrichten (toediening) E. Mogelijkheden voor bieden van (ortho) didactische en pedagogische ondersteuning Onze school is in staat om leerlingen op diverse gebieden ondersteuning te bieden omdat wij de volgende voorzieningen kunnen aanbieden. Op (ortho) didactisch niveau Ja Nee Ontw Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Bij- / steun- / hulplessen Extra ondersteuning studievaardigheden Mogelijkheid tot testen en (handelingsgericht) diagnostiseren

28 P a g i n a 28 Mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding NT2 Onze docenten kunnen hun aanbod aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Remedial teaching (spelling, handschrift, motorisch) Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyscalculie Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyslexie Op (ortho) pedagogisch niveau Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Aparte Lwoo groepen De mogelijkheid voor een externe time out (rebound) Expertise op het gebied van handelingsgericht werken (het maken van Ontwikkelingsperspectieven (voorheen: handelingsplannen)) Faalangstreductietraining Huisbezoek door mentor Interne time out voorziening JES training (Jongeren en Scheiding) Mediation door leerlingen (peermediation) Ondersteuningsgesprekken met leerlingbegeleiders / coaches Onze docenten kunnen hun handelen aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Schoolstewards Spreekuur verzuimambtenaar Training sociale vaardigheid Training vermindering examenvrees Weerbaarheidstraining Samenwerking met: Ja Nee Ontw ATC Bijzondere Jeugdzorg De Gemeente Herstart Het Centrum voor Jeugd en Gezin Op de Rails Samenwerking met de afdeling leerplicht Samenwerking met de GGD Samenwerking met de politie Speciaal Onderwijs Cluster 1 Speciaal Onderwijs Cluster 2 Speciaal Onderwijs Cluster 3 Speciaal Onderwijs Cluster 4 Verwijsindex Vitras CMD / maatschappelijk werk

29 P a g i n a 29 F. De bij de ondersteuning betrokkenen Ja Uren per jaar Ambulante begeleiding vanuit Cluster 1 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 2 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 3 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 4 Begeleider interne time out Coördinator Cumi Decanen en Loopbaanbegeleiders (LOB) Dyscalculie coaches Dyslexie coaches GGD Interne coaches voor begeleiding docenten Klassenassistenten Leerlingbegeleiders / coaches Leerplichtambtenaar Mentorcoaches Mentoren Mentoren + Motivatie coaches Onderwijsassistenten Orthopedagoog Remedial teachers School Maatschappelijk Werk Stagebegeleider Trainers Vertrouwenspersonen Zorgcoördinator Zorgdocenten ZAT Ja Nee Ontw Er is een ZAT (CVB bij VSO) De doelen en taken van het ZAT zijn duidelijk. School benut de ZAT partners preventief De ZAT leden spreken in termen van doelen De ZAT leden zijn gericht op handelingsadviezen De ZAT leden maken smart afspraken Er is een overzichtelijk schema route leerlingenzorg aanwezig Bij de uitvoering van de afspraken is sprake van duidelijke casus coördinatie Men is op de hoogte van de mogelijkheden van de bovenschoolse voorzieningen De bovenschoolse voorzieningen worden zonodig benut

30 P a g i n a 30 G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures Ja Nee Ontw Aanname en plaatsingsbeleid Anti agressie protocol Beschrijving van onze ondersteuningsstructuur BHV / EHBO protocol Calamiteitenprotocol De evaluatie van ondersteuning De procedures die wij volgen bij leerlingenondersteuning (van signalering tot aanpak) Een beschrijving hoe wij onze expertise inzetten t.b.v. ondersteuning van docenten Een beschrijving over hoe wij de ouders bij de ondersteuning betrekken Een beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden t.a.v. ondersteuning van leerlingen Een beschrijving van hoe wij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen signaleren (wie, wanneer, hoe?) Een beschrijving van ons algemeen beleid t.a.v. ondersteuning Een beschrijving van onze visie op leerlingenondersteuning Geschillen en klachtenregeling Individuele ontwikkelingsplannen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften Onderwijs ondersteuning profiel Ons onderwijsaanbod Ontwikkelagenda Onze doelgroepen Pestprotocol Protocol rouwverwerking Protocol informatieverstrekking aan ouders Protocol kindermishandeling Protocol rouwverwerking Protocol schorsing en verwijdering Protocol Social Media Protocol specifieke begeleiding Rekenbeleidsplan Scholingsplan Taalbeleidsplan Verwijzingsbeleid (incl. VAVO) Verzuimprotocol

31 P a g i n a Ichthus College, Veenendaal Inhoud: A. Algemene schoolgegevens B. Onze toelatingscriteria C. Onze visie op ondersteuning van leerlingen D. Een beschrijving van de grenzen die wij hebben t.a.v. het bieden van basisondersteuning aan leerlingen E. Een overzicht van ons ondersteuningsaanbod F. Een lijst van mogelijkheden die wij in school hebben voor het bieden van basisondersteuning op (ortho) didactisch niveau en (ortho) pedagogisch niveau G. Een lijst van in onze school betrokkenen bij het bieden van de basisondersteuning H. Een lijst van in onze school bestaande beleidsdocumenten, protocollen en procedures die raakvlakken hebben met ondersteuning van leerlingen A. Algemene schoolgegevens Naam School Ichthus College Schoolbestuur Stichting voor Christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omgeving Denominatie Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag Brinnummer Adres Vondellaan 4 Plaats Veenendaal Aanbod VMBO TL x VMBO TL HAVO x VWO x Gymnasium x Specifiek onderwijsconcept Totaal aantal leerlingen LGF / REC 1 LGF / REC 2 LGF/ REC 3 LGF / REC 4 Gemiddeld aantal leerlingen per klas VMBO TL / Mavo Havo / Vwo onderbouw Havo bovenbouw Vwo bovenbouw Gymnasium

32 P a g i n a 32 B. Onze toelatingscriteria Voor de toelating tot onze school maken wij gebruik van de volgende gegevens: Advies van de groepsleerkracht groep 8 Cito VMBO TL HAVO VWO Anders n.l. C. De grenzen aan onze ondersteuningsmogelijkheden. In principe zijn alle leerlingen die beschikken over het bij ons onderwijs passend niveau en een positief advies vanuit het basisonderwijs in onze school toelaatbaar. Het kan zo zijn dat de ondersteuningsbehoefte van een leerling te intensief zijn voor ons team. In die gevallen nemen wij, na overleg met de ouders, contact op met het samenwerkingsverband om passende ondersteuning alsnog te regelen. Dit kan ook inhouden dat de leerling beter geplaatst kan worden op een andere school binnen (of buiten) ons samenwerkingsverband. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen die onvoldoende zelfredzaam zijn, leerlingen met extreem (oppositioneel of agressief) gedrag en om leerlingen met psychiatrische problemen die hun functioneren in een (vo) school al te zeer belemmeren. D. Overzicht van ons ondersteuningsaanbod. In deze paragraaf geven wij aan voor welke ondersteuningsvragen wij een aanbod hebben. Hierbij dient wel in acht genomen te worden dat er grenzen zijn aan de mate waarin wij de ondersteuning kunnen bieden. De grenzen worden, onder meer, bepaald door de complexiteit en mogelijke stapeling van problemen. In de laatste kolom geven wij aan of het aanbod in ontwikkeling is. Onderwerp Ja Nee Ontw Intelligentie Hoogbegaafdheid Verstandelijke beperking Disharmonisch intelligentie profiel Leer- en ontwikkelproblemen Leerachterstand rekenen Leerachterstand taal NL-taal voor nieuwkomers Extra didactische ondersteuning Extra ondersteuning in communicatie en taalgebruik Dyslexie Dyscalculie Informatieverwerkingsprobleem Werkhouding Taakgerichtheid Aandacht en concentratie Motorische onrust Motivatieproblematiek Planning en organisatie Taalgebruik (verbale uitdrukkingsvaardigheid) Sociaal emotioneel functioneren

33 P a g i n a 33 Onderwerp Ja Nee Ontw Faalangst Teruggetrokken gedrag / angstig Beheersing van sociale vaardigheden (sociale participatie) Moeite met grenzen / accepteert wel correctie Moeite met accepteren van gedragscorrecties / met accepteren van gezag (oppositioneel gedrag ) Andere Sociaal Emotionele problematiek Verslavingsproblemen (alcohol, drugs, games) Fysieke beperkingen Visueel (slechtziend) Visueel ( blind) Taal- en spraakprobleem Auditief (slechthorend) Auditief (doof) Motorische beperkingen Fijn motorische beperkingen Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, maar zelfredzaam Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, hulp nodig Mobiliteit: Ondersteuning bij lopen Langdurig ziek Aanpassingen i.v.m. algemene dagelijkse behoeften Ja Nee Ontw Eten/drinken Toiletgang Douche/aankleedruimte Stoel / tafel Rustruimte Bed Medicatie verstrekken Medische handelingen verrichten (toediening) E. Mogelijkheden voor bieden van (ortho) didactische en pedagogische ondersteuning Onze school is in staat om leerlingen op diverse gebieden ondersteuning te bieden omdat wij de volgende voorzieningen hebben getroffen. Op (ortho) didactisch niveau Ja Nee Ontw Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Bij- / steun- / hulplessen Extra ondersteuning studievaardigheden Mogelijkheid tot testen en (handelingsgericht) diagnosticeren Mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding NT2 Onze docenten kunnen hun aanbod aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Remedial teaching (spelling, handschrift, motorisch) Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyscalculie Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyslexie Op (ortho) pedagogisch niveau

34 P a g i n a 34 Op (ortho) didactisch niveau Ja Nee Ontw Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Aparte Lwoo groepen De mogelijkheid voor een externe time out (rebound) Expertise op het gebied van handelingsgericht werken (het maken van Ontwikkelingsperspectieven (voorheen: handelingsplannen)) Faalangstreductietraining Huisbezoek door mentor Interne time out voorziening JES training (Jongeren en Scheiding) Mediation door leerlingen (peermediation) Ondersteuningsgesprekken met leerlingbegeleiders / coaches Onze docenten kunnen hun handelen aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Schoolstewards Spreekuur verzuimambtenaar Training sociale vaardigheid Training vermindering examenvrees Weerbaarheidstraining Samenwerking met: Ja Nee Ontw ATC Bijzondere Jeugdzorg De afdeling leerplicht De Gemeente De politie GGD Herstart Het Centrum voor Jeugd en Gezin Op de Rails Speciaal Onderwijs Cluster 1 Speciaal Onderwijs Cluster 2 Speciaal Onderwijs Cluster 3 Speciaal Onderwijs Cluster 4 Verwijsindex Vitras CMD (maatschappelijk werk) F. De bij de ondersteuning betrokkenen Uren per jaar Ambulante begeleiding vanuit Cluster 1 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 2 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 3 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 4 Begeleider interne time out Coördinator Cumi Decanen en loopbaanbegeleiders (LOB) Dyscalculie coaches Dyslexie coaches GGD

35 P a g i n a 35 F. De bij de ondersteuning betrokkenen Uren per jaar Interne coaches voor begeleiding van docenten Klassenassistenten Leerlingbegeleiders / coaches Leerplichtambtenaar Mentorcoaches Mentoren Mentoren + Motivatie coaches Onderwijsassistenten Orthopedagoog Remedial teachers School Maatschappelijk Werk Stagebegeleider Trainers Vertrouwenspersonen Zorgcoördinator Zorgdocenten ZAT Ja Nee Ontw Er is een ZAT (CVB bij VSO) De doelen en taken van het ZAT zijn duidelijk. School benut de ZAT partners preventief De ZAT leden spreken in termen van doelen De ZAT leden zijn gericht op handelingsadviezen De ZAT leden maken smart afspraken Er is een overzichtelijk schema route leerlingenzorg aanwezig Bij de uitvoering van de afspraken is sprake van duidelijke casus coördinatie Men is op de hoogte van de mogelijkheden van de bovenschoolse voorzieningen De bovenschoolse voorzieningen worden zonodig benut G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures Ja Nee Ontw Aanname en plaatsingsbeleid Anti agressie protocol Beschrijving van onze ondersteuningsstructuur BHV / EHBO protocol Crisisprotocol De evaluatie van ondersteuning De procedures die wij volgen bij leerlingenondersteuning (van signalering tot aanpak) Een beschrijving hoe wij onze expertise inzetten t.b.v. ondersteuning van docenten Een beschrijving over hoe wij de ouders bij de ondersteuning betrekken Een beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden t.a.v.

36 P a g i n a 36 G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures Ja Nee Ontw ondersteuning van leerlingen Een beschrijving van hoe wij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen signaleren (wie, wanneer, hoe?) Een beschrijving van ons algemeen beleid t.a.v. ondersteuning Een beschrijving van onze visie op leerlingenondersteuning Faciliteitenprotocol Geschillen en klachtenregeling Individuele ontwikkelingsplannen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften Meldcode huislijk geweld Onderwijs ondersteuning profiel Ons onderwijsaanbod Ontwikkelagenda Onze doelgroepen Pestprotocol Protocol informatieverstrekking aan ouders Protocol kindermishandeling Protocol rouwverwerking Protocol schorsing en vewijdering Protocol specifieke begeleiding Protocol social Media Rekenbeleidsplan Taalbeleidsplan Verwijzingsbeleid (incl. VAVO) Verzuimprotocol

37 P a g i n a Johannes Fontanus College, Barneveld Inhoud: A. Algemene schoolgegevens B. Onze toelatingscriteria C. Onze visie op ondersteuning van leerlingen D. Een beschrijving van de grenzen die wij hebben t.a.v. het bieden van basisondersteuning aan leerlingen E. Een overzicht van ons ondersteuningsaanbod F. Een lijst van mogelijkheden die wij in school hebben voor het bieden van basisondersteuning op (ortho) didactisch niveau en (ortho) pedagogisch niveau G. Een lijst van in onze school betrokkenen bij het bieden van de basisondersteuning H. Een lijst van in onze school bestaande beleidsdocumenten, protocollen en procedures die raakvlakken hebben met ondersteuning van leerlingen A. Algemene schoolgegevens Naam School Johannes Fontanus College Schoolbestuur Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Denominatie Christelijk Brinnummer 00SZ Adres Wethouder Rebellaan 135 Plaats Barneveld Aanbod VMBO TL HAVO VWO Gymnasium Specifiek onderwijsconcept Totaal aantal leerlingen LGF / REC 1 1 LGF / REC 2 1 LGF/ REC 3 4 LGF / REC 4 17 Gemiddeld aantal leerlingen per klas Circa 25 /30 VMBO TL / Mavo Havo / Vwo onderbouw Havo bovenbouw Vwo bovenbouw Gymnasium

38 P a g i n a 38 B. Onze toelatingscriteria Voor de toelating tot onze school maken wij gebruik van de volgende gegevens: Advies toeleverende school op basis van LVS gegevens Cito VMBO TL bespreekgeval (LVS PO) HAVO bespreekgeval VWO 543 C. De grenzen aan onze ondersteuningsmogelijkheden. In principe zijn alle leerlingen die beschikken over het bij ons onderwijs passend niveau en een positief advies vanuit het basisonderwijs in onze school toelaatbaar. Een enkele keer kan de ondersteuningsbehoefte van een leerling te intensief zijn voor ons team. In die gevallen nemen wij, na overleg met de ouders, contact op met het samenwerkingsverband om passende ondersteuning alsnog te regelen. Dit kan ook inhouden dat de leerling beter geplaatst kan worden op een andere school binnen (of buiten) ons samenwerkingsverband. Het gaat hierbij om leerlingen die onvoldoende zelfredzaam zijn, leerlingen met extreem (oppositioneel of agressief) gedrag en om leerlingen met psychiatrische problemen die hun functioneren in een (vo) school al te zeer belemmeren. D. Overzicht van ons ondersteuningsaanbod. In deze paragraaf geven wij aan voor welke ondersteuningsvragen wij een aanbod hebben. Hierbij dient wel in acht genomen te worden dat er grenzen zijn aan de mate waarin wij de ondersteuning kunnen bieden. De grenzen worden, onder meer, bepaald door de complexiteit en mogelijke stapeling van problemen. In de laatste kolom geven wij aan of het aanbod in ontwikkeling is. Onderwerp Ja Nee Ontw Intelligentie Hoogbegaafdheid Verstandelijke beperking Disharmonisch intelligentie profiel Leer- en ontwikkelproblemen Leerachterstand rekenen Leerachterstand taal NL-taal voor nieuwkomers Extra didactische ondersteuning Extra ondersteuning in communicatie en taalgebruik Dyslexie Dyscalculie Informatieverwerkingsprobleem Werkhouding Taakgerichtheid Aandacht en concentratie Motorische onrust Motivatieproblematiek Planning en organisatie Taalgebruik (verbale uitdrukkingsvaardigheid) Sociaal emotioneel functioneren Faalangst Teruggetrokken gedrag / angstig

39 P a g i n a 39 Onderwerp Ja Nee Ontw Beheersing van sociale vaardigheden (sociale participatie) Moeite met grenzen / accepteert wel correctie Moeite met accepteren van gedragscorrecties / met accepteren van gezag (oppositioneel gedrag ) Andere Sociaal Emotionele problematiek Verslavingsproblemen (alcohol, drugs, games) Fysieke beperkingen Visueel (slechtziend) Visueel ( blind) Taal- en spraakprobleem Auditief (slechthorend) Auditief (doof) Motorische beperkingen Fijn motorische beperkingen Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, maar zelfredzaam Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, hulp nodig Mobiliteit: Ondersteuning bij lopen Langdurig ziek Aanpassingen i.v.m. algemene dagelijkse behoeften Eten/drinken Toiletgang Douche/aankleedruimte Stoel / tafel Rustruimte Bed Medicatie verstrekken Medische handelingen verrichten (toediening) E. Mogelijkheden voor bieden van (ortho) didactische en pedagogische ondersteuning Onze school is in staat om leerlingen op diverse gebieden ondersteuning te bieden omdat wij de volgende voorzieningen hebben getroffen. Op (ortho) didactisch niveau Ja Nee Ontw Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Bij- / steun- / hulplessen Extra ondersteuning studievaardigheden Mogelijkheid tot testen en (handelingsgericht) diagnosticeren Mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding NT2 Onze docenten kunnen hun aanbod aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Remedial teaching (spelling, handschrift, motorisch) Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyscalculie Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyslexie Op (ortho) pedagogisch niveau Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Aparte Lwoo groepen

40 P a g i n a 40 Op (ortho) didactisch niveau Ja Nee Ontw De mogelijkheid voor een externe time out (rebound) Expertise op het gebied van handelingsgericht werken (het maken van Ontwikkelingsperspectieven (voorheen: handelingsplannen)) Faalangstreductietraining Huisbezoek door mentor Interne time out voorziening JES training (Jongeren en Scheiding) Mediation door leerlingen (peermediation) Ondersteuningsgesprekken met leerlingbegeleiders / coaches Onze docenten kunnen hun handelen aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Schoolstewards Spreekuur verzuimambtenaar Training sociale vaardigheid Training vermindering examenvrees Weerbaarheidstraining Samenwerking met: Ja Nee Ontw ATC Bureau Jeugdzorg De afdeling leerplicht De Gemeente De politie GGD Herstart Het Centrum voor Jeugd en Gezin Op de Rails Speciaal Onderwijs Cluster 1 Speciaal Onderwijs Cluster 2 Speciaal Onderwijs Cluster 3 Speciaal Onderwijs Cluster 4 Verwijsindex Vitras CMD (maatschappelijk werk) F. De bij de ondersteuning betrokkenen Uren per jaar Ambulante begeleiding vanuit Cluster 1 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 2 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 3 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 4 Begeleider interne time out Coördinator Cumi Decanen en loopbaanbegeleiders (LOB) Dyscalculie coaches Dyslexie coaches GGD Interne coaches voor begeleiding docenten Klassenassistenten

41 P a g i n a 41 F. De bij de ondersteuning betrokkenen Uren per jaar Leerlingbegeleiders / coaches Leerplichtambtenaar Mentorcoaches Mentoren Mentoren + Motivatie coaches Onderwijsassistenten Orthopedagoog Remedial teachers School Maatschappelijk Werk Stagebegeleider Trainers Vertrouwenspersonen Zorgcoördinator Zorgdocenten ZAT Ja Nee Ontw Er is een ZAT (CVB bij VSO) De doelen en taken van het ZAT zijn duidelijk. School benut de ZAT partners preventief De ZAT leden spreken in termen van doelen De ZAT leden zijn gericht op handelingsadviezen De ZAT leden maken smart afspraken Er is een overzichtelijk schema route leerlingenzorg aanwezig Bij de uitvoering van de afspraken is sprake van duidelijke casus coördinatie Men is op de hoogte van de mogelijkheden van de bovenschoolse voorzieningen De bovenschoolse voorzieningen worden zonodig benut G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures Ja Nee Ontw Aanname en plaatsingsbeleid Anti agressie protocol Beschrijving van onze ondersteuningsstructuur BHV / EHBO protocol Calamiteitenprotocol De evaluatie van ondersteuning De procedures die wij volgen bij leerlingenondersteuning (van signalering tot aanpak) Een beschrijving hoe wij onze expertise inzetten t.b.v. ondersteuning van docenten Een beschrijving over hoe wij de ouders bij de ondersteuning betrekken Een beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden t.a.v. ondersteuning van leerlingen Een beschrijving van hoe wij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen

42 P a g i n a 42 G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures signaleren (wie, wanneer, hoe?) Een beschrijving van ons algemeen beleid t.a.v. ondersteuning Een beschrijving van onze visie op leerlingenondersteuning Faciliteitenprotocol Geschillen en klachtenregeling Individuele ontwikkelingsplannen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften Onderwijs ondersteuning profiel Ons onderwijsaanbod Ontwikkelagenda/jaarplan Onze doelgroepen Pestprotocol Protocol informatieverstrekking aan ouders Protocol kindermishandeling Protocol rouwverwerking Protocol schorsing en verwijdering Protocol Social Media Protocol specifieke begeleiding Rekenbeleidsplan Scholingsplan Taalbeleidsplan Verwijzingsbeleid (incl. VAVO) Verzuimprotocol Ja Nee Ontw

43 P a g i n a Rembrandt College, Veenendaal Inhoud: A. Algemene schoolgegevens B. Onze toelatingscriteria C. Onze visie op ondersteuning van leerlingen D. Een beschrijving van de grenzen die wij hebben t.a.v. het bieden van basisondersteuning aan leerlingen E. Een overzicht van ons ondersteuningsaanbod F. Een lijst van mogelijkheden die wij in school hebben voor het bieden van basisondersteuning op (ortho) didactisch niveau en (ortho) pedagogisch niveau G. Een lijst van in onze school betrokkenen bij het bieden van de basisondersteuning H. Een lijst van in onze school bestaande beleidsdocumenten, protocollen en procedures die raakvlakken hebben met ondersteuning van leerlingen A. Algemene schoolgegevens Naam School Rembrandt College Schoolbestuur Gemeente Veenendaal Denominatie Openbaar Brinnummer Adres Rembrandtlaan 2 Plaats Veenendaal Aanbod VMBO TL x HAVO x VWO x Specifiek onderwijsconcept Cultuurprofielschool NOC-NSF steunpunt Talentbegeleiding Totaal aantal leerlingen LGF / REC 1 LGF / REC 2 LGF/ REC 3 LGF / REC 4 Gemiddeld aantal leerlingen per klas VMBO TL / Mavo Havo / Vwo onderbouw Havo bovenbouw Vwo bovenbouw Gymnasium

44 P a g i n a 44 B. Onze toelatingscriteria Voor de toelating tot onze school maken wij gebruik van de volgende gegevens: Advies van de groepsleerkracht groep 8 LVS gegevens vanuit het primair onderwijs (groep 7 en 8) De wens van de ouders Cito VMBO TL 525 HAVO 531 VWO 531 C. De grenzen aan onze ondersteuningsmogelijkheden. In principe zijn alle leerlingen die beschikken over het bij ons onderwijs passend niveau en een positief advies vanuit het basisonderwijs in onze school toelaatbaar. Het kan zo zijn dat de ondersteuningsbehoefte van een leerling te intensief zijn voor ons team. In die gevallen nemen wij, na overleg met de ouders, contact op met het samenwerkingsverband om passende ondersteuning alsnog te regelen. Dit kan ook inhouden dat de leerling beter geplaatst kan worden op een andere school binnen (of buiten) ons samenwerkingsverband. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen die onvoldoende zelfredzaam zijn, leerlingen met extreem (oppositioneel of agressief) gedrag en om leerlingen met psychiatrische problemen die hun functioneren in een (vo) school al te zeer belemmeren. D. Overzicht van ons ondersteuningsaanbod. In deze paragraaf geven wij aan voor welke ondersteuningsvragen wij een aanbod hebben. Hierbij dient wel in acht genomen te worden dat er grenzen zijn aan de mate waarin wij de ondersteuning kunnen bieden. De grenzen worden, onder meer, bepaald door de complexiteit en mogelijke stapeling van problemen. In de laatste kolom geven wij aan of het aanbod in ontwikkeling is. Onderwerp Ja Nee Ontw Intelligentie Hoogbegaafdheid Verstandelijke beperking Disharmonisch intelligentie profiel Leer- en ontwikkelproblemen Leerachterstand rekenen Leerachterstand taal NL-taal voor nieuwkomers Extra didactische ondersteuning Extra ondersteuning in communicatie en taalgebruik Dyslexie Dyscalculie Informatieverwerkingsprobleem Werkhouding Taakgerichtheid Aandacht en concentratie Motorische onrust

45 P a g i n a 45 Onderwerp Ja Nee Ontw Motivatieproblematiek Planning en organisatie Taalgebruik (verbale uitdrukkingsvaardigheid) Sociaal emotioneel functioneren Faalangst Teruggetrokken gedrag / angstig Beheersing van sociale vaardigheden (sociale participatie) Moeite met grenzen / accepteert wel correctie Moeite met accepteren van gedragscorrecties / met accepteren van gezag (oppositioneel gedrag ) Andere Sociaal Emotionele problematiek Verslavingsproblemen (alcohol, drugs, games) Fysieke beperkingen Visueel (slechtziend) Visueel ( blind) Taal- en spraakprobleem Auditief (slechthorend) Auditief (doof) Motorische beperkingen Fijn motorische beperkingen Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, maar zelfredzaam Fysieke beperkingen Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, hulp nodig Mobiliteit: Ondersteuning bij lopen Langdurig ziek Aanpassingen i.v.m. algemene dagelijkse behoeften Eten/drinken Toiletgang Douche/aankleedruimte Stoel / tafel Rustruimte Bed Medicatie verstrekken Medische handelingen verrichten (toediening) E. Mogelijkheden voor bieden van (ortho) didactische en pedagogische ondersteuning Onze school is in staat om leerlingen op diverse gebieden ondersteuning te bieden omdat wij de volgende voorzieningen hebben getroffen. Op (ortho) didactisch niveau Ja Nee Ontw Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Bij- / steun- / hulplessen Extra ondersteuning studievaardigheden Mogelijkheid tot testen en (handelingsgericht) diagnosticeren Mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding NT2 Onze docenten kunnen hun aanbod aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Remedial teaching (spelling, handschrift, motorisch)

46 P a g i n a 46 Op (ortho) didactisch niveau Ja Nee Ontw Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyscalculie Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyslexie Op (ortho) pedagogisch niveau Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Aparte Lwoo groepen De mogelijkheid voor een externe time out (rebound) Expertise op het gebied van handelingsgericht werken (het maken van Ontwikkelingsperspectieven (voorheen: handelingsplannen)) Faalangstreductietraining Huisbezoek door mentor Interne time out voorziening Mediation door leerlingen (peermediation) Ondersteuningsgesprekken met leerlingbegeleiders / coaches Onze docenten kunnen hun handelen aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Schoolstewards Spreekuur verzuimambtenaar Training sociale vaardigheid Training vermindering examenvrees Weerbaarheidstraining Samenwerking met: Ja Nee Ontw AMK ATC Bureau Jeugdzorg De afdeling leerplicht De Gemeente De politie GGD Herstart Het Centrum voor Jeugd en Gezin Op de Rails Speciaal Onderwijs Cluster 1 Speciaal Onderwijs Cluster 2 Speciaal Onderwijs Cluster 3 Speciaal Onderwijs Cluster 4 Verwijsindex Vitras CMD (maatschappelijk werk) F. De bij de ondersteuning betrokkenen Uren per jaar Ambulante begeleiding vanuit Cluster 1 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 2 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 3 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 4 Begeleider interne time out Coördinator Cumi Decanen en loopbaanbegeleiders (LOB)

47 P a g i n a 47 F. De bij de ondersteuning betrokkenen Uren per jaar Dyscalculie coaches Dyslexie coaches GGD Interne coaches voor begeleiding docenten Klassenassistenten Leerlingbegeleiders / coaches Leerplichtambtenaar Mentoren Mentoren + Motivatie coaches Onderwijsassistenten Orthopedagoog Pedagoog Remedial teachers School Maatschappelijk Werk Stagebegeleider Trainers Vertrouwenspersonen Zorgcoördinator Zorgdocenten ZAT Ja Nee Ontw Er is een ZAT (CVB bij VSO) De doelen en taken van het ZAT zijn duidelijk. School benut de ZAT partners preventief De ZAT leden spreken in termen van doelen De ZAT leden zijn gericht op handelingsadviezen De ZAT leden maken smart afspraken Er is een overzichtelijk schema route leerlingenzorg aanwezig Bij de uitvoering van de afspraken is sprake van duidelijke casus coördinatie Men is op de hoogte van de mogelijkheden van de bovenschoolse voorzieningen De bovenschoolse voorzieningen worden zonodig benut G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures Ja Nee Ontw Aanname en plaatsingsbeleid Anti agressie protocol Beschrijving van onze ondersteuningsstructuur BHV / EHBO protocol Calamiteitenprotocol De evaluatie van ondersteuning De procedures die wij volgen bij leerlingenondersteuning (van signalering tot aanpak) Een beschrijving hoe wij onze expertise inzetten t.b.v. ondersteuning van

48 P a g i n a 48 G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures docenten Een beschrijving over hoe wij de ouders bij de ondersteuning betrekken Een beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden t.a.v. ondersteuning van leerlingen Een beschrijving van hoe wij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen signaleren (wie, wanneer, hoe?) Een beschrijving van ons algemeen beleid t.a.v. ondersteuning Een beschrijving van onze visie op leerlingenondersteuning Faciliteitenprotocol Geschillen en klachtenregeling Individuele ontwikkelingsplannen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften Onderwijs ondersteuning profiel Ons onderwijsaanbod Ontwikkelagenda/jaarplan Onze doelgroepen Pestprotocol Protocol informatieverstrekking aan ouders Protocol kindermishandeling Protocol rouwverwerking Protocol schorsing en verwijdering Protocol Social Media Protocol specifieke begeleiding Rekenbeleidsplan Taalbeleidsplan Verwijzingsbeleid (incl. VAVO) Verzuimprotocol Ja Nee Ontw

49 P a g i n a J.H. Donnerschool, De Glind Inhoud: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens J.H. Donnerschool 3. Contactgegevens en uitstroomgegevens 4. Arrangementen: 4.1. Preventief arrangement 4.2 Licht arrangement 4.3. Medium arrangement 4.4. Tijdelijke plaatsing 4.4 Intensief arrangement 4.5 Zeer intensief arrangement 1. Inleiding Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke reguliere school hoeft alle leerlingen op te vangen. Kan een school geen passende onderwijs geven, dan wordt er binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke leerlingen het beste onderwijs kan bieden. Om de samenwerking vorm te geven worden nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs geformeerd. Die samenwerkingsverbanden bestaan uit reguliere scholen, scholen voor het Speciaal Basisonderwijs en scholen voor Speciaal Onderwijs cluster 3 en 4. De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs worden verantwoordelijk voor de toekenning en bekostiging van de ondersteuning aan leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. Samen zullen zij een systematiek ontwikkelen voor de toewijzing en uitvoering van ondersteuning aan leerlingen. Daarvoor is het nodig dat er goed zicht is op de mogelijkheden van alle scholen en dat duidelijk wordt waarin de scholen elkaar aanvullen. Zo heeft elke school zijn Schoolondersteuningsprofiel gemaakt en is vandaar uit is de basisondersteuning vastgesteld. Het Speciaal Basisonderwijs en de Speciaal Onderwijsscholen beschrijven in hun Schoolondersteuningsprofiel de ondersteuning die zij bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte bovenop de basisondersteuning zoals afgesproken binnen het samenwerkingsverband. De ondersteuningsprofielen van de scholen zijn een belangrijke waarborg voor het dekkende aanbod aan ondersteuningsarrangementen binnen de regio van het samenwerkingsverband. In dit document, het Schoolondersteuningsprofiel, wordt geformuleerd wat de toegevoegde waarde is van de J.H. Donnerschool op de basisondersteuning die in het regulier onderwijs geboden wordt. Het Schoolondersteuningsprofiel van de J.H. Donnerschool bevat een beschrijving van arrangementen waarbij de J.H. Donnerschool een antwoord kan bieden op specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Dit kan zijn plaatsing op een van de schoollocaties waarbij de leerlingen een specifiek onderwijsaanbod en begeleiding krijgen, gericht op de cognitieve ontwikkeling en specifiek op de sociaal- emotionele ontwikkeling (tijdelijke plaatsing, intensief en zeer intensief arrangement). Daarnaast beschikt de J.H. Donnerschool over aanvullende arrangementen die flexibel in het regulier onderwijs ingezet kunnen worden zodat een leerling in het regulier onderwijs zijn schoolloopbaan kan afmaken (preventief, licht en medium arrangement). De J.H. Donnerschool valt onder het basistoezicht van de Inspectie van het Onderwijs, zij heeft haar basiskwaliteit op orde en hanteert de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

50 P a g i n a Algemene gegevens J.H. Donnerschool J.H. Donnerschool De J.H. Donnerschool verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die vanuit hun verstoorde sociaal emotionele ontwikkeling en/of psychiatrische stoornis extra aandacht en begeleiding nodig hebben. De J.H. Donnerschool is een protestants christelijke school waarin iedereen welkom is. De christelijke identiteit wordt tot uitdrukking gebracht in een respectvolle omgang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten/medewerkers van de school, waarin omzien naar elkaar en zorg voor elkaar voorop staat. De hoofdvestiging van de school staat in de Glind. Er wordt onderwijs gegeven op het SO (6 t/m 12 jaar): leerlingen en op het VSO (12 t/m 18 jaar): leerlingen. De nevenvestiging van de school staat in Hilversum. Er wordt onderwijs gegeven op het SO (4 t/m 12 jaar): leerlingen. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van leerlingen, competentiegericht en rekening houdend met hun specifieke beperking(en). Het doel is om het zelfbeeld, de ontwikkeling en het gedrag van de leerling positief te stimuleren. Het is van belang dat de leerlingen leren vertrouwen op de ander en op zichzelf. Basisveiligheid, structuur, een vertrouwde sfeer en goede invulling van tijd en ruimte dragen ertoe bij dat de leerling de uitdaging oppakt om weer initiatieven te nemen. We streven hierbij dat leerlingen relaties aan gaan en actief worden in hun eigen leerproces Doelgroep voortgezet speciaal onderwijs J.H. Donnerschool Het voortgezet speciaal onderwijs van de J.H. Donnerschool is voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m/ 18 jaar, die vanwege een beperking in de sociaal emotionele ontwikkeling en/of psychiatrische stoornis een belemmering ervaren in het doorlopen van hun onderwijsloopbaan in het regulier VMBO onderwijs. De onderwijsbelemmering kan zich uiten in: Sociaal isolement van de leerling, moeite in de omgang met sociale relaties Gedragsproblemen, sociaal- emotionele uitbarstingen Chaotische werkwijze en over beweeglijkheid (hyperactief) en concentratiestoornissen Gefragmenteerd tot zich nemen van leerstof, beperking in prikkelverwerking Niet accepteren van gezag Motivatieproblemen, zich niet begrepen voelen De problemen doen zich langdurig voor en vinden plaats in zowel de school- als de thuissituatie. Plaatsing Commissie van Begeleiding De plaatsing van de leerling start met de interne procedure door de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school. De CvB bepaalt of de leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van de J.H. Donnerschool. Om toegelaten te worden is het belangrijk dat een leerling kan functioneren in een groep of binnen korte tijd hiertoe in staat zal zijn. Ook moet de leerling beschikken over een (laag)gemiddelde intelligentie (TIQ vanaf 70). Als de leerling geplaatst wordt op school, stelt de CvB- een ontwikkelingsperspectief vast. Dit gebeurt binnen zes weken na plaatsing op basis van de volgende informatie:

51 P a g i n a 51 Didactische toets gegevens/onderwijskundig rapport Intelligentie gegevens Gegevens van sociaal emotionele ontwikkeling en/of verslag psychiatrisch onderzoek Gegevens over de thuissituatie en/of hulpverlening Protectieve en belemmerende factoren Indien van belang: medische gegevens Een observatie in de schoolsituatie (waar de leerling vandaan komt) kan onderdeel uit maken van de bepaling van het ontwikkelingsperspectief en/of de toelaatbaarheid op school. Het ontwikkelingsperspectief wordt besproken met de ouders/verzorgers van de leerling en de leerling zelf. Daarna wordt het ontwikkelingsperspectief, aangevuld met opmerkingen van de ouders/verzorgers/leerling, formeel vastgesteld. De school volgt de leerling en gaat na of deze zich conform dit ontwikkelperspectief ontwikkelt. Het onderwijsprogramma wordt hierop afgestemd. De ontwikkeling van elke leerling wordt optimaal gestimuleerd. Richtlijnen voor plaatsing De school: kan een passend onderwijsaanbod bieden De leerling: kan in een groep van 10 leerlingen functioneren kan functioneren in een open school-setting heeft een (laag) gemiddelde intelligentie (totaal IQ vanaf 70) volgt de leerlijnen van het VMBO Betrokkenheid van ouders De medewerkers van de J.H. Donnerschool hechten veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders/verzorgers, zowel bij het aanmelden van de leerling als tijdens het verblijf in onze gespecialiseerde onderwijsinstelling. Ouders/verzorgers zijn belangrijke partners bij het vaststellen, vormgeven en evalueren van de hulpvragen en het onderwijsaanbod. Dit komt onder andere terug bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief en de evaluaties, maar ook in het overleg met andere samenwerkingspartners. Er zijn diverse contactmomenten waarin de zorg en de hulp rondom een leerling besproken wordt met ouders. Ondersteuning in het regulier onderwijs De J.H. Donnerschool heeft sinds 2003 een grote ambulante dienst. De ambulant begeleiders zijn allen leerkracht en/of orthopedagoog en hebben ervaring met de doelgroep cluster IV. Zij begeleiden de leerlingen in de reguliere scholen, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs. Ze ondersteunen de leerlingen en de leerkrachten, zowel direct als indirect. Het doel is om de leerling zijn onderwijsloopbaan in het regulier onderwijs te houden. De dienst heeft een uitgebreid scholingsprogramma voor teams en leerkrachten (zie:

52 P a g i n a Contactgegevens en uitstroomgegevens: J.H. Donnerschool Schoonderbekerweg NA De Glind Postadres: Postbus AL Barneveld Tel.nr.: Algemeen adres: Uitstroomgegevens Van naar aantal SO Ander SO cluster 4 7 VSO Ander VSO cluster 4 8 SO SBO 1 SO PRO 1 SO LWOO 2 VSO VMBO 5 VSO MBO Van naar aantal SO SO cluster 4 4 SO VSO cluster 4 9 SO SBO 4 SO PRO 1 VSO VMBO 8 VSO MBO 11 VSO arbeidsproces Van naar aantal SO Basisschool 1 SO SBO 1 SO Ander SO cluster 4 3 SO VMBO 4 SO PRO 3 VSO MBO 14 VSO arbeidsproces 5 VSO Anders 3

53 P a g i n a Arrangementen vanuit J.H. Donnerschool De ondersteuning geeft de mogelijkheden van de J.H. Donnerschool weer, die de in het samenwerkingsverband afgesproken ondersteuning overstijgen. De ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn, of zwaar en langdurig. De arrangementen worden door de school gerealiseerd al dan niet met behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school. Wanneer er een preventief, licht of medium arrangement wordt aangeboden, volgt de leerling onderwijs binnen het reguliere onderwijs, met ondersteuning vanuit de J.H. Donnerschool Preventief arrangement Scholen die ondersteuning behoeven waarbij de vraag valt binnen de basisondersteuning kunnen een preventief traject aanvragen. Met behulp van de kortdurende, preventieve ondersteuning krijgt de school inzicht in de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de leerling waardoor het onderwijs- leerproces weer op gang komt. De preventieve ondersteuning vanuit cluster IV is gericht op de sociaal- emotionele ontwikkeling en de taakwerkhouding van de leerling in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Dienstverlening bestaat uit directe en indirecte begeleiding. Directe begeleiding vindt plaats met de leerling of met een groep(je). Indirecte dienstverlening kan betrekking hebben op de handelingsverlegenheid van de leraar, schoolsysteem, deskundigheidsbevordering cluster IV op de werkvloer en in het schoolteam. Tijd en aandacht: De leerling volgt regulier onderwijs. Specifieke ondersteuning m.b.t. sociale en emotionele problematiek en leer- werkhouding staat centraal. Uitgaand van het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoefte van de leerling is de duur van het arrangement 1 6 uur. Onderwijsmiddelen: Uitgangspunt in het preventieve traject is dat zo min mogelijk afgeweken wordt van het reguliere curriculum. Onderwijskundige aanpassingen worden binnen het reguliere lesprogramma gerealiseerd. De leerkracht heeft een handelingsgerichte vraag over de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling of de leerkracht heeft een onduidelijk beeld van de onderwijsbehoefte van de leerling en/of kan deze niet beantwoorden. Mogelijke directe interventies: Observeert en formuleert met de leerling de hulpvraag Geeft directe tips aan de leerling m.b.t. zelfstructurering en organiseren van het schoolwerk Mogelijke indirecte interventies: Adviseert bij het schrijven van het ontwikkelingsperspectief Ondersteunt bij het opstellen van een gedragshandelingsplan Adviseert bij het opstellen van groepsplan m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling Adviseert bij mogelijk pre-teaching Adviseert bij aanpassingen in lesinstructie, aanspreken van de leerling en mogelijke kleine aanpassingen in de lesstof Ondersteunt de Zorgcoördinator bij specifieke cluster IV aanpassingen Expertise verbreding van leerkrachten/zorgcoördinator m.b.t. cluster IV problematiek.

54 P a g i n a 54 Expertise: Elke leerkracht/ambulant begeleider cluster IV beschikt over een onderwijsbevoegdheid. Zij hebben specifieke kennis omtrent de doelgroep cluster IV en de basisopleiding coaching, oplossingsgerichte gesprekstechnieken, school video interactiebegeleiding. De ambulant begeleider cluster IV beschikt over kennis van de reguliere en speciale methodes en sluit daar in de ondersteuning bij aan. De medewerkers zijn altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en onderzoeken. Er zijn medewerkers met een licentie die bij een specifieke vraag ingezet kan worden zoals: Taakspel, Rots en Water, co-teaching en School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Fysieke omgeving: Er zijn geen aanpassingen nodig in de reguliere omgeving, de school is ingericht voor de doelgroep. Samenwerking met andere instanties: Indien noodzakelijk kan er een overleg plaats vinden met instanties van jeugdzorg, logopedie, gezinsbegeleiders etc. binnen het Zorg Advies Team en daarbuiten. De verantwoordelijkheid voor het contact met andere instanties of met ouders ligt bij de reguliere school. De ambulant begeleider geeft waar mogelijk adviezen om in de afstemming met thuis te komen tot één kind, één plan. Uitstroom uit preventief arrangement naar licht of medium arrangement: De leerling ontwikkelt zich niet volgens het opgestelde ontwikkelingsperspectief. Er is meer ondersteuning nodig dan in een preventief arrangement geboden kan worden. De ambulant begeleider cluster IV signaleert dat de leeropbrengst ten gevolge van de sociaal- emotionele ontwikkeling achterblijft en/of dat de sociaal-emotionele ontwikkeling achter blijft. Een licht of medium arrangement sluit beter aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling en/of de hulpvraag van de leerkracht/school. Uitstroom uit preventief arrangement: De leerling ontwikkelt zich volgens het opgestelde ontwikkelingsperspectief. De doelen in de begeleiding zijn behaald. De reguliere school is in staat de adviezen uit te voeren in zijn basis ondersteuning. De ondersteuning vanuit cluster IV wordt afgesloten Licht arrangement Uitgangspunt voor een licht arrangement is dat de leerling deelneemt aan het reguliere onderwijsprogramma Licht arrangement Uitgangspunt voor een licht arrangement is dat de leerling deelneemt aan het reguliere onderwijsprogramma. De ontwikkeling en herstel van sociaal-emotionele problematiek of de leerwerkhouding staat centraal in de ondersteuning in de leeftijdsgroepen van 12 t/m 18 jaar. De ondersteuning in de klas en op school wordt verzorgd door de ambulant begeleider cluster IV. Het aanbod wordt op maat gemaakt met het ontwikkelingsperspectief van de leerling als uitgangspunt. Dienstverlening bestaat uit directe en indirecte begeleiding. Directe begeleiding vindt plaats met de leerling of met een groep(je). Indirecte dienstverlening kan betrekking hebben op de handelingsverlegenheid van de leraar, schoolsysteem, deskundigheidsbevordering cluster IV op de werkvloer en in het schoolteam. Tijd en aandacht: De leerling volgt regulier onderwijs. Specifieke ondersteuning m.b.t. sociale en emotionele problematiek en leer- werkhouding staat centraal. Uitgaand van het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoefte van de leerling is de duur van het arrangement 6 12 uur.

55 P a g i n a 55 Onderwijsmiddelen: Uitgangspunt in het lichte arrangement is dat zo min mogelijk afgeweken wordt van het reguliere curriculum. Onderwijskundige aanpassingen worden binnen het reguliere lesprogramma gerealiseerd. Mogelijke directe ondersteuning: Individuele coaching m.b.t. plannen en organiseren van het werk Tips geven t.a.v. voorkomen van prikkelgevoeligheid, structureren en stimuleren tot zelfregulering Korte individuele psycho-educatie gerelateerd aan de gediagnostiseerde stoornis, samen met de leerlingen zoeken naar oplossingen voor moeilijke situaties Ondersteunen bij het opstellen van een gedragsdoel met de leerling middels bijv. Mission Possible Opstellen van een groepsvoorlichting samen met de leerling Samen met de leerling opstellen van een steungroep bij pesten.. Mogelijke indirecte ondersteuning: Ondersteunen bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief met name rond de belemmerende factoren cluster IV Advisering en voorlichting m.b.t. autisme, ADHD, ODD/CD of bij een ouderavond omtrent de cluster IV problematiek voor leerkrachten/teams of ouders Advisering bij pestproblematiek Ondersteuning bij inrichting van het lokaal en inzet leermiddelen om te komen tot een gestructureerde en stimulerende leeromgevingen Ondersteuning van de leerkracht in de omgang met leerlingen met cluster IV problematiek Ondersteuning bij de overgang PO - VO Ondersteuning begeleider/mentor/zorgcoördinator/ directie m.b.t. problematiek cluster IV Expertise: Elke leerkracht/ambulant begeleider cluster IV beschikt over een onderwijsbevoegdheid. Zij hebben specifieke kennis omtrent de doelgroep cluster IV en de basisopleiding coaching, oplossingsgerichte gesprekstechnieken, school video interactiebegeleiding. De ambulant begeleider cluster IV beschikt over kennis van de reguliere en speciale methodes en sluit daar in de ondersteuning bij aan. Er zijn medewerkers met een licentie die bij een specifieke vraag ingezet kan worden zoals: Taakspel, Rots en Water, co-teaching en School Video Interactie Begeleiding. Fysieke omgeving: Er zijn geen aanpassingen nodig in de reguliere omgeving, de school is ingericht voor de doelgroep. Samenwerking met andere instanties: Indien noodzakelijk kan er een overleg plaats vinden met instanties van jeugdzorg, logopedie, gezinsbegeleiders etc. binnen het Zorg Advies Team en daarbuiten. De verantwoordelijkheid voor het contact met andere instanties of met ouders ligt bij de reguliere school. De ambulant begeleider geeft waar mogelijk adviezen om in de afstemming met thuis te komen tot één kind, één plan. Uitstroom uit licht arrangement: De leerling ontwikkelt zich volgens het opgestelde ontwikkelingsperspectief. De doelen in de begeleiding zijn behaald. De reguliere school is in staat de adviezen uit te voeren in zijn basis ondersteuning. De ondersteuning vanuit cluster IV wordt afgesloten.

56 P a g i n a 56 Uitstroom uit licht arrangement naar mediumarrangement: De leerling ontwikkelt zich niet volgens het opgestelde ontwikkelingsperspectief. Er is meer ondersteuning nodig dan in een licht arrangement geboden kan worden. De ambulant begeleider cluster IV signaleert dat de leeropbrengst ten gevolge van de sociaal- emotionele ontwikkeling achterblijft en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling achterblijft. Het medium arrangement sluit beter aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling en/of de hulpvraag van de leerkracht/school Medium arrangement Een medium arrangement is een tussenvorm waarin elementen van speciaal onderwijs worden aangeboden in een reguliere setting. De ontwikkeling en herstel van sociaal-emotionele problematiek of de leer- werkhouding staat centraal in de ondersteuning in de leeftijdsgroepen van 12 t/m 18 jaar. De ondersteuning in de klas en op school wordt verzorgd door de ambulant begeleider cluster IV. Het aanbod wordt op maat gemaakt met het ontwikkelingsperspectief van de leerling als uitgangspunt. De leerlingen volgen voor een deel het reguliere curriculum en krijgen voor een deel aangepaste lessen of de lesinstructie of lesstof wordt aangepast. De mate waarin aangepaste lessen nodig zijn kan variëren. Het aanbod wordt op maat gemaakt. Dienstverlening bestaat uit directe en indirecte begeleiding. Directe begeleiding vindt plaats met de leerling of met een groep(je). Indirecte dienstverlening kan betrekking hebben op de handelingsverlegenheid van de leraar, schoolsysteem, deskundigheidsbevordering cluster IV op de werkvloer en in het schoolteam. Tijd en aandacht: De inzet van de deskundigheid is afhankelijk van de behoefte en de context waarin de begeleiding plaats vindt. De leerling volgt regulier onderwijs. Specifieke ondersteuning m.b.t. sociale en emotionele problematiek en leer- werkhouding staat centraal. Uitgaand van het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoefte van de leerling is de duur van het arrangement uur. Onderwijsmiddelen: Uitgangspunt in het lichte arrangement is dat zo min mogelijk afgeweken wordt van het reguliere curriculum. Onderwijskundige aanpassingen worden binnen het reguliere lesprogramma gerealiseerd. Voor specifieke lessen wordt de leerling of een groep(je) leerlingen apart genomen uit de reguliere klas. Mogelijke directe ondersteuning: Individuele coaching m.b.t. plannen en organiseren van het werk Tips geven t.a.v. voorkomen van prikkelgevoeligheid, structureren en stimuleren tot zelfregulering Individuele psycho-educatie gerelateerd aan de gediagnostiseerde stoornis, samen met de leerlingen zoeken naar oplossingen voor moeilijke situaties Opstellen van een groepsvoorlichting samen met de leerling en ouders Pestproject met een steungroep Rots&Water lessen Agressie-regulatietraining Sociale vaardigheidstrainingen Programma overgang PO VO School video interactie begeleiding voor de leerling (individueel traject)

57 P a g i n a 57 Mogelijke indirecte ondersteuning: Advisering en voorlichting m.b.t. autisme, ADHD, ODD/CD of bij een ouderavond omtrent de cluster IV problematiek voor leerkrachten/teams of ouders Advisering bij pestproblematiek Ondersteuning bij inrichting van het lokaal en inzet leermiddelen om te komen tot een gestructureerde en stimulerende leeromgevingen Ondersteuning van de leerkracht in de omgang met leerlingen met cluster IV problematiek Ondersteuning begeleider/mentor/ directie m.b.t. problematiek cluster IV Inzet van Taakspel Advisering bij pre-teaching en aanpassingen maken van de reguliere leerstof Intensieve begeleiding bij projecten/werkstukken School video interactie begeleiding Co-teaching Diverse workshops en trainingen voor hele team m.b.t. de cluster IV problematiek (zie: Expertise: Elke leerkracht/ambulant begeleider cluster IV beschikt over een onderwijsbevoegdheid. Zij hebben specifieke kennis omtrent de doelgroep cluster IV en de basisopleiding coaching, oplossingsgerichte gesprekstechnieken, school video interactiebegeleiding. De ambulant begeleider cluster IV beschikt over kennis van de reguliere en speciale methodes en sluit daar in de ondersteuning bij aan. Er zijn medewerkers met een licentie die bij een specifieke vraag ingezet kan worden zoals: Taakspel, Rots en Water, co-teaching en School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Fysieke omgeving: Er zijn geen aanpassingen nodig in de reguliere omgeving, de school is ingericht voor de doelgroep. Voor specifieke trainingen moet er beschikking zijn over een gymzaal of een aparte ruimte. Samenwerking met andere instanties: Indien noodzakelijk kan er een overleg plaats vinden met instanties van jeugdzorg, logopedie, gezinsbegeleiders etc. binnen het Zorg Advies Team en daarbuiten. De verantwoordelijkheid voor het contact met andere instanties of met ouders ligt bij de reguliere school. De ambulant begeleider geeft waar mogelijk adviezen om in de afstemming met thuis te komen tot één kind, één plan. Uitstroom uit medium arrangement naar licht arrangement De leerling heeft aantoonbaar geprofiteerd van het medium arrangement. De begeleiding heeft geresulteerd in het kunnen volgen van het onderwijsaanbod in een reguliere setting. De ondersteuning op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling is nog in lichte vorm nodig. Uitstroom uit medium arrangement naar intensief arrangement Het aanbod in het medium arrangement blijkt onvoldoende aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van de leerling. De gestelde doelen gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief vragen om een intensievere vorm van ondersteuning in een andere fysieke omgeving. Uitstroom uit medium arrangement De leerling ontwikkelt zich volgens het opgestelde ontwikkelingsperspectief. De doelen in de begeleiding zijn gehaald. De reguliere school is in staat de benodigde basis ondersteuning te bieden. De ondersteuning vanuit cluster IV is niet meer nodig.

58 P a g i n a Arrangement tijdelijke plaatsing VSO J.H. Donnerschool De tijdelijke plaatsing op het VSO, is een arrangement waarbij leerlingen uit het regulier VO tijdelijk een dagprogramma volgen in een speciale klas binnen het Speciaal Onderwijs van de J.H. Donnerschool en waar mogelijk via een traject geleidelijke terugkeren naar de reguliere VO school. Uitgangspunten: Uitgangspunt van de tijdelijke plaatsing cluster IV is dat de leerling vanuit het regulier voortgezet onderwijs tijdelijk onderwijs ontvangt op de locatie van de cluster IV school. Het gaat om leerlingen die door de gedragsproblematiek niet te handhaven zijn binnen het regulier onderwijs en de daaraan gekoppelde zorg. Doel van de tijdelijke plaatsing is om te komen tot gedragsverandering bij de leerling en de leerwerkhouding te verbeteren zodat de leerling weer naar de reguliere school kan. Tijd en aandacht: De leerling krijgt onderwijs in een kleine groep, ongeveer 8 leerlingen. Er is een vaste mentor/leerkracht en een vakdocent techniek/koken, gymnastiek/fitness en SOVA/Rots&Water trainer. Elke leerling werkt in zijn eigen individueel les programma van de reguliere school. De leerling gaat 1 dag naar de reguliere school waar de leerstof van de hele week wordt aangereikt. Er wordt een op maat gemaakt programma opgesteld voor specifieke vaardigheden met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leer- werkhouding. De duur van het arrangement is 6-12 weken. De terugkeer naar de reguliere school wordt gefaseerd ingevoerd. Expertise: Er is een vaste bevoegde leerkracht/ mentor. Er is een orthopedagoog, vakleerkracht koken/techniek, gymnastiek/fitness, vakleerkracht SOVA/ Rots & Watertrainer. Allen zijn geschoold op gebied van cluster IV. Verder zijn de afdelingsleider, de zorgcoördinator en de mentor op afstand betrokken bij de leerling. Onderwijsmiddelen: De leerroute van het regulier voortgezet onderwijs wordt gevolgd. Extra wordt ingezet op stageplek zodat de leerling praktijk ervaring kan op doen. Fysieke omgeving: Het lokaal is ingericht voor de doelgroep. De leerlingen hebben een gemeenschappelijke plek waarin groepsgesprekken en groepsactiviteiten plaatsvinden, de leerlingen oefenen vaardigheden m.b.t. luisteren naar elkaar, samenwerken en elkaar ondersteunen. Bovendien heeft elke leerling een afgescheiden eigen prikkelarme werkplek. Middels afbakening in tijd leren de leerlingen gestructureerd te werken. Er wordt gebruik gemaakt van een goed geoutilleerde keuken, gymnastiek- en fitness ruimte en techniek lokaal. Samenwerking met andere instanties: De leerkracht/mentor onderhoudt nauwe contacten met de ouders en de school van herkomst van de leerling. Indien van toepassing wordt de hulpverlening buiten school hier ook bij betrokken. Er volgen regelmatig evaluaties waarbij er een opbouw zit in de dagen dat de leerling weer terug keert naar de reguliere school.

59 P a g i n a 59 Uitstroom uit arrangement tijdelijke plaatsing VSO J.H. Donnerschool naar licht arrangement De leerling heeft aantoonbaar geprofiteerd van de tijdelijke plaatsing cluster IV. De begeleiding heeft geresulteerd in het kunnen volgen van het onderwijsaanbod in een reguliere setting. De ondersteuning op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling is nog in lichte vorm nodig. Uitstroom uit arrangement tijdelijke plaatsing VSO J.H. Donnerschool naar intensief arrangement Het aanbod in het arrangement tijdelijke plaatsing blijkt onvoldoende aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van de leerling. De gestelde doelen gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief vragen om een intensievere vorm van ondersteuning in een andere aangepaste omgeving Intensief arrangement Uitgangspunt van een intensief arrangement is dat de leerling deelneemt aan het onderwijsprogramma in het speciaal onderwijs, cluster IV. Leerlingen die geplaatst worden bij een intensief arrangement cluster IV beschikken over een (laag) gemiddelde intelligentie (TIQ 70 en hoger) en hebben ernstige problemen op sociaal- emotioneel gebied of een psychiatrische stoornis. De leerlingen moeten in een groep kunnen functioneren, exclusief individueel onderwijs is uitgesloten. Het hele onderwijsprogramma is gericht om aan te sluiten bij de speciale onderwijsbehoefte van de leerling. De ontwikkeling en herstel van sociaal- emotionele ontwikkeling en het leren -leren staat centraal. Zowel de fysieke omgeving als materialen zijn afgestemd op de doelgroep. Cluster IV heeft in dit arrangement zorgplicht. Leerstofaanbod De leerlingen kunnen binnen de school verschillende leerroutes volgen. De leerroutes vloeien voort uit de ontwikkelperspectief-stromen die binnen onze school worden gehanteerd. De VSO-afdeling kent een Onderbouw (klas 1 en 2) en een Bovenbouw (klas 3 en 4). Beide bouwafdelingen hebben hun eigen sfeer, regels en pauzetijden. De aansturing is in handen van een aangestelde bouwcoördinatoren. De J.H. Donnerschool heeft 2 leerwegen, te weten: De diplomagerichte leerweg en de arbeidsgerichte leerweg. De leerlingen van de VSO-afdelingen stromen uit naar: Regulier Voortgezet Onderwijs: VMBO of Praktijk Onderwijs na leerjaar 1 of 2. Leerroute Basisvorming VMBO (Basis/Kader en Kader/Gemengd Theoretisch) MBO niveau 2 Leerroute VMBO, basisberoepsgerichte leerweg, naast de verplichte vakken Nederlands en Engels wordt er een keuze gemaakt uit vakken die behoren bij de richting: Techniek, Zorg en Welzijn, Groen en Economie MBO niveau 3/4 Leerroute VMBO, kaderberoepsgerichte leerweg of gemengd theoretische leerweg, naast de verplichte vakken Nederland en Engels wordt er een keuze gemaakt uit vakken die behoren bij de richting: Techniek, Zorg en Welzijn, Groen en Economie Arbeidsgerichte leerweg Leerroute MBO 1, AKA (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent) diploma (in samenwerking met MBO Amersfoort) In klas 3 en 4 krijgen de leerlingen, naast onderwijs op school, een stage traject aangeboden

60 P a g i n a 60 Evaluatie en bijstelling ontwikkelingsperspectief Het ontwikkelperspectief wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Ouders en leerlingen krijgen via rapportages, verslagen en planbespreking, informatie over de evaluatie en worden betrokken bij het formuleren van nieuwe doelen. Tijd en aandacht: De groepsgrootte is aangepast aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. De gemiddelde groepsgrootte is 10 leerlingen. Voor het intensieve arrangement zijn de volgende functies inzetbaar: Algemeen directeur, pedagogisch directeur, afdelingsleider, pedagoog/psycholoog, maatschappelijk werker Leerkracht, vakleerkracht, klasse assistent, Remedial Teacher Administratief medewerker, conciërge Tuintherapeut/speltherapeut/psychomotore therapeut Onderwijsmiddelen: Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt aangesloten op een adequate leerroute, individueel. Er is een didactisch klimaat dat zoveel mogelijk aansluit bij de reguliere leerstof VMBO Er is sprake van een pedagogisch klimaat dat veiligheid biedt en ruimte geeft aan de eigenheid van de leerling Er is specifieke aandacht voor sociale relaties en welbevinden en ruimte om te reflecteren op jezelf en de omgeving Training in sociale vaardigheden, hierbij leren leerlingen op te komen voor zichzelf, te kunnen leiden, maar ook te kunnen volgen en terugtrekken op de juiste momenten en in de juiste situaties Structuur, rust en duidelijkheid zijn in het hele lesprogramma doorgevoerd welke visueel zijn ondersteund Er is sprake van een intensieve ondersteuning door een gymleerkracht waarbij samenwerken, onder controle krijgen van fysieke onrust en beheersing van emoties centraal staan Er wordt gebruik gemaakt van programma sociaal- emotionele ontwikkeling van de Interactiewijzer, psycho-educatie, psychomotore therapie, angstreductie programma, Mission Possible, agressie- regulatieprogramma, Rots&Water training etc. Onderwijsmaterialen m.b.t. leerproblemen als dyslexie, dyscalculie zijn beschikbaar. Praktijk gerichte cursussen zijn beschikbaar (bijv. voor lastechniek, besturing vorkheftruck etc) Expertise (kennis/didactische vaardigheden) Elke medewerker cluster IV beschikt over kennis en competenties die nodig zijn in de omgang en doelgroep cluster IV. Alle leerkrachten hebben een onderwijsbevoegdheid. Allen hebben specialistische kennis omtrent autisme, ADHD en omgang met agressie. Er zijn medewerkers met een specialistische opleiding voor: speltherapie,muziektherapie, tuintherapie psychomotore therapie. Er zijn medewerkers met de licentie Rots&Water, Taakspel,, School video interactie begeleiding (SVIB) Fysieke omgeving De school is ingericht voor de doelgroep. Binnen elk lokaal zijn groepstafels en individuele prikkelarme werkplekken.visuele ondersteuning wordt geboden middels picto s, time-timers, dagplanners etc. Op de afdeling is een speciale Time-out voorziening met een vaste medewerker beschikbaar voor leerlingen die niet tot rust kunnen komen in de klas. Er zijn spreek/werkkamers en een extra begeleidingsruimte. Er zijn vaklokalen voor koken, techniek (met lascabines) voor hout- en metaalbewerking.

61 P a g i n a 61 De omgeving buiten de school wordt gebruikt om sociale vaardigheden te oefenen, ingezet wordt indien mogelijk kinderboerderij, manege, judoka, tuin, goed geoutilleerde gymzaal en plein. Er is ruimte voor bussen en taxi s voor leerlingenvervoer. Samenwerking met andere instanties De cluster IV school werkt nauw samen met de voortgezet onderwijsscholen in de regio waar medium en/of lichte arrangementen worden uitgevoerd om waar mogelijk een goede overgang te bevorderen. Er wordt indien nodig samengewerkt met andere instanties: Intermetzo, RcKJP, MKD, Traverse of andere hulpverleningsinstanties. De samenwerking met andere instanties maakt integraal onderdeel uit van het aanbod (één kind, één plan). De school is samen met ouders verantwoordelijk voor de contacten met andere instanties. Op het terrein van de Glind maakt de J.H. Donnerschool gebruik van leerbedrijven waar leerlingen werkervaring kunnen opdoen: Arbeid Training Centrum (ATC) de Glind, onderdeel van Ons Bedrijf en J.H. Donnerschool De Glindster (horeca, facilitaire dienstverlening) Folda (groenvoorziening) Ons Bedrijf (metaal-, hout-, fietstechniek, magazijn beheer) Volvo Classics (motorvoertuigentechniek, magazijnbeheer) Kinderboerderij Uitstroom uit intensief arrangement naar medium/licht arrangement: De doelen in relatie tot het ontwikkelingsperspectief zijn behaald. Het aanbod in het intensieve arrangement biedt onvoldoende pedagogische uitdaging aan de leerling, op sociaal- emotioneel gebied. Er zijn aantoonbare redenen om aan te nemen dat een reguliere schoolomgeving meer aan kan sluiten op de onderwijsbehoefte van de leerling. Uitstoom uit intensief arrangement zonder beoogde ontwikkeling: De doelen in relatie tot het ontwikkelingsperspectief zijn niet gehaald ondanks intensieve begeleiding. De leerling heeft meer ondersteuning nodig op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling of psychiatrische begeleiding. Ook kan blijken dat een leerling zich toch onvoldoende in didactisch opzicht ontwikkeld en er sprake lijkt van een zwak begaafd intelligentie niveau. Verwijzing vindt plaats voor behandeling in een centrum voor kinderpsychiatrie voor opname of dagopvang of verwijzing naar een Praktijk onderwijs al dan niet gecombineerd met cluster IV Zeer intensief arrangement Uitgangspunt van een zeer intensief arrangement is dat de leerling deelneemt aan het onderwijsprogramma in het speciaal onderwijs, cluster IV in combinatie met (kinder-)psychiatrische behandeling. Leerlingen die geplaatst worden bij een zeer intensief arrangement cluster IV beschikken over een (laag) gemiddelde intelligentie (TIQ 70 en hoger) en hebben ernstige problemen op sociaalemotioneel gebied of een psychiatrische stoornis. De leerlingen moeten in een groep kunnen functioneren, exclusief individueel onderwijs is uitgesloten. In dit arrangement is deeltijd onderwijs en deeltijd behandeling, dit in overleg met leerplichtambtenaar. Het hele onderwijsprogramma is gericht om aan te sluiten bij de speciale onderwijsbehoefte van de leerling. De ontwikkeling en herstel van sociaal- emotionele ontwikkeling en het leren -leren staat centraal. Zowel de fysieke omgeving als materialen zijn afgestemd op de doelgroep. Cluster IV heeft in dit arrangement zorgplicht en werkt nauw samen met de kinder- en jeugdpsychiatrie waar de leerling in behandeling is. Leerstofaanbod De leerlingen kunnen binnen de school verschillende leerroutes volgen. De leerroutes vloeien voort uit de ontwikkelperspectief-stromen die binnen onze school worden gehanteerd.

62 P a g i n a 62 De VSO-afdeling kent een Onderbouw (klas 1 en 2) en een Bovenbouw (klas 3 en 4). Beide bouwafdelingen hebben hun eigen sfeer, regels en pauzetijden. De aansturing is in handen van een aangestelde bouwcoördinatoren. De J.H. Donnerschool heeft 2 leerwegen, te weten: De diplomagerichte leerweg en de arbeidsgerichte leerweg. De leerlingen van de VSO-afdelingen stromen uit naar: Regulier Voortgezet Onderwijs: VMBO of Praktijk Onderwijs na leerjaar 1 of 2. Leerroute Basisvorming VMBO (Basis/Kader en Kader/Gemengd Theoretisch) MBO niveau 2 Leerroute VMBO, basisberoepsgerichte leerweg, naast de verplichte vakken Nederlands en Engels wordt er een keuze gemaakt uit vakken die behoren bij de richting: Techniek, Zorg en Welzijn, Groen en Economie MBO niveau 3/4 Leerroute VMBO, kaderberoepsgerichte leerweg of gemengd theoretische leerweg, naast de verplichte vakken Nederland en Engels wordt er een keuze gemaakt uit vakken die behoren bij de richting: Techniek, Zorg en Welzijn, Groen en Economie Arbeidsgerichte leerweg Leerroute MBO 1, AKA (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent) diploma (in samenwerking met MBO Amersfoort) In klas 3 en 4 krijgen de leerlingen, naast onderwijs op school, een stage traject aangeboden. Evaluatie en bijstelling ontwikkelingsperspectief Het ontwikkelperspectief wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Ouders en leerlingen krijgen via rapportages, verslagen en planbespreking, informatie over de evaluatie en worden betrokken bij het formuleren van nieuwe doelen. Tijd en aandacht: De groepsgrootte is aangepast aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. De gemiddelde groepsgrootte is 10 leerlingen. Voor het intensieve arrangement zijn de volgende functies inzetbaar: Algemeen directeur, pedagogisch directeur, afdelingsleider, pedagoog/psycholoog, maatschappelijk werker Leerkracht, vakleerkracht, klasse assistent, Remedial Teacher Administratief medewerker, conciërge Tuintherapeut/speltherapeut/psychomotore therapeut De leerlingen krijgen een individueel aangepast programma waarbij zoveel mogelijk terugkeer naar het werken in een groepsplan mogelijk wordt. De leerling krijgt dagdelen behandeling buiten de schoolsetting binnen een kinder- en jeugdpsychiatrische setting. Onderwijsmiddelen: Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt aangesloten op een adequate leerroute, individueel. Er is een didactisch klimaat dat zoveel mogelijk aansluit bij de reguliere leerstof VMBO Er is sprake van een pedagogisch klimaat dat veiligheid biedt en ruimte geeft aan de eigenheid van de leerling Er is specifieke aandacht voor sociale relaties en welbevinden en ruimte om te reflecteren op jezelf en de omgeving

63 P a g i n a 63 Training in sociale vaardigheden, hierbij leren leerlingen op te komen voor zichzelf, te kunnen leiden, maar ook te kunnen volgen en terugtrekken op de juiste momenten en in de juiste situaties Structuur, rust en duidelijkheid zijn in het hele lesprogramma doorgevoerd welke visueel zijn ondersteund Er is sprake van een intensieve ondersteuning door een gymleerkracht waarbij samenwerken, onder controle krijgen van fysieke onrust en beheersing van emoties centraal staan Er wordt gebruik gemaakt van programma sociaal- emotionele ontwikkeling van de Interactiewijzer, psycho-educatie, psychomotore therapie, angstreductie programma, Mission Possible, agressie- regulatieprogramma, Rots&Water training etc. Onderwijsmaterialen m.b.t. leerproblemen als dyslexie, dyscalculie zijn beschikbaar. Praktijk gerichte cursussen zijn beschikbaar (bijv. voor lastechniek, besturing vorkheftruck etc) Expertise (kennis/didactische vaardigheden) Elke medewerker cluster IV beschikt over kennis en competenties die nodig zijn in de omgang en doelgroep cluster IV. Alle leerkrachten hebben een onderwijsbevoegdheid. Allen hebben specialistische kennis omtrent autisme, ADHD en omgang met agressie. Er zijn medewerkers met een specialistische opleiding voor: speltherapie,muziektherapie, tuintherapie psychomotore therapie. Er zijn medewerkers met de licentie Rots&Water, Taakspel, School video interactie begeleiding (SVIB). Fysieke omgeving De school is ingericht voor de doelgroep. Binnen elk lokaal zijn groepstafels en individuele prikkelarme werkplekken.visuele ondersteuning wordt geboden middels picto s, time-timers, dagplanners etc. Op de afdeling is een speciale Time-out voorziening met een vaste medewerker beschikbaar voor leerlingen die niet tot rust kunnen komen in de klas. Er zijn spreek/werkkamers en een extra begeleidingsruimte. Er zijn vaklokalen voor koken, techniek (met lascabines) voor hout- en metaalbewerking. De omgeving buiten de school wordt gebruikt om sociale vaardigheden te oefenen, ingezet wordt indien mogelijk kinderboerderij, manege, judoka, tuin, goed geoutilleerde gymzaal en plein. Er is ruimte voor bussen en taxi s voor leerlingenvervoer. Samenwerking met andere instanties De cluster IV school werkt nauw samen met de voortgezet onderwijsscholen in de regio waar medium en/of lichte arrangementen worden uitgevoerd om waar mogelijk een goede overgang te bevorderen. Er wordt indien nodig samengewerkt met andere instanties: Intermetzo, RcKJP, Traverse of andere hulpverleningsinstanties. De samenwerking met andere instanties maakt integraal onderdeel uit van het aanbod (één kind, één plan). De school is samen met ouders verantwoordelijk voor de contacten met andere instanties. Op het terrein van de Glind maakt de J.H. Donnerschool gebruik van leerbedrijven waar leerlingen werkervaring kunnen opdoen: Arbeid Training Centrum (ATC) de Glind, onderdeel van Ons Bedrijf en J.H. Donnerschool De Glindster (horeca, facilitaire dienstverlening) Folda (groenvoorziening) Ons Bedrijf (metaal-, hout-, fietstechniek, magazijn beheer) Volvo Classics (motorvoertuigentechniek, magazijnbeheer) Kinderboerderij

64 P a g i n a 64 Uitstroom uit zeer intensief arrangement naar intensief arrangement: De doelen in relatie tot het ontwikkelingsperspectief zijn behaald. De kinder-psychiatrische behandeling kan worden afgesloten, de leerling kan full-time onderwijs ontvangen binnen cluster IV en derhalve doorstromen naar een intensief arrangement. Uitstoom uit zeer intensief arrangement zonder beoogde ontwikkeling: De doelen in relatie tot het ontwikkelingsperspectief zijn niet gehaald ondanks zeer intensieve begeleiding. De leerling heeft meer ondersteuning nodig op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling of psychiatrische begeleiding. Ook kan blijken dat een leerling zich toch onvoldoende in didactisch opzicht ontwikkeld en er sprake lijkt van een zwak begaafd intelligentie niveau. Verwijzing vindt plaats voor behandeling in een centrum voor kinderpsychiatrie voor opname of dagopvang of verwijzing naar Praktijk onderwijs al dan niet gecombineerd met cluster IV.

65 Bijlage D : overzicht van het ondersteuningsaanbod van de scholen ja nee ontw aandacht D. Overzicht van het ondersteuningsaanbod Ich JFC Rem CLV CSV MWv MWp Donn Oran Intelligentie Hoogbegaafdheid Verstandelijke beperking Disharmonisch intelligentie profiel Leer- en ontwikkelproblemen Leerachterstand rekenen Leerachterstand taal NL-taal voor nieuwkomers Extra didactische ondersteuning Extra ondersteuning in communicatie en taalgebruik Dyslexie Dyscalculie Informatieverwerkingsprobleem Werkhouding Taakgerichtheid Aandacht en concentratie Motorische onrust Motivatieproblematiek

66 P a g i n a 66 Planning en organisatie Taalgebruik (verbale uitdrukkingsvaardigheid) Sociaal emotioneel functioneren Faalangst Teruggetrokken gedrag / angstig Beheersing van sociale vaardigheden (sociale participatie) Moeite met grenzen / accepteert wel correctie Moeite met accepteren van gedragscorrecties / met accepteren van gezag (oppositioneel gedrag ) Andere Sociaal Emotionele problematiek Verslavingsproblemen (alcohol, drugs, games) Fysieke beperkingen Visueel (slechtziend) Visueel ( blind) Taal- en spraakprobleem Auditief (slechthorend) Auditief (doof) Motorische beperkingen Fijn motorische beperkingen Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, maar zelfredzaam Mobiliteit: rolstoelafhankelijk, hulp nodig Mobiliteit: Ondersteuning bij lopen Langdurig ziek Aanpassingen i.v.m. algemene dagelijkse behoeften Eten/drinken Toiletgang Douche/aankleedruimte Ich JFC Rem CLV CSV MWv MWp Donn Oran

67 P a g i n a 67 Stoel / tafel Rustruimte Bed Medicatie verstrekken Medische handelingen verrichten (toediening) Ich JFC Rem CLV CSV MWv MWp Donn Oran E. Mogelijkheden voor bieden van (ortho) didactische en pedagogische ondersteuning ja nee ontw aandacht Op (ortho) didactisch niveau Ich Jfc REM CLV CSV MWv MWp Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Bij- / steun- / hulplessen Extra ondersteuning studievaardigheden Mogelijkheid tot testen en (handelingsgericht) diagnosticeren Mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding NT2 Onze docenten kunnen hun aanbod aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Remedial teaching (spelling, handschrift, motorisch) Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyscalculie Specifieke ondersteuning voor leerlingen met dyslexie Op (ortho) pedagogisch niveau

68 P a g i n a 68 Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs Aparte Lwoo groepen De mogelijkheid voor een externe time out (rebound) Expertise op het gebied van handelingsgericht werken (het maken van Ontwikkelingsperspectieven (voorheen: handelingsplannen)) Faalangstreductietraining Huisbezoek door mentor Interne time out voorziening JES training (Jongeren en Scheiding) Mediation door leerlingen (peermediation) Ondersteuningsgesprekken met leerlingbegeleiders / coaches Onze docenten kunnen hun handelen aanpassen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen Schoolstewards Spreekuur verzuimambtenaar Training sociale vaardigheid Training vermindering examenvrees Weerbaarheidstraining Ich Jfc REM CLV CSV MWv MWp

69 P a g i n a 69 Samenwerking met: ATC Bijzondere Jeugdzorg De afdeling leerplicht De Gemeente De politie GGD Herstart Het Centrum voor Jeugd en Gezin Op de Rails Speciaal Onderwijs Cluster 1 Speciaal Onderwijs Cluster 2 Speciaal Onderwijs Cluster 3 Speciaal Onderwijs Cluster 4 Verwijsindex Vitras CMD (maatschappelijk werk) ICH JFC REM CLV CSV MWv MWp Ambulante begeleiding vanuit Cluster 1 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 2 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 3 Ambulante begeleiding vanuit Cluster 4 Begeleider interne time out Coördinator Cumi ICH JFC REM CLV CSV MWv MWp

70 P a g i n a 70 Decanen en loopbaanbegeleiders (LOB) Dyscalculie coaches Dyslexie coaches GGD Interne coaches voor begeleiding van docenten Klassenassistenten Leerlingbegeleiders / coaches Leerplichtambtenaar Mentorcoaches Mentoren Mentoren + Motivatie coaches Onderwijsassistenten Orthopedagoog Remedial teachers School Maatschappelijk Werk Stagebegeleider Trainers Vertrouwenspersonen Zorgcoördinator Zorgdocenten ICH JFC REM CLV CSV MWv MWp

71 P a g i n a 71 ZAT Ich JFC Rem CLV CSV MWv MVp Er is een ZAT (CVB bij VSO) De doelen en taken van het ZAT zijn duidelijk School benut de ZAT partners preventief De ZAT leden spreken in termen van doelen De ZAT leden zijn gericht op handelingsadviezen De ZAT leden maken smart afspraken Er is een overzichtelijk schema route leerlingenzorg aanwezig Bij de uitvoering van de afspraken is sprake van duidelijke casus coördinatie Men is op de hoogte van de mogelijkheden van de bovenschoolse voorzieningen De bovenschoolse voorzieningen worden zonodig benut G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures Ich JFC REM CLV CSV MWv MWp Aanname en plaatsingsbeleid Anti agressie protocol Beschrijving van onze ondersteuningsstructuur BHV / EHBO protocol Calamiteitenprotocol De evaluatie van ondersteuning De procedures die wij volgen bij leerlingenondersteuning (van signalering tot aanpak) Een beschrijving hoe wij onze expertise inzetten t.b.v. ondersteuning van docenten Een beschrijving over hoe wij de ouders bij de ondersteuning betrekken Een beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden t.a.v. ondersteuning van leerlingen

72 P a g i n a 72 G. Beleidsdocumenten, protocollen en procedures Ich JFC REM CLV CSV MWv MWp Een beschrijving van hoe wij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen signaleren (wie, wanneer, hoe?) Een beschrijving van ons algemeen beleid t.a.v. ondersteuning Een beschrijving van onze visie op leerlingenondersteuning Faciliteitenprotocol Geschillen en klachtenregeling Individuele ontwikkelingsplannen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften Meldcode huislijk geweld Onderwijs ondersteuning profiel Ons onderwijsaanbod Ontwikkelagenda / jaarplan Onze doelgroepen Pestprotocol Protocol informatieverstrekking aan ouders Protocol kindermishandeling Protocol rouwverwerking Protocol schorsing en verwijdering Protocol social Media Protocol specifieke begeleiding Rekenbeleidsplan Scholingsplan Taalbeleidsplan Verwijzingsbeleid (incl. VAVO) Verzuimprotocol

73 P a g i n a 73 Bijlage E: arrangementen passend onderwijs 1. Zorgklas (trajectklas) 2. Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) 3. Praktijkonderwijs 4. Begeleiding van Zeer Moeilijk Lerende leerlingen in het Praktijkonderwijs 5. Ambulante Begeleiding, cluster 3 en 4 6. Tijdelijk arrangement J.H. Donnerschool 7. Tijdelijke arrangementen Overstag 8. Arbeidstraining (ATC) 9. Plaatsing cluster 3: Mariëndael 10. Plaatsing cluster 4: J.H. Donnerschool 11. Plaatsing cluster 3: De Oranje Schelp (ZML) Arrangementen Binnen SWV 2511 zijn, in overleg met de betrokken scholen door een aantal werkgroepen 11 arrangementen beschreven die kunnen worden ingezet voor het bieden van extra ondersteuning van leerlingen die hieraan behoefte hebben. Door de inzet van deze arrangementen kunnen we passende ondersteuning bieden aan leerlingen die mogelijk (zeer) lichte extra ondersteuning nodig hebben zoals een interne time out in de school zowel als aan leerlingen die (zeer) zware ondersteuning behoeven zoals die alleen geboden kan worden binnen een gespecialiseerde setting. Er is sprake van een dekkend aanbod voor leerlingen die, tot dusver, behoefte hebben aan ondersteuning vanuit Cluster 3 en 4. Hierbij zijn ook scholen van buiten de grenzen van ons samenwerkingsverband betrokken. In onderstaand schema worden deze arrangementen weergegeven.

74 P a g i n a 74 Arrangement Pagina Type arrangement Inschrijven Beslissing toelaatbaarheid Toetsing vooraf / achteraf Zorgklas (trajectklas) Intern licht,(inzet AB, cl. 4) VO-school VO-school & cl. 4 VO verantwoordt inzet middelen AB achteraf 3. 2 Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) Licht, licentie LWOO VMBO PCL-VO op grond van RVCcriteria Praktijkonderwijs Licht, licentie PrO PrO PCL-VO op grond van RVCcriteria Begeleiding van Zeer Moeilijk Lerende leerlingen in het Praktijkonderwijs Ambulante Begeleiding, cluster 3 en Tijdelijk arrangement J.H. Donnerschool Intern licht (inzet AB, cl. 3) Toetsing achteraf huidige situatie continueren) Toetsing achteraf (huidige situatie continueren) Praktijkschool VO-school & cl. 4 VO verantwoordt inzet middelen AB achteraf Licht, intern VO-school Optie 1: VO-school & cl. 3 Optie 2: VO-school & cl. 4 VO verantwoordt inzet middelen AB achteraf Licht, extern VO-school PCL-VO op grond van OPP Toetsing vooraf (na experimenteren achteraf) Tijdelijke arrangementen Overstag Licht, extern VO-school Optie 1: VO-school & cl. 4 Optie 2: PCL-VO ogv OPP Arbeidstraining (ATC) Licht, extern VO-school Optie 1: VO-school & cl. 4 Optie 2: PCL-VO ogv OPP Toetsing vooraf (na experimenteren achteraf) Toetsing vooraf (na experimenteren achteraf Plaatsing cluster 3 Mariëndael Extra, licentie cl. 3 Mariëndael PCL-VO op grond van OPP Toetsing vooraf Plaatsing cluster 4 J.H. Donnerschool Plaatsing cluster 3 De Oranje Schelp (ZML) Extra, licentie cl. 4 Donnerschool PCL-VO op grond van OPP Toetsing vooraf Extra, licentie cl. 3 Oranje Schelp PCL-VO op grond van OPP Toetsing vooraf

75 P a g i n a 75 Arrangement 1 Zorgklas (Trajectklas) Doelgroep - Leerlingen die niet (volledig) te handhaven zijn binnen de reguliere lessen en de daaraan gekoppelde zorg - Leerlingen met de volgende onderwijsbehoeften: o Extra begeleiding op het gebied van gedrag Doel - Voorkomen van uitval (handhaven) - Volgen van de lessen in het reguliere opleidingstraject - Volledige en kansrijke terugkeer in reguliere traject Criteria - Handelingsverlegenheid van docenten bij de leerling met problematisch gedrag of sociaal emotionele problematiek - En leerling die baat heeft bij: - Consequente aanpak, controle, sturing van sociaal gedrag - Beperken vrije situaties - En leerling die m.b.v. (kortdurende) time-out en gesprek bij te sturen is Contraindicaties Duur Aanmelding Benodigdheden Voortraject / Observatieplaatsing: - 6 tot 8 weken - eventueel verlenging van 8 weken - Evt. korter op verzoek van intern zorgteam - Plaatsing: Begeleiding voor de duur van de toewijzing door intern overleg Op verzoek, na intern (zorg) overleg Diagnose OPP - Onveiligheid t.o.v. personeel als gevolg van agressief gedrag. Uitstroom - Terugstroming naar regulier traject binnen school - Uitstroom naar vervolgonderwijs - Uitstroom richting VSO OZA Intern ZAT Extern ZAT Ouders/leerling Hulpverlening PCL / Loket Mogelijke uitvoerders Voor Signaleren HGD Dossier Tijdens Na Monitoren voortgang Volgen van de leerling Mogelijke advisering t.a.v. begeleiding. Mogelijke inschakeling externe partners Volgen op afstand Info aan ouders én leerling over behoeften Uitleggen doel Toestemming ouders. Intake leerling en ouders. Tussenevaluatie via handelingsplan. AB cluster 4 ter ondersteuning/ advisering van de zorgklas-docent Indien nodig: hulpverlening inschakelen en/of afstemmen Beschikking nodig bij verwijzing VSO Docent zorgklas Ondersteuning: - Ambulant Begeleider Zorgklasdocent Mentor Ambulant Begeleider Uitvoerende voorziening Regulier VO School Regulier VO

76 P a g i n a 76 Arrangement 2 Doelgroep Doel Leerweg Ondersteunend Onderwijs Leerlingen die behoefte hebben aan Leerweg Ondersteunend Onderwijs Bieden van passende ondersteuning binnen het VMBO onderwijs waardoor de leerling zijn/haar diploma kan halen Criteria 1. Het IQ van de leerling 2. De leerachterstanden ven de leerling 3. De eventuele sociaal-emotionele problematiek van de leerling (is in onveranderd met de tot gehanteerde criteria) Contraindicaties Duur Aanmelding Benodigdheden Uitstroom 2 jaar. Hierna herindicatie Doorstroomgegevens PO Doorstroomgegevens VO Eigen onderzoek School had voor 1 oktober 2012 een LWOO licentie MBO OZA Intern ZAT Extern ZAT Ouders/leerling Hulpverlening PCL / Loket Mogelijke uitvoerders Voor Tijdens Na Onderzoek toelaatbaarheid Uitleggen doel plaatsing Toestemming ouders. Tussenevaluatie via handelingsplan Coördinator Zorg Docenten Mentor Uitvoerende voorziening VMBO met LWOO licentie School

77 P a g i n a 77 Arrangement 3 Doelgroep Doel Praktijkonderwijs Leerlingen die toegewezen zijn op voorbereiding die leidt tot uitstroom op de arbeidsmarkt Leerlingen voorbereiden op een passende plaats in de maatschappij waaronder werk Criteria 1. Het IQ van de leerling 2. De leerachterstanden ven de leerling 3. De eventuele sociaal-emotionele problematiek van de leerling (is in onveranderd met de tot gehanteerde criteria) Contraindicaties Duur Aanmelding Benodigdheden Uitstroom Voortraject / Observatieplaatsing: Doorstroomgegevens PO Doorstroomgegevens VO Eigen onderzoek School had voor 1 oktober 2012 PRO licentie Arbeidsmarkt MBO niveau 1 MBO niveau 2 OZA Intern ZAT Extern ZAT Ouders/leerling Hulpverlening PCL / Loket Mogelijke uitvoerders Voor Tijdens Na Onderzoek toelaatbaarheid Volgen leerling Mogelijk Nazorg (2 jaar) Uitleggen doel plaatsing Toestemming ouders Tussenevaluatie via handelingsplan Mogelijk Nazorg (2 aar) Coördinator zorg Mentor Stagebegeleider Docenten Uitvoerende voorziening School met licentie Praktijkonderwijs School School

78 P a g i n a 78 Arrangement 4 De begeleiding Zeer Moeilijk lerende leerlingen in het Praktijkonderwijs Doelgroep Leerling met de volgende onderwijsbehoeften: Duur - 1 t/m 5 jaar - Aanpassing onderwijsniveau Doel - Bevorderen zelfvertrouwen - Ontwikkelen sociale vaardigheden - Bevorderen zelfstandigheid - Klaar maken voor de arbeidsmarkt - Omhoog halen didactisch niveau - Bevorderen verantwoordelijkheidsgevoel Handelingsgeric hte criteria Contraindicaties - Handelingsverlegenheid van docenten bij de leerling met beperkte cognitieve mogelijkheden en grote leerachterstanden. - Leerling die baat heeft bij: o extra begeleiding, ter voorkoming van plaatsing op een SVO-school o meer uitdaging om zodoende op arbeidsmarkt terecht te komen. - Leerling heeft ontwikkelperspectief. - Leerling is sociaal vaardig > IQ > 60 - Extra hulp in de klas voor de didactische vaardigheden Aanmelding - Intern Zorgoverleg Benodigdheden - OPP - Onderwijskundig rapport, incl.: o Potentieel inschatting (groeimogelijkheid) bij leerachterstand op didactische gebieden - IQ-meting Uitstroom - Naar regulier werk, arbeidsmarkt OZA Intern ZAT ZAT Ouders / leerling Hulpverlening PCL / LoketPassend Onderwijs Mogelijke uitvoerders Uitvoerende voorziening Voor Volgen van ontwikkeling van Problemen monitoren Zo nodig hulp Info aan ouders én leerling over behoeften Indien nodig: hulpverlening rondom de Verklaring van toelaatbaarheid Ondersteuning vanuit SVO Of: extra persoon Verwijzende school

79 P a g i n a 79 leerling inzetten Uitleggen doel VSO Toestemming ouders leerling inschakelen Tijdens Volgen van de voortgang Volgen op afstand Regelmatig gesprekken over voortgang en mogelijkheden Indien nodig: hulpverlening rondom de leerling inschakelen Volgen op afstand School, mentoren, extra ondersteuning Extra hulp in de klas: 2x blok per week Langzamerhand afbouwen Na Nazorg over verloop Resultaat volgen Lering trekken voor toekomst Nazorg Nazorg vanuit de school

80 P a g i n a 80 Arrangement 5 Ambulante begeleiding vanuit cluster 3 en 4 Doelgroep Leerling met de volgende onderwijsbehoeften: - Fysieke aanpassing i.v.m. lichamelijke beperking of: - Opnieuw richten van aandacht - Consequente aanpak en sturing op sociaal gedrag - Beperken en controle vrije situaties of: - Structureren van omgeving - Extra aandacht sociaal-emotionele ontwikkeling - Opbouwen individuele benadering / relatie of: - Extra begeleiding als gevolg van niet aangeboren hersenletsel of: - Extra begeleiding i.v.m. langdurige ziekte of: - Aanpassing onderwijsniveau Duur - 3 jaar - Syndroom van Down: structureel Doel - Zie uitstroombestemming Aanmelding Intern Zorgoverleg Criteria - Handelingsverlegenheid in de zorg - Beperking onderwijsparticipatie - Lichamelijk gehandicapt én: - Ernstige onderwijsbelemmering als gevolg van stoornissen in structuur en motorische functies - Zeer geringe zelfredzaamheid - Lichamelijk gehandicapt én langdurig ziek: o Ernstige onderwijsbelemmering als gevolg van lichamelijk, neurotische of psychosomatische stoornis - Zeer moeilijk lerend én psychische stoornis: o DSM-IV of ICD-10: emotioneel, gedrag of ontwikkeling o Problemen in sociaal functioneren, verbale communicatie en zeer geringe sociale redzaamheid en/óf: - Leerproblemen ondervinden in ernstige mate (max. beheersingsniveau: E3) en/óf: - Ernstige onderwijsbelemmering als gevolg van lichamelijk, neurotische of psychosomatische stoornis en/of: - Motorische beperkingen als gevolg van stoornis(sen) Benodigdheden Onderwijskundig rapport OPP Indien nodig: Medische verklaring Psychologisch rapport Vragenlijst emotionele ontwikkeling

81 P a g i n a 81 Arrangement 5 Ambulante begeleiding vanuit cluster 3 en 4 Contra-indicaties Uitstroom Zie OntwikkelingsPerspectiefPlan OZA Intern ZAT Extern ZAT Ouders/leerling Hulpverlening PCL / Loket Mogelijke uitvoerders Voor - Signaleren Indien nodig: Verklaring van - HGD hulpverlening toelaatbaarheid. - Dossier inschakelen Tijdens Na Monitoren voortgang Volgen van de leerling - Inventariseren drie milieus - Bepalen onderwijs- & ondersteuningsbehoeften - Info aan ouders én leerling over behoeften - Uitleggen doel - Toestemming ouders Volgen op afstand. - Intake leerling en ouders. - Tussenevaluatie via handelingsplan Volgen op afstand Indien nodig: hulpverlening inschakelen en/of afstemmen Volgen op afstand Bij externe plaatsing VSO: verklaring toelaatbaarheid VO: - Afdelingsleider - Mentor - ZAT in- & extern Ondersteuning: - Ambulant Begeleider VO - Docenten - Mentor Ondersteuning: - Ambulant Begeleider Uitvoerende voorziening Regulier VO VO: - Docenten - Mentor Ondersteuning: - Ambulant Begeleider Regulier VO

82 P a g i n a 82 Arrangement 6 Tijdelijke plaatsing Voortgezet Speciaal Onderwijs Doelgroep Leerling met de volgende onderwijsbehoeften: - Extra aandacht sociaal-emotionele ontwikkeling - Consequente aanpak en sturing op sociaal gedrag - Beperken en controle vrije situaties - Structureren van omgeving Doel - Ontwikkelen van een gedragsverandering - Verbeteren van de leer- werkhouding - Terugplaatsing regulier onderwijs Handelingsgeric hte Criteria Contraindicaties - Handelingsverlegenheid van docenten bij de leerling met problematisch gedrag en/of motivatieproblemen - Leerling die baat heeft bij de volgende voorzieningen: o Groepsgrootte van 7 leerlingen o Vaste mentor/leerkracht o Leerstof op maat (individueel programma) o Werken aan individuele onderwijsbehoefte op sociaal- emotioneel gebied en leer- werkhouding - TIQ < 70 - De leerling moet in een kleine groep kunnen functioneren, volledig individueel onderwijs is niet mogelijk. Duur - 6 weken tot 3 maanden - indien nodig verlengen - 4 dagen per week Aanmelding - zorgcoördinator reguliere VO - ZAT / PCL-loket Benodigdhede n - Dossier: beschrijving van beschermende en belemmerende factoren. - Verslag inzet reguliere VO: over leerroutes en preventieve ambulante begeleiding - Resultaten evt. onderzoeken - Verslaglegging evt. externe instanties Contact met reguliere VO: 1 dag per week (praktijkuren voor bovenbouw) Leerkracht, Orthopedagoog (2 dagdelen), Leerkracht SOVA/Rots & Water, Vakleerkracht gymnastiek/fitness Uitstroom - Terugplaatsing naar regulier onderwijs - Bij onvoldoende ontwikkeling: definitieve plaatsing - Opname psychiatrische instelling OZA Intern ZAT Extern ZAT Ouders/leerling Hulpverlening PCL / Loket Mogelijke uitvoerders Uitvoerende voorziening Voor - Signaleren - HGD - Dossier - Inventariseren drie milieus - Bepalen onderwijs- & ondersteunings- Regulier VO: - Info aan ouders én leerling over behoeften Indien nodig: hulpverlening rondom de leerling Verklaring van toelaatbaarheid VO: - Teamleider - Mentor - Docenten Reguliere VO

83 P a g i n a 83 OZA Intern ZAT Extern ZAT Ouders/leerling Hulpverlening PCL / Loket Mogelijke uitvoerders Uitvoerende voorziening behoeften - Uitleggen doel van het intensieve arrangement - Toestemming ouders inschakelen VSO Ondersteuning: - SMW - Orthopedagoog Tijdens Volgen op afstand Volgen op afstand - Intake leerling en ouders - Informeren doel en voortgang - Tussenevaluatie - Bespreken uitstroom traject Indien nodig: hulpverlening rondom de leerling inschakelen Volgen op afstand Medewerkers VSO Ondersteuning: CvB Bij terugkeer regulier VO: mogelijk inzet licht of medium arrangement VSO Na Volgen op afstand VSO: - Mentor en CvB evalueren de gestelde doelen van OPP Incidenteel tussen hulpverlener en mentor VSO Volgen op afstand en mogelijk verlening of ander arrangement Bij terugplaatsing: - Schoolpersoneel VO - Inzet ambulant begeleider cluster IV Bij verlening: Medewerkers VSO - Regulier onderwijs - AB er - Of VSO

84 P a g i n a 84 Arrangement 7 Doelgroep Doel Handelingsgeric hte criteria Contraindicaties Overstag Rebound (in lichte mate) Op de Rails (in ernstige mate): Leerling met de volgende onderwijsbehoeften:intensieve begeleiding om te voorkomen dat ze niet meer naar school (terug) kunnen Herstart:Thuiszitters (> 4 weken, bekend bij leerplicht) met de volgende onderwijsbehoeften:intensieve begeleiding om zodoende toe te werken naar (terug)plaatsing op school Rebound Op de Rails: - Voorkomen van uitval (handhaven) - Inzetten op structuur, sociale vaardigheden, gedrag - Afstemmen / activeren hulpverleningstraject - Volgen van lessen in reguliere opleidingstraject, gevolgd door een volledige, kansrijke diplomagerichte terugkeer Herstart: - Wennen aan ritme en regelmaat van het naar school gaan.zoeken van een passende vorm van onderwijs - Handelingsverlegenheid van docenten en ouders bij de leerling met problematisch gedrag en/of motivatieproblemen - Leerling die baat heeft bij: o Consequente aanpak, controle, sturing van sociaal gedrag. o Beperken vrije situaties - IQ < 70 - Crimineel gedrag, problematisch drugsgebruik en psychische contra-indicatie. - Leerling moet in een kleine groep functioneren, individueel onderwijs is niet mogelijk - Geen diagnosestelling of traject diagnosestelling bij Herstart en Op de Rails Duur Rebound: max. 12 weken Op de Rails: max. 1 jaar Herstart: max. 16 weken Aanmelding - Zorgcoördinator - ZAT reguliere VO - PCL-loket o Bij crisis: achteraf - Formulier: Benodigdheden OPP Uitstroom - Terugplaatsing regulier VO - Uitstroom vervolgonderwijs - Uitstroom VSO (cluster 3 of 4)

85 P a g i n a 85 OZA Intern ZAT Extern ZAT Voor - Signalere n - HGD - Dossier Tijdens Monitoren voortgang Leerling Ouders Hulpverlening PCL / loket Mogelijke uitvoerders - Informeren over Indien nodig: Verklaring mogelijkheid hulpverlening toelaatbaa tijdelijke rondom de r- arbeidstraining leerling heid - Toestemming inschakelen voor traject Adviseren - Toetsen behoefte om tijdelijk in de praktijk aan de slag (ADS) te gaan / arbeidstraining - Instemming leerling met aanbod Volgen op afstand - Intake leerling - Afstemming met trajectbegeleider praktijkbegeleider Toetsen of entreeonderwijs gewenst (AKA) - Intake ouders - Afstemming met trajectbegeleider praktijkbegeleid er - Idem met: Zorgcoördinator Docent, Leerplicht, betrokken hulpverlening Zo nodig: ondersteuning orthopedagoog/ psycholoog -Indien nodig: hulpverlening rondom de leerling inschakelen en/of op elkaar afgestemd -Zo nodig ondersteuning orthopedagoog/ psycholoog. Volgen op afstand - ZAT - Idem verwijzende school - Leerplicht - Trajectbegeleider ATC De Glind Team ATC / ADS (combi CSV/IW4) - Trajectbegeleid er - Praktijkbegelei der - Certificeerder - Behandelaar/ Therapeut Indien van toepassing: entreeonderwijs (AKA) Uitvoerende voorziening - Verwijzende school en/of leerplicht - Stichting Ons Bedrijf - SWV - ATC De Glind cq. ADS - Leerwerkbedrijven. - Certificerende instantie - SWV - Jeugdzorg Indien van toepassing: ROC. Na Volgen van de leerling Indien nodig: herplaatsing in-/extern Volgen op afstand Exitgesprek Exitgesprek Volgen op afstand Zorgcoördinator/ docent verwijzende school, leerplicht, werkgever, deelnemer, job coach, arbeidsdeskundige VO/VSO-School / ROC, werkgever, UWV, gemeente, zorgorganisatie

86 P a g i n a 86 Arrangement 8 Arbeidstraining Doelgroep Leerling (vanaf 15 jaar) met de volgende onderwijsbehoeften: - Aanpassing onderwijsniveau - Voorkomen voortijdig schooluitval - Voorkomen vastlopen in schoolomgeving en leerroute Doel - Bevorderen zelfvertrouwen en zelfrespect - Ontwikkelen werknemersvaardigheden en beroepsbekwaamheden - Ontwikkelen sociale vaardigheden - Bevorderen verantwoordelijkheidsgevoel - Versterken eigen kracht van de jongeren - Bevorderen maatschappelijke binding - Verbeteren startpositie arbeidsmarkt - Inventariseren hulpverleningsbehoefte en aanbod Handelingsgerichte criteria Contraindicaties - Handelingsverlegenheid bij leerlingen met probleem in gedrag, motivatie of leerbehoefte. - Leerling die baat heeft bij: o Extra instructie o Individuele ondersteuning o Praktijkgerichte daginvulling - Noodzaak tot één op één begeleiding - Problematisch drugsgebruik - Psychische contra-indicatie Duur - vanaf 3 maanden Aanmelding - Zorgcoördinatoren bij PCL-loket - Leerplicht - Trajectbegeleider Locaties: - ATC De Glind (Stichting Ons Bedrijf Barneveld) - Aan de Slag Benodigdheden - Algemene gegevens leerling - Intake met leerling, ouder/verzorger, zorgcoördinator, docent, leerplichtambtenaar, betrokken hulpverlening Uitstroom - Terugplaatsing verwijzende school of andere vorm van onderwijs, werk, arbeidsmatige dagbesteding

87 P a g i n a 87 Arrangement 9 Plaatsing leerling in VSO cluster 4 Doelgroep Leerling met de volgende onderwijsbehoeften: - Extra aandacht sociaal-emotionele ontwikkeling - Consequente aanpak en sturing op sociaal gedrag - Beperken en controle vrije situaties - Structureren van omgeving Doel - Ontwikkelen van een gedragsverandering - Verbeteren van de leer- werkhouding - Terugplaatsing regulier onderwijs Handelingsgeric - Handelingsverlegenheid van docenten bij de hte leerling met problematisch gedrag en/of Criteria motivatieproblemen - Leerling die baat heeft bij de volgende voorzieningen: o Groepsgrootte van ongeveer 10 leerlingen o Vaste mentor/leerkracht Contraindicaties o o Leerstof op maat (individueel programma) Werken aan individuele onderwijsbehoefte op sociaal- emotioneel gebied en leerwerkhouding - TIQ < 70 - De leerling moet in een kleine groep kunnen functioneren, volledig individueel onderwijs is niet mogelijk - Behoefte aan leerstof op HAVO/VWO-niveau Duur - Afhankelijk van gehaalde doelen, evaluatie jaarlijks Aanmelding - PCL+ -loket (Passend Onderwijs) Benodigdheden - Dossier: beschrijving van beschermende en belemmerende factoren. - Verslag inzet reguliere VO: over leerroutes en preventieve ambulante begeleiding. - Resultaten evt. onderzoeken - Verslaglegging evt. externe instanties Binnen elke klas zijn prikkelarme werkplekken. Visuele ondersteuning wordt geboden middels picto s, time-timers, dagplanners etc. Op de afdeling is een speciale Time-out voorziening met een vaste medewerker beschikbaar voor leerlingen die niet tot rust kunnen komen in de klas. Er zijn spreek/werkkamers en een extra begeleidingsruimte. Er zijn vaklokalen voor koken, techniek (met lascabines) voor hout- en metaalbewerking. De omgeving buiten de school wordt gebruikt om sociale vaardigheden te oefenen, ingezet wordt indien mogelijk kinderboerderij, manege, tuin, goed geoutilleerde gymzaal en plein. Er is ruimte voor bussen en taxi s voor leerlingenvervoer. Uitstroom - Terugplaatsing naar regulier onderwijs, al dan niet met een licht of medium arrangement vanuit cluster IV - Plaatsing in zeer intensief arrangement, deeltijd onderwijs cluster IV gekoppeld aan psychiatrische- (of) orthopedagogische behandeling - Opname psychiatrische instelling

88 P a g i n a 88 OZA Intern ZAT Extern ZAT Ouders/leerling Hulpverlening PCL / Loket Mogelijke uitvoerders Uitvoerende voorziening Voor - Signaleren - HGD - Dossier - Inventariseren drie milieus - Bepalen onderwijs- & ondersteuningsbehoeften Regulier VO: - Info aan ouders én leerling over behoeften - Uitleggen doel van het intensieve arrangement - Toestemming ouders Tijdens Volgen op afstand Volgen op afstand - Intake leerling en ouders - Informeren doel en voortgang - Tussenevaluatie - Bespreken uitstroom traject Na Volgen op afstand VSO: - Mentor en CvB evalueren de gestelde doelen van OPP Indien nodig: hulpverlening rondom de leerling inschakelen Indien nodig: hulpverlening rondom de leerling inschakelen Incidenteel tussen hulpverlener en mentor VSO Verklaring van toelaatbaarheid Volgen op afstand Volgen op afstand en mogelijk verlening of ander arrangement VO: - Teamleider - Mentor - Docenten VSO Ondersteuning: - SMW - Orthopedagoog Medewerkers VSO Ondersteuning: CvB Bij terugkeer regulier VO: mogelijk inzet licht of medium arrangement Bij terugplaatsing: - personeel VO - Inzet ambulant begeleider cluster IV Bij verlening: Medewerkers VSO Reguliere VO VSO - Regulier onderwijs - AB er - Of VSO

89 P a g i n a 89 Arrangement 10 Doelgroep Plaatsing leerling cluster 3 : (Lichamelijk Gehandicapt Langdurig Ziek Somatisch Psycho-Somatisch) Schakelgroep Leerling met de volgende onderwijsbehoeften: Duur - Gedurende leerplichtige leeftijd of: - Fysieke aanpassing i.v.m. lichamelijke beperking én: - Tot moment dat leerling 20 jaar wordt - Opnieuw richten van aandacht Schakelgroep: - Consequente aanpak en sturing op sociaal gedrag - Tijdelijk (bijv. bij structureel verzuim) - Beperken en controle vrije situaties of: - Structureren van omgeving - Extra aandacht sociaal-emotionele ontwikkeling - Opbouwen individuele benadering / relatie of: - Intensieve, individuele begeleiding (Brein Support) als gevolg van niet aangeboren hersenletsel of: - Intensieve, individuele begeleiding i.v.m. langdurige ziekte of: - Idem i.v.m. behandeling Revalidatie Medisch Centrum Klimmendaal Doel - Zie uitstroombestemming Aanmelding - PCL-loket: toelaatbaarheidsverklaring Criteria - Handelingsverlegenheid in de zorg Benodigdheden - Diagnose - Beperking onderwijsparticipatie - Algemene (school)gegevens - Lichamelijk gehandicapt én: o Ernstige onderwijsbelemmering als gevolg van stoornissen in structuur en motorische functies - Intake met ouders en jongere o Zeer geringe zelfredzaamheid - Lichamelijk gehandicapt én langdurig ziek: o Ernstige onderwijsbelemmering als gevolg van lichamelijk, neurotische of psychosomatische stoornis en/of gedragsproblemen - Lichamelijk gehandicapt én psychische stoornis: o DSM-IV of ICD-10: emotioneel, gedrag of ontwikkeling Contraindicaties Ernstige gedragsproblemen Uitstroom - (Loonvormende) arbeid - Vervolgonderwijs, MBO of HBO - Dagbesteding, bijv. activiteitencentrum

90 P a g i n a 90 Arrangement 11 Doelgroep Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 3) Zeer Moeilijk Lerend - Meervoudig Gehandicapt Leerling met de volgende onderwijsbehoeften: - Aanpassing onderwijsniveau i.v.m. ernstige ontwikkelings- en/of leerachterstand En/of: - Begeleiding zelfredzaamheid / zelfstandigheid - Fysieke aanpassing i.v.m. lichamelijke beperking Doel - Ontwikkelen cognitieve vaardigheden =afh.van IQ - Idem werknemers- en vakvaardigheden = afh.van IQ - Idem praktische vaardigheden - Idem sociale vaardigheden - Idem zelfstandigheid en zelfredzaam m.b.t. wonen - Idem vaardigheden m.b.t. vrije tijdsbesteding - Bevorderen verantwoordelijkheidsgevoel - Idem zelfvertrouwen - Inventariseren uitstroomperspectief en leerroute - Verkrijgen startpositie richting activerende of belevingsgerichte dagbesteding Criteria - IQ < 35, medische en/of gedragsproblemen: leerlijn Plancius - 35 < IQ < < IQ < 70 én: - - Problemen in sociaal functioneren, verbale communicatie en zeer geringe sociale redzaamheid en/óf: - Leerproblemen ondervinden in ernstige mate (max. beheersingsniveau: E3) en/óf: - Ernstige onderwijsbelemmering als gevolg van lichamelijk, neurotische of psychosomatische stoornis en/of gedragsproblemen - Motorische beperkingen als gevolg van stoornis(sen) Duur Gedurende leerplichtige leeftijd of tot moment dat leerling 20 jaar wordt Aanmelding - Via afdelingsleider - PCL-loket: toelaatbaarheidsverklaring Benodigdheden - Diagnose - Dossier: beschrijving van beschermende en belemmerende factoren. - Idem algemene (school)gegevens - OPP, incl. leerroute - Verslag IB er VSO: observatie verwijzende school - Intake met ouders en jongere - Meelopen dagdeel of bezoek open dag door jongere Contraindicaties Ernstige gedragsproblemen Uitstroom - Werk, arbeidsmatige/ activerende dagbesteding

91 Bijlage F: Toewijzing van ondersteuning: stroomschema aanmelding bij reguliere VO-school

92 Bijlage G: stroomschema: aanmelding bij school voor VSO P a g i n a 92

93 Bijlage H: toewijzing van ondersteuning: stroomschema als leerling al op reguliere VO-school zit P a g i n a 93

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) De Meerwaarde, Praktijkonderwijs (PrO)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) De Meerwaarde, Praktijkonderwijs (PrO) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) De Meerwaarde, Praktijkonderwijs (PrO) I. Algemeen Gedeelte 1. Aanleiding Op 1 augustus 2014 gaat de Wet op Passend Onderwijs in. De kern van deze wet is: het verzorgen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VMBO, De Meerwaarde, Barneveld

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VMBO, De Meerwaarde, Barneveld Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VMBO, De Meerwaarde, Barneveld I. Algemeen gedeelte 1. Aanleiding Op 1 augustus 2014 gaat de Wet op Passend Onderwijs in. De kern van deze wet is: het verzorgen van een

Nadere informatie

School ondersteuningsprofiel. Aanleiding

School ondersteuningsprofiel. Aanleiding School ondersteuningsprofiel. Aanleiding Op 1 augustus 2014 gaat de Wet op Passend Onderwijs in. De kern van deze wet is: het verzorgen van een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Rembrandt College Veenendaal

Schoolondersteuningsprofiel Rembrandt College Veenendaal Schoolondersteuningsprofiel Rembrandt College Veenendaal September 2013 Schoolondersteuningsprofiel van het Rembrandt College Aanleiding Op 1 augustus 2014 gaat de Wet op Passend Onderwijs in. De kern

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

VanDoorne. DOORLOPENDE TEKST na akte van statutenwijziging de dato 11 februari Stichting Samenwerkingsverband Plein 013

VanDoorne. DOORLOPENDE TEKST na akte van statutenwijziging de dato 11 februari Stichting Samenwerkingsverband Plein 013 VanDoorne DOORLOPENDE TEKST na akte van statutenwijziging de dato 11 februari 2014 Stichting Samenwerkingsverband Plein 013 VanDoorne @ Advocaten Notarissen» Fiscalisten VAN DOORNE N.V. SUAM/60011888 DOORLOPENDE

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND VO 30-02 HOOFDLIJNENNOTITIE

SAMENWERKINGSVERBAND VO 30-02 HOOFDLIJNENNOTITIE SAMENWERKINGSVERBAND VO 30-02 HOOFDLIJNENNOTITIE t.b.v. oprichting van het nieuwe VO- samenwerkingsverband VO 30-02 Mei 2012 1 INLEIDING Het nieuwe VO- Samenwerkingsverband(i.o.) heeft de opdracht vóór

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord.

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord. Statuten van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Versie 5, 1 november 2011 Naam en vestiging Artikel 1: 1.

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). "de doelgroep"

STATUTEN Stichting Veteranen Purmerend (SVP). de doelgroep 1 STATUTEN Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------- 1. De stichting

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Dos : Ref : JSV ( ) STICHTING

Dos : Ref : JSV ( ) STICHTING Dos : 2014.000132.01 Ref : JSV (130314.1) STICHTING Heden, zevenentwintig maart tweeduizend veertien, verschijnen voor mij, mr. Ernst-Jan Gras, kandidaat-notaris, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 1 32145/RS/AS DOORLOPENDE TEKST VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Bronlaak.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Statuten Naam en Zetel Stichting Ondernemersfonds Leiden Doel. Artikel 2. Vermogen. Artikel 3.

Statuten Naam en Zetel Stichting Ondernemersfonds Leiden Doel. Artikel 2. Vermogen. Artikel 3. Statuten Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Ondernemersfonds Leiden. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Doel. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland.

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. 2. Zij heeft haar zetel in Hendrik-Ido-Ambacht. Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. het verlenen

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING - 1-21355517/PM/AV STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, vijfentwintig maart tweeduizend dertien, verscheen voor mij, Mr Hendrikus Andreas Wilhelmina Megens, notaris gevestigd te Nijmegen: mevrouw Alice Verstappen,

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren.

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. STATUTEN NAAM. ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: a. het behartigen van de

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken;

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken; - 1 - Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Rookpreventie Jeugd, gevestigd te Amsterdam, welke stichting is opgericht bij akte verleden op 31 maart 2009 voor mr. M.C. Aarts, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Roef Stichting Vrienden van De Roef.

Stichting Vrienden van de Roef Stichting Vrienden van De Roef. 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de statutair te De Meern, gemeente Utrecht, (feitelijk adres: 3454 DH De Meern, Mandenmakerslaan 146) gevestigde stichting Stichting Vrienden van de Roef,

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL ARTIKEL

NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Jembatan Senang, gevestigd in de gemeente Woensdrecht, zoals deze luiden m.i.v. 12 oktober 2015. NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De stichting

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van. Stichting Vlichthus

Doorlopende tekst van de statuten van. Stichting Vlichthus 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Vlichthus zoals vastgesteld bij akte van oprichting op 16 februari 2016 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris in de gemeente Berkelland (standplaats

Nadere informatie

ONTWERP. 57323mw sti Blad 1

ONTWERP. 57323mw sti Blad 1 57323mw sti Blad 1 ZWART & HOEVENAARS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zhnotarissen.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen Doorlopende tekst van de statuten van de Stichting New Dutch Connections, opgericht op tien maart tweeduizend vier, zoals zij luiden na de statutenwijziging van negentien december tweeduizend dertien,

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( )

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( ) DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien (10-04-2013) 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Hartslag

Nadere informatie

Concept statutenwijziging stichting Groningse Schoolvereniging. Naam, zetel en duur. Artikel 1

Concept statutenwijziging stichting Groningse Schoolvereniging. Naam, zetel en duur. Artikel 1 Concept statutenwijziging stichting Groningse Schoolvereniging Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Groningse Schoolvereniging. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de S T A T U T E N

Doorlopende tekst van de S T A T U T E N blad 1 Stichting De Morgenster Oprichtingsakte d.d. 1 juli 2009 verleden voor Mr. C.A.M. Sweere, notaris te Noordwijk. Statutenwijziging (artikel 2) d.d. 6 november 2013 verleden voor Mr. C.A.M. Kruis-Sweere,

Nadere informatie

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING 2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING Naam en Zetel ---------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO

Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De naam van de stichting is: Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO.

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 1 STICHTING 60774 Heden, tweeëntwintig juni tweeduizend zestien, verscheen voor mij, Mr. Auke van der Meer, notaris, gevestigd te Almere: de heer MAURICE NATHAN WEERT, geboren te Den Helder op vijfentwintig

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen Statuten van de STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP Naam en zetel Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld:

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kansvol. 2. Zij heeft haar zetel in de

Nadere informatie

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Statuten Dea Dia Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Artikel 2 VISIE 1. Dea Dia biedt vrouwelijke ondernemers een praktisch

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Statuten Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: a. het uitdrukking

Nadere informatie