SAMENWERKINGSVERBAND VO HOOFDLIJNENNOTITIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSVERBAND VO 30-02 HOOFDLIJNENNOTITIE"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSVERBAND VO HOOFDLIJNENNOTITIE t.b.v. oprichting van het nieuwe VO- samenwerkingsverband VO Mei

2 INLEIDING Het nieuwe VO- Samenwerkingsverband(i.o.) heeft de opdracht vóór 1 november 2012 een rechtspersoon in te richten. In de Intentieverklaring is beschreven, dat er in maart/april 2012 een hoofdlijnennotitie wordt vastgesteld. In deze notitie wordt een beschrijving gegeven van de essentiële onderdelen van de juridisch bestuurlijke vormgeving van deze rechtspersoon. Bij deze keuze spelen twee invalshoeken een essentiële rol. Allereerst gaat het om de keuze tussen de stichting, vereniging of coöperatieve vereniging. Daarnaast verklaart het wetsvoorstel Passend Onderwijs de wettelijke bepalingen die gaan over Goed Bestuur, en dan met name de scheiding tussen bestuur en intern toezicht, van overeenkomstige toepassing op de (toekomstige) samenwerkingsverbanden. Het VO- samenwerkingsverband heeft gekozen voor de stichtingsvorm. De argumenten voor deze keuze zijn: Het aantal aangesloten schoolbesturen bedraagt op dit moment 7; Er wordt gestreefd naar maximale betrokkenheid van elk bevoegd gezag bij het bestuur; de stichtingsvorm heeft maar één bestuurslaag, waardoor genoemd uitgangspunt optimaal gehonoreerd kan worden; De genoemde bestuurlijke inrichting heeft gegeven de context- de hoogste graad aan betrokkenheid en slagvaardigheid in zich. Daarnaast is gekozen voor een stichting met het Bestuur/directiemodel. Bij dit laatste spelen 4 argumenten een doorslaggevende rol: a. In dit model is er sprake van hoge betrokkenheid van de participerende schoolbesturen. b. Er is sprake van grote bestuurlijke slagvaardigheid, gegeven de vrij platte organisatie. c. Het bestuur blijft ten alle tijden eindverantwoordelijk. d. Er is sprake van voldoende flexibiliteit in vrijheidsgraden voor directie/management via mandatering. Dit document wordt aan de betrokken medezeggenschapsorganen van de samenwerkende besturen ter informatie aangeboden. Deze organen hebben volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 2

3 instemmingsrecht indien het bevoegd gezag samen met anderen een samenwerkingsverband vormt. Onderhavige hoofdlijnennotitie moet worden opgevat als een informatie- document voor de medezeggenschapsorganen. Elk bevoegd gezag bespreekt deze notitie met zijn MR/GMR/OR. Deze besprekingen worden in de maanden mei- juni gevoerd. In de vergadering van het samenwerkingsverband (i.o.) van september worden de resultaten van genoemde besprekingen aan de orde gesteld. Hierna worden de concept- statuten uitgewerkt. Deze concept- statuten worden dan voorgelegd aan de afzonderlijke medezeggenschapsorganen ter instemming. Vervolgens kan in oktober 2012 de akte door een notaris opgemaakt worden. Zoals aangegeven gaat deze hoofdlijnennotitie over de vormgeving van de rechtspersoon. Daarnaast wordt er gewerkt aan een hoofdlijnennotitie betreffende de inhoud van het ondersteuningsplan. Het inspraaktraject van dit thema loopt via de op te richten ondersteuningsplanraad. DEELNEMERS Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Scholengroep Tongerlo Stichting Markland College Stichting ROC West- Brabant Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal Stichting R.K.Mytylschool Roosendaal Stichting Het Driespan Etten- Leur Zij vormen per 1 november 2012 een samenwerkingsverband Passend Onderwijs op basis van de wetgeving zoals die vanaf 1 augustus 2012 luidt voor samenwerkingsverbanden in het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs. Krachtens een ministeriële regeling is de regio voor het in deze akte op te richten samenwerkingsverband Passend Onderwijs vastgesteld en loopt in beginsel gelijk met de grenzen van de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk. 3

4 NAAM De stichting draagt de naam: Samenwerkingsverband VO De stichting heeft haar zetel in de gemeente Roosendaal. DOELSTELLING De stichting heeft ten doel: a. Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. Het realiseren van een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen alle binnen de regio gelegen scholen van voormelde besturen; c. Het realiseren dat zo veel als mogelijk van de in de voormelde regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken; d. Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in voormelde regio woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven. De rechtspersoon poogt dat doel te bereiken door: a. Gezamenlijke besluitvorming over de wijze van verdelen en toewijzen van de ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen; b. Het vaststellen van een ondersteuningsplan en (financieel) jaarverslag; c. Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of is ingeschreven; d. Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; e. Het in stand houden van een permanente commissie leerlingenzorg; f. Inzetten van andere middelen die aan het doel van de rechtspersoon dienstbaar kunnen zijn. g. Het uitvoeren van de wettelijke taken. De stichting beoogt niet het maken van winst. GELDMIDDELEN De geldmiddelen welke het samenwerkingsverband ter beschikking staan bestaan uit: 1. De bekostiging door de overheid ten behoeve van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband; 4

5 2. De bijdragen van de leden; 3. rechtsvormkapitaal en de inkomsten daaruit; 4. Subsidies, giften, schenkingen en andere baten; 5. Erfstellingen en legaten, welke alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard. AANGESLOTENEN 1. Aangesloten kunnen slechts zijn het bevoegd gezag van de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs, die in de regio gevestigd zijn, dan wel het bevoegd gezag van een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, behorende tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de Expertisecentra, waarvan de vestiging of vestigingen zijn gelegen buiten het gebied van het samenwerkingsverband, doch die wensen deel te nemen aan het onderhavige samenwerkingsverband. 2. Aangeslotene is dat bevoegd gezag dat zich schriftelijk als aangeslotene heeft aangemeld en voldoet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde eis, en door het bestuur als aangeslotene is toegelaten. 3. Rechten en plichten van de aangeslotenen ten aanzien van de stichting op basis van het gestelde in deze statuten worden nader geregeld in een aansluitingsovereenkomst. 4. Op de aan de notariële akte gehechte bijlage staan de aangeslotenen van de stichting vermeld. 5. De leden eerbiedigen elkaars identiteit en de stichting houdt daar bij de uitvoering van de taken rekening mee. 6. Eindigen lidmaatschap à nadere technische uitwerking BESTUUR (SAMENSTELLING) 1. De stichting kent een bestuur en een directeur, die belast is met door het bestuur gemandateerde bevoegdheden. 2. Het bestuur bestaat uit zoveel leden als er aangeslotenen zijn. 3. De bestuurders worden benoemd door het bestuur met dien verstande dat slechts één afgevaardigde van een aangeslotene tot bestuurslid kan worden benoemd. 4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. 5. Tot bestuurslid is niet benoembaar de directeur. 6. Benoemingstermijn, vacatures, ontslag à technische uitwerking 5

6 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR EN DIRECTEUR 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting 2. Het bestuur, alsmede de voorzitter en secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 3. Het bestuur benoemt een directeur die leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en die is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband en bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten. 4. Het bestuur, alsmede de voorzitter en secretaris, mandateren het bestuur en beheer over het samenwerkingsverband aan de directeur binnen in het managementstatuut nauwkeurig omschreven grenzen en voor zover het niet betreft bevoegdheden die zijn voorbehouden aan het bestuur (zie hieronder) 5. Voorbehouden aan het bestuur is a. Goedkeuring en vaststelling van de strategische doelstellingen van de stichting; b. Goedkeuring en vaststelling van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband; c. Vaststelling van het jaarverslag van de stichting; d. Vaststellen van het managementstatuut alsmede de eventuele kaders voor de directeur; e. Aanwijzen van de registeraccountant; f. Toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen en op naleving van de vigerende code voor goed bestuur; g. Het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding en aanwending van de middelen van het samenwerkingsverband; h. Benoeming of ontslag en vaststelling of wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de directeur van het samenwerkingsverband; i. Wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de stichting, waaronder bestemming van een eventueel batig saldo. 6

7 BESTUURSVERGADERINGEN 1. Het bestuur vergadert, met regelmatige tussenpozen, 10 maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van de overige bestuursleden dit nodig achten. 2. Procedurele zaken - à technische uitwerking BESLUITVORMING 1. Besluiten worden genomen op basis van consensus. 2. Indien dit niet mogelijk is, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 3. Stemming geschiedt mondeling, tenzij één of meer bestuursleden een schriftelijke stemming wenst/ wensen. 4. Er wordt gekozen voor een gewogen stemverhouding. Het mag niet zo zijn dat één bevoegd gezag de absolute meerderheid zou hebben. 5. De gewogen stemverhouding wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van het bestuur van het samenwerkingsverband. 6. Voor de stemverhouding is het aantal leerlingen per één oktober van het voorafgaande jaar bepalend. GESCHILLENREGELING Het gaat hier over beslechting van besluitvormingsgeschillen. In het wetsvoorstel is bepaald dat als een schoolbestuur zich ernstig aangetast voelt in zijn belang ( omdat door het besluit bijvoorbeeld het voortbestaan van een vso- school op het spel komt te staan) dit schoolbestuur zich kan wenden tot een geschillencommissie, waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten. Deze commissie oordeelt of het samenwerkingsverband in redelijkheid het besluit kon nemen. De uitspraak is bindend voor alle partijen. Als voorportaal van een geschillenregeling is gekozen voor een mediationregeling. In dit geval verplichten de partners binnen het samenwerkingsverband zich om eerst via mediation het geschil op te lossen, voordat de gang naar genoemde geschillencommissie wordt gemaakt. PROCEDURE ONDERSTEUNINGSPLAN 1. Het bestuur stelt ten minste éénmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan vast. 2. De directeur stelt een concept- ondersteuningsplan op gebaseerd op de door de aangeslotenen vastgestelde afzonderlijke schoolondersteuningsplannen. De 7

8 directeur legt het concept ondersteuningsplan vóór 1 februari van het schooljaar voorafgaande aan de periode waarop het plan betrekking heeft voor aan het bestuur. 3. Het bestuur neemt een voorgenomen besluit aangaande het concept- ondersteuningsplan en zendt vervolgens dit concept- ondersteuningsplan, vóór 1 maart van het schooljaar voorafgaande aan de periode, waarop het plan betrekking heeft, ter instemming naar de ondersteuningsplanraad. 4. De ondersteuningsplanraad wordt door het bestuur een wettelijke termijn van 6 weken gesteld waarbinnen een schriftelijk standpunt uitgebracht dient te worden ten aanzien van het concept- ondersteuningsplan. 5. Het bestuur zendt het concept- ondersteuningsplan aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten van de regio van het samenwerkingsverband en voert met hen een op overeenstemming gericht overleg. De betreffende colleges en het bestuur van het samenwerkingsverband stellen hiertoe gezamenlijk een overlegprocedure vast, welke procedure in ieder geval een geschillenregeling dient te bevatten. 6. Het bestuur stelt vóór 1 mei van het schooljaar voorafgaande aan de periode waarop het plan betrekking heeft het definitieve ondersteuningsplan vast en zendt dit de onderwijsinspectie toe. INHOUD ONDERSTEUNINGSPLAN Het bestuur draagt er zorg voor dat het ondersteuningsplan voldoet aan de werkwijze, afspraken, procedures en criteria, zoals vermeld in artikel 17a, lid 8 Wet op het Voortgezet Onderwijs. Dit betreft in ieder geval: a. De wijze waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen wordt georganiseerd met als doel dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. b. Het niveau van de basisondersteuning wordt bepaald door het samenwerkingsverband. De inhoud van het ondersteuningsplan wordt verder geregeld in het Huishoudelijk Reglement. INFORMATIEPLICHT 1. Elke aangeslotene voorziet het bestuur en directeur van alle informatie die benodigd is voor een goede uitvoering van de taken van de rechtspersoon. 2. De aangeslotenen sturen vóór vijftien oktober van elk jaar hun telgegevens van één oktober naar de directeur. 8

9 MEDEZEGGENSCHAP 1. Het bestuur stelt een medezeggenschapsstatuut vast met inachtneming van de bepalingen in de Wet Medezeggenschap Scholen en de Wet op de Ondernemingsraden. 2. Aan het samenwerkingsverband is een medezeggenschapsraad verbonden. 3. Deze medezeggenschapsraad zal uit ten minste twee leden bestaan, die gekozen worden uit en door het personeel dat in dienst is, dan wel ten minste zes maanden te werk is gesteld zonder benoeming (bijvoorbeeld detachering). 4. Aan het samenwerkingsverband is een ondersteuningsplanraad verbonden. Het bestuur stelt een reglement vast voor deze ondersteuningsplanraad met inachtneming van de bepalingen in de Wet Medezeggenschap Scholen. 5. De ondersteuningsplanraad bestaat uit leden die worden afgevaardigd uit en door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen en wel zodanig dat het aantal leden gekozen uit personeel onderscheidenlijk ouders en leerlingen elk de helft van het aantal leden van de ondersteuningsplanraad bedraagt. 6. De ondersteuningsplanraad kan uit een kleiner aantal leden bestaan dan het aantal afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen. 7. Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming van de ondersteuningsplanraad met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGENZORG 1. Het samenwerkingsverband stelt een permanente commissie leerlingenzorg in die de leden in het samenwerkingsverband adviseert over het aanbod en de invulling van leerwegondersteunend onderwijs en over het aanbieden van dat onderwijs aan leerlingen voor wie de regionale verwijzingscommissie heeft bepaald dat zij toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs. 2. De samenstelling, werkwijze en financiering van de commissie is geregeld in een reglement. TOELATINGSADVIESCOMMISSIE 1. Het samenwerkingsverband stelt een commissie in waarin deskundigen plaats nemen die het samenwerkingsverband adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. 2. De samenstelling, werkwijze en financiering van de commissie is geregeld in het ondersteuningsplan. 3. Het samenwerkingsverband neemt, het advies van de commissie in overweging nemend, een beslissing over de toelaatbaarheid van de leerling en geeft vervolgens al dan niet een toelaatbaarheidsverklaring af aan het bevoegd gezag van de school 9

10 van de betreffende leerling en verstrekt de ouder/verzorger van de leerling een afschrift van de beslissing. ND.: Optie om pcl te laten fungeren als toelatingsadviescommissie. BEZWAARPROCEDURES Er wordt een landelijke (overigens tijdelijke) geschillencommissie ingericht voor geschillen tussen het bevoegd gezag en de ouders over toelating, verwijdering en het ontwikkelingsperspectief van de leerling. De wet bepaalt dat er tussen bevoegd gezag en ouder(s) een op overeenstemming gericht overleg moet plaatsvinden over het ontwikkelingsperspectief. PRIVACYREGLEMENT Het samenwerkingsverband stelt een privacyreglement vast waarin staat vermeld aan wie en op welke wijze persoonsgegevens mogen worden verstrekt, hoe de beveiliging van de gegevens plaats dient te vinden en welke rechten (inzage, correctie,vernietiging) betrokkenen hebben. Het privacyreglement dient passende waarborgen te bieden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen onder meer tegen misbruik van de gegevens, tegen het verwerken van onjuiste gegevens en om te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn. BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN 1. Het boekjaar van de rechtspersoon is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar betreft een verlengd boekjaar en eindigt derhalve per ultimo december Het bestuur van de rechtspersoon is verplicht de vermogenstoestand en van al hetgeen verder de financiën betreft op zodanige wijze boek te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en plichten van de rechtspersoon kunnen worden gekend. 3. De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een registeraccountant, die wordt benoemd door het bestuur. Deze registeraccountant brengt over het onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van het onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de in de vorige leden bedoelde stukken. 5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boekstukken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 10

11 STATUTENWIJZIGING Zal standaardtekst zijn. ONTBINDING EN VEREFFENING Zal standaardtekst zijn. Docnaam: SWVROOSVO.026 (hoofdlijnennotitie VERSIE 3) 11

PASSEND ONDERWIJS INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ROOSENDAAL

PASSEND ONDERWIJS INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ROOSENDAAL PASSEND ONDERWIJS INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS ROOSENDAAL BETREFT: VO- 30-02: GEMEENTEN HALDERBERGE, ROOSENDAAL, MOERDIJK Ondergetekenden: VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

VanDoorne. DOORLOPENDE TEKST na akte van statutenwijziging de dato 11 februari Stichting Samenwerkingsverband Plein 013

VanDoorne. DOORLOPENDE TEKST na akte van statutenwijziging de dato 11 februari Stichting Samenwerkingsverband Plein 013 VanDoorne DOORLOPENDE TEKST na akte van statutenwijziging de dato 11 februari 2014 Stichting Samenwerkingsverband Plein 013 VanDoorne @ Advocaten Notarissen» Fiscalisten VAN DOORNE N.V. SUAM/60011888 DOORLOPENDE

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord.

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord. Statuten van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Versie 5, 1 november 2011 Naam en vestiging Artikel 1: 1.

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Concept statutenwijziging stichting Groningse Schoolvereniging. Naam, zetel en duur. Artikel 1

Concept statutenwijziging stichting Groningse Schoolvereniging. Naam, zetel en duur. Artikel 1 Concept statutenwijziging stichting Groningse Schoolvereniging Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Groningse Schoolvereniging. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING Betreft: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

AKTE VAN OPRICHTING Betreft: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 1 AKTE VAN OPRICHTING Betreft: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Heden, u tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden: u hierna

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2. Artikel 3 Inrichting en samenstelling 2

Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2. Artikel 3 Inrichting en samenstelling 2 Reglement Directeurenoverleg SWV VO 30-06 INHOUD Vaststellingsdatum reglement Directeurenoverleg Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2 Artikel 3 Inrichting

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Ver. Chr. Nat. School Onderwijs St. Montessori Onderwijs. St. SO Midden Nederland. St. PCPO Groene Hart Ver. voor PC PO TriVia

Ver. Chr. Nat. School Onderwijs St. Montessori Onderwijs. St. SO Midden Nederland. St. PCPO Groene Hart Ver. voor PC PO TriVia STATUTEN COOPERATIEVE VERENIGING SWV PO 26.05 Versie 7.0, 27-3-2013 Heden, verschijnen voor mij, mr.., notaris te :. (bestuurder(s) van de rechtspersoon of medewerker van notariskantoor) Inleiding De verschenen

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband Handreiking steunpunt Schoolbestuur en vorming samenwerkingsverband Rein van Dijk, Jan de Vos Augustus 2013 Inhoud 1. Waar gaat het om? 2 2. Goede 2 3. Het wettelijk kader 3 4. Arbitrage en geschillenprocedures

Nadere informatie

Juni Model Ondersteuningsplan

Juni Model Ondersteuningsplan Juni 2012 Model Ondersteuningsplan In schooljaar 2012-2013 zijn activiteiten gericht op de inhoudelijke voorbereiding op passend onderwijs: vormgeven aan de swv s, inrichten van de ondersteuningsplanraad,

Nadere informatie

AFSCHRIFT van de akte van statutenwijziging Stichting Samenwerkingsverband VO-SVO Utrecht en Vechtstreek

AFSCHRIFT van de akte van statutenwijziging Stichting Samenwerkingsverband VO-SVO Utrecht en Vechtstreek VanDoorne p Advocaten Notarissen» Fiscalisten AFSCHRIFT van de akte van statutenwijziging Stichting Samenwerkingsverband VO-SVO Utrecht en Vechtstreek thans genaamd: Stichting Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting. Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting. Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem Na statutenwijziging de dato 9 november 2009 verleden voor mr. A. Helmig notaris te Haarlem.

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

AFSCHRIFT van de akte van statutenwijziging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland. de dato 26 mei 2014

AFSCHRIFT van de akte van statutenwijziging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland. de dato 26 mei 2014 AFSCHRIFT van de akte van statutenwijziging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland de dato 26 mei 2014 verleden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam VAN DOORNE N.V. SUAM/60012089

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Betreft: Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen

STATUTENWIJZIGING Betreft: Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen TRIP Advocaten & Notarissen - 1 - STATUTENWIJZIGING Betreft: Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen Heden, tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, gevestigd te Utrecht, zoals deze thans luiden na de akte van statutenwijziging, verleden op 28 februari

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doelstelling

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Volledige doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Behoud Kerkgebouw Sluipwijk,

Volledige doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Behoud Kerkgebouw Sluipwijk, Blad 1. Volledige doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Behoud Kerkgebouw Sluipwijk, statutair gevestigd te Reeuwijk. Opgericht bij akte op 27 januari 2015, verleden voor mr J.H.A.Wagener,

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

Organen Artikel 4 De stichting kent de volgende organen:

Organen Artikel 4 De stichting kent de volgende organen: Naam Zetel Grondslag Artikel 1 a. De stichting draagt de naam: Stichting Clusius College, hierna te noemen de stichting. b. De stichting is gevestigd in Alkmaar. c. De grondslag van de stichting is algemeen

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

ONTWERP. 57323mw sti Blad 1

ONTWERP. 57323mw sti Blad 1 57323mw sti Blad 1 ZWART & HOEVENAARS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zhnotarissen.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

- C O N C E P T - (vs. 1 d.d ) Statuten van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen

- C O N C E P T - (vs. 1 d.d ) Statuten van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen - C O N C E P T - (vs. 1 d.d. 22.04. 13) Statuten van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen Naam, zetel en duur Artikel 1 De naam van de stichting is: Stichting

Nadere informatie

Statuten Stichting Actuarieel Instituut

Statuten Stichting Actuarieel Instituut Statuten Stichting Actuarieel Instituut Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering Datum (laatste wijziging): 10

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING 2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING Naam en Zetel ---------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

het College van Bestuur van de Stichting zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten

het College van Bestuur van de Stichting zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten -1- STATUTEN Preambule Begripsbepalingen In deze Statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het College van Bestuur van de Stichting zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten - BVE-instelling een instelling

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR) Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk e.o. (PO 30.02) Medezeggenschapsreglement van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs versie juni 2014 I II Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair

Nadere informatie

9 april 2013 O N T W E R P. Achthoevenweg 12 7951 SK Staphorst Tel. 0522-462111 OPRICHTING

9 april 2013 O N T W E R P. Achthoevenweg 12 7951 SK Staphorst Tel. 0522-462111 OPRICHTING Ref:2013.003184.01/JEM NOTARIAAT RITSMA Achthoevenweg 12 7951 SK Staphorst Tel. 0522-462111 O N T W E R P OPRICHTING 9 april 2013 Heden, #, verschenen voor mij, mr. Evert Ritsma, notaris gevestigd te Staphorst:

Nadere informatie

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 -

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 - Koch en Compaijen Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1-2009.053989.01/TT Concept 10 juni 2009 STATUTENWIJZIGING Vandaag @, verschijnen voor mij, @, notaris gevestigd te Utrecht:

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

5862GB STATUTENWIJZIGING

5862GB STATUTENWIJZIGING 1 5862GB STATUTENWIJZIGING Heden, twee juli tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Guido Anne van den Bos, notaris te Nijkerk: 1. de heer ARIE DE RUITER, geboren te Ridderkerk op vier januari negentienhonderd

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente..

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente.. Ontwerpstatuten Federatie De onderstaande statuten zijn een voorbeeld van samenwerking tussen een school voor voortgezet onderwijs en een ROC. Met name de invulling van de artikelen over de doelstelling

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland (27.02) Secretariaat Postbus 3057 1620 GB HOORN Tel/fax: 0229 210 666 Mobiel: 06 519 36 727 e-mail: secretariaat@praktijkschoolwf.nl

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Statuten van de Stichting Utrechts Universiteitsfonds

Statuten van de Stichting Utrechts Universiteitsfonds Statuten van de Stichting Utrechts Universiteitsfonds NAAM, ZETEL, DUUR Artikel 1 1.1 De stichting is genaamd: Stichting Utrechts Universiteitsfonds, en wordt in deze statuten aangeduid als: het U-fonds.

Nadere informatie

Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht

Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht Statuten Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs te Utrecht Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs Utrecht. 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL ARTIKEL

NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Jembatan Senang, gevestigd in de gemeente Woensdrecht, zoals deze luiden m.i.v. 12 oktober 2015. NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De stichting

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

Stichting De Thuiskopie

Stichting De Thuiskopie DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Stichting De Thuiskopie per 5 juli 2012 1 NAAM, ZETEL, DUUR EN ORGANEN Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting de Thuiskopie. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 1 32145/RS/AS DOORLOPENDE TEKST VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Bronlaak.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Dossiernummer: 2014.0195.01 Ref: KH 131014.V1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, @, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: @, te dezen handelend als hierna gemeld. De comparante

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO EINDHOVEN KEMPENLAND TE EINDHOVEN

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO EINDHOVEN KEMPENLAND TE EINDHOVEN MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO EINDHOVEN KEMPENLAND TE EINDHOVEN Versie 14 april 2015, DEFINITIEF, vastgesteld tijdens DB vergadering d.d. 22-5-2015,

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO DELFLANDEN, Vastgesteld in de OPR vergadering dd.18 februari 2014

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO DELFLANDEN, Vastgesteld in de OPR vergadering dd.18 februari 2014 REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO DELFLANDEN, 28.09 Vastgesteld in de OPR vergadering dd.18 februari 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap

Nadere informatie

Statuten Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Statuten Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Statuten Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De stichting draagt de naam: Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden 2. Zij is gevestigd te Arnhem 3. De stichting is

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum

Statuten van Stichting Probus Nederland Informatie Centrum Inleidende bepalingen : Waar in deze statuten wordt gesproken van: A. Probusclub : wordt daaronder verstaan de locale, autonome club van dames en heren boven de vijfenvijftig jaar, welke club is erkend

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van. Stichting Vlichthus

Doorlopende tekst van de statuten van. Stichting Vlichthus 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Vlichthus zoals vastgesteld bij akte van oprichting op 16 februari 2016 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris in de gemeente Berkelland (standplaats

Nadere informatie