Regenwaterinstallaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regenwaterinstallaties"

Transcriptie

1 Info_V082014_HW_p1 Regenwaterinstallaties WAAROM regenwater? 97% Van al het water op aarde is zout en dus niet voor consumptie geschikt. 3% Van het water is dus zoet water, maar het merendeel is aanwezig in vaste vorm (ijs). De voorraad zoet, vloeibaar water waarover we vrij kunnen beschikken slechts 0,3%. Verstandig omgaan met deze voorraad is daarom van groot belang. Het tekort aan zoet water noemt men verdroging. Vaak wordt bij deze term aan streken in het zuiden gedacht. Toch is ook bij ons een duidelijke verdroging waar te nemen, niet zozeer door een tekort aan hemelwater maar wel door de sterk versnelde afvoer. Oorzaken hiervan zijn: de verminderde infiltratie door de verzegeling van de bodem (verharding, bebouwing,...) grotere drainage van de bodem en het versneld afvoeren van regenwater een verhoogd leidingwaterverbruik voor huishoudens en industrie zorgt ervoor dat de hoeveelheid opgepompt water sterk is gestegen. De verdroging hangt samen met het toenemend aantal overstromingen. Nu regenwater niet meer de bodem kan indringen en versneld afgevoerd wordt, worden de waterlopen zwaarder belast. Deze piekdebieten leiden steeds vaker tot overstromingen. Daarom is het van belang om regenwater zoveel mogelijk te gebruiken en te bufferen. Een subsidiereglement kan daarbij een stimulans betekenen. De prognose van het gemiddeld drinkwaterverbruik in België ligt ongeveer op 130 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat, zoals onderstaand schema aantoont, een groot deel naar de douche, het toilet en de wasmachine. De verwachting is bovendien dat ons drinkwaterverbruik nog zal toenemen ondermeer door de groei van het aantal inwoners, de gezinsverdunning en de stijgende levensstandaard. Om te komen tot een stabilisering van drinkwaterverbuik, worden al enkele jaren waterbesparende voorzieningen gepromoot, zoals waterzuinige douchekoppen, doorstroombegrenzers op kranen en kleinere stortbakken met spoelonderbrekers. Een daadwerkelijke reductie van ons drinkwatergebruik kan echter pas gerealiseerd worden indien meer gebruik gemaakt wordt van regenwater. Na een eenvoudige primaire filtering kan regenwater gebruikt worden voor toiletspoeling, wassen van de wagen, wassen van kleding, besproeien van de tuin en andere klussen in huis waarvoor laagwaardig water kan worden gebruikt. Regenwater is dus interessant voor laagwaardige toepassingen, waar een beperkte filtering volstaat. Daarom wil de stad het gebruik ervan stimuleren via subsidiëring van de installatie. VOORDELEN van regenwater: De kosten voor drinkwater worden gehalveerd. Waardevolle grondreserves aan drinkwater worden gespaard. Bij gebruik van regenwater in de wasmachine kan enorm bespaard worden op wasmiddel. Regenwater is immers zachter dan drinkwater en de wasproducten zijn zodanig afgesteld dat ze goed wassen bij leidingwater. De zachtheid van regenwater betekent dat de verwarmingselementen van wasmachine minder belast worden door kalkaanslag en dus mogelijk een langere levensduur kennen.

2 Info_V082014_HW_p2 De besparing op de waterinfrastructuur (zoals spaarbekkens) komt de natuur ten goede. Zowel rioolstelsels als de rioolwaterzuiveringsinstallaties worden minder belast. Het gevaar van overlopen van de zuiveringsinstallaties en afvoersystemen wordt kleiner en het bacteriologisch evenwicht van de zuiveringsinstallatie wordt minder verstoord door de massale aanvoer van regenwater dat te sterk voor een verdunning zorgt. Iedere vorm van waterberging, zowel opvang in tanks als het ter plaatse infiltreren vermindert de kans op overstromingen bij piekende neerslaghoeveelheden. Hoeveel regenwater is ter beschikking? In Vlaanderen geldt als vuistregel dat ongeveer 780 liter per m2 per jaar neerkomt. Uiteraard zitten hier heel wat schommelingen per seizoen en per jaar op. Afhankelijk van de aard van het dak (oriëntatie, steilheid, aard van de dakbedekking) wordt daarvan een bepaald deel opgevangen. Daarnaast is het zo dat bij periodes van intensieve neerslag het verbruik in het huishouden nooit zo groot zal zijn als het neervallend hemelwater. Hierbij zal de regenwaterput dan ook volledig gevuld worden en zal een deel van het regenwater via de overloop verloren gaan voor huishoudelijk gebruik. Inhoud van het REGLEMENT Verplichting of subsidie? Om het gebruik van regenwater te stimuleren subsidieert de stad de aanleg van regenwaterinstallaties bij bestaande woningen. Wie regenwater opvangt voor huishoudelijk gebruik kan aanspraak maken op de subsidie. Bij nieuwbouw of bij grondige verbouwingen kunnen regels van toepassing zijn die het verplicht maken om een regenwaterput en pomp te installeren. Wanneer men verplicht is om een regenwaterinstallatie te voorzien wordt geen subsidie gegeven. Daarom vragen we om een kopie van de bouwvergunning bij je aanvraag te voegen. Zo kunnen we nakijken of een regenwaterinstallatie als verplichting werd opgenomen in de voorwaarden vermeld in de bouwvergunning. Waarvoor kan regenwater gebruikt worden? De stad subsidieert het gebruik van regenwater voor laagwaardige toepassingen. Regenwater wordt opgevangen op het dak van de woning en is daardoor verontreinigd met alles wat op het dak ligt: bladeren, uitwerpselen van vogels, roetneerslag van stookinstallaties, en is dus geen drinkwater. Hoewel het mogelijk is om dit water drinkbaar te maken is het niet wenselijk om dit te ondersteunen. Het geschikt maken van regenwater als drinkwater is te duur en te weinig efficiënt is om dit op individuele basis te laten gebeuren. Ook is de controle op de kwaliteit onvoldoende gewaarborgd. Het inslikken van regenwater moet steeds vermeden worden. Daarom moet op een vrijstaande kraan op de installatie duidelijk aangegeven worden dat dit niet drinkbaar water is. Een eenvoudige filtering volstaat echter om de pomp en andere toestellen van verontreiniging te vrijwaren. Het gefilterde water is dan perfect bruikbaar voor was, toiletspoeling, om te poetsen en om planten te begieten. Bedrag van de subsidie

3 Info_V082014_HW_p3 Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van het aantal toepassingen. De aanleg van de installatie zelf met het steken van een regenwaterput, de installatie van een pomp of de aanleg van filters wordt niet afzonderlijk gesubsidieerd. Subsidie Aansluiting van een toiletspoeling Aansluiting van een wasmachine Vrijstaande kraan 225,00 75,00 75,00 Indien toegekend wordt de subsidie beperkt tot het bedrag van de bewezen kosten. Men dient dus een kopie van de facturen die betrekking hebben tot de hemelwaterinstallatie bij de aanvraag te voegen. Dit kan gaan om een factuur of kasticket van de materialen (doe-het-zelf) of de totaalfactuur van een aannemer, eventueel samen met de offerte. Facturen van alle onderdelen van de hemelwaterinstallatie kunnen worden ingebracht: een betonnen of kunststof regenwaterput, aanzuigleiding, de filter(s), persleidingen naar alle kranen en toestellen, kranen, koppelingen, en uiteraard ook de kosten voor de plaatsing. Zaken zoals dakgoten, dakbedekking, (ondergrondse) afvoerbuizen van- en naar de regenwaterput komen niet in aanmerking. VOORWAARDEN gesteld aan de installatie Regenwaterput De regenwaterput moet bestaan uit 1 of meerdere in serie gekoppelde tanks (afhankelijk van de beschikbare ruimte en de grondwaterstand (opdrijvend vermogen)). Het subsidiereglement bepaalt dat, het minimaal volume afhankelijk wordt gemaakt van de dakoppervlakte. Bij grote daken is het immers wenselijk om ook een grotere regenwaterput aan te leggen om het droogstaan van de put te minimaliseren. Anderzijds is een te grote tank ook niet wenselijk: het is economisch niet interessant, en het is goed als de regenwaterput af en toe overstort. Het voordeel ligt dus zeker ook bij de gebruiker. Het minimaal totaalvolume bedaagt 50l per m2 horizontaal dakoppervlak met een minimum van 5000l, afgerond tot het volgende duizendtal. Met inachtneming van de op de markt beschikbare tanks komt dit overeen met: Dakoppervlakte in m2 tot en met van 101 t/m van 121 t/m van 141 t/m van 161 t/m en meer Minimaal volume regenwaterput in liter

4 Info_V082014_HW_p4 Omschakeling regenwater - leidingwater Vroeg of laat komt een regenwaterput wel eens leeg te staan, bijvoorbeeld na een lange droogteperiode, of om de tank te reinigen. Natuurlijk wil je dan nog wel gebruik kunnen maken van de op het regenwatercircuit aangesloten toestellen. Een belangrijke voorwaarde is echter dat nergens contact mogelijk mag zijn tussen leidingen met regenwater en drinkwater. Het drinkwater dient dus conform het technisch reglement (Belgaqua) te worden beveiligd. Zo zijn er drie opties mogelijk: Regenwaterput bijvullen Toestellen omschakelen Omschakeltoestel Eenvoudig en goedkoopst Omslachtiger maar goedkoop Hoogste gebruiksgemak maar duurder

5 Info_V082014_HW_p5 Regenwaterput bijvullen (eenvoudigste en goedkoopste beveiliging) Het bijvullen van de put na een droogteperiode of nadat je de tank volledig hebt leeggemaakt om ze te reinigen is evident. Als dergelijke situaties zich zeer zelden voordoen (de tank is relatief groot, en het verbruik is eerder beperkt) dan kan je de tank gewoon bijvullen door een tuinslang in het mangat te hangen en een beperkte hoeveelheid leidingwater in de regenwaterput te laten lopen. Hierbij moet je zorgen dat de kraan waaraan je de tuinslang koppelt voorzien is van een atmosferische beluchter (cfr. Belgaqua: beveiliging type DC). Je kan ook het uiteinde van de tuinslang voldoende hoog bevestigen zodat deze minstens 2 cm boven de overloop hangt (beveiliging type AB). Zonder deze beveiliging zou het immers kunnen dat water uit de regenwaterput wordt aangezogen als er op het drinkwaternet een onderdruk zou ontstaan ten gevolge van werkzaamheden of een technische storing. Is de regenwaterput en/of het aangesloten dakoppervlak eerder beperkt dan kan je een permanente toevoerleiding voorzien. Hierop dien je eveneens de bovenstaande beveiligingsprincipes in acht te nemen. Zo kan je een beluchter voorzien, een open trechter onder de toevoerkraan plaatsen, of de uitstoomopening minstens 2 cm boven de maximale waterstand in de put plaatsen. Toestellen omschakelen Als de toestellen en hun aansluitingen gemakkelijk bereikbaar zijn dan kan je ervoor kiezen om een tweede watercircuit te leggen, parallel met het drinkwater. In de praktijk komt dit wel eens voor bij bijvoorbeeld wasmachines die in dezelfde ruimte staan als de regenwaterpomp: je voorziet gewoon een tweede kraan in de buurt van het toestel, en als het regenwater (bijna) op is sluit je de kraan, schroeft de koppeling van de wasmachine los, schroeft ze op de drinkwaterkraan en zet de kraan open. Nadat er terug wat hemelwater is opgevangen moet je er natuurlijk aan denken om terug te schakelen naar regenwater. Voor de tegenwoordig populaire hangtoiletten waarbij de technieken in de muur zijn ingebouwd is dit natuurlijk niet mogelijk. Het systeem is er wel op voorzien dat in geval van defecten alle onderdelen bereikbaar zijn meestal via de spoelknop), maar echt praktisch om frequent om te schakelen is dit natuurlijk niet. Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden is natuurlijk ook mogelijk, bijvoorbeeld wanneer er een tweede toilet in huis is dat permanent op drinkwater is aangesloten beschikbaar, en de wasmachine kan worden omgeschakeld. Je kiest zelf welke oplossing in jou geval de beste is. Goedgekeurd omschakeltoestel Belgaqua publiceert een lijst met goedgekeurde omschakeltoestellen. Hierin zit een pomp met een elektronische omschakelklep op de aanzuigleiding, een vlotterbak met overloopbeveiliging en meet- en regelapparatuur. De regelapparatuur meet hoeveel water er nog in de put zit. Als dit onvoldoende is schakelt het toestel de aanzuigleiding om en zuigt de pomp water uit de ingebouwde vlotterbak. De vlotter zakt en opent de kraan waardoor de bak terug volloopt met leidingwater. Al deze technieken zitten in een geïsoleerde behuizing en zijn dus relatief goed beschermd tegen vorst, compact, zéér gebruiksvriendelijk, maar dergelijke toestellen zijn wel duurder. Vrijblijvend technisch ADVIES In het subsidiereglement zijn geen verplichtingen opgenomen over technische bepalingen van de installatie (type regenwaterput, type pomp, al dan niet installeren van een filter, type

6 Info_V082014_HW_p6 filter, ). Toch zijn deze elementen van belang voor het goed werken van de installatie. Het adviseren en het opvolgen van de technische aspecten van de installatie gaat echter de mogelijkheden en de doelstellingen van de milieudienst te boven. Daarom beperken we hieronder de bespreking tot het aanduiden van enkele basisbegrippen en aandachtspunten. Voor een volledige technische bespreking verwijzen we echter naar instellingen als VIBE, Dialoog of de installateurs van sanitaire installaties. Corrosie door regenwater Door het ontstaan van een druppel en door het vallen (wrijving met de lucht) is er veel CO2 in de druppel opgelost. Hierdoor is het water zuur (H2CO3 ) en is het agressief van natuur. Dit effect wordt vaak versterkt door verontreinigende stoffen zoals SO2. Deze verzuring wordt geneutraliseerd door het beton (regenwaterput) of de neutralisatiestenen in een kunststof tank. Door dit zuur karakter tast regenwater metalen aan (buizen). Het is dus interessanter om kunststofbuizen (type PE-Socarex of Alpex ) te gebruiken voor de installaties. Voor ondergrondse en leidingen buiten, of op vorstgevoelige plaatsen kan je beste buizen van het type PE-Socarex gebruiken. Deze kunnen wel bevriezen, maar na het dooien werkt alles weer normaal. Er ontstaan dus geen scheuren, zoals dat bij andere typen leidingen wel het geval is. Houdt dit gegeven ook in het achterhoofd bij de aankoop van de pomp: kies dus best voor pompen met een kunststof pomphuis en een inox pompmechanisme of een volledig uit inox vervaardigde pomp (duurder). Elektrische aansluiting Het is niet verplicht om een regenwaterpomp aan te sluiten op een stopcontact dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar van 30mA maar het verhoogt uiteraard de veiligheid wanneer men dit wel doet. Zachtheid van regenwater Het regenwater is zeer zacht. Het bevat, in tegenstelling tot het drinkwater dat ondergronds gewonnen wordt, geen opgeloste kalk. Dit maakt het zeer geschikt om te verwarmen omdat geen kalkneerslag te verwachten wordt. De zachtheid van het water betekent ook dat waspoeders veel harder schuimen. De hedendaagse waspoeders zijn ontworpen om te gebruiken met hard water. Ze hebben niet dezelfde eigenschappen bij het gebruik met zacht water omdat ze dan vooral zeer veel schuimen. Het is nodig de dosis van wasmiddelen aan te passen (halveren). Filter Om een comfortabel gebruik van regenwater in huis mogelijk te maken is het noodzakelijk dit water te filteren. Vooreerst is het belangrijk om een voorfiltering te voorzien die verhindert dat veel bladeren in de regenwaterput komen. Dit kan met een valfilter in de regenpijp, of via een ondergrondse filterput. Hierin zijn verschillende systemen beschikbaar, maar het eenvoudigste is een type waarbij de regenwaterstroom wordt onderbroken door een schuingeplaatst rooster. Dit systeem is zelfreinigend doordat het regenwater zelf het schuine rooster spoelt. Eventueel kan ook worden geopteerd om over de volledige lengte de dakgoot van een gaasafdekking te voorzien.

7 Info_V082014_HW_p7 Al deze systemen houden grof vuil (bladeren, takjes, mos, ) tegen, maar stof, zand en andere fijne verontreinigingen spoelen gewoon mee door tot in de regenput. Een vertraagde inloop zorgt ervoor dat het water rustig in de put stroomt, en deze fijne verontreinigingen naar de bodem kunnen zakken. Door gebruik te maken van een flexibele aanzuigleiding, voorzien van een grofvuilfilter, een voetklep en een drijfbal wordt het water steeds een 15 cm onder het wateroppervlak aangezogen. Periodiek (één keer om de paar jaar) kan de put dan worden leeggemaakt en de sliblaag worden verwijderd. Een andere mogelijkheid is de aanzuiging via een vaste leiding die 15 cm boven de bodem wordt gefixeerd. Tenslotte hangt men bij het gebruik van regenwater binnenhuis best een reinigbare nylonfilter of een ander type waterfilter voor de pomp. Deze filters worden voor de pomp, op de aanzuigleiding geïnstalleerd om ook de pomp te beschermen. Het gevaar bestaat immers dat vroeg of laat wat zand of een steentje wordt aangezogen. Deze filter voorkomt dat deze schurende bestanddelen het binnenwerk van de pomp beschadigen. Naast de meest gebruikte nylonfilters is het mogelijk om filters met actieve kool, membraanfilters of andere sterk geavanceerde filters te gebruiken. Deze filters zijn echter vaak duur en zijn meestal niet nodig voor de eenvoudige toepassingen van regenwater. Zeker voor toiletspoeling, gebruik in de tuin, is verdere filtering niet nodig. Eventueel kan je overwegen om een extra fijnfilter te plaatsen vlak voor het aansluitpunt voor de wasmachine. Op die manier hoeft niet al het gebruikte regenwater door deze filter te passeren wat maakt dat de filters langer meegaan en minder onderhoud vergen. Ondanks al deze filterprocessen zal het regenwater nooit als drinkwater kunnen worden bestempeld. Filters zijn tegenwoordig zeer goed ontworpen, maar het mankeert vaak aan het nodige onderhoud en zeker de controle die leidingwater wel ondergaat. Neem dus geen risico. Pomp Een drukgevoelige pomp of een hydrofoorgroep (met drukvat) zijn beide voldoende. Verschillen in kwaliteit hangen eerder af van merk en prijs van de pomp dan van het type. Wel is een drukgevoelige pomp meer comfortabel (meer constante druk) en vaak iets minder lawaaierig. Ook is het membraan van de drukvat in de hydrofoorgroepen nogal slijtagegevoelig, en het zand dat in de installatie terrechtkomt bezinkt meestal in het drukvat. Er zijn speciale wandbevestigingen met rubberen tussenstukken beschikbaar waardoor de trilling van de pomp niet worden doorgegeven op de waterleidingen waardoor het hele systeem stiller wordt. Zeker als je deze gebruikt in combinatie met een flexibele aansluitleiding.

8 Info_V082014_HW_p8 Verder dient te worden gelet op de opvoerhoogte en het debiet van de pomp. Deze waarden bepalen de druk (bar) en het volume water dat per tijdseenheid kan worden verpompt. Indien de pomp 2 of meer verdiepingen moet bedienen en meerdere spoelbakken tegelijk moet kunnen laten vollopen is uiteraard een hogere opvoerhoogte en een groter debiet nodig dan wanneer een beperkt aantal verbruikers zich in de buurt van de pomp bevinden. Ook bochten, kleppen, kranen,... creëren een zekere drukval. Laat u dus goed adviseren bij de aankoop van de pomp. Aanvraag Info Nadat de werken volledig zijn voltooid en de installatie volledig operationeel is, en alle toestellen zijn aangesloten kan je je aanvraag door middel van het aanvraagformulier aan de dienst duurzaamheid bezorgen. Aan deze aanvraag moet je een aantal bijlagen toevoegen: zo moet je de gemaakte kosten bewijzen door middel van facturen of kassatickets. Meer informatie vind je op het aanvraagformulier. Sectorvereniging van de waterdistributeurs Vlaams Instituut voor bio-ecologisch bouwen Onafhankelijke opleidingsinstelling voor duurzaam bouwen de (o.a. Leuvense) drinkwatermaatschappij

WINFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK.doc

WINFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK.doc INFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK 1 Zuinig omspringen met drinkwater. Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België schommelt rond 120 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar het toilet

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN VOOR ARCHITECTEN, BOUWERS en VERBOUWERS

AANDACHTSPUNTEN VOOR ARCHITECTEN, BOUWERS en VERBOUWERS AANDACHTSPUNTEN VOOR ARCHITECTEN, BOUWERS en VERBOUWERS HEMELWATERBUFFERING en -RECUPERATIE Net zoals in andere Vlaams-Brabantse gemeenten gelden ook in Opwijk de bepalingen van de provinciale stedenbouwkundige

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket regenwater Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u regenwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en

Nadere informatie

Regenwater een hemels geschenk. Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer

Regenwater een hemels geschenk. Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer Regenwater een hemels geschenk Subsidiemogelijkheden voor hergebruik en afkoppeling afvoer Hergebruik en afkoppelen van regenwater Bouw- of verbouwplannen? Maak meteen uw regenwaterafvoer klimaatbestendig!

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket 1. Het Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt

Nadere informatie

Regenwaterhergebruik in Vlaanderen

Regenwaterhergebruik in Vlaanderen Regenwaterhergebruik in Vlaanderen Wendy Francken Directeur VLARIO Inhoud Wetgevend kader Draagvlak Enkele technische aspecten Kosten en baten Duurzaamheid Wetgevend kader Waarom afkoppelen? vermindering

Nadere informatie

Regenwatergebruik bij woningen

Regenwatergebruik bij woningen Regenwatergebruik bij woningen Rainproof Een regenwatergebruikssysteem bespaart drinkwater en houdt regenwater vast. Dit regenwater kan gebruikt worden voor de wasmachine, de wc en de tuin. Regenwater

Nadere informatie

Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket

Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket regenwater Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket 1. Het Reni PLUS BETON pakket Wilt u regenwater voornamelijk binnen uw woning gebruiken en wilt u daarvoor voldoende regenwater in voorraad hebben, dan

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Artikel 1: Definities. horizontale dakoppervlakte hemelwater hemelwaterput

Nadere informatie

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing binnen 1 Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt u daarvoor

Nadere informatie

Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket

Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket 1. Het Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket Wilt u hemelwater voornamelijk binnen uw woning gebruiken en wilt u daarvoor voldoende hemelwater in voorraad hebben,

Nadere informatie

Hemelwater, een duurzame oplossing!

Hemelwater, een duurzame oplossing! 8 Hemelwater, een duurzame oplossing! Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en op daken, door

Nadere informatie

collect & use rainwater

collect & use rainwater rainwater Joepie het regent in België Je kan het leuk vinden of niet maar we wonen in België en het regent hier nu éénmaal vaak. Reden te meer om dit ongemak om te buigen in uw voordeel. Wist je dat regenwater

Nadere informatie

(een aanvraagformulier voor milieumaatregelen met factuurdatum in 2017 dient ons vóór 1 februari 2018 te bereiken!) Naam + voornaam:... Adres:...

(een aanvraagformulier voor milieumaatregelen met factuurdatum in 2017 dient ons vóór 1 februari 2018 te bereiken!) Naam + voornaam:... Adres:... AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT MILIEUMAATREGELEN 2017 (GROENDAK, ZONNEBOILER, HEMELWATERTON, HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF ENERGIEAUDIT/WARMTESCAN) (een aanvraagformulier voor milieumaatregelen

Nadere informatie

Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket

Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket 1. Het Reni MAXI BETON pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt u daarvoor voldoende

Nadere informatie

Filters Hemelwaterput 4 september 2017

Filters Hemelwaterput 4 september 2017 1 Inleiding Indien je een hemelwaterput met hergebruik plaatst is een goede voorfilter cruciaal voor de goede werking. Er zijn verschillende filters beschikbaar op de markt. De keuze van filter is afhankelijk

Nadere informatie

PREMIEAANVRAAG VOOR DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIEVOORZIENING

PREMIEAANVRAAG VOOR DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIEVOORZIENING PREMIEAANVRAAG VOOR DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIEVOORZIENING Datum indiening:. (in te vullen door de gemeente) 1. Identificatiegegevens gemeentelijke controleur Naam:.. Functie:....

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gelet op art. 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op art. 42 van het

Nadere informatie

SCHEMA REGENWATERPUT

SCHEMA REGENWATERPUT SCHEMA REGENWATERPUT 1.Voorfilter 2.Regenton 3.Rustige watertoevoer 4.Overloop 5.Vlotterfilter 6.Drukschakelaar 7.Regenwaterpomp 8.Besturingssysteem 9.Aftapkraan 9 6 7 8 1 1a a 1b 2 5 4 3 1. De voorfilter

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers. Slim omgaan met regenwater

Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers. Slim omgaan met regenwater Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers Slim omgaan met regenwater Bouwt of verbouwt u? Dan moet u vanaf 1 januari 2014 rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening. Die verplicht u om regenwater

Nadere informatie

BUFFEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER. Buffertanks Infiltratieblokken

BUFFEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER. Buffertanks Infiltratieblokken BUFFEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER Buffertanks Infiltratieblokken Inhoudstadel Buffertanks 3 Karakteristieken 3 Werking 3 Versterkte horizontale 4 Opties 5 Infiltratieblokken 6 Karakteristieken 6 Opties

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT

SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT aanvrager : naam : adres : gemeente :. telefoon : adres installatie : aard van de woning : bestaande woning/gebouw nieuwbouw verbouwing Gegevens Hemelwaterinstallatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE VOLLEDIGE AFKOPPELING HEMELWATER HEMELWATERINSTALLATIE INFILTRATIEVOORZIENING GROENDAK Gemeente Tervuren, dienst milieu en duurzame ontwikkeling Brusselsesteenweg

Nadere informatie

grundfos BETROUWBARE DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN &SBA DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN

grundfos BETROUWBARE DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN &SBA DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN grundfos BETROUWBARE DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN SB &SBA DOMPELBARE DRUKVERHOGINGSPOMPEN GRUNDFOS POMP OPLOSSINGEN De Grundfos dompelbare pompoplossingen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen,

Nadere informatie

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring GR20140227 punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

Waterontharder. Simpel Compact Economisch

Waterontharder. Simpel Compact Economisch Waterontharder Simpel Compact Economisch SUMO Waterontharders De perfecte verhouding van de hoogste eisen in flow en prestatiebehoeften voor woningen waar de ruimte beperk is. Ontworpen volgens de eisen

Nadere informatie

Installatie voor het gebruik van hemelwater in woningen

Installatie voor het gebruik van hemelwater in woningen Maatregelen Water Gebruik 'ander' water Gebruik van regenwater Installatie voor het gebruik van hemelwater in woningen Installatie voor het gebruik van hemelwater in woningen Water Energie Sociaal-maatschappelijke

Nadere informatie

Waterontharder. Simpel Compact Economisch. Powered by:

Waterontharder. Simpel Compact Economisch. Powered by: Waterontharder Simpel Compact Economisch Powered by: SUMO Waterontharders De perfecte verhouding van de hoogste eisen in flow en prestatiebehoeften voor woningen waar de ruimte beperk is. Ontworpen volgens

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. http://www.grafonline.be/

Veel gestelde vragen. http://www.grafonline.be/ Veel gestelde vragen 1. Waarom zou ik regenwater gebruiken? 2. Uit welke componenten moet een installatie voor regenwaterrecuperatie bestaan? 3. Waarom zou ik een ondergrondse tank uit kunststof nemen?

Nadere informatie

T.a.v.: Uw contactpersoon: Jonas Pelgröm. Telefoonnummer: +31(0) Uw ref: Oosterwold Datum: Prijzen februari 2017

T.a.v.: Uw contactpersoon: Jonas Pelgröm.   Telefoonnummer: +31(0) Uw ref: Oosterwold Datum: Prijzen februari 2017 Offerte T.a.v.: Uw contactpersoon: Jonas Pelgröm E-mail: Telefoonnummer: +31(0) 522 482 090 Email: Jonas@wetlantec.com Locatie: Oosterwold, Almere Uw ref: Oosterwold Datum: Prijzen februari 2017 Onze ref:

Nadere informatie

www.regenwater.com Tuin Woningbouw Regenwater Regenwater Tuin Utiliteitsbouw Regenwater Grijswater Infiltratie Afvalwater

www.regenwater.com Tuin Woningbouw Regenwater Regenwater Tuin Utiliteitsbouw Regenwater Grijswater Infiltratie Afvalwater www.regenwater.com Afvalwater Infiltratie Grijswater Utiliteitsbouw Woningbouw in de tuin paal RVS Ondergrondse tuintankfilter Flatline regenwatertank (zie pagina 6) Dompelpomp X-Press tankfilter X-Press

Nadere informatie

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN Artikel 1 - Definities Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (in niet-verontreinigde toestand) Hemelwaterinstallatie Het geheel van een reservoir voor het opvangen

Nadere informatie

Subsidiedossier Hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Subsidiedossier Hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Aanvraagformulier vind je op

Nadere informatie

Gescheiden riolering voor bestaande woningen

Gescheiden riolering voor bestaande woningen Gescheiden riolering voor bestaande woningen een geschenk uit de hemel gebruik je nuttig. Daarom houden we hemelwater en afvalwater graag apart. WaT uit de hemel komt, hoort niet In de riolering Water

Nadere informatie

Bijlage 8: waterbesparende systemen voor toilet, douche en kranen

Bijlage 8: waterbesparende systemen voor toilet, douche en kranen Bijlage 8: waterbesparende systemen voor toilet, douche en kranen binnen 1 Toiletten Welke waterbesparende systemen bestaan er? Water4all 1 Bron: WWF-Vlaanderen, Water voor morgen Heb je geen waterbesparend

Nadere informatie

REGENWATER AFKOPPELEN

REGENWATER AFKOPPELEN Januari 2012 REGENWATER AFKOPPELEN Particulier afkoppelen Brochure 3 REGENWATER AFKOPPELEN Regen, u kunt het er vaak niet bij gebruiken, maar... wat als u het regenwater wél kunt gebruiken? Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Artikel 1 - Definities Hemelwater Hemelwaterinstallatie Horizontale dakoppervlakte Verharde

Nadere informatie

Gemeentelijke premieregeling voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in wooneenheden

Gemeentelijke premieregeling voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in wooneenheden Gemeentelijke premieregeling voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in wooneenheden De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18/07/2003 betreffende het integraal

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Voor gebruik aandachtig lezen Alle veiligheidsvoorschriften nakomen Voor toekomstig gebruik bewaren Deze montagehandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Wat te doen bij kalk in uw leidingwater? Wat te doen bij kalk in uw waterleiding?

Wat te doen bij kalk in uw leidingwater? Wat te doen bij kalk in uw waterleiding? Wat te doen bij kalk in uw leidingwater? Wat te doen bij kalk in uw waterleiding? 1 Wat te doen bij kalk in uw leidingwater? 1. Kalk in uw leidingwater, hard water 3 a. Wat is hard water? 3 b. Hoe hard

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 16/06/2011. Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Ontvangstdatum Gemeentebestuur Destelbergen Dienst Leefmilieu Dendermondesteenweg 430, 9070 DESTELBERGEN Tel. 09 218 92 60 Fax 09 228

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

Gebruik uw gratis regenwater!

Gebruik uw gratis regenwater! Gebruik uw gratis regenwater! Bestel bij de grootste online regenwatershop! www.regenwatershop.com Kolk 52, NL-4241 TJ Arkel info@regenwatershop.com Met deze brochure februari-2008 komen alle voorgaande

Nadere informatie

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder

Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder in de tuin Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder Wateroverlast door verandering van het klimaat Een wadi is een verlaging in een grasveld of tuin, waar water

Nadere informatie

Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen

Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Opvang en afvoer van regenwater - Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen Samenstellers Peter

Nadere informatie

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen? Waarom scheiden?

Nadere informatie

Waterhuishouding in de Contreie

Waterhuishouding in de Contreie Waterhuishouding in de Contreie Water speelt een belangrijke rol in de Contreie. Er is bij de ontwikkeling van deze woonwijk gekozen om het regenwater of te infiltreren in de bodem of hiermee de omliggende

Nadere informatie

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

REGENWATERBEHANDELING. Haal méér uit je regenwater

REGENWATERBEHANDELING. Haal méér uit je regenwater REGENWATERBEHANDELING Haal méér uit je regenwater Bespaar drastisch op je waterfactuur met regenwater! Gemiddeld waterverbruik in liter per Belg per dag [Vlaamse Milieumaatschappij] Elke Belg gebruikt

Nadere informatie

Algemene informatie. Te verpompen vloeistoffen. Type sleutel. Explosietekening 6, 7 RMQ

Algemene informatie. Te verpompen vloeistoffen. Type sleutel. Explosietekening 6, 7 RMQ Algemene informatie Toepassing Water toevoeren via systemen voor wateropvang- en recuperatie of drinkbaar water toevoeren via waterleidingen in: Privé-woningen, een- of tweegezinswoningen, Vakantiewoningen

Nadere informatie

GARDEN-INOX 132 M ALGEMENE GEGEVENS

GARDEN-INOX 132 M ALGEMENE GEGEVENS Voorstel 1 Zelfaanzuigende pomp met draagbeugel en manuele ON- Off schakelaar GARDEN-INOX 132 M DEBIET MAX : 4,8 m³/u DRUK MAX : 4,8 bar AANBEVOLEN OPTIES : nr4 Toepassingen Zelfaanzuigende verplaatsbare

Nadere informatie

Ecowater waterontharder

Ecowater waterontharder s y s t e m s Voorkom kalkaanslag met een Ecowater waterontharder www.aquacomfort.nl Unieke gepatenteerde kenmerken: Multifunctionele display, geeft alles weer omtrent uw water- en zoutverbruik Besturing:

Nadere informatie

0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING

0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING 0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING Voorgeschiedenis Op 27 februari 2007 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement duurzaam omgaan met

Nadere informatie

Montagehandleiding en voorbeelden

Montagehandleiding en voorbeelden Montagehandleiding en voorbeelden www.nocalcinternational.com NoCalc Prefilter De kwaliteit van leidingwater is niet altijd vanzelfsprekend! Natuurlijk wilt u genieten van schoon en zuiver (drink)water.

Nadere informatie

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Tom Deweirdt,Projectmanager Aquafin Dave Delrue, Projectmanager Farys 01/12/2016 Werken aan zuiver water 1. Waarom deze werken? 2. Wat gaat er

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIER HEMELWATERINSTALLATIE, INFILTRATIE- OF BUFFERVOORZIENING

SUBSIDIEFORMULIER HEMELWATERINSTALLATIE, INFILTRATIE- OF BUFFERVOORZIENING SUBSIDIEFORMULIER HEMELWATERINSTALLATIE, INFILTRATIE- OF BUFFERVOORZIENING Identificatiegegevens gemeentelijke controleur Naam: Functie: Gemeente Sint-Katelijne-Waver Handtekening (+ datum invullen formulier):

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002

Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002 Wat is er, met dit advies gebeurt? Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002 Titel:Nederland onder laten lopen is dat beleid? Arcadis geef een advies

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

Grijswater. www.grijswater.com. Recycling Bad- en Douchewater, Duurzaam watergebruik. Regenwater Woningbouw. Regenwater utiliteitsbouw.

Grijswater. www.grijswater.com. Recycling Bad- en Douchewater, Duurzaam watergebruik. Regenwater Woningbouw. Regenwater utiliteitsbouw. Regenwater Woningbouw Regenwater utiliteitsbouw Afkoppelen & infiltratie Afvalwater Breaktanks DEHOUST Tanks www.grijswater.com Recycling Bad- en Douchewater, Duurzaam watergebruik Grijs water drinkwater

Nadere informatie

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Uitvoering 3 Installatie 3 Vullen 5 Starten ( eerste keer) 5 Starten ( normaal gebruik) 5

Nadere informatie

Handleiding. Zelf installatie

Handleiding. Zelf installatie Handleiding Zelf installatie Stroomvereisten spas met een Balboa GS of GL systeem > 2008 (met 3 fase aansluiting): 1x 220 volt 16 amp. C karakteristiek: (1x fase, 1x nul en aarde) (verwarming schakelt

Nadere informatie

Elke liter weloverwogen

Elke liter weloverwogen Elke liter weloverwogen Water in overvloed op onze planeet. Of niet? Ongeveer 70 % van het aardoppervlak is ermee bedekt, maar toch is de voorraad water die geschikt is voor menselijke consumptie niet

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008 PROVINCIE EN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE KONTICH UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008 Aanwezig: J. Van linden Burgemeester-Voorzitter A. Kempenaers, L. Blommaerts,

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? wateroverlast. Een klimaatvriendelijke

Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? wateroverlast. Een klimaatvriendelijke in de tuin Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? Minder wateroverlast Een klimaatvriendelijke tuin Subsidie Wateroverlast door verandering van het klimaat Het is goed om te weten dat gemeenten, samen met waterschappen,

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Drainage. Horizontaal en Verticaal. www.infiltratie.com. Ontdek de mogelijkheden van regenwater. Regenwater. Woningbouw. Regenwater.

Drainage. Horizontaal en Verticaal. www.infiltratie.com. Ontdek de mogelijkheden van regenwater. Regenwater. Woningbouw. Regenwater. Drainage Horizontaal en Verticaal Woningbouw Drinkwater utiliteitsbouw Grijswater Afkoppelen & infiltratie Afvalwater Breaktanks DEHOUST Tanks www.infiltratie.com Ontdek de mogelijkheden van regenwater

Nadere informatie

VERSLAG ADVIES AFKOPPELING

VERSLAG ADVIES AFKOPPELING VERSLAG ADVIES AFKOPPELING GEGEVENS PAND Adres:... Kadasternummer/Perceelnummer:.. Gegevens eigenaar : Naam :... Adres + gemeente :... Tel. / GSM :... E-mail :... Gegevens huurder (indien van toepassing)

Nadere informatie

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud : MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) p. 1 1. Wat houdt

Nadere informatie

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan Afkoppelingswerken op perceelsniveau Toelichting afkoppelen Scheiden/Afkoppelen, wat, waarom en hoe? Stappenplan Voorziene tussenkomsten

Nadere informatie

e-hm GROTER ASSORTIMENT, MEER OPTIES EN HOOGSTE EFFICIENCY IN HAAR KLASSE

e-hm GROTER ASSORTIMENT, MEER OPTIES EN HOOGSTE EFFICIENCY IN HAAR KLASSE e-hm GROTER ASSORTIMENT, MEER OPTIES EN HOOGSTE EFFICIENCY IN HAAR KLASSE In huis vraagt iedere Waar is het water? Waaater? Neeee, het water! Kinderzwembad Voor eten en drinken (per persoon per dag) Waar

Nadere informatie

Standaard installatie van een BioKube

Standaard installatie van een BioKube Standaard installatie van een BioKube Inhoudsopgave BioKube systeem 5 10 IE (Venus en Pluto)... 2 BioKube systeem 15 -- 20 25 30 IE (Mars)... 4 BioKubesysteem voor meerdere woningen (10 30 IE)... 6 Elektrische

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

Handleiding regenwatersysteem De Molenvliet

Handleiding regenwatersysteem De Molenvliet Handleiding regenwatersysteem De Molenvliet 1.Regenwateropvang 2.Opslagtanks 3.Pompinstallatie 4.Drukreservoir 5.Leidingwaterinvoer 6.Toiletdistributie 7.Windmolen 8.Elektriciteitopslag 9.Schakelkast

Nadere informatie

De Friese Waterketen: samen besparen!

De Friese Waterketen: samen besparen! De Friese Waterketen: samen besparen! Weet u het antwoord? Drinkwater; waar halen we dit vandaan? Hoeveel water gebruikt u per dag? Auto naar de wasstraat of zelf wassen? Waterbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Infiltratieblok DA88 met inspectie mogelijkheid. Infiltratiekratten

Infiltratieblok DA88 met inspectie mogelijkheid. Infiltratiekratten Infiltratieblok DA88 met inspectie mogelijkheid Infiltratiekratten Eigentijds infiltreren De laatste decennia is er een aanzienlijke toename aan bebouwde oppervlakte (bebouwing en bestrating). Hierdoor

Nadere informatie

Voor de volledigheid vermelden we nog twee oplossingen die in deze fiche niet aan bod komen.

Voor de volledigheid vermelden we nog twee oplossingen die in deze fiche niet aan bod komen. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 5 - POMPPUTTEN EN BUFFERPUTTEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Infiltratie. Infra. Ontdek de mogelijkheden van regenwater. Regenwater. Woningbouw. Regenwater. Regenwater.

Infiltratie. Infra.  Ontdek de mogelijkheden van regenwater. Regenwater. Woningbouw. Regenwater. Regenwater. Infiltratie Infra Woningbouw Drinkwater utiliteitsbouw Grijswater Afkoppelen & infiltratie Afvalwater Breaktanks DEHOUST Tanks www.infiltratie.com Ontdek de mogelijkheden van regenwater Voorkomen van wateroverlast

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie : Zitting van : 30 december 2013 VLAAMS-BRABANT AANWEZIG: M. Doomst Voorzitter; S. De Boeck, G. De Wilde, I. Jacobs, H. Anthoons en J. Depester

Nadere informatie

=,9>01+,905. =(5 )(*;,90Î5

=,9>01+,905. =(5 )(*;,90Î5 NIAGARA De Niagara waterfonteinen zijn stevige, krachtige en professionele leidingwaterfonteinen die ontworpen zijn om te gebruiken in grootkeukens van privé-restaurants, professionele keukens, rusthuizen,

Nadere informatie

RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering. 19 januari 2017

RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering. 19 januari 2017 RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering 19 januari 2017 RIOLERINGSWERKEN IN DE GYSENSTRAAT Infovergadering Verloop van de infovergadering Inleiding Rioleringswerken Wegenwerken Timing Afkoppelingswerken

Nadere informatie

In 2016 is er 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het aantal buizen in de collector:

In 2016 is er 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het aantal buizen in de collector: Allereerst hartelijk dank voor uw getoonde interesse in onze Solesta Zonneboiler. In dit document vindt u informatie over het door ons samengestelde systeem. Het rendement van een zonneboiler Een zonneboiler

Nadere informatie

Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen

Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen 1 Na de watermeter Na de watermeter dient steeds een algemene afsluitkraan en goedgekeurde controleerbare keerklep (type A) geïnstalleerd te zijn.

Nadere informatie

Hydro Booster Silent DAB

Hydro Booster Silent DAB Hydro Booster Silent DAB De meest geruisarme meercellige zelfaanzuigende pomp ter wereld (67dB), voor huishoudelijke bevoorrading van regenwater (huis, tuin) met elektronische sturing. De pomp is uitgerust

Nadere informatie

Montage- en Gebruikshandleiding

Montage- en Gebruikshandleiding Montage- en Gebruikshandleiding van GEP DPA Dubbele Pompinstallatie GEP Regenwatersystemen Tel. BE: +32(0)56-299701 Tel. NL: +31(0)183-610520 Info@regenwater.com www.regenwater.com Dubbele Pompinstallatie

Nadere informatie

Hevel bij regenwaterputten

Hevel bij regenwaterputten Hevel bij regenwaterputten Ik heb thuis 2 regenwaterputten geplaatst met daartussen een hevelsysteem. Hierdoor stijgt en zakt het water in de 2 putten gelijktijdig. De watertoevoer van de dakgoten komt

Nadere informatie

GRUNDFOS SELECTION GUIDE SOLOLIFT2 WELKOM BIJ DE NIEUWE GENERATIE

GRUNDFOS SELECTION GUIDE SOLOLIFT2 WELKOM BIJ DE NIEUWE GENERATIE GRUNDFOS SELECTION GUIDE SOLOLIFT2 WELKOM BIJ DE NIEUWE GENERATIE 2 SOLOLIFT2, SELECTIEGIDS Geïnspireerd door professionals, ontworpen voor professionals. De SOLOLIFT2 voldoet aan al uw behoeften en aan

Nadere informatie

Aalsters reglement op de rioolaansluitingen: aanstiplijst.

Aalsters reglement op de rioolaansluitingen: aanstiplijst. Pagina 1 van 7 Aalsters reglement op de rioolaansluitingen: aanstiplijst. Met dit formulier kan u nagaan of uw aanvraag voldoet aan alle in Aalst geldende voorschriften op de rioolaansluitingen.het dient

Nadere informatie

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering Inleiding Je poetst je tanden en spoelt je mond. Hup, doorspoelen! Vieze handen? Flink wat zeep en de kraan open: hup, ook maar doorspoelen! Elke dag spoel jij vele liters schoon drinkwater door de wastafel,

Nadere informatie

Saniboy GSP in standaard woonark

Saniboy GSP in standaard woonark ...rioleringaansluiting woonarken Saniboy GSP in standaard woonark Oplossing varend woonschip. FEKA-unit met 300 liter buffertank. Hoofdpomp TP 2 (230V) in combinatie met 2 V snijdpomp. Rioleringaansluiting

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer

zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer gemeente Ede november 2007 Regenwater afkoppelen? zo doet u dat! De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer van uw dak af te koppelen. Of u bent dit

Nadere informatie

Na regen komt Duborain. Tuinvriendelijk regenwaterbeheer om de woning

Na regen komt Duborain. Tuinvriendelijk regenwaterbeheer om de woning Na regen komt Duborain Tuinvriendelijk regenwaterbeheer om de woning Regenwater: houd de tuin eenvoudig droog Nederland is het regenland bij uitstek. Door de veranderende klimatologische omstandigheden,

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

www.ikwilkalkvrijwater.nl

www.ikwilkalkvrijwater.nl .nl www.ikwilk alkvrijwater Tel. 06 51 06 57 37 Hard of zacht water? Hebt u genoeg van de vervelende en schadelijke kalkaanslag in uw woning? Lees dan vooral verder in deze brochure. U ontdekt er dé oplossing

Nadere informatie