OTVA 2 0 JULJ Bussum, 20 juli Betreft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OTVA 2 0 JULJ 2015. Bussum, 20 juli 2015. Betreft"

Transcriptie

1 694 OTVA 2 0 JULJ 2015 vakraad voor de timmerfabrieken Nw. s-gravelandseweg 16 Postbus AA Bussum Telefoon Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Telefax t. a. v. Ditectie UA W (Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaarden Wetgeving) Postbus LV DEN HMG Bussum, 20 juli 2015 Betreft AW verzoek tussentijdse wijzigingen CAO Sociaal en Werkgelegenheids fonds Timmerindustrie,1 januari 2014 tot en met 31 december 2018, CAO nr.1930 Geachte mevrouw/heer, Namens CAD Partijen bij de Timmerindustrie bericht ik u hierbij dat ik via de CAD online aanmeldingsprocedure inmiddels de CAC Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmer industrie 1 januari 2014 tot en met 31 december2018 heb aangemeld. Hierbij dien iktevens online ons verzoek tot een Algemeen Verbindend Verkiaring in. Wijzigingen/inhoude!ijke to elichting De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige tekst leest u in bijgevoegd overzicht bijlage 3. (In de CAD tekst worden de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie met een * sterretje voor de tekst aangegeven) Deze!fde iooptijd en aangepaste werkingss feet tekst CAD partijen bereikten op 9 april 2015 een CAD akkoord voor deze tussentijdse wijzigingen binnen een ongewijzigde Iooptijd; t.w. van 1 januari 2014 tot en met 31 december De Algemeen Verbindend Verklaring voor deze TTW wordt dan ook aangevraagd vanal de dag na de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant tot en met 31 december De tekst van de werkingssfeer is ter wille van de Ieesbaarheid in twee delen geknipt; één deel is opgenomen onderartikel 1 Definities, t.w. in de nieuwe eden 13, 14 en 15; het andere deel bleef vermeld onder Artikel 2 Werkingssfeer en hieraan werd een bepaling toegevoegd (zie bijlage 3 overzicht wijzigingen). Parhjen De CAD is afgesloten tussen de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), gevestigd te Bussum, FNV gevestigd te Amsterdam en CNV Vakmensen gevestigd te Utrecht. De nieuwe statuten van FNV en NBvT zend ik u (voor uw archief) bij het nagenoeg gelijktijdig ingediende AVV verzoek voor de CAD Timmerindustrie.

2 Vervoig brief AW verzoek TTW CAD SSWT Betrokken werknemers/representativiteit Het aantal werknemers dat onder de CAD valt is Het aantal werknemers dat werkzaam is bij direct aan de CAO-gebonden bedrijven (lidbedrijven van de NBvT) is 4780 Het totaal aantal bedrilven dat onder de werkingssfeer valt is 703 Het aantal bedrijven dat lid is van de werkgeversorganisatie NBvT bedraagt 208 De representativiteitquote is derhalve (4780:7928) x 100% 60%. Voor uitleg van o.a. de gebruikte bronnen en de onderzoeksmethoden verwijs ik Li gaarne naar Bijlage 1: representativiteit CAD voor de Timmerindustrie Bijlage 2: toelichting over de representativiteitgegevens Mocht u vragen hebben over de nieuwe aanpassingen, dan stel ik het zeer op prijs indien u (alvorens Li eventueel ambtelijk renvooi zou moeten toepassen) vooraf kunt overleggen met ondergetekende. 1k ben echter op vakantie van 3 tot en met 21 augustus. In deze periode kunt u dan contact opnemen met de heer J.A. Zwaanenburg, voorzitter van de Vakraad en directeur van de NBvT, tel of h.zwaanenburgnbvt.nl 1k vertrouw erop u hiermede voldoende informatie te hebben verstrekt cm de AW procedure te starten. rirrfr, Secretatis CAO-Partijen voor de Timmerindustrie cc. de heer J.A. Zwaanenburg - NBvT Bijiagen 1. Representativiteit CAD (overzicht) 2, Toelichting over de representativiteit gegevens 3. Overzicht belangrijkste wijzig ingen

3 Vervolg brief AW verzoek TTW CAO SSWT Bijlage 1 Overzicht REPRESENTATIVITEIT CAO SSVVT 1 januaci 2014 tot en met 31 december 2018 Werkgevers wel lid van de NBvT % Werknemers bij leden van de NBvT % Werkgevers niet lid van de NBvT 495 = 70% Wecknemers bij niet-leden 3148 = 40% Totaal aantal werkgevers 703 Totaal aantal werknemers 7928

4 Vervoig brief AW verzoek TFW CAO SSWT Bijrage 2 Toelichting over de representativiteitgegevens Toelichting over de representativiteitgegevens behorende bij de aanvraag tot algemeen verbindend verkiaring TrW CAO SSWt I januari 2014 tot en met 31 december Direct aan de CAO gebonden werkgevers Het aantal direct aan de CAO gebonden werkgevers is 208 (peildatum I oktober 2014). Hiervan zijn 202 werkgevers gerelateerd door de ledenadministratie van de werkgevers vereniging de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, met het door de APG Groep NV. opgegeven aantal werkgevers. 6 (gedispenseerde) werkgevers zijn door dezelfde ledenadministratie gerelateerd met het door Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. opgegeven aantal werkgevers. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn populatie onderzoeken met als peildatum I oktober Direct aan de CAO gebonden werknemers en werknemers gebonden op basis van artikel 14 Wet op de CAC Het aantal direct aan de CAO gebonden werknemers en werknemers gebonden op basis van artikel 14 Wet op de CAO is Hiervan zijn 4397 werknemers afkomstig uit het registratiesysteem van de APG Groep N.V. en 383 werknemers zijn afkomstig uit de opgave door Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. Deze 383 werknemers zijn werkzaam bij gedispenseerde werkgevers. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn populatieonderzoeken van het aantal arbeidsverhoudingen per I oktobec Werkgevers gebonden door de werkingssfeer Het totaal aantal werkgevers dat onder de werkingssfeer van de CAO valt, is 703. Hiervan zijn 696 wetkgevers afkomstig uit het registratiesysteem van de APG Groep N.y. te Amsterdam. 7 (gedispenseerde) werkgevers zijn afkomstig uit de opgave door Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.y. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn popuatieonderzoeken van het aantal aange melde werkgevers per 1 oktober Werknemers gebonden door de werkingssfeer Het totaal aantal werknemers dat onder de werkingsfeer van de CAO valt, is Hiervan zijn 7529 werknemers afkomstig uit het registratiesysteem van de APG Groep N.y. en 399 werknemers zijn afkomstig uit de opgave door Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. Deze 399 werknemers zijn werkzaam bij gedispenseerde werkgevers. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn populatieonderzoeken van het aantal aangemelde arbeidsverhoudingen per I oktober De grenzen van het domein waarover de gegevens verzameld zijn, zijn gerelateerd aan de werkingssfeer van de CAO. In de werkingssfeer uitgesloten categorieën werknemers, t.w. met beroepscode 800 I zijnde 37 dga s zijn buiten de telling gehouden van de aantallen werknemers wel/niet gebonden door de werkingssfeer (betreft 22 dga s door CAO gebonden en 15 dga s in dienst bij niet eden)

5 Bijlage 3. Overzicht van de belangrijkste tussentijdse wijzigingen in CAO Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie I januari 2014 tot en met 31 december2016 In de integrale tekst worden deze wijzigingen met een * aangegeven. ide oude tekst van de Toelicj is overgebracht naar de Inleiding en wordt nu gedeeltelijk voor AVV aangeboden. 2. De duur van de overeenkomst (art. 12 hoofdstuk 5) De Iooptijd is ongewijzigd 1 januari 2014 tot en met 31 december Definitjes art. 1 nieuw eden 13, 14 en 15 betr. tekstwerkinqssfeer en art. 2 Werkingssfeet Tet wille van de leesbaarheid is de bestaande tekst in twee delen opgedeeld (de artt en 15). Daarnaast is onder art. 2 lid I t.w.: de hoofdzin, uitgebreid met een nieuwe bepaling:... is gericht op productie (respectievelijk) dienstverlening) voor of aan derden op het gebied van: - etc. Verder is overal na het woord kunststof het woord composiet toegevoegd. 4. De Stichting Vakraad; art. 5. Nieuw is Bijlage B Reglement Werkingssfeer (renvooi) 5 Beeindiging van de Declaratie regelinq Extra verloldagen oudere werknemers (Reglement bijlaqe 8) De tijdelijke vergoedingsregeling Extra verlofdagen oudere werknemers is beeindigd (was crisismaatregel). 6. BiIagen 9 en 10 resp. Fjnancieringsreglement en Uitkeringsreglement Vrijwillig Vervroegde Uittredinq -vervallen Deze regeling liep af (conform de Wet VPL) NBDe bijiagen die hierna komen zijn om deze reden vernummerd.

6

7 4 i2oi4totcnmct3idc

8 tlnlciding Hoofdstuk 1 Definities en Wcrkinga3fter 6 Artikcl 1 DcfiniticQ 6 *AftII(cI 2 Wcrkingssfccr 7 Hoofdstuk 2 Algcmcnc bcpalingcn 8 Aftikel 3 Vcrplichtingcn van wcrkgcvcrs cn wcrkncmcrs cn hun organbatics 8 Artikcl I Dc Stichting Vakraad voor dc Timmcrindustric 8 *Aftikpl 5 Wcrkingssfccrondcrzockcn 8 Aftilcel 6 Dbpcnoaticvcrockcn 8 Aftikel 7 Cc3chillcn Aftikcl 8 Nalcving 0 Hootdstuk 3 Eociaal en Wcrkgclcgcnhcidsfonds Timmcrindustric en Bijdragcvcrplichtingcn 10 Aftikol 0 Socinal cn Wcrkgclcgcnhcid3fond3 Timmcrindu3tric 10 Artikcl 10 Bijdragc cn doclhcffing vcrplichtingcn 10 Aftikel 11 Invordering cn sanctioncring 10 Hoofdstuk 4 Statuten en rcglcmcntcn Sociaal cn Wcrkgclcgcnhcidsfonds Timmcrindustrie 11 AftikcI 1 Naam, duur cn zctcl 11 Aftikcl 2 Dcfinitic3 11 Artikcl 3 Dod 11 Artikcl 4 Middclcn 12 Aftikcl 5 Bcatuur 12 Aftikcl 6 Bc3tuunvcrgadcringcn 12 Aftikcl 7 Bcstuursbcvocgdhcdcn cn vcrtcgcnwoordiging 13 Artikcl 8 Rcglcmcntcn 13 Artikcl 0 Dclcgatic 13 Artilccl 10 Dircetic en sccrctariaat 13 Aftikcl 11 Ccldmiddclcn 13 Artikcl 12 Bcstcding van dc gcldmiddclcn 13 Aftikcl 13 Bcgroting 11 Artikol 11 Jaarvcrslag, rckcning en vcrantwoording 11 Aftikcl 15 Statutcnwijziging 15 Aftilccl 16 Ontbinding cn liguidatic 15 Artikcl 17 Slotbcpaling 15 Bijlagcn 16 I Bijlagc 1 Cubsidiërings - flnancicringsrcglcmcnt Scholing en Wcrkgelcacnhcid 16 Bijlage 2 Rcglcmcnt Dcciarauc cursus en verlctkostcn Scholing en Wc de Stichting Sociaal Werkaeleacnheidsfonds Timmcrindustric BIagc 3 Rcglcmcnt Algcmcnc subsidicvoomaardcn Erkennen van Va Compctcntics (EVC) van dc Stichtina Sociaal cn Wcrkgclcgcnhcidafond: Bijlage 1 ubsidiërings en Financicringsrcglcmcnt Opiciding cn untwi Bijlagc 5 Rcglcment Vergoedina Wcrknemers in opicidina. Wcrkacvcn Samcnwcrkingsvcrbandcn Bijlagc 6 Rcglcmcnt Voorricning bij ongcval Bijlago 7 Algcmcnc en bijzonderc pollsvoorwaardcn Coflecticve ongcv Billapa 8 Reglement Aanvullingen op Wcrkncmcrsvcrzckcringcn in iii immcrindustric Bijlacic 0 flcglcmcnt Vcrvocr 3toffelijk overachot... as bijij9c iu ncgicmcnt itc intcgratic in dc Bijlagc 11 flcglcmcnt Palliatict en flniiw lof in dc bcdrijfstak Timmcrinaustric 38 Bijlagc 12 Rcglcmcnt Dcclaraticprc alliaticf en Rouwvcrlof in dc bcdrijfstak Timmcrindustric MI Bijlagc 13 Financicringsrcglcmcnt tic, R oah glcmcnt Aanvraag pr I door ontalan in dc b 2

9 noofdstuk 5 DC ovcrccnkomst Iii Aftikcl 12 Dc duur van dc ovcrccnkom3t 44 Aftikol 13 Wijzigingcn van dc ovcrccnkomst 44 Bijlagc A Ovcrzicht Doclhcffingcn 45 *Bijlpgc B Rcglcmcnt Wcrking33fccr 16 Bijlagc C Rcglcmcnt Dispcnsatic 19 Trcfwoordcnlijst Si 3

10 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOHST SOCIAAL EN WERKCELECENHEID5EONDS TIMMERINDUSTRIE 1 lanuari 2014 tot cn mct 31 dcccmbcr 2018 Tuzoon do ondorgotokondon: tic Nodorlandoc Branohovoroniging voor uc Timmorinduztrio, govoztigd to Bussum; nartil to onor 7iidr vordor ook to noomon worknnvorsorganizatio I 1. FNV. nnvrtiod to Amotordam; VU,%ilk..ii.J12fl, govostigd to Utrooht. partijon to andoro zijdo, vordor ook to noomon worknomoroorgonisatioz ; allo to dozor zako door hun rospootiovciijic voorzittoro on zoorotarizzon, is so navolgondo couootiovo arboidsov aangogaan. 4

11 694 *INLEIDING tdp 9 april 2015 bokrachtigdon CAD paftijon con niouwo CAD voor do Timmorindustrio on con niouwo CAD Sociaal on Workgologonhoidsfonds Timmorindustrio. Daar waar van bolang is, is in do tokst aangogovon Op wolko datum con rogoling ingaat of oindigon zal. Eon tokstgodoolto mct con * is con nicuwc tckst ton opzichto van con vorigo tckst. Loon, Functie en Gesprekkensysteem Timmerindustrie Het Loon, Functie (CATS )- en Gesprekkensysteem is uitgegeven in drie verschillende handboeken. De handboeken Functiesysteem, Loonsysteem en Gesprekkensysteem kunt u downloaden via of bestellen via telefoon Minimum CAO De CAD voor de Timmerindustrie en de CAD Sooiaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie zijn zogeheten minimum-cad s. Dat betekent dat in ondernemingen alleen in voor de werknemer gunstige zin van de CAD mag worden afgeweken. aigcmccn vcroinacna vcnunnng Door algomoon vorbindond vorkiaring (AW) zijn do moosto bopalingon van dozo CAD van toopassing voor allo workgovors on worknomors dio bij inworkingtroding of godurondo do looptijd van do AW ondor do workingssfoor vallon of komon to vallon. Sommigo bopalingon wordon bij hot vorzook tot AW buiton bosohouwing golaton. Dozo bopalingon zijn daarom sloohts bindond voor do goorganisoordo workgovors on hun worknomors. Bovondion komt hot voor dat hot Ministorio van Sooialo Zakon on Workgologonhoid bopalingon buiton do AVV Iaat. Dok dozo bopalingon zijn sloohts bindond voor do goorganisoordo workgovors on hun worknomors. CAD bopalingon dio naar hun aard niot voor AVV in aanmorking komon zijn bijvoorboold bopalingon ovor ponsioonon, horiorzokoring van oigon risioo s van workgovors on bopalingon dio goon vorband houdon mot arboid. In hoovorro ook andoro bopalingon buiton do AVV blijvon, zal blijkon uit do bohandoling van hot AW vorzoolc door hot Ministorio van Sooialo Zalcon on Workgologonhoid. In hot AVV bosluit is to vindon wolico bopalingon binnon do AVV vallon. Hot bosluit tot AW wordt door hot Ministoric van Sooialo Zakon on Workgologonhoid gopubliooord op do sito van do dirootio Uitvooringstakon Arboidsvoorwaardonwotgoving (www.oao.szw.nl) on op do sito van do Staatsoourant (www.staatsoourant.nl). Do AVV troodt in working op do oorsto dag na publioatio van hot bosluit in do Staatsoourant, dan wol op do in hot bosluit gonoomdo datum, on loopt tot uitorlijlc do oinddatum van do CAD Dit CAD Boolcjo is oon uitgavo van partijon botrolcicon bij do CAD Sooiaal on Workgologonhoidsfonds Timmorindustrio on do CAD voor do Timmorindustrio. Niots uit dozo uitgavo mag wordon vormonigvuldigd on/of oponbaar gomaalct wordon door middol van druk, fotolcopio, miorofilm, opnamo in oon goautomatisoord of op wrlkr ollodig of onjuist is fl An,_.. A;,.. I ci 5

12 - Onder - de - de HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES EN WERKINGSSFEER Artikel 1 - Definities 1. Onder deze collectieve arbeidsovereenkomst (nader ook genoemd deze CAD) wordt verstaan de overeenkomst met de daarbij behorende bijiagen, statuten en reglementen, welke een integraal onderdeel van deze CAD uitmaken Onder werkgever wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, bij een bedrijfsuitvoering als bedoeld in artikel 2, in Nederland arbeid doet vetrichten door één of meer werknemers. werkgever wordt eveneens verstaan een samenwerkingsverband welke is opgericht met het doel om met een (jeugdige) werknemer een arbeidsovereenkomst te sluiten en deze een opleiding te geven volgens de richtlijnen van de Iandelijke organen zoals genoemd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, (Staatsblad 2004, 353). 3. Onder werknemer wordt verstaan hij/zij die in Nederland werkzaam is ingevolge een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek bij een werkgever als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Niet als werknemer wordt beschouwd: vakantiewerker; stagiair(e) 4. Onder jeugdige werknemer wordt verstaan een werknemer beneden de leeftijd van 22 jaar. 5. Onder voiwassen werknemer wordt verstaan een werknemer van 22 jaar en ouder. 6. a. Onder garantieloon wordt verstaan het loon waarop de werknemer, na toepassing van artikel 23 of 26 krachtens artikel 28 van de geldende CAD voor de Timmerindustrie per 4 weken of per kalendermaand recht kan doen gelden. b. Onder individueel overeengekomen loon ( grondslag BTER loon) wordt verstaan het loon waatop de werknemer krachtens zijn arbeidsovereenkomst recht heeft. 7. Onder Vakraad wordt verstaan een door partijen ingesteld orgaan waarin wetkgevers en werknemers zitting hebben op basis van gelijkheid. 8. Onder doelheffingenoverzicht (zoals opgenomen in bijiage A) wordt verstaan het door partijen vast te stellen overzicht waarin opgenomen hetgeen de werkgever in relatie tot het voor de werknemer geldende maand of 4-weken loon verschuldigd is aan doelheffingen en bijdragen ten behoeve van de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (bestaande uit doelheffingen voor scholing & werkgelegenheid, opleiding & ontwikkeling, vervroegd uittreden, de collectieve ongevallenverzekering, aanvullingen op werknemersverzekeringen, vervoer stoffelijk overschot, re-integratie, palliatief- en rouwverlof en pensioenpremie). 9. a. Onder OR of Ondernemingsraad wordt verstaan een ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. b. Onder Personeelsvertegenwoordiging of PVT wordt verstaan het vertegenwoordigend orgaan van werknemers zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. c. Onder Personeelsvergadering wordt verstaan de vergadering zoals bedoeld in de artikelen 35b en 36a van de Wet op de Ondernemingsraden, t.w. een bijeenkomst met het voltallige personeel die tenminste twee maal per jaar moet worden gehouden en waarin bestuurder en werknemers van de onderneming overleggen over onderwerpen die de onderneming en de positie van de werknemers betreffen. 10. Onder STIFA wordt verstaan de Stichting Fondsen Administratie Timmerindustrie te Bussum. 11. Onder APG wordt verstaan de ondernemingen onder leiding van de te Heerlen gevestigde naamloze vennootschap: APG Groep N.y 12. a. Met gehuwde werknemer wordt gelijkgesteld de (on)gehuwde werknemet die duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een andere (on)gehuwde en dit door middel van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst en/of partnerregistratie aan de werkgever bekend heeft gemaakt. b. Met echtgeno(o)t(e) wordt gelijkgesteld de (on)gehuwde partner waarmee een werknemer in de zin van deze CAD een gezamenhijke huishouding voert en dit door middel van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst en/of partnerregistratie aan de werkgever bekend heeft gemaakt. c. Met huwelijk wordt gelijkgesteld het geregistreerde partnerschap. 6

13 - het - het - wagenbouw - de - de geldt *13. Onder timmetwerk worden onder meer begrepen: vervaardigen van (kunststof/composiet) kozijnen, ramen, trappen, deuten, gevelvuflende elementen, andere houtconstructies zoals haspels en betonmallen alsmede decoratieve producten van hout voor de particuliere tuin; - de producten in het kader van de lijm- en/of houtbouw, zoals gelijmde dragende houtconstructies, kapelementen, uit elementen opgebouwde demontabele keten, hallen, scholen, zomerhuisjes en dergelijke alsmede onderdelen van bouwsystemen zoals bijvoorbeeld scheidingswanden. 14. Dnder vervaardigen van timmerwerk wordt mede begtepen: het op de bouwplaats stellen en afwerken van in eigen fabriek geteed gemaakte producten; 15. Onder houtbouw wotdt mede begrepen: vervaardigen en toeleveren van alle verplaatsbare houten verblijfsruimten als verzamelnaam van twee sooften producten, te weten: ruimten die in een onderneming geheel gebruiksklaar gemaakt worden en waatvoor op de plaats van bestemming geen of zo goed als geen verdere bewerking meet nodig is; systeembouw: dat is het procedé en alle variaties daatop waarbij voot zover uitsluitend of in hoofdzaak -gemeten naar de loonsom- bouwelementen van hout en kunststof/composiet in de fabtiek wotden gemaakt maar op de plaats van bestemming worden gemonteerd. voot zover de wagens naar bestemming niet mobiel zijn en de vetvoetsfunctie ondergeschikt is, zoals houten stacaravans, keet-, schaft- en woonwagens en casco-opbouw waarondet wordt verstaan: de houten opbouw van casco s van beton en/of staal met als eindproduct het woonschip; - het op de bouwplaats stellen en afwerken van in eigen fabtiek gemaakte ptoducten. *Artikel 2 - Werkingssfeer 1. De bepalingen van deze CAD zijn van toepassing op ondernemingen of afdelingen van ondernemingen waatin het bedrijf uitsluitend of in hoofdzaak -gemeten naat de loonsom- is gericht op productie (respectievelijk dienstverlening) voor of aan derden op het gebied van: a. het met gemechaniseerde productiemiddelen vervaardigen van timmerwerk van hout of kunststof/composiet; b. de vervaardiging van timmetwerk, maar waarin tevens de activiteiten zijn gericht op verhuut en lease; c. het verrichten van loon-, zaag en/of schaafwetk, direct ten behoeve van de verveardiging van timmerwerk; d. de vervaatdiging van kunststof/composiet timmerwerk en waar niet tevens de CAD Metaal en Techniek en/of de CAD voor de Kunststof- en Rubberindustrie van toepassing is. 2. Deze CAD is niet van toepassing op: a. Ondernemingen of delen van ondernemingen, waarvoor de CAD voor de Groothandel in Hout c.q. de algemeen verbindend verklaring van deze CAD van toepassing is; b. Werkzaamheden die resulteren in het optrekken van een traditioneel bouwwerk; c. Een timmerfabriek die onderdeel is van een onderneming, waarvoor de landelijke CAD voor het Bouwbedrijf of een in haar plaats getreden regeling en de ptoducten van bedoelde timmerfabriek in hoofdzaak worden gebruikt in het kader van de bouwwerkzaamheden van die onderneming. d. Deze CAD is eveneens niet van toepassing op de navolgende ondernemingen: Berkvens Deurenfabriek BV te Someren, Berkvens Houtindustrie Nederland BV te Someten, Java Deurenfabriek BV te Velsen, KegroDeuren BV te Groesbeek, alsmede Svedex BV en Svedex Deuren BV te Varsseveld. 7

14 De HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEPALINGEN Aftikol 3 Vcrplichtingcn van wcrkgovcrs en werknemers en... organisaties 1. Werkgevoro on workncmorsorganisatios vorbindcn zich hun voile modcworking tc zullon vorlonon pan dc naleving van do bopalingon van doze CAO en do voile aansprakolijkhoid to zullon aanvaarden voor awe handolingcn tor uitvooring van do door hen gonomon boshssingon, waardoor inbreuk wordt gcmaakt op do bepalingen van doze CÁO. 2. Zij vorbinden zich voofto do nodigo maatrogolon ten aanzien van hun loden to zullon nomen, tonoinde do naloving van doze CÁO to bovordoron; tovons vorklaart iodcro organisatlo zich aansprakolijk voor allo handolingon van haar loden, waardoor inbrouk wordt gomaalct op do bopalingon van doze CÁO, bohoudons voor zovor doze handolingon in strijd zijn met haar bosluiton of maatregelon. 3. Do worknomersorganisaties verbinden zich godurondo do tijd, dat do bepalingen van doze CÁO van kracht zijn, bij do loden van do doelnomondo workgoversorganizaties goon actio to vooron on goon stakingon too to passon wolko beogen wijziging to brongon in doze ovoroonkomst. 4. Voor zovor eon staking of actic op grond van hot bcpaaldo in lid 3 niet uitgosloton is on die eon aangologonhoid botroft wolko uitsluitond do bodrijfstak of ondornemingon aangaat, zal oorst gotracht wordon via ovorirn tusson paftijon Hi doze CÁO eon oplossing to vindon. S. Do worknrvorsorganisatio verbindt zich voor do duur van uezo CÁO goon uitsluiting op do loden van do doolnomondo worknomorsorganisatios passon vorlonon wannoor één of moor van zijn loden daaftoo mocnqcnj ovorgaan. 4 - Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie 1. N&çor de werkgevers- en werknemersorganisaties is een orgaan ingesteld genaamd De Vakraad voor de TirItm,erindustrie, hierna te noemen de Vakraad. In dit orgaan hebben werkgevers en werknemers zitting b.gbasis van gelijkheid. 2. De Vakraad Isevoegd uit zijn midden instanties of commissies in te stellen bestaande uit ten minste één werkgevers- een werknemerslid. *Afti kel S - Werkingssfeeronderzoeke 1. Onder werkingssfeeronderzoeken wordsçtaan onderzoeken naar de vraag of ondernemingen werkzaamheden verrichten of gaan verrichteit4e al dan niet onder de werkingssfeer vallen van de CÁO voor de Timmerindustrie en de CAO Sociaal en Welegenheidsfonds Timmerindustrie. 2. De Vakraad stelt namens paftijen werkingssfeeronder1(en in indien gerede twijfel over de toepasselijkheid van de CÁO bestaat, zulks ter beoordeling aan de Vakraad. Een melding wordt schriftelijk ingediend bij de Vakraad (Postbus 24, 1400 ÁÁ 3. De Vakraad is namens paftijen beslissingsbevoegd om uitspraken > Qen over de werkingssfeeronderzoeken. 4. De procedure, bevoegdheden en werkwijze zijn neergelegd in het reglement kingssfeer. ea roglomont maakt als blago B dool uit van doze CÁO. Áftikel 6 - Dispensatieverzoeken 1. Onder dispensatieverzoek wordt verstaan een verzoek van een werknemer of werkgever tot dis satie van (een deel van) een of meer bepalingen van de CÁO voor de Timmerindustrie en de CÁO Sociaal Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 2. Een dispensatieverzoek wordt schriftelijk ingediend bij de Vakraad (Postbus 24, 1400 ÁÁ Bussum). 3. De Vakraad is namens paftijen bij de CÁO beslissingsbevoegd om uitspraken te doen. 8

15 - de - een 4. De procedure, bevoegdheden en werkwijze zijn in het reglement Dispensatie neergelegd. Dit reglement Nmakt als bijiage C deel uit van deze CAD. Artikel 7 - chillen 1. Onder geshn wordt verstaan geschillen tussen hen op wie deze CAD van toepassing is of wordt verklaard (inciutcontracterende organisaties) die betrekking hebben op: - de interpretatie tde CAD voor de Timmerindustrie en de CAD Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie; toepassing van een df qieer regelingen van de CAD voor de Timmerindustrie en de CAD Sociaal en Werkgelegenheidsfonds TimNrindustrie; tussen werkgever en werkiemer bestaand(e) arbeidsovereenkomst of reglement in de zin van artikel 7:613 8W; - enige andere tussen werkgever en wmer bestaande arbeidsvoorwaarden in de ruimste zin. 2. De Vakraad is namens partijen beslissingsbev om uitspraken te doen over geschillen die hun oorsprong vinden in deze CAD. 3. Een verzoek om een uitspraak te doen in een geschil woi 24, 1400 AA Bussum). iftelijk ingediend bij de Vakraad (Postbus Artikel 8 - Naleving 1. De werkgever is gehouden de bepalingen van de CAD voor de Timmerindustrie Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie na te leven. CAD Sociaal en 9

16 - de - alsook - Sociaal Bijdrage- \ HOOFDSTUK 3 - SOCIAAL EN WERKGELEGENHEIDSFONDS TIMMERINDUSTRIE EN BIJDRAGEVERPLICHTINGEN Aftike en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie De bepalien van: Stuten en Reglementen van de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie?qdere uitvoeringsvoorschriften van organisatorische aard, welke door het bestuut van genoemde Stichting rdt gegeven binnen het kader en de doelstellingen van haar statuten en reglementen die zijn opgenomen Hoofdstuk 4 van deze CAD vormen een integraal onderdeel van deze CAD. Artikel 10 - en elheffing verplichtingen 1. a. Krachtens de bepalinge an de reglementen van het in artikel 9 bedoelde fonds is de werkgever voor de tijd waarop de werknerr in zijn dienst betaalde arbeid heeft verricht dan wel doorbetaling van loon heeft genoten, jegens hem gouden tot het storten van de voorgeschreven bijdragen en doelheffingen in het in artikel 9 genoemde fo4s en conform het doelheffingenoverzicht bijlage A, met dien verstande dat die verplichtingen over zaterden en zondagen niet op de werkgever rusten, tenzij de op zaterdag en zondag verrichte arbeid aanvingor uur en/of eindigde na uur, waarbij de normale arbeidsduur niet wordt overschreden.\ot de normale arbeidsduur worden eveneens gerekend de uren vrijaf die de werknemer opneemt in de van vrije tijd, gelijk aan de duur van het overwetk. b. De werkgever betaalt hetgeen hij ten aanzieh\van een bij hem in dienst zijnde werknemer aan doelheffingen en bijdragen is verschuldigd aan\et in artikel 9 genoemde fonds aan de STIFA dan wel aan APG. c. De werkgever dient per loonbetalingtijdvak van vier ken of een kalendermaand de uit lid la voortvloeiende door hem verschuldigde bijdragen en dà,jheffingen aan de STIFA dan wel aan APG te betalen. Deze betaling dient binnen 14 dagen na afloop v elk hiervoor bedoeld loonbetalingtijdvak te geschieden. \\ d. De in lid la bedoelde doelheffingen en bijdragen dienen te worn vastgesteld aan de hand van een door APG dan wel de STIFA aan de werkgever te verstrekken doe theffingenoverzicht, zoals opgenomen in bijlage A. e. Indien door de werkgever geen bijdragen als bedoeld in lid la van dit Nkel voor een bij hem in dienst zijnde werknemer worden gestort, ontvangt de betreffende werknemer, ihien sprake is van tien weken of meer achterstand, daarvan melding. f. Als de werkgever niet voldaan heeft aan de verplichtingen als bedoeld in het v ge lid onder c voor wat betreft de opgave van de verschuldigde doelheffingen is de werkgever vaststellin srente verschuldigd met ingang van dag 15 na afloop van het desbetreffende loonbetalingstijdvak. De ststellingsrente is gelijk aan de wettelijke tente. g. Als de werkgever niet voldaan heeft aan de verplichtingen als bedoeld in het vorige lid der c voor wat betreft tijdige betaling van de verschuldigde doelheffingen is de werkgever invorderingsrèite verschuldigd met ingang van dag 15 na afloop van de dag waarop de doelheffing is vastgeeld. De invorderingsrente is gelijk aan de wettelijke rente. Artikel 11 - Invordering en sanctionering 1. a. Indien de werkgever zijn bijdrage- en doelheffing verplichtingen jegens het in aftikel 9 genoemde f ds niet nakomt, heeft dit fonds, alsmede APG en de STIFA een zelfstandig recht op invordering jegens d werkgever. b. In geval van nalatigheid door een werkgever is de invorderingsgerechtigde (STIFA c.q. APG) bevoegd nadere incassomaatregelen te treffen, alsmede de wettelijke rente over de achterstallige bedragen te heffen. De kosten van invordering zullen op de betreffende werkgever worden verhaald. 2. Achterstand in het nakomen door de werkgever ten aanzien van de in aftikel neergelegde verplichtingen kan voor de werknemer een dringende reden opleveren, als bedoeld in aftikel 7:679 BW, tot onmiddellijke beeindiging van de dienstbetrekking. 10

17 Na N HOOFDSTUK 4 - STATUTEN EN REGLEMENTEN SOCIAAL EN WERKGELEGENHEIDSFONDS TIMMERINDUSTRIE STATUTEN Si ICHTING SOCIAAL EN WERKGELEGENHEIDSFONDS TIMMERINDUSTRIE Artikel 1 - duur en zetel Naam, zetel enjur 1. De stichting dçaagt de naam: Stichting Socraal en Werkgelepenheidsfonds Timmerindustrie. 2. De stichting heehaar zetel te Bussum. 3. De stichting is opg richt voor onbepaalde tijd. Artikel 2 - Definities In deze statuten wordt verstaan o er: a. SSWT: de in artikel 1 genoeqe stichting; b. deze CAO: de Collectieve Arbeitjsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie; c. werkgever: de werkgever in de n van deze CAD; d. werknemer: de werknemer in de n van deze CAD; e. werkgeversorganisaties: de werkg\versorganisatie die partij is bij deze CAD; f. werknemersorganisaties: de werknérnersorganisaties die partij zijn hi] deze CAD g. bestuur: het bestuur als bedoeld in aftikl 5 van de statuten; h. STIFA: de te Bussum gevestigde stichtingtichting Fondsen Administratie Timmerindustrie; i. APG: de ondernemingen onder leiding van d te Heerlen gevestigde naamloze vennootschap: APG Groep NV.; j. reglementen: de betreftende reglementen vane SSWT zoals bedoeld in artikel 8 van de statuten; k. bedrijfstak: de Timmerindustrie waaronder wordverstaan de werkgevers en werknemers waarop deze CAD van toepassing is; Artikel 3 - Doel 1. De SSWT heeft ten doel het financieren en subsidiëren van a iviteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak. Dit doel workin lid 2 van dit artikel nader uitgewerkt. 2. Dnder het doel van de SSWT als bedoeld in lid 1 wordt begrepen\ a. het financieren, subsidiëren en coördineren van projecten gerictt op het bieden van werk binnen en buiten de bedrijfstak aan langdurig werklozen en andere met we tloosheid bedreigde werknemers vallende onder deze CAD; b. het bevotderen, coordineren, begeleiden, verzorgen en financieren in om-, her- en bijscholingsprojecten ten behoeve van werknemers binnen en buiten bedri]fstak, vallende onder deze CAD; c. i. het financieren en subsidiëren van opleidings- en ontwikkeiingspro]eten ten behoeve van werknemers in de bedrijfstak vallende onder deze CAD vooftvloeiende\it de deelneming aan en de ontwikkeling van (beroeps)opleidingen en cursussen aismede het be)orderen van de kwaliteit hiervan ter bewerkstelliging c.q. ter verhoging van de vakbekwaamheid v de werknemers; ii. het financieren en subsidieren van opleidings- en ontwikkelingspro]ecten tehbehoeve van werknemers in de bedri]fstak vallende onder deze CAD vooftvloeiende uit de çbeleids)activiteiten en pro]ecten op het gebied van de arbeidsvoorwaarden (inclusief de voorlichtin g over en de naleving hiervan), de verbetering van de werkprocessen in het kader van de arbeidsomstandigheden en de (duurzame) inzetbaarheid van de werknemers; d. het financieren van de kosten van uitkeringen in geval van overli]den of blijvende invaftiteit als gevoig van een ongeval. e. het verstrekken van aanvullingen op werknemersverzekeringen aan werknemers in de bethçijfstak; f. het voorzien in een vergoedingsregeling verband houdend met het vervoer van het stoffelijk\ overschot van werknemers in de bedrijfstak; g. het voorzien in een vergoedingsregeling bi] re-integratie ten behoeve van werknemers in de bedrijfstak; h. het voorzien in een vergoedingsregeling aan werkgevers bi] verlof wegens palliatief- en rouwverlo i. het verstrekken van uitkeringen (ter vervanging van arbeidsinkomsten) aan degenen die, indien zi] daarvoor conform de reglementen in aanmerking komen, vrijwillig hun dienstverband in de 11

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 BTER 2008-2012 integraal - 1 - TOELICHTING Minimum CAO De CAO Bedrijfstakeigen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE BOUWNIJVERHEID

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE BOUWNIJVERHEID COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 JANUARI 2011 TOT EN MET 31 DECEMBER 2015 Wijziging per 22 september 2011 Wijziging per 16 maart 2012 Wijziging per 4

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEI DSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE BOUW NIJVERHEID

COLLECTIEVE ARBEI DSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE BOUW NIJVERHEID COLLECTIEVE ARBEI DSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE BOUW NIJVERHEID 1 JANUARI 2006 TOT EN MET 31 DECEMBER 2010 Initiële avv: 24 december 2006 Eerste wijziging: 25 januari 2007 Tweede wijziging:

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 Collectieve arbeidsovereenkomst De ondergetekenden de Koninklijke Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage III Statuten Stichting Arbo Flexbranche 23

Bijlage III Statuten Stichting Arbo Flexbranche 23 Inhoud Inhoud Bladzijde Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Werkingssfeer 2 Artikel 3 Stichting Fonds Uitzendbranche 3 Artikel 4 Verplichtingen Uitzendonderneming 3 Artikel 5 Dispensatie 4 Artikel

Nadere informatie

Partij(en) te ener zijde: Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU);

Partij(en) te ener zijde: Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU); 1 juni 2011 Staatscourant 2011, 4012 Uitzendbranche Sociaal Fonds 2011/2014 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN WATERBOUW

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN WATERBOUW COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN WATERBOUW 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011 1 INHOUD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN WATERBOUW 1 april 2010 TOT

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN waterbouw 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN WATERBOUW 1 april 2011 tot en met

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS Januari 2007 Tussen - de Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (BODEPA), gevestigd te Den Haag;

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4163 13 maart 2014 Metalektro Arbeidsmarkt en Opleiding 2014/2016 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE Maart 2012 Artikel 1 Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Dranken". 2. Zij heeft

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 1 APRIL 2004 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

CAO Bioscoopbedrijf 2011. CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011

CAO Bioscoopbedrijf 2011. CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011 CAO Voor het Bioscoopbedrijf 2011 1 Artikel 1 DEFINITIES a. werkgever iedere - bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten aangesloten - natuurlijke of rechtspersoon die in de vorm van onderneming

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Tussen: 1. Transport en Logistiek Nederland, gevestigd te Zoetermeer; Vereniging Verticaal Transport,

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 cao-tekst 20-3-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Werkingssfeer... 7 Artikel 1: Definities...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Geldig van 1 februari 2008 tot en met 30 november 2009 1 A-deel_voorwoord Met werkgever(s) en werknemer(s) worden in deze CAO zowel mannen als vrouwen bedoeld. Artikel(leden)

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING VNO-NCW. per 12 juli 2010. van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN VERENIGING VNO-NCW. per 12 juli 2010. van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. gevestigd te s-gravenhage STATUTEN per 12 juli 2010 van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VNO-NCW gevestigd te s-gravenhage 1 INHOUDSOPGAVE NAAM EN ZETEL...2 DOEL...2 SPECIFIEKE SAMENWERKINGSVERBANDEN...3

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Geldig van 1 april 2011 tot en met 30 april 2013 1 A-deel_voorwoord Met werkgever(s) en werknemer(s) worden in deze CAO zowel mannen als vrouwen bedoeld. Artikel(leden)

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2007-2008 Deze CAO-gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 april 2007 t/m 31 maart 2008. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere ingangsdatum. In dat geval wordt dit bij de

Nadere informatie