OTVA 2 0 JULJ Bussum, 20 juli Betreft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OTVA 2 0 JULJ 2015. Bussum, 20 juli 2015. Betreft"

Transcriptie

1 694 OTVA 2 0 JULJ 2015 vakraad voor de timmerfabrieken Nw. s-gravelandseweg 16 Postbus AA Bussum Telefoon Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Telefax t. a. v. Ditectie UA W (Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaarden Wetgeving) Postbus LV DEN HMG Bussum, 20 juli 2015 Betreft AW verzoek tussentijdse wijzigingen CAO Sociaal en Werkgelegenheids fonds Timmerindustrie,1 januari 2014 tot en met 31 december 2018, CAO nr.1930 Geachte mevrouw/heer, Namens CAD Partijen bij de Timmerindustrie bericht ik u hierbij dat ik via de CAD online aanmeldingsprocedure inmiddels de CAC Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmer industrie 1 januari 2014 tot en met 31 december2018 heb aangemeld. Hierbij dien iktevens online ons verzoek tot een Algemeen Verbindend Verkiaring in. Wijzigingen/inhoude!ijke to elichting De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige tekst leest u in bijgevoegd overzicht bijlage 3. (In de CAD tekst worden de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie met een * sterretje voor de tekst aangegeven) Deze!fde iooptijd en aangepaste werkingss feet tekst CAD partijen bereikten op 9 april 2015 een CAD akkoord voor deze tussentijdse wijzigingen binnen een ongewijzigde Iooptijd; t.w. van 1 januari 2014 tot en met 31 december De Algemeen Verbindend Verklaring voor deze TTW wordt dan ook aangevraagd vanal de dag na de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant tot en met 31 december De tekst van de werkingssfeer is ter wille van de Ieesbaarheid in twee delen geknipt; één deel is opgenomen onderartikel 1 Definities, t.w. in de nieuwe eden 13, 14 en 15; het andere deel bleef vermeld onder Artikel 2 Werkingssfeer en hieraan werd een bepaling toegevoegd (zie bijlage 3 overzicht wijzigingen). Parhjen De CAD is afgesloten tussen de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), gevestigd te Bussum, FNV gevestigd te Amsterdam en CNV Vakmensen gevestigd te Utrecht. De nieuwe statuten van FNV en NBvT zend ik u (voor uw archief) bij het nagenoeg gelijktijdig ingediende AVV verzoek voor de CAD Timmerindustrie.

2 Vervoig brief AW verzoek TTW CAD SSWT Betrokken werknemers/representativiteit Het aantal werknemers dat onder de CAD valt is Het aantal werknemers dat werkzaam is bij direct aan de CAO-gebonden bedrijven (lidbedrijven van de NBvT) is 4780 Het totaal aantal bedrilven dat onder de werkingssfeer valt is 703 Het aantal bedrijven dat lid is van de werkgeversorganisatie NBvT bedraagt 208 De representativiteitquote is derhalve (4780:7928) x 100% 60%. Voor uitleg van o.a. de gebruikte bronnen en de onderzoeksmethoden verwijs ik Li gaarne naar Bijlage 1: representativiteit CAD voor de Timmerindustrie Bijlage 2: toelichting over de representativiteitgegevens Mocht u vragen hebben over de nieuwe aanpassingen, dan stel ik het zeer op prijs indien u (alvorens Li eventueel ambtelijk renvooi zou moeten toepassen) vooraf kunt overleggen met ondergetekende. 1k ben echter op vakantie van 3 tot en met 21 augustus. In deze periode kunt u dan contact opnemen met de heer J.A. Zwaanenburg, voorzitter van de Vakraad en directeur van de NBvT, tel of h.zwaanenburgnbvt.nl 1k vertrouw erop u hiermede voldoende informatie te hebben verstrekt cm de AW procedure te starten. rirrfr, Secretatis CAO-Partijen voor de Timmerindustrie cc. de heer J.A. Zwaanenburg - NBvT Bijiagen 1. Representativiteit CAD (overzicht) 2, Toelichting over de representativiteit gegevens 3. Overzicht belangrijkste wijzig ingen

3 Vervolg brief AW verzoek TTW CAO SSWT Bijlage 1 Overzicht REPRESENTATIVITEIT CAO SSVVT 1 januaci 2014 tot en met 31 december 2018 Werkgevers wel lid van de NBvT % Werknemers bij leden van de NBvT % Werkgevers niet lid van de NBvT 495 = 70% Wecknemers bij niet-leden 3148 = 40% Totaal aantal werkgevers 703 Totaal aantal werknemers 7928

4 Vervoig brief AW verzoek TFW CAO SSWT Bijrage 2 Toelichting over de representativiteitgegevens Toelichting over de representativiteitgegevens behorende bij de aanvraag tot algemeen verbindend verkiaring TrW CAO SSWt I januari 2014 tot en met 31 december Direct aan de CAO gebonden werkgevers Het aantal direct aan de CAO gebonden werkgevers is 208 (peildatum I oktober 2014). Hiervan zijn 202 werkgevers gerelateerd door de ledenadministratie van de werkgevers vereniging de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, met het door de APG Groep NV. opgegeven aantal werkgevers. 6 (gedispenseerde) werkgevers zijn door dezelfde ledenadministratie gerelateerd met het door Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. opgegeven aantal werkgevers. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn populatie onderzoeken met als peildatum I oktober Direct aan de CAO gebonden werknemers en werknemers gebonden op basis van artikel 14 Wet op de CAC Het aantal direct aan de CAO gebonden werknemers en werknemers gebonden op basis van artikel 14 Wet op de CAO is Hiervan zijn 4397 werknemers afkomstig uit het registratiesysteem van de APG Groep N.V. en 383 werknemers zijn afkomstig uit de opgave door Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. Deze 383 werknemers zijn werkzaam bij gedispenseerde werkgevers. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn populatieonderzoeken van het aantal arbeidsverhoudingen per I oktobec Werkgevers gebonden door de werkingssfeer Het totaal aantal werkgevers dat onder de werkingssfeer van de CAO valt, is 703. Hiervan zijn 696 wetkgevers afkomstig uit het registratiesysteem van de APG Groep N.y. te Amsterdam. 7 (gedispenseerde) werkgevers zijn afkomstig uit de opgave door Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.y. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn popuatieonderzoeken van het aantal aange melde werkgevers per 1 oktober Werknemers gebonden door de werkingssfeer Het totaal aantal werknemers dat onder de werkingsfeer van de CAO valt, is Hiervan zijn 7529 werknemers afkomstig uit het registratiesysteem van de APG Groep N.y. en 399 werknemers zijn afkomstig uit de opgave door Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. Deze 399 werknemers zijn werkzaam bij gedispenseerde werkgevers. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn populatieonderzoeken van het aantal aangemelde arbeidsverhoudingen per I oktober De grenzen van het domein waarover de gegevens verzameld zijn, zijn gerelateerd aan de werkingssfeer van de CAO. In de werkingssfeer uitgesloten categorieën werknemers, t.w. met beroepscode 800 I zijnde 37 dga s zijn buiten de telling gehouden van de aantallen werknemers wel/niet gebonden door de werkingssfeer (betreft 22 dga s door CAO gebonden en 15 dga s in dienst bij niet eden)

5 Bijlage 3. Overzicht van de belangrijkste tussentijdse wijzigingen in CAO Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie I januari 2014 tot en met 31 december2016 In de integrale tekst worden deze wijzigingen met een * aangegeven. ide oude tekst van de Toelicj is overgebracht naar de Inleiding en wordt nu gedeeltelijk voor AVV aangeboden. 2. De duur van de overeenkomst (art. 12 hoofdstuk 5) De Iooptijd is ongewijzigd 1 januari 2014 tot en met 31 december Definitjes art. 1 nieuw eden 13, 14 en 15 betr. tekstwerkinqssfeer en art. 2 Werkingssfeet Tet wille van de leesbaarheid is de bestaande tekst in twee delen opgedeeld (de artt en 15). Daarnaast is onder art. 2 lid I t.w.: de hoofdzin, uitgebreid met een nieuwe bepaling:... is gericht op productie (respectievelijk) dienstverlening) voor of aan derden op het gebied van: - etc. Verder is overal na het woord kunststof het woord composiet toegevoegd. 4. De Stichting Vakraad; art. 5. Nieuw is Bijlage B Reglement Werkingssfeer (renvooi) 5 Beeindiging van de Declaratie regelinq Extra verloldagen oudere werknemers (Reglement bijlaqe 8) De tijdelijke vergoedingsregeling Extra verlofdagen oudere werknemers is beeindigd (was crisismaatregel). 6. BiIagen 9 en 10 resp. Fjnancieringsreglement en Uitkeringsreglement Vrijwillig Vervroegde Uittredinq -vervallen Deze regeling liep af (conform de Wet VPL) NBDe bijiagen die hierna komen zijn om deze reden vernummerd.

6

7 4 i2oi4totcnmct3idc

8 tlnlciding Hoofdstuk 1 Definities en Wcrkinga3fter 6 Artikcl 1 DcfiniticQ 6 *AftII(cI 2 Wcrkingssfccr 7 Hoofdstuk 2 Algcmcnc bcpalingcn 8 Aftikel 3 Vcrplichtingcn van wcrkgcvcrs cn wcrkncmcrs cn hun organbatics 8 Artikcl I Dc Stichting Vakraad voor dc Timmcrindustric 8 *Aftikpl 5 Wcrkingssfccrondcrzockcn 8 Aftilcel 6 Dbpcnoaticvcrockcn 8 Aftikel 7 Cc3chillcn Aftikcl 8 Nalcving 0 Hootdstuk 3 Eociaal en Wcrkgclcgcnhcidsfonds Timmcrindustric en Bijdragcvcrplichtingcn 10 Aftikol 0 Socinal cn Wcrkgclcgcnhcid3fond3 Timmcrindu3tric 10 Artikcl 10 Bijdragc cn doclhcffing vcrplichtingcn 10 Aftikel 11 Invordering cn sanctioncring 10 Hoofdstuk 4 Statuten en rcglcmcntcn Sociaal cn Wcrkgclcgcnhcidsfonds Timmcrindustrie 11 AftikcI 1 Naam, duur cn zctcl 11 Aftikcl 2 Dcfinitic3 11 Artikcl 3 Dod 11 Artikcl 4 Middclcn 12 Aftikcl 5 Bcatuur 12 Aftikcl 6 Bc3tuunvcrgadcringcn 12 Aftikcl 7 Bcstuursbcvocgdhcdcn cn vcrtcgcnwoordiging 13 Artikcl 8 Rcglcmcntcn 13 Artikcl 0 Dclcgatic 13 Artilccl 10 Dircetic en sccrctariaat 13 Aftikcl 11 Ccldmiddclcn 13 Artikcl 12 Bcstcding van dc gcldmiddclcn 13 Aftikcl 13 Bcgroting 11 Artikol 11 Jaarvcrslag, rckcning en vcrantwoording 11 Aftikcl 15 Statutcnwijziging 15 Aftilccl 16 Ontbinding cn liguidatic 15 Artikcl 17 Slotbcpaling 15 Bijlagcn 16 I Bijlagc 1 Cubsidiërings - flnancicringsrcglcmcnt Scholing en Wcrkgelcacnhcid 16 Bijlage 2 Rcglcmcnt Dcciarauc cursus en verlctkostcn Scholing en Wc de Stichting Sociaal Werkaeleacnheidsfonds Timmcrindustric BIagc 3 Rcglcmcnt Algcmcnc subsidicvoomaardcn Erkennen van Va Compctcntics (EVC) van dc Stichtina Sociaal cn Wcrkgclcgcnhcidafond: Bijlage 1 ubsidiërings en Financicringsrcglcmcnt Opiciding cn untwi Bijlagc 5 Rcglcment Vergoedina Wcrknemers in opicidina. Wcrkacvcn Samcnwcrkingsvcrbandcn Bijlagc 6 Rcglcmcnt Voorricning bij ongcval Bijlago 7 Algcmcnc en bijzonderc pollsvoorwaardcn Coflecticve ongcv Billapa 8 Reglement Aanvullingen op Wcrkncmcrsvcrzckcringcn in iii immcrindustric Bijlacic 0 flcglcmcnt Vcrvocr 3toffelijk overachot... as bijij9c iu ncgicmcnt itc intcgratic in dc Bijlagc 11 flcglcmcnt Palliatict en flniiw lof in dc bcdrijfstak Timmcrinaustric 38 Bijlagc 12 Rcglcmcnt Dcclaraticprc alliaticf en Rouwvcrlof in dc bcdrijfstak Timmcrindustric MI Bijlagc 13 Financicringsrcglcmcnt tic, R oah glcmcnt Aanvraag pr I door ontalan in dc b 2

9 noofdstuk 5 DC ovcrccnkomst Iii Aftikcl 12 Dc duur van dc ovcrccnkom3t 44 Aftikol 13 Wijzigingcn van dc ovcrccnkomst 44 Bijlagc A Ovcrzicht Doclhcffingcn 45 *Bijlpgc B Rcglcmcnt Wcrking33fccr 16 Bijlagc C Rcglcmcnt Dispcnsatic 19 Trcfwoordcnlijst Si 3

10 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOHST SOCIAAL EN WERKCELECENHEID5EONDS TIMMERINDUSTRIE 1 lanuari 2014 tot cn mct 31 dcccmbcr 2018 Tuzoon do ondorgotokondon: tic Nodorlandoc Branohovoroniging voor uc Timmorinduztrio, govoztigd to Bussum; nartil to onor 7iidr vordor ook to noomon worknnvorsorganizatio I 1. FNV. nnvrtiod to Amotordam; VU,%ilk..ii.J12fl, govostigd to Utrooht. partijon to andoro zijdo, vordor ook to noomon worknomoroorgonisatioz ; allo to dozor zako door hun rospootiovciijic voorzittoro on zoorotarizzon, is so navolgondo couootiovo arboidsov aangogaan. 4

11 694 *INLEIDING tdp 9 april 2015 bokrachtigdon CAD paftijon con niouwo CAD voor do Timmorindustrio on con niouwo CAD Sociaal on Workgologonhoidsfonds Timmorindustrio. Daar waar van bolang is, is in do tokst aangogovon Op wolko datum con rogoling ingaat of oindigon zal. Eon tokstgodoolto mct con * is con nicuwc tckst ton opzichto van con vorigo tckst. Loon, Functie en Gesprekkensysteem Timmerindustrie Het Loon, Functie (CATS )- en Gesprekkensysteem is uitgegeven in drie verschillende handboeken. De handboeken Functiesysteem, Loonsysteem en Gesprekkensysteem kunt u downloaden via of bestellen via telefoon Minimum CAO De CAD voor de Timmerindustrie en de CAD Sooiaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie zijn zogeheten minimum-cad s. Dat betekent dat in ondernemingen alleen in voor de werknemer gunstige zin van de CAD mag worden afgeweken. aigcmccn vcroinacna vcnunnng Door algomoon vorbindond vorkiaring (AW) zijn do moosto bopalingon van dozo CAD van toopassing voor allo workgovors on worknomors dio bij inworkingtroding of godurondo do looptijd van do AW ondor do workingssfoor vallon of komon to vallon. Sommigo bopalingon wordon bij hot vorzook tot AW buiton bosohouwing golaton. Dozo bopalingon zijn daarom sloohts bindond voor do goorganisoordo workgovors on hun worknomors. Bovondion komt hot voor dat hot Ministorio van Sooialo Zakon on Workgologonhoid bopalingon buiton do AVV Iaat. Dok dozo bopalingon zijn sloohts bindond voor do goorganisoordo workgovors on hun worknomors. CAD bopalingon dio naar hun aard niot voor AVV in aanmorking komon zijn bijvoorboold bopalingon ovor ponsioonon, horiorzokoring van oigon risioo s van workgovors on bopalingon dio goon vorband houdon mot arboid. In hoovorro ook andoro bopalingon buiton do AVV blijvon, zal blijkon uit do bohandoling van hot AW vorzoolc door hot Ministorio van Sooialo Zalcon on Workgologonhoid. In hot AVV bosluit is to vindon wolico bopalingon binnon do AVV vallon. Hot bosluit tot AW wordt door hot Ministoric van Sooialo Zakon on Workgologonhoid gopubliooord op do sito van do dirootio Uitvooringstakon Arboidsvoorwaardonwotgoving ( on op do sito van do Staatsoourant ( Do AVV troodt in working op do oorsto dag na publioatio van hot bosluit in do Staatsoourant, dan wol op do in hot bosluit gonoomdo datum, on loopt tot uitorlijlc do oinddatum van do CAD Dit CAD Boolcjo is oon uitgavo van partijon botrolcicon bij do CAD Sooiaal on Workgologonhoidsfonds Timmorindustrio on do CAD voor do Timmorindustrio. Niots uit dozo uitgavo mag wordon vormonigvuldigd on/of oponbaar gomaalct wordon door middol van druk, fotolcopio, miorofilm, opnamo in oon goautomatisoord of op wrlkr ollodig of onjuist is fl An,_.. A;,.. I ci 5

12 - Onder - de - de HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES EN WERKINGSSFEER Artikel 1 - Definities 1. Onder deze collectieve arbeidsovereenkomst (nader ook genoemd deze CAD) wordt verstaan de overeenkomst met de daarbij behorende bijiagen, statuten en reglementen, welke een integraal onderdeel van deze CAD uitmaken Onder werkgever wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, bij een bedrijfsuitvoering als bedoeld in artikel 2, in Nederland arbeid doet vetrichten door één of meer werknemers. werkgever wordt eveneens verstaan een samenwerkingsverband welke is opgericht met het doel om met een (jeugdige) werknemer een arbeidsovereenkomst te sluiten en deze een opleiding te geven volgens de richtlijnen van de Iandelijke organen zoals genoemd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, (Staatsblad 2004, 353). 3. Onder werknemer wordt verstaan hij/zij die in Nederland werkzaam is ingevolge een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek bij een werkgever als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Niet als werknemer wordt beschouwd: vakantiewerker; stagiair(e) 4. Onder jeugdige werknemer wordt verstaan een werknemer beneden de leeftijd van 22 jaar. 5. Onder voiwassen werknemer wordt verstaan een werknemer van 22 jaar en ouder. 6. a. Onder garantieloon wordt verstaan het loon waarop de werknemer, na toepassing van artikel 23 of 26 krachtens artikel 28 van de geldende CAD voor de Timmerindustrie per 4 weken of per kalendermaand recht kan doen gelden. b. Onder individueel overeengekomen loon ( grondslag BTER loon) wordt verstaan het loon waatop de werknemer krachtens zijn arbeidsovereenkomst recht heeft. 7. Onder Vakraad wordt verstaan een door partijen ingesteld orgaan waarin wetkgevers en werknemers zitting hebben op basis van gelijkheid. 8. Onder doelheffingenoverzicht (zoals opgenomen in bijiage A) wordt verstaan het door partijen vast te stellen overzicht waarin opgenomen hetgeen de werkgever in relatie tot het voor de werknemer geldende maand of 4-weken loon verschuldigd is aan doelheffingen en bijdragen ten behoeve van de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (bestaande uit doelheffingen voor scholing & werkgelegenheid, opleiding & ontwikkeling, vervroegd uittreden, de collectieve ongevallenverzekering, aanvullingen op werknemersverzekeringen, vervoer stoffelijk overschot, re-integratie, palliatief- en rouwverlof en pensioenpremie). 9. a. Onder OR of Ondernemingsraad wordt verstaan een ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. b. Onder Personeelsvertegenwoordiging of PVT wordt verstaan het vertegenwoordigend orgaan van werknemers zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. c. Onder Personeelsvergadering wordt verstaan de vergadering zoals bedoeld in de artikelen 35b en 36a van de Wet op de Ondernemingsraden, t.w. een bijeenkomst met het voltallige personeel die tenminste twee maal per jaar moet worden gehouden en waarin bestuurder en werknemers van de onderneming overleggen over onderwerpen die de onderneming en de positie van de werknemers betreffen. 10. Onder STIFA wordt verstaan de Stichting Fondsen Administratie Timmerindustrie te Bussum. 11. Onder APG wordt verstaan de ondernemingen onder leiding van de te Heerlen gevestigde naamloze vennootschap: APG Groep N.y 12. a. Met gehuwde werknemer wordt gelijkgesteld de (on)gehuwde werknemet die duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een andere (on)gehuwde en dit door middel van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst en/of partnerregistratie aan de werkgever bekend heeft gemaakt. b. Met echtgeno(o)t(e) wordt gelijkgesteld de (on)gehuwde partner waarmee een werknemer in de zin van deze CAD een gezamenhijke huishouding voert en dit door middel van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst en/of partnerregistratie aan de werkgever bekend heeft gemaakt. c. Met huwelijk wordt gelijkgesteld het geregistreerde partnerschap. 6

13 - het - het - wagenbouw - de - de geldt *13. Onder timmetwerk worden onder meer begrepen: vervaardigen van (kunststof/composiet) kozijnen, ramen, trappen, deuten, gevelvuflende elementen, andere houtconstructies zoals haspels en betonmallen alsmede decoratieve producten van hout voor de particuliere tuin; - de producten in het kader van de lijm- en/of houtbouw, zoals gelijmde dragende houtconstructies, kapelementen, uit elementen opgebouwde demontabele keten, hallen, scholen, zomerhuisjes en dergelijke alsmede onderdelen van bouwsystemen zoals bijvoorbeeld scheidingswanden. 14. Dnder vervaardigen van timmerwerk wordt mede begtepen: het op de bouwplaats stellen en afwerken van in eigen fabriek geteed gemaakte producten; 15. Onder houtbouw wotdt mede begrepen: vervaardigen en toeleveren van alle verplaatsbare houten verblijfsruimten als verzamelnaam van twee sooften producten, te weten: ruimten die in een onderneming geheel gebruiksklaar gemaakt worden en waatvoor op de plaats van bestemming geen of zo goed als geen verdere bewerking meet nodig is; systeembouw: dat is het procedé en alle variaties daatop waarbij voot zover uitsluitend of in hoofdzaak -gemeten naar de loonsom- bouwelementen van hout en kunststof/composiet in de fabtiek wotden gemaakt maar op de plaats van bestemming worden gemonteerd. voot zover de wagens naar bestemming niet mobiel zijn en de vetvoetsfunctie ondergeschikt is, zoals houten stacaravans, keet-, schaft- en woonwagens en casco-opbouw waarondet wordt verstaan: de houten opbouw van casco s van beton en/of staal met als eindproduct het woonschip; - het op de bouwplaats stellen en afwerken van in eigen fabtiek gemaakte ptoducten. *Artikel 2 - Werkingssfeer 1. De bepalingen van deze CAD zijn van toepassing op ondernemingen of afdelingen van ondernemingen waatin het bedrijf uitsluitend of in hoofdzaak -gemeten naat de loonsom- is gericht op productie (respectievelijk dienstverlening) voor of aan derden op het gebied van: a. het met gemechaniseerde productiemiddelen vervaardigen van timmerwerk van hout of kunststof/composiet; b. de vervaardiging van timmetwerk, maar waarin tevens de activiteiten zijn gericht op verhuut en lease; c. het verrichten van loon-, zaag en/of schaafwetk, direct ten behoeve van de verveardiging van timmerwerk; d. de vervaatdiging van kunststof/composiet timmerwerk en waar niet tevens de CAD Metaal en Techniek en/of de CAD voor de Kunststof- en Rubberindustrie van toepassing is. 2. Deze CAD is niet van toepassing op: a. Ondernemingen of delen van ondernemingen, waarvoor de CAD voor de Groothandel in Hout c.q. de algemeen verbindend verklaring van deze CAD van toepassing is; b. Werkzaamheden die resulteren in het optrekken van een traditioneel bouwwerk; c. Een timmerfabriek die onderdeel is van een onderneming, waarvoor de landelijke CAD voor het Bouwbedrijf of een in haar plaats getreden regeling en de ptoducten van bedoelde timmerfabriek in hoofdzaak worden gebruikt in het kader van de bouwwerkzaamheden van die onderneming. d. Deze CAD is eveneens niet van toepassing op de navolgende ondernemingen: Berkvens Deurenfabriek BV te Someren, Berkvens Houtindustrie Nederland BV te Someten, Java Deurenfabriek BV te Velsen, KegroDeuren BV te Groesbeek, alsmede Svedex BV en Svedex Deuren BV te Varsseveld. 7

14 De HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEPALINGEN Aftikol 3 Vcrplichtingcn van wcrkgovcrs en werknemers en... organisaties 1. Werkgevoro on workncmorsorganisatios vorbindcn zich hun voile modcworking tc zullon vorlonon pan dc naleving van do bopalingon van doze CAO en do voile aansprakolijkhoid to zullon aanvaarden voor awe handolingcn tor uitvooring van do door hen gonomon boshssingon, waardoor inbreuk wordt gcmaakt op do bepalingen van doze CÁO. 2. Zij vorbinden zich voofto do nodigo maatrogolon ten aanzien van hun loden to zullon nomen, tonoinde do naloving van doze CÁO to bovordoron; tovons vorklaart iodcro organisatlo zich aansprakolijk voor allo handolingon van haar loden, waardoor inbrouk wordt gomaalct op do bopalingon van doze CÁO, bohoudons voor zovor doze handolingon in strijd zijn met haar bosluiton of maatregelon. 3. Do worknomersorganisaties verbinden zich godurondo do tijd, dat do bepalingen van doze CÁO van kracht zijn, bij do loden van do doelnomondo workgoversorganizaties goon actio to vooron on goon stakingon too to passon wolko beogen wijziging to brongon in doze ovoroonkomst. 4. Voor zovor eon staking of actic op grond van hot bcpaaldo in lid 3 niet uitgosloton is on die eon aangologonhoid botroft wolko uitsluitond do bodrijfstak of ondornemingon aangaat, zal oorst gotracht wordon via ovorirn tusson paftijon Hi doze CÁO eon oplossing to vindon. S. Do worknrvorsorganisatio verbindt zich voor do duur van uezo CÁO goon uitsluiting op do loden van do doolnomondo worknomorsorganisatios passon vorlonon wannoor één of moor van zijn loden daaftoo mocnqcnj ovorgaan. 4 - Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie 1. N&çor de werkgevers- en werknemersorganisaties is een orgaan ingesteld genaamd De Vakraad voor de TirItm,erindustrie, hierna te noemen de Vakraad. In dit orgaan hebben werkgevers en werknemers zitting b.gbasis van gelijkheid. 2. De Vakraad Isevoegd uit zijn midden instanties of commissies in te stellen bestaande uit ten minste één werkgevers- een werknemerslid. *Afti kel S - Werkingssfeeronderzoeke 1. Onder werkingssfeeronderzoeken wordsçtaan onderzoeken naar de vraag of ondernemingen werkzaamheden verrichten of gaan verrichteit4e al dan niet onder de werkingssfeer vallen van de CÁO voor de Timmerindustrie en de CAO Sociaal en Welegenheidsfonds Timmerindustrie. 2. De Vakraad stelt namens paftijen werkingssfeeronder1(en in indien gerede twijfel over de toepasselijkheid van de CÁO bestaat, zulks ter beoordeling aan de Vakraad. Een melding wordt schriftelijk ingediend bij de Vakraad (Postbus 24, 1400 ÁÁ 3. De Vakraad is namens paftijen beslissingsbevoegd om uitspraken > Qen over de werkingssfeeronderzoeken. 4. De procedure, bevoegdheden en werkwijze zijn neergelegd in het reglement kingssfeer. ea roglomont maakt als blago B dool uit van doze CÁO. Áftikel 6 - Dispensatieverzoeken 1. Onder dispensatieverzoek wordt verstaan een verzoek van een werknemer of werkgever tot dis satie van (een deel van) een of meer bepalingen van de CÁO voor de Timmerindustrie en de CÁO Sociaal Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 2. Een dispensatieverzoek wordt schriftelijk ingediend bij de Vakraad (Postbus 24, 1400 ÁÁ Bussum). 3. De Vakraad is namens paftijen bij de CÁO beslissingsbevoegd om uitspraken te doen. 8

15 - de - een 4. De procedure, bevoegdheden en werkwijze zijn in het reglement Dispensatie neergelegd. Dit reglement Nmakt als bijiage C deel uit van deze CAD. Artikel 7 - chillen 1. Onder geshn wordt verstaan geschillen tussen hen op wie deze CAD van toepassing is of wordt verklaard (inciutcontracterende organisaties) die betrekking hebben op: - de interpretatie tde CAD voor de Timmerindustrie en de CAD Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie; toepassing van een df qieer regelingen van de CAD voor de Timmerindustrie en de CAD Sociaal en Werkgelegenheidsfonds TimNrindustrie; tussen werkgever en werkiemer bestaand(e) arbeidsovereenkomst of reglement in de zin van artikel 7:613 8W; - enige andere tussen werkgever en wmer bestaande arbeidsvoorwaarden in de ruimste zin. 2. De Vakraad is namens partijen beslissingsbev om uitspraken te doen over geschillen die hun oorsprong vinden in deze CAD. 3. Een verzoek om een uitspraak te doen in een geschil woi 24, 1400 AA Bussum). iftelijk ingediend bij de Vakraad (Postbus Artikel 8 - Naleving 1. De werkgever is gehouden de bepalingen van de CAD voor de Timmerindustrie Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie na te leven. CAD Sociaal en 9

16 - de - alsook - Sociaal Bijdrage- \ HOOFDSTUK 3 - SOCIAAL EN WERKGELEGENHEIDSFONDS TIMMERINDUSTRIE EN BIJDRAGEVERPLICHTINGEN Aftike en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie De bepalien van: Stuten en Reglementen van de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie?qdere uitvoeringsvoorschriften van organisatorische aard, welke door het bestuut van genoemde Stichting rdt gegeven binnen het kader en de doelstellingen van haar statuten en reglementen die zijn opgenomen Hoofdstuk 4 van deze CAD vormen een integraal onderdeel van deze CAD. Artikel 10 - en elheffing verplichtingen 1. a. Krachtens de bepalinge an de reglementen van het in artikel 9 bedoelde fonds is de werkgever voor de tijd waarop de werknerr in zijn dienst betaalde arbeid heeft verricht dan wel doorbetaling van loon heeft genoten, jegens hem gouden tot het storten van de voorgeschreven bijdragen en doelheffingen in het in artikel 9 genoemde fo4s en conform het doelheffingenoverzicht bijlage A, met dien verstande dat die verplichtingen over zaterden en zondagen niet op de werkgever rusten, tenzij de op zaterdag en zondag verrichte arbeid aanvingor uur en/of eindigde na uur, waarbij de normale arbeidsduur niet wordt overschreden.\ot de normale arbeidsduur worden eveneens gerekend de uren vrijaf die de werknemer opneemt in de van vrije tijd, gelijk aan de duur van het overwetk. b. De werkgever betaalt hetgeen hij ten aanzieh\van een bij hem in dienst zijnde werknemer aan doelheffingen en bijdragen is verschuldigd aan\et in artikel 9 genoemde fonds aan de STIFA dan wel aan APG. c. De werkgever dient per loonbetalingtijdvak van vier ken of een kalendermaand de uit lid la voortvloeiende door hem verschuldigde bijdragen en dà,jheffingen aan de STIFA dan wel aan APG te betalen. Deze betaling dient binnen 14 dagen na afloop v elk hiervoor bedoeld loonbetalingtijdvak te geschieden. \\ d. De in lid la bedoelde doelheffingen en bijdragen dienen te worn vastgesteld aan de hand van een door APG dan wel de STIFA aan de werkgever te verstrekken doe theffingenoverzicht, zoals opgenomen in bijlage A. e. Indien door de werkgever geen bijdragen als bedoeld in lid la van dit Nkel voor een bij hem in dienst zijnde werknemer worden gestort, ontvangt de betreffende werknemer, ihien sprake is van tien weken of meer achterstand, daarvan melding. f. Als de werkgever niet voldaan heeft aan de verplichtingen als bedoeld in het v ge lid onder c voor wat betreft de opgave van de verschuldigde doelheffingen is de werkgever vaststellin srente verschuldigd met ingang van dag 15 na afloop van het desbetreffende loonbetalingstijdvak. De ststellingsrente is gelijk aan de wettelijke tente. g. Als de werkgever niet voldaan heeft aan de verplichtingen als bedoeld in het vorige lid der c voor wat betreft tijdige betaling van de verschuldigde doelheffingen is de werkgever invorderingsrèite verschuldigd met ingang van dag 15 na afloop van de dag waarop de doelheffing is vastgeeld. De invorderingsrente is gelijk aan de wettelijke rente. Artikel 11 - Invordering en sanctionering 1. a. Indien de werkgever zijn bijdrage- en doelheffing verplichtingen jegens het in aftikel 9 genoemde f ds niet nakomt, heeft dit fonds, alsmede APG en de STIFA een zelfstandig recht op invordering jegens d werkgever. b. In geval van nalatigheid door een werkgever is de invorderingsgerechtigde (STIFA c.q. APG) bevoegd nadere incassomaatregelen te treffen, alsmede de wettelijke rente over de achterstallige bedragen te heffen. De kosten van invordering zullen op de betreffende werkgever worden verhaald. 2. Achterstand in het nakomen door de werkgever ten aanzien van de in aftikel neergelegde verplichtingen kan voor de werknemer een dringende reden opleveren, als bedoeld in aftikel 7:679 BW, tot onmiddellijke beeindiging van de dienstbetrekking. 10

17 Na N HOOFDSTUK 4 - STATUTEN EN REGLEMENTEN SOCIAAL EN WERKGELEGENHEIDSFONDS TIMMERINDUSTRIE STATUTEN Si ICHTING SOCIAAL EN WERKGELEGENHEIDSFONDS TIMMERINDUSTRIE Artikel 1 - duur en zetel Naam, zetel enjur 1. De stichting dçaagt de naam: Stichting Socraal en Werkgelepenheidsfonds Timmerindustrie. 2. De stichting heehaar zetel te Bussum. 3. De stichting is opg richt voor onbepaalde tijd. Artikel 2 - Definities In deze statuten wordt verstaan o er: a. SSWT: de in artikel 1 genoeqe stichting; b. deze CAO: de Collectieve Arbeitjsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie; c. werkgever: de werkgever in de n van deze CAD; d. werknemer: de werknemer in de n van deze CAD; e. werkgeversorganisaties: de werkg\versorganisatie die partij is bij deze CAD; f. werknemersorganisaties: de werknérnersorganisaties die partij zijn hi] deze CAD g. bestuur: het bestuur als bedoeld in aftikl 5 van de statuten; h. STIFA: de te Bussum gevestigde stichtingtichting Fondsen Administratie Timmerindustrie; i. APG: de ondernemingen onder leiding van d te Heerlen gevestigde naamloze vennootschap: APG Groep NV.; j. reglementen: de betreftende reglementen vane SSWT zoals bedoeld in artikel 8 van de statuten; k. bedrijfstak: de Timmerindustrie waaronder wordverstaan de werkgevers en werknemers waarop deze CAD van toepassing is; Artikel 3 - Doel 1. De SSWT heeft ten doel het financieren en subsidiëren van a iviteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak. Dit doel workin lid 2 van dit artikel nader uitgewerkt. 2. Dnder het doel van de SSWT als bedoeld in lid 1 wordt begrepen\ a. het financieren, subsidiëren en coördineren van projecten gerictt op het bieden van werk binnen en buiten de bedrijfstak aan langdurig werklozen en andere met we tloosheid bedreigde werknemers vallende onder deze CAD; b. het bevotderen, coordineren, begeleiden, verzorgen en financieren in om-, her- en bijscholingsprojecten ten behoeve van werknemers binnen en buiten bedri]fstak, vallende onder deze CAD; c. i. het financieren en subsidiëren van opleidings- en ontwikkeiingspro]eten ten behoeve van werknemers in de bedrijfstak vallende onder deze CAD vooftvloeiende\it de deelneming aan en de ontwikkeling van (beroeps)opleidingen en cursussen aismede het be)orderen van de kwaliteit hiervan ter bewerkstelliging c.q. ter verhoging van de vakbekwaamheid v de werknemers; ii. het financieren en subsidieren van opleidings- en ontwikkelingspro]ecten tehbehoeve van werknemers in de bedri]fstak vallende onder deze CAD vooftvloeiende uit de çbeleids)activiteiten en pro]ecten op het gebied van de arbeidsvoorwaarden (inclusief de voorlichtin g over en de naleving hiervan), de verbetering van de werkprocessen in het kader van de arbeidsomstandigheden en de (duurzame) inzetbaarheid van de werknemers; d. het financieren van de kosten van uitkeringen in geval van overli]den of blijvende invaftiteit als gevoig van een ongeval. e. het verstrekken van aanvullingen op werknemersverzekeringen aan werknemers in de bethçijfstak; f. het voorzien in een vergoedingsregeling verband houdend met het vervoer van het stoffelijk\ overschot van werknemers in de bedrijfstak; g. het voorzien in een vergoedingsregeling bi] re-integratie ten behoeve van werknemers in de bedrijfstak; h. het voorzien in een vergoedingsregeling aan werkgevers bi] verlof wegens palliatief- en rouwverlo i. het verstrekken van uitkeringen (ter vervanging van arbeidsinkomsten) aan degenen die, indien zi] daarvoor conform de reglementen in aanmerking komen, vrijwillig hun dienstverband in de 11

18 Mid dan I timmerindustrie en in aan deze bedrijfstak gelieerde ondernemingen of instellingen, die door het bestuur van de SSWT zijn toegelaten, beeindigen. 3. Qe verwezenlijking van de in lid 2 genoemde doelstellingen is opgedragen aan de SSWT en is of wordt niiideis reglementen die zijn opgenomen als bijlage 1 tot en met 17, welke een geintegreerd onderdeel uit aken van deze CAO, nader uitgewerkt. Artikel 4 - len De SSWT tracht dit Npel te bereiken door gelden te innen bij ondernemingen in de bedrijfstak en deze, met de andere baten van de WT, aan te wenden voor de financiering van de doelstellingen. Artikel 5 - Bestuur 1. Het bestuur van de SSW estaat uit tenminste zes eden, te weten tenminste drie werkgeversleden en tenminste drie werknemerskden. 2. De werkgeversleden worden noemd door de werkgeversorganisaties; de werknemersleden worden benoemd door de werknemersolanisaties. 3. Het bestuur kiest uit zijn midden èen voorzitter en vervolgens een secretaris. 4. Indien de voorzitter een werkgeversh is dan wordt de secretaris gekozen uit de werknemersleden; is de voorzitter een werknemerslid dan worde secretaris gekozen uit de werkgeversleden. 5. De bestuursleden worden benoemd voor\en periode van drie jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. 6. Aftredende bestuursleden komen voor herbepiqeming in aanmerking. 7. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig moiijk voorzien. 8. De organisatie die een bestuurslid benoemt, kan allen tijde dat bestuurslid ontslaan en in plaats daarvan een ander tot bestuurslid benoemen. Artikel 6 - Bestuursvergaderingen 1. De agenda voor de vergaderingen van het bestuur wordt met ventuele bijiagen door de in artikel 10 bedoelde ambtelijk secretaris casu quo directeur tenminste vier agen voor de vergadering aan de eden toegezonden. Stukken en voorstellen die zijn ingekomen nadat de genda is verzonden, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien hiertoe met volstrekte meerd çheid van stemmen besloten wordt. 2. Bij uitzondering kunnen, in spoedeisende gevallen ofwel in gevallen wrin geen twijfel mogelijk is, door de voorzitter en de secretaris voorlopige beslissingen en maatregelen wbiden genomen, die in de eerstvolgende vergadering van het bestuur ter bekrachtiging worden vooredragen. 3. In een vetgadering van het bestuur mogen geen besluiten worden genomen\als niet tenminste de helft van bet aantal werkgeversleden en ook de helft van het aantal werknemersledn aanwezig zijn. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten veftegenwàrdigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoepie, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optredn. 4. Indien in een vergadering van het bestuur meer werkgeversleden aanwezig zijn dan rknemersleden - of omgekeerd -, brengen de eden van de groep met de meeste aanwezigen samen venveel stemmen uit als de andere groep eden. 5. Over zaken wordt bij voorkeur mondeling en over personen schriftelijk gestemd. 6. Alle besluiten worden, behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 15 en 16 van deze st tuten, genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. 7. Indien de stemmen staken wordt de beslissing tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien op ie vergadering opnieuw de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn afgewezen zo bet een stemming over zaken betreft en zal, indien bet een stemming over personen betteft, bet lot beslisse 8. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 12

19 Bestuursbevoegdheden Besteding \M:ikel 7 - en vertegenwoordiging Het bestuur is belast met het besturen van de zaken van de SSWT, het beheer van haar vermogen, \alsmede het innen van de gelden en het doen van uitkeringen. Het bestuur is bevoegd, met qachtneming van het in deze statuten bepaalde, tot het aangaan van overeenkomsten, zoals bedoeld in artkkel 291 lid 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek. 2. Hetestuur beslist in alle zaken waarin de beslissing niet is opgedragen of gedelegeerd aan andere organ van de SSWT. 3. De SSW\wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur aismede door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. 4. Een niet vol hg bestuur blijft bevoegd. Artikel 8 - RegIemente \ 1. Het bestuur kan voor d uitvoering van zijn taak een of meer reglementen vaststehhen. 2. Een besluit tot vaststehhing van een reglement wordt niet genomen dan nadat drie weken zijn verstreken sinds de dag waarop het oorstel van een (uitvoerings)reglement is toegezonden aan de werkgevers- en de werknemersorganisaties\ 3. In geval van wijziging van eeñreglement zijn de voorgaande eden van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 4. De in lid 1. bedoelde reglementert\mogen geen bepahingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten. Artikel 9 - Delegatie 1. Het bestuur kan uitdrukkelijk omschreven bëoegdheden delegeren aan STIFA dan wel aan APG en/of aan door het bestuur, al dan niet geheel ult zijn midden, benoemde paritaire commissies waarbij aan deze commissies toestemming kan worden verlend, volgens door het bestuur te stellen richthijnen, een deel van deze bevoegdheden weer over te dragenan STIFA casu quo APG. De gedelegeerde bevoegdheden worden door de commissies dan wel STIFA casu quo APG uitgeoefend onder toezicht en verantwoordehijkheid van het bestuur. 2. Het administratief en geldehijk beheer wordt onder vera twoordehijkheid van het bestuur uitgevoerd. Artikel 10 - Directie en secretariaat Het bestuur laat zich bi] de vervulling van zijn taak terzijde staan door en ambtehijk secretaris casu quo door een directeur. Artikel 11 - Geidmiddelen 1. De geldmiddelen van de SSWT bestaan uit: N a. bijdragen van werkgevers, welke zijn vastgesteld bi] of krachtens een bepng van deze CAO of, bij gebreke daarvan, bi] een door het bestuur van de SSWT vastgesteld reglemt; b. hetgeen door erfstelhing, legaat of schenking wordt verkregen; C. de inkomsten uit bet vermogen van de SSWT; d. renten; e. overheidssubsidies; f. geldleningen; g. andere inkomsten en toevahhige baten. 2. Voor zover gelden van de SSWT voor belegging beschikbaar zin, worden deze gelden door h bestuur belegd op een minst risicovohle wijze, waarbij de daaraan in redehi]kheid te stellen eisen van hiquiditeit, rendement en risicoverdehing in acht worden genomen. \ 3. Het bestuur zal de kosten van beheer van de geldmiddelen, en de whjze van verrekening vaststel n. Aftikel 12 - van de geidmiddelen 1. Het bestuur van de SSWT stelt (subsidierings- en financierings)reglementen vast. Recht op verstrekking\ bestaat alleen indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zhjn gesteld in die (subsidierings- en financierings)reglementen. De geldmiddelen als bedoeld in artikel 11 worden aangewend: 13

20 Jaarverslag, \a. tot het doen van uitkeringen, vergoedingen, subsidies en het verstrekken van financieringen als \ bedoeld in artikel 3; b. tot het betalen aan daartoe bevoegde uitvoeringsorganen van pensioenpremies, alsmede van dhlheffingen in het kader van de Sociale Verzekeringswetgeving en/of de Zorgverzekeringswet, alles voo\zover deze premies en doelheffingen niet ten laste komen van de uitkeringsgerechtigde; c. tot hè inhouden van, ten laste van de uitkeringsgerechtigde komende, premies en doelhefffngen als bedoeld\onder sub b van dit lid, aismede van verschuldigde loonbelasting en van andere afdtachten, bij de weverplicht gesteld, ter zake van of verband houdende met de in artikel 3 bedoelde uitkeringen\ d. tot betaling n casu quo reservering voor de beheerskosten van de SSWT in het kader van de uitvoering van\e in de statuten, reglementen en CAD genoemde activiteiten. 2. Van de gefinancierde\en gesubsidieerde verenigingen, instellingen en personen: a. wordt vooraf een lçgroting verlangd van de door hen aangevraagde gelden en het doel van de besteding welke beg\oting moet zijn gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen/activiteiten zoals bedoeld in artikel 3; \ b. wordt jaarlijks een aan het bestuur van de SSWT af te leggen verantwoording omtrent de besteding van de ontvangen middeli verlangd. Deze verantwoording dient te zijn voorzien van een goedkeurende verkiaring vàr een registeraccountant of accountant-administratieconsulent met ceftificerende bevoegdheid. bç verklaring dient te zijn gespecificeerd overeenkomstig de bestedingsdoelen en activiteitéh\genoemd in de statuten en zoals nader uitgewerkt in de (subsidierings- en financierings)eglementen; c. worden de ontvangen verantwoordijgen opgenomen in de door de SSWT af te leggen rekening en verantwoording als bedoeld in artikel\ Omtrent de financiering van projecten als edoeld in het eerste lid van dit artikel voor zover deze het in de jaarlijkse begroting genoemd bedrag te oven gaat respectievelijk niet in de jaarlijkse begroting is opgenomen, dient afzonderlijke goedkeuring\an de werkgevers- en werknemersorganfsaties te worden aangevraagd. 4. Omtrent de financiering van projecten waarvooreen kredieten op de jaarlijkse begroting beschikbaar kunnen worden gesteld dient een aanvullende beg\oting te worden ingediend en goedgekeurd conform het bepaalde in artikel 13 lid Op beslissingen van het bestuur omtrent de financiertgs- en subsidieaanvragen kan geen beroep worden ingesteld, onverlet de mogelijkheid een nieuwe\anvraag in te dienen. Artikel 13 - Begroting 1. Uiterlijk in de maand december worden de begrotingen van inmsten en van uitgaven voor het eerstvolgende boekjaar vastgesteld. Deze begroting is gespecificerd overeenkomstig de bestedingsdoelen en activiteiten genoemd in de statuten en zoals bader uitgewerkt in de (subsidierings en financierings) reglementen. 2. De begroting van inkomsten en uitgaven behoeft de goedkeuring van de werkgeversorganisaties en van de werknemersorganisaties. 3. De begroting van inkomsten en uitgaven is beschikbaar voor bij de SSWT\betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze begroting is tevens beschikbaar voor alle bde SSWT betrokken werkgevers en werknemers. Artikel 14 - rekening en verantwoording 1. Het boekjaar van de SSWT is gelijk aan het kalendejaar. 2. Het bestuur van de SSWT stelt jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boek at, een versiag op, dat een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen\van de sswr aan het einde van het boekjaar en van de ontwikkeling daarvan gedutende het boekjaar; in t verslag wotdt door het bestuur tekenschap van het gevoetde beleid afgelegd. Het versiag is gespecificeerd overeenkomstig de bestedingsdoelen en activiteiten genoemd de statuten en zoals nader uitgewerkt in de (subsidierings- en financierings) reglementen. Uit het jaarverslag en de accountantsverklaring moet blijken dat de uitgaven zijn gedaan overeenkomstig de bestedingsdoelen genoemd in de statuten en zoals nader uitgewerkt in de (subsidiërings- en financierings)reglementen. De verklaringen van de subsidie-ontvangende instellingen maken deel uit van het jaarverslag. 3. Het in lid 2 bedoelde versiag moet zijn gecontroleerd door een externe door het bestuur te benoeme registeraccountant of accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid. 4. Het verslag en de accountantsverklaring worden ter inzage van de bij de SSWT betrokken werkgevers werknemers neergelegd: a. ten kantore van de SSWT; b. op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijn plaatsen. 14

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Timmerfabrieken in Nederland Voorziening bij Ongeval 1998/1999 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9032 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-07-1998, nr. 130

Nadere informatie

CAO Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018

CAO Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 AKKOORD CAO voor de Timmerindustrie 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2017 CAO Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 Door de ondergetekenden: Nederlandse

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Timmerfabrieken in Nederland inzake Voorziening bij Ongeval 2000 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9468 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 19-12-2000, nr. 246

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018

Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 INHOUDSOPGAVE *Inleiding 5 Hoofdstuk 1 - Definities en Werkingssfeer 6 Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Partij ter ener zijde: Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Partij ter ener zijde: Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11539 21 mei 2014 Timmerindustrie 2014/2018 Bedrijfstakeigen Regelingen Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JANUARI 2010 TOT EN MET 31 DECEMBER 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JANUARI 2010 TOT EN MET 31 DECEMBER 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JANUARI 2010 TOT EN MET 31 DECEMBER 2014 BTER 2010-2015 INTEGRAAL - 1 - TOELICHTING Definitief akkoord Op 6 april 2010

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 BTER 2008-2012 integraal - 1 - TOELICHTING Minimum CAO De CAO Bedrijfstakeigen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JANUARI 2013 TOT EN MET 31 DECEMBER 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JANUARI 2013 TOT EN MET 31 DECEMBER 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JANUARI 2013 TOT EN MET 31 DECEMBER 2017 CAO BTER 2013 2018 Timmerindustrie - 1 - *TOELICHTING *Definitief akkoord

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23418 31 augustus 2015 Timmerindustrie 2015/2018 Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

STATUTEN. Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel

STATUTEN. Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel STATUTEN Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel 2 ARTIKEL 1 Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel,

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AANVULLINGSFONDS MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. november 2004

STATUTEN STICHTING AANVULLINGSFONDS MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. november 2004 STATUTEN STICHTING AANVULLINGSFONDS MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN november 2004 ARTIKEL 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Aanvullingsfonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven,

Nadere informatie

Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''.

Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''. Statuten Sociaal Fonds Bakkersbedrijf Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''. 2. Zij is gevestigd te Gouda. Artikel 2: Doelstellingen 1. De

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 1 april 2017 tot en met 31 maart 2022

Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 1 april 2017 tot en met 31 maart 2022 Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie 1 april 2017 tot en met 31 maart 2022 *INLEIDING Definitief akkoord Op 10 april 2017 bekrachtigden cao-partijen een nieuwe

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018

Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 1 TOELICHTING Minimum CAO De CAO Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 INHOUDSOPGAVE

Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 INHOUDSOPGAVE Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 INHOUDSOPGAVE *Inleiding 5 Hoofdstuk 1 - Definities en Werkingssfeer 6 Artikel

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32813 19 december 2014 Timmerindustrie Sociaal en Werkgelegenheidsfonds 2015/2018 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8560 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 4-6-1996, nr. 104 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING RAAD VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN LINNENVERHUUR- EN WASSERIJBEDRIJVEN EN TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN

STATUTEN STICHTING RAAD VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN LINNENVERHUUR- EN WASSERIJBEDRIJVEN EN TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN Ral.div.100 STATUTEN STICHTING RAAD VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN LINNENVERHUUR- EN WASSERIJBEDRIJVEN EN TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN Artikel 1 Naam, zetel, tijdsduur De Stichting draagt de naam: Stichting Raad

Nadere informatie

Statuten van de Stichting Fonds Architectenbureaus

Statuten van de Stichting Fonds Architectenbureaus Statuten van de Stichting Fonds Architectenbureaus Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Naam en zetel Artikel 3 Doel Artikel 4 Geldmiddelen Artikel 5 Bestuur Artikel 6 Bevoegdheden van het bestuur Artikel

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44160 4 oktober 2016 Timmerindustrie 2016/2018 Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen 2003/2004 Sociaal Fonds Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9890 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-02-2003, nr. 40 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA); (2) Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en als partijen ter werkgeverszijde;

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8553 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 2-5-1996, nr. 84 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TANDTECHNIEK INZAKE VERVROEGD UITTREDEN AI Nr. 10048

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Tuincentrumbranche Sociaal Fonds 2000/2004 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9363 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-04-2000, nr. 81 ALGEMEEN

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf. De ondergetekenden, de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen:

Collectieve Arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf. De ondergetekenden, de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen: Collectieve Arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf De ondergetekenden, de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen: De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, gevestigd

Nadere informatie

Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie te Bussum

Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie te Bussum Jaarrekening 2015 Van: Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Tandartsassistenten afgesloten:

is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Tandartsassistenten afgesloten: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST FONDS TANDARTSASSISTENTEN 1 september 2002 tot en met 31 december 2006 Tussen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Maatschappij tot bevordering der

Nadere informatie

a. de werkgever als bedoeld in artikel 1 sub b van de CAO inzake Fonds Architectenbureaus;

a. de werkgever als bedoeld in artikel 1 sub b van de CAO inzake Fonds Architectenbureaus; Statuten van de Stichting Fonds Architectenbureaus Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Naam en zetel Artikel 3 Doel Artikel 4 Geldmiddelen Artikel 5 Bestuur Artikel 6 Bevoegdheden van het bestuur Artikel

Nadere informatie

STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN

STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN Concept-stichtingsakte STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN Naam,zetel en duur Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN. 1. Zij heeft haar zetel in de gemeente.. 1. De stichting

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

CAO INZAKE DE STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE VLAKGLASBRANCHE

CAO INZAKE DE STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE VLAKGLASBRANCHE HOOFDSTUK 5 CAO CAO INZAKE DE STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE VLAKGLASBRANCHE Inzake de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche Tussen: a. De Glas Branche

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 4 JUNI 2004 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering.

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel 1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten. Artikel 2 Introductie Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2004/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Schoendetailhandel 2001/2002 Vervroegd Uitreden Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9605 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 07-08-2001, nr. 150 ALGEMEEN

Nadere informatie

STICHTING TIJDSPAARFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID I. Statuten

STICHTING TIJDSPAARFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID I. Statuten STICHTING TIJDSPAARFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID I. Statuten Artikel 1 Naam en zetel De stichting draagt de naam stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid. De stichting is statutair gevestigd te Harderwijk.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES EN WERKINGSSFEER

HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES EN WERKINGSSFEER Bijlage 2. Gewijzigde tekstgedeelten TTW SSWT 2014-2018 d.d. 8.8.2016 Tussen de ondergetekenden: de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, gevestigd te Bussum; partij te ener zijde, verder

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Fonds Collectieve Belangen in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Fonds Collectieve Belangen in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Fonds Collectieve Belangen in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche Tussen Werkgeversvereniging ICT te Woerden als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2767 8 maart 2012 Kappersbedrijf Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling 2012/2015 Verbindendverklaring gewijzigde

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14684 2 juli 2015 Openbare Bibliotheken Stichting Bibliotheekwerk 2015/2018 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2527 19 februari 2009 Slagersbedrijf 2009/2013 Vormings- en Ontwikkelingswerk Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018

Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus Bijlage I Statuten van de Stichting

Nadere informatie

Schut van Os. notarissen. STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF"

Schut van Os. notarissen. STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds SVF L Schut van Os notarissen STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF" Kenmerk; 2010S1042785HR Dossier R236 STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF" n n nn i n Heden, zeventien december tweeduizend

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Groenten en Fruit GROOTHANDELSFONDS

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Groenten en Fruit GROOTHANDELSFONDS Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Groenten en Fruit GROOTHANDELSFONDS Partij(en) te ener zijde: Frugi Venta; Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en RMU Werknemers. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDENHANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS

STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDENHANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDENHANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS STATUTEN Begripsbepalingen In deze statuten wordt verstaan onder: CAO: De collectieve

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Bijlage 18: Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid. I. Statuten

Bijlage 18: Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid. I. Statuten Bijlage 18: Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid Artikel 1 - Naam en zetel I. Statuten 1. De stichting draagt de naam "Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid". 2. De stichting is statutair

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport. Begripsbepalingen. Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder:

STATUTEN Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport. Begripsbepalingen. Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: STATUTEN Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport Begripsbepalingen Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. Bestuur: het in artikel 5 bedoelde bestuur. b. CAO: collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie