is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Tandartsassistenten afgesloten:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Tandartsassistenten afgesloten:"

Transcriptie

1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST FONDS TANDARTSASSISTENTEN 1 september 2002 tot en met 31 december 2006 Tussen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), statutair gevestigd te Nieuwegein, rechtsgeldig vertegenwoordigende haar leden, en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), statutair gevestigd te Heemstede, enerzijds en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CNV Publieke Zaak, statutair gevestigd te Den Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigende haar leden, en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ABVAKABO FNV, statutair gevestigd te Zoetermeer, rechtsgeldig vertegenwoordigende haar leden, anderzijds, is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Tandartsassistenten afgesloten: Begripsbepalingen Artikel 1 In deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt verstaan onder: 1. werkgever: de tandarts of tandarts -specialist die, al dan niet in de vorm van een rechtspersoon, tandheelkundige zorg verleent; 2. werknemer: degene die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft gesloten en de functie vervult van tandartsassistent of tandartsassistent-plus, zoals bedoeld in Uitvoeringsregeling A behorend bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst Tandartsassistenten, hierna te noemen CAO Tandartsassistenten; 3. Stichting: de Stichting Fonds Tandartsassistenten. Werkingssfeer Artikel 2 Deze CAO is van toepassing op iedere werkgever als bedoeld in artikel 1, lid 1, en iedere werknemer als bedoeld in artikel 1, lid 2. Fonds Tandartsassistenten CAO-tekst 1

2 Doel Artikel 3 Het doel van deze CAO is het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van de navolgende activiteiten: a. het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen van de werknemers als bedoeld in artikel 1, lid 2; b. het bevorderen van arbeidsmarktonderzoek binnen de werkingssfeer van deze CAO. c. het verrichten en subsidiëren van vakopleidings - en vormingsactiviteiten in het kader van de arbeidsverhouding tussen de werkgevers en werknemers als bedoeld in artikel 1, lid 1 en 2; d. het bevorderen van de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers als bedoeld in artikel 1, lid 2; e. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het CAO-overleg gemaakte afspraken, met het doel de belangen te dienen van de werkgevers en werknemers als bedoeld in artikel 1, lid 1 en 2; f. het financieren van regelingen die voorzien in vergoeding van de loonkosten van de werkgever wiens werknemer gebruik maakt van de volgende faciliteiten : 1. Tenzij de te verrichten werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever daartegen verzetten, heeft de werknemer, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de vakorganisatie, recht op maximaal vijf dagen buitengewoon verlof met behoud van salaris voor het deelnemen aan werkzaamheden of bijeenkomsten die door kaderleden van de vakorganisatie in het algemeen worden verricht respectievelijk bijgewoond. Hieronder worden verstaan bestuurlijke activiteiten binnen dan wel vertegenwoordigende activiteiten namens de vakorganisatie, die doelstellingen van de desbetreffende organisatie ondersteunen. 2. Voor de werknemer met een niet volledig dienstverband wordt het in het eerste lid genoemde aantal dagen naar evenredigheid van de deeltijdfactor verminderd. 3. Onder het in het eerste lid genoemde aantal dagen worden eveneens begrepen de dagen voor het bijwonen van de door de vakorganisatie georganiseerde vormings - en scholingsdagen voor leden van een personeelsvertegenwoordiging. 4. De werkgever is verplicht een afwijzing van het verzoek om toekenning van het in het eerste lid bedoelde verlof schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mee te delen. 5. De vakorganisatie die het verlof voor de werknemer aanvraagt, zal dit in de regel tenminste 14 dagen tevoren doen. 6. Het fonds Tandartsassistenten voorziet in vergoeding van de loonkosten van de werkgever wiens werknemer gebruik maakt van de faciliteiten als bedoeld in dit lid; g. het geven van voorlichting en informatie over de CAO Tandartsassistenten en de rechtsgevolgen die daaruit voortvloeien en/of andere wettelijke voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen; h. activiteiten gericht op de naleving van de CAO Tandartsassistenten; i. het collectief financieren van regelingen inzake bovenwettelijke aanvullingen indien de werkgever zijn praktijk beëindigt en de werknemer daardoor geconfronteerd wordt met werkloosheid. Uitvoering Artikel 4 De uitvoering van het in artikel 3 genoemde doel is opgedragen aan de Stichting en geschiedt volgens de statuten en het reglement van de Stichting, welke respectievelijk als bijlage I en II aan deze overeenkomst zijn gehecht en daarvan een integrerend deel uitmaken. Fonds Tandartsassistenten CAO-tekst 2

3 Verplichtingen werkgever Artikel 5 Werkgevers zijn gehouden zich aan te melden bij de Stichting, de gegevens te verstrekken en de bijdragen te betalen, die zij aan de Stichting zijn verschuldigd, overeenkomstig datgene wat in dit opzicht in de statuten en het reglement van de Stichting is of wordt bepaald en zullen ook overigens onderworpen zijn aan de statuten en het reglement van de Stichting. Rechten van de werkgever en de werknemer Artikel 6 Iedere werkgever en werknemer heeft het recht deel te nemen aan c.q. gebruik te maken van de door de Stichting gefinancierde of gesubsidieerde activiteiten als bedoeld in artikel 3. Bijdrage Artikel 7 Met ingang van 1 januari 2003 is de werkgever aan de Stichting bij wijze van vooruitbetaling per kalenderjaar een bijdrage verschuldigd. Voor het jaar 2003 bedraagt de bijdrage 0,5% van de loonsom van alle in dienst van de werkgever zijnde werknemers als bedoeld in artikel 1, lid 2. Voor de jaren 2004, 2005 en 2006 bedraagt de bijdrage 0,25% van de loonsom van alle in dienst van de werkgever zijnde werknemers als bedoeld in artikel 1, lid 2. Onder loonsom wordt verstaan het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, dat wordt gehanteerd voor berekening van de SV-premies. Deze bijdrage is terstond en ineens opeisbaar. Duur van de overeenkomst Artikel 8 Deze CAO geldt van 1 september 2002 tot en met 31 december Fonds Tandartsassistenten CAO-tekst 3

4 Bijlage I STATUTEN VAN DE STICHTING FONDS TANDARTSASSISTENTEN Bijlage als bedoeld in artikel 4 van de CAO Fonds Tandartsassistenten. Naam en zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Fonds Tandartsassistenten. 2. De Stichting is gevestigd te Utrecht. Begripsbepalingen Artikel 2 In deze statuten wordt verstaan onder: 1. werkgever: de tandarts of tandarts -specialist die, al dan niet in de vorm van een rechtspersoon, tandheelkundige zorg verleent; 2. werknemer: degene die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft gesloten en de functie vervult van tandartsassistent of tandartsassistent-plus, zoals bedoeld in Uitvoeringsregeling A behorend bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst Tandartsassistenten, hierna te noemen CAO Tandartsassistenten; 3. Stichting: de Stichting Fonds Tandartsassistenten; 4. bestuur: het in artikel 5 bedoelde bestuur; 5. administrateur: de in artikel 8 bedoelde administrateur; 6. reglement: het in artikel 13 bedoelde reglement. Fonds Tandartsassistenten Statuten 4

5 Doel Artikel 3 Het doel van deze CAO is het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van de navolgende activiteiten: a. het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen van de werknemers als bedoeld in artikel 2, lid 2; b. het bevorderen van arbeidsmarktonderzoek binnen de werkingssfeer van deze CAO. c. het verrichten en subsidiëren van vakopleidings - en vormingsactiviteiten in het kader van de arbeidsverhouding tussen de werkgevers en werknemers als bedoeld in artikel 2, lid 1 en 2; d. het bevorderen van de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers als bedoeld in artikel 2, lid 2; e. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het CAO-overleg gemaakte afspraken, met het doel de belangen te dienen van de werkgevers en werknemers als bedoeld in artikel 2, lid 1 en 2; f. het financieren van regelingen die voorzien in vergoeding van de loonkosten van de werkgever wiens werknemer gebruik maakt van de faciliteiten: 1. Tenzij de te verrichten werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever daartegen verzetten, heeft de werknemer, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de vakorganisatie, recht op maximaal vijf dagen buitengewoon verlof met behoud van salaris voor het deelnemen aan werkzaamheden of bijeenkomsten die door kaderleden van de vakorganisatie in het algemeen worden verricht respectievelijk bijgewoond. Hieronder worden verstaan bestuurlijke activiteiten binnen dan wel vertegenwoordigende activiteiten namens de vakorganisatie, die doelstellingen van de desbetreffende organisatie ondersteunen. 2. Voor de werknemer met een niet volledig dienstverband wordt het in het eerste lid genoemde aantal dagen naar evenredigheid van de deeltijdfactor verminderd. 3. Onder het in het eerste lid genoemde aantal dagen worden eveneens begrepen de dagen voor het bijwonen van de door de vakorganisatie georganiseerde vormings - en scholingsdagen voor leden van een personeelsvertegenwoordiging. 4. De werkgever is verplicht een afwijzing van het verzoek om toekenning van het in het eerste lid bedoelde verlof schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mee te delen. 5. De vakorganisatie die het verlof voor de werknemer aanvraagt, zal dit in de regel tenminste 14 dagen tevoren doen. 6. Het fonds Tandartsassistenten voorziet in vergoeding van de loonkosten van de werkgever wiens werknemer gebruik maakt van de faciliteiten als bedoeld in dit lid; g. het geven van voorlichting en informatie over de CAO Tandartsassistenten en de rechtsgevolgen die daaruit voortvloeien en/of andere wettelijke voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen; h. activiteiten gericht op de naleving van de CAO Tandartsassistenten; i. het collectief financieren van regelingen inzake bovenwettelijke aanvullingen indien de werkgever zijn praktijk beëindigt en de werknemer daardoor geconfronteerd wordt met werkloosheid. Geldmiddelen Artikel 4 1. De inkomsten van de Stichting bestaan uit: a. de bijdragen van de werkgevers; b. giften, erfstellingen of legaten; c. de te kweken rente; d. andere inkomsten. Fonds Tandartsassistenten Statuten 5

6 2. De uitgaven van de Stichting bestaan uit: a. de uitgaven voortvloeiende uit de realisering van de doelstellingen als bedoeld in artikel 3; b. overige uitgaven. Bestuur Artikel 5 1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden, te weten drie werkgeversleden en drie werknemersleden. 2. De werkgeversleden worden als volgt benoemd: - twee leden door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) - één lid door de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) De werknemersleden worden als volgt benoemd: - één lid door ABVAKABO FNV; - twee leden door CNV Publieke Zaak. 3. Voor ieder bestuurslid wordt door de organisatie die dit lid heeft benoemd een plaatsvervanger benoemd. 4. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van drie jaar. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Tegelijk met het aftreden van een bestuurslid treedt zijn plaatsvervanger af. Ook hij is terstond herbenoembaar. 5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt buiten het geval van aftreden als bedoeld in het vierde lid door bedanken, overlijden, alsmede door schriftelijke mededeling aan het bestuur door de betrokken organisatie. 6. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan voorzien door de organisatie die daarvoor krachtens lid 2 in aanmerking komt. Een bestuurslid dat in zulk een vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden. Het bestuur kan zijn bevoegdheden ook uitoefenen wanneer er vacatures zijn, met dien verstande dat het aantal vacatures niet meer dan twee mag bedragen. 7. Aan de leden van het bestuur kan voor het bijwonen van vergaderingen of daarmede gelijk te stellen bijeenkomsten een vergoeding worden toegekend. 8. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris/penningmeester en een plaatsvervangend secretaris/penningmeester. Indien de voorzitter van werkgeverszijde is, dient de secretaris/penningmeester van werknemerszijde te zijn. Fonds Tandartsassistenten Statuten 6

7 Bevoegdheden van het bestuur Artikel 6 1. Het bestuur is bevoegd om in naam van de Stichting te handelen en in rechte op te treden voor zover daaromtrent bij de statuten niet anders is bepaald. 2. Het bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan de voorzitter en secretaris/penningmeester of hun plaatsvervangers of aan de administrateur. Deze bevoegdheden worden uitgeoefend onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur op door het bestuur te stellen voorwaarden. 3. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte. Daarnaast zijn de voorzitter en de secretaris/penningmeester (of - ingeval van belet of ontstentenis van een hunner - diens plaatsvervanger) gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd. 4. Alle van het bestuur uitgaande stukken worden door de voorzitter en de secretaris/penningmeester of hun plaatsvervangers getekend. 5. Het bestuur is bevoegd om ook de administrateur tekeningsbevoegdheid te geven. Een en ander laat onverlet de verantwoordelijkheid van het bestuur. 6. Het bestuur is belast met de zorg voor de uitvoering en handhaving van de statuten en het reglement. Bestuursvergaderingen en besluitvorming Artikel 7 1. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of diens plaatsvervanger dit nodig acht of ten minste twee bestuursleden zulks wensen. In het laatste geval is de voorzitter of diens plaatsvervanger verplicht een bestuursvergadering uit te schrijven binnen een maand, nadat een desbetreffend verzoek door hem is ontvangen. 2. De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt door of namens de voorzitter of diens plaatsvervanger per schriftelijke convocatie. De te behandelen onderwerpen worden in de oproeping vermeld. 3. Het bestuur is slechts bevoegd te besluiten, wanneer ten mins te vijf bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn. Ingeval ter vergadering niet het voor het nemen van een beslissing vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, wordt het bestuur binnen een maand, doch niet eerder dan na tien dagen opnieuw in vergadering bijeengeroepen. In die vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, een besluit worden genomen over die voorstellen, waarover in de eerste uitgeschreven vergadering wegens onvoltalligheid geen besluit kon worden genomen. 4. De besluiten van het bestuur worden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. Ter vergadering brengen de aanwezige werkgeversbestuursleden gezamenlijk evenveel stemmen uit als door de aanwezige werknemersbestuursleden gezamenlijk worden uitgebracht en wel als volgt: Fonds Tandartsassistenten Statuten 7

8 Zijn de aantallen ter vergadering aanwezige werkgevers- en werknemersbestuursleden even groot, dan brengt ieder lid van het bestuur één stem uit. Zijn de aantallen ter vergadering aanwezige werkgevers- en werknemersbestuursleden niet even groot, dan brengt elk der leden van die groep, waarvan het kleinste aantal ter vergadering aanwezig is, zoveel stemmen uit als overeenkomt met het aantal leden van die groep, waarvan het grootste aantal ter vergadering aanwezig is. Elk der leden van de groep, waarvan het grootste aantal aanwezig is, brengt alsdan zoveel stemmen uit als overeenkomt met het aantal leden van die groep, waarvan het kleinste aantal ter vergadering aanwezig is. 5. Bij staking van stemmen wordt, tenzij de vergadering voltallig is, het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. In deze en evenzo in een voltallige vergadering wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 6. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij onzekerheid over de vraag of het om een zaak, respectievelijk om een persoon gaat, beslist in laatste instantie de voorzitter. 7. Een besluit van het bestuur kan via schriftelijke voorlegging aan de leden van het bestuur tot stand komen bij meerderheid van de schriftelijk geldig uitgebrachte stemmen van alle bestuursleden. Hierbij is het bepaalde in lid 4 overeenkomstig van toepassing. Indien een bestuurslid de wens daartoe te kennen geeft, wordt het besluit aangehouden tot de volgende bestuursvergadering. Administrateur Artikel 8 1. De uitvoering van de regeling en het daaraan verbonden geldelijk beheer wordt onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur opgedragen aan een daarvoor door het bestuur aan te wijzen administrateur. 2. De opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van de regeling en het daaraan verbonden geldelijk beheer wordt schriftelijk vastgelegd in een administratieovereenkomst, die de rechten en verplichtingen van de stichting en de administrateur ten opzichte van elkaar regelt. 3. De afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening door de administrateur worden nader vastgelegd in een administratieovereenkomst. 4. De administrateur is verplicht zich te doen vertegenwoordigen in de vergadering van het bestuur. Verslag, rekening en verantwoording Artikel 9 1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur een door een externe registeraccountant gecontroleerde balans, een staat van baten en lasten en een verslag over de financiële toestand van de Stichting vast. Ten blijke van de vaststelling worden deze stukken door de voorzitter en de secretaris/penningmeester van de Stichting ondertekend. Fonds Tandartsassistenten Statuten 8

9 2. Het bestuur legt in het verslag rekenschap af van het gevoerde beleid. Het verslag zal worden gespecificeerd volgens de in artikel 3 bedoelde activiteiten en worden gecontroleerd door een registeraccountant, uit welke stukken zal blijken dat de uitgaven conform de bestedingsdoelen zijn gedaan. 3. Het verslag en de accountantsverklaring worden ten kantore van de administrateur en op een of meer door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen ter inzage van de bij de Stichting betrokken werkgevers en werknemers neergelegd. 4. Het verslag en de accountantsverklaring worden toegezonden aan elk der in artikel 5 lid 2 genoemde organisaties en op aanvraag aan de bij de Stichting betrokken werkgevers en werknemers. 5. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Beleggingen Artikel Voor zover gelden van de Stichting voor belegging beschikbaar zijn, worden deze gelden door het bestuur belegd, met inachtneming van in redelijkheid daaraan te stellen eisen van liquiditeit, rendement en risicoverdeling. 2. Gerede gelden worden in rekening-courant gestort bij de administrateur. De titels betreffende geldleningen op onderhandse schuldbekentenissen worden bewaard in de kluis van de administrateur. De effecten en andere waardepapieren aan toonder worden bewaard door een door het bestuur aan te wijzen trustinstelling. 3. Het bestuur zal de kosten van beheer van de geldmiddelen en de wijze van verrekening van die kosten vaststellen. Wijziging van statuten Artikel 11 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen na voorafgaande goedkeuring van alle in artikel 5 lid 2 genoemde organisaties. Ontbinding en liquidatie van de Stichting Artikel Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding der Stichting na voorafgaande goedkeuring van alle in artikel 5 lid 2 genoemde organisaties, welke tevens de datum aangeven met ingang waarvan de ontbinding zal plaatsvinden. 2. Indien tot ontbinding wordt besloten, geschiedt de liquidatie door het bestuur of door één of meer door het bestuur na voorafgaande goedkeuring van alle in artikel 5 lid 2 genoemde organisaties aan te wijzen derden. Fonds Tandartsassistenten Statuten 9

10 Bij liquidatie wordt eerst een zodanig bedrag uitgetrokken dat de financiële verplichtingen van de Stichting tot de reglementaire einddatum kunnen worden nagekomen. Een eventueel overschot zal worden aangewend zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting. 3. Na de datum met ingang waarvan de Stichting wordt ontbonden, worden vergoedingen als bedoeld in artikel 3 niet meer verstrekt. Reglement Artikel 13 Het bestuur is bevoegd tot vaststelling van één of meer reglementen, waarin bepalingen worden opgenomen omtrent de vaststelling en invordering van de door de werkgevers verschuldigde bijdragen, alsmede de wijze waarop de doelstelling zal worden gerealiseerd. De bepalingen in de reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de reglementen. Onvoorziene gevallen Artikel 14 Het bestuur is bevoegd in onvoorziene gevallen af te wijken van het bepaalde in de reglementen, mits daarbij niet in strijd wordt gehandeld met de statuten of de wet. Fonds Tandartsassistenten Statuten 10

11 Bijlage II REGLEMENT VAN DE STICHTING FONDS TANDARTSASSISTENTEN Bijlage als bedoeld in artikel 4 van de CAO Fonds Tandartsassistenten respectievelijk als bedoeld in artikel 13 van de statuten van de Stichting Fonds Tandartsassistenten. Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 2 van de statuten. Voorts wordt in dit reglement verstaan onder loonsom: het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, dat wordt gehanteerd voor berekening van de SV-premies. Hoogte van de bijdrage Artikel 2 1. Met ingang van 1 januari 2003 is de werkgever aan de Stichting bij wijze van vooruitbetaling per kalenderjaar een bijdrage verschuldigd. De hoogte van de bijdrage als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a van de statuten is een voor elk jaar door het bestuur vast te stellen percentage van de loonsom van alle werknemers. Voor het jaar 2003 bedraagt de bijdrage 0,5% van de loonsom van alle in dienst van de werkgever zijnde werknemers als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de statuten. Voor de jaren 2004, 2005 en 2006 bedraagt de bijdrage 0,25% van de loonsom van alle in dienst van de werkgever zijnde werknemers als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de statuten. Onder loonsom wordt verstaan het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, dat wordt gehanteerd voor berekening van de SV-premies. Deze bijdrage is terstond en ineens opeisbaar. 2. De Stichting brengt het te betalen bedrag van de bijdrage aan de werkgever in rekening op basis van door of namens de werkgever voor iedere werknemer afzonderlijk verstrekte loonopgaven. De Stichting deelt het te betalen bedrag van de bijdrage en de termijn waarbinnen de betaling dient te geschieden, schriftelijk aan de werkgever mee. 3. De werkgever, die nalaat de bijdrage binnen de gestelde termijn te betalen, is voor elke maand verzuim rente verschuldigd ter hoogte van de alsdan geldende wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW, tenzij het bestuur daarvan geheel of gedeeltelijk ontheffing verleent. 4. Voorts zijn in geval van nalatigheid aan de Stichting verschuldigd alle kosten die door de Stichting zijn gemaakt ter invordering van niet tijdig betaalde premies en van de rente bedoeld in het derde lid. Fonds Tandartsassistenten Reglement 11

12 Realisering doelstelling Artikel 3 De Stichting realiseert het in artikel 3 van de statuten genoemde doel door het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van in bedoeld artikel genoemde activiteiten, onder door het bestuur te stellen voorwaarden. Subsidieverlening Artikel 4 1. Bij een aanvraag om subsidie dient een begroting betreffende de besteding van de aangevraagde gelden te worden ingezonden. De begroting dient te zijn gespecificeerd volgens de bestedings -doelen/activiteiten als bedoeld in artikel 3 van de statuten. Jaarlijks zal door een subsidie-ontvanger aan het bestuur schriftelijk verantwoording omtrent de besteding van de ontvangen gelden worden afgelegd. 2. Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften te geven waaraan de bij de subsidieaanvraag mee te zenden begroting c.q. de schriftelijke verantwoording dient te voldoen. De verantwoording maakt een geïntegreerd onderdeel uit van het jaarverslag en moet zijn gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen/activiteiten als bedoeld in artikel 3 van de statuten Behoudens een subsidie voor activiteiten waarvan de kosten verantwoord worden door middel van een gespecificeerde factuur van een derde, dient de verantwoording vergezeld te gaan van een verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid, waaruit blijkt dat de ontvangen gelden zijn besteed in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting. Begroting Artikel 5 Het bestuur stelt jaarlijks een begroting van inkomsten en uitgaven van de Stichting vast, welke voor betrokkenen beschikbaar moet zijn. De begroting omvat: a. de inkomsten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten; b. financiering en subsidiëring van activiteiten als bedoeld in artikel 3 van de statuten; c. de kosten van administratie en bestuur; d. eventuele andere lasten. Fonds Tandartsassistenten Reglement 12

STATUTEN. Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel

STATUTEN. Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel STATUTEN Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel 2 ARTIKEL 1 Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel,

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AANVULLINGSFONDS MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. november 2004

STATUTEN STICHTING AANVULLINGSFONDS MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. november 2004 STATUTEN STICHTING AANVULLINGSFONDS MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN november 2004 ARTIKEL 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Aanvullingsfonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven,

Nadere informatie

Statuten van de Stichting Fonds Architectenbureaus

Statuten van de Stichting Fonds Architectenbureaus Statuten van de Stichting Fonds Architectenbureaus Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Naam en zetel Artikel 3 Doel Artikel 4 Geldmiddelen Artikel 5 Bestuur Artikel 6 Bevoegdheden van het bestuur Artikel

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Fonds Collectieve Belangen in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Fonds Collectieve Belangen in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Fonds Collectieve Belangen in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche Tussen Werkgeversvereniging ICT te Woerden als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''.

Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''. Statuten Sociaal Fonds Bakkersbedrijf Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''. 2. Zij is gevestigd te Gouda. Artikel 2: Doelstellingen 1. De

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA); (2) Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en als partijen ter werkgeverszijde;

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Tuincentrumbranche Sociaal Fonds 2000/2004 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9363 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-04-2000, nr. 81 ALGEMEEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

a. de werkgever als bedoeld in artikel 1 sub b van de CAO inzake Fonds Architectenbureaus;

a. de werkgever als bedoeld in artikel 1 sub b van de CAO inzake Fonds Architectenbureaus; Statuten van de Stichting Fonds Architectenbureaus Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Naam en zetel Artikel 3 Doel Artikel 4 Geldmiddelen Artikel 5 Bestuur Artikel 6 Bevoegdheden van het bestuur Artikel

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING RAAD VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN LINNENVERHUUR- EN WASSERIJBEDRIJVEN EN TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN

STATUTEN STICHTING RAAD VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN LINNENVERHUUR- EN WASSERIJBEDRIJVEN EN TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN Ral.div.100 STATUTEN STICHTING RAAD VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN LINNENVERHUUR- EN WASSERIJBEDRIJVEN EN TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN Artikel 1 Naam, zetel, tijdsduur De Stichting draagt de naam: Stichting Raad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DOE-HET-ZELFBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DOE-HET-ZELFBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DOE-HET-ZELFBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS De Vereniging van Winkelketens in de Doe-het-zelfbranche, verder te noemen VWDHZ, gevestigd te Leidschendam, partij te ener zijde,

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Groenten en Fruit GROOTHANDELSFONDS

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Groenten en Fruit GROOTHANDELSFONDS Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Groenten en Fruit GROOTHANDELSFONDS Partij(en) te ener zijde: Frugi Venta; Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en RMU Werknemers. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TANDTECHNIEK INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TANDTECHNIEK INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TANDTECHNIEK INZAKE SOCIAAL FONDS Januari 2013 Tussen 1. Branchevereniging Tandtechniek (BTT), gevestigd te Zeist; 2. Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20522 14 december 2011 Tandtechniek Sociaal Fonds 2012/ 2016 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TANDTECHNIEK INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TANDTECHNIEK INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TANDTECHNIEK INZAKE SOCIAAL FONDS Januari 2007 Tussen a. de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici in Nederland (VLHT), gevestigd te Berkel-Enschot; b.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23688 18 december 2012 Groenten en Fruit Groothandelsfonds 2013/2017 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TANDTECHNIEK INZAKE VERVROEGD UITTREDEN AI Nr. 10048

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen 2003/2004 Sociaal Fonds Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9890 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-02-2003, nr. 40 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8560 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 4-6-1996, nr. 104 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Gevestigde Bloemendetailhandel Inzake Sociaal Fonds 2003 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9871 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 21-01-2003, nr.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE VISHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE VISHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE VISHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS Januari 2016 Tussen - het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV), gevestigd te Leusden; - de Centrale Vereniging voor de

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018

Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Inzake Fonds Architectenbureaus Bijlage I Statuten van de Stichting

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN

STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN Statuten SOOB 1 juli 2014 ARTIKEL 1 Naam en zetel De Stichting draagt de naam Stichting

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2135 23 januari 2014 Architectenbureaus Fonds 2014/2018 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9038 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-08-1998, nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9036 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 27-7-1998, nr. 139 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST FONDS SCHOLING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OPTIEKBEDRIJVEN INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OPTIEKBEDRIJVEN INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OPTIEKBEDRIJVEN INZAKE SOCIAAL FONDS Artikel 1 Definities In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 1. Werkgever: een natuurlijk persoon, rechtspersoon

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Schoendetailhandel 2001/2002 Vervroegd Uitreden Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9605 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 07-08-2001, nr. 150 ALGEMEEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Postadres Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 3183 Afdeling CAV. Bezoekadres Rijnzathe LV DEN HAAG 3454 PV De Meern

Postadres Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 3183 Afdeling CAV. Bezoekadres Rijnzathe LV DEN HAAG 3454 PV De Meern - Vereniging - -. lj Postbus 3183 13502 GD Utrecht Bestuursondersteuning Postadres Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 3183 Afdeling CAV 3502 GD Utrecht Postbus 90801 Bezoekadres Rijnzathe

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2767 8 maart 2012 Kappersbedrijf Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling 2012/2015 Verbindendverklaring gewijzigde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE DETAILHANDEL IN AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE DETAILHANDEL IN AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE DETAILHANDEL IN AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT INZAKE SOCIAAL FONDS Januari 2015 Tussen - de Bond van Detailhandelaren in Aardappelen, Groenten, Fruit AGF Detailhandel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Tandtechniek Sociaal Fonds 2007/2011 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 6 DECEMBER 2006

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDENHANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS

STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDENHANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS STATUTEN STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDENHANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS STATUTEN Begripsbepalingen In deze statuten wordt verstaan onder: CAO: De collectieve

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Fonds Collectieve Belangen in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Fonds Collectieve Belangen in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Fonds Collectieve Belangen in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche Tussen Werkgeversverereniging ICT Nederland te Woerden als partij ter ene

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport. Begripsbepalingen. Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder:

STATUTEN Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport. Begripsbepalingen. Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: STATUTEN Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport Begripsbepalingen Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. Bestuur: het in artikel 5 bedoelde bestuur. b. CAO: collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MELK- EN ZUIVELDETAILHANDELSBEDRIJF INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MELK- EN ZUIVELDETAILHANDELSBEDRIJF INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MELK- EN ZUIVELDETAILHANDELSBEDRIJF INZAKE SOCIAAL FONDS Tussen - de Coöperatie Samenwerkende Ambulante Melkhandel U.A. (SAM), gevestigd te Witmarsum, als partij

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Kappersbedrijf inzake Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Kappersbedrijf inzake Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Kappersbedrijf inzake Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie In werking 01-07-2014 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Stichting De Thuiskopie

Stichting De Thuiskopie DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Stichting De Thuiskopie per 5 juli 2012 1 NAAM, ZETEL, DUUR EN ORGANEN Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting de Thuiskopie. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP); (2) Associatie van Ketenapotheken

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5750 2 april 2015 Wonen Sociaal Fonds 2015 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9173 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 20-01-1999, nr. 13 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDRIJFSFONDS

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd 1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd Reünistenvereniging Zwin College. Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: 1. Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) 2. Associatie van

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14684 2 juli 2015 Openbare Bibliotheken Stichting Bibliotheekwerk 2015/2018 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2004/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

Statuten. 1. Vanuit de grondslag heeft de stichting, zonder daarbij het maken van winst te beogen, als doel:

Statuten. 1. Vanuit de grondslag heeft de stichting, zonder daarbij het maken van winst te beogen, als doel: STICHTING SCHOLEN MET DE BIJBEL IN DE BETUWE Christelijk primair onderwijs op gereformeerde grondslag CBS De Schakel Meteren De Hervormde School Opheusden De Wegwijzer - Kesteren Eben Haezerschool Lienden

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf. De ondergetekenden, de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen:

Collectieve Arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf. De ondergetekenden, de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen: Collectieve Arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf De ondergetekenden, de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen: De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, gevestigd

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE GEMENGDE BRANCHE EN SPEELGOEDBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE GEMENGDE BRANCHE EN SPEELGOEDBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE GEMENGDE BRANCHE EN SPEELGOEDBRANCHE INZAKE SOCIAAL FONDS januari 2010 Tussen - de Vereniging GEBRA, gevestigd te Zoetermeer, als partij te ener zijde, en - FNV

Nadere informatie

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010)

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie