N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT TRACTOR- EN LANDBOUWWERKTUIGVERZEKERING TLW-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT TRACTOR- EN LANDBOUWWERKTUIGVERZEKERING TLW-1"

Transcriptie

1 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT TRACTOR- EN LANDBOUWWERKTUIGVERZEKERING TLW-1 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de tractor- en landbouwwerktuigverzekering van Univé. In het Algemeen Reglement staan de afspraken die gelden voor alle schadeverzekeringen van Univé. Voor de tractor- en landbouwwerktuigverzekering vormen het Algemeen Reglement en dit reglement één geheel. Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Premie Artikel 2 Hoe wordt uw premie berekend? Premiegrondslag Soort landbouwwerktuig 3 Artikel 3 No-claimkorting No-claim tabel Geen terugval in korting 3 Wanneer bent u wel en wanneer bent u niet verzekerd? Artikel 4 Waar en wanneer geldt de verzekering? Burenhulp 4 Artikel 5 Wat is niet verzekerd? Gebruik Wedstrijden en rijvaardigheidstrainingen Rijbevoegdheid Alcohol en bedwelmende middelen Eigen schuld Verhuur Overheidsvoorschriften Verhalen van schade 4 Welke voorwaarden gelden voor de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering? Artikel 6 Wie zijn verzekerd? 4 Artikel 7 Welke risicoʼs zijn verzekerd? Algemeen Ladingrisico Aanhangwagen Proceskosten 5 Artikel 8 Welke risicoʼs zijn verzekerd onder de verzekering Extra aanrijdingsschade 5 Artikel 9 Wat is niet verzekerd? Personen Zaken Diefstal of geweldpleging Niet gemachtigde bestuurder of passagier Schade aan personen buiten daartoe bestemde zitplaatsen Contractuele verplichting Schade aan ondergrondse kabels Sproeischade 5 Welke voorwaarden gelden voor de Beperkt Cascoverzekering? Artikel 10 Welke risicoʼs verzekerd? Brand Hagel Storm Dieren Ruit Diefstal/inbraak Transport Luchtvaartuigen 6 Welke voorwaarden gelden voor de Volledig Cascoverzekering? Artikel 11 Welke risicoʼs zijn verzekerd? Beperkt Casco Overige van buitenkomende schade-oorzaken Eigen gebrek Gevolgen van eigen gebrek 6 Artikel 12 Wat is niet verzekerd? Financieel nadeel Waardevermindering Weersinvloeden Lading Eigen gebrek, opproppen en schaden aan messen Reparaties Slijtage, onderhoud, bediening, gebruik 6 Hoe wordt de schade geregeld en welke schade wordt vergoed op de Beperkt Casco- en Volledig Cascoverzekering? Artikel 13 Welke rechten en plichten gelden bij het regelen van de schade? Reparatie Noodreparatie Kleine schaden Totaal verlies (total loss) Bindend advies Diefstal, inbraak, joy-riding en verduistering 7 Artikel 14 Welke schade wordt vergoed? Beschadiging Totaal verlies (total loss) Diefstal en verduistering Kosten vervangend landbouwwerktuig Nieuwwaarderegeling Invoerrechten Kosten van berging, vervoer en bewaking Averij-grosse Onderverzekering 8 Artikel 15 Wanneer verhalen wij de betaalde schadevergoeding niet? /09 pag. 1 van 9

2 Welke voorwaarden gelden voor de Schadeverzekering in- en opzittenden? Artikel 16 Begripsomschrijvingen 8 Wanneer en waarvoor bent u wel en niet verzekerd? Artikel 17 Wanneer ben u verzekerd? 8 Artikel 18 Waarvoor bent u verzekerd? Gebeurtenis 8 Artikel 19 Waarvoor bent u niet verzekerd? Bestaande afwijkingen 9 Hoe wordt de schade geregeld? Artikel 20 Welke rechten en plichten gelden bij het regelen van de schade? Overlijden Invaliditeit 9 Artikel 21 Wanneer eindigt de verzekering? 9 Artikel 22 Welke risicoʼs zijn verzekerd? Schade aan personen en zaken Schade aan personen Schade aan zaken Buitengerechtelijke kosten Immateriële schade (smartengeld) 9 Artikel 23 Welke schade wordt vergoed? 23.1 Schadevergoeding bij letsel of overlijden Schade aan zaken Schade overschrijdt verzekerd bedrag 9 pag. 2 van /09

3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis. U, uw degene die de tractor- en landbouwwerktuigverzekering heeft afgesloten, de verzekeringnemer. Wij, ons, onze, Univé N.V. Univé Schade, Postbus 15, 9400 AA ASSEN. Verzekerde u, de eigenaar van het landbouwwerktuig, de gemachtigde bestuurder en de passagier van het landbouwwerktuig. Landbouwwerktuig de op de polis omschreven tractor of het landbouwwerktuig, welke gebruikt wordt voor het eigen agrarisch bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de polis. Accessoires de specifiek tot het landbouwwerktuig behorende extra voorzieningen die niet behoren tot de standaarduitrusting van het landbouwwerktuig. De voorzieningen zijn in één of andere vorm bevestigd aan, in of op het landbouwwerktuig en moeten apart worden meeverzekerd. Hieronder worden niet verstaan de af-fabriek bijgeleverde accessoires. Eigen agrarisch bedrijf uw eigen bedrijf, waarvoor agrarische werkzaamheden worden verricht. (Agrarisch) loonwerkbedrijf uw eigen bedrijf, waar tegen betaling (agrarische) werkzaamheden worden verricht, voor andere opdrachtgevers. Andere bedrijven alle andere, niet agrarische (loonwerk-) bedrijven. Hobbymatig gebruik gebruik met een niet zakelijk karakter, als vrijetijdsbesteding. Burenhulp het zonder betaling helpen met machines of mankracht bij een ander agrarisch bedrijf. Cataloguswaarde de in Nederland geldende verkoopprijs van het landbouwwerktuig naar merk, model, type en uitvoering, die wordt vermeld in de prijslijst van de fabrikant of importeur, en geldt op de datum van eerste aflevering aan de eerste gebruiker. Verzekerd bedrag voor de (beperkt) cascoverzekering de oorspronkelijke cataloguswaarde (de catalogusprijs op de datum van eerste aflevering aan de eerste gebruiker), inclusief de accessoires. WAM de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Groene kaart het Internationaal Verzekeringsbewijs. Verzekeringsjaar een periode van 12 maanden vanaf de contractsvervaldatum. Als de periode korter is dan 12 maanden wordt ook als verzekeringsjaar beschouwd: de periode vanaf de ingangsdatum tot de contracts ver val - datum; de periode vanaf de contractsvervaldatum tot de be ëin di - gings datum. Gemachtigde bestuurder iemand die het landbouwwerktuig bestuurt met medeweten en/of toestemming van de verzekeringnemer. Uitsluiting een oorzaak, gebeurtenis of gevolg die/dat niet verzekerd is. Premie Artikel 2 Hoe wordt uw premie berekend? De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de cataloguswaarde en het verzekerd bedrag. U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de cataloguswaarde en het verzekerd bedrag dat u, of iemand namens u, bij de aanvraag of een wijziging van de verzekering opgeeft. Als blijkt dat uw opgave onjuist is, hebben wij het recht, maar niet de plicht, het verzekerd bedrag opnieuw vast te stellen. 2.1 Premiegrondslag WA premie Voor de WA-verzekering wordt de premie berekend over de cataloguswaarde van het landbouwwerktuig, of is er sprake van een vaste premie. Beperkt en Volledig Cascopremie Voor de Beperkt Cascoverzekering en de Volledig Casco s verzekering wordt de premie berekend over het verzekerd bedrag. 2.2 Soort landbouwwerktuig Voor tractoren geldt een hogere premie dan voor andere landbouwwerktuigen. 2.3 Gebruik Voor agrarisch loonwerk en andere vormen van gebruik geldt een hogere premie dan voor het eigen agrarisch bedrijf. Artikel 3 No-claimkorting Bij aanvang van de verzekering wordt korting op de premie berekend op basis van het aantal schadevrije jaren dat is vermeld op een originele geldige royementsverklaring van uw vorige verzekeraar. Deze no-claimkorting is van invloed op de premie voor de WA, de Beperkt Cascoverzekering, de Volledig Cascoverzekering, Extra Aanrijdings - schade en Eigen Gebrek. 3.1 No-claim tabel Vóór elk verzekeringsjaar wordt u opnieuw ingedeeld in deze tabel. Afhankelijk van het aantal binnen het verzekeringsjaar gemelde schaden berekenen wij de korting zoals in onderstaande tabel is aangegeven. Afhankelijk van het aantal schades dat bij ons wordt gemeld, stijgt of daalt de korting volgens de tabel hieronder. No-claimtabel behorende bij artikel 3.1 Aantal na één of meer schades schadevrije Korting in één verzekeringsjaar jaren of meer 1 5% 0% 0% 0% 2 10% 0% 0% 0% 3 20% 0% 0% 0% 4 30% 10% 0% 0% 5 40% 20% 0% 0% 6 55% 40% 20% 5% 3.2 Geen terugval in korting Voor de no-claimregeling geldt dat een schade geen terugval in korting tot gevolg heeft wanneer: 1. wij de betaalde schade geheel hebben verhaald; 2. wij de schade van een derde hebben vergoed, uitsluitend op grond van een overeenkomst met andere verzekeraars; 3. u de door ons betaalde schade aan ons heeft terugbetaald. Terugbetaling kan tot uiterlijk één jaar na de eerstvolgende premievervaldatum; 4. de schade uitsluitend het gevolg is van schade-oorzaken die vallen onder de Beperkt Cascoverzekering, zoals omschreven in artikel 10 van dit reglement /09 pag. 3 van 9

4 Wanneer bent u wel en wanneer bent u niet verzekerd? In de artikelen 4 en 5 zijn de voorwaarden beschreven die gelden voor alle verzekeringsvormen van de tractor- en landbouwwerktuigverzekering, te weten Aansprakelijkheidsverzekering, Extra aanrijdingsschade, Beperkt Cascoverzekering, Volledig Cascoverzekering en Schadeverzekering in- en opzittenden. De specifieke voorwaarden voor deze verzekeringsvormen zijn elders in dit reglement beschreven. Artikel 4 Waar en wanneer geldt de verzekering? De verzekering is geldig: 1. in de landen die zijn vermeld op de Groene Kaart; 2. tijdens transport van het landbouwwerktuig, inclusief het laden en lossen van het landbouwwerktuig; 3. als het op de polis vermelde landbouwwerktuig tijdens reparatie of revisie tijdelijk is vervangen door een gelijkwaardig landbouwwerktuig. Deze extra dekking geldt alleen: als het vervangende landbouwwerktuig wordt bestuurd door u, uw gezinsleden of uw werknemers. als er geen dekking is voor het vervangende landbouwwerktuig onder een andere verzekering of dekking zou zijn als deze verzekering bij Univé niet bestond. Wanneer aanspraak gemaakt kan worden op een vergoeding of uitkering op grond van een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, dan is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend die schade voor vergoeding in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen worden. 4.1 Burenhulp De verzekering geldt ook voor schade die is toegebracht tijdens het verlenen van burenhulp, maar alleen als deze ook tijdens het gebruik voor het eigen agrarisch bedrijf gedekt zou zijn. Artikel 5 Wat is niet verzekerd? Naast de in het Algemeen Reglement genoemde uitsluitingen is niet verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan derden, en schade aan of beschadiging van, of verlies van het landbouwwerktuig wanneer: 5.1 Gebruik 1. Het verzekerde landbouwwerktuig voor een ander doel wordt gebruikt dan bij het aangaan van de verzekering is opgegeven; u bent wel verzekerd voor gebruik tijdens een corso, carnavalsoptocht of een andere georganiseerde optocht, of het ophalen van oud papier. Dit op voorwaarde dat hiervoor een vergunning is verleend. 2. het landbouwwerktuig is gevorderd door een burgerlijke of militaire overheid; 3. deze het gevolg is van vervoer van explosieve of andere gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, gassen, benzine en olie. 5.2 Wedstrijden en rijvaardigheidstrainingen Met het landbouwwerktuig wordt deelgenomen aan, al dan niet georganiseerde, (snelheids)wedstrijden of rijvaardigheidstrainingen/ proeven met een snelheid- en/of wedstrijdelement, tenzij hierover nadrukkelijk afspraken met Univé zijn gemaakt. Deze uitsluiting geldt voor het hele evenement. 5.3 Rijbevoegdheid 1. De bestuurder niet over de benodigde rijbewijzen of vergunningen beschikt of wanneer de bestuurder jonger is dan 16 jaar. Voor bestuurders van 12 jaar en ouder is er wel dekking, wanneer de tractor wordt gebruikt voor werkzaamheden uitsluitend voor en op het eigen agrarisch bedrijf; op de openbare weg is de dekking strikt beperkt tot ritten via de kortste weg van en naar eigen landbouwpercelen; 2. het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd; 3. de bestuurder de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd; 4. de bestuurder niet voldoet aan de van overheidswege geldende voorschriften. 5.4 Alcohol en bedwelmende middelen De bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig ander bedwelmend (genees) middel verkeert, dat hij niet tot behoorlijk rijden in staat moet worden geacht, of het rijden hem bij wet of door de overheid zou zijn verboden. Het weigeren van een ademtest, bloed- of urineproef wordt gelijkgesteld met bovengenoemde uitsluiting. Verder heeft Univé het recht om naar aanleiding van een dergelijke schade de verzekering te beëindigen. 5.5 Eigen schuld Schade is veroorzaakt door verzekerde waarbij hem roekeloosheid of opzet verweten kan worden. 5.6 Verhuur Schade is ontstaan tijdens de periode dat het landbouwwerktuig wordt verhuurd. 5.7 Overheidsvoorschriften Schade is ontstaan doordat het landbouwwerktuig niet voldoet aan de van overheidswege geldende voorschriften, zoals bijvoorbeeld voor breedte, hoogte en gewicht. De uitsluitingen genoemd in de artikelen 5.2, 5.3, en 5.4 gelden niet wanneer de verzekeringnemer kan aantonen dat de in deze artikelen bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem met betrekking tot deze omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft. Daarnaast doen wij geen beroep op artikel wanneer de verzekerde aantoont dat er geen enkel verband is tussen de schade en het niet voldoen aan de van overheidswege geldende voorschriften. 5.8 Verhalen van schade 1. Het is mogelijk dat Univé op grond van de WAM of een soortgelijke buitenlandse wet aan een benadeelde schade moet vergoeden, terwijl deze schade volgens de voorwaarden van het Algemeen Reglement en/of dit reglement (bijvoorbeeld vanwege een uitsluiting) en/of de polis (bijvoorbeeld eigen risico) niet verzekerd is. In zulke gevallen hebben wij het recht alle gedane uitkeringen en gemaakte kosten op de aansprakelijke verzekerde te verhalen. 2. Als Univé hulpverleningskosten en/of schade heeft vergoed op grond van de WA-, Extra Aanrijdingsschade-, Beperkt Casco- of Volledig Cascoverzekering, terwijl dit volgens de voorwaarden in het Algemeen Reglement en/of dit reglement (bijvoorbeeld vanwege een uitsluiting) en/of de polis (bijvoorbeeld eigen risico) niet verzekerd is, hebben wij het recht alle gedane uitkeringen en kosten terug te vorderen of te verhalen op de aansprakelijke verzekerde. Welke voorwaarden gelden voor de Wettelijke Aansprakelijk heids verzekering? De WA verzekering geldt als deze volgens de polis is meeverzekerd. De WA verzekering van Univé verzekert de schade aan derden waarvoor de verzekerde aansprakelijk is en die verband houdt met het gebruik van het landbouwwerktuig. Met voorbijgaan aan wat anders in deze voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht te voldoen aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. Univé heeft volgens deze wet het recht een schade rechtstreeks met benadeelde te regelen en aan hem te betalen. De verzekerde is verplicht alle medewerking te verlenen aan een voortvarende en correcte behandeling van de schade, zoals het invullen van een aanrijdingsformulier en het onbeantwoord doorsturen van aansprakelijkstellingen en dagvaardingen. De door Univé genomen beslissingen zijn bindend voor de verzekerden. Artikel 6 Wie zijn verzekerd? Op de WA-verzekering worden als verzekerden beschouwd: 1. u; 2. de eigenaar, houder en gemachtigde bestuurder van het landbouwwerktuig; 3. passagiers; 4. de werkgever van bovengenoemde personen als hij volgens artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. pag. 4 van /09

5 Artikel 7 Welke risico s zijn verzekerd op de WA-verzekering? 7.1 Algemeen Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en zaken die met of door het landbouwwerktuig is veroorzaakt. De schade is verzekerd tot maximaal het verzekerde bedrag per gebeurtenis dat op de polis is vermeld. 7.2 Ladingrisico Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die is ver - oorzaakt door zaken die zich op het landbouwwerktuig bevinden of van het landbouwwerktuig vallen of zijn gevallen. Schade veroorzaakt tijdens het laden of lossen is niet gedekt. 7.3 Aanhangwagen Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met een aan het landbouwwerktuig gekoppelde of losgeschoten aanhanger. Schade aan de aanhanger is niet gedekt. Met een aanhanger wordt ook een aangekoppeld, nietzelfrijdend, landbouwwerktuig bedoeld. 7.4 Proceskosten 1. Bij een gedekte schade kan Univé u juridische bijstand verlenen als strafvervolging tegen u wordt ingesteld. Deze juridische bijstand verlenen wij alleen als dit in ons belang is of als wij dit volgens een bijzondere overeenkomst verplicht zijn. Boetes, afkoopsommen en met het strafproces samenhangende kosten worden niet vergoed. 2. Als een tegenpartij een proces tegen u aanspant dan bent u verplicht de leiding van dit proces over te dragen aan Univé. De kosten van het proces komen voor rekening van Univé. Artikel 8 Welke risico s zijn verzekerd onder de verzekering Extra aanrijdingsschade? Alleen als staat vermeld in de polis dat Extra Aanrijdingsschade is meeverzekerd, dekt deze verzekering, tot ten hoogste het in de polis vermelde bedrag per gebeurtenis, schade welke met of door het landbouwwerktuig is toegebracht aan: 1. andere voertuigen en landbouwwerktuigen van u. Dit geldt niet als deze aan het landbouwwerktuig zijn gekoppeld of door het landbouwwerktuig worden voortbewogen; 2. aan gebouwen van u of bij u in gebruik; 3. de lading van derden, die met het landbouwwerktuig wordt vervoerd. Voor (agrarische) loonbedrijven en andere bedrijven is dit altijd uitgesloten. Deze verzekering geldt alleen als: 1. de schade is veroorzaakt door de schuld van degene die het landbouwwerktuig bestuurt of bedient; 2. er geen dekking is onder een andere verzekering of dekking zou zijn als deze verzekering bij Univé niet bestond. Wanneer aanspraak gemaakt kan worden op een vergoeding of uitkering op grond van een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, dan is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend die schade voor vergoeding in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen worden. Deze verzekering heeft alleen betrekking op de schade aan de bedoelde voertuigen en/of landbouwwerktuigen, de gebouwen en de lading zelf en dus niet op de daaruit voortvloeiende schade. Schade die het gevolg is van wijzigingen in de bonus-/malustrede, eigen risicobedragen en andere gevolgschade is ook uitgesloten. Artikel 9 Wat is niet verzekerd? Naast de in het Algemeen Reglement en de in artikel 4 en 5 genoemde uitsluitingen, en voorzover niet vallend onder de verzekering van Extra Aanrijdingsschade, is op de WA-verzekering niet verzekerd: 9.1 Personen De aansprakelijkheid voor letselschade van de bestuurder. 9.2 Zaken De aansprakelijkheid voor schade aan zaken die: 1. eigendom zijn van verzekerde; 2. die verzekerde onder zich heeft. Dat wil zeggen zaken van anderen die verzekerde bewerkt, behandelt, beheert, huurt, leent, gebruikt, least, bewoont, pacht of om welke reden dan ook tot zijn beschikking heeft. De eventuele gevolgschade is ook niet gedekt; 3. met het verzekerde landbouwwerktuig worden vervoerd. De eventuele gevolgschade is ook niet gedekt. 9.3 Diefstal of geweldpleging De aansprakelijkheid van hen die door diefstal of geweldpleging de macht over het landbouwwerktuig hebben gekregen, en van hen die hiermee bekend zijn en het landbouwwerktuig zonder geldige reden gebruiken. 9.4 Niet gemachtigde bestuurder of passagier De aansprakelijkheid van een niet gemachtigde bestuurder of passagier. 9.5 Schade aan personen buiten daartoe bestemde zit - plaatsen De aansprakelijkheid voor personenschade aan passagiers die buiten de daarvoor bestemde zitplaatsen worden vervoerd. 9.6 Contractuele verplichting De aansprakelijkheid voor schade die uitsluitend voortvloeit uit een door verzekerde aangegane contractuele verplichting. 9.7 Schade aan ondergrondse kabels De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan ondergrondse kabels, leidingen, buizen en andere ondergrondse installaties en de gevolgen van zulke schaden. Bij normaal gebruikelijke grondbewerking van uw eigen, of bij u in gebruik zijnde, landerijen geldt deze uitsluiting niet. 9.8 Sproeischade De aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, ontstaan door bestrijdings-, spuit-, sproei-, groei- en meststoffen. Welke voorwaarden gelden voor de Beperkt Casco - verzekering? Artikel 10 Welke risico s zijn verzekerd? De Beperkt Cascoverzekering geldt als deze volgens de polis is meeverzekerd. Alleen de schadeoorzaken en/of beschadigingen, die in dit artikel zijn genoemd, vallen onder de Beperkt Casco ver zekering. Voor zover noodzakelijk zijn ook uitsluitingen genoemd, die verband houden met de schadeoorzaken in dit artikel.verzekerd is beschadiging of verlies van het landbouwwerktuig ontstaan door: 10.1 Brand Brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag en kortsluiting. Alleen directe schade aan het landbouwwerktuig wordt vergoed. Gevolgschade is niet gedekt onder de Beperkt Cascoverzekering Hagel Inslag van hagelstenen op het landbouwwerktuig. Gevolgschade of andere schade, zoals bijvoorbeeld het van de weg raken of botsen tijdens een hagelbui, is niet gedekt onder de Beperkt Casco verzekering Storm Hieronder wordt verstaan directe schade door het omwaaien van het landbouwwerktuig en het vallen van voorwerpen op of tegen het landbouwwerktuig als gevolg van storm. Gevolgschade of andere schade, zoals bijvoorbeeld het van de weg raken tijdens storm, is niet gedekt onder de Beperkt Cascoverzekering. Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7) Dieren Het botsen met loslopende dieren of vogels, voor zover de schade aan het landbouwwerktuig rechtstreeks door het botsen met deze dieren of vogels is veroorzaakt. Schade, die ontstaat om het botsen met loslopende dieren of vogels te voorkomen, is niet gedekt. Ook schade die niet het rechtstreekse gevolg is van het botsen met een loslopend dier of vogels is niet gedekt /09 pag. 5 van 9

6 Bijvoorbeeld: door het botsen met een dier raakt de bestuurder van de weg en botst met een andere verkeersdeelnemer of tegen wegmeubilair. De schade aan het landbouwwerktuig veroorzaakt door het botsen met het dier valt dan wel onder de Beperkt Cascoverzekering. De schade aan het landbouwwerktuig ontstaan door het botsen met de andere verkeersdeelnemer of het wegmeubilair is niet gedekt onder de Beperkt Cascoverzekering Ruit Breken of barsten van voor-, zij-, achter- en panoramische ruiten en zonnedaken. Beschadiging van het landbouwwerktuig uitsluitend veroorzaakt door scherven van deze ruiten, is wel gedekt. Ruitschade is niet gedekt op de Beperkt Cascoverzekering als gelijktijdig ook andere schade aan het landbouwwerktuig is ontstaan. Een ruitschade wordt alleen vergoed, als deze daadwerkelijk is hersteld en de originele nota wordt overlegd Diefstal/inbraak Inbraak (of pogingen daartoe), joyriding, verduistering en diefstal van het landbouwwerktuig of onderdelen hiervan, die zich tijdens de diefstal in of aan het landbouwwerktuig bevinden. Ook schade aan het landbouwwerktuig die is ontstaan gedurende de joy-riding en de tijd dat het landbouwwerktuig was gestolen is gedekt. In artikel 14.3 staat welke schade wordt vergoed. Schade door of tijdens diefstal en inbraak (of pogingen daartoe), joy-riding en verduistering is niet gedekt als u, of de verzekerde, onvoldoende zorg verweten kan worden. Onder onvoldoende zorg wordt onder meer verstaan: het zichtbaar in het landbouwwerktuig achterlaten van losse of eenvoudig los te koppelen apparatuur, zoals GPS systemen; als het landbouwwerktuig onbeheerd is achtergelaten zonder dat deze goed is afgesloten; als de sleutels in het landbouwwerktuig zijn achtergelaten; als de sleutels onbeheerd worden achtergelaten. Onder sleutels worden ook verstaan electronische middelen waarmee de portieren kunnen worden geopend of het landbouwwerktuig kan worden gestart. Er is dekking voor apparatuur welke in en aan de tractor is aangebracht, bestemd voor precisielandbouw, zoals GPS systemen, computerterminals, antennes en besturingssystemen, op voorwaarde dat ze door u zijn opgegeven als meeverzekerde accessoire. Diefstal of beschadiging door inbraak van alle andere communicatie-, scan-, en zendapparatuur die aanwezig is in het verzekerde landbouwwerktuig, is niet verzekerd. Dit geldt ook voor radardetectieapparatuur en mobiele telefoons. Schade aan een car-kit is wel verzekerd Transport Een plotseling van buiten komende oorzaak gedurende de tijd dat het landbouwwerktuig tijdens transport aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd Luchtvaartuigen Het neerstorten van luchtvaartuigen. Welke voorwaarden gelden voor de Volledig Casco - verzekering? Artikel 11 Welke risico s zijn verzekerd? De Volledig Cascoverzekering geldt als deze volgens de polis is meeverzekerd. Verzekerd is beschadiging of verlies van het landbouwwerktuig ontstaan door: 11.3 Eigen gebrek Eigen gebrek, alleen als het op de polis uitdrukkelijk is meeverzekerd. Schade die is ontstaan door onoordeelkundige of foute bediening en/of gebruik (bijvoorbeeld overbelasting) is ook gedekt. De eigen gebrek dekking geldt niet als: er voor nieuw verkochte landbouwwerktuigen geen garantie is verstrekt en/of de landbouwwerktuigen niet via de officiële importwegen zijn afgeleverd; er dekking is onder een andere verzekering of dekking zou zijn als deze verzekering bij Univé niet bestond. Wanneer aanspraak gemaakt kan worden op een vergoeding of uitkering op grond van een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, dan is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend die schade voor vergoeding in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen worden. het landbouwwerktuig de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt, te rekenen vanaf de datum van eerste aflevering aan de eerste gebruiker Gevolgen van eigen gebrek Een ongeval, als gevolg van een eigen gebrek, ook als eigen gebrek niet uitdrukkelijk is meeverzekerd. Artikel 12 Wat is niet verzekerd? Naast de in het Algemeen Reglement genoemde uitsluitingen is op de Volledig Cascoverzekering niet verzekerd: 12.1 Financieel nadeel Financieel nadeel wegens het niet kunnen gebruiken van het landbouwwerktuig; 12.2 Waardevermindering Waardevermindering van het landbouwwerktuig na herstel; 12.3 Weersinvloeden Schade ontstaan tengevolge van weersinvloeden als warmte, vocht of koude, tenzij dergelijke schaden het gevolg zijn van een gebeurtenis, waarbij tevens een onder de verzekering gedekte schade aan het landbouwwerktuig is ontstaan; 12.4 Lading Schade door de lading aan het landbouwwerktuig, tenzij deze het gevolg is van een gebeurtenis, waarbij tevens een onder de verzekering gedekte schade aan het landbouwwerktuig is ontstaan; 12.5 Eigen gebrek, opproppen en schade aan messen Bij werkzaamheden anders dan voor het eigen agrarisch bedrijf: eigen gebrek, zoals omschreven in artikel 11.3, tenzij uitdrukkelijk is meeverzekerd, schade door opproppen van hooi, stro en dergelijke en schade aan messen; 12.6 Reparaties Het opnieuw uitvoeren van oorspronkelijke reparaties; 12.7 Slijtage, onderhoud, bediening, gebruik Kosten van herstel als gevolg van normale slijtage, onvoldoende of onoordeelkundig onderhoud en van onoordeelkundige of foutieve bediening en gebruik (onder andere overbelasting), voorzover dit niet gedekt is in artikel Beperkt Casco De risicoʼs die in artikel 10 van dit reglement zijn omschreven met bijbehorende beperkingen en uitsluitingen Overige van buitenkomende schade-oorzaken Alle overige van buitenkomende schade-oorzaken, zoals van de weg of te water raken, omslaan, stoten, botsen, slippen, kwaadwil lige beschadiging en vandalisme. pag. 6 van /09

7 Hoe wordt de schade geregeld en welke schade wordt vergoed op de Beperkt Casco- en Volledig Casco verzekering? In aanvulling op de verplichtingen bij schade die beschreven zijn in het Algemeen Reglement wordt in deze artikelen beschreven wat van belang is voor de schaderegeling. Waar wij vermelden dat schade vergoed wordt, geldt dit alleen als de schade is verzekerd volgens de voorwaarden in dit reglement en het Algemeen Reglement. Artikel 13 Welke rechten en plichten gelden bij het regelen van de schade? 13.1 Reparatie U mag tot reparatie overgaan of hiervoor opdracht geven, nadat u toestemming heeft gekregen van Univé of de expert die namens Univé optreedt. Wordt de schade gerepareerd zonder toestemming en zonder dat wij in de gelegenheid zijn gesteld om de schade zorgvuldig te beoordelen en vast te stellen, dan kunnen wij besluiten de schade niet te vergoeden als wij in onze belangen zijn geschaad. Als wij toestemming geven voor reparatie dan betekent dit niet dat wij verplicht zijn de schade ook te vergoeden Noodreparatie U kunt zonder onze toestemming tot een maximum van 700,- een noodreparatie laten uitvoeren. Onder noodreparatie wordt verstaan: een voorziening die noodzakelijk is om gevaar voor het verkeer of verdere beschadiging van het landbouwwerktuig te voorkomen Kleine schaden U kunt schaden beneden 700,- laten repareren zonder dat vaststelling van het schadebedrag door een expert van Univé noodzakelijk is. Voor de verdere afhandeling van de schade is het wel noodzakelijk dat u ons hierover informeert, een gespecificeerde nota opstuurt en de vervangen onderdelen voor controle bewaart. Wanneer de schade hoger is dan 700,- stelt de door Univé aangewezen expert het schadebedrag vast Totaal verlies (total loss) Onder totaal verlies wordt verstaan: als herstel van de schade aan het landbouwwerktuig technisch niet verantwoord of haalbaar is; als de reparatiekosten van de schade hoger zijn dan de dagwaarde van het landbouwwerktuig onmiddellijk voor de schade, minus de restwaarde van het landbouwwerktuig na de schade; verlies op basis van de nieuwwaarderegeling in artikel 14.4; diefstal of verduistering van het gehele landbouwwerktuig. Bij schadevergoeding op basis van totaal verlies, anders dan door diefstal en verduistering, behouden wij ons het recht voor het beschadigde landbouwwerktuig (het restant), inclusief accessoires en de sleutels, over te dragen aan een door ons aan te wijzen partij. De vergoeding van de schade vindt plaats nadat deze overdracht heeft plaatsgevonden. In geval van diefstal of verduistering moet in plaats van het beschadigde landbouwwerktuig het eigendomsrecht aan Univé worden overgedragen Bindend advies Wanneer u het niet eens bent met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert van Univé, kunt u zelf een expert aanwijzen die het schadebedrag vaststelt. Komen deze twee experts niet tot overeenstemming dan wordt door beiden gezamenlijk een bindend expert benoemd. Deze bindend expert moet ingeschreven zijn als Register-Expert in het register van het NIVRE (stichting Nederlands Instituut Van Register Experts) onder de branchegroep Motorrijtuigen. De expert stelt het schadebedrag vast dat bindend is voor u en voor Univé. De kosten van de door u aangewezen deskundige komen voor uw rekening. De kosten van de bindend expert komen voor rekening van Univé Diefstal, inbraak, joy-riding en verduistering Bij diefstal, inbraak, joy-riding en verduistering van het landbouwwerktuig, zoals in artikel 10.6 is omschreven, is de verzekerde verplicht zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de (regio)politie van de plaats waar deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Verder geldt de volgende schaderegelingsprocedure: 1. Bij constatering van de diefstal bent u verplicht ons zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. 2. Het is verstandig de diefstal ook direct te melden bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), zodat eventueel organisaties of instanties kunnen worden ingeschakeld voor het terugvinden van het landbouwwerktuig. Als de diefstal nog niet door u is gemeld bij het VbV, zal Univé dit doen. 3. Als het landbouwwerktuig wordt teruggevonden binnen 30 dagen na melding van de diefstal bij Univé, dan bent u verplicht het landbouwwerktuig terug te nemen. 4. Wanneer u het eigendomsrecht en de sleutels aan Univé heeft overgedragen en het landbouwwerktuig niet binnen 30 dagen na de schademelding is teruggevonden, zullen wij de schade aan u vergoeden. Voor de overdracht van het eigendomsrecht ontvangt u van ons een akte die door u moet worden ondertekend. Artikel 14 Welke schade wordt vergoed? Wij vergoeden tot maximaal het verzekerd bedrag: 14.1 Beschadiging Bij een herstelbare schade, de reparatiekosten. Deze kunnen worden verminderd met een aftrek nieuw voor oud als slijtagegevoelige onderdelen zijn vervangen door nieuwe onderdelen en daardoor een sterke verbetering in bruikbaarheid optreedt Totaal verlies (total loss) Bij totaal verlies, het verschil tussen de dagwaarde en de restwaarde van het landbouwwerktuig. Bij dagwaarde wordt uitgegaan van een in de markt reële aanschafprijs van een landbouwwerktuig van hetzelfde merk, en hetzelfde of vergelijkbare model, type, uitvoering. Verder wordt rekening gehouden met het bouwjaar, de algehele staat en draaiuren van het verzekerde landbouwwerktuig onmiddellijk voor de schade. Voor verdere uitleg over schaderegeling bij totaal verlies verwijzen wij u naar artikel Diefstal en verduistering Bij diefstal of verduistering, de dagwaarde van het landbouwwerktuig, of de waarde van de ontvreemde onderdelen, onmiddellijk voor de gebeurtenis. Bij inbraak en ontvreemding van geluidsapparatuur, cdʼs of dvdʼs vergoeden wij de waarde tot maximaal 700,- voor de geluidsapparatuur en 50,- voor cdʼs of dvdʼs Kosten vervangend landbouwwerktuig Bij totaal verlies, ook door diefstal en verduistering, wordt een vergoeding voor een vervangend landbouwwerktuig gegeven. De hoogte van de vergoeding is maximaal 90,- per dag, voor maximaal 5 dagen. Deze vergoeding wordt alleen gegeven, wanneer het totaal verlies ook zelf op de polis is meeverzekerd Nieuwwaarderegeling In afwijking van artikel 14.2 en 14.3 geldt bij totaal verlies onder voorwaarden een gunstiger schadevergoeding die is afgeleid van de nieuwwaarde van het landbouwwerktuig. Om voor de nieuwwaarderegeling van hetzelfde merk, model, type en uitvoering in aanmerking te komen moet aan alle volgende voorwaarden zijn voldaan: het landbouwwerktuig moet op de polis als verzekerd object vermeld staan; op de polis moet als gebruik uitsluitend vermeld staan: eigen agrarisch bedrijf; het landbouwwerktuig is nieuw op de datum van eerste aflevering aan de eerste gebruiker; het landbouwwerktuig is Volledig Casco verzekerd; voor de schadegebeurtenis is schadevrij met het landbouwwerktuig gereden, waarbij kleine herstelde beschadigingen, die geen teruggang in verkoopwaarde tot gevolg hebben, buiten beschouwing blijven. Als aan deze voorwaarden is voldaan wordt de schade vergoed op basis van de nieuwwaarde, of op basis van vaste afschrijving op de nieuwwaarde die verderop in dit artikel wordt beschreven /09 pag. 7 van 9

8 1. De schade wordt vergoed op basis van nieuwwaarde: als de schade ontstaat binnen 12 maanden na aanschaf van het nieuwe landbouwwerktuig, te rekenen vanaf de datum van eerste aflevering aan de eerste gebruiker en de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 deel van de nieuwwaarde. 2. De schade wordt vergoed op basis van vaste afschrijving: als de schade ontstaat in de periode van 13 t/m 48 maanden na aanschaf van het nieuwe landbouwwerktuig, te rekenen vanaf de datum van eerste aflevering aan de eerste gebruiker en de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 deel van de waarde volgens vaste afschrijving. De waarde volgens vaste afschrijving wordt berekend door de nieuwwaarde te verminderen met een vaste afschrijving per maand, gerekend vanaf de dertiende maand na de datum van eerste aflevering aan de eerste gebruiker. Hierbij wordt een gedeelte van een maand gerekend voor een hele maand. Deze afschrijving is bij een landbouwwerktuig van: 0 tot 12 maanden oud: 0%; 13 t/m 48 maanden oud: 1% per maand. De nieuwwaarderegeling is niet van toepassing in de volgende situaties: 1. Wanneer voor het nieuw verkochte landbouwwerktuig geen garantie is verstrekt en/of wanneer deze niet via de officiële importwegen is afgeleverd. 2. Het landbouwwerktuig ouder is dan vier jaar, te rekenen vanaf de datum van eerste aflevering aan de eerste gebruiker. Aanvullend zullen wij in onderstaande situaties de volgende regelingen toepassen: Is de vastgestelde schadevergoeding volgens de nieuwwaarderegeling lager dan de vergoeding bij totaal verlies volgens artikel 14.2, dan wordt deze laatste vergoed; Als de reparatiekosten minder dan 2/3 deel bedragen van de waarde volgens vaste afschrijving, maar er is wel sprake van totaal verlies volgens artikel 14.2, dan worden de reparatiekosten vergoed tot maximaal de waarde volgens vaste afschrijving minus de rest waarde Invoerrechten Bij een gedekte schade in het buitenland de invoerrechten die u verschuldigd bent bij verlies van het landbouwwerktuig Kosten van berging, vervoer en bewaking Bij een gedekte schade de kosten van berging, bewaking en vervoer naar het dichtstbijzijnde reparatieadres Averij-grosse Bij vervoer over water, de van u gevorderde bijdrage in de averij-grosse. Averij-grosse zijn opofferingen en uitgaven die gedaan of verricht moeten worden om het schip, waar het landbouwwerktuig mee vervoerd wordt en de lading, uit een gevaar te redden Onderverzekering Als na schade blijkt dat het door de expert vastgestelde verzekerd bedrag van het landbouwwerktuig met accessoires hoger is dan het door de verzekerde opgegeven verzekerd bedrag, is er sprake van onderverzekering. De schade die wordt uitgekeerd wordt dan verminderd in de zelfde verhouding als deze twee bedragen. Artikel 15 Wanneer verhalen wij de betaalde schadevergoeding niet? Wij doen afstand van het recht om de betaalde schadevergoeding te verhalen op: de bestuurder en passagiers van het landbouwwerktuig die door u gemachtigd waren om gebruik te maken van het landbouwwerktuig; de werkgever van de bestuurder en passagiers, als hij aansprakelijk is voor deze personen. Dit geldt alleen als de bestuurder en passagiers alle verplichtingen bij schade nakomen, die worden genoemd in het Algemeen Reglement en dit reglement, en als de schade volgens deze reglementen niet uitgesloten is. Welke voorwaarden gelden voor de Schadeverzekering in- en opzittenden? Artikel 16 Begripsomschrijvingen Voor de Schadeverzekering in- en opzittenden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis. Verzekerden personen die, met toestemming van de verzekeringnemer, het verzekerde landbouwwerktuig besturen of daarmee worden vervoerd op de daarvoor bestemde zitplaatsen. Ongeval een plotselinge van buitenkomende onvrijwillige geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde, (zoals een botsing, aan- of overrijding, brand, blikseminslag, te water raken,) met als rechtstreeks gevolg geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel of overlijden, waarbij het op de polis vermelde landbouwwerktuig betrokken is en waarbij door verzekerde letsel- en/of zaakschade wordt geleden. Onder ongeval wordt tevens verstaan: 1. acute chemische vergiftiging, alsmede bacteriële vergiftiging als gevolg van een onvrijwillige val in vloeibare of vaste stof; 2. de gevolgen van fouten bij medische behandeling rechtstreeks in verband met een ongeval; 3. verstikking (voorzover niet veroorzaakt door een ziekte), verdrinking, verbranding, zonnesteek, bevriezing, zonnebrand, verhongering, verdorsting of uitputting; 4. bloedvergiftiging en wondinfectie in verband met een ongeval; 5. In afwijking van (de uitsluiting in) het Algemeen Reglement is deze verzekering ook van toepassing op ongevallen ontstaan door aardbeving in het buitenland, lawines, vallend gesteente en overstroming. Invaliditeit een blijvend, geheel of gedeeltelijk verlies van het gebruiksvermogen van een lichaamsdeel of orgaanstelsel, als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval. Het verlies van het gebruiksvermogen van een lichaamsdeel of orgaan stelsel wordt als blijvend beschouwd, zodra er een, door de medisch adviseur van Univé, medisch vastgestelde eindtoestand is bereikt. Wanneer en waarvoor bent u wel en niet verzekerd? In de artikelen 17 tot en met 23 zijn de voorwaarden beschreven die gelden voor de Schadeverzekering In- en Opzittenden. Artikel 17 Wanneer bent u verzekerd? De verzekering is geldig: Voor het op de polis omschreven landbouwwerktuig of voor een tijdelijk vervangend landbouwwerktuig, wanneer het op de polis vermelde landbouwwerktuig wordt gerepareerd of gereviseerd. Deze extra verzekering geldt alleen als er geen dekking is onder een an - dere verzekering of dekking zou zijn als verzekering bij Univé niet bestond. Wanneer aanspraak gemaakt kan worden op een vergoeding of uitkering op grond van een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, dan is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend die schade voor vergoeding in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen worden. Artikel 18 Waarvoor bent u verzekerd? 18.1 Gebeurtenis Verzekerd zijn de rechtstreekse en directe gevolgen van een ongeval, waarbij een landbouwwerktuig is betrokken, die de verzekerden overkomen tijdens: het verblijf in of op het landbouwwerktuig; in-/op- en uit-/afstappen; het verrichten van of het behulpzaam zijn bij noodreparaties aan het landbouwwerktuig; het vullen van het landbouwwerktuig met motorbrandstof (tanken); hulp aan medeweggebruikers, terwijl verzekerden met het landbouwwerktuig aan het verkeer deelnemen. De Schadeverzekering In- en Opzittenden verleent dekking, tot ten hoogste het in de polis vermelde bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. pag. 8 van /09

9 Artikel 19 Waarvoor bent u niet verzekerd? Naast de in het Algemeen Reglement en artikel 5 van dit reglement genoemde uitsluitingen is niet verzekerd: 19.1 Bestaande afwijkingen De verzwaring respectievelijk de verergering van de gevolgen van een ongeval door een gebrekkige gezondheidstoestand dan wel een geestelijke of lichamelijke afwijking van de verzekerde, alsmede door andere ziekten en omstandigheden (zwangerschap, nalatigheid in het raadplegen van een arts, door een aan eigen toedoen van verzekerde te wijten slechte verpleging of ondeskundige behandeling e.d.). Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt steeds als maatstaf voor de uitkering het gevolg van het ongeval voor iemand, die vóór het ongeval in normale ongerepte lichamelijke en geestelijke conditie verkeerde. Hoe wordt de schade geregeld? In aanvulling op de verplichtingen bij schade die beschreven zijn in het Algemeen Reglement en in dit reglement wordt in deze artikelen beschreven welke verplichtingen gelden voor de schaderegeling voor de verzekerde of zijn wettige erfgenamen.waar wij vermelden dat schade vergoed wordt, geldt dit alleen als de schade is verzekerd volgens de voorwaarden in dit en het Algemeen Reglement. Artikel 20 Welke rechten en plichten gelden bij het regelen van de schade? 20.1 Overlijden Een ongeval met dodelijke afloop moet direct aan ons worden meegedeeld, ook moet een aanmeldingsformulier worden ingezonden. De op het aanmeldingsformulier gestelde vragen moeten zo volledig mogelijk en naar waarheid worden beantwoord. Ieder recht op uitkering vervalt, indien de erven niet tenminste achtenveertig uur voor de begrafenis of de crematie aan ons van het ongeval kennis hebben gegeven en/of desgevraagd geen medewerking verlenen aan alle maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak Invaliditeit Een ongeval met lichamelijk letsel moet zo spoedig mogelijk aan ons worden gemeld door toezending van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier. De op het aanmeldingsformulier gestelde vragen moeten zo volledig mogelijk en naar waarheid worden beantwoord. Verzekerde(n) moet(en) zich zo spoedig mogelijk onder geneeskundige behandeling stellen en/of zich op verzoek van Univé door haar controlerend arts laten onderzoeken en/of ter observatie of behandeling in een ziekenhuis laten opnemen. Als twee jaar na het ongeval nog geen eindtoestand is bereikt, zal dan de mate van invaliditeit door de medisch adviseur van Univé worden vastgesteld, waarbij redelijkerwijs te voorziene verbetering of verslechtering mede in aanmerking zal worden genomen. Verzekerde moet alle medewerking verlenen ter bevordering van het herstel. Herstel of beëindiging van de geneeskundige behandeling dient direct aan ons gemeld te worden. Wij hebben het recht de uitkering te weigeren, wanneer het ongeval niet binnen drie maanden is aangemeld. Wij nemen de te late aanmelding alsnog in behandeling, als voldoende wordt aangetoond, dat: 1. de invaliditeit het uitsluitend gevolg is van het ongeval; 2. de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zijn vergroot; 3. de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelende arts heeft opgevolgd. Ieder recht op uitkering vervalt wanneer aangifte later dan vijf jaar na de ongevalsdatum plaatsvindt. Artikel 21 Wanneer eindigt de verzekering? Naast de voorwaarden in het Algemeen Reglement over het einde van de verzekering, geldt ook dat de verzekering eindigt: zodra u of uw erfgenamen geen belang meer hebben bij het landbouwwerktuig; in geval van totaal verlies of teniet gaan van het landbouwwerktuig; in geval van beëindiging van de tractor- en landbouwwerktuigverzekering. Artikel 22 Welke risico s zijn verzekerd? 22.1 Schade aan personen en zaken Schade aan personen Schade als gevolg van letsel, overlijden of aantasting van de gezondheid van de verzekerden Schade aan zaken schade als gevolg van beschadiging of verloren gaan van zaken die met het landbouwwerktuig worden vervoerd en behoren tot de particuliere huishouding van een verzekerde, met uitzondering van schade aan het landbouwwerktuig, aan zaken die tot de uitrusting of accessoires van het landbouwwerktuig behoren en vermissing/diefstal van geld en geldswaardige papieren na het ongeval; de door de verzekerde tijdens het ongeval gedragen kleding Buitengerechtelijke kosten De kosten die redelijkerwijs worden gemaakt om de schadevergoeding te verkrijgen tot een maximum van ,- per gebeurtenis. Hiermee wordt bedoeld buitengerechtelijke kosten zoals omschreven in artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek Immateriële schade (smartengeld) Schade als omschreven in artikel 6:106 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 23 Welke schade wordt vergoed? 23.1 Schadevergoeding bij letsel of overlijden Bij schade als gevolg van overlijden of letsel wordt de schadevergoeding vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 6:107 en artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek Schade aan zaken Schade aan zaken wordt vergoed op basis van de dagwaarde Schade overschrijdt verzekerd bedrag Als meerdere personen aan deze verzekering rechten kunnen ontlenen en als hun schade in totaal het verzekerde bedrag overschrijdt, dan zal het verzekerd bedrag naar evenredigheid van hun schade worden verdeeld /09 pag. 9 van 9

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT WERKMATERIEELVERZEKERING WMA-1

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT WERKMATERIEELVERZEKERING WMA-1 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT WERKMATERIEELVERZEKERING WMA-1 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de werkmaterieelverzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT TRACTOR- EN LANDBOUWWERKTUIGVERZEKERING TRL-5. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT TRACTOR- EN LANDBOUWWERKTUIGVERZEKERING TRL-5. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT TRACTOR- EN LANDBOUWWERKTUIGVERZEKERING TRL-5 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT 2008.05/04 Artikel 20 Begripsomschrijvingen In de zin

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT MOTOR- EN SCOOTERVERZEKERING MOS-2

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT MOTOR- EN SCOOTERVERZEKERING MOS-2 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT MOTOR- EN SCOOTERVERZEKERING MOS-2 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-2

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-2 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-2 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de personenautoverzekering

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-4

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-4 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-4 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de personenautoverzekering

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTELAUTOVERZEKERING BTA-1

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTELAUTOVERZEKERING BTA-1 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTELAUTOVERZEKERING BTA-1 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de bestelautoverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Verzekering van landbouwwerktuigen L 03.2.19 G INHOUD

Verzekering van landbouwwerktuigen L 03.2.19 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van landbouwwerktuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL L 03.2.19 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Wat is verzekerd 1.1 Wat is verzekerd 1.2 Verzekeringsgebied 1.3 Burenhulp

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-2

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-2 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-2 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de personenautoverzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer.

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer. N.V. Univé Schade Voorwaarden Aanhangwagenverzekering versie 1 Het is belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw aanhangwagenverzekering. In deze voorwaarden staat waar u voor verzekerd

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-2

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-2 2069-02-08-Reglement Bromfiets BFG-2.qxd 19-02-2008 9:08 Pagina 1 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-2 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-1. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-1. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-1 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT 2069.03/06 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Bromfiets Het in de polis

Nadere informatie

SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BRG-0506

SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BRG-0506 SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BRG-0506 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT. REG-BRG-01-05-06 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Onder verzekerd object wordt in de zin

Nadere informatie

TRA Bijzondere voorwaarden bij uw TRACTOR- EN LANDBOUW- WERKTUIG- VERZEKERING

TRA Bijzondere voorwaarden bij uw TRACTOR- EN LANDBOUW- WERKTUIG- VERZEKERING TRA-0117 Bijzondere voorwaarden bij uw TRACTOR- EN LANDBOUW- WERKTUIG- VERZEKERING 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Tractor- en

Nadere informatie

TRA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw TRACTOR- EN LANDBOUW- WERKTUIG- VERZEKERING

TRA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw TRACTOR- EN LANDBOUW- WERKTUIG- VERZEKERING TRA-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw TRACTOR- EN LANDBOUW- WERKTUIG- VERZEKERING 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Tractor- en

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Casco Versie 2015

Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Casco Versie 2015 Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Casco Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Gebeurtenis 1.2 Verzekerd landbouwmaterieel 1.3 Wie zijn verzekerd? 1.4 Verzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

motorrijtuigverzekering

motorrijtuigverzekering motorrijtuigverzekering Wetgeving: WAM WVW (art. 185) Doel: beschermen van andere verkeers-deelnemers tegen de financiële gevolgen van schade met of door een motorrijtuig Actuarieel Instituut 1 Wettelijke

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Beperkt Casco Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Beperkt Casco 1. Wie is verzekerd?...3 2. Welke bestuurders zijn

Nadere informatie

Schadeverzekering In-/Opzittenden

Schadeverzekering In-/Opzittenden Schadeverzekering In-/Opzittenden Bijzondere Voorwaarden SVI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco VOORWAARDEN Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.11 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen? 1 1 Welke vormen van rechtsbijstandsverzekeringen zijn te sluiten

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20296 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

VO Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

VO Bijzondere voorwaarden cascoverzekering VO 18-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Goed op Weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco

Voorwaarden. Inhoud. Goed op Weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco Goed op Weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Beperkt Casco Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Beperkt Casco 1. Wie is verzekerd?...3 2. Welke bestuurders

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Verkeersschadeverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de verkeersschadeverzekering.

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Grondslag Uitsluitend het aanvraagformulier alsmede eventuele schriftelijke aanvullende gegevens

Nadere informatie

Voorwaarden Werkmaterieelverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Werkmaterieelverzekering Het Ondernemerspakket Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model T 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begrip werkmaterieel 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Vervangend werkmaterieel 2 Artikel 4 Dekking voor

Nadere informatie

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13 IAK Fietsverzekering Verzekeringsvoorwaarden FT13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Fietsverzekering FT13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Fietsverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 4 3

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. erz

Polisvoorwaarden Autoverzekering. erz utp Polisvoorwaarden Autoverzekering erz 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Algemeen deel PAV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 7 Begripsomschrijvingen 7 Auto 7 Geldigheidsgebied

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC)

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen?

Nadere informatie

De verzekering is van toepassing voor het voertuig die op uw polisblad staat vermeld.

De verzekering is van toepassing voor het voertuig die op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla WA en Casco 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenauto Tesla WA en Casco zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden Tesla

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco VPPBCAS1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 5 Schade 5 Premie 6 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING VOORWAARDEN Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL M 03.5.13 A INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING 1 De verzekerde objecten 2 Verzekerde 3 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Speciaal Reglement BFG-3 Voorwaarden Bromfietsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Volledig Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Volledig Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Volledig Casco Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Volledig Casco 1. Wie is verzekerd?...3 2. Welke bestuurders zijn

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (BRF-RV-53-161) Bromfiets WA + Beperkt Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Artikel 2 Verzekeringsgebied. Artikel 3 Uitsluitingen. Artikel 4 Verbrugging

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Artikel 2 Verzekeringsgebied. Artikel 3 Uitsluitingen. Artikel 4 Verbrugging Voorwaarden Recreatieverblijfverzekering Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Verbrugging Artikel 5 Beëindiging van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4

Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4 Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4 GCCL 16-01 1/9 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 Het is belangrijk om te weten wat u en uw werknemers kunnen verwachten van deze werknemersschadeverzekering. In deze voorwaarden staat

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Beperkt Casco PB-A-BepC2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Beperkt Casco (PB-A-BepC2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie is verzekerd? 2

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Oldtimerverzekering (auto of motor)

Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering Als je in of op een oldtimer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je oldtimer veroorzaakt aan een ander

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Bromfietsverzekering

Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Als je brommer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je bromfiets veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de

Nadere informatie

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3

Nadere informatie

Voorwaarden ZorgeloosRijden Autoverzekering Budget versie 1

Voorwaarden ZorgeloosRijden Autoverzekering Budget versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden ZorgeloosRijden Autoverzekering Budget versie 1 We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (PAV-RV-57-161) Auto WA + Beperkt Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze

Nadere informatie

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF WVA-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA.

Deze bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA. Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden Model HK43A Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2. Verzekeringsgebied 2 3. Wat is verzekerd 2 4 Wat is niet verzekerd 2 5 Wat te doen na een

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (CRV-RV-52-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Beperkt Casco 2 1 Wie zijn verzekerd? 2 2 Welke caravan is verzekerd?

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Dit zijn de polisvoorwaarden van de Schadeverzekering Inzittenden. U vindt hier wanneer u en verzekerden recht hebben op een uitkering

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-57-161) Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze verzekering is voor schade

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave Model M.3100.S.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8 Nieuwwaarde 1.9 Storm 1.10 Verzekerden

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-56-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 1 Wie zijn de verzekerden? 3 2

Nadere informatie

Vrachtautoverzekering

Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering De Vrachtautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je vrachtauto hebt veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering

Aanhangwagenverzekering Aanhangwagenverzekering Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27693 17.01 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTEL- EN VRACHTAUTOVERZEKERING BVA-2. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTEL- EN VRACHTAUTOVERZEKERING BVA-2. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTEL- EN VRACHTAUTOVERZEKERING BVA-2 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT 2114.05/04 Artikel 20. Motorrijtuig Onder motorrijtuig wordt

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (ZAW-BV-02-151) Aanhangwagen Beperkt Casco zonder WA Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Beperkt Casco 2 Verzekerd 2 1 Wie

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie