SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BRG-0506

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BRG-0506"

Transcriptie

1 SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BRG-0506 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT. REG-BRG Artikel 1. Begripsomschrijvingen Onder verzekerd object wordt in de zin van dit reglement verstaan: de in de polis als verzekerd object omschreven bromfiets, inclusief de meeverzekerde accessoires. 1.1 Bromfiets Het in de polis vermelde verzekerd object, waarvoor een bromfiets kentekenbewijs is afgegeven. Een verzekerd object kan zijn, een: 1. bromfiets: een 2 of 3 wielig motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50cc, of continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kw; 2. snorfiets: een 2 wielig motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 25 km per uur en een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50cc, of continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kw; 3. brommobiel: een gesloten 4 wielig motorvoertuig met een ledig gewicht van ten hoogste 350 kg, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50cc, of continu maximumvermogen van ten hoog ste 4 kw; 4. fiets met hulpmotor: een fiets met hulpmotor met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 25 km per uur; 5. oldtimer: een object, zoals hierboven beschreven, welke minimaal 25 jaar oud is. Tevens behoort tot het verzekerd object de hieraan bevestigde aanhangwagen, bagagewagen of een ander daarmee in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motor - rijtuigen (W.A.M.) gelijk te stellen voorwerp. Uitdrukkelijk wordt bepaald, dat niet onder een bromfiets wordt verstaan een motorrijtuig dat bij aanvang van of gedurende de looptijd van de verzekering een technische wijziging heeft ondergaan en daarmee niet meer voldoet aan de wettelijk daarvoor gestelde eisen. 1.2 Accessoires De niet tot de standaarduitrusting behorende aan het verzekerd object bevestigde onderdelen o.a. dienende tot verhoging van veiligheid, comfort en verfraaiing. 1.3 Leeftijdsindeling Bij de berekening van de premie wordt rekening gehouden met de leeftijd van de aan de maatschappij opgegeven regelmatige bestuurder op de mutatiedatum c.q. de contractsvervaldatum, waarvoor de volgende indelingen gelden: jaar en ouder t/m 49 jaar t/m 29 jaar t/m 23 jaar t /m 18 jaar Indien de bestuurder in een hogere indeling valt dan aangevraagd gelden er beperkingen, zie artikel 10 en artikel Consumentenprijs Onder consumentenprijs wordt verstaan de in Nederland geadviseerde verkoopprijs van het verzekerd object naar merk, model, type en uitvoering zoals vermeld in de prijslijst van de fabrikant of importeur op het moment dat het verzekerd object nieuw werd geleverd, verhoogd met de nieuwwaarde van de accessoires. Artikel 2. Premiegrondslagen 2.1 Premiebepalende factoren 1. WA premie De premie wordt vastgesteld op basis van de regio en de leeftijd van de bestuurder. Hiervan zijn uitgezonderd de fiets met hulpmotor en de oldtimer waarvoor een vast bedrag geldt. 2. Beperkt Casco premie Voor de brom- en snorfiets wordt de premie vastgesteld op basis van de regio, de consumentenprijs, voor de fiets met hulpmotor geldt een vast bedrag. De andere objecten kennen geen beperkt casco dekking. 3. Casco premie Voor de brom- en snorfiets wordt de premie vastgesteld op basis van de regio, de leeftijd van de bestuurder en de consumentenprijs, voor de fiets met hulpmotor geldt een vast bedrag. De andere objecten kennen geen casco dekking. 2.2 Opgave door verzekeringnemer De consumentenprijs wordt door of namens verzekeringnemer voor diens verantwoordelijkheid bij de verzekeringsaanvraag resp. mutatiemelding opgegeven inclusief de waarde van de -later- aangebrachte accessoires. De maatschappij heeft het recht, doch niet de plicht, deze opgave bij onjuistheid te herzien. Artikel 3. Kortingen/toeslagen 3.1 Bonus/malusregeling In geval van een verzekering voor een bromfiets, snorfiets of een brommobiel wordt op de premie voor de onderdelen Aansprakelijkheidsverzekering, Beperkt Casco verzekering en Cascoverzekering een korting verleend voor schadevrij rijden. Bij het aangaan van de verzekering wordt het kortingspercentage bepaald op grond van een geldige originele royementsverklaring met vermelding van het aantal schadevrije jaren. De verklaring dient te zijn afgegeven door een Nederlandse verzekeraar op naam van verzekeringnemer of verzekerde. Indien een dergelijke verklaring niet kan worden overgelegd, vindt inschaling plaats op basis van 0 jaar schadevrij. 3.2 Kortingstabel Schadevrije Korting in % Trede Trede na één of meer jaren schade(n) in 1 jaar of meer -8 20% toeslag % % % % % % % % % % % % % % % % % of meer 70%

2 3.3 Vaststelling korting bij verlenging. Jaarlijks wordt per de contractsvervaldatum de trede opnieuw vastgesteld op basis van de kortingstabel. De korting is afhankelijk van het aantal schadegebeurtenissen dat in het afgelopen verzekeringsjaar is geclaimd. Een schadegebeurtenis heeft geen invloed op de korting voor schadevrij rijden, indien: a. het vast staat dat de maatschappij geen schadevergoeding hoeft te verlenen; b. de betaalde schade volledig is verhaald; c. de schadevergoeding is verleend op basis van uitsluitend de dekking voor: - Beperkt casco; - ongevallen; - verhaalsrechtsbijstand; d. de betaalde schadevergoeding het gevolg is van een schaderegelingovereenkomst tussen verzekeraars; e. de schadevergoeding uitsluitend op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet 1994 is gedaan en aan de zijde van de bestuurder geen sprake is van een verkeersovertreding en/of een strafbaar feit en de bestuurder rechtens geen verwijt treft. 3.4 Terugbetalen van een schadevergoeding Uiterlijk 12 maanden na de datum van de schadeafwikkeling mag verzekerde een schadevergoeding (terug)betalen. De betreffende schade wordt dan buiten beschouwing gelaten voor vaststelling van de korting. Artikel 4. Verzekeringsgebied De verzekering is geldig in Nederland en, wanneer voor het object een Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (Groene Kaart) is afgegeven, in de overige landen waarvoor de Groene Kaart geldig is. De dekking wordt opgeschort zodra het object, zonder nadere overeenkomst met de maatschappij, langer dan 3 maanden aaneensluitend buiten Nederland verblijft. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Artikel. 5 Verzekerden Als verzekerden worden beschouwd: - de verzekeringnemer; - de eigenaar, de houder, de bestuurder van het verzekerde object en de personen die daarmede worden vervoerd; - de werkgever van bovengenoemde verzekerden, indien hij krachtens artikel 6:170 BW aansprakelijk is voor de door hen veroorzaakte schade. Artikel 6. W.A.M.-dekking Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde eisen te voldoen. Artikel 7. Dekking De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en zaken - met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade - die met of door het verzekerd object veroorzaakt is, en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in de polis vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis. Bovendien zijn de volgende insluitingen van toepassing: 7.1 Lading De verzekering geeft eveneens dekking voor schade die, anders dan tijdens laden of lossen, veroorzaakt is door zaken die zich bevinden op dan wel vallen of gevallen zijn van het verzekerd object. 7.2 Groene Kaart De verzekering geeft, bij afgifte en gedurende de looptijd van een Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (Groene Kaart), dekking in de landen vermeld in dit bewijs, overeenkomstig de daar geldende wettelijke bepalingen. Is een hoger verzekerd bedrag aldaar wettelijk voorgeschreven, dan geldt de dekking tot dat bedrag, doch zal nooit lager zijn dan het in de polis vermelde bedrag. 7.3 Zekerheidstelling De maatschappij verstrekt tot ten hoogste EUR ,- voor alle verzekerden tezamen de zekerheid door een buitenlandse overheid als waarborg voor de rechten van een benadeelde verlangd, voor het opheffen van de vrijheidsbeperking van een verzekerde of van een op het verzekerd object gelegd beslag, mits er sprake is van een gedekte schade. De verzekerden zijn verplicht de maatschappij een machtiging te verstrekken om over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en tevens alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen. 7.4 Aanhangwagen De verzekering geeft dekking indien met het verzekerd object een aanhangwagen wordt getrokken, tenzij anders aangegeven in de polis. Onder aanhangwagen wordt verstaan: een bagagewagen, zijspan of een daarmee volgens de Wet Aansprakelijkheids - verzekering Motorrijtuigen (WAM) gelijk te stellen object, ongeacht het aantal wielen. Schade aan de aanhangwagen zelf toegebracht is niet gedekt. 7.5 Kosten van verweer De maatschappij vergoedt - ook boven het verzekerde bedrag - in geval van een gedekte schade de kosten van: 1. juridische bijstand, verleend door de maatschappij, in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafproces. Deze bijstand wordt door de maatschappij alleen verleend indien zij dat in haar belang acht of wanneer zij daartoe krachtens bijzondere overeenkomst verplicht is. Boeten, afkoopsommen en de met een strafproces samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed; 2. verweer in een door de benadeelde tegen de verzekerde resp. tegen de maatschappij aanhangig gemaakt burgerlijk proces, voorzover de leiding bij de maatschappij berust. 7.6 Sistercardekking De maatschappij vergoedt de schade met het verzekerd object op de openbare weg toegebracht aan een ander motorrijtuig, toebehorende aan dezelfde verzekeringnemer. Voor - gaande dekking geldt eveneens, indien de gebeurtenis plaatsvindt in gebouwen of op terreinen in gebruik bij verzekeringnemer, onder voorwaarde dat het schadelijdende motorrijtuig een personenauto, motor, scooter of bromfiets is. Schade bestaande uit waardevermindering of gevolgschade is uitgesloten. De maatschappij vergoedt de schade alleen indien en voor zover de maatschappij daartoe krachtens de voorwaarden zou zijn gehouden, als de schade niet door de verzekeringnemer maar door een willekeurige derde was geleden en er geen dekking is onder een andere verzekering al dan niet van oudere datum. Artikel 8. Uitsluitingen Naast de in het Algemeen Reglement genoemde uitsluitingen is van de verzekering uitgesloten: 8.1 Bestuurder de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de bestuurder van het verzekerd object; 8.2 Opzicht de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die de verzekerde onder zich heeft en de schade aan de door het verzekerd object vervoerde zaken, behoudens schade aan of vermissing van kleding en handbagage van de passagiers van het verzekerd object, mits het verzekerd object bij het ongeval zelf ook werd beschadigd; 8.3 Diefstal of geweldpleging de aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het verzekerd object hebben verschaft, en van hen die hiermee bekend zijn, het verzekerd object zonder geldige reden gebruiken; 8.4 Niet gemachtigde bestuurder of passagier de aansprakelijkheid van hen die niet door een daartoe bevoegd persoon zijn gemachtigd als bestuurder of passagier gebruik te maken van het verzekerd object; 8.5 Contractuele verplichting de aansprakelijkheid voor schade die uitsluitend voortvloeit uit een door verzekerde aangegane contractuele verplichting; 8.6 Alcohol De aansprakelijkheid voor schade die de bestuurder van het verzekerd object veroorzaakt terwijl hij ten tijde van de gebeurtenis verkeert onder invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel, zodanig dat hij niet in staat moet worden geacht een bromfiets naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden. Het weigeren van een ademtest, bloed- en/of urineproef wordt gelijkgesteld met het hierboven gestelde; 8.7. Schade aan personen buiten wettelijk daartoe bestemde zitplaatsen de aansprakelijkheid voor schade aan personen die zich buiten de wettelijk daartoe bestemde zitplaatsen bevinden; 2

3 8.8 Verhuur de aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de periode dat het verzekerd object wordt verhuurd; 8.9 Gebruik de aansprakelijkheid voor schade 1. wanneer het verzekerd object voor een ander doel wordt gebruikt dan bij het aangaan van de verzekering werd opgegeven; 2. wanneer met betrekking tot het gebruik van het verzekerd object niet door de bestuurder aan de van overheidswege geldende voorschriften is voldaan of wanneer hij niet de benodigde vergunningen bezit, waartoe onder meer gerekend wordt een geldig wettelijk voorgeschreven bromfietscertificaat. Deze laatste uitsluiting is niet van toepassing indien de gebruiker in het bezit is van een geldig rijbewijs, tenzij het rijbewijs is ingevorderd op grond van artikel 164 Wegenverkeerswet; 3. wanneer deze is ontstaan terwijl het verzekerd object was gevorderd door of vanwege een burgerlijke of militaire overheid; 4. wanneer deze voortvloeit uit het gebruik in al dan niet georganiseerd (snelheids)wedstrijdverband; 5. veroorzaakt terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is ontzegd; 6. wanneer het verzekerd object wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals bezorg- of koeriersdiensten. 7. wanneer het verzekerd object niet voldoet aan het begrip bromfiets vermeld in artikel 1van dit reglement Eigen schuld De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verzekerde waarbij hem merkelijke schuld, roekeloosheid of opzet verweten kan worden. De uitsluitingen genoemd onder artikel 8.6., en artikel gelden niet voor de verzekeringnemer en degene aan wie hij het verzekerd object had toevertrouwd die aantonen, dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten hun weten en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen ter zake van de omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft. Artikel 9. Schaderegeling Naast het in het Algemeen Reglement bepaalde is het volgende van toepassing: De maatschappij heeft steeds het recht een schadevergoeding rechtstreeks aan benadeelde(n) te betalen of met hem (hen) een schikking te treffen. De verzekerde is verplicht ter zake van de schaderegeling alle medewerking te verlenen, zoals het zo spoedig mogelijk en onbeantwoord aan de maatschappij zenden van aansprakelijkstellingen, dagvaardingen e.d. De ter zake door de maatschappij genomen beslissingen zijn bindend voor de verzekerden. Artikel 10. Verhaal Indien de maatschappij op grond van de W.A.M. of een overeenkomstige buitenlandse wet aan een benadeelde schade moet vergoeden, die niet gedekt is, kan de maatschappij de schade en de gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verhalen op de betreffende verzekerde die jegens de benadeelde aansprakelijk is. De maatschappij heeft geen verhaalsrecht: 10.1 Op de verzekerde die aantoont dat hem geen verwijt treft ten aanzien van het ontbreken van de dekking; 10.2 Op de verzekeringnemer of zijn erfgenamen, indien na eigendomsoverdracht door een ander schade is veroorzaakt, mits de eigendomsovergang tijdig overeenkomstig het Algemeen Reglement is gemeld. De maatschappij heeft wel verhaalsrecht: 10.3 Indien de bestuurder van een brom- of snorfiets tijdens de schadegebeurtenis valt in leeftijdsindeling (zie artikel 1.3) 3, 4 of 5, maar premie is berekend op basis van een lagere leeftijdsindeling dan voor de betreffende bestuurder van toepassing is. De hoogte van het te verhalen schadebedrag wordt bepaald door de verhouding van de berekende premie en de premie die verschuldigd is op basis van de leeftijd van de bestuurder tijdens de schadegebeurtenis. Het maximaal te verhalen bedrag bedraagt EUR 1.000,-. CASCOVERZEKERING Artikel 11. Dekking Verzekerd zijn de verliezen van of schaden aan het verzekerd object ten gevolge van de hierna omschreven oorzaken, voorzover in de polis als gedekt aangegeven. De cascoverzekering geldt eveneens: - tijdens transport van het verzekerd object; - tijdens transport van het verzekerd object tussen de landen waar de verzekering geldig is, evenals tijdens laden en lossen. Artikel 12. Beperkt Casco Schade aan het verzekerd object ontstaan door: 12.1 Brand/storm Brand/storm, waaronder wordt verstaan: schade aan het verzekerd object ontstaan door brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag, kortsluiting, storm of hagel. Onder schade door storm of hagel wordt verstaan: directe schade aan het verzekerd object als gevolg van hagel en storm, waarbij gevolgschade uitdrukkelijk is uitgesloten Diefstal Diefstal van het verzekerd object of onderdelen daarvan, die zich ten tijde van de diefstal aan het verzekerd object bevinden, al dan niet door middel van geweld/braak/verbreking, dan wel strafbare poging daartoe, verduistering en joy-riding, mits de eigenaar/houder en/of de bestuurder van het verzekerd object geen enkel verwijt treft. Beschadiging ontstaan gedurende de joy-riding dan wel gedurende de tijd dat het verzekerd object was ontvreemd; 12.3 Botsing met loslopende dieren Botsing met loslopende of vliegende dieren, uitsluitend voor zover de schade rechtstreeks door de botsing is toegebracht. Schade als gevolg hiervan ontstaan door botsing met andere zaken is niet verzekerd; 12.4 Van buiten komend onheil tijdens transport Een plotseling van buiten komend onheil, gedurende de tijd dat het verzekerd object tijdens transport aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd; 12.5 Neervallen van luchtvaartuigen; Neervallen van luchtvaartuigen of onderdelen daarvan; 12.6 Natuurgeweld Overstroming, lawines, bergstorting, vloedgolf en aardbeving. Artikel 13. Casco Schade aan het verzekerd object ontstaan door: 13.1 De in artikel 12 van dit reglement omschreven oorzaken; 13.2 een plotseling ander van buiten komend onheil, zoals botsen, stoten, omslaan, slippen of van de weg geraken. Artikel 14. Uitsluitingen Naast de in het Algemeen Reglement genoemde uitsluitingen is van de verzekering uitgesloten: 14.1 Breuk- en machineschaden Breuk- en machineschaden, al dan niet terug te voeren op materiaal- of constructiefouten en/of slijtage en/of overbelasting van het inwendige mechanisme of van het gehele verzekerd object. Indien echter daardoor een ongeval in de zin van deze voorwaarden veroorzaakt wordt, is de daardoor ontstane schade door de verzekering gedekt, met inachtneming van hetgeen bepaald is in het Algemeen Reglement; 14.2 Banden Schade aan banden, tenzij de schade veroorzaakt is door diefstal of moedwillige beschadiging, of deze samenvalt met een andere gedekte gebeurtenis; 14.3 Financieel nadeel Financieel nadeel wegens het niet kunnen gebruiken van het verzekerd object; 14.4 Waardevermindering Waardevermindering van het verzekerd object na herstel; 14.5 Weersinvloeden Schade ontstaan tengevolge van weersinvloeden als warmte, vocht of koude, tenzij dergelijke schaden het gevolg zijn van een gebeurtenis waarbij tevens een onder de verzekering gedekte schade aan het verzekerd object is ontstaan; 14.6 Lading Schade door lading aan het verzekerd object, tenzij deze het gevolg is van een gebeurtenis, waarbij tevens een onder de verzekering gedekte schade aan het verzekerd object is ontstaan; 14.7 Alcohol Schade die de bestuurder van het verzekerd object veroorzaakt terwijl hij ten tijde van de gebeurtenis verkeert onder invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel, zodanig dat hij niet in staat moet worden geacht een bromfiets naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden. Het weigeren van een ademtest, bloeden/of urineproef wordt gelijkgesteld met het hierboven gestelde; 3

4 14.8 Verhuur Schade ontstaan tijdens de periode dat het verzekerd object wordt verhuurd; 14.9 Gebruik Schade aan het verzekerd object 1. wanneer deze voor een ander doel wordt gebruikt dan bij het aangaan van de verzekering werd opgegeven; 2. wanneer met betrekking tot het gebruik van het verzekerd object niet door de bestuurder aan de van overheidswege geldende voorschriften is voldaan of wanneer hij niet de benodigde vergunningen bezit, waartoe onder meer gerekend wordt een geldig wettelijk voorgeschreven bromfietscertificaat. Deze laatste uitsluiting is niet van toepassing indien de gebruiker in het bezit is van een geldig rijbewijs, tenzij het rijbewijs is ingevorderd op grond van artikel 164 Wegenverkeerswet; 3. wanneer deze is ontstaan terwijl het verzekerd object was gevorderd door of vanwege een burgerlijke of militaire overheid; 4. wanneer deze voortvloeit uit het abnormaal gebruik van het verzekerd object, waaronder begrepen het gebruik in al dan niet georganiseerd (snelheids-) wedstrijdverband; 5. veroorzaakt terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is ontzegd; 6. wanneer het verzekerd object wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden; 7. wanneer het verzekerd object niet voldoet aan de omschrijving vermeld in artikel 1 van dit reglement; Niet gemachtigde bestuurder of passagier Schade veroorzaakt aan het verzekerd object door hen die niet door een daartoe bevoegd persoon zijn gemachtigd als bestuurder of passagier gebruik te maken van het verzekerd object Eigen schuld De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verzekerde waarbij hem merkelijke schuld, roekeloosheid of opzet verweten kan worden. De uitsluitingen genoemd onder artikel 14.7, en artikel gelden niet voor de verzekeringnemer en degene aan wie hij het verzekerd object had toevertrouwd die aantonen, dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten hun weten en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen ter zake van de omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft. Artikel 15. Schaderegeling 15.1 Schadevaststelling De door de maatschappij aangewezen deskundige stelt het schadebedrag vast Bindend advies Indien met betrekking tot het vastgestelde bedrag geen overeenstemming wordt bereikt, wordt dit vastgesteld door de in genoemde deskundige en door een door de verzekerde aangewezen deskundige. Komen deze twee deskundigen niet tot overeenstemming, dan wordt door beide een bindend adviseur benoemd. De bindend adviseur dient ingeschreven te zijn als Register-Expert in het register Motorvoertuigen van de NIVRE (Stichting Nederlands Instituut van Register Experts). De bindend adviseur stelt voor beide partijen het schadebedrag bindend vast. Elk der partijen draagt de kosten van haar deskundige. De kosten van de bindend adviseur komen voor rekening van de maatschappij, tenzij hij anders bepaalt Noodreparatie Voordat de deskundige van de maatschappij het schadebedrag vaststelt, kan de verzekeringnemer noodreparaties laten verrichten, mits de kosten hiervan niet hoger zijn dan EUR 200,-. Onder noodreparatie wordt verstaan: een voorlopige eenvoudige voorziening welke nodig is om gevaar voor het verkeer of voor verdere beschadiging van het verzekerd object te voorkomen Kleine schaden Zonder noodzaak van vaststelling van het schadebedrag door de deskundige van de maatschappij kan de verzekeringnemer schaden beneden EUR 200,- laten repareren. Hij dient de maatschappij hiervan in kennis te stellen, een gespecificeerde nota in te sturen en de vervangen onderdelen voor controle te bewaren Overige schaden Tot eventueel herstel mag niet eerder worden overgegaan dan na toestemming van de maatschappij of haar deskundige. Toestemming tot reparatie houdt in geen geval erkenning van vergoedingsplicht in Diefstal, verduistering en joy-riding In geval van diefstal van het verzekerd object of onderdelen daarvan al dan niet door middel van geweld/braak/verbreking, dan wel strafbare poging daartoe, verduistering en joy-riding is de verzekeringnemer of de bestuurder verplicht direct aangifte te doen bij de plaatselijke politie en hierbij de naam van de maatschappij en het polisnummer te vermelden. Indien het verzekerd object wordt terugverkregen voordat dertig dagen na de datum van de schade-aanmelding bij de maatschappij zijn verstreken, dan moet het door de verzekeringnemer tegen terugbetaling van de eventueel reeds ontvangen schadeloosstelling worden teruggenomen, waarbij eventuele kosten voor reparatie van gedurende die diefstal of verduistering ontstane beschadigingen door de maatschappij worden vergoed. De schadevergoeding wordt betaald zodra de verzekeringnemer de maatschappij heeft gemachtigd het verzekerd object namens hem te vorderen, en/of het eigendom aan de maatschappij heeft overgedragen; beide ter keuze van de maatschappij volgens een door haar op te stellen en door verzekeringnemer ondertekende akte Diefstal bromfiets/vermiste Objecten Register Verzekeringnemer is verplicht bij constatering van vermissing van de bromfiets de maatschappij onverwijld van dit feit op de hoogte te stellen. Verzekeringnemer verklaart zich akkoord met het aanmelden door de maatschappij van de voertuiggegevens aan het Vermiste Objecten Register (VOR), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door de maatschappij ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden en terugverkrijgen van de bromfiets. Verzekerde kan ook de vermissing van de bromfiets doorgeven aan SOM Help service, die 24 uur per dag bereikbaar is. Verzekering nemer is tevens verplicht de vermissing van de bromfiets of onderdelen daarvan terstond bij de politie aan te geven en het bewijs van aangifte, alsmede het schadeformulier aan de maatschappij toe te zenden. Artikel 16. Schadevergoeding De maatschappij vergoedt, tot ten hoogste het verzekerd bedrag: 16.1 Beschadiging In geval van een herstelbare schade aan het verzekerd object, de reparatiekosten, verminderd met aftrek wegens verbetering nieuw voor oud in die gevallen waarin een sterk in bruikbaarheid teruggelopen onderdeel door een nieuw onderdeel wordt vervangen; 16.2 Totaal verlies In geval van een totaal-verlies, de waarde van een bromfiets van overeenkomstig merk, type, uitvoering, gebruik en leeftijd ten tijde van de schade, onder aftrek van de door de deskundige aangetoonde opbrengstmogelijkheden van de restanten. Onder totaal verlies wordt verstaan: algeheel verlies door diefstal of verduistering, dan wel zodanige beschadiging, dat de herstelkosten meer bedragen dan de dagwaarde minus de restwaarde. De maatschappij behoudt zich het recht voor de schade-uitkering slechts te verstrekken als de eigenaar van de bromfiets heeft voldaan aan het verzoek de verzekerde bromfiets of het restant daarvan inclusief de eventueel door de maatschappij te vergoeden extra voorzieningen en accessoires aan de maatschappij of een door haar aan te wijzen derde over te dragen. Verzekeringnemer is verplicht het complete kentekenbewijs en/of de sleutels indien door de maatschappij daarom verzocht aan haar of een door haar aan te wijzen derde te overhandigen Diefstal en verduistering In geval van diefstal of verduistering van het verzekerd object danwel onderdelen daarvan, de waarde van het ontvreemde onmiddellijk voor de gebeurtenis, een en ander met inachtneming van het volgende: 1. recht op uitkering bestaat eerst dan, nadat de eigenaar van het gestolen goed zijn eigendomsrecht heeft overgedragen aan de maatschappij. Bij diefstal van een geregistreerd verzekerd object dient de eigenaar het registratiebewijs en de sleutels aan de maatschappij over te dragen; 2. indien het gestolen goed binnen dertig dagen na de datum van aangifte bij de politie wordt terugverkregen, moet het door de verzekeringnemer in eigendom worden teruggenomen. Hierbij worden de eventuele kosten voor reparatie van gedurende de diefstal ontstane beschadigingen door de maatschappij vergoed; 16.4 Invoerrechten In geval van een gedekte schade in het buitenland, de invoerrechten die verzekeringnemer bij verlies van het verzekerd object verschuldigd is; 4

5 16.5 Kosten van berging, vervoer en bewaking In geval van een gedekte schade de kosten van berging, vervoer en bewaking naar de dichtstbijzijnde reparatie inrichting, voorzover niet vallend onder de dekking van artikel 12 van dit reglement; 16.6 Averij-grosse In geval van vervoer over water, de van de verzekeringnemer gevorderde bijdrage in de averij-grosse. Verder gelden de volgende bepalingen: 16.7 Vergoeding accessoires De maatschappij vergoedt, zo nodig boven het verzekerd bedrag, de waarde van eventuele accessoires met een maximum van EUR 150,-; 16.8 Beperking schadevergoeding De maatschappij beperkt haar schadevergoeding indien de bestuurder van een brom- of snorfiets tijdens de schadegebeurtenis valt in leeftijdsindeling (zie artikel 1.3) 3, 4 of 5, maar premie is berekend op basis van een lagere leeftijdsindeling dan voor de betreffende bestuurder van toepassing is. De schade wordt dan vergoed in de verhouding van de berekende premie en de premie die verschuldigd is op basis van de leeftijd van de bestuurder tijdens de schadegebeurtenis. Artikel 17. Verhaalsrecht De maatschappij doet afstand van haar recht op verhaal van een betaalde vergoeding op: 1. de bestuurder en/of een passagier van het verzekerd object, die door de verzekeringnemer waren gemachtigd gebruik te maken van het verzekerd object; 2. de werkgever van de in lid 1 genoemde personen, indien hij voor deze personen aansprakelijk is; mits zij de in het Algemeen Reglement genoemde verplichtingen bij schade nakomen en voor hen geen uitsluiting vermeld in het Algemeen Reglement of in dit reglement van toepassing is. 5

6 6

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-1. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-1. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-1 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT 2069.03/06 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Bromfiets Het in de polis

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

SPECIAAL REGLEMENT MOTORRIJTUIGENVERZEKERING MOR-0192

SPECIAAL REGLEMENT MOTORRIJTUIGENVERZEKERING MOR-0192 SPECIAAL REGLEMENT MOTORRIJTUIGENVERZEKERING MOR-0192 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT. 01-01-2002 Artikel 1. Motorrijtuig Onder motorrijtuig wordt in de zin van dit reglement

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTEL- EN VRACHTAUTOVERZEKERING BVA-2. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTEL- EN VRACHTAUTOVERZEKERING BVA-2. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTEL- EN VRACHTAUTOVERZEKERING BVA-2 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT 2114.05/04 Artikel 20. Motorrijtuig Onder motorrijtuig wordt

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco VOORWAARDEN Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.11 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

Voorwaarden Werkmaterieelverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Werkmaterieelverzekering Het Ondernemerspakket Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model T 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begrip werkmaterieel 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Vervangend werkmaterieel 2 Artikel 4 Dekking voor

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT TRACTOR- EN LANDBOUWWERKTUIGVERZEKERING TRL-5. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT TRACTOR- EN LANDBOUWWERKTUIGVERZEKERING TRL-5. Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT TRACTOR- EN LANDBOUWWERKTUIGVERZEKERING TRL-5 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT 2008.05/04 Artikel 20 Begripsomschrijvingen In de zin

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20296 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13 IAK Fietsverzekering Verzekeringsvoorwaarden FT13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Fietsverzekering FT13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Fietsverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 4 3

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Artikel 2 Verzekeringsgebied. Artikel 3 Uitsluitingen. Artikel 4 Verbrugging

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Artikel 2 Verzekeringsgebied. Artikel 3 Uitsluitingen. Artikel 4 Verbrugging Voorwaarden Recreatieverblijfverzekering Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Verbrugging Artikel 5 Beëindiging van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave Model M.3100.S.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8 Nieuwwaarde 1.9 Storm 1.10 Verzekerden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

BRG-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERZEKERING VOOR BROMFIETS MET KENTEKEN

BRG-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERZEKERING VOOR BROMFIETS MET KENTEKEN BRG-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw VERZEKERING VOOR BROMFIETS MET KENTEKEN 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Bromfietsverzekering

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT MOTOR- EN SCOOTERVERZEKERING MOS-2

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT MOTOR- EN SCOOTERVERZEKERING MOS-2 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT MOTOR- EN SCOOTERVERZEKERING MOS-2 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering 57-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens : Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 300-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING VOORWAARDEN Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL M 03.5.13 A INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING 1 De verzekerde objecten 2 Verzekerde 3 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. erz

Polisvoorwaarden Autoverzekering. erz utp Polisvoorwaarden Autoverzekering erz 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Algemeen deel PAV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 7 Begripsomschrijvingen 7 Auto 7 Geldigheidsgebied

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-2

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-2 2069-02-08-Reglement Bromfiets BFG-2.qxd 19-02-2008 9:08 Pagina 1 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BROMFIETS GEKENTEKEND BFG-2 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-56-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 1 Wie zijn de verzekerden? 3 2

Nadere informatie

Verzekering van landbouwwerktuigen L 03.2.19 G INHOUD

Verzekering van landbouwwerktuigen L 03.2.19 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van landbouwwerktuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL L 03.2.19 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Wat is verzekerd 1.1 Wat is verzekerd 1.2 Verzekeringsgebied 1.3 Burenhulp

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Grondslag Uitsluitend het aanvraagformulier alsmede eventuele schriftelijke aanvullende gegevens

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering 17-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 320-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco)

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco) Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.2. Motorrijtuigen 1.3. Accessoires Omschrijving van de dekking Artikel 2.1. Uitgebreide Cascodekking voor motorrijtuigen niet ouder dan

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8

Nadere informatie

Voorwaarden Motorijtuigenverzekering BBA1605. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Motorijtuigenverzekering BBA1605. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig Het op het polisblad omschreven invalidenvoertuig met een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur, ingericht

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (CRV-RV-52-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Beperkt Casco 2 1 Wie zijn verzekerd? 2 2 Welke caravan is verzekerd?

Nadere informatie

door POLISBANK Verzekeraar 2309 via Rensen Assurantiën BV Postbus 101 7443 BA Nijverdal Formulier 33 Gescend 0

door POLISBANK Verzekeraar 2309 via Rensen Assurantiën BV Postbus 101 7443 BA Nijverdal Formulier 33 Gescend 0 Pemoonsregistmtie 17 Adres 10 Regeling en verhaal van de schade vemekering 8 Omvang van de dekking 16 Verkoop van de bromfiets 9 Schadevergoeding vemekerde personen 13 Uitsluitingen 74 Melding en regeling

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Casco Versie 2015

Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Casco Versie 2015 Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Casco Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Gebeurtenis 1.2 Verzekerd landbouwmaterieel 1.3 Wie zijn verzekerd? 1.4 Verzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Rubriek B Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Samenhang en samenloop voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de voor de verzekering

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (BRF-RV-53-161) Bromfiets WA + Beperkt Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-2

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-2 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-2 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de personenautoverzekering

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Casco Oldtimer

Bijzondere Voorwaarden Casco Oldtimer Bijzondere Voorwaarden Casco Oldtimer In de Bijzondere Voorwaarden Casco Oldtimer staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor Casco bij uw Oldtimerverzekering afsluit. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Schadeherstelbedrijven FGD 2016-03

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Schadeherstelbedrijven FGD 2016-03 Voorwaarden Cliëntenobjecten Schadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 3 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 5 Artikel 5 Uitsluitingen

Nadere informatie

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer.

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer. N.V. Univé Schade Voorwaarden Aanhangwagenverzekering versie 1 Het is belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw aanhangwagenverzekering. In deze voorwaarden staat waar u voor verzekerd

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-4

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-4 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-4 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de personenautoverzekering

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN GARAGE COLLECTIEVE CASCO

SPECIALE VOORWAARDEN GARAGE COLLECTIEVE CASCO Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art.4 Art.5 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Vaststelling van de schadevergoeding Overige bepalingen collectieve cascoverzekering SPECIALE

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD Voorwaarden Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD 2013-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 4 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Model HK34A

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Model HK34A Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Model HK34A Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Verzekeringsgebied 2 3 Wat is verzekerd 2 4 Wat is niet verzekerd 4 5 Verplichtingen na een ongeval 6 6

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen? 1 1 Welke vormen van rechtsbijstandsverzekeringen zijn te sluiten

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Casco 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Casco 2006 Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Casco 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Bereddingskosten 1.2 Beveiliging 1.3 Gebeurtenis 1.4 Verzekerd werkmaterieel 1.5

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

Bromfietsverzekering

Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Als je brommer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je bromfiets veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de

Nadere informatie

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1 Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het werktuig; 1.1.3 de

Nadere informatie

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid BIJZONDERE VOORWAARDEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GOED OP WEG AUTOVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering Casco. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AANHANGWAGEN CASCO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Aanhangwagenverzekering Casco. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AANHANGWAGEN CASCO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Aanhangwagenverzekering Casco Polisvoorwaarden PP 4365-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-57-161) Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze verzekering is voor schade

Nadere informatie

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidsrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een motor. Artikel

Nadere informatie

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Speciaal Reglement BFG-3 Voorwaarden Bromfietsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Beperkt Casco. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Beperkt Casco Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Beperkt Casco 1. Wie is verzekerd?...3 2. Welke bestuurders zijn

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTELAUTOVERZEKERING BTA-1

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTELAUTOVERZEKERING BTA-1 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT BESTELAUTOVERZEKERING BTA-1 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de bestelautoverzekering

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een personenauto

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2015-02

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2015-02 Voorwaarden Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2015-02 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AAW-RV-50-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Volledig Casco 2 1 Wie zijn verzekerd? 2 2 Welke aanhangwagen is verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288

Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288 Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288 Algemeen Het polisblad en de daarin genoemde voorwaarden en clausules vormen één geheel. Bij het sluiten van de verzekering is AEGON

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering Wettelijk verplichte verzekering (krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort W.A.M.

Motorrijtuigenverzekering Wettelijk verplichte verzekering (krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort W.A.M. Motorrijtuigenverzekering Wettelijk verplichte verzekering (krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort W.A.M.) WA: wettelijke aansprakelijkheidsverzekering - Dekt o.a. de schade

Nadere informatie

BRO-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERZEKERING VOOR BROMFIETS ZONDER KENTEKEN

BRO-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERZEKERING VOOR BROMFIETS ZONDER KENTEKEN BRO-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw VERZEKERING VOOR BROMFIETS ZONDER KENTEKEN 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Bromfietsverzekering

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering

Aanhangwagenverzekering Aanhangwagenverzekering Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27693 17.01 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering WA-Branddekking Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering WA-Branddekking Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Beredddingskosten 1.2 Gebeurtenis 1.3 IVB 1.4 Schade 1.5 Verzekerd werkmaterieel 1.6 Verzekerde 1.7 Verzekering 1.8 Verzekeringsbewijs 1.9

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (PAV-RV-59-161) Auto WA Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze verzekering is voor

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-51-141. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme

Voorwaarden. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-51-141. Autoverzekering Aanrijding en vandalisme Voorwaarden Autoverzekering Aanrijding en vandalisme Uw rechten & plichten Nummer: PAV-RV-51-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Autoverzekering - Aanrijding

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTOR- EN SCOOTERVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTOR- EN SCOOTERVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTOR- EN SOOTERVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer ZP-V306 In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking de rechten

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC)

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Begripsomschrijvingen Omvang van de

Nadere informatie