ALGEMENE VOORWAARDEN. Van FOURTOP AUTOMATISERINGSGROEP B.V. FOURTOP INFORMATION SYSTEMS B.V. FOURTOP MANAGED SERVICES B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN. Van FOURTOP AUTOMATISERINGSGROEP B.V. FOURTOP INFORMATION SYSTEMS B.V. FOURTOP MANAGED SERVICES B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Van FOURTOP AUTOMATISERINGSGROEP B.V. FOURTOP INFORMATION SYSTEMS B.V. FOURTOP MANAGED SERVICES B.V. FOURTOP INFRASTRUCTURE SOLUTIONS B.V. FOURTOP DETACHERING B.V. 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FourTOP Automatiseringsgroep B.V., gevestigd te Dordrecht, aan de Merwedestraat 80c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer ; en/of, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FourTOP Information Systems B.V., gevestigd te Dordrecht, aan de Merwedestraat 80c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer ; en/of, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FourTOP Managed Services B.V., gevestigd te Dordrecht, aan de Merwedestraat 80c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer ; en/of, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FourTOP Infrastructure Solutions B.V., gevestigd te Dordrecht, aan de Merwedestraat 80c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer ; en/of 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FourTOP Detachering B.V., gevestigd te Dordrecht, aan de Merwedestraat 80c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer Opdrachtgever : de partij die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan; Overeenkomst : de Duurovereenkomst en/of Projectovereenkomst zoals in deze algemene voorwaarden gedefinieerd. Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst Duurovereenkomst : elke tussen Opdrachtnemer en enige Opdrachtgever gesloten overeenkomst, voor bepaalde dan wel voor onbepaalde tijd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt tot het voortdurend of periodiek verrichten van werkzaamheden en/of (advies)diensten -waaronder begrepen het voortdurend, periodiek of tijdelijk ter beschikking stellen van arbeidskrachten en/of het werven en selecteren van arbeidskrachten-, al dan niet onder bijlevering van materialen, zulks in de ruimste zin des woords. Onder Duurovereenkomst is tevens begrepen iedere wijziging en/of aanvulling daarop alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen al dan niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan. Projectovereenkomst : elke tussen Opdrachtnemer en enige Opdrachtgever gesloten overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van (advies)diensten -waaronder begrepen het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en/of het werven en selecteren van arbeidskrachten -, al dan niet onder bijlevering van materialen, zulks in de ruimste zin des woords. Onder Overeenkomst is tevens begrepen iedere wijziging en/of aanvulling daarop alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen al dan niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan.

2 Schriftelijk : Tenzij door partijen nadrukkelijk anders overeengekomen wordt onder Schriftelijk verstaan per aangetekende brief/post. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden als integraal onderdeel van iedere Overeenkomst die wordt gesloten tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever. 2.2 Aanvullingen op en wijzigingen van een Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn pas geldig wanneer zij Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend en aan de Overeenkomst zijn gehecht. Ze gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst. 2.3 Eventuele afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Opdrachtnemer alleen, indien en voor zover hij zich daarmee Schriftelijk akkoord heeft verklaard. 2.4 Indien enige bepaling van een Overeenkomst in strijd is met de bepalingen van deze Voorwaarden, zullen de bepalingen van de Overeenkomst prevaleren. Het in de Overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaalde geldt altijd boven het in onderhavige voorwaarden bepaalde. 3. Totstandkoming Overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer waaronder begrepen -zonder daartoe beperkt te zijn- offertes, prijslijsten, brochures e.d., zijn vrijblijvend of gelden slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. 3.2 Elke aanbieding van de zijde van Opdrachtnemer is voorts herroepelijk, ongeacht of de aanbieding een termijn voor aanvaarding inhoudt. Een Overeenkomst komt eerst tot stand door een Schriftelijke aanvaarding/opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer, dan wel wordt geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het tijdstip waarop Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten een begin heeft gemaakt. 3.3 Wijkt de Schriftelijke aanvaarding/opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer af van de aanbieding of opdrachtbevestiging van Opdrachtgever, dan komt de Overeenkomst overeenkomstig de aanvaarding/opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer tot stand, tenzij Opdrachtgever de aanvaarding/opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer na ontvangst onverwijld bij aangetekend schrijven verwerpt. 3.4 Tenzij anders overeengekomen worden Overeenkomsten aangegaan voor de duur van 4 jaar, waarna de Overeenkomst telkens met 1 jaar wordt verlengd. Opdrachtgever heeft een opzegtermijn van tenminste 3 maanden, waarbij hij Opdrachtnemer schriftelijk in kennis moet stellen van de beëindiging. 4. Prijzen 4.1 Overeenkomsten worden gesloten tegen de op het moment van sluiten van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde prijzen en/of uurtarieven, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. 4.2 De in de offerte van Opdrachtnemer opgegeven prijzen en uurtarieven zijn exclusief omzetbelasting. 4.3 Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen, volgens de gebruikelijk gehanteerde prijzen en/of uurtarieven. 4.4 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een Duurovereenkomst heeft gesloten, is Opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst te allen tijde gerechtigd de door hem gehanteerde prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen gelden uitsluitend voor de toekomst en gaan in als de Overeenkomst een nieuwe periode ingaat, tenzij de redelijkheid zich hiertegen verzet. 4.5 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een prijswijziging als bedoeld in artikel 4.4 op de hoogte brengen. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, conform artikel 3.4. Bovenstaande is niet van toepassing indien in de Overeenkomst reeds een al dan niet periodieke verhoging is bepaald.

3 5. Uitvoering en Medewerking Opdrachtgever 5.1 Indien een termijn c.q. periode van uitvoering is overeengekomen, is deze gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en een tijdige aanlevering door Opdrachtgever van de voor het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten benodigde gegevens. 5.2 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer volledig en onvoorwaardelijk in staat te stellen tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten en al zijn medewerking ter zake te verlenen, waaronder in ieder geval is begrepen een tijdige aanlevering door Opdrachtgever van de voor het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten benodigde gegevens, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd blijft de overeengekomen prijzen en uurtarieven in rekening te brengen, alsmede de daardoor voor Opdrachtnemer ontstane additionele kosten en additionele tijdsbesteding, onverminderd de overige rechten die Opdrachtnemer op grond van deze voorwaarden toekomen, zoals de in artikel 14.1 en artikel 14.3 neergelegde rechten. 5.3 Indien een termijn van uitvoering niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke termijn van uitvoering, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte houden van de staat en de termijn van uitvoering. 5.4 Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van de in artikel 5.1 en 5.2 bedoelde werkomstandigheden, wordt de termijn van uitvoering zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor zover dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan Opdrachtnemer onverwijld bij aangetekend schrijven kennis geeft en onverminderd het recht van Opdrachtnemer binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten alsnog te verrichten. 5.5 Overschrijding van de termijn van uitvoering -door welk oorzaak ook- geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding ter zake. 5.6 Indien en voor zover een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is Opdrachtnemer gerechtigd bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, zonder dat daarvoor toestemming nodig is van opdrachtgever. 5.7 Opdrachtnemer is gerechtigd het verrichten van werkzaamheden en/of diensten op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan. De opschorting geldt tot het moment waarop Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer volledig is nagekomen. 5.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. 6. Betaling 6.1 Tenzij Schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt, zal Opdrachtnemer de verrichte werkzaamheden en/of diensten maandelijks (na uitvoering) factureren. 6.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is. Opdrachtgever is gehouden de in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening te voldoen. 6.3 Iedere betaling door Opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering op de door Opdrachtgever verschuldigde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op verschenen rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering en de lopende rente. 6.4 Indien op enig moment bij Opdrachtnemer gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever te vorderen dat vooruitbetaling van de overeengekomen contractprijs, dan wel in geval betaling op basis van uurtarieven is overeengekomen, vooruitbetaling ter dekking van het in de komende 30 dagen bij de uitvoering van de opdracht te besteden aantal uren, plaatsvindt of dat Opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van het bedrag dat Opdrachtnemer onder de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben. 6.5 Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar.

4 6.6 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 2 procentpunten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 6.7 Ten laste van Opdrachtgever zullen tevens komen alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer dient te maken om bij de overschrijding van de betalingstermijn de incasso van zijn vorderingen met inbegrip van de rente te realiseren. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste vijftien procent van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van 150 Euro bedragen. 6.8 Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Opdrachtnemer bij niet of niet tijdige betaling door Opdrachtgever gerechtigd: - geleverde materialen, werkzaamheden en/of diensten buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, en/of - de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling Schriftelijk te ontbinden en de verdere verrichtingen van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om vergoeding van de door hem ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Opdrachtgever te vorderen. 6.9 Opdrachtnemer is gerechtigd prijzen te verhogen indien deze verhoging verband houdt met eventuele wijzigingen in heffingen van overheidswege, zoals omzetbelasting In navolging van art.4 en 5.6 zal Opdrachtnemer de gemaakte kosten voor het inschakelen van derden doorberekenen in de te betalen prijs. Indien de kosten voor het inschakelen van derden extra kosten met zich mee brengt, gelden deze voorwaarden overeenkomstig. Indien er sprake is van variabele kosten of stijgende kosten, zullen deze worden doorberekend aan opdrachtgever voor zover deze kosten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 7. Inspectie en tekortkomingen 7.1 Van een toerekenbare tekortkoming in de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden en/of verleende diensten is nimmer sprake indien en voor zover Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden af is gegaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. 7.2 Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden en/of diensten binnen een maand na uitvoering daarvan op hun deugdelijkheid te onderzoeken. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden of diensten dienen uiterlijk binnen twee maanden, nadat Opdrachtgever deze heeft ontdekt dan wel had kunnen of behoren te ontdekken, doch in elk geval binnen twee maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd, bij aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, onder opgave van de exacte aard en omvang van de tekortkoming en de schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt, één en ander op straffe van verval van het recht van Opdrachtgever zich, al dan niet bij wijze van verweer, daarop te beroepen. 7.3 Elke rechtsvordering van Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst vervalt na verloop van een jaar na de beëindiging van de Overeenkomst. 7.4 Eventuele bezwaren van Opdrachtgever met betrekking tot de door Opdrachtnemer gezonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven bij Opdrachtnemer te worden ingediend. Opdrachtgever, die binnen deze termijn geen bezwaren heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met de factuur. 7.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten. 8. Eigendomsvoorbehoud en Retentierecht 8.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle vorderingen van Opdrachtnemer betreffende de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of verrichte danwel te verrichten werkzaamheden, alsmede alle vorderingen van Opdrachtnemer wegens het tekortschieten in een zodanige Overeenkomst, zijn voldaan. 8.2 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 8.3 Opdrachtnemer is gerechtigd alle zaken die hij in het kader van een Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden en de afgifte daarvan op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. 9. Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) 9.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien dan wel voorzienbaar was.

5 9.2 Onder elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid zoals bedoeld in artikel 9.1 worden mede begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Opdrachtnemer, het door derden niet tijdig aanleveren van materiaal door Opdrachtnemer benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de Overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, brand, stormschade en/of andere natuurrampen alsmede belemmerende maatregelen van enige overheidsinstantie, waaronder begrepen het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 9.3 Indien Opdrachtnemer door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachttoestand dan wel de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten opschort en de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 9.4 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen. 9.5 In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding. 9.6 In de in artikel 9.3 bedoelde gevallen is Opdrachtnemer gerechtigd betaling te verlangen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst reeds zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken. 9.7 Opdrachtnemer heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn werkzaamheden en/of diensten had dienen te verrichten. 10. Aansprakelijkheid 10.1 Per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief B.T.W.), met een maximum van ,-. Indien sprake is van een Duurovereenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief B.T.W.) bedongen voor één jaar, met een maximum van , Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor - indirecte schade, van welke aard dan ook, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, gemiste winst, imago- en goodwillschade; - schade ten gevolge van verlies of beschadiging van data en/of kosten van dataconversie; en/of - immateriële schade; die de Opdrachtgever dan wel een derde lijdt doordat Opdrachtnemer, of een persoon voor wie hij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van testen en in productie zetten van software en evenmin voor eventuele fouten in de gemaakte programma s Artikel 10.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of van zijn leidinggevende ondergeschikten Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van vertraging, storing, inadequate beveiliging etc. aan systemen die door Opdrachtgever gebruikt worden, of in beheer van Opdrachtgever zijn, waar Opdrachtnemer geen invloed op heeft. 11. Vrijwaring 11.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer dan wel van zijn leidinggevende ondergeschikten, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen claims, boetes etc. van toezichthouders, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse, met betrekking tot door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten alsmede de daarbij geleverde materialen Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen claims, boetes etc. van toezichthouders, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse, welke verbandhouden met gegevens geplaatst op of verzonden met het netwerk en/of servers van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op het netwerk en/of servers. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hen beschikbaar gestelde informatie en/of data die op de server is geplaatst en zodanig via het netwerk van Opdrachtnemer aan derden beschikbaar wordt gesteld. Schade welke door onwettelijk en illegaal gedrag ontstaan zijn voor rekening van Opdrachtgever. 12. Geheimhouding 12.1 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een Overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of wanneer dit uit de aard van de informatie voortvloeit. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer draagt zorg voor dat deze geheimhouding ook geldt voor personeel, hulppersonen en eventueel ingeschakelde derden.

6 13. Intellectuele eigendom 13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 berusten bij Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen - waaronder ook begrepen computerprogramma s al dan niet beschikbaar op een drager of in cloudomgeving, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten - die Opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een Cloudomgeving aanbiedt om hier diensten in aan te beiden dan geldt voor deze omgeving dit artikel onverminderd Opdrachtgever zal geen door Opdrachtnemer ter hand gestelde c.q. geleverde materialen, waaronder ook begrepen computerprogramma s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten, op enigerlei wijze openbaar maken, kopiëren anders dan voor intern gebruik, geheel of gedeeltelijk nabootsen dan wel aan derden afgeven Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, die Opdrachtnemer lijdt en/of zal lijden ten gevolge van overtreding van de in dit artikel omschreven verbod Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever conform lid 1 van dit Artikel een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruikersrecht op het door Opdrachtnemer geleverde. 14. Hardware 14.1 Door Opdrachtnemer geleverde hardware, zoals randapparatuur, blijft eigendom van Opdrachtnemer, tenzij bij Overeenkomst anders is bepaald. Opdrachtgever wordt geacht zorgvuldig om te gaan met de geleverde hardware Na beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht de geleverde hardware binnen 2 maanden na beëindiging terug te bezorgen bij Opdrachtnemer in dezelfde staat als dat deze was ontvangen door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de hardware niet terug bezorgt is zij gehouden tot betaling van de nieuwprijs van deze hardware Eventuele ontstane schade aan de hardware, met uitzondering van schade veroorzaakt door het normale gebruik waarvoor de hardware bedoeld is, komen voor rekening van Opdrachtgever en is direct opeisbaar door opdrachtnemer. 15. Ontbinding 15.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of uit deze voorwaarden voortvloeit, is Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd andere rechten van Opdrachtnemer onder welke Overeenkomst dan ook met Opdrachtgever alsmede onverminderd andere rechten van Opdrachtnemer op grond van de wet, en zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden In geval Opdrachtgever - surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt; - zijn faillissement aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard; - wordt ontbonden ingevolge artikel 2:19 BW; - zijn activiteiten staakt dan wel ophoudt te bestaan, zullen alle nog niet afgewikkelde Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de desbetreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever op te schorten, één en ander onverminderd andere rechten van Opdrachtnemer onder welke Overeenkomst met de Opdrachtgever ook alsmede onverminderd andere rechten van Opdrachtnemer op grond van de wet, en zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 14.1 of (ii) 14.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever en (ii) al dergelijke vorderingen uit hoofde van de desbetreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. 16. Opzegging en Verlenging 16.1 Opdrachtgever kan een Overeenkomst niet opzeggen, tenzij in deze voorwaarden of in de Overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders is bepaald.

7 16.2 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een Duurovereenkomst, aangegaan voor bepaalde tijd, Schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van de bepaalde termijn Indien de bepaalde tijd waarvoor een Duurovereenkomst is aangegaan, is verstreken, wordt de Overeenkomst geacht voor wederom één jaar op gelijke condities te zijn aangegaan, tenzij Opdrachtgever uiterlijk 3 maanden vóór de afloop van de bepaalde tijd bij aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer heeft medegedeeld de Overeenkomst niet te zullen continueren Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever is gerechtigd een Duurovereenkomst, aangegaan voor onbepaalde tijd, bij aangetekend schrijven op te zeggen tegen het einde van een maand, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden Indien Overeenkomst om wat voor reden ook eindigt of beëindigd wordt, dient Opdrachtgever voor zover als mogelijk zelf te zorgen voor het kopiëren / overzetten van relevante data. Opdrachtnemer zal slecht een redelijke termijn hanteren voor het bewaren van welke gegevens en/of data ook of voor zolang zij dit noodzakelijk acht. Hierna zal Opdrachtnemer alle gegevens vernietigen. 17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 17.1 Op deze voorwaarden alsmede op alle met Opdrachtgever te sluiten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van enige Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement te Dordrecht. 18. Overige bepalingen 18.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze voorwaarden zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan een derde over te dragen Opdrachtgever zal iedere wijziging van zijn adres onverwijld Schriftelijk meedelen aan Opdrachtnemer. In die gevallen waarin Opdrachtnemer zich Schriftelijk tot Opdrachtgever heeft te richten is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatst door Opdrachtgever meegedeelde adres Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die bij Opdrachtnemer in dienstbetrekking werkzaam zijn Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft een nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepaling Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever een nieuwe bepaling zal vaststellen welke de strekking van de nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepaling zoveel mogelijk nabij komt Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende Overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer Opdrachtnemer zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van Opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Opdrachtnemer een bezwaar passeert, verkrijgt Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de Overeenkomst inhoudend het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 1. Definitie 1.1 Onder een Overeenkomst inhoudend het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt verstaan een Overeenkomst waarbij Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever personeel ter beschikking stelt om onder toezicht en/of leiding van Opdrachtgever, voor rekening en risico van Opdrachtgever, in diens onderneming aldaar de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 1.2 De artikelen 1 tot en met 17 van deze voorwaarden zijn op de in lid 1 van het onderhavige artikel genoemde Overeenkomst onverkort van toepassing, tenzij in het hiernavolgende uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 2. Wijze van ter beschikking stellen/aansprakelijkheid 2.1 Opdrachtnemer stelt aan Opdrachtgever personeel ter beschikking als tijdelijk personeel. 2.2 Personeel dat aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, werkt geheel en uitsluitend onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. In dat kader is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of jegens derden niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van een fout van aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Algemene voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid QExpertise B.V., QExpertise Dynamics B.V., QExpertise Dopsis B.V. en QExpress B.V., gevestigd

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De Besloten Vennootschap Cloud2, gevestigd te Alkmaar, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708 Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen CANVASS

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. MAVEN Recruitment. Maven Recruitment Postbus 97. 2150 AB Nieuw Vennep. www.maven.nl. Postbus 97. website: www.maven.

ALGEMENE VOORWAARDEN. MAVEN Recruitment. Maven Recruitment Postbus 97. 2150 AB Nieuw Vennep. www.maven.nl. Postbus 97. website: www.maven. ALGEMENE VOORWAARDEN MAVEN Recruitment Maven Recruitment 2150 AB Nieuw Vennep website: Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave A) Algemene voorwaarden Maven Recruitment... 3 B) Algemene voorwaarden Maven Detachering...

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden itsourbusiness ICT-support 27 februari 2012 itsourbusiness is de handelsnaam van de heer M.R. Visser, een natuurlijke persoon, en staat ingeschreven onder KVK-nummer 30229712 en BTW-nummer:

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Gebruiker:

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HET EXPERTISECENTRUM (v2014.1)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HET EXPERTISECENTRUM (v2014.1) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HET EXPERTISECENTRUM (v2014.1) Definities: Opdrachtnemer en contractpartij voor opdrachtgever(s) is het Expertisecentrum SR & WGB BV. (Het Expertisecentrum) Gedetacheerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Hoofdstuk 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Diensten: de door M2S te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de Opdrachtgever.

Nadere informatie