ALGEMENE VOORWAARDEN. Van FOURTOP AUTOMATISERINGSGROEP B.V. FOURTOP INFORMATION SYSTEMS B.V. FOURTOP MANAGED SERVICES B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN. Van FOURTOP AUTOMATISERINGSGROEP B.V. FOURTOP INFORMATION SYSTEMS B.V. FOURTOP MANAGED SERVICES B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Van FOURTOP AUTOMATISERINGSGROEP B.V. FOURTOP INFORMATION SYSTEMS B.V. FOURTOP MANAGED SERVICES B.V. FOURTOP INFRASTRUCTURE SOLUTIONS B.V. FOURTOP DETACHERING B.V. 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FourTOP Automatiseringsgroep B.V., gevestigd te Dordrecht, aan de Merwedestraat 80c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer ; en/of, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FourTOP Information Systems B.V., gevestigd te Dordrecht, aan de Merwedestraat 80c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer ; en/of, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FourTOP Managed Services B.V., gevestigd te Dordrecht, aan de Merwedestraat 80c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer ; en/of, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FourTOP Infrastructure Solutions B.V., gevestigd te Dordrecht, aan de Merwedestraat 80c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer ; en/of 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FourTOP Detachering B.V., gevestigd te Dordrecht, aan de Merwedestraat 80c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer Opdrachtgever : de partij die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan; Overeenkomst : de Duurovereenkomst en/of Projectovereenkomst zoals in deze algemene voorwaarden gedefinieerd. Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst Duurovereenkomst : elke tussen Opdrachtnemer en enige Opdrachtgever gesloten overeenkomst, voor bepaalde dan wel voor onbepaalde tijd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt tot het voortdurend of periodiek verrichten van werkzaamheden en/of (advies)diensten -waaronder begrepen het voortdurend, periodiek of tijdelijk ter beschikking stellen van arbeidskrachten en/of het werven en selecteren van arbeidskrachten-, al dan niet onder bijlevering van materialen, zulks in de ruimste zin des woords. Onder Duurovereenkomst is tevens begrepen iedere wijziging en/of aanvulling daarop alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen al dan niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan. Projectovereenkomst : elke tussen Opdrachtnemer en enige Opdrachtgever gesloten overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van (advies)diensten -waaronder begrepen het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en/of het werven en selecteren van arbeidskrachten -, al dan niet onder bijlevering van materialen, zulks in de ruimste zin des woords. Onder Overeenkomst is tevens begrepen iedere wijziging en/of aanvulling daarop alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen al dan niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan.

2 Schriftelijk : Tenzij door partijen nadrukkelijk anders overeengekomen wordt onder Schriftelijk verstaan per aangetekende brief/post. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden als integraal onderdeel van iedere Overeenkomst die wordt gesloten tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever. 2.2 Aanvullingen op en wijzigingen van een Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn pas geldig wanneer zij Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend en aan de Overeenkomst zijn gehecht. Ze gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst. 2.3 Eventuele afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Opdrachtnemer alleen, indien en voor zover hij zich daarmee Schriftelijk akkoord heeft verklaard. 2.4 Indien enige bepaling van een Overeenkomst in strijd is met de bepalingen van deze Voorwaarden, zullen de bepalingen van de Overeenkomst prevaleren. Het in de Overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaalde geldt altijd boven het in onderhavige voorwaarden bepaalde. 3. Totstandkoming Overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer waaronder begrepen -zonder daartoe beperkt te zijn- offertes, prijslijsten, brochures e.d., zijn vrijblijvend of gelden slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. 3.2 Elke aanbieding van de zijde van Opdrachtnemer is voorts herroepelijk, ongeacht of de aanbieding een termijn voor aanvaarding inhoudt. Een Overeenkomst komt eerst tot stand door een Schriftelijke aanvaarding/opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer, dan wel wordt geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het tijdstip waarop Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten een begin heeft gemaakt. 3.3 Wijkt de Schriftelijke aanvaarding/opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer af van de aanbieding of opdrachtbevestiging van Opdrachtgever, dan komt de Overeenkomst overeenkomstig de aanvaarding/opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer tot stand, tenzij Opdrachtgever de aanvaarding/opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer na ontvangst onverwijld bij aangetekend schrijven verwerpt. 3.4 Tenzij anders overeengekomen worden Overeenkomsten aangegaan voor de duur van 4 jaar, waarna de Overeenkomst telkens met 1 jaar wordt verlengd. Opdrachtgever heeft een opzegtermijn van tenminste 3 maanden, waarbij hij Opdrachtnemer schriftelijk in kennis moet stellen van de beëindiging. 4. Prijzen 4.1 Overeenkomsten worden gesloten tegen de op het moment van sluiten van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde prijzen en/of uurtarieven, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. 4.2 De in de offerte van Opdrachtnemer opgegeven prijzen en uurtarieven zijn exclusief omzetbelasting. 4.3 Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen, volgens de gebruikelijk gehanteerde prijzen en/of uurtarieven. 4.4 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een Duurovereenkomst heeft gesloten, is Opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst te allen tijde gerechtigd de door hem gehanteerde prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen gelden uitsluitend voor de toekomst en gaan in als de Overeenkomst een nieuwe periode ingaat, tenzij de redelijkheid zich hiertegen verzet. 4.5 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een prijswijziging als bedoeld in artikel 4.4 op de hoogte brengen. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, conform artikel 3.4. Bovenstaande is niet van toepassing indien in de Overeenkomst reeds een al dan niet periodieke verhoging is bepaald.

3 5. Uitvoering en Medewerking Opdrachtgever 5.1 Indien een termijn c.q. periode van uitvoering is overeengekomen, is deze gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en een tijdige aanlevering door Opdrachtgever van de voor het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten benodigde gegevens. 5.2 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer volledig en onvoorwaardelijk in staat te stellen tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten en al zijn medewerking ter zake te verlenen, waaronder in ieder geval is begrepen een tijdige aanlevering door Opdrachtgever van de voor het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten benodigde gegevens, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd blijft de overeengekomen prijzen en uurtarieven in rekening te brengen, alsmede de daardoor voor Opdrachtnemer ontstane additionele kosten en additionele tijdsbesteding, onverminderd de overige rechten die Opdrachtnemer op grond van deze voorwaarden toekomen, zoals de in artikel 14.1 en artikel 14.3 neergelegde rechten. 5.3 Indien een termijn van uitvoering niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke termijn van uitvoering, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte houden van de staat en de termijn van uitvoering. 5.4 Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van de in artikel 5.1 en 5.2 bedoelde werkomstandigheden, wordt de termijn van uitvoering zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor zover dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan Opdrachtnemer onverwijld bij aangetekend schrijven kennis geeft en onverminderd het recht van Opdrachtnemer binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten alsnog te verrichten. 5.5 Overschrijding van de termijn van uitvoering -door welk oorzaak ook- geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding ter zake. 5.6 Indien en voor zover een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is Opdrachtnemer gerechtigd bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, zonder dat daarvoor toestemming nodig is van opdrachtgever. 5.7 Opdrachtnemer is gerechtigd het verrichten van werkzaamheden en/of diensten op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan. De opschorting geldt tot het moment waarop Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer volledig is nagekomen. 5.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. 6. Betaling 6.1 Tenzij Schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt, zal Opdrachtnemer de verrichte werkzaamheden en/of diensten maandelijks (na uitvoering) factureren. 6.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is. Opdrachtgever is gehouden de in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening te voldoen. 6.3 Iedere betaling door Opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering op de door Opdrachtgever verschuldigde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op verschenen rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering en de lopende rente. 6.4 Indien op enig moment bij Opdrachtnemer gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever te vorderen dat vooruitbetaling van de overeengekomen contractprijs, dan wel in geval betaling op basis van uurtarieven is overeengekomen, vooruitbetaling ter dekking van het in de komende 30 dagen bij de uitvoering van de opdracht te besteden aantal uren, plaatsvindt of dat Opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van het bedrag dat Opdrachtnemer onder de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben. 6.5 Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar.

4 6.6 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 2 procentpunten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 6.7 Ten laste van Opdrachtgever zullen tevens komen alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer dient te maken om bij de overschrijding van de betalingstermijn de incasso van zijn vorderingen met inbegrip van de rente te realiseren. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste vijftien procent van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van 150 Euro bedragen. 6.8 Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Opdrachtnemer bij niet of niet tijdige betaling door Opdrachtgever gerechtigd: - geleverde materialen, werkzaamheden en/of diensten buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, en/of - de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling Schriftelijk te ontbinden en de verdere verrichtingen van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om vergoeding van de door hem ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Opdrachtgever te vorderen. 6.9 Opdrachtnemer is gerechtigd prijzen te verhogen indien deze verhoging verband houdt met eventuele wijzigingen in heffingen van overheidswege, zoals omzetbelasting In navolging van art.4 en 5.6 zal Opdrachtnemer de gemaakte kosten voor het inschakelen van derden doorberekenen in de te betalen prijs. Indien de kosten voor het inschakelen van derden extra kosten met zich mee brengt, gelden deze voorwaarden overeenkomstig. Indien er sprake is van variabele kosten of stijgende kosten, zullen deze worden doorberekend aan opdrachtgever voor zover deze kosten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 7. Inspectie en tekortkomingen 7.1 Van een toerekenbare tekortkoming in de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden en/of verleende diensten is nimmer sprake indien en voor zover Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden af is gegaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. 7.2 Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden en/of diensten binnen een maand na uitvoering daarvan op hun deugdelijkheid te onderzoeken. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden of diensten dienen uiterlijk binnen twee maanden, nadat Opdrachtgever deze heeft ontdekt dan wel had kunnen of behoren te ontdekken, doch in elk geval binnen twee maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd, bij aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, onder opgave van de exacte aard en omvang van de tekortkoming en de schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt, één en ander op straffe van verval van het recht van Opdrachtgever zich, al dan niet bij wijze van verweer, daarop te beroepen. 7.3 Elke rechtsvordering van Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst vervalt na verloop van een jaar na de beëindiging van de Overeenkomst. 7.4 Eventuele bezwaren van Opdrachtgever met betrekking tot de door Opdrachtnemer gezonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven bij Opdrachtnemer te worden ingediend. Opdrachtgever, die binnen deze termijn geen bezwaren heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met de factuur. 7.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten. 8. Eigendomsvoorbehoud en Retentierecht 8.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle vorderingen van Opdrachtnemer betreffende de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of verrichte danwel te verrichten werkzaamheden, alsmede alle vorderingen van Opdrachtnemer wegens het tekortschieten in een zodanige Overeenkomst, zijn voldaan. 8.2 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 8.3 Opdrachtnemer is gerechtigd alle zaken die hij in het kader van een Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden en de afgifte daarvan op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. 9. Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) 9.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien dan wel voorzienbaar was.

5 9.2 Onder elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid zoals bedoeld in artikel 9.1 worden mede begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Opdrachtnemer, het door derden niet tijdig aanleveren van materiaal door Opdrachtnemer benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de Overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, brand, stormschade en/of andere natuurrampen alsmede belemmerende maatregelen van enige overheidsinstantie, waaronder begrepen het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 9.3 Indien Opdrachtnemer door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachttoestand dan wel de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten opschort en de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 9.4 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen. 9.5 In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding. 9.6 In de in artikel 9.3 bedoelde gevallen is Opdrachtnemer gerechtigd betaling te verlangen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst reeds zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken. 9.7 Opdrachtnemer heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn werkzaamheden en/of diensten had dienen te verrichten. 10. Aansprakelijkheid 10.1 Per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief B.T.W.), met een maximum van ,-. Indien sprake is van een Duurovereenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief B.T.W.) bedongen voor één jaar, met een maximum van , Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor - indirecte schade, van welke aard dan ook, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, gemiste winst, imago- en goodwillschade; - schade ten gevolge van verlies of beschadiging van data en/of kosten van dataconversie; en/of - immateriële schade; die de Opdrachtgever dan wel een derde lijdt doordat Opdrachtnemer, of een persoon voor wie hij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van testen en in productie zetten van software en evenmin voor eventuele fouten in de gemaakte programma s Artikel 10.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of van zijn leidinggevende ondergeschikten Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van vertraging, storing, inadequate beveiliging etc. aan systemen die door Opdrachtgever gebruikt worden, of in beheer van Opdrachtgever zijn, waar Opdrachtnemer geen invloed op heeft. 11. Vrijwaring 11.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer dan wel van zijn leidinggevende ondergeschikten, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen claims, boetes etc. van toezichthouders, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse, met betrekking tot door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten alsmede de daarbij geleverde materialen Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen claims, boetes etc. van toezichthouders, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse, welke verbandhouden met gegevens geplaatst op of verzonden met het netwerk en/of servers van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op het netwerk en/of servers. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hen beschikbaar gestelde informatie en/of data die op de server is geplaatst en zodanig via het netwerk van Opdrachtnemer aan derden beschikbaar wordt gesteld. Schade welke door onwettelijk en illegaal gedrag ontstaan zijn voor rekening van Opdrachtgever. 12. Geheimhouding 12.1 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een Overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of wanneer dit uit de aard van de informatie voortvloeit. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer draagt zorg voor dat deze geheimhouding ook geldt voor personeel, hulppersonen en eventueel ingeschakelde derden.

6 13. Intellectuele eigendom 13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 berusten bij Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen - waaronder ook begrepen computerprogramma s al dan niet beschikbaar op een drager of in cloudomgeving, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten - die Opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een Cloudomgeving aanbiedt om hier diensten in aan te beiden dan geldt voor deze omgeving dit artikel onverminderd Opdrachtgever zal geen door Opdrachtnemer ter hand gestelde c.q. geleverde materialen, waaronder ook begrepen computerprogramma s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten, op enigerlei wijze openbaar maken, kopiëren anders dan voor intern gebruik, geheel of gedeeltelijk nabootsen dan wel aan derden afgeven Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, die Opdrachtnemer lijdt en/of zal lijden ten gevolge van overtreding van de in dit artikel omschreven verbod Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever conform lid 1 van dit Artikel een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruikersrecht op het door Opdrachtnemer geleverde. 14. Hardware 14.1 Door Opdrachtnemer geleverde hardware, zoals randapparatuur, blijft eigendom van Opdrachtnemer, tenzij bij Overeenkomst anders is bepaald. Opdrachtgever wordt geacht zorgvuldig om te gaan met de geleverde hardware Na beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht de geleverde hardware binnen 2 maanden na beëindiging terug te bezorgen bij Opdrachtnemer in dezelfde staat als dat deze was ontvangen door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de hardware niet terug bezorgt is zij gehouden tot betaling van de nieuwprijs van deze hardware Eventuele ontstane schade aan de hardware, met uitzondering van schade veroorzaakt door het normale gebruik waarvoor de hardware bedoeld is, komen voor rekening van Opdrachtgever en is direct opeisbaar door opdrachtnemer. 15. Ontbinding 15.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of uit deze voorwaarden voortvloeit, is Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd andere rechten van Opdrachtnemer onder welke Overeenkomst dan ook met Opdrachtgever alsmede onverminderd andere rechten van Opdrachtnemer op grond van de wet, en zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden In geval Opdrachtgever - surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt; - zijn faillissement aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard; - wordt ontbonden ingevolge artikel 2:19 BW; - zijn activiteiten staakt dan wel ophoudt te bestaan, zullen alle nog niet afgewikkelde Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de desbetreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever op te schorten, één en ander onverminderd andere rechten van Opdrachtnemer onder welke Overeenkomst met de Opdrachtgever ook alsmede onverminderd andere rechten van Opdrachtnemer op grond van de wet, en zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 14.1 of (ii) 14.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever en (ii) al dergelijke vorderingen uit hoofde van de desbetreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. 16. Opzegging en Verlenging 16.1 Opdrachtgever kan een Overeenkomst niet opzeggen, tenzij in deze voorwaarden of in de Overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders is bepaald.

7 16.2 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een Duurovereenkomst, aangegaan voor bepaalde tijd, Schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van de bepaalde termijn Indien de bepaalde tijd waarvoor een Duurovereenkomst is aangegaan, is verstreken, wordt de Overeenkomst geacht voor wederom één jaar op gelijke condities te zijn aangegaan, tenzij Opdrachtgever uiterlijk 3 maanden vóór de afloop van de bepaalde tijd bij aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer heeft medegedeeld de Overeenkomst niet te zullen continueren Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever is gerechtigd een Duurovereenkomst, aangegaan voor onbepaalde tijd, bij aangetekend schrijven op te zeggen tegen het einde van een maand, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden Indien Overeenkomst om wat voor reden ook eindigt of beëindigd wordt, dient Opdrachtgever voor zover als mogelijk zelf te zorgen voor het kopiëren / overzetten van relevante data. Opdrachtnemer zal slecht een redelijke termijn hanteren voor het bewaren van welke gegevens en/of data ook of voor zolang zij dit noodzakelijk acht. Hierna zal Opdrachtnemer alle gegevens vernietigen. 17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 17.1 Op deze voorwaarden alsmede op alle met Opdrachtgever te sluiten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van enige Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement te Dordrecht. 18. Overige bepalingen 18.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze voorwaarden zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan een derde over te dragen Opdrachtgever zal iedere wijziging van zijn adres onverwijld Schriftelijk meedelen aan Opdrachtnemer. In die gevallen waarin Opdrachtnemer zich Schriftelijk tot Opdrachtgever heeft te richten is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatst door Opdrachtgever meegedeelde adres Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die bij Opdrachtnemer in dienstbetrekking werkzaam zijn Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft een nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepaling Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever een nieuwe bepaling zal vaststellen welke de strekking van de nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepaling zoveel mogelijk nabij komt Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan Opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende Overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer Opdrachtnemer zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van Opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Opdrachtnemer een bezwaar passeert, verkrijgt Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de Overeenkomst inhoudend het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 1. Definitie 1.1 Onder een Overeenkomst inhoudend het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt verstaan een Overeenkomst waarbij Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever personeel ter beschikking stelt om onder toezicht en/of leiding van Opdrachtgever, voor rekening en risico van Opdrachtgever, in diens onderneming aldaar de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 1.2 De artikelen 1 tot en met 17 van deze voorwaarden zijn op de in lid 1 van het onderhavige artikel genoemde Overeenkomst onverkort van toepassing, tenzij in het hiernavolgende uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 2. Wijze van ter beschikking stellen/aansprakelijkheid 2.1 Opdrachtnemer stelt aan Opdrachtgever personeel ter beschikking als tijdelijk personeel. 2.2 Personeel dat aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, werkt geheel en uitsluitend onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. In dat kader is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of jegens derden niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van een fout van aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel.

8 2.4 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interessen, met betrekking tot een fout van aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel. 3. Bescherming tegen gevaren/aansprakelijkheid 3.1 Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW onverkort in acht nemen met betrekking tot het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel. Opdrachtgever is jegens het ter beschikking gesteld personeel in dat kader volledig aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van het ter beschikking gesteld personeel te dier zake. 3.2 Indien Opdrachtnemer, ondanks het in lid 1 van dit artikel gestelde, door het ter beschikking gestelde personeel aansprakelijk wordt gesteld en Opdrachtnemer in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Opdrachtnemer voor het gehele alsdan door hem voldane bedrag aan schadevergoeding, kosten en/of interessen recht van regres op Opdrachtgever. 4. Prijzen/Overwerk 4.1 De facturen van Opdrachtnemer worden samengesteld aan de hand van door Opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes. Opdrachtgever is gehouden er op toe te zien, dat op deze werkbriefjes het juiste aantal gewerkte uren en overuren duidelijk zijn ingevuld. Bij verschil tussen het bij Opdrachtnemer ingeleverde werkbriefje en het door Opdrachtgever behouden afschrift, is het bij Opdrachtnemer ingeleverde werkbriefje beslissend voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen. 4.2 Onder overwerk wordt verstaan het werk, dat op verzoek van Opdrachtgever wordt verricht buiten de normale werktijd of boven de veertig uur per week. Overwerk is tevens elk op verzoek van Opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Overwerk, aansluitend op de normale werktijd en niet langer durend dan een half uur, wordt niet als zodanig aangemerkt. 4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd het door Opdrachtgever aan het ter beschikking gesteld personeel opgedragen overwerk, conform de bepalingen van artikel 4 van deze voorwaarden, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 5. Verbod overname personeel 5.1 Het is Opdrachtgever zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als gedurende een periode van 24 maanden daarna verboden om zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer - (oud-)medewerkers van Opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel hen (anders dan in de uitvoering van de Overeenkomst) op enigerlei wijze bij diens activiteiten te betrekken, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van (zegge: twintigduizend Euro) per overtreding en 1.000,= per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding voor zover deze het genoemde bedrag mocht overstijgen. 6. Detavast 6.1 Het in artikel 22.1 vermelde verbod geldt niet indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn overeengekomen dat Opdrachtgever na verloop van een overeengekomen periode en na een overeengekomen aantal facturabele uren betaald te hebben het recht heeft om een ter beschikking gesteld personeelslid van Opdrachtnemer over te nemen. De in dit artikel vermelde constructie wordt door Opdrachtnemer aangeboden onder de benaming Detavast. 6.2 Het in artikel 22.1 vermelde verbod geldt eveneens niet indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever van dit verbod afwijkende Schriftelijke afspraken hebben gemaakt omtrent een aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding voor het geval niet aan de in artikel 23.1 genoemde voorwaarden is voldaan en Opdrachtgever de betreffende afwijkende afspraken ook daadwerkelijk is nagekomen. 6.3 Indien na afloop van de looptijd van de Overeenkomst de Opdrachtgever de ter beschikking gestelde arbeidskracht geen arbeidscontract of opdrachtovereenkomst wenst aan te bieden, deelt Opdrachtgever dit Schriftelijk ten minste één maand voor het einde van de overeengekomen periode aan Opdrachtnemer mede. 6.4 Indien Opdrachtgever na de looptijd van de Overeenkomst een verlenging van de detacheringsperiode wenst, alvorens de ter beschikking gestelde arbeidskracht zelf een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst aan te bieden, dan wel indien de looptijd van de Overeenkomst verstrijkt zonder dat Opdrachtgever aansluitend zelf met de ter beschikking gestelde arbeidskracht een overeenkomst sluit en de situatie van detachering/ter beschikking stelling feitelijk voortduurt, is Opdrachtgever gehouden alle kosten die met de verlenging verband houden (loonkosten, scholingskosten, kosten terzake belastingen en sociale verzekeringen, beëindigingskosten van een dienstverband) aan Opdrachtnemer te vergoeden.

9 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de Overeenkomst inhoudend het verrichten van werving en selectie diensten 1 Definitie 1.1 Onder een Overeenkomst inhoudend het verrichten van werving en selectie diensten wordt verstaan een Overeenkomst waarbij Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een (nieuw) personeelslid voor Opdrachtgever werft en/of selecteert. 1.2 De artikelen 1 tot en met 17 van deze voorwaarden zijn op de in artikel 24.1 genoemde Overeenkomst onverkort van toepassing, tenzij in het hiernavolgende uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 2 Prijsstelling, verschuldigdheid honorarium bij niet succesvolle afronding 2.1 Alleen wanneer een opdracht succesvol is afgerond en de Opdrachtgever tot overeenstemming komt met (een van) de voorgestelde kandida(a)t(en), wordt het deel van het honorarium bestaande uit een percentage van het bruto jaarinkomen inclusief eventuele toeslagen (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, vaste bonus en dergelijke) in rekening gebracht. Dit honorariumbedrag wordt gefactureerd bij plaatsing van (een van) de voorgestelde kandida(a)t(en) bij Opdrachtgever. In afwijking van dit honorarium gebaseerd op een percentage van het bruto jaarinkomen kan in voorkomend geval een vast bedrag worden overeengekomen. 2.2 Indien een opdracht niet succesvol is afgerond, maar de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming binnen een termijn van twee jaar nadat een kandidaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is voorgesteld, alsnog met een dergelijke kandidaat tot overeenstemming komt, wordt het honorariumbedrag alsnog volledig aan Opdrachtgever in rekening gebracht, conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel. 2.3 Een overeenkomst wordt gesloten tegen de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende tarieven, zoals omschreven in de Overeenkomst. Alle vergoedingen luiden exclusief BTW. 2.4 Opdrachtnemer heeft het recht bijkomende wervingskosten (bijvoorbeeld advertentiekosten) afzonderlijk tegen kostprijs bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Diensten: alle diensten die worden geleverd; 1.2 Offerte: een schriftelijk aanbod

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Spoor 3 HRM. 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Leef anders Coaching Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. Algemene voorwaarden van NIMO-security BV gevestigd te Valkenswaard, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost- Brabant, onder nummer 14072301. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting.

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Johan van Oldenbarnevelt Stichting Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie