ICT werknemers- en volksverzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT werknemers- en volksverzekeringen"

Transcriptie

1 ICT werknemers- en volksverzekeringen Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

2 R02/07, juli 2002 ISSN ISBN Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

3 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Werknemersverzekeringen General computer controls Functievervulling EDP-audit Organisatie van informatiebeveiliging Toegangsbeveiliging (logische- en fysieke toegangsbeveiliging) Wijzigingsbeheer (change- en problem-management, testen) Operationele werkzaamheden Continuïteit (backup/recovery, uitwijk en fysieke beveiliging) Conclusie Actuele ontwikkelingen en verbetermaatregelen Beoordeling maatregelen bij ICT-dienstverleners Dienstenniveaubeheer Gak SFB UOSV GUO Cadans USZO Conclusie Actuele ontwikkelingen en verbetermaatregelen Gegevensbeheer Gak SFB UOSV GUO Cadans USZO Conclusie Actuele ontwikkelingen en verbetermaatregelen Slotconclusie werknemersverzekeringen 19 3 Volksverzekeringen General computer controls Conclusie Actuele ontwikkelingen en verbetermaatregelen Dienstenniveaubeheer Conclusie Actuele ontwikkelingen en verbetermaatregelen Gegevensbeheer 23 Lijst van afkortingen 24 Publicaties van de Inspectie Werk en Inkomen 25 3 Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

4

5 1 Inleiding Op basis van risicoanalyse is door de Inspectie van Werk en Inkomen (IWI) bij de voormalige uitvoeringsinstellingen (Gak Nederland B.V., Cadans Uitvoeringsinstelling B.V., GUO Uitvoeringsinstelling B.V., USZO B.V. en SFB Uitvoeringsorganisatie Sociale verzekeringen N.V.) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over 2001 onderzoek verricht naar: de algemene maatregelen die noodzakelijk zijn om de betrouwbaarheid en de continuïteit van de gegevensverwerking te kunnen waarborgen (general computer controls); het uitbesteden van Informatie- en communicatietechnologie (ICT)-diensten aan derden (dienstenniveaubeheer); de getroffen maatregelen rond het gegevensbeheer. In dit katern zijn de belangrijkste bevindingen en conclusies van deze onderzoeken opgenomen. In het hoofdrapport De sociale verzekeringen in 2001 heeft op basis van deze onderzoeken een beoordeling plaatsgevonden waarbij de beheersing van ICT als geheel centraal staat. In dit katern worden de onderzoeksresultaten van IWI in een meer uitgewerkte vorm gepresenteerd. Hierbij zijn behalve de bevindingen en conclusies met betrekking tot de genoemde aandachtsgebieden over het onderzoeksjaar 2001 tevens de actuele ontwikkelingen en verbetermaatregelen opgenomen. Bij de oordeelsvorming over 2001 is IWI uitgegaan van de maatregelen die de voormalige uitvoeringsinstellingen in het onderzoeksjaar hadden getroffen. Door de invoering van de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen per 1 januari 2002 heeft de inventarisatie van actuele ontwikkelingen en verbetermaatregelen zich voor de werknemersverzekeringen gericht op het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De onderzoeken naar de general computer controls en het dienstenniveaubeheer zijn een vervolg op onderzoeken waarover het voormalige College van toezicht sociale verzekeringen in het rapport De sociale verzekeringen in 2000 heeft gerapporteerd. De rapportage van het onderzoek gegevensbeheer als onderdeel van dit katern heeft zich met name gericht op de verbetermaatregelen die in 2001 door de voormalige uitvoeringsinstellingen zijn getroffen. De SVB is bij de onderzoeken gegevensbeheer nog niet betrokken. Inmiddels zijn met de SVB afspraken gemaakt over een rapportage gegevensbeheer met betrekking tot het verslagjaar Voor de volks- en werknemersverzekeringen worden door IWI in het algemeen dezelfde werkprogramma s uitgevoerd. Wel heeft IWI over 2001 nog een verschillende methodiek van rapporteren gehanteerd. Bij de volksverzekeringen staat de integrale oordeelsvoming meer centraal. De rapportage van IWI richt zich in eerste instantie op de oordelen die binnen de SVB zelf worden afgegeven. Bij de werknemersverzekeringen wordt meer ingegaan op de verschillende deelaspecten die per aandachtsgebied kunnen worden onderkend. Hierdoor heeft IWI per aandachtsgebied van de general computer controls zelfstandig een conclusie geformuleerd. IWI is bezig de wijze van onderzoek en rapportering over de verschillende uitvoeringsorganen vanaf 2002 verder te uniformeren. Hierbij baseert IWI zich op een controleaanpak die is geënt op de methodiek van Control objectives for information related technology (Cobit). Gedurende 2002 zal de uitvoering van de controle conform deze methodiek verder gestalte krijgen. Hierdoor zal ook een verdere uniformering in de wijze van rapportering en oordeelsvorming worden bereikt. Om dit te realiseren is door IWI inmiddels overleg met de verschillende uitvoeringsorganen geïnitieerd. Bij de beoordeling van de general computer controls wordt reeds enige jaren gebruik gemaakt van een conclusie waarbij drie categorieën worden gehanteerd. Bij de beoordeling van het dienstenniveaubeheer is bij Gak als pilot eveneens van deze drie categorieën gebruik gemaakt. Bij de overige uitvoeringsinstanties is dit model over 2001 nog niet gehanteerd. IWI streeft ernaar een uniform beoordelingsmodel vanaf 2002 verder in te voeren. De bevindingen en conclusies met betrekking tot ICT kunnen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de geïnde premies en verstrekte uitkeringen. In dit katern wordt deze relatie verder niet behandeld, in het katern rechtmatigheid wordt hierop verder ingegaan. 5 Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

6

7 2 Werknemersverzekeringen 2.1 General computer controls General computer controls omvatten de toepassingsonafhankelijke ( algemene ) maatregelen binnen de automatiserings- en gebruikersorganisatie die van belang zijn voor de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Bij de beoordeling van de general computer controls worden door IWI beoordelingscriteria gehanteerd die zijn gebaseerd op het studierapport Normatieve maatregelen voor de geautomatiseerde gegevensverwerking van het Nederlands instituut van registeraccountants. Hierbij worden de volgende objecten beoordeeld: Functievervulling Electronic Data Processing (EDP)-audit; Organisatie van de informatiebeveiliging; Toegangsbeveiliging (logische- en fysieke toegangsbeveiliging); Wijzigingsbeheer (changemanagement, incidentmanagement, problemmanagement, testen); Continuïteit (backup & recovery, uitwijk en fysieke beveiliging); Operationele werkzaamheden. Bij het onderzoek wordt aangesloten bij de beoordelingen die door de EDP-auditors van de betreffende uitvoeringsinstelling worden uitgevoerd. Hierbij worden per aandachtsgebied van de general computer controls de belangrijkste bevindingen in een nota van bevindingen EDPaudit opgenomen en wordt een conclusie geformuleerd. Deze conclusies zijn ingedeeld in de volgende drie categorieën: voldoende: de genomen maatregelen binnen het aandachtsgebied voldoen in het algemeen aan de daaraan te stellen eisen; beperkt: de genomen maatregelen binnen het aandachtsgebied voldoen op een aantal onderdelen niet aan de daaraan te stellen eisen; onvoldoende: de genomen maatregelen binnen het aandachtsgebied voldoen niet aan de te stellen eisen. Indien onvoldoende informatie beschikbaar is voor de oordeelsvorming is dit in de conclusie weergegeven. De conclusies uit de nota s van bevindingen EDP-audit zijn in onderstaande paragrafen van deze rapportage overgenomen. Naar aanleiding van bevindingen en onderzoeken in voorgaande jaren is de voormalige uitvoeringsinstellingen verzocht over 2001 aan te geven welke maatregelen voor de gesignaleerde tekortkomingen zouden worden getroffen. De beoordeling van deze maatregelen is in het onderzoek over 2001 betrokken Functievervulling EDP-audit Gak IWI heeft voor de oordeelsvorming gebruik kunnen maken van de uitgevoerde EDP-audit werkzaamheden. Hierbij merken wij op dat Gak slechts in beperkte mate inzicht heeft in de bij de externe dienstverlener PinkRoccade Sociale Zekerheid B.V. (hierna PinkRoccade) getroffen maatregelen. SFB UOSV IWI heeft voor de oordeelsvorming over 2001 in beperkte mate gebruik kunnen maken van de uitgevoerde EDP-audit werkzaamheden. Binnen de Interne Accountants Dienst (IAD) van SFB UOSV was in 2001 geen zelfstandige EDP-auditfunctie aanwezig. Verder zijn de EDP-audits door SFB Audit Services gericht op de verwerkingsorganisatie binnen SFB Diensten en wordt gerapporteerd aan de directie van deze werkmaatschappij. Hierdoor hebben wij geen zicht op de beheersing van ICT in 2001 door SFB UOSV. De audittrail met betrekking tot de oordeelsvorming is niet altijd herleidbaar. 7 Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

8 GUO IWI heeft voor de oordeelsvorming in beperkte mate gebruik kunnen maken van de EDP-audit werkzaamheden. De beoordeling van general computer controls is gericht op de verwerkingsorganisatie binnen Ordina Sociale Zekerheid (OSZ) Zoetermeer en met name gericht op de opzet en in mindere mate het bestaan van maatregelen. Hierdoor hebben wij geen volledig inzicht in de getroffen maatregelen en de resterende risico s. Wel is door de audits naar het gegevensbeheer een indruk gekregen van de maatregelen die binnen de gebruikersorganisatie zijn getroffen. Cadans IWI heeft voor de oordeelsvorming over 2001 in beperkte mate gebruik kunnen maken van de EDP-audit werkzaamheden. De general computer controls zijn ten dele niet binnen een drie jaren cyclus beoordeeld, deels vanwege onderhanden projecten. Vanaf 2001 wordt aan deze cyclische beoordeling verder invulling gegeven. USZO IWI heeft voor de oordeelsvorming gebruik kunnen maken van de uitgevoerde EDP-audit werkzaamheden Organisatie van de informatiebeveiliging Gak De organisatie van de informatiebeveiliging voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Gak heeft in 2001 belangrijke stappen gezet voor het verbeteren van de organisatie van de informatiebeveiliging. Het handboek informatiebeveiliging is verder geconcretiseerd en ingevoerd. De vorming van UWV heeft ertoe geleid dat het in gang gezette traject niet afgerond is. Inmiddels zijn (in het kader van de Werkgroep Integrale Beveiliging UWV) activiteiten gestart om de noodzakelijke maatregelen door te voeren. SFB UOSV De organisatie van de informatiebeveiliging voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Binnen SFB UOSV is het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld door de directie. De verdere uitwerking van het informatiebeveiligingsbeleid in afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses en beveiligingsplannen heeft echter nog niet plaatsgevonden. Binnen SFB Diensten wordt het informatiebeveiligingsbeleid momenteel afgerond. Verder zijn de procedures en werkinstructies binnen IT-Services niet voldoende uitgewerkt en niet actueel. Om de opvolging van actiepunten te waarborgen zijn deze medio 2001 binnen IT-services/Informatiesystemen duidelijker belegd waarbij over de voortgang moet worden gerapporteerd aan de directie van SFB Diensten. GUO De organisatie van de informatiebeveiliging voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. GUO heeft nog geen vastgesteld beveiligingsbeleid. De security functies zijn door GUO nog onvoldoende ingevuld, tevens bestaat er geen beeld van de uitgevoerde security werkzaamheden door OSZ (Zoetermeer). De afspraken tussen OSZ en GUO op het gebied van informatiebeveiliging waren in 2001 nog onvoldoende geconcretiseerd. Cadans De organisatie van de informatiebeveiliging voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Cadans heeft via een pragmatische aanpak activiteiten vastgesteld, waarmee in 2001 op het gebied van logische toegangsbeveiliging en continuïteitsvoorzieningen verbeteringen zijn gerealiseerd. Wel dienen de te nemen maatregelen voor informatiebeveiliging verder te worden geconcretiseerd en ook periodiek te worden gemonitored. USZO De organisatie van de informatiebeveiliging voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Een overkoepelend informatiebeveiligingsbeleid is in ontwikkeling. Wel zijn in 2001 verbetermaatregelen in gang gezet voor de door de Security Board onderkende en geprioriteerde security onderwerpen, waardoor gerealiseerde maatregelen beter hierop zullen aansluiten. 8 Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

9 2.1.3 Toegangsbeveiliging (logische- en fysieke toegangsbeveiliging) Gak De toegangsbeveiliging voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Het beheer van eindgebruikeraccounts vertoont op een aantal aspecten tekortkomingen. Gak heeft geen structurele eisen aan de rapportage van de leverancier gesteld. Er wordt binnen Gak niet structureel over beveiligingsincidenten aan het management gerapporteerd. SFB UOSV De toegangsbeveiliging voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Het beheer van bevoegdheden binnen de gebruikersorganisatie vertoont tekortkomingen. Er vindt geen periodieke beoordeling en evaluatie van toegekende autorisaties binnen de gebruikersorganisatie plaats. De bevoegdheden van medewerkers binnen IT-services/Informatiesystemen zijn te ruim in relatie tot de uit te voeren taken. De in het beveiligingsbeleid opgenomen afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse moet nog worden uitgevoerd. Vanaf najaar 2001 is binnen SFB UOSV een Data Security Officer belast met het verhelpen van de geconstateerde tekortkomingen. GUO De toegangsbeveiliging voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Er zijn tekortkomingen in het beheer van autorisaties binnen de gebruikersorganisatie. Ook binnen OSZ (Zoetermeer) zijn de autorisaties nog te ruim toegekend. Door het project Borging Autorisatiebeleid zijn in 2001 maatregelen getroffen waarmee de toegangsbeveiliging binnen GUO op een aantal punten is verbeterd. Logging en monitoring zijn onvoldoende (controleerbaar) ingevuld. Cadans De toegangsbeveiliging voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Door de invoering van standaard functieprofielen en de realisatie van de autorisatie database is (de controleerbaarheid van) de logische toegangsbeveiliging in 2001 verbeterd. De volgende zaken dienen nog te worden gerealiseerd: nadere aanscherping van de functieprofielen, beheer autorisaties binnen het rekencentrum, terugbrengen verschillen bij afstemming autorisatiedatabase en daadwerkelijk verleende autorisaties. IWI heeft geen inzicht in de logische en fysieke toegangsbeveiliging binnen OSZ (Zeist). Wel zijn eisen hieromtrent in de generieke Service Level Agreement (SLA) met OSZ (Zeist) vastgelegd. USZO De toegangsbeveiliging voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. De beveiliging van netwerk en midrange platformen vertoont evenals de decentrale fysieke toegangsbeveiliging nog een aantal tekortkomingen. De gebruikersorganisatie heeft het beheer van autorisaties in relatie tot Concern Informatie Systemen (CIS, een afdeling van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)) ondanks de in 2001 gerealiseerde verbeteringen binnen het proces van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als geheel nog niet voldoende gestructureerd Wijzigingsbeheer (change- en problem-management, testen) Gak Het wijzigingsbeheer voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Er zijn onvolkomenheden in de acceptatietestomgeving, het doorvoeren van wijzigingen, de gebruikte standaards bij het uitvoeren van de acceptatietest en het beheer van versies binnen Gak Nederland B.V. (De aansturing van) incident- en probleembeheer door Gak is voldoende onder controle. SFB UOSV Het wijzigingsbeheer voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Er zijn onvoldoende maatregelen getroffen voor het buiten het reguliere wijzigingstraject om wijzigen van gegevens. Hiernaast hebben wij geen zicht op de maatregelen die hiervoor binnen SFB UOSV zijn getroffen. Tevens is er een aantal tekortkomingen in het reguliere wijzigingstraject. Wij hebben geen zicht op de actuele status van het SFB UOSV project inzake het uitwerken en formaliseren van acceptatietesten. 9 Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

10 GUO Het wijzigingsbeheer voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. De formele test en acceptatie van applicaties door GUO vertoont tekortomingen, hiernaast zijn er tekortkomingen in de communicatie met OSZ. Doordat wij slechts beperkt zicht hebben op het wijzigingsbeheer binnen GUO kunnen wij de gevolgen van geconstateerde tekortkomingen slechts gedeeltelijk inschatten. De opzet van het (technisch) wijzigingsbeheer binnen OSZ (Zoetermeer) voldoet in het algemeen wel aan de daaraan te stellen eisen. Cadans Het wijzigingsbeheer voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Op mainframe is in opzet sprake van een gestructureerde aanpak. Op midrange is nog geen sprake van toereikend change management. Wij hebben voor mainframe beperkt zicht op de beheersing van het testproces. Wel is in 2001 uit (steekproefsgewijze) waarneming gebleken dat wijzigingen in mainframeprogrammatuur in voldoende mate getest worden door gebruikers. USZO Het wijzigingsbeheer voldoet in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Voor changemanagement zijn binnen CIS in opzet voldoende maatregelen getroffen. Ten aanzien van testen is binnen de gebruikersorganisatie een integrale aanpak nog niet voldoende ingevuld. Verder is in de werking van het wijzigingsbeheer een aantal tekortkomingen gesignaleerd. Hiervoor zijn zowel binnen CIS als binnen USZO verbeteracties in gang gezet. Voor het wijzigen van infrastructurele IT-componenten zijn in het algemeen wel voldoende maatregelen genomen Operationele werkzaamheden Gak De operationele werkzaamheden voldoen aan de daaraan te stellen eisen. De leverancier beheerst het proces in voldoende mate Wel is aandacht gevraagd voor de volgende zaken: bewaken van de kennis en expertise van de bij operations betrokken medewerkers; afronden procedurebeschrijvingen; minimaliseren handmatige handelingen rond batchjobs; bewaken van de operationele rapportage (inclusief incidentenrapportage). SFB UOSV De operationele werkzaamheden voldoen aan de daaraan te stellen eisen. De procedures en werkinstructies dienen verder te worden uitgewerkt en geformaliseerd. GUO De operationele werkzaamheden voldoen in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. De bevoegdheden van de operators dienen te worden beperkt. Cadans De operationele werkzaamheden op mainframe voldoen aan de daaraan te stellen eisen. IWI heeft beperkt zicht op de beheersmaatregelen ten aanzien van operationele werkzaamheden op midrange systemen. USZO Vanwege de in 2000 ingezette veranderingen, welke niet recent beoordeeld zijn, heeft IWI beperkt zicht op de operationele werkzaamheden Continuïteit (backup/recovery, uitwijk en fysieke beveiliging) Gak De waarborgen voor de continuïteit van de gegevensverwerking voldoen in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. PinkRoccade heeft verscheidene maatregelen genomen om de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking in geval van calamiteiten te kunnen garanderen. 10 Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

11 SFB UOSV De waarborgen voor de continuïteit van de gegevensverwerking voldoen in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Er wordt voor (kritieke) gegevensverszamelingen van SFB UOSV geen back-up buiten het SFB gebouw opgeslagen. Bij een ernstige calamiteit op het hoofdkantoor kunnen de gegevens van de door SFB UOSV geadministreerde werknemers en werkgevers verloren gaan. Ook in 2001 heeft er geen uitwijktest plaatsgevonden. De door de directie van SFB UOSV toegezegde inventarisatie van kritieke bestanden heeft niet plaatsgevonden. GUO De waarborgen voor de continuïteit van de gegevensverwerking voldoen in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. OSZ (Zoetermeer) heeft voor storingen en kleinere calamiteiten diverse maatregelen getroffen. Doordat er geen sprake is van een (getest) uitwijkplan waarin alle aspecten van een eventuele uitwijk zijn betrokken, bestaat er onvoldoende zekerheid dat de verwerking van kritische applicaties bij grotere calamiteiten tijdig kan worden hersteld. Cadans De waarborgen voor de continuïteit van geautomatiseerde gegevensverwerking voldoen in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Naast de reeds bestaande uitwijkvoorziening voor mainframe in Parijs is voor midrange en de personal computeromgeving op een andere locatie in Zeist een uitwijkvoorziening geoperationaliseerd. De uitwijkvoorziening voor mainframe is een aantal malen getest. Een integrale risicoanalyse en een integraal uitwijkplan ontbreken echter. Over backup/recovery hebben wij ons geen oordeel kunnen vormen. Wel zijn eisen hieromtrent in de (generieke) SLA met OSZ (Zeist) vastgelegd. USZO De waarborgen voor de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking voldoen in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen. Onzeker is of de capaciteit van de interne uitwijkmogelijkheid voor midrange in geval van calamiteiten toereikend is voor de systemen van de USZO. Een integraal (getest) uitwijkplan, waarin uitwijk voor de processen van de USZO als geheel is opgenomen, ontbreekt. Daarnaast zijn er tekortkomingen in de decentraal getroffen maatregelen voor de fysieke beveiliging geconstateerd. De maatregelen voor de fysieke beveiliging voor het centrale rekencentrum zijn in het algemeen wel toereikend Conclusie IWI concludeert dat er ten aanzien van de general computer controls op verschillende aandachtsgebieden significante tekortkomingen bestaan. Verder blijkt er over het verslagjaar 2001 ten opzichte van het verslagjaar 2000 slechts op onderdelen sprake te zijn van een verbetering. Dit wordt met name veroorzaakt doordat lopende projecten en verbeteracties nog slechts gedeeltelijk tot daadwerkelijke implementatie van maatregelen hebben geleid Actuele ontwikkelingen en verbetermaatregelen De tekortkomingen op het gebied van de general computer controls zijn reeds langere tijd bij het management van de voormalige uitvoeringsinstellingen bekend. Door de uitvoeringsinstellingen zijn derhalve projecten in gang gezet om de general computer controls op het vereiste niveau te brengen Deze projecten vergen veelal een aanzienlijke inspanning. Veel van deze projecten zijn eerst in 2000 of 2001 gestart, of de daadwerkelijke implementatie van maatregelen is eerst in 2001 ter hand genomen. Bij deze projecten zijn in eerste instantie producten tot stand gebracht waarmee in opzet de maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging kunnen worden verbeterd. Voorbeelden hiervan zijn procedurebeschrijvingen, matrices aan de hand waarvan autorisaties kunnen worden verleend en gecontroleerd, systemen waarmee de verleende autorisaties effectiever kunnen worden gecontroleerd en draaiboeken voor een mogelijke uitwijksituatie. Genoemde producten dienen echter ook in de staande organisatie te worden gehanteerd en periodiek te worden geactualiseerd om de maatregelen ook daadwerkelijk te kunnen effectueren. Eerst dan kan IWI de effectiviteit van deze maatregelen ook bij de beoordeling over het betreffende verslagjaar betrekken. 11 Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

12 Evenals over 2000 geldt speciale aandacht voor het aspect toegangsbeveiliging als noodzakelijke voorwaarde voor de te realiseren functiescheiding. Bij alle voormalige uitvoeringsinstellingen geldt dat de toegangsbeveiliging van geautomatiseerde gegevensverwerking niet of in beperkte mate aan de daaraan te stellen eisen voldoet. IWI acht het noodzakelijk dat UWV op korte termijn de in opzet aanwezige maatregelen zal effectueren om de aanwezige risico s te beperken. Door UWV wordt verder onderkend dat gesignaleerde tekortkomingen dienen te worden verholpen. Hiertoe is binnen UWV sinds begin 2002 een interdisciplinair project integrale beveiliging UWV gestart. Aan dit project nemen Algemeen Juridische Zaken, Accountantsdienst, Concern ICT en de divisies (Werkloosheidswet, Arbeidsgeschiktheid en Werkgeverszaken) deel. Het project heeft onder andere tot doel een UWV-breed beveiligingsbeleid en privacybeleid gestalte te geven en voorstellen te formuleren voor een passende organisatorische inrichting. De Raad van Bestuur van UWV onderschrijft het belang van (informatie)beveiliging voor de organisatie en ziet het tot zijn taak dit naar alle medewerkers van UWV uit te dragen. IWI zal de door UWV in gang gezette acties gedurende 2002 intensief gaan monitoren en hierover periodiek rapporteren Beoordeling maatregelen bij ICT-dienstverleners De geautomatiseerde verwerking van gegevens door (private) ICT-dienstverleners is van essentieel belang voor de (rechtmatige) verstrekking van uitkeringen. Voor zowel UWV als IWI is het van belang dat er transparantie bestaat omtrent maatregelen (zoals beveiliging van gegevens en waarborgen voor continuïteit) die bij deze ICT-dienstverleners zijn getroffen. IWI signaleert dat veelal geen volledig en eenduidig zicht bestaat in de genoemde maatregelen bij ICT-dienstverleners. Dit wordt versterkt door de verkoop van voormalige automatiserinsafdelingen oftewel werkmaatschappijen aan private ICT-dienstverleners. Hierbij is spanning is ontstaan tussen de (commerciële) belangen van deze ICT-dienstverleners en de door de opdrachtgever (UWV) en toezichthouder (IWI) noodzakelijk geachte transparantie. Vanuit UWV is een proces in gang gezet om de beoordeling van deze maatregelen bij de ICTdienstverleners door middel van Third Party Mededelingen te realiseren. Hierbij wordt contractueel vastgelegd dat een ICT-dienstverlener volgens een standaard stramien door een onafhankelijk deskundige (EDP-auditor) over de getroffen maatregelen laat rapporteren. IWI onderschrijft de door UWV gekozen aanpak. IWI is derhalve gestart met een onderzoek om te beoordelen of genoemde aanpak voor de eigen oordeelsvorming bruikbaar is. 2.2 Dienstenniveaubeheer In het rapport De sociale verzekeringen in 2000 is bij de conclusies van het eigen onderzoek Human Rescource Management/ICT aangegeven dat de toezichthouder van mening is dat de uitvoeringsinstellingen de relaties met externe ICT-dienstverleners, de (voormalige) B-poten, binnen een jaar op orde moeten hebben gebracht (inclusief de eigendomsrechten van de programmatuur). Over de middellange termijn is opgemerkt dat, als de afstand tussen beide partijen groeit en de ICT-dienstverleners zich commerciëler gaan opstellen, het risico bestaat dat de contracten niet voorzien in adequaat onderhoud en herziening van systemen, waardoor de wetsuitvoering in gevaar kan komen. Vanuit bovenstaande optiek achtte de toezichthouder het van groot belang dat uitvoeringsinstellingen zouden beschikken over een eigen ICT-functie die, naar de externe ICT-dienstverleners toe, zou kunnen optreden als gelijkwaardige en onafhankelijke gesprekspartner en die de rol van opdrachtgever kan invullen. IWI heeft om die reden gemeend onderzoek te moeten doen naar de vraag of de uitvoeringsinstellingen in 2001 de organisatorische en juridische voorwaarden voldoende hebben ingevuld, om zich zodoende een beeld te kunnen vormen over de wijze waarop en de mate waarin de uitvoeringsinstellingen uitbestede ICT-diensten beheersen. 12 Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

13 De volgende aspecten zijn in het onderzoek betrokken: organisatorische en procesmatige inrichting van het dienstenniveaubeheer - regels; - positionering, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; - aantallen en kosten; - het vaststellen van het niveau van dienstverlening; - het bewaken van contracten; - nazorg en evaluatie van de dienstverlening. contractuele inrichting - definitie van te leveren prestatie; - rapportage en toezicht; - regels bij niet-naleving, aanpassing en ontbinding; - formeel/juridische aspecten; - regels van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). Deze aspecten zijn voornamelijk gebaseerd op de Cobit-modules DS1 en DS2. Omdat tevoren duidelijk was dat de uitvoeringsinstellingen niet aan alle voorwaarden, zoals opgenomen in het Cobit model, zouden voldoen, zijn niet alle aspecten tot in detail uitgediept. Wel is een beeld gevormd waar de uitvoeringsinstellingen in 2001 stonden op het ontwikkelingspad hiernaartoe. Alleen in het geval van Gak is als pilot oordeelsvorming uitgevoerd conform het beoordelingsmodel dat is gehanteerd bij de beoordeling van de general computer controls en is beschreven in de inleiding (uitkomsten op een schaal: onvoldoende beperkt voldoende). Gak heeft als pilot gediend omdat de situatie bij deze uitvoeringsinstelling in aanzet het model vormt voor het UWV-dienstenniveaubeheer. Daarmee vormt Gak een referentiepunt voor het onderzoek over het verslagjaar 2002 bij UWV. De beschrijving bij de andere uitvoeringsinstellingen heeft een andere opzet en is hiermee niet vergelijkbaar Gak Gak heeft consistente en weloverwogen uitgangspunten vastgesteld betreffende de organisatie van uitbestede ICT-diensten. In 2001 is het inrichten van de organisatie conform deze uitgangspunten echter in onvoldoende mate gerealiseerd. Het vaststellen van het niveau van dienstverlening voldoet in beperkte mate aan de gestelde eisen. Zo is Gak betreffende het uitvoeren van informatieanalyses nog steeds in grote mate afhankelijk van zijn leveranciers. Het bewaken van contracten voldoet in beperkte mate aan de gestelde eisen. Zo geven de rapportages betreffende geleverde prestaties nog geen toereikend inzicht in de naleving van afspraken en geschiedt het toetsen op naleving van de afspraken nog op ad hoc basis. De afgesloten mantelovereenkomst tussen Gak en PinkRoccade Sociale Zekerheid eind 2001 vormt een overkoepelende overeenkomst. Herijking van onderliggende overeenkomsten dient nog te geschieden. De mantelovereenkomst is beoordeeld en voldoet in voldoende mate aan de daarop van toepassing zijnde eisen. Zo voorziet de overeenkomst in de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de bestaande maatwerkprogrammatuur aan Gak. De overeenkomst bevat enerzijds bepalingen die een randvoorwaarde vormen voor de opbouw van normale zakelijke verhoudingen, maar anderzijds bepalingen die aanleiding geven tot zorg hieromtrent. In de eerste plaats UWV, maar ook IWI zullen er in de toekomst op moeten toezien dat aan de beoogde zakelijke verhouding met PinkRoccade daadwerkelijk vorm wordt gegeven SFB UOSV Op het gebied van het dienstenniveaubeheer heeft SFB UOSV ten opzichte van het vorig verslagjaar goede vooruitgang geboekt. Deze is met name qua opzet te vinden in de Service Level Agreement Voor wat betreft de werking blijkt de SLA een groeimodel te zijn. Het is meer een streven. Wel wordt zo duidelijk wat wel en niet haalbaar is. 13 Inspectie Werk en Inkomen ICT werknemers- en volksverzekeringen

TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius

TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius DigiD voor Burgers, Digipoort, Haagse Ring en PKIoverheid Datum 30 maart 2010 Status Definitief Definitief Verantwoording en TPM 2009 30 maart 2010 Colofon

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

het jaarverslag 2003 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

het jaarverslag 2003 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rapport over het jaarverslag 2003 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Docmannummer AD/DIR/2004/2058 Datum 15 maart 2004 Bijlagen 3 Aan: De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006

Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006 Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006 Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Den Haag juli 2007 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Inspectie Openbare Orde

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Quickscan C2000 beveiligingsplannen

Quickscan C2000 beveiligingsplannen Quickscan C2000 beveiligingsplannen Quickscan C2000 beveiligingsplannen Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Den Haag Juli 2008 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen Risicobeheersing UWV Nota van Bevindingen Vervolgonderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de implementatie van de door UWV getroffen verbetermaatregelen. Definitief

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden:

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden: Voorwoord Voor u ligt de handleiding ZekeRE-business. Deze handleiding is bestemd voor de IT-auditor die in opdracht van een cliënt de beheersmaatregelen met betrekking tot elektronisch zakendoen door

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1 Deloitte Risk Services B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland www.deloitte.nl Sociale Verzekeringsbank T.a.v. mevrouw N.A. Vermeulen MBA Van Heuven Goedhartlaan 1

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

UWV en Walvis: nota van bevindingen bij negende rapportage

UWV en Walvis: nota van bevindingen bij negende rapportage Opdrachtgever IWI UWV en Walvis: nota van bevindingen bij negende rapportage Opdrachtnemer IWI Onderzoek Monitor Polisadministratie (Walvis/Wfsv) Startdatum 1 mei 2010 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Inspectie Werk en Inkomen Invoering

Nadere informatie