ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit. 1. Alea company: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Alea company een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Overeenkomst: iedere tussen Alea company en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Alea company zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten tegen een tussen partijen nader overeengekomen prijs. 4. Duurovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid waarbij partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot het verrichten van voortdurende of telkens terugkerende prestaties. 5. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Alea company te verlenen diensten. Niet limitatief bedoeld kan onder diensten c.q. dienstverlening begrepen zijn: adviesverlening ten aanzien van servicekosten en/of op basis van benchmarkonderzoek; audit en management; contractbeheer en/of huurdersvertegenwoordiging; projectmanagement; de opzet en uitvoering van rendements- en/of huurtevredenheidsonderzoeken. 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per . ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Alea company en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. ARTIKEL 3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Alea company vrijblijvend. 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Alea company, binden hem niet. 3. Aan een aanbod van Alea Company dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Alea company, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alea company anders aangeeft. 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. ARTIKEL 4. LOOPTIJD EN BEËINDIGING VAN DUUROVEREENKOMSTEN 1. In geval de overeenkomst niet eindigt door volbrenging van de opdracht, doch voor een bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan (duurovereenkomst), vinden de volgende leden van dit artikel toepassing. 2. Indien de duurovereenkomst voor een bepaalde looptijd is aangegaan, blijkt deze looptijd uitdrukkelijk uit de overeenkomst.

2 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, na verstrijken van de overeengekomen duur, stilzwijgend verlengd voor een bepaalde tijd van een jaar, tenzij de duurovereenkomst conform lid 5 tijdig is opgezegd. 4. In geval uitdrukkelijk is bedongen dat de looptijd van de duurovereenkomst parallel loopt aan de looptijd van de (huur)overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, eindigt de duurovereenkomst van rechtswege door het eindigen van de hier bedoelde (huur)overeenkomst. Partijen zijn desalniettemin gerechtigd de duurovereenkomst tegen het einde van elk contractjaar op te zeggen, waarbij opzegging uiterlijk drie maanden vóór het einde van het desbetreffende contractjaar dient plaats te vinden. 5. Elke duurovereenkomst, zowel die voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient per post plaats te vinden en geschiedt tegen het einde van de maand. 6. In geval van een niet tijdige opzegging, eindigt de duurovereenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum. ARTIKEL 5. ANNULERING VAN DE OPDRACHTEN DIE DOOR VOLBRENGING EINDIGEN De opdrachtgever die een overeenkomst die geen duurovereenkomst is, tussentijds annuleert, is gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden. In geval van een dergelijke annulering zal Alea company gemotiveerd aangeven welke onkosten door de opdrachtgever dienen te worden vergoed. ARTIKEL 6. UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN 1. Alea company is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Voor zover de aard of strekking van de bedingen daaraan niet in de weg staat, gelden de verplichtingen van de opdrachtgever uit de overeenkomst eveneens ten behoeve van de eventueel door Alea Company ingeschakelde derden. 2. Alea company verplicht zich uitsluitend tot de uitvoering van de diensten welke uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Aan diensten die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, hoeft Alea company geen uitvoering te geven, tenzij partijen een wijziging of aanvulling van de overeenkomst ter zake uitdrukkelijk nader zijn overeengekomen. 3. Voor zover daartoe tussen partijen niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, voert Alea company de overeenkomst uit naar eigen inzicht. Partijen staan jegens elkaar niet in een gezagsverhouding. 4. Alle dienstverlening waartoe Alea company zich heeft verplicht, wordt door hem naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. Voor zover de aard of strekking van een verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Alea company zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Alea company kan nimmer garanderen dat de resultaten worden bereikt die de opdrachtgever met het verstrekken van de opdracht beoogt te behalen, waaronder, niet limitatief bedoeld, begrepen, de resultaten voor de opdrachtgever voortvloeiende uit door Alea company voorgestelde adviezen en voorgedragen aanbevelingen van welke aard en in welke vorm dan ook beschikbaar gesteld. 5. Tenzij het tegendeel dwingend uit de aard of strekking van de verbintenis voortvloeit, zijn alle door Alea company vermelde uitvoerings- en opleveringstermijnen te allen tijde indicatieve, niet fatale termijnen. Het verzuim van Alea company treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Alea company schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling hij Alea company een redelijke termijn stelt waarbinnen de verbintenis alsnog kan worden nagekomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 6. Uitvoerings- en opleveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Alea company alle voor de uitvoering van de overeenkomst en/of oplevering benodigde gegevens heeft ontvangen. 7. Voor zover dit uit de aard of strekking van de overeengekomen diensten voortvloeit, machtigt de opdrachtgever Alea company al die rechtshandelingen namens de opdrachtgever te verrichten, welke in het kader van de overeenkomen diensten redelijkerwijs van belang zijn. Alea company is in die gevallen gerechtigd om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever namens hem verbintenissen aan te gaan. ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de opdrachtgever, al dan niet op verlangen van Alea company, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle relevante informatie en bescheiden, waaronder voor zover relevant mede begrepen, huurovereenkomsten en servicekostenafrekeningen, aan Alea company te verstrekken c.q. beschikbaar te stellen, op de door Alea company voorgeschreven wijze. Voorts dient de opdrachtgever Alea company steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst

3 vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. 2. Voorts is de opdrachtgever gehouden Alea company zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle personen die namens de opdrachtgever bij de uitvoering van de diensten worden betrokken, op het overeengekomen tijdstip/de overeengekomen tijdstippen en de overeengekomen plaats ter beschikking van Alea company staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. 4. Indien en voor zover uitvoering van de overeenkomst geschiedt op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, bijvoorbeeld in het kader van vergaderingen of andersoortig overleg, staat hij ervoor in dat Alea company tijdig toegang verkrijgt tot die locatie, waaronder mede begrepen de overeengekomen lokalen waar uitvoering aan de diensten wordt gegeven, en Alea company kosteloos gebruik kan maken van alle daarin aanwezige zaken en voorzieningen, voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is. De opdrachtgever staat er voorts steeds voor in dat Alea company de opdracht op het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen tijdstippen kan uitvoeren en dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is. ARTIKEL 8. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK 1. Aan een gewijzigde overeenkomst, alsmede aan meerwerk wordt niet eerder uitvoering gegeven dan nadat partijen daaromtrent voorafgaand uitdrukkelijk overeenstemming hebben bereikt. 2. In verband met wijziging van een overeenkomst dan wel meerwerk, aanvaardt de opdrachtgever de eventuele wijziging in prijs en termijn van uitvoering. In geval van wijziging van de overeenkomst of meerwerk is Alea company gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de extra te maken kosten en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de diensten gegeven zal worden. ARTIKEL 9. RECLAMES 1. In geval naar het oordeel van de opdrachtgever tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst bestaan, dient de opdrachtgever daarvan binnen zeven dagen na ontdekking, althans binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever redelijkerwijs van de tekortkoming op de hoogte behoorde te zijn, schriftelijk mededeling te doen aan Alea company. 2. Een klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Alea company in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien een klacht naar het oordeel van Alea company gegrond is, zal Alea company de klacht oplossen en indien mogelijk en noodzakelijk de diensten alsnog deugdelijk uitvoeren. 3. Indien de opdrachtgever Alea company niet binnen de in lid 1 gestelde termijn van de tekortkoming in kennis stelt, vervallen alle aanspraken van de opdrachtgever op ter zake. 4. Klachten ten aanzien van bepaalde werkzaamheden geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. Een klacht geeft de opdrachtgever voorts nimmer het recht zijn (betalings)verplichtingen op te schorten. ARTIKEL 10. OVERMACHT 1. Alea company is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst. Alea company doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever. 2. Onder overmacht wordt mede verstaan de omstandigheid dat Alea company door ziekte niet in staat is de diensten (verder) uit te voeren en door hem geen (geschikte) vervanger kan worden voorgedragen. 3. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt, dan wel nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. 4. Voor reeds geleverde prestaties is de opdrachtgever, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 5. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. ARTIKEL 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. Alea company is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Alea

4 company ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Alea company gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld. 3. Voorts is Alea company gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Alea company te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de opdrachtgever. 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Alea company op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 6. Indien Alea company de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar. ARTIKEL 12. PRIJZEN EN BETALINGEN 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Alea company vermelde prijzen exclusief btw. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bij het honorarium van Alea company niet inbegrepen de in verband met de overeenkomst noodzakelijk te maken reiskosten, almede de werkelijke bankkosten in geval van transacties die door Alea company namens de opdrachtgever zijn uitgevoerd. 3. Ten aanzien van lopende duurovereenkomsten is Alea company gerechtigd zijn prijzen jaarlijks per 1 januari te wijzigen conform het Consumentenprijsindexcijfer gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 4. Alea company is steeds gerechtigd de overeengekomen prij(s)(zen) middels vooruit-, tussentijdse of periodieke betaling(en) te vorderen. 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op de door Alea company voorgeschreven wijze. 6. Bezwaren tegen de hoogte van factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nimmer op. 7. De opdrachtgever dient te betalen zonder verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van de opdrachtgever op Alea company. 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijk als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 1. Alea company is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. 2. Alea company is nimmer partij bij overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden ten aanzien van welke overeenkomsten Alea company zijn diensten verleend. Dit geldt tevens ten aanzien van overeenkomsten waarbij Alea company als gevolmachtigde van de opdrachtgever optreedt. Ter zake van de uitvoering van dergelijke overeenkomsten draagt Alea company geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 3. Voor zover de aard of strekking van een verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Alea company zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. In verband met inspanningsverbintenissen draagt Alea company geen enkele aansprakelijkheid voor schade in enig verband met de resultaten die voor de opdrachtgever uit de dienstverlening van Alea company voortvloeien. 4. De opdrachtgever draagt met uitsluiting van Alea company de verantwoordelijkheid voor zijn handelen of nalaten dat indirect of direct gebaseerd is op adviezen of aanbevelingen van of vanwege Alea company, in welke vorm dan ook verstrekt of beschikbaar gesteld. Alea company is niet beslissingsbevoegd en kan tevens niet verantwoordelijk worden gehouden voor het tijdig opzeggen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. Voorts blijft de opdrachtgever eindverantwoordelijk voor overeenkomsten gesloten tussen hem en derden, alsmede voor de nakoming van de daarbij behorende verplichtingen. Ter zake het bepaalde in het voorgaande van dit lid draagt Alea company nimmer enige aansprakelijkheid.

5 5. Voor zover de overeenkomst voorziet in de beschikbaarstelling van software, kan Alea company niet garanderen dat de voorzieningen van de software voortdurend en onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Alea company ter zake is uitgesloten. 6. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Alea company voor herstelbare schade niet eerder dan nadat de opdrachtgever Alea company een redelijke mogelijkheid heeft geboden om de schade te herstellen en Alea company de schade niet binnen een redelijke termijn ongedaan heeft gemaakt. 7. Alea company is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een doen of nalaten van derden die al dan niet door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 8. Alea company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Alea company mocht bestaan, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Alea company aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Alea company toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt. 9. De aansprakelijkheid van Alea company is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Alea company betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Alea company te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Alea company wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Alea company dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In afwijking van de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen. 10. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze voorwaarden, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Alea company na verloop van één jaar. 11. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Alea company, zal de opdrachtgever Alea company vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Alea company. ARTIKEL 14. PRIVACY EN GEHEIMHOUDING 1. Alea company is verplicht alle vertrouwelijke informatie, zoals vertrouwelijke bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de diensten ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden, voor zover het tegendeel niet dwingend uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit. De opdrachtgever, zijn personeel en eventueel door hem ingeschakelde derden zijn tevens gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie direct of indirect afkomstig van Alea company. 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie. 3. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien één der partijen krachtens de wet of gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere partij nimmer het recht toe op ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade. 5. Alea company is gerechtigd de door de uitvoering van de diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over de organisatie van de opdrachtgever, dan wel persoon van de bij dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht. 6. Door de opdrachtgever aangeleverde afrekeningen en (huur)overeenkomsten kunnen door Alea company voor interne doeleinden, zoals kennisvergarings- en vergelijkingsdoeleinden worden gebruikt. Deze documenten worden, behoudens het bepaalde in de voorgaande leden, nimmer aan derden verstrekt. 7. Aan Alea company verstrekte contactgegevens worden opgenomen in het CRM-programma van Alea company. Middels de e- mailberichten afkomstig van Alea company kan de ontvanger zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven.

6 ARTIKEL 15. INTELLECTUELE EIGENDOM EN POLICIES VAN LICENTIEGEVERS 1. Alea company behoudt zich alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem vervaardigde adviezen en beschikbaar gestelde rapportages, alsmede op zijn werkwijzen en andere voor intellectuele eigendom vatbare zaken en vermogensrechten. 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op eventueel in het kader van de overeenkomst beschikbaar gestelde software, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden daarvan, behoren toe aan de licentiegevers van Alea company. In verband met het gebruik van deze software vrijwaart de opdrachtgever Alea company van alle aanspraken van deze licentiegevers in verband met inbreuken door of namens de opdrachtgever op de hier bedoelde intellectuele eigendomsrechten. Deze licentiegevers verlenen de opdrachtgever een gebruiksrecht volgens de door hen gehanteerde licentie- of andersluidende voorwaarden. Niets uit de onderhavige voorwaarden heeft invloed op de rechten en verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit de licentie- of andersluidende voorwaarden van deze licentiegevers. ARTIKEL 16. SLOTBEPALINGEN 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Alea company wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen. 4. De Nederlandse tekst van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Leerplein Zwolle: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Van den Cloostermarke 12, 8016KN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Van Dam: VanDamAdvies, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 60386266. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Jacra: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Assendelft, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO Voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit, worden, in deze algemene voorwaarden, de volgende termen, in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Elmark-Online - Algemene Voorwaarden

Elmark-Online - Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1. DEFINITIES Elmark-Online - Algemene Voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in enkel- c.q. meervoud zijn vervoegd, in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

1.Special Days, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

1.Special Days, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer Algemene Voorwaarden Wedding,-& Partyplanning Special Days Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Ambassador House

Algemene voorwaarden The Ambassador House Algemene voorwaarden The Ambassador House Artikel 1 Definities 1. The Ambassador House: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Topaas 38, 1625 RN te Hoorn, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN PHENOX CONSULTANTS B.V. ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Case Timmerwerken

Algemene voorwaarden Case Timmerwerken Algemene voorwaarden Case Timmerwerken Artikel 1 Definities 1. Case Timmerwerken: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Goudmos 63, 2914AE te Nieuwerkerk aan den IJssel, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V.

Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V. Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V. Artikel 1 Definities 1. NowOnline Media B.V., hierna verder te noemen als NowOnline: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Doetinchemseweg

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. BioTop: BioTop Consultancy BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Amstelveen, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B L A A U W G O E D BV

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B L A A U W G O E D BV A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B L A A U W G O E D BV ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Blaauwgoed: Blaauwgoed BV, handelend onder de naam Blaauwgoed Vastgoedmanagement, de gebruiker van deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITEDIENSTVERLENING.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITEDIENSTVERLENING.NL ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITEDIENSTVERLENING.NL ARTIKEL 1. DEFINITIES Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. MoTimVation: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Boskoop, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58357602. 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S

A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Mambies dans: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EIGENLIJK ALLES

ALGEMENE VOORWAARDEN EIGENLIJK ALLES ALGEMENE VOORWAARDEN EIGENLIJK ALLES ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E ARTIKEL 1. DEFINTIES 1. Jaclang: Jaclang CAO-online, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Lelystad, ingeschreven

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. DebSolutions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Leusden, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V.

Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V. Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V. Artikel 1 Definities 1. DCS: Driessen Container Service B.V.; de gebruiker van de deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nijverheidstraat 9, 3214CL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GD FINANCE

ALGEMENE VOORWAARDEN GD FINANCE ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN GD FINANCE In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GO Events B.V.

Algemene voorwaarden GO Events B.V. Algemene voorwaarden GO Events B.V. Artikel 1 Definities 1. GO Events B.V., hierna verder te noemen als GO Events: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Marketing 32B, 6921RE te Duiven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V.

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Artikel 1 Definities 1. Zongroep Nederland: Zongroep Nederland B.V, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Heteren, ingeschreven

Nadere informatie

SINIC ALGEMENE VOORWAARDEN

SINIC ALGEMENE VOORWAARDEN SINIC ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. Sinic: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62941879. 2. Wederpartij:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC

ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VANDERZEE COACHING & ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN VANDERZEE COACHING & ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN VANDERZEE COACHING & ADVIES ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever de wederpartij van Elburg Interim

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLING DICHTBIJ

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLING DICHTBIJ ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLING DICHTBIJ ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 721 GYM BOX

ALGEMENE VOORWAARDEN 721 GYM BOX ALGEMENE VOORWAARDEN 721 GYM BOX ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Silas Export: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden, gevestigd te Zaandam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING

ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. RS Group h/o RS Detachering: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RS Group h/o RS Detachering; de gebruiker

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5 Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Toegankelijke Informatie en een opdrachtgever waarop Stichting Toegankelijke Informatie deze

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 3D- P. N L ( V E R H U U R - E N V E R K O O P )

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 3D- P. N L ( V E R H U U R - E N V E R K O O P ) A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 3D- P. N L ( V E R H U U R - E N V E R K O O P ) ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. 3D-P.nl: onderdeel van Jaclang CAO-Online, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N E C O L I G H T BV

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N E C O L I G H T BV A L G E M E N E V O O R W A A R D E N E C O L I G H T BV ARTIKEL 1. DEFINITIES Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Grofas: Grofas BV, de Gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 53557301.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwton B.V.

Algemene voorwaarden Bouwton B.V. Algemene voorwaarden Bouwton B.V. Artikel 1 Definitiebepaling 1. Bouwton: Bouwton B.V; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Katwijk, ingeschreven in het Handelsregister onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN. Algemene leveringsvoorwaarden

LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN. Algemene leveringsvoorwaarden LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOSPIRITS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOSPIRITS BV ALGEMENE VOORWAARDEN BIOSPIRITS BV ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. BioSpirits: BioSpirits BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Almere, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAAR DEN PC REFRESH ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. PC Refresh: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd s-gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54482844.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Aanbiedingen en offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Aanbiedingen en offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ZZP administratiebureau en een opdrachtgever waarop ZZP administratiebureau

Nadere informatie

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of Art. 1 Begripsbepaling 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden. Opdracht Elke Opdracht door Opdrachtgever verleend. Hieronder mede verstaan

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie