ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit. 1. WiskundebylesMarc: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kastanjelaan 192, 4661WP te Halsteren, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie WiskundebylesMarc een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Opdrachtgever: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, handelend in de uitoefening van, dan wel namens een onderwijsinstelling, met wie WiskundebylesMarc een overeenkomst heeft gesloten. 4. Overeenkomst: iedere tussen WiskundebylesMarc en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee WiskundebylesMarc zich heeft verbonden tot het verzorgen van: - Wiskundebijlessen; - (Examen)training, en/of; - Lezingen. 5. Bijles: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid waarmee WiskundebylesMarc zich jegens de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van, dan wel namens een onderwijsinstelling, heeft verbonden tot het op eigen naam van WiskundebylesMarc verzorgen van één of meerdere wiskundebijlessen of examentrainingen. 6. Website: wiskundebylesmarc.nl. 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie. ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WiskundebylesMarc en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 3. Voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij niet op de overeenkomst van toepassing. 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. ARTIKEL 3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Elk aanbod van WiskundebylesMarc is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Een vrijblijvend aanbod van WiskundebylesMarc kan tot onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij nog worden herroepen. 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van WiskundebylesMarc, binden hem niet. 3. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van aanbod van WiskundebylesMarc, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WiskundebylesMarc anders aangeeft. Overeenkomsten die op de website worden gesloten, worden per door WiskundebylesMarc bevestigd. 4. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst. In geval de overeenkomst ter zake bijlessen wordt gesloten door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger van degene te wiens behoeve de diensten van WiskundebylesMarc worden verleend, is uitsluitend deze ouder of wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst. ARTIKEL 4. BIJLESSEN: INFORMATIEVERPLICHTINGEN EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 1. De wederpartij is gehouden WiskundebylesMarc tijdig in kennis te stellen van alle informatie waarvan WiskundebylesMarc aangeeft dat deze relevant is voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie.

2 2. Indien voor bijlessen gebruik wordt gemaakt van de leermiddelen waarover de deelnemer aan de bijles reeds beschikt, staat de wederpartij ervoor in dat deze leermiddelen gedurende de bijlessen aanwezig zijn. 3. Bijlessen worden aangeboden op een door WiskundebylesMarc aangewezen locatie. WiskundebylesMarc is gerechtigd de locatie te wijzigen in geval dit voor de wederpartij redelijkerwijs niet als nadelig kan worden aangemerkt. In geval van de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden gevergd de overeenkomst na te komen op een alternatieve locatie, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. In geval van opzegging door de wederpartij op grond van het bepaalde in de vorige zin, is de wederpartij voor door WiskundebylesMarc in het kader van de overeenkomst reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, de overeengekomen prijs naar evenredigheid verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. 4. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers kunnen, behoudens bijzondere omstandigheden en na voorafgaand overleg ter zake met WiskundebylesMarc, niet aanwezig zijn bij de bijlessen. 5. De overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk hoeveel wiskundebijlessen de overeenkomst omvat. De overeenkomst eindigt van rechtswege nadat alle lessen uit de overeenkomst door de deelnemer zijn gevolgd, althans door WiskundebylesMarc voor deelname door de deelnemer beschikbaar zijn gemaakt. 6. WiskundebylesMarc is steeds gerechtigd de groepssamenstelling van bijlessen te wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7. WiskundebylesMarc behoudt zich het recht voor de deelnemer die door zijn gedrag of anderszins het normale verloop van de bijles belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van WiskundebylesMarc c.q. de overige deelnemers aan de bijlessen, van verdere deelneming daaraan uit te sluiten tegen restitutie naar evenredigheid van het niet-genoten deel van de overeenkomst. Restitutie vindt niet plaats indien de wederpartij zelf deelnemer is aan de bijlessen. ARTIKEL 5. RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND 1. In geval de wederpartij, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna aangeduid als consument ), een overeenkomst heeft gesloten middels de website (hierna aangeduid als overeenkomst op afstand ), zoals in geval van inschrijving voor examentrainingen, heeft de consument het wettelijke recht de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden, voor zover de volgende leden van dit artikel dit recht niet uitsluiten. 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e- mail of door gebruikmaking van het door WiskundebylesMarc aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij WiskundebylesMarc. Zo spoedig mogelijk nadat WiskundebylesMarc in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal WiskundebylesMarc de ontbinding per bevestigen. 3. Nakoming van de overeenkomst op afstand geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument. 4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument WiskundebylesMarc een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door WiskundebylesMarc is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan WiskundebylesMarc is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd. 5. De consument heeft geen recht van ontbinding na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien: a) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b) de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra WiskundebylesMarc de overeenkomst op afstand is nagekomen. 6. WiskundebylesMarc zal de van de consument in het kader van de overeenkomst of afstand ontvangen bedragen, onverminderd het bepaalde in lid 4 en 5, binnen 14 dagen na de bevestiging als bedoeld in lid 2 aan de consument terugbetalen. ARTIKEL 6. BIJLESSEN: ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ 1. Bij annulering door de wederpartij van de overeenkomst die voorziet in één of meerdere wiskundebijlessen, blijft de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 4.3, de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. 2. Voor zover de overeenkomst voorziet in examentraining, is de wederpartij gerechtigd de examentraining kosteloos te annuleren tot 30 dagen voor de overeengekomen dag waarop de examentraining plaatsvindt. In geval van latere annulering van de examentraining dan hiervoor bedoeld, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. 3. Indien de wederpartij de deelnemer uiterlijk vóór aanvang van een wiskundebijles of examentraining afmeldt omdat de deelnemer door een niet aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid, waaronder mede begrepen ziekte, gehinderd wordt deel te nemen aan de bijles, maakt de wederpartij aanspraak op inhalen van de bijles, mits de wederpartij aannemelijk maakt dat van een niet aan haar toe te rekenen omstandigheid sprake is. Slechts in geval inhalen blijvend onmogelijk is, maakt de wederpartij

3 aanspraak op annulering van de overeenkomst tegen restitutie van betaalde bedragen naar evenredigheid van het niet-genoten deel van de overeenkomst. 4. Annulering of afmelding door de wederpartij dient bij voorkeur per te geschieden. Op de wederpartij die een bijles telefonisch annuleert of de deelnemer daarvoor afmeldt, rust de bewijslast dat annulering heeft plaatsgevonden. Voor afmelding voor wiskundebijlessen, dan wel examentrainingen binnen de termijn van 30 dagen als bedoeld in lid 2, kan WiskundebylesMarc verlangen dat telefonisch overleg tussen partijen plaatsvindt om de gronden van annulering te bespreken welke door de wederpartij aannemelijk dienen te worden gemaakt. ARTIKEL 7. BIJLESSEN: ANNULERING, ONDERBREKING EN VERPLAATSING DOOR WISKUNDEBYLESMARC 1. WiskundebylesMarc behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht, zoals ziekte of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden de in het kader van bijlessen overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk te annuleren. Waar mogelijk zal WiskundebylesMarc de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan WiskundebylesMarc de bedoelde diensten onderbreken of wat betreft tijden verplaatsen. 2. In geval van annulering, onderbreking of verplaatsing, doet WiskundebylesMarc daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de wederpartij. De wederpartij kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering, onderbreking of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door WiskundebylesMarc eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. 3. In geval van opzegging door de wederpartij op grond van het bepaalde in het vorige lid, is de wederpartij voor door WiskundebylesMarc in het kader van de overeenkomst reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, de overeengekomen prijs naar evenredigheid verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. (Gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs vindt plaats binnen 14 dagen na annulering door WiskundebylesMarc, dan wel opzegging door de wederpartij als bedoeld in het vorige lid. 4. Op verdergaande schadevergoeding dan eventuele (gedeeltelijke) restitutie of kwijtschelding als bedoeld in het vorige lid maakt de wederpartij nimmer aanspraak. ARTIKEL 8. OVEREENKOMSTEN MET ONDERWIJSINSTELLINGEN 1. De opdrachtgever dient WiskundebylesMarc tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs van belang zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie. 2. Hoewel dit voor overige overeenkomsten ook toepassing vindt, beogen WiskundebylesMarc en de opdrachtgever met het aangaan van een overeenkomst nadrukkelijk niet met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 en verder (e.v.) van het Burgerlijk Wetboek (BW); partijen beogen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. 3. WiskundebylesMarc deelt zijn dienstverlening in het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is, afstemming met de opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk in verband met de uitvoering van de overeenkomst, richt WiskundebylesMarc zich naar de arbeidstijden bij de opdrachtgever. 4. WiskundebylesMarc is bij het uitvoeren van de dienstverlening geheel zelfstandig. Hij verleent de diensten naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht. 5. Indien de overeenkomst met de opdrachtgever is aangegaan voor onbepaalde tijd en de overeenkomst aldus niet eindigt door verstrijken van de duur waarvoor deze is aangegaan, dan wel eindigt door afronding van de vooraf overeengekomen dienstverlening, eindigt de overeenkomst door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. ARTIKEL 9. OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. WiskundebylesMarc is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst WiskundebylesMarc ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. 2. Voorts is WiskundebylesMarc gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming daarvan onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 3. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend en behoudens het bepaalde in artikel 4.7, komen alle in verband met een opschorting en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst door WiskundebylesMarc geleden schade voor rekening van de wederpartij.

4 4. De wederpartij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 4.7, nimmer aanspraak op restitutie of enige verdere vorm van schadevergoeding in verband met het door WiskundebylesMarc, op grond van dit artikel, uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 5. Indien WiskundebylesMarc de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. ARTIKEL 10. OVERMACHT 1. WiskundebylesMarc is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, wordt onder overmacht (tevens) begrepen: brand, inbraak, stormschade en ziekte, arbeidsongeschiktheid en familieomstandigheden van WiskundebylesMarc als gevolg waarvan de overeenkomst (tijdelijk) niet kan worden nagekomen. 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 3. Indien WiskundebylesMarc bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst, tenzij aan dat gedeelte van de overeenkomst geen zelfstandige waarde toekomt. 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. ARTIKEL 11. PRIJZEN EN BETALINGEN 1. Het aanbod van WiskundebylesMarc vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden wiskundebijlessen en examentrainingen aangeboden tegen een vaste (pakket)prijs. De diensten in het kader van een overeenkomst met een onderwijsinstelling worden uitgevoerd tegen nader tussen de opdrachtgever en WiskundebylesMarc overeen te komen vergoedingen, waaronder mede begrepen kunnen zijn een uurtarief en reiskosten. 2. De totaalprijs van wiskundebijlessen wordt in één keer gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na totstandkoming van de overeenkomst, op de door WiskundebylesMarc voorgeschreven wijze. 3. In geval van een overeenkomst op afstand dient betaling te geschieden bij totstandkoming van de overeenkomst op de website, op één van de op de website voorgeschreven wijzen. 4. Tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt WiskundebylesMarc zich het recht voor de aan hem toekomende bedragen wekelijks te factureren. Betaling daarvan dient te geschieden middels overboeking, binnen zeven dagen na factuurdatum. 5. Klachten van de opdrachtgever omtrent de hoogte van factuurbedragen, dienen binnen zeven dagen na factuurdatum aan WiskundebylesMarc schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake te reclameren, is komen te vervallen. Reclames van de opdrachtgever schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever nimmer op. 6. WiskundebylesMarc is gerechtigd de aan de wederpartij te verstrekken facturen uitsluitend per aan de wederpartij beschikbaar te stellen. 7. Voor zover vooruitbetaling is overeengekomen, behoudt WiskundebylesMarc zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling door WiskundebylesMarc is ontvangen, onverminderd het recht van WiskundebylesMarc nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te vorderen. 8. De betalingsverplichtingen jegens WiskundebylesMarc rusten uitsluiten op de wederpartij. De wederpartij kan zich er jegens WiskundebylesMarc nimmer op beroepen dat een derde voorziet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen. 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. 10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening. ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 1. WiskundebylesMarc is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van WiskundebylesMarc. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van WiskundebylesMarc beperkt zoals voorzien in het overige van dit artikel. 2. WiskundebylesMarc voert overeenkomsten uit naar beste inzicht en vermogen. WiskundebylesMarc verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. WiskundebylesMarc kan nimmer garanderen dat de resultaten worden bereikt die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen. 3. WiskundebylesMarc is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of diefstal van persoonlijke bezittingen.

5 4. WiskundebylesMarc is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 5. WiskundebylesMarc is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 6. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van WiskundebylesMarc bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van WiskundebylesMarc betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van WiskundebylesMarc nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden, op grond van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van WiskundebylesMarc, zal de wederpartij WiskundebylesMarc vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door WiskundebylesMarc. 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens WiskundebylesMarc door verloop van één jaar. ARTIKEL 13. PRIVACY 1. Bijlessen worden aangeboden op een door WiskundebylesMarc aangewezen locatie. WiskundebylesMarc behoudt zich het recht voor om gedurende de uitvoering van bijlessen beveiligingscamera s in het leslokaal in gebruik te nemen voor integriteitsdoeleinden. 2. Alle vertrouwelijke informatie, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, afkomstig van de wederpartij of deelnemer aan bijlessen, zal door WiskundebylesMarc vertrouwelijk worden behandeld. Na voorafgaande instemming van de wederpartij of betrokkene kan besloten worden om derden, zoals de school van de deelnemer, van bepaalde informatie in kennis te stellen. In geval van dreigend gevaar voor de deelnemer, wederpartij, WiskundebylesMarc of derden, behoudt WiskundebylesMarc zich het recht voor om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden beperkt of weggenomen. Indien WiskundebylesMarc op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan de wederpartij geen schadevergoeding of schadeloosstelling van WiskundebylesMarc eisen. 3. Voor het overige worden de aan WiskundebylesMarc door de wederpartij en deelnemer verstrekte vertrouwelijke informatie en ter kennis gekomen persoonlijke omstandigheden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst. ARTIKEL 14. INTELLECTUELE EIGENDOM 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door WiskundebylesMarc beschikbaar gestelde lesmiddelen, alsmede op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, blijven bij WiskundebylesMarc berusten, voor zover deze rechten niet bij derden berusten. 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WiskundebylesMarc is het de wederpartij niet toegestaan om de goederen als bedoeld in het vorige lid in enigerlei vorm openbaar te maken, te reproduceren of te verveelvoudigen. ARTIKEL 15. SLOTBEPALINGEN 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van WiskundebylesMarc aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Leerplein Zwolle: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Van den Cloostermarke 12, 8016KN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELLO STAR!

ALGEMENE VOORWAARDEN HELLO STAR! ALGEMENE VOORWAARDEN HELLO STAR! ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Van Dam: VanDamAdvies, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 60386266. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Jacra: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Assendelft, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLING DICHTBIJ

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLING DICHTBIJ ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLING DICHTBIJ ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Elmark-Online - Algemene Voorwaarden

Elmark-Online - Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1. DEFINITIES Elmark-Online - Algemene Voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Ambassador House

Algemene voorwaarden The Ambassador House Algemene voorwaarden The Ambassador House Artikel 1 Definities 1. The Ambassador House: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Topaas 38, 1625 RN te Hoorn, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

1.Special Days, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

1.Special Days, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer Algemene Voorwaarden Wedding,-& Partyplanning Special Days Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Case Timmerwerken

Algemene voorwaarden Case Timmerwerken Algemene voorwaarden Case Timmerwerken Artikel 1 Definities 1. Case Timmerwerken: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Goudmos 63, 2914AE te Nieuwerkerk aan den IJssel, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 721 GYM BOX

ALGEMENE VOORWAARDEN 721 GYM BOX ALGEMENE VOORWAARDEN 721 GYM BOX ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO Voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit, worden, in deze algemene voorwaarden, de volgende termen, in

Nadere informatie

A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S

A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Mambies dans: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in enkel- c.q. meervoud zijn vervoegd, in

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN PHENOX CONSULTANTS B.V. ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. MoTimVation: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Boskoop, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58357602. 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Silas Export: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden, gevestigd te Zaandam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E ARTIKEL 1. DEFINTIES 1. Jaclang: Jaclang CAO-online, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Lelystad, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V.

Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V. Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V. Artikel 1 Definities 1. NowOnline Media B.V., hierna verder te noemen als NowOnline: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Doetinchemseweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: De eenmanszaak Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Buitenaf 7, 3362

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of Art. 1 Begripsbepaling 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden. Opdracht Elke Opdracht door Opdrachtgever verleend. Hieronder mede verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwton B.V.

Algemene voorwaarden Bouwton B.V. Algemene voorwaarden Bouwton B.V. Artikel 1 Definitiebepaling 1. Bouwton: Bouwton B.V; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Katwijk, ingeschreven in het Handelsregister onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V.

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Artikel 1 Definities 1. Zongroep Nederland: Zongroep Nederland B.V, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Heteren, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. BioTop: BioTop Consultancy BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Amstelveen, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DOUBLEME3D

ALGEMENE VOORWAARDEN DOUBLEME3D ALGEMENE VOORWAARDEN DOUBLEME3D ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GI-YU BABYPRODUCTS

ALGEMENE VOORWAARDEN GI-YU BABYPRODUCTS ALGEMENE VOORWAARDEN GI-YU BABYPRODUCTS ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. (14 september 2013)

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. (14 september 2013) Algemene Voorwaarden (14 september 2013) Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Exact Eindhoven, hierna te noemen: Gebruiker en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VANDERZEE COACHING & ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN VANDERZEE COACHING & ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN VANDERZEE COACHING & ADVIES ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AA-Kantoor

Algemene voorwaarden AA-Kantoor artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AA-Kantoor, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N H E P P E D I E N S T V E R L E N I N G & H E P P E M O D E L L E N W E R K

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N H E P P E D I E N S T V E R L E N I N G & H E P P E M O D E L L E N W E R K A L G E M E N E V O O R W A A R D E N H E P P E D I E N S T V E R L E N I N G & H E P P E M O D E L L E N W E R K ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Heppe: Heppe Dienstverlening c.q. Heppe Modellenwerk, de gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY

ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITEDIENSTVERLENING.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITEDIENSTVERLENING.NL ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITEDIENSTVERLENING.NL ARTIKEL 1. DEFINITIES Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

M3FSPORT ENJOY CREATING WORKOUT PLACES

M3FSPORT ENJOY CREATING WORKOUT PLACES M3FSPORT KVK 53976290 BTW NR NL086032410B01 WARANDE 48 3961 LE WIJK BIJ DUURSTEDE NETHERLANDS T INFO@M3F.NL F +31(0)6 37323443 ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN M3F Sport ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 M3F Sport:

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. DebSolutions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Leusden, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Food for text

Algemene Voorwaarden Food for text Algemene Voorwaarden Food for text Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Food for text waaronder begrepen maar niet beperkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V.

Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V. Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V. Artikel 1 Definities 1. DCS: Driessen Container Service B.V.; de gebruiker van de deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nijverheidstraat 9, 3214CL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING

ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. RS Group h/o RS Detachering: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RS Group h/o RS Detachering; de gebruiker

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 3D- P. N L ( V E R H U U R - E N V E R K O O P )

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 3D- P. N L ( V E R H U U R - E N V E R K O O P ) A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 3D- P. N L ( V E R H U U R - E N V E R K O O P ) ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. 3D-P.nl: onderdeel van Jaclang CAO-Online, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Artikel 1. Algemeen 1.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werkenindechemie.nl, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DOOWITT B.V. (BEDRIJVEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN DOOWITT B.V. (BEDRIJVEN) ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN DOOWITT B.V. (BEDRIJVEN) In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Boekenfluisteraar en een Opdrachtgever waarop De Boekenfluisteraar deze voorwaarden van

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N G E H E U G E N S U P P O R T. N L

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N G E H E U G E N S U P P O R T. N L L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N G E H E U G E N S U P P O R T. N L ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Geheugensupport.nl: de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd te Someren, ingeschreven in

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. HAPPYSHOOTS.NL: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Menneweg 73D, 2172HB te Sassenheim. 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie HAPPYSHOOTS.NL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan.

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan. Algemene Voorwaarden Dienstverlening La Plume Media In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: La Plume Media. La Plume Media is een communicatie- en contentbureau dat tot doel heeft

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

1. :De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de ingeschreven bij de

1. :De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de ingeschreven bij de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. :De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer Voor toepassing van deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN Van: Dumoulin Evenementen, gevestigd te Waalwijk. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02)

ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02) ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Onder SOOF wordt verstaan: SOOF Makelaars en/of alle anders handelsnamen waarmee onder nagenoemd KvK-nummer naar buiten

Nadere informatie

Offertes en aanbiedingen

Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Valebe Consultancy, gevestigd aan de Quadriviumlaan

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

SINIC ALGEMENE VOORWAARDEN

SINIC ALGEMENE VOORWAARDEN SINIC ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. Sinic: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62941879. 2. Wederpartij:

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemeen. Offertes en aanbiedingen. Risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging; onderzoek

Algemene Voorwaarden. Algemeen. Offertes en aanbiedingen. Risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging; onderzoek Algemene Voorwaarden Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Carca Logistics, en een opdrachtgever waarop Carca Logistics deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie