ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO"

Transcriptie

1 ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO Voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit, worden, in deze algemene voorwaarden, de volgende termen, in de navolgende betekenis gebruikt. 1. ClearVision Incasso: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Gouda, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie ClearVision Incasso een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen ClearVision Incasso en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee ClearVision Incasso zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten. 4. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens ClearVision te verlenen diensten, waaronder niet- limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: Buitengerechtelijk incasso-opdrachten; Gerechtelijke incasso-opdrachten; Debiteurenbeheer; Administratieve en fiscale diensten; Adviesverlening, één en ander in de meest ruime zin des woords. 5. Dossier: elke aanmelding van een debiteur bij ClearVision Incasso, door de opdrachtgever, hetgeen een opdracht vormt de door de opdrachtgever opgegeven vordering op de debiteur, langs (buiten)gerechtelijke weg te (doen) incasseren. 6. Debiteur: de schuldenaar van de opdrachtgever waarop het dossier betrekking heeft. 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie. ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ClearVision Incasso en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. ARTIKEL 3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van ClearVision Incasso vrijblijvend. 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van ClearVision Incasso dat een kennelijke fout of vergissing bevat. Voorts kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod van ClearVision Incasso dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht ClearVision Incasso niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 4. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door partijen, althans de opdrachtgever, van een daartoe door ClearVision Incasso opgemaakte schriftelijke overeenkomst, dan wel door schriftelijke bevestiging door ClearVision Incasso van een door de opdrachtgever al dan niet langs elektronische weg ingediende aanvraag. 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij, door het aangaan van de overeenkomst, daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2 ARTIKEL 4. (BUITEN)GERECHTELIJKE INCASSO 1. Behoudens het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, wordt elke buitengerechtelijke incasso-opdracht uitgevoerd op basis van no cure no pay. 2. ClearVision Incasso voert de buitengerechtelijke incassodiensten uit voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het incasseren geschiedt langs buitengerechtelijke weg en indien nodig, met toestemming van de opdrachtgever, met behulp van derden, langs gerechtelijke weg. 3. Ten aanzien van incasso-opdrachten verbindt ClearVision Incasso zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. ClearVision Incasso kan geen garantie bieden dat openstaande vordering op de debiteur daadwerkelijk wordt geïncasseerd. Voor het niet behalen van de beoogde incassoresultaten, draagt ClearVision Incasso geen enkele aansprakelijkheid. 4. ClearVision Incasso verkrijgt de volledige volmacht om al die handelingen te verrichten welke ClearVision Incasso noodzakelijk acht om de vordering langs buitengerechtelijke weg te kunnen incasseren. 5. ClearVision Incasso is, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, te allen tijde bevoegd met de debiteur een betalingsregeling in termijnen overeen te komen. 6. ClearVision voert de incasso-opdrachten uit naar eigen inzicht, onverminderd de eventueel tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen opdrachtspecificaties. Tussen partijen bestaat geen gezagsverhouding. 7. ClearVision Incasso stelt zich ten doel de volgende bedragen te incasseren: de gehele of het restant van de hoofdsom; de vertragingsrente c.q. bedongen rente; de buitengerechtelijke kosten. 8. Indien en voor zover de debiteur de betaling verricht aan ClearVision Incasso maakt de opdrachtgever aanspraak op de door ClearVision Incasso ontvangen betaling van de hoofdsom en rente, verminderd met de aan ClearVision Incasso, op grond van deze algemene voorwaarden, toekomende vergoedingen. Aan ClearVision Incasso verrichte betalingen strekken in eerste instantie ter voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten. 9. Voor de uitvoering van gerechtelijke incasso-opdrachten schakelt ClearVision Incasso derden in. ClearVision Incasso is niet verder bij de uitvoering van deze diensten betrokken dan vermeld in lid 20 van dit artikel. Voor schade als gevolg van tekortkomingen van de door ClearVision Incasso ingeschakelde derden, draagt ClearVision Incasso geen enkele aansprakelijkheid. Verplichtingen van de opdrachtgever 10. De opdrachtgever is verplicht, op de daartoe door ClearVision Incasso voorgeschreven wijze, alle bescheiden aan ClearVision Incasso te verstrekken waarmee hij het bestaan van de vordering op de debiteur kan aantonen. Aan elk redelijk verzoek tot informatieverschaffing dient de opdrachtgever binnen bekwame tijd mee te werken. De opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem verstrekte gegevens volledig en juist zijn. 11. Tenzij ClearVision Incasso hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, is de opdrachtgever gehouden na verstrekking van de incasso-opdracht niets meer naar de debiteur te ondernemen. Elke vorm van communicatie en correspondentie met de debiteur dient te worden gestaakt. Indien de debiteur de opdrachtgever benadert, dient de opdrachtgever hem onmiddellijk mededeling te doen van zijn verplichtingen als bedoeld in dit lid. 12. Indien de opdrachtgever alsnog correspondentie van of namens de debiteur ontvangt, dan dient hij ClearVision Incasso hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Op verlangen van ClearVision Incasso dient de opdrachtgever deze correspondentie zo spoedig mogelijk in het bezit van ClearVision Incasso te stellen. 13. Indien de debiteur na totstandkoming van de overeenkomst de gehele of gedeeltelijke verschuldigde vordering rechtstreeks voldoet aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht hiervan onverwijld mededeling te doen aan ClearVision Incasso. Buitengerechtelijke incassokosten, kosten in verband met gerechtelijke procedures en executiekosten 14. ClearVision Incasso berekent de buitengerechtelijke kosten volgens de Wet Incassokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hier bedoelde kosten geldt als uitgangspunt het factuurbedrag van de te incasseren vordering, exclusief wettelijke (handels)rente: over de eerste 2.500, -: 15%, met een minimum van 40,-; over de daaropvolgende 2.500, -: 10%; over de daaropvolgende 5.000, -: 5%; over de daaropvolgende , -: 1%; over het meerdere: 0,5%, met een maximum van 6775, Behoudens het bepaalde in het overige van de algemene voorwaarden, komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de debiteur.

3 16. Indien de opdrachtgever met de debiteur rechtsgeldig afwijkende incassokosten dan wel een contractuele rente is overeengekomen, zal ClearVision Incasso deze afwijkende incassokosten bij de debiteur in rekening brengen, doch uitsluitend in geval ClearVision Incasso zulks uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen. ClearVision Incasso is niet verplicht een dergelijke verbintenis aan te gaan. 17. De opdrachtgever is aan ClearVision Incasso geen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ook niet indien zijn vordering op de debiteur oninbaar blijkt. De buitengerechtelijke incassokosten komen wél voor rekening van de opdrachtgever indien de vordering op de debiteur betwistbaar is of indien de opdrachtgever het (buiten)gerechtelijke incassotraject tussentijds opzegt. Voor de vaststelling van door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, gelden de tarieven volgens de Wet Incassokosten. 18. Indien de hoofdsom, inclusief rente, volledig door de debiteur aan ClearVision Incasso wordt voldaan, is ClearVision Incasso gerechtigd het dossier te sluiten en de buitengerechtelijke incassokosten, volgens de Wet Incassokosten, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In geval de debiteur minder dan de hoofdsom, inclusief rente voldoet, wordt het dossier aangehouden. 19. Indien de opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomst prestaties ontvangt van de debiteur, welke prestaties volgens de wet voor verrekening met de vordering op de debiteur in aanmerking komen, worden deze prestaties aangemerkt als geïncasseerd ten behoeve van ClearVision Incasso. ClearVision Incasso komt te allen tijde het recht op verrekening toe. 20. Indien de opdrachtgever aan ClearVision Incasso toestemming heeft verleend om het incassotraject langs gerechtelijke weg voort te zetten, is de opdrachtgever op verzoek van ClearVision Incasso verplicht een voorschot ter dekking van de te maken gerechtelijke en/of executiekosten te voldoen. Gerechtelijke incassoprocedures worden uitgevoerd door, door ClearVision Incasso aan te wijzen derden. Tussentijds sluiten van een buitengerechtelijk incassodossier 21. ClearVision Incasso is gerechtigd een buitengerechtelijk incassodossier te sluiten indien de omstandigheden van het geval naar het oordeel van ClearVision Incasso daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval de vordering op de debiteur oninbaar blijkt, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak maakt op schadevergoeding. 22. Indien de opdrachtgever een dossier tussentijds sluit, is hij de buitengerechtelijke incassokosten aan ClearVision Incasso verschuldigd, welke kosten berekend worden volgens de Wet Incassokosten. ARTIKEL 5. UITVOERING VAN ANDERE OVEREENKOMSTEN DAN INCASSO-OPDRACHTEN 1. ClearVision Incasso voert debiteurenbeheer, administratieve en fiscale diensten uit naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. ClearVision Incasso verbindt zich, voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en staat niet in voor het behalen van de resultaten die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen. 2. De opdrachtgever is steeds gehouden ClearVision Incasso alle data, documenten en overige informatie te verschaffen die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs relevant zijn. De opdrachtgever staat er voor in dat deze gegevens binnen bekwame tijd worden verstrekt en dat zij volledig en juist zijn. Voor het overige draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle maatregelen worden genomen die voor de tijdige en deugdelijke uitvoering van de diensten vereist zijn. 3. Indien en voor zover overeengekomen is dat ClearVision Incasso diensten verleend op locatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever op verzoek van ClearVision Incasso gehouden kosteloos alle faciliteiten ter beschikking te stellen voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst van belang is. 4. Alle door ClearVision Incasso extra te maken kosten en geleden vertragingsschade in verband met het door de opdrachtgever niet, niet tijdig of anderszins niet behoorlijk ter beschikking stellen van documenten, informatie en/of faciliteiten als bedoeld in lid 2 en lid 3, komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor zover mogelijk worden deze kosten en schaden berekend op grondslag van de gebruikelijk door ClearVision Incasso voor de uitvoering van de werkzaamheden gehanteerde tarieven. 5. ClearVision Incasso is steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. ARTIKEL 6. TERMIJNEN 1. Vermelde uitvoerings- en opleveringstermijn betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van ClearVision Incasso treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever ClearVision Incasso schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn wordt vermeld waarbinnen ClearVision Incasso de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 2. Vermelde uitvoerings- en opleveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat ClearVision Incasso alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.

4 ARTIKEL 7. ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN 1. Dit artikel is niet van toepassing op (buiten)gerechtelijke incasso-opdrachten als bedoeld in artikel 4, welk artikel voorziet in de annuleringsvoorwaarden inzake dergelijke opdrachten. 2. Indien de opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van een opdracht, is hij jegens ClearVision Incasso gehouden tot vergoeding van winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor ClearVision Incasso voortvloeiende schade. Indien de omstandigheden van het geval daartoe naar het oordeel van ClearVision Incasso aanleiding geven, kan ClearVision Incasso bepalen dat de opdrachtgever in geval van een annulering door de opdrachtgever, slechts gehouden is tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten, waaronder mede begrepen het honorarium van ClearVision Incasso naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. ARTIKEL 8. MEERWERK 1. Indien ClearVision Incasso op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever diensten heeft verleend die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, zullen deze diensten door de opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ClearVision Incasso. 2. ClearVision Incasso is nimmer verplicht een verzoek van de opdrachtgever als bedoeld in lid 1 te aanvaarden. Indien ClearVision Incasso het verzoek wel aanvaardt, is hij gerechtigd te vorderen dat meerwerk schriftelijk worden vastgelegd. 3. De opdrachtgever aanvaardt dat door de extra diensten als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en de wederzijdse verplichtingen van de opdrachtgever en ClearVision Incasso kunnen worden gewijzigd. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst meerwerk voordoet, biedt voor de opdrachtgever nimmer een grond de overeenkomst te ontbinden. 4. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal ClearVision Incasso de opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra diensten. ARTIKEL 9. OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. ClearVision Incasso is, indien en voor zover de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst ClearVision Incasso ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is ClearVision Incasso gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld. 3. Voorts is ClearVision Incasso gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 4. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de opdrachtgever. 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ClearVision Incasso op grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- en ontbindingsrecht. 6. Indien ClearVision Incasso de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar. ARTIKEL 10. OVERMACHT 1. ClearVision Incasso is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te (doen) geven aan de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. ClearVision Incasso doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever. 2. Indien de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. 3. Voor reeds geleverde prestaties en mogelijkerwijs nog te leveren prestaties, is de opdrachtgever, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

5 ARTIKEL 11. BETALINGEN 1. Alle aan de opdrachtgever toekomende betalingen afkomstig van de debiteur, worden zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan op het door de opdrachtgever opgegeven bank- of girorekeningnummer voldaan. 2. Facturen van ClearVision Incasso aan de opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, op de door ClearVision Incasso voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt nimmer het recht toe zijn vorderingen op ClearVision Incasso te verrekenen met hetgeen ClearVision Incasso van de opdrachtgever te vorderen heeft. 3. In geval van gerechtelijke incasso is de opdrachtgever op verzoek van ClearVision Incasso verplicht een voorschot ter dekking van de te maken gerechtelijke en/ of executiekosten te voldoen. 4. Indien tijdige betaling door de opdrachtgever aan ClearVision Incasso achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 5. Alle redelijke kosten, zowel buitengerechtelijke, gerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. 6. ClearVision Incasso is te allen tijde gerechtigd de vorderingen die de opdrachtgever op ClearVision Incasso heeft, te verrekenen met de vorderingen van ClearVision Incasso op de opdrachtgever. ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 1. ClearVision Incasso gaat bij de uitvoering van de diensten uit van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens. ClearVision Incasso draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of indirect ontstaan als gevolg van door of namens de opdrachtgever versterkte onjuiste of onvolledige gegevens. 2. Voor schade als gevolg van door ClearVision Incasso kosteloos verstrekt advies, is ClearVision Incasso, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk. 3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is ClearVision Incasso nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van data of andere gegevens die in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 4. ClearVision Incasso is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van ClearVision Incasso bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ClearVision Incasso aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ClearVision Incasso toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt. 5. De aansprakelijkheid van ClearVision Incasso is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ClearVision Incasso betrekking heeft en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden, op grond van de door ClearVision Incasso eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van ClearVision Incasso dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde berekend over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen. 6. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van ClearVision Incasso, vrijwaart de opdrachtgever ClearVision Incasso van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de door of namens ClearVision Incasso verleende diensten. 7. Alle vorderingen en verweren jegens ClearVision Incasso verjaren door verloop van één jaar. ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING 1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door partijen is medegedeeld, dan wel voortvloeit uit de aard van de van de informatie. 2. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

6 3. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien en voor zover een partij krachtens de wet of rechtelijke uitspraak wordt verplicht, of in verband met de uitvoering van de overeenkomst is gehouden, tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere partij nimmer het recht toe op ontbinding van de overeenkomst dan wel vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade. ARTIKEL 14. SLOTBEPALINGEN 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ClearVision Incasso wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Van Dam: VanDamAdvies, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 60386266. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Leerplein Zwolle: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Van den Cloostermarke 12, 8016KN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Jacra: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Assendelft, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

1.Special Days, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

1.Special Days, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer Algemene Voorwaarden Wedding,-& Partyplanning Special Days Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in enkel- c.q. meervoud zijn vervoegd, in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Elmark-Online - Algemene Voorwaarden

Elmark-Online - Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1. DEFINITIES Elmark-Online - Algemene Voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Ambassador House

Algemene voorwaarden The Ambassador House Algemene voorwaarden The Ambassador House Artikel 1 Definities 1. The Ambassador House: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Topaas 38, 1625 RN te Hoorn, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN PHENOX CONSULTANTS B.V. ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. BioTop: BioTop Consultancy BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Amstelveen, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V.

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Artikel 1 Definities 1. Zongroep Nederland: Zongroep Nederland B.V, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Heteren, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GD FINANCE

ALGEMENE VOORWAARDEN GD FINANCE ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN GD FINANCE In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V.

Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V. Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V. Artikel 1 Definities 1. DCS: Driessen Container Service B.V.; de gebruiker van de deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nijverheidstraat 9, 3214CL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY

ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S

A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Mambies dans: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V.

Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V. Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V. Artikel 1 Definities 1. NowOnline Media B.V., hierna verder te noemen als NowOnline: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Doetinchemseweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Case Timmerwerken

Algemene voorwaarden Case Timmerwerken Algemene voorwaarden Case Timmerwerken Artikel 1 Definities 1. Case Timmerwerken: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Goudmos 63, 2914AE te Nieuwerkerk aan den IJssel, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Silas Export: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden, gevestigd te Zaandam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: De eenmanszaak Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Buitenaf 7, 3362

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E ARTIKEL 1. DEFINTIES 1. Jaclang: Jaclang CAO-online, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Lelystad, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. MoTimVation: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Boskoop, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58357602. 2.

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B L A A U W G O E D BV

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B L A A U W G O E D BV A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B L A A U W G O E D BV ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Blaauwgoed: Blaauwgoed BV, handelend onder de naam Blaauwgoed Vastgoedmanagement, de gebruiker van deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 3D- P. N L ( V E R H U U R - E N V E R K O O P )

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 3D- P. N L ( V E R H U U R - E N V E R K O O P ) A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 3D- P. N L ( V E R H U U R - E N V E R K O O P ) ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. 3D-P.nl: onderdeel van Jaclang CAO-Online, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLING DICHTBIJ

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLING DICHTBIJ ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOLING DICHTBIJ ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC

ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EIGENLIJK ALLES

ALGEMENE VOORWAARDEN EIGENLIJK ALLES ALGEMENE VOORWAARDEN EIGENLIJK ALLES ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING

ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. RS Group h/o RS Detachering: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RS Group h/o RS Detachering; de gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwton B.V.

Algemene voorwaarden Bouwton B.V. Algemene voorwaarden Bouwton B.V. Artikel 1 Definitiebepaling 1. Bouwton: Bouwton B.V; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Katwijk, ingeschreven in het Handelsregister onder

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

M3FSPORT ENJOY CREATING WORKOUT PLACES

M3FSPORT ENJOY CREATING WORKOUT PLACES M3FSPORT KVK 53976290 BTW NR NL086032410B01 WARANDE 48 3961 LE WIJK BIJ DUURSTEDE NETHERLANDS T INFO@M3F.NL F +31(0)6 37323443 ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN M3F Sport ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 M3F Sport:

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N H E P P E D I E N S T V E R L E N I N G & H E P P E M O D E L L E N W E R K

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N H E P P E D I E N S T V E R L E N I N G & H E P P E M O D E L L E N W E R K A L G E M E N E V O O R W A A R D E N H E P P E D I E N S T V E R L E N I N G & H E P P E M O D E L L E N W E R K ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Heppe: Heppe Dienstverlening c.q. Heppe Modellenwerk, de gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GO Events B.V.

Algemene voorwaarden GO Events B.V. Algemene voorwaarden GO Events B.V. Artikel 1 Definities 1. GO Events B.V., hierna verder te noemen als GO Events: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Marketing 32B, 6921RE te Duiven,

Nadere informatie

SINIC ALGEMENE VOORWAARDEN

SINIC ALGEMENE VOORWAARDEN SINIC ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. Sinic: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62941879. 2. Wederpartij:

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Offertes en aanbiedingen

Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Valebe Consultancy, gevestigd aan de Quadriviumlaan

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N E C O L I G H T BV

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N E C O L I G H T BV A L G E M E N E V O O R W A A R D E N E C O L I G H T BV ARTIKEL 1. DEFINITIES Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Boekenfluisteraar en een Opdrachtgever waarop De Boekenfluisteraar deze voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N G E H E U G E N S U P P O R T. N L

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N G E H E U G E N S U P P O R T. N L L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N G E H E U G E N S U P P O R T. N L ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Geheugensupport.nl: de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd te Someren, ingeschreven in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VANDERZEE COACHING & ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN VANDERZEE COACHING & ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN VANDERZEE COACHING & ADVIES ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOSPIRITS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOSPIRITS BV ALGEMENE VOORWAARDEN BIOSPIRITS BV ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. BioSpirits: BioSpirits BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Almere, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Artikel 3 De Overeenkomst

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Artikel 3 De Overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begrippen 1. Van Droom naar Daad is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het trainen en coachen van vrouwen met jonge kinderen, een en ander in de meest ruime zin. 2.

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. DebSolutions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Leusden, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOENDERS NIJMEGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN KOENDERS NIJMEGEN ALGEMENE VOORWAARDEN KOENDERS NIJMEGEN ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 721 GYM BOX

ALGEMENE VOORWAARDEN 721 GYM BOX ALGEMENE VOORWAARDEN 721 GYM BOX ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Food for text

Algemene Voorwaarden Food for text Algemene Voorwaarden Food for text Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Food for text waaronder begrepen maar niet beperkt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GI-YU BABYPRODUCTS

ALGEMENE VOORWAARDEN GI-YU BABYPRODUCTS ALGEMENE VOORWAARDEN GI-YU BABYPRODUCTS ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOBEDRIJF GANSEKOELLE

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOBEDRIJF GANSEKOELLE Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOBEDRIJF GANSEKOELLE ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Autobedrijf Gansekoele: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Uden, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of Art. 1 Begripsbepaling 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden. Opdracht Elke Opdracht door Opdrachtgever verleend. Hieronder mede verstaan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DOOWITT B.V. (BEDRIJVEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN DOOWITT B.V. (BEDRIJVEN) ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN DOOWITT B.V. (BEDRIJVEN) In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - FIKS Vastgoedstyling

ALGEMENE VOORWAARDEN - FIKS Vastgoedstyling ALGEMENE VOORWAARDEN - FIKS Vastgoedstyling Artikel 1 - Algemeen 1.1. Definities a. FIKS Vastgoedstyling: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Leef anders Coaching Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RANSZ BOUW ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN RANSZ BOUW ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN RANSZ BOUW ADVIES ARTIKEL 1 - Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie