BESTEK. # \ Ten behoeve van:... \... 2 # \ # \ Besteknummer:... \... 4 # \ # \ Datum:... \... 6 # \... 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK. # \ Ten behoeve van:... \... 2 # \... 3. # \ Besteknummer:... \... 4 # \... 5. # \ Datum:... \... 6 # \... 7"

Transcriptie

1 BESTEK \ Ten behoeve van:... \ Besteknummer: \ Datum: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, Oftewel catalogus 40 en de UAV 0. 7 uitgave: \ onder licentienummer:... Als licentienummer dient vermeld te worden het licentienummer van degene die de opdracht heeft gekregen het bestekboek te maken en daarvoor verantwoordelijk is. Indien het bestekboek en in het bijzonder de aanvullende administratieve voorwaarden worden "gedicteerd" door een opdrachtgever die ook licentiehouder is, kan het echter aanbeveling verdienen om het licentienummer van deze opdrachtgever te vermelden. Door het vermelden van het licentienummer geeft de bestekschrijver te kennen dat het werk om- en beschreven is conform de regels die gelden voor het gebruik van de STABUsystematiek.

2 \Opdrachtgever:... Het vermelden van een (mobiel) telefoonnummer en adres kan dienstig zijn. \Algemene omschrijving van het werk:... In deze algemene omschrijving kan een nadere invulling gegeven worden aan de op de titelpagina vermelde gegevens achter de zinsnede "Ten behoeve van...". Deze omschrijving van het uit te voeren werk dient de gebruiker van het bestekboek een totaal beeld te geven van dit werk en het eventuele project waar het een onderdeel van uit maakt. 4 5 \Besteknummer: \Datum:... Datum: De hier in te vullen datum dient gelijk te zijn aan de op de bestekomslag ingevulde datum of kan op deze plaats worden weggelaten. 8 9 \Kadastrale gegevens perceel:... OPMERKING: gemeente, sectie(s), nummer(s). 0 \Aanbesteder:... Eventueel dient hier de aanbesteder ingevuld te worden, indien deze niet tevens de opdrachtgever is. Het vermelden van een (mobiel) telefoonnummer en adres kan dienstig zijn. \Directie:... Directie: Eventueel hier invullen of onder bepaling ; bepaling dient in dat geval NIET te worden opgenomen. Het vermelden van een (mobiel) telefoonnummer en adres kan dienstig zijn. OPMERKING: zie (UAV 0) 4 5 \Architect:...

3 Het vermelden van een (mobiel) telefoonnummer en adres kan dienstig zijn. 6 7 \Adviseur:... Adviseur: Alleen de adviseur(s) vermelden die advieswerkzaamheden verrichten met betrekking tot onderdelen van het in dit bestekboek beschreven werk. Het vermelden van een (mobiel) telefoonnummer en adres kan dienstig zijn. 8

4 STABU Bouwbreed Informatiesysteem --0 B00. INHOUDSOPGAVE (---) OVERZICHT BIJLAGEN 4 B. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 6 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV VERZEKERINGEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 57 E. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 57 EINDPAGINA 58

5 STABU Bouwbreed Informatiesysteem B00.40 OVERZICHT BIJLAGEN (05) \Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: Onder bijlagen wordt hier verstaan de (bestek)tekeningen (tekeninglijst) en andere stukken (zoals staten,schema's, modellen) etc. Daarmede vormen zij een onderdeel van het bestekboek en dus van het bestek als aannemingsovereenkomst. OPMERKING: zie par., lid van de UAV \Overige bijlagen: 4 \- rapport belendingen... OPMERKING: zie resp (U.A.V. 989) of resp (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 5 \- model garantieverklaring... OPMERKING: zie (U.A.V. 989) of (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 6 \- tijdschema, opgesteld namens de opdrachtgever... OPMERKING: zie (U.A.V. 989) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 7 \- model coördinatie-overeenkomst... OPMERKING: zie (U.A.V. 989) of (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 8 \- model declaratie... OPMERKING: zie (U.A.V. 989) of (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 9 \- model bankgarantie... OPMERKING: zie (U.A.V. 989) of (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 0 \- condities en bepalingen verzekeringen opdrachtgever... OPMERKING: zie par. 4b, lid van de UAV \- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)...

6 STABU Bouwbreed Informatiesysteem OPMERKING: zie (U.A.V. 989) of (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. \- veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier)... OPMERKING: zie art..0 Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 999, 45). \- rapportage bodemgesteldheid... Indien er een rapport van bodemonderzoek aanwezig is kan dit als bijlage bij het bestek hier vermeld worden. 4 \- grondonderzoeksrapport met grondwaterstandsgegevens... Indien er een rapport van grondonderzoek aanwezig is kan dit als bijlage bij het bestek hier vermeld worden. 5

7 STABU Bouwbreed Informatiesysteem B. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

8 STABU Bouwbreed Informatiesysteem VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 0 (0) Voor de aanvullende BNA-bepalingen geldt dat zij slechts opgenomen moeten worden wanneer de situatie waarvoor deze bepalingen zijn geschreven zich voordoet. Het blijft de verantwoordelijkheid van de architect/bestekschrijver zorgvuldig na te gaan wat wel en wat niet geregeld dient te worden en hoe dit te realiseren, zonder afbreuk te doen aan de STABU-systematiek en de STABUuitgangspunten. Voor bijzondere onderwerpen is nuttige informatie te vinden op de STABU-website. In Hoofdstuk 00 'VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 0' zijn alle administratieve bepalingen ondergebracht die op een werk betrekking kunnen hebben, doch niet reeds in de UAV 0 voorkomen. Het zijn dus geen wijzigingen of afwijkingen, op een enkele uitzondering na, op de UAV 0, maar aanvullende bestekbepalingen die aansluiten op de UAV 0. Indien van de UAV 0 wordt afgeweken (de mogelijkheid die in paragraaf, lid van de UAV 0 daartoe wordt open gelaten dient echter zeer spaarzaam gebruikt te worden), dan moet dit UITDRUKKELIJK aangegeven worden in het bestekboek. Bepalingen die weliswaar aansluiten op een paragraaf van de UAV 0, maar een directe betrekking hebben met een 'technisch' hoofdstuk, horen niet in dit 'administratieve' hoofdstuk opgenomen te worden en dienen ondergebracht te worden in de werkbeschrijving van het hoofdstuk waarop zij betrekking hebben. Hoewel de UAV 0 enkele bepalingen wijdt aan de verrekening van wijzigingen van loonkosten en prijzen, aan verzekeringen en aan tekeningen, worden deze onderwerpen in dit hoofdstuk in aparte subparagrafen ondergebracht, zodat dit hoofdstuk als volgt is opgebouwd: : VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN; : AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 0 (zijnde de nadere uitwerking en zodanige bijstelling van procedures en afspraken die verband houden met de contractuele verhouding tussen opdrachtgever en aannemer); : VERZEKERINGEN; : VERREKENING WIJZING KOSTEN EN PRIJZEN; : TEKENINGEN EN BEREKENINGEN; : ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN; OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Redactionele opmerking: Alle aanvullende administratieve bepalingen, zowel de aanvullende adminstratieve bepalingen van STABU, BNA als de eigen bureau- of projectgebonden administratieve bepalingen dienen op zichzelf, d.w.z. ZONDER titel, gelezen te kunnen worden. Zij moeten dus op zichzelf compleet en juridisch waterdicht zijn VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN (0) VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN (0)

9 STABU Bouwbreed Informatiesysteem A a0 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN (0) VERPLICHTE bepaling. De Aanvullende Adminstratieve Bepalingen van STABU kunnen in principe naar het eigen inzicht van de architect/bestekschrijver al of niet in een bestekboek opgenomen worden. Deze bepaling moet echter ALTIJD opgenomen worden, op straffe van het verlies van het STABU-keurmerk. Het is mogelijk een bestek samen te stellen zonder gebruik te maken van de STABU-systematiek, al dan niet met toepassing van de UAV 0. Het is echter niet mogelijk om een STABU-bestek samen te stellen vanuit dit hoofdstuk buiten de UAV 0 om. Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 0, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 0 (UAV 0), vastgesteld bij beschikking van 9 januari 0 nr van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 0 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 0 (0) AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN (0) 0. A a0 WERKTERREIN (0) Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 0. A a0 WERKTERREIN (0) Opnemen bij verbouwingen. OPMERKING: deze bepaling alleen bij verbouwingen en altijd in combinatie met opnemen. Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN (0) 0. A a0 GELDIGHEID (0) Bij het samenstellen van het bestekboek dient met deze tijdsbepaling rekening te worden gehouden. Wanneer een publicatie wordt genoemd zonder jaartal, hetgeen dient te worden vermeden, dan is deze bepaling een vangnet. Wanneer een publicatie wordt genoemd met een specifieke datum of jaartal, dan wordt deze bepaling geacht te zijn een 'specialis' die prioriteit heeft boven de algemene strekking van bepaling Met andere woorden: de van toepassing verklaarde publicatie XYZ geldt zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. De van toepassing verklaarde publicatie XYZ-985 echter geldt boven dezelfde publicatie XYZ-994

10 STABU Bouwbreed Informatiesysteem of dezelfde publicatie XYZ zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 0. A a0 PUBLICATIES (0) Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing DIRECTIE (0) 0. A a0 AANGEWEZEN DIRECTIE (0) Zoals bedoeld in paragraaf, lid van de UAV 0 wordt aangewezen als directie: 0. A a0 GEEN DIRECTIE (0) Als deze bepaling wordt opgenomen mag uiteraard op de titelpagina 'Directie:...' NIET worden ingevuld. Er zullen geen personen worden aangewezen die als directie optreden. De opdrachtgever treedt daar, waar in het bestek sprake is van de directie, in haar plaats GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER (0) Zie paragraaf 4, lid van de UAV VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER (0) 0. A a0 BOUWBESPREKING (0) Opnemen indien de situatie zoals bedoeld in paragraaf 5, lid laatste alinea, van de UAV 0 zich voordoet. Bij toepassing van de STABU-bepaling "ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN" kan de noodzaak van de hier bedoelde bouwbespreking beïnvloed worden. De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid van de UAV 0 zal worden gehouden. 0. A a0 OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN (0) OPMERKING: in deze bepaling alleen een korte vermelding opnemen. In de werkbeschrijvingen dienen ook steeds de door opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen te worden beschreven. Het is van groot belang dat er geen afwijking ontstaat tussen de in de werkbeschrijvingen en de in dit overzicht omschreven bouwstoffen. Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking gesteld: 0. A a0 AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER (0) \Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden kosteloos op of in het vervoermiddel bij het

11 STABU Bouwbreed Informatiesysteem werkterrein afgeleverd. \Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden afgeleverd A a0 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN (0) Indien er een rapport van grondonderzoek en/of bodemondonderzoek aanwezig is en dit als bijlage van het bestek is vermeld op het voorblad "overzicht bijlagen", dan kan in deze bepaling daarnaar verwezen worden. Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. \Stof:... \- omvang: A a0 RAPPORT BELENDINGEN (0) Indien door of namens de opdrachtgever een rapport (over de staat van de) belendingen wordt opgemaakt, verdient het aanbeveling dit zo tijdig te doen dat het rapport als onderdeel van het bestek(boek) opgenomen kan worden. In dat geval dient bepaling opgenomen te worden. Met 'voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen' wordt bedoeld de daadwerkelijke uitvoering en dus niet de 'datum van aanvang' zoals bedoeld in paragraaf 7, lid van de UAV 0. Let op: deze bepaling NIET tegelijk opnemen met: ; ; en 9. OPMERKING: het opstellen van bedoeld rapport kan ook van de aannemer worden verlangd, zie onder verplichtingen van de aannemer. \Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de opdrachtgever aan de aannemer een rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. \Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de opdrachtgever aan de aannemer een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. \Belendingen: 90. A a90 RAPPORT BELENDINGEN (---) Aanvullende BNA-bepaling Zie de toelichting bij bepaling Een rapport van de staat waarin belendingen verkeren is als bijlage bij dit bestek(boek) opgenomen.

12 STABU Bouwbreed Informatiesysteem VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER (0) 0. A a0 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN (0) Nagegaan moet worden of in verband met de hier bedoelde situatie de STABUbepaling "BOUWBESPREKING" al of niet in het bestekboek opgenomen moet worden. OPMERKING: deze bepaling opnemen in de situatie waarbij mechanische (graaf)werkzaamheden worden uitgevoerd waar mogelijk in de grond aanwezige kabels of leidingen bij betrokken zijn. \De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 0. A a0 VRIJWARING (0) Combineren met ; ; en Opnemen indien de hier omschreven situatie zich voordoet. Op juli 98 is de Wet Ketenaansprakelijkheid in werking getreden. Met deze wet worden maatregelen genomen op het gebied van het sociaal verzekerings- en fiscaal recht om het bewust niet betalen van sociale verzekeringspremies en loon- en omzetbelasting bij onderaanneming en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten tegen te gaan. Op basis van deze wet is onder andere de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de premies sociale verzekering en de loonbelasting door de onderaannemer. Daarnaast is de zogenaamde verleggingsregeling in het leven geroepen waardoor de omzetbelasting van de onderaannemers verschuldigd wordt door de aannemer zelf. In de wet wordt de eigenbouwer met de aannemer gelijkgesteld, en valt hij dus onder de Wet Ketenaansprakelijkheid. Kenmerkend voor de eigenbouwer is dat het uitvoeren van het werk tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoort. Ook al zou de eigenbouwer het werk deels of geheel door een ander laten uitvoeren dan blijft het tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoren dat werk uit te voeren. Hoewel inmiddels over het begrip eigenbouwer de nodige resoluties en jurisprudentie zijn verschenen is het begrip nog geenszins uitgekristalliseerd. Een projectontwikkelaar en een woningcorporatie kunnen bv. als eigenbouwer aangemerkt worden. OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor de situatie waarin de opdrachtgever die, gelet op het bepaalde in respectievelijk artikel 5, lid sub b van de Invorderingswet 990, met een aannemer wordt gelijkgesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele

13 STABU Bouwbreed Informatiesysteem --0 aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 0. A a0 VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER (0) Combineren met ; ; en Opnemen indien de situatie als omschreven bij zich voordoet. Op juli 98 is de Wet Ketenaansprakelijkheid in werking getreden. Met deze wet worden maatregelen genomen op het gebied van het sociaal verzekerings- en fiscaal recht om het bewust niet betalen van sociale verzekeringspremies en loonen omzetbelasting bij onderaanneming en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten tegen te gaan. Op basis van deze wet is onder andere de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de premies sociale verzekering en de loonbelasting door de onderaannemer. Daarnaast is de zogenaamde verleggingsregeling in het leven geroepen waardoor de omzetbelasting van de onderaannemers verschuldigd wordt door de aannemer zelf. In de wet wordt de eigenbouwer met de aannemer gelijkgesteld, en valt hij dus onder de Wet Ketenaansprakelijkheid. Kenmerkend voor de eigenbouwer is dat het uitvoeren van het werk tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoort. Ook al zou de eigenbouwer het werk deels of geheel door een ander laten uitvoeren dan blijft het tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoren dat werk uit te voeren. OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor de situatie waarin de opdrachtgever die, gelet op het bepaalde in respectievelijk artikel 5, lid sub b van de Invorderingswet 990, met een aannemer wordt gelijkgesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 04. A a0 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN (0) Deze tekst mag zowel tekstueel als inhoudelijk niet veranderd worden. De Minister heeft deze Wav-tekst vastgesteld die in 'een overeenkomst van aanneming van werk' integraal zou moeten worden opgenomen om een zogenaamde 0-boete te kunnen genereren. De Rijksgebouwendienst heeft deze tekst ingebracht in STABU Projectgroep Administratieve Bepalingen (PG0) en deze zag, gezien de houding van de minister, geen andere mogelijkheid dan deze letterlijk over te nemen." Voor een toelichting zie

14 STABU Bouwbreed Informatiesysteem --0 Gebruik als zoekterm "Wav". OPMERKING: deze bepaling is opgesteld om te voorkomen dat de opdrachtgever in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen komt. Deze bepaling dient integraal in het bestek te worden opgenomen. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid van de UAV 0 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 5 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 5 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

15 STABU Bouwbreed Informatiesysteem A a0 ONGEVALLEN (0) De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 06. A a0 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN (0) Combineren met ; ; en Opnemen indien de situatie als omschreven bij zich voordoet. Op juli 98 is de Wet Ketenaansprakelijkheid in werking getreden. Met deze wet worden maatregelen genomen op het gebied van het sociaal verzekerings- en fiscaal recht om het bewust niet betalen van sociale verzekeringspremies en loonen omzetbelasting bij onderaanneming en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten tegen te gaan. Op basis van deze wet is onder andere de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de premies sociale verzekering en de loonbelasting door de onderaannemer. Daarnaast is de zogenaamde verleggingsregeling in het leven geroepen waardoor de omzetbelasting van de onderaannemers verschuldigd wordt door de aannemer zelf. In de wet wordt de eigenbouwer met de aannemer gelijkgesteld, en valt hij dus onder de Wet Ketenaansprakelijkheid. Kenmerkend voor de eigenbouwer is dat het uitvoeren van het werk tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoort. Ook al zou de eigenbouwer het werk deels of geheel door een ander laten uitvoeren dan blijft het tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoren dat werk uit te voeren. Hoewel inmiddels over het begrip eigenbouwer de nodige resoluties en jurisprudentie zijn verschenen is het begrip nog geenszins uitgekristalliseerd. Een projectontwikkelaar en een woningcorporatie kunnen bv. als eigenbouwer aangemerkt worden. OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor de situatie waarin de opdrachtgever die, gelet op het bepaalde in respectievelijk artikel 5, lid sub b van de Invorderingswet 990, met een aannemer wordt gelijkgesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: \- onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 6 van de UAV 0. \- personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de directie heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. \- personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en

16 STABU Bouwbreed Informatiesysteem opdrachtgeversaansprakelijkheid 004. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 07. A a0 OVERZICHT VOORGESCHR. ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) (0) OPMERKING: zie paragraaf 6, lid 7 van de UAV 0; in deze bepaling alleen een korte vermelding opnemen. In de werkbeschrijvingen dienen ook steeds, indien mogelijk, de voorgeschreven onderaannemer(s)/leverancier(s) te worden aangegeven. Het is van groot belang dat er geen afwijking ontstaat tussen de in de werkbeschrijvingen voorgeschreven onderaannemer(s)/leverancier(s) en de in dit overzicht vermelde onderaannemer(s)/leverancier(s). \De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: \De volgende leverancier(s) is (zijn) voorgeschreven: A a0 RAPPORT BELENDINGEN (0) OPMERKING: deze bepaling niet opnemen indien bedoeld rapport vanwege de opdrachtgever wordt opgesteld; zie onder verplichtingen van de opdrachtgever. Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. \Belendingen: 0. A a0 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN (0) De in deze bepaling genoemde werktijden zijn onderhevig aan de bepalingen van de Arbeidstijdenwet van november 959, laatstelijk gewijzigd als Arbeidstijdenbesluit en gepubliceerd in het Staatsblad van 8 januari 999. Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de \opdrachtgever \directie \brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de opdrachtgever. \brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de directie. \dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in. \dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.. A a0 LEERLINGBOUWPLAATS (0)

17 STABU Bouwbreed Informatiesysteem OPMERKING: eisen waaraan een leerlingbouwplaats dient te voldoen zijn vastgesteld door Fundeon of een vergelijkbare officiële certificeringsinstantie in het kader van de vakopleiding volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Dit project als leerlingbouwplaats uitvoeren. Het aantal leerlingen, mede gelet op de aard en omvang van het werk, bepalen in overleg met \de opdrachtgever. \de directie. \de adviseur van Fundeon, in overleg met de aannemer.. A a0 BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU (0) Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen:. A a0 BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN (0) Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: 90. A a90 RAPPORT BELENDINGEN (---) Aanvullende BNA-bepaling. Indien een rapport (over de staat van de) belendingen van de aannemer wordt verlangd, verdient het aanbeveling bepaling op te nemen, waarbij het rapport door een onafhankelijke deskundige moet worden opgemaakt. Acht men het voldoende dit rapport door de aannemer zelf te laten opstellen, zonder strenge eisen daaraan te stellen, dan kan deze bepaling hiervoor dienen. Let op: deze bepaling NIET tegelijk opnemen met: ; ; ; Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een rapport van de staat waarin de volgende belendingen verkeren: A a9 RAPPORT BELENDINGEN (---) Aanvullende BNA-bepaling. Let op: deze bepaling NIET tegelijk opnemen met: ; ; De aannemer moet in bovengenoemd rapport door middel van foto's en omschrijvingen de eventuele gebreken van voornoemde percelen en opstallen met toebehoren (schuren, hekken, tuinmuren, stoepen, beplantingen enz.) vastleggen, hetgeen zoveel mogelijk in het bijzijn van de eigenaren dient te geschieden. De aannemer stelt de eigenaren en de bewoners/huurders van de desbetreffende percelen in

18 STABU Bouwbreed Informatiesysteem kennis van zijn voornemen tot opneming en van de datum waarop zulks zal geschieden, alsmede van de datum waarop hij het werk aanvangt. Indien bepaalde bewoners/huurders de toegang weigeren aan de aannemer, worden de eigenaars van deze percelen hiervan schriftelijk in kennis gesteld met het verzoek deze bewoners/huurders alsnog te bewegen toegang te verlenen. Het rapport wordt door de aannemer en door de eigenaren ondertekend en gedateerd naar datum van opneming en vervolgens in...-voud aan de directie overgelegd en in enkelvoud aan de betreffende eigenaren toegezonden. 9. V a09 WIJZIGING PARAGRAAF 6, LID 8 (---) In paragraaf 6, lid 8 in de U.A.V. 989 stond: "De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers." Dit zou aanvankelijk in paragraaf 6, lid 8 in de UAV 0 moeten zijn gewijzigd in: "De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan de aannemer. zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers" Dit is echter niet correct doorgevoerd in de UAV 0, vandaar deze correctie. In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 8 van de UAV 0 de bepaling: "De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers."" wijzigen in: "De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers." 9. V a09 WIJZIGING PARAGRAAF 6, LID 8 (---) Paragraaf 6, lid 9 uit de U.A.V. 989: "De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde

19 STABU Bouwbreed Informatiesysteem handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers." zou aanvankelijk in paragraaf 6, lid 9 in de UAV 0 moeten zijn gewijzigd in: "De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan de aannemer." Dit is echter niet correct doorgevoerd in de UAV 0, vandaar deze correctie. In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 9 van de UAV 0 de bepaling: "De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan te nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers." wijzigen in: "De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan de aannemer." 94. V a09 AUTEURS- EN ACTROOIRECHTEN (---) Aanvullende BNA-bepaling. Aangezien de UAV 0 niets regelt over auteurs- en octrooirechten, verdient het aanbeveling deze bepaling op te nemen. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van deze derden, tenzij de inbreuk voortvloeit uit door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen DATUM VAN AANVANG (0) 0. A a0 DATUM VAN AANVANG (0) Het vermelden van een andere "datum van aanvang" dan in de UAV 0 bedoeld, houdt een uitdrukkelijke afwijking van de UAV 0 in. Behoudens bijzondere situaties wordt een dergelijke afwijking ontraden. Onzekere factoren in de aanbestedingsfase en/of gunning kunnen een overschrijding geven van deze in het bestekboek vastgelegde datum. Door overschrijding van die datum kan de aannemer een termijnsverlenging of een schadevergoeding vorderen. In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid van de UAV 0 zal als datum van aanvang worden aangemerkt 0. A a0 AANVANG WERKZAAMHEDEN (0) Het vermelden van een andere "datum van aanvang" dan in de UAV 0 bedoeld, houdt een uitdrukkelijke afwijking van de UAV 0 in. Behoudens bijzondere situaties wordt een dergelijke afwijking ontraden. Onzekere factoren in de aanbestedingsfase en/of gunning kunnen een overschrijding geven van deze in het bestek vastgelegde datum.

20 STABU Bouwbreed Informatiesysteem Door overschrijding van die datum kan de aannemer een termijnsverlenging of een schadevergoeding vorderen. Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid van de UAV UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING (0) 0. A a0 OPLEVERINGSTERMIJN (0) Let op: Wanneer de werkzaamheden van de aannemer ingepast dienen te worden in een door of namens de opdrachtgever opgesteld algemeen tijdschema (zoals vaak het geval is met bijvoorbeeld installatiewerken), dan mag deze bepaling daarmee NIET conflicteren. De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt \in werkbare werkdagen:... \in kalenderdagen:... \in kalenderweken:... \in kalendermaanden: A a0 DATUM VAN OPLEVERING (0) In bepaalde bijzondere gevallen kan de noodzaak zich voordoen een specifieke opleveringsdatum in het bestekboek te noemen. De architect/bestekschrijver dient zich wel te realiseren dat hiermede de uitvoeringsduur wordt gefixeerd door de datum van opdracht, aangezien de datum van aanvang vijf werkdagen later valt overeenkomstig paragraaf 7, lid van de UAV 0. Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 0. A a0 TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND (0) Deze bepaling valt onder de werking van paragraaf, lid van de UAV 0. Blowerdoor test als een beproeving aanvullend op paragraaf 8a van de UAV 0 Combineren met , , en \De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt. \Het werk moet gerekend vanaf de datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt. OPMERKING: omschrijving deel of delen van het werk of aanvullende informatie over het werk. - stand: gebouwschil, wind- en waterdicht plus. Blowerdoor test als een beproeving aanvullend op paragraaf 8a van de UAV 0 Een Blowerdoor test, ook wel luchtdichtheidstest, luchtdichtheidsmeting, pressurisatieproef, doorfantest of opblaas-proef genoemd, wordt uitgevoegd om te controleren of de gebouwschil (gevel) voldoende luchtdicht gebouwd/verbouwd is. Met behulp van een grote ventilator wordt lucht in of uit

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK 1 Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK Ten behoeve van: De nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie te Handel. Bestek 1: Hoofdstukken

Nadere informatie

BESTEK. Datum: 22 november 2012

BESTEK. Datum: 22 november 2012 BESTEK Ten behoeve van: Woonzorg Zone Nieuwveen Datum: 22 november 2012 Op dit bestek rust het STABU Keurmerk onder licentienummer: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-I Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voor het uitvoeren van werken voor het UMCG Wijzigingen en aanvullingen op de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) versie 2013-1 Inhoud 1.0 Wijzigingen en aanvullingen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V. Van toepassing op opdrachtnemers van Bots Bouwgroep Liessel B.V. en Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V., vastgesteld op 1-2-2013 en gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2. 2. Algemeen... 2. 3. Aanbiedingen...

ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2. 2. Algemeen... 2. 3. Aanbiedingen... ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2 2. Algemeen... 2 3. Aanbiedingen... 2 4. Overeenkomst... 3 5. Verplichtingen van Opdrachtgever... 4 6. Verplichtingen

Nadere informatie

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Deze Consumentenvoorwaarden Verbouwingen met bijbehorende toelichting van Stichting BouwGarant zijn tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voorwaarden

Algemene Voorwaarden. voorwaarden Algemene Voorwaarden voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Versie 1.2 03 Algemene Bepalingen versie 1.2 Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid 04 Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Brochure CAR-verzekering

Brochure CAR-verzekering Brochure CAR-verzekering Auteur(s): N. van Nus (Meeùs Bouw & Infra) E.A. Koster (Aon Risk Solutions) S.A. Brands (Stichting STABU) STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE Tel. 0318 63

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Diwimo, Diwimo (hout)bouw, Diwimo dakkapellen, Diwimo handelsmaatschappij en Diwimo advies & dienstverlening. Dr. Anton Philipsstraat 7E 7903 AL Hoogeveen Inschrijfnummer K.v.K.

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 13 juli 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, onder nummer 41011946. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Opdrachtgever: Electrotechnisch Bureau Moekotte B.V., statutair gevestigd te Enschede, handelend onder de naam Moekotte

Nadere informatie

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer] Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland De ondergetekenden: De

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van:

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Agrio Uitgeverij B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Agrio: Agrio Uitgeverij B.V.;

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V.

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel ingeschreven in Handelsregister Rotterdam, dossiernummer

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, bestellingen en overeenkomsten van/met de Roosevelt Groep.

1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, bestellingen en overeenkomsten van/met de Roosevelt Groep. ALGEMENE VOORWAARDEN van de Roosevelt Groep Toepasselijkheid 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, bestellingen en overeenkomsten van/met de Roosevelt Groep. 2. Deze voorwaarden

Nadere informatie

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden IT-Goederen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie