BESTEK. # \ Ten behoeve van:... \... 2 # \ # \ Besteknummer:... \... 4 # \ # \ Datum:... \... 6 # \... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK. # \ Ten behoeve van:... \... 2 # \... 3. # \ Besteknummer:... \... 4 # \... 5. # \ Datum:... \... 6 # \... 7"

Transcriptie

1 BESTEK \ Ten behoeve van:... \ Besteknummer: \ Datum: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, Oftewel catalogus 40 en de UAV 0. 7 uitgave: \ onder licentienummer:... Als licentienummer dient vermeld te worden het licentienummer van degene die de opdracht heeft gekregen het bestekboek te maken en daarvoor verantwoordelijk is. Indien het bestekboek en in het bijzonder de aanvullende administratieve voorwaarden worden "gedicteerd" door een opdrachtgever die ook licentiehouder is, kan het echter aanbeveling verdienen om het licentienummer van deze opdrachtgever te vermelden. Door het vermelden van het licentienummer geeft de bestekschrijver te kennen dat het werk om- en beschreven is conform de regels die gelden voor het gebruik van de STABUsystematiek.

2 \Opdrachtgever:... Het vermelden van een (mobiel) telefoonnummer en adres kan dienstig zijn. \Algemene omschrijving van het werk:... In deze algemene omschrijving kan een nadere invulling gegeven worden aan de op de titelpagina vermelde gegevens achter de zinsnede "Ten behoeve van...". Deze omschrijving van het uit te voeren werk dient de gebruiker van het bestekboek een totaal beeld te geven van dit werk en het eventuele project waar het een onderdeel van uit maakt. 4 5 \Besteknummer: \Datum:... Datum: De hier in te vullen datum dient gelijk te zijn aan de op de bestekomslag ingevulde datum of kan op deze plaats worden weggelaten. 8 9 \Kadastrale gegevens perceel:... OPMERKING: gemeente, sectie(s), nummer(s). 0 \Aanbesteder:... Eventueel dient hier de aanbesteder ingevuld te worden, indien deze niet tevens de opdrachtgever is. Het vermelden van een (mobiel) telefoonnummer en adres kan dienstig zijn. \Directie:... Directie: Eventueel hier invullen of onder bepaling ; bepaling dient in dat geval NIET te worden opgenomen. Het vermelden van een (mobiel) telefoonnummer en adres kan dienstig zijn. OPMERKING: zie (UAV 0) 4 5 \Architect:...

3 Het vermelden van een (mobiel) telefoonnummer en adres kan dienstig zijn. 6 7 \Adviseur:... Adviseur: Alleen de adviseur(s) vermelden die advieswerkzaamheden verrichten met betrekking tot onderdelen van het in dit bestekboek beschreven werk. Het vermelden van een (mobiel) telefoonnummer en adres kan dienstig zijn. 8

4 STABU Bouwbreed Informatiesysteem --0 B00. INHOUDSOPGAVE (---) OVERZICHT BIJLAGEN 4 B. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 6 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV VERZEKERINGEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 57 E. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 57 EINDPAGINA 58

5 STABU Bouwbreed Informatiesysteem B00.40 OVERZICHT BIJLAGEN (05) \Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: Onder bijlagen wordt hier verstaan de (bestek)tekeningen (tekeninglijst) en andere stukken (zoals staten,schema's, modellen) etc. Daarmede vormen zij een onderdeel van het bestekboek en dus van het bestek als aannemingsovereenkomst. OPMERKING: zie par., lid van de UAV \Overige bijlagen: 4 \- rapport belendingen... OPMERKING: zie resp (U.A.V. 989) of resp (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 5 \- model garantieverklaring... OPMERKING: zie (U.A.V. 989) of (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 6 \- tijdschema, opgesteld namens de opdrachtgever... OPMERKING: zie (U.A.V. 989) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 7 \- model coördinatie-overeenkomst... OPMERKING: zie (U.A.V. 989) of (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 8 \- model declaratie... OPMERKING: zie (U.A.V. 989) of (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 9 \- model bankgarantie... OPMERKING: zie (U.A.V. 989) of (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. 0 \- condities en bepalingen verzekeringen opdrachtgever... OPMERKING: zie par. 4b, lid van de UAV \- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)...

6 STABU Bouwbreed Informatiesysteem OPMERKING: zie (U.A.V. 989) of (UAV 0) In de STABU opmerking wordt ook gesproken over de U.A.V. 989 daar dit voorblad aan zowel hoofdstuk 00 als 0 kan zijn gekoppeld. \- veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier)... OPMERKING: zie art..0 Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 999, 45). \- rapportage bodemgesteldheid... Indien er een rapport van bodemonderzoek aanwezig is kan dit als bijlage bij het bestek hier vermeld worden. 4 \- grondonderzoeksrapport met grondwaterstandsgegevens... Indien er een rapport van grondonderzoek aanwezig is kan dit als bijlage bij het bestek hier vermeld worden. 5

7 STABU Bouwbreed Informatiesysteem B. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

8 STABU Bouwbreed Informatiesysteem VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 0 (0) Voor de aanvullende BNA-bepalingen geldt dat zij slechts opgenomen moeten worden wanneer de situatie waarvoor deze bepalingen zijn geschreven zich voordoet. Het blijft de verantwoordelijkheid van de architect/bestekschrijver zorgvuldig na te gaan wat wel en wat niet geregeld dient te worden en hoe dit te realiseren, zonder afbreuk te doen aan de STABU-systematiek en de STABUuitgangspunten. Voor bijzondere onderwerpen is nuttige informatie te vinden op de STABU-website. In Hoofdstuk 00 'VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 0' zijn alle administratieve bepalingen ondergebracht die op een werk betrekking kunnen hebben, doch niet reeds in de UAV 0 voorkomen. Het zijn dus geen wijzigingen of afwijkingen, op een enkele uitzondering na, op de UAV 0, maar aanvullende bestekbepalingen die aansluiten op de UAV 0. Indien van de UAV 0 wordt afgeweken (de mogelijkheid die in paragraaf, lid van de UAV 0 daartoe wordt open gelaten dient echter zeer spaarzaam gebruikt te worden), dan moet dit UITDRUKKELIJK aangegeven worden in het bestekboek. Bepalingen die weliswaar aansluiten op een paragraaf van de UAV 0, maar een directe betrekking hebben met een 'technisch' hoofdstuk, horen niet in dit 'administratieve' hoofdstuk opgenomen te worden en dienen ondergebracht te worden in de werkbeschrijving van het hoofdstuk waarop zij betrekking hebben. Hoewel de UAV 0 enkele bepalingen wijdt aan de verrekening van wijzigingen van loonkosten en prijzen, aan verzekeringen en aan tekeningen, worden deze onderwerpen in dit hoofdstuk in aparte subparagrafen ondergebracht, zodat dit hoofdstuk als volgt is opgebouwd: : VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN; : AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 0 (zijnde de nadere uitwerking en zodanige bijstelling van procedures en afspraken die verband houden met de contractuele verhouding tussen opdrachtgever en aannemer); : VERZEKERINGEN; : VERREKENING WIJZING KOSTEN EN PRIJZEN; : TEKENINGEN EN BEREKENINGEN; : ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN; OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Redactionele opmerking: Alle aanvullende administratieve bepalingen, zowel de aanvullende adminstratieve bepalingen van STABU, BNA als de eigen bureau- of projectgebonden administratieve bepalingen dienen op zichzelf, d.w.z. ZONDER titel, gelezen te kunnen worden. Zij moeten dus op zichzelf compleet en juridisch waterdicht zijn VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN (0) VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN (0)

9 STABU Bouwbreed Informatiesysteem A a0 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN (0) VERPLICHTE bepaling. De Aanvullende Adminstratieve Bepalingen van STABU kunnen in principe naar het eigen inzicht van de architect/bestekschrijver al of niet in een bestekboek opgenomen worden. Deze bepaling moet echter ALTIJD opgenomen worden, op straffe van het verlies van het STABU-keurmerk. Het is mogelijk een bestek samen te stellen zonder gebruik te maken van de STABU-systematiek, al dan niet met toepassing van de UAV 0. Het is echter niet mogelijk om een STABU-bestek samen te stellen vanuit dit hoofdstuk buiten de UAV 0 om. Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 0, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 0 (UAV 0), vastgesteld bij beschikking van 9 januari 0 nr van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 0 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 0 (0) AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN (0) 0. A a0 WERKTERREIN (0) Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 0. A a0 WERKTERREIN (0) Opnemen bij verbouwingen. OPMERKING: deze bepaling alleen bij verbouwingen en altijd in combinatie met opnemen. Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN (0) 0. A a0 GELDIGHEID (0) Bij het samenstellen van het bestekboek dient met deze tijdsbepaling rekening te worden gehouden. Wanneer een publicatie wordt genoemd zonder jaartal, hetgeen dient te worden vermeden, dan is deze bepaling een vangnet. Wanneer een publicatie wordt genoemd met een specifieke datum of jaartal, dan wordt deze bepaling geacht te zijn een 'specialis' die prioriteit heeft boven de algemene strekking van bepaling Met andere woorden: de van toepassing verklaarde publicatie XYZ geldt zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. De van toepassing verklaarde publicatie XYZ-985 echter geldt boven dezelfde publicatie XYZ-994

10 STABU Bouwbreed Informatiesysteem of dezelfde publicatie XYZ zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 0. A a0 PUBLICATIES (0) Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing DIRECTIE (0) 0. A a0 AANGEWEZEN DIRECTIE (0) Zoals bedoeld in paragraaf, lid van de UAV 0 wordt aangewezen als directie: 0. A a0 GEEN DIRECTIE (0) Als deze bepaling wordt opgenomen mag uiteraard op de titelpagina 'Directie:...' NIET worden ingevuld. Er zullen geen personen worden aangewezen die als directie optreden. De opdrachtgever treedt daar, waar in het bestek sprake is van de directie, in haar plaats GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER (0) Zie paragraaf 4, lid van de UAV VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER (0) 0. A a0 BOUWBESPREKING (0) Opnemen indien de situatie zoals bedoeld in paragraaf 5, lid laatste alinea, van de UAV 0 zich voordoet. Bij toepassing van de STABU-bepaling "ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN" kan de noodzaak van de hier bedoelde bouwbespreking beïnvloed worden. De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid van de UAV 0 zal worden gehouden. 0. A a0 OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN (0) OPMERKING: in deze bepaling alleen een korte vermelding opnemen. In de werkbeschrijvingen dienen ook steeds de door opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen te worden beschreven. Het is van groot belang dat er geen afwijking ontstaat tussen de in de werkbeschrijvingen en de in dit overzicht omschreven bouwstoffen. Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking gesteld: 0. A a0 AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER (0) \Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden kosteloos op of in het vervoermiddel bij het

11 STABU Bouwbreed Informatiesysteem werkterrein afgeleverd. \Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden afgeleverd A a0 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN (0) Indien er een rapport van grondonderzoek en/of bodemondonderzoek aanwezig is en dit als bijlage van het bestek is vermeld op het voorblad "overzicht bijlagen", dan kan in deze bepaling daarnaar verwezen worden. Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. \Stof:... \- omvang: A a0 RAPPORT BELENDINGEN (0) Indien door of namens de opdrachtgever een rapport (over de staat van de) belendingen wordt opgemaakt, verdient het aanbeveling dit zo tijdig te doen dat het rapport als onderdeel van het bestek(boek) opgenomen kan worden. In dat geval dient bepaling opgenomen te worden. Met 'voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen' wordt bedoeld de daadwerkelijke uitvoering en dus niet de 'datum van aanvang' zoals bedoeld in paragraaf 7, lid van de UAV 0. Let op: deze bepaling NIET tegelijk opnemen met: ; ; en 9. OPMERKING: het opstellen van bedoeld rapport kan ook van de aannemer worden verlangd, zie onder verplichtingen van de aannemer. \Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de opdrachtgever aan de aannemer een rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. \Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de opdrachtgever aan de aannemer een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. \Belendingen: 90. A a90 RAPPORT BELENDINGEN (---) Aanvullende BNA-bepaling Zie de toelichting bij bepaling Een rapport van de staat waarin belendingen verkeren is als bijlage bij dit bestek(boek) opgenomen.

12 STABU Bouwbreed Informatiesysteem VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER (0) 0. A a0 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN (0) Nagegaan moet worden of in verband met de hier bedoelde situatie de STABUbepaling "BOUWBESPREKING" al of niet in het bestekboek opgenomen moet worden. OPMERKING: deze bepaling opnemen in de situatie waarbij mechanische (graaf)werkzaamheden worden uitgevoerd waar mogelijk in de grond aanwezige kabels of leidingen bij betrokken zijn. \De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 0. A a0 VRIJWARING (0) Combineren met ; ; en Opnemen indien de hier omschreven situatie zich voordoet. Op juli 98 is de Wet Ketenaansprakelijkheid in werking getreden. Met deze wet worden maatregelen genomen op het gebied van het sociaal verzekerings- en fiscaal recht om het bewust niet betalen van sociale verzekeringspremies en loon- en omzetbelasting bij onderaanneming en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten tegen te gaan. Op basis van deze wet is onder andere de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de premies sociale verzekering en de loonbelasting door de onderaannemer. Daarnaast is de zogenaamde verleggingsregeling in het leven geroepen waardoor de omzetbelasting van de onderaannemers verschuldigd wordt door de aannemer zelf. In de wet wordt de eigenbouwer met de aannemer gelijkgesteld, en valt hij dus onder de Wet Ketenaansprakelijkheid. Kenmerkend voor de eigenbouwer is dat het uitvoeren van het werk tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoort. Ook al zou de eigenbouwer het werk deels of geheel door een ander laten uitvoeren dan blijft het tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoren dat werk uit te voeren. Hoewel inmiddels over het begrip eigenbouwer de nodige resoluties en jurisprudentie zijn verschenen is het begrip nog geenszins uitgekristalliseerd. Een projectontwikkelaar en een woningcorporatie kunnen bv. als eigenbouwer aangemerkt worden. OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor de situatie waarin de opdrachtgever die, gelet op het bepaalde in respectievelijk artikel 5, lid sub b van de Invorderingswet 990, met een aannemer wordt gelijkgesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele

13 STABU Bouwbreed Informatiesysteem --0 aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 0. A a0 VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER (0) Combineren met ; ; en Opnemen indien de situatie als omschreven bij zich voordoet. Op juli 98 is de Wet Ketenaansprakelijkheid in werking getreden. Met deze wet worden maatregelen genomen op het gebied van het sociaal verzekerings- en fiscaal recht om het bewust niet betalen van sociale verzekeringspremies en loonen omzetbelasting bij onderaanneming en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten tegen te gaan. Op basis van deze wet is onder andere de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de premies sociale verzekering en de loonbelasting door de onderaannemer. Daarnaast is de zogenaamde verleggingsregeling in het leven geroepen waardoor de omzetbelasting van de onderaannemers verschuldigd wordt door de aannemer zelf. In de wet wordt de eigenbouwer met de aannemer gelijkgesteld, en valt hij dus onder de Wet Ketenaansprakelijkheid. Kenmerkend voor de eigenbouwer is dat het uitvoeren van het werk tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoort. Ook al zou de eigenbouwer het werk deels of geheel door een ander laten uitvoeren dan blijft het tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoren dat werk uit te voeren. OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor de situatie waarin de opdrachtgever die, gelet op het bepaalde in respectievelijk artikel 5, lid sub b van de Invorderingswet 990, met een aannemer wordt gelijkgesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 04. A a0 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN (0) Deze tekst mag zowel tekstueel als inhoudelijk niet veranderd worden. De Minister heeft deze Wav-tekst vastgesteld die in 'een overeenkomst van aanneming van werk' integraal zou moeten worden opgenomen om een zogenaamde 0-boete te kunnen genereren. De Rijksgebouwendienst heeft deze tekst ingebracht in STABU Projectgroep Administratieve Bepalingen (PG0) en deze zag, gezien de houding van de minister, geen andere mogelijkheid dan deze letterlijk over te nemen." Voor een toelichting zie

14 STABU Bouwbreed Informatiesysteem --0 Gebruik als zoekterm "Wav". OPMERKING: deze bepaling is opgesteld om te voorkomen dat de opdrachtgever in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen komt. Deze bepaling dient integraal in het bestek te worden opgenomen. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid van de UAV 0 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 5 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 5 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

15 STABU Bouwbreed Informatiesysteem A a0 ONGEVALLEN (0) De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 06. A a0 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN (0) Combineren met ; ; en Opnemen indien de situatie als omschreven bij zich voordoet. Op juli 98 is de Wet Ketenaansprakelijkheid in werking getreden. Met deze wet worden maatregelen genomen op het gebied van het sociaal verzekerings- en fiscaal recht om het bewust niet betalen van sociale verzekeringspremies en loonen omzetbelasting bij onderaanneming en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten tegen te gaan. Op basis van deze wet is onder andere de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de premies sociale verzekering en de loonbelasting door de onderaannemer. Daarnaast is de zogenaamde verleggingsregeling in het leven geroepen waardoor de omzetbelasting van de onderaannemers verschuldigd wordt door de aannemer zelf. In de wet wordt de eigenbouwer met de aannemer gelijkgesteld, en valt hij dus onder de Wet Ketenaansprakelijkheid. Kenmerkend voor de eigenbouwer is dat het uitvoeren van het werk tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoort. Ook al zou de eigenbouwer het werk deels of geheel door een ander laten uitvoeren dan blijft het tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoren dat werk uit te voeren. Hoewel inmiddels over het begrip eigenbouwer de nodige resoluties en jurisprudentie zijn verschenen is het begrip nog geenszins uitgekristalliseerd. Een projectontwikkelaar en een woningcorporatie kunnen bv. als eigenbouwer aangemerkt worden. OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor de situatie waarin de opdrachtgever die, gelet op het bepaalde in respectievelijk artikel 5, lid sub b van de Invorderingswet 990, met een aannemer wordt gelijkgesteld (eigenbouwer) en in die situatie voor de aannemer die werk in onderaanneming laat uitvoeren. De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: \- onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 6 van de UAV 0. \- personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de directie heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. \- personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en

16 STABU Bouwbreed Informatiesysteem opdrachtgeversaansprakelijkheid 004. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 07. A a0 OVERZICHT VOORGESCHR. ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) (0) OPMERKING: zie paragraaf 6, lid 7 van de UAV 0; in deze bepaling alleen een korte vermelding opnemen. In de werkbeschrijvingen dienen ook steeds, indien mogelijk, de voorgeschreven onderaannemer(s)/leverancier(s) te worden aangegeven. Het is van groot belang dat er geen afwijking ontstaat tussen de in de werkbeschrijvingen voorgeschreven onderaannemer(s)/leverancier(s) en de in dit overzicht vermelde onderaannemer(s)/leverancier(s). \De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: \De volgende leverancier(s) is (zijn) voorgeschreven: A a0 RAPPORT BELENDINGEN (0) OPMERKING: deze bepaling niet opnemen indien bedoeld rapport vanwege de opdrachtgever wordt opgesteld; zie onder verplichtingen van de opdrachtgever. Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. \Belendingen: 0. A a0 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN (0) De in deze bepaling genoemde werktijden zijn onderhevig aan de bepalingen van de Arbeidstijdenwet van november 959, laatstelijk gewijzigd als Arbeidstijdenbesluit en gepubliceerd in het Staatsblad van 8 januari 999. Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de \opdrachtgever \directie \brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de opdrachtgever. \brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de directie. \dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in. \dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.. A a0 LEERLINGBOUWPLAATS (0)

17 STABU Bouwbreed Informatiesysteem OPMERKING: eisen waaraan een leerlingbouwplaats dient te voldoen zijn vastgesteld door Fundeon of een vergelijkbare officiële certificeringsinstantie in het kader van de vakopleiding volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Dit project als leerlingbouwplaats uitvoeren. Het aantal leerlingen, mede gelet op de aard en omvang van het werk, bepalen in overleg met \de opdrachtgever. \de directie. \de adviseur van Fundeon, in overleg met de aannemer.. A a0 BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU (0) Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen:. A a0 BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN (0) Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: 90. A a90 RAPPORT BELENDINGEN (---) Aanvullende BNA-bepaling. Indien een rapport (over de staat van de) belendingen van de aannemer wordt verlangd, verdient het aanbeveling bepaling op te nemen, waarbij het rapport door een onafhankelijke deskundige moet worden opgemaakt. Acht men het voldoende dit rapport door de aannemer zelf te laten opstellen, zonder strenge eisen daaraan te stellen, dan kan deze bepaling hiervoor dienen. Let op: deze bepaling NIET tegelijk opnemen met: ; ; ; Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een rapport van de staat waarin de volgende belendingen verkeren: A a9 RAPPORT BELENDINGEN (---) Aanvullende BNA-bepaling. Let op: deze bepaling NIET tegelijk opnemen met: ; ; De aannemer moet in bovengenoemd rapport door middel van foto's en omschrijvingen de eventuele gebreken van voornoemde percelen en opstallen met toebehoren (schuren, hekken, tuinmuren, stoepen, beplantingen enz.) vastleggen, hetgeen zoveel mogelijk in het bijzijn van de eigenaren dient te geschieden. De aannemer stelt de eigenaren en de bewoners/huurders van de desbetreffende percelen in

18 STABU Bouwbreed Informatiesysteem kennis van zijn voornemen tot opneming en van de datum waarop zulks zal geschieden, alsmede van de datum waarop hij het werk aanvangt. Indien bepaalde bewoners/huurders de toegang weigeren aan de aannemer, worden de eigenaars van deze percelen hiervan schriftelijk in kennis gesteld met het verzoek deze bewoners/huurders alsnog te bewegen toegang te verlenen. Het rapport wordt door de aannemer en door de eigenaren ondertekend en gedateerd naar datum van opneming en vervolgens in...-voud aan de directie overgelegd en in enkelvoud aan de betreffende eigenaren toegezonden. 9. V a09 WIJZIGING PARAGRAAF 6, LID 8 (---) In paragraaf 6, lid 8 in de U.A.V. 989 stond: "De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers." Dit zou aanvankelijk in paragraaf 6, lid 8 in de UAV 0 moeten zijn gewijzigd in: "De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan de aannemer. zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers" Dit is echter niet correct doorgevoerd in de UAV 0, vandaar deze correctie. In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 8 van de UAV 0 de bepaling: "De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers."" wijzigen in: "De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers." 9. V a09 WIJZIGING PARAGRAAF 6, LID 8 (---) Paragraaf 6, lid 9 uit de U.A.V. 989: "De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde

19 STABU Bouwbreed Informatiesysteem handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers." zou aanvankelijk in paragraaf 6, lid 9 in de UAV 0 moeten zijn gewijzigd in: "De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan de aannemer." Dit is echter niet correct doorgevoerd in de UAV 0, vandaar deze correctie. In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 9 van de UAV 0 de bepaling: "De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan te nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers." wijzigen in: "De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan de aannemer." 94. V a09 AUTEURS- EN ACTROOIRECHTEN (---) Aanvullende BNA-bepaling. Aangezien de UAV 0 niets regelt over auteurs- en octrooirechten, verdient het aanbeveling deze bepaling op te nemen. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van deze derden, tenzij de inbreuk voortvloeit uit door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen DATUM VAN AANVANG (0) 0. A a0 DATUM VAN AANVANG (0) Het vermelden van een andere "datum van aanvang" dan in de UAV 0 bedoeld, houdt een uitdrukkelijke afwijking van de UAV 0 in. Behoudens bijzondere situaties wordt een dergelijke afwijking ontraden. Onzekere factoren in de aanbestedingsfase en/of gunning kunnen een overschrijding geven van deze in het bestekboek vastgelegde datum. Door overschrijding van die datum kan de aannemer een termijnsverlenging of een schadevergoeding vorderen. In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid van de UAV 0 zal als datum van aanvang worden aangemerkt 0. A a0 AANVANG WERKZAAMHEDEN (0) Het vermelden van een andere "datum van aanvang" dan in de UAV 0 bedoeld, houdt een uitdrukkelijke afwijking van de UAV 0 in. Behoudens bijzondere situaties wordt een dergelijke afwijking ontraden. Onzekere factoren in de aanbestedingsfase en/of gunning kunnen een overschrijding geven van deze in het bestek vastgelegde datum.

20 STABU Bouwbreed Informatiesysteem Door overschrijding van die datum kan de aannemer een termijnsverlenging of een schadevergoeding vorderen. Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid van de UAV UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING (0) 0. A a0 OPLEVERINGSTERMIJN (0) Let op: Wanneer de werkzaamheden van de aannemer ingepast dienen te worden in een door of namens de opdrachtgever opgesteld algemeen tijdschema (zoals vaak het geval is met bijvoorbeeld installatiewerken), dan mag deze bepaling daarmee NIET conflicteren. De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt \in werkbare werkdagen:... \in kalenderdagen:... \in kalenderweken:... \in kalendermaanden: A a0 DATUM VAN OPLEVERING (0) In bepaalde bijzondere gevallen kan de noodzaak zich voordoen een specifieke opleveringsdatum in het bestekboek te noemen. De architect/bestekschrijver dient zich wel te realiseren dat hiermede de uitvoeringsduur wordt gefixeerd door de datum van opdracht, aangezien de datum van aanvang vijf werkdagen later valt overeenkomstig paragraaf 7, lid van de UAV 0. Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 0. A a0 TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND (0) Deze bepaling valt onder de werking van paragraaf, lid van de UAV 0. Blowerdoor test als een beproeving aanvullend op paragraaf 8a van de UAV 0 Combineren met , , en \De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt. \Het werk moet gerekend vanaf de datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt. OPMERKING: omschrijving deel of delen van het werk of aanvullende informatie over het werk. - stand: gebouwschil, wind- en waterdicht plus. Blowerdoor test als een beproeving aanvullend op paragraaf 8a van de UAV 0 Een Blowerdoor test, ook wel luchtdichtheidstest, luchtdichtheidsmeting, pressurisatieproef, doorfantest of opblaas-proef genoemd, wordt uitgevoegd om te controleren of de gebouwschil (gevel) voldoende luchtdicht gebouwd/verbouwd is. Met behulp van een grote ventilator wordt lucht in of uit

raadgevend ingenieurs

raadgevend ingenieurs BIRDS PUBLICATIE Deelbestekken, nevenbestekken en coördinatie auteur: Ir. S.W. Wierda datum: 4 september 2006 (herzien 26 maart 2009) gepubliceerd: STABU Bulletin oktober 2006 aantal bladen: 8 bestandsnaam:

Nadere informatie

BROCHURE KETENAANSPRAKELIJKHEID

BROCHURE KETENAANSPRAKELIJKHEID BROCHURE KETENAANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD OP UITGAVE: 2014-1 Auteur(s): S.A. Brands LL.B (Stichting STABU) Stichting STABU Postbus 36 6710 BA EDE Telefoonweg 32 6712 GC EDE Tel. 0318 63 30 26 E-mail: postmaster@stabu.nl

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Artikel 1: OFFERTE a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b. De in de offerte opgegeven prijs is een vast bedrag, tenzij uit de toepasselijkheid

Nadere informatie

Concept UAV 2011 d.d. 17 augustus 2011

Concept UAV 2011 d.d. 17 augustus 2011 Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken

Nadere informatie

UAV : deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012;

UAV : deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012; Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989) Inclusief aanvullingen en wijzigingen tot het verkrijgen van de U.A.V.T.I. 1992 (deze zijn onderstreept weergegeven)

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000

Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000 Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000 Artikel 1 Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere voorschriften 1. De onderaannemer is gehouden

Nadere informatie

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk 35. Verrekening van meer en minder werk 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van bestekswijzigingen ( 36);

Nadere informatie

Procurement Mainland Europe

Procurement Mainland Europe Aan Van Leverancier Tata Steel IJmuiden B.V. Datum 11 juli 2013 Betreft Opmerkingen en aanvullingen van Tata Steel IJmuiden BV, op de UAV 2012 als vastgesteld op 19 Januari 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK VAN BvS BOUW VRIEZENVEEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK VAN BvS BOUW VRIEZENVEEN B.V. 1. Offertes 1.1. Offertes worden schriftelijk door BvS uitgebracht, tenzij sprake is van spoedeisende omstandigheden. De offerte vermeldt een omschrijving van het werk en de prijs van het werk. 1.2. Offertes

Nadere informatie

Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming.

Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming. Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming. Artikel 1 Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere voorschriften 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden Planmatig Onderhoud en Kleine Werken Mitros

Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden Planmatig Onderhoud en Kleine Werken Mitros Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden Planmatig Onderhoud Utrecht Februari 2013 00 Algemeen 2 00.01 Algemene Omschrijving 2 00.02 Algemene Projectgegevens 2 00.04 Aanbesteding/Inschrijving 4 01

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen)

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Gevestigd te (7021 CL) Zelhem aan de Dr. Grashuisstraat 28-30 Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2012 1 e druk ISBN 978-90-78066-56-9 NUR 822 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV

Algemene voorwaarden. (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV Algemene voorwaarden (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV Algemene voorwaarden (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf.

Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Bijlage bij: Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Kenmerk: 14/06. Datum: juli 2015

Nadere informatie

Kvk #: Btw #: NL B01 Iban #: NL36 KNAB Paypal: 1. Algemene bepalingen P.

Kvk #: Btw #: NL B01 Iban #: NL36 KNAB Paypal: 1. Algemene bepalingen P. Algemene Voorwaarden Inhoud: 1. Algemene bepalingen P. 2 2. Offerte P. 3 3. Prijsindicatie; werkzaamheden op regiebasis P. 5 4. Totstandkoming van de overeenkomst P. 6 5. Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6)

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6) COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) (Tekst geldend op: 31-08-2012) Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) De Ministers van Binnenlandse

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Met betrekking tot de uitvoering van werken in het kader van Centrumvernieuwing Emmen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot de coördinatie van

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) Overeenkomst van aanneming van werk

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) Overeenkomst van aanneming van werk Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) Overeenkomst van aanneming van werk Artikel 1:OFFERTE 1.De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

STABU Bouwbreed Informatiesysteem ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

STABU Bouwbreed Informatiesysteem ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Verplichtingen van de opdrachtgever

Verplichtingen van de opdrachtgever Hoofdstuk 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Inleiding op het leerstuk verplichtingen van de opdrachtgever De regeling van de verplichtingen van de opdrachtgever

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering Pagina 1 van 5 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze Samenwerkende Gemeenten zijn niet van toepassing op overeenkomsten met ZZP'ers. Artikel 2.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989)

Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) HOOFDSTUK I. ALGEMEEN 1. Aanduidingen, begripsbepalingen 1. Verstaan wordt onder: het werk : het uit te voeren

Nadere informatie

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain 1) Definities Medegebruiker:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Overeenkomst van aanneming van werk

Nadere informatie

MODELBESTEK ADMINISTRATIEF DEEL (BOUW) VOOR WONINGCORPORATIES

MODELBESTEK ADMINISTRATIEF DEEL (BOUW) VOOR WONINGCORPORATIES MODELBESTEK ADMINISTRATIEF DEEL (BOUW) VOOR WONINGCORPORATIES Op dit bestek rust het STABU-keurmerk onder licentienummer: 2/33 Bestek ten behoeve van: [. ] Besteknummer: Datum: Kadastrale gegevens perceel:

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van:???? Besteknummer:???? Datum:???? Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2010-1

BESTEK. Ten behoeve van:???? Besteknummer:???? Datum:???? Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2010-1 BESTEK Ten behoeve van:???? Besteknummer:???? Datum:???? Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2010-1 onder licentienummer: 95.45.03.E Opdrachtgever: Algemene omschrijving van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) 2000,2004 CROW BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Boxtel, hierna te noemen:

Nadere informatie

Werk in regie versie a 25 november 2015

Werk in regie versie a 25 november 2015 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven: a. de plaats van het werk; b. een omschrijving

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Artikel 3: Aanvang van het werk In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd.

Artikel 3: Aanvang van het werk In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd. ALGEMENE VOORWAARDEN E. JANSEN, H.O.D.N. AANNEMERSBEDRIJF E. JANSEN TE RIJSWIJK, GEMEENTE MAURIK AANNEMING VAN WERK Artikel 1: Offerte a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b.

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989)

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) HOOFDSTUK I ALGEMEEN 1. Aanduidingen, begripsbepalingen 1. Verstaan wordt onder: het werk: het uit te voeren werk of de

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

KLEURRIJKWONEN PROJECT VOORWAARDEN ALGEMEEN (KWPV-A 2016)

KLEURRIJKWONEN PROJECT VOORWAARDEN ALGEMEEN (KWPV-A 2016) wil de volgende kernwaarden uitstralen Transparant Betrokken Persoonlijk Oplossingsgericht Doelgericht KLEURRIJKWONEN PROJECT VOORWAARDEN 2016 ALGEMEEN (KWPV-A 2016) Januari 2016 Stichting ~ Postbus 544

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2003, nr.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

OVEREENKOMST VAN AANNEMING OVEREENKOMST VAN AANNEMING A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw en 2. naam: straat/postbus:

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden. met betrekking tot. werken

Algemene inkoopvoorwaarden. met betrekking tot. werken Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot werken Vastgesteld door: College van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 augustus 2011 nr. 9 gewijzigd 1 april 2013 .Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen

Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen 1. Algemeen 1.1 Op alle aanbiedingen en alle opdrachten met betrekking

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met voetverzorging van Pedicure praktijk Borne aangegane

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren.

VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren. Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren. Tel. : 06-37277882 Mail : info@jeffreydolk-hovenierswerken.nl Web: : www.jeffreydolk-hovenierswerken.nl

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

OVEREENKOMST VAN AANNEMING Schilders & onderhoud Overeenkomst aanneming van werk Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596301 13 10 2015 vb_zelfstandigen_bouw_9051596301_13102015 pagina 1 OVEREENKOMST VAN AANNEMING A. Partijen Ondergetekenden:

Nadere informatie

B E D R I J F K I K K E R L A N D

B E D R I J F K I K K E R L A N D De Meern 34 1132 SH VOLENDAM ter attentie van de heer J. Blondeau Hikseweg 18 4698 PD OUD-VOSSEMEER Telefoon : 0166 673010 Fax : 0166 672930 Email : dh@3borg.nl Fortis-bank Rekeningnummer : 97.21.72.912

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polis 654-96 Home 1 Bijzondere polis 654-96 Titel (exact hetzelfde als Titelblad) Artikel D.1 Artikel D.2 Artikel D.3 Artikel D.4 Artikel D.5 Artikel D.6 Artikel D.7 Artikel D.8 Artikel D.9

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek 1. Definities 1.1 Opdrachtnemer: De eenmanszaak Die andere elektrotechniek statutair gevestigd te Uitgeest aan de Castricummerweg 5 (1911GA), ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

1. Opdrachtgever geeft opdracht aan aannemer om voor rekening van eerstgenoemde uit te voeren de nader aan te duiden verbouwing van de woning

1. Opdrachtgever geeft opdracht aan aannemer om voor rekening van eerstgenoemde uit te voeren de nader aan te duiden verbouwing van de woning Verbouwingsovereenkomst 1998 Volgens het model opgesteld door Vereniging Eigen Huis en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), met de mogelijkheid van toepassing van BouwGarant.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMINISTRATIEKANTOOR KAAS DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMINISTRATIEKANTOOR KAAS DIENSTVERLENING Artikel 1 - Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder : Opdrachtgever : de wederpartij van opdrachtnemer bij een overeenkomst bedoeld in artikel 2.1 Opdrachtnemer : Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

(concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

(concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) (concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) datum:.. BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Haarlemmermeer Cluster

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg en Welzijn Bouw

Algemene voorwaarden Zorg en Welzijn Bouw Algemene voorwaarden Zorg en Welzijn Bouw KvK: 62090550 Btw: NL8546.43.345.B01 SNS BANK: NL74 SNSB 0907 1655 24 Artikel 1: OFFERTE 1. De offerte wordt schriftelijk en per e-mail uitgebracht, behoudens

Nadere informatie

Handtekening: Algemene Besteksbepalingen Cornelis Huygens Projecten B.V. d.d. 15 april 2004

Handtekening: Algemene Besteksbepalingen Cornelis Huygens Projecten B.V. d.d. 15 april 2004 Algemene Besteksbepalingen Cornelis Huygens Projecten B.V. d.d. 15 april 2004 INHOUD 1 Algemeen 6 1 Aanduidingen, begripsbepalingen 6 2 Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen 6

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012 UAV 2012 Uneto-Vni Mr. Sjoerd J.H. Rutten 20 januari 2012 UAV 2012 (I) Onderwerpen Doelstelling aanpassingen UAV 1989 Belangrijkste aanpassingen 2 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:6022883v1 UAV 2012 (II) Doelstelling

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling Deze regeling: Toepasselijk in de rechtsverhouding architect, ingenieur en adviseur zijn de DNR 2011 en de

Nadere informatie

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv Algemene voorwaarden 2014 - blad 1 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Chezpied bv, handelend onder naam Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet,

Nadere informatie