Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden blad 1 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Chezpied bv, handelend onder naam Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet, al dan niet op declaratie-basis advies of adviezen aan de opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen Onder "Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet" moet worden verstaan de heer H.N.J. Bijvoet, gevestigd aan de Koningslaan 39, 1405 GK te Bussum, hierna te noemen: het pensioenadviesbureau Onder "advies of adviezen" moet worden verstaan al hetgeen het pensioenadviesbureau aan opdrachtgevers aanraadt om te doen of niet te doen, alsmede alle opgaven en berekeningen verstrekt door het pensioenadviesbureau Onder "overeenkomsten" moet worden verstaan de opdracht tot het verstrekken van een advies of adviezen en de aanvaarding van de opdracht door het pensioenadviesbureau. Opdrachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gegeven en aanvaard Onder "de opdrachtgever" moet mede worden verstaan de vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden van de opdrachtgever.

2 Algemene voorwaarden blad Het pensioenadviesbureau behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. 2. Uitvoering 2.1. Het pensioenadviesbureau zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk (mede per ) adviseren en rapporteren Alle door het pensioenadviesbureau genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan de opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. 3. Bescherming, medewerking, inschakeling derden en copyright 3.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen trefen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden Het pensioenadviesbureau maakt van de vertrouwelijke gegevens die in verband met de opdracht ter kennis zijn gebracht, niet verder of anders gebruik dan voor de vervulling van de opdracht is vereist.

3 Algemene voorwaarden blad Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan aan de opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling tevoren wordt besproken. 3.4.Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van het pensioenadviesbureau staan, of indien de opdrachtgever op nadere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering of tot beëindiging van de overeenkomst aanleiding geven Alle verstrekte adviezen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het pensioenadviesbureau niet worden gekopieerd, niet door derden op enigerlei wijze worden gebruikt of aan derden worden afgegeven. 3.6.Bij overtreding van het bepaalde onder artikel 3.5 is de overtreder terstond een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van (vijfduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd de vergoeding van eventuele schade.

4 Algemene voorwaarden blad 4 4. Honorarium en betaling 4.1. Partijen kunnen een vast honorarium overeenkomen. Indien een vast honorarium is afgesproken zal het pensioenadviesbureau de opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden. 4.2.Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren maal geldend uurtarief bepaald worden. 4.3.Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van de lonen of van de kosten stijgt, heeft het pensioenadviesbureau het recht het uurtarief dienovereenkomstig te verhogen. 4.4.Het honorarium is exclusief omzetbelasting (). 4.5.Alle declaraties zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingsconditie. Bij gebreke van specifeke condities zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

5 Algemene voorwaarden blad Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium plus en tot vergoeding van de eventuele gerechtelijke kosten. 4.7.Het pensioenadviesbureau zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten op het uiteindelijk te declareren honorarium bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Het bepaalde in artikel 4.3 tot en met 4.6 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing. 4.8.Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan het pensioenadviesbureau ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan het pensioenadviesbureau de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten of de overeenkomst mag beëindigen.

6 Algemene voorwaarden blad 6 5. Niet toerekenbare tekortkoming 5.1. Het pensioenadviesbureau is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor het pensioenadviesbureau redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van het pensioenadviesbureau ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen. 5.2.Het pensioenadviesbureau is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium voor de adviezen die reeds waren verstrekt voor dat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. 6. Beroepsaansprakelijkheid 6.1. Ter zake van toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van het pensioenadviesbureau voor door de opdrachtgever geleden schade, ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen: ,- (twee miljoen euro) 1 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) 100 maal het 1 Voor beleggingsdiensten zoals omschreven en beperkt in het Nationaal Regime ,-)

7 Algemene voorwaarden blad 7 totaal bedongen honorarium voor het door het pensioenadviesbureau verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voort bouwende adviezen over een periode van 12 maanden in aanmerking zal worden genomen. 6.2.Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in artikel 2 is het pensioenadviesbureau in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. Het pensioenadviesbureau staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Het pensioenadviesbureau is evenmin aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekortschiet of indien de opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt. 6.3.Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

8 Algemene voorwaarden blad De opdrachtgever zal het pensioenadviesbureau vrijwaren in geval van aanspraken van derden. De opdrachtgever zal een tijdelijke vervanger van het pensioenadviesbureau of door het pensioenadviesbureau ingeschakelde derden nimmer aanspreken. 6.5.De beroepsaansprakelijkheid kan nimmer verder reiken dan is verzekerd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAVAM polis 6195). 7. Verval van recht 7.1. Na verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van de opdrachtgever jegens het pensioenadviesbureau ter zake van schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van het pensioenadviesbureau bij de uitvoering van de overeenkomst. 8. Toepasselijk recht, wijzigingen en geschillen 8.1. Alle overeenkomsten tussen het pensioenadviesbureau en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht. 8.2.Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden binden partijen bij overeenkomst met ingang van de dag volgend op de dag van toezending daarvan.

9 Algemene voorwaarden blad Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Bussum, 1 januari 2014 *****

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TMA Consultancy Group B.V., handelend onder TMA Consultancy, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. Algemene voorwaarden Klok Financiële Diensten Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Klok Financiële Diensten BV gevestigd te Vries aan de Vriezerweg 8d, 9482 TB te Groningen hierna te noemen:

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untis B.V., Untis NL B.V. of Untis Opleidingen en Trainingen

Nadere informatie

VECIM staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Nederland onder nummer 30258287.

VECIM staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Nederland onder nummer 30258287. Algemeen Van Eijck coachend interim management, verder genoemd VECIM, is een bedrijf met dienstverlening op het gebied van werving en selectie, algehele (callcenter) coaching en interim management op het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies

Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies Algemene leveringsvoorwaarden Bergman & Postma Financieel Advies Artikel 1: Definities 1.1 Bergman & Postma Financieel Advies: V.o.f. Bergman & Postma Financieel Advies gevestigd te Sneek aan de Breewijd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AVÉWÉ GROEP B.V. WFT

ALGEMENE VOORWAARDEN AVÉWÉ GROEP B.V. WFT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AVÉWÉ GROEP B.V. WFT Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door AVéWé Groep B.V. gevestigd te Purmerend aan de Gorslaan

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie EZA Verzekeringen enige offerte heeft

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie EZA Verzekeringen enige offerte heeft Algemene Voorwaarden EZA Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN van EZA verzekeringen Artikel 1: Definities 1.1. EZA Verzekeringen: EZA Verzekeringen gevestigd te Drachten aan de Hemmen 10 alsmede te Terschuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor verlening van diensten van de Merkplaats B.V., gevestigd te Amsterdam

Algemene voorwaarden voor verlening van diensten van de Merkplaats B.V., gevestigd te Amsterdam Algemene voorwaarden voor verlening van diensten van de Merkplaats B.V., gevestigd te Amsterdam Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden ("de Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Diensverlener B.V.: Assurantiekantoor Ferwerda b.v. gevestigd te Joure, aan de Polderboskdyk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN Versie: 31 mei 2002 ALGEMENE VOORWAARDEN DATATRIEVE SOFTWARE B.V., gevestigd te Middelburg, Howlin Wolfstraat 26, 4337 WP. Handelsregister Middelburg K.v.K. nummer: 24272035 ALGEMEEN ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemene Voorwaarden, aanbieding en overeenkomst 1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, door ons gesloten overeenkomsten, verrichte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AKROPOLIS ASSURANTIËN B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Akropolis Assurantiën B.V.: Akropolis Assurantiën B.V. gevestigd te Amsterdam aan de Burg. Venig Meineszlaan 62 1063 BD te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1. Deze zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen van Geven Assurantiën en Hypotheken BV en alle overeenkomsten, inclusief eventuele vervolgopdrachten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BPC DUIVEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal-Gelderland in Arnhem onder dossiernummer 09180136

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BPC DUIVEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal-Gelderland in Arnhem onder dossiernummer 09180136 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BPC DUIVEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal-Gelderland in Arnhem onder dossiernummer 09180136 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Algemene voorwaarden Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Insurance Manager.nl en No cure No pay Insurance Manager, KvK Leiden nummer 28116041 Artikel 1: Definities InsuranceManager.nl: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie