Algemene Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door Payroll-Online U.A., zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Groningen op 13 december 2012, onder aktenummer 12/26.

2 Inhoud Inleiding en toelichting... 3 Artikel 1 Werkingssfeer... 4 Artikel 2 Definities... 4 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling... 4 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid... 5 Artikel 5 Opschortingrecht... 5 Artikel 6 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker... 5 Artikel 7 Werkprocedure medewerkers... 5 Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden... 6 Artikel 9 Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid... 6 Artikel 10 Functie en beloning... 7 Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht... 8 Artikel 12 Arbeidsomstandigheden... 8 Artikel 13 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen... 8 Artikel 14 Aansprakelijkheid van de inlener... 8 Artikel 15 Inlenerstarief... 9 Artikel 16 Bijzondere minimale betalingsverplichting... 9 Artikel 17 Facturatie... 9 Artikel 18 Betaling en gevolg van wanbetaling... 9 Artikel 19 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid Artikel 20 Geheimhouding Artikel 21 Verificatie en bewaarplicht van de inlener Artikel 22 Geschillen Artikel 23 Slotbepaling /10

3 Inleiding en toelichting Voor een goed begrip van de verhoudingen tussen de verschillende partijen is het van belang een algemene uitleg te geven over deze algemene voorwaarden Payroll-Online Payroll-Online houdt zich bezig met drie soorten opdrachtgevers: Intermediairs in de arbeidsmarkt waarvoor Payroll-Online de volledige BackOffice verzorgt. Grote bedrijven (inleners) die over een eigen uitzendbureau willen beschikken. ZZP ers en hun opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de eerste twee soorten opdrachtgevers. Grote bedrijven worden in deze voorwaarden inleners genoemd. Voor ZZP ers en hun opdrachtgevers gelden andere voorwaarden. Uitzenden/Payrollen Payroll-Online is juridisch werkgever van de medewerkers: uitzendkrachten en payrollmedewerkers. Het verschil tussen een uitzendkracht en een payrollmedewerker wordt bepaald door degene die de selectie van de medewerker heeft gedaan. Bij een uitzendkracht geschiedt de werving & selectie door de intermediair; bij een payrollmedewerker heeft de inlener de medewerker zelf geworven en geselecteerd. Tussen de medewerker en Payroll-Online bestaat, zoals de wet dat noemt, een uitzendovereenkomst. Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de medewerker door Payroll-Online ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om onder leiding en toezicht van deze inlener werkzaamheden te gaan verrichten. De medewerker is dus formeel in dienst van het Payroll-Online. Tussen de medewerker en Payroll-Online zal een uitzendovereenkomst afgesloten worden overeenkomstig óf de CAO voor Werknemers van Payroll Ondernemingen (VPO), óf de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) óf de CAO van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Welke uitzend-cao van toepassing is, wordt bepaald door de intermediair of de inlener. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan met of zonder uitzendbeding. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding betekent dat het einde van de opdracht automatisch het einde van de overeenkomst tussen de medewerker en Payroll- Online is. We spreken dan over uitzenden. Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding betekent dat het einde van de uitzending niet automatisch het einde van de overeenkomst tussen de medewerker en Payroll-Online is. Doorgaans wordt dan gesproken over detachering. De gedetacheerde medewerker heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. De taken van Payroll-Online Faciliteren intermediairs en grote inleners die over een eigen uitzendbureau willen beschikken. Vormgeven van het juridisch werkgeverschap van de medewerkers die bij inleners van de intermediair werkzaam zijn. De facturatie aan de inlener. De incasso bij de inlener. Salarisbetalingen. Loonaangiften en afdrachten aan de Belastingdienst. Pensioenaangifte en afdrachten. Ziek- en herstelmeldingen en verzuimbegeleiding op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Tussen Payroll-Online en de intermediair zal een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten met daarin onder andere de gemaakte afspraken omtrent de verdeling van de werkzaamheden en de vergoeding hiervoor. Deze algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing, voor zover de bepalingen betrekking kunnen hebben op de relatie tussen Payroll-Online en de intermediair. Tussen Payroll-Online en de inlener zal een overeenkomst van opdracht worden afgesloten op basis waarvan een medewerker door Payroll-Online aan de inlener ter beschikking wordt gesteld. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere arbeidsomvang, de duur van de opdracht en het tarief. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing. 3/10

4 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Payroll-Online voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van medewerkers aan intermediairs dan wel inleners. 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van intermediair of inlener zijn niet van toepassing. 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. Artikel 2 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Payroll-Online: de coöperatieve vereniging Payroll-Online U.A. (handelsregister KvK onder nummer ) die medewerkers dan wel payrollkrachten aan inleners ter beschikking stelt op basis van een overeenkomst. 2. Medewerker: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendcontract als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek (BW) is aangegaan met Payroll-Online teneinde arbeid te verrichten voor een inlener onder leiding en toezicht van die opdrachtgever. Onder medewerker wordt zowel verstaan de payrollkracht als de uitzendkracht tenzij in deze voorwaarden uitdrukkelijk een uitzondering wordt gemaakt voor één van deze medewerkers. 3. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een medewerker werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht, als bedoeld in lid 5 van dit artikel, laat uitvoeren. 4. Intermediair: iedere natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van Payroll-Online verkoopt in het kader van een geldige samenwerkingsovereenkomst met Payroll-Online.. 5. Opdracht: de overeenkomst tussen een inlener en Payroll-Online op grond waarvan een enkele medewerker, bedoeld als in lid 2 van dit artikel, door Payroll-Online aan de inlener ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van de inlener werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het inlenerstarief. 6. Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tussen een intermediair en Payroll-Online op basis waarvan de intermediair de diensten van Payroll-Online verkoopt aan inleners. 7. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een medewerker aan een inlener in het kader van een opdracht. 8. Arbeidsovereenkomst: de uitzendovereenkomst tussen Payroll-Online en een medewerker op grond waarvan de medewerker aan de inlener ter beschikking wordt gesteld. De arbeidsovereenkomst kan met of zonder uitzendbeding zijn en kan met of zonder uitsluiting loondoorbetaling zijn. De intermediair of de inlener bepaalt welke uitzend-cao (CAO) van toepassing is. 9. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen het Payroll-Online en de uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de medewerker door Payroll-Online aan de inlener op verzoek van de inlener ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW). 10. Inlenerstarief: het door de inlener aan Payroll-Online verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, onkostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld in de opdracht. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. 3. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen de inlener en Payroll-Online. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging alleen mogelijk met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. 4. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen de inlener en Payroll-Online. 5. Uitzendovereenkomsten tussen Payroll-Online en een medewerker komen pas tot stand indien zowel de inlener als Payroll-Online hiermee ingestemd hebben en deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. 6. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, de andere partij geliquideerd is, de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Indien Payroll-Online de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de inlener, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de inlener besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Payroll- Online voor de schade die de inlener dan wel de intermediair dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Payroll-Online onmiddellijk opeisbaar zijn. 7. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de inlener houdt in het verzoek van de inlener aan Payroll-Online om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. 8. Indien tussen de uitzendkracht en Payroll-Online het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de medewerker op verzoek van de inlener op het moment dat de medewerker meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de inlener geacht dit verzoek te hebben gedaan. De inlener zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Payroll-Online bevestigen. 4/10

5 9. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Payroll-Online de medewerker niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Payroll-Online en de medewerker is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde inlener. Payroll-Online schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de inlener en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de inlener dan wel intermediair hierdoor lijdt. 10. Bij het eindigen van de samenwerkingsovereenkomst zal de inlener alle, in het kader van de tussen partijen nog lopende opdrachten, nog bij Payroll-Online in dienst zijnde medewerkers overnemen en in dienst nemen dan wel er voor zorg dragen dat een derde partij de medewerkers overneemt. Zolang voornoemde overname nog niet heeft plaats gevonden, worden de opdrachten die bij het eindigen van de samenwerkingsovereenkomst nog niet zijn geëindigd, onveranderd voortgezet tegen de voor die opdrachten overeengekomen condities, derhalve inclusief de bepalingen uit deze overeenkomst, tot het moment dat die opdrachten rechtsgeldig zijn geëindigd. Alle eventuele schade die Payroll-Online lijdt als gevolg van het beëindigen van de opdracht zijn voor rekening van de inlener. Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 1. Payroll-Online is niet verplicht om, gedurende de looptijd van een opdracht een vervangende medewerker aan te bieden indien, om welke reden dan ook, de oorspronkelijke medewerker niet meer ter beschikking gesteld kan worden aan de inlener. 2. Payroll-Online schiet niet toerekenbaar tekort jegens de inlener en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de inlener, indien Payroll-Online om welke reden dan ook een (vervangende) medewerker niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de inlener ter beschikking kan stellen. Artikel 5 Opschortingrecht 1. De inlener is niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien aan de volgende cumulatieve eisen wordt voldaan: 2.1 dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd; én 2.2 de inlener aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de medewerker niet te werk kan worden gesteld; én 2.3 Payroll-Online jegens de medewerker een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht op grond van de toegepaste CAO. De inlener is voor de duur van de opschorting het inlenerstarief niet verschuldigd. 3. Indien de inlener niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de inlener tijdelijk geen werk heeft voor de medewerker of de medewerker niet te werk kan stellen, is de inlener gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Payroll-Online het inlenerstarief te voldoen over het per periode (week, vier weken, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Artikel 6 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker Indien de inlener met een medewerker een rechtstreeks dienstverband wil aangaan gelden de volgende bepalingen: 1. Het is de inlener toegestaan een rechtstreekse arbeidsverhouding met de medewerker aan te gaan nadat deze 520 uur via Payroll-Online bij de inlener heeft gewerkt. De inlener dient dit twee weken, voordat de inlener de medewerker in dienst neemt, schriftelijk aan Payroll-Online mee te delen. 2. Indien de inlener eerder dan de genoemde termijn in lid 1 van dit artikel een rechtstreeks dienstverband wenst aan te gaan met een medewerker is de inlener aan Payroll-Online een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het laatst geldende inlenerstarief over 520 uur minus het aantal gewerkte uren bij deze inlener via Payroll- Online. Artikel 7 Werkprocedure medewerkers 1. De inlener (of intermediair indien zo afgesproken) meldt online de medewerker aan bij Payroll-Online door middel van het correct invullen en uploaden van de noodzakelijke gegevens en documenten (intermediair) of het online invoeren van de benodigde gegevens (inlener en/of intermediair). De aanmelding dient uiterlijk een dag voor de beoogde ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst door Payroll-Online ontvangen te zijn. Indien Payroll-Online in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de inlener/intermediair met een medewerker met terugwerkende kracht (d.w.z. de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst ligt vóór de datum van aanmelding van de medewerker) een arbeidsovereenkomst aangaat, zal de inlener alle door Payroll-Online geleden en/of te lijden schade, waaronder, doch niet beperkt tot door de Belastingdienst opgelegde boetes, als gevolg van de late aanmelding van de medewerker aan het Payroll-Online vergoeden. 2. Payroll-Online behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanmelding niet in behandeling te nemen (en dus geen arbeidsovereenkomst met de medewerker aan te gaan). Met het online aanmelden ontstaat nog geen arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en Payroll-Online. De arbeidsovereenkomst komt pas tot stand nadat Payroll-Online dit bevestigd heeft door middel van de bevestiging van uitzending of detachering. 3. De inlener zorgt ervoor dat Payroll-Online voordat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan volledig geïnformeerd is over het arbeidsverleden van de medewerker bij de inlener. Verstrekt de inlener en/of intermediair 5/10

6 onjuiste en/of onvolledige informatie over het arbeidsverleden van de medewerker, dan zal de inlener/intermediair alle door Payroll-Online geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan Payroll-Online vergoeden. Onder schade kan worden verstaan, maar wordt niet uitsluitend verstaan, eventuele betaalde ontslagvergoedingen en doorbetaald loon terwijl er niet wordt gewerkt door de medewerker en doorbetaald loon tijdens ziekte. 4. De inlener dan wel intermediair zorgt ervoor dat Payroll-Online een volledig overzicht krijgt van het verzuimverleden van de medewerker. 5. De intermediair dan wel de inlener is gehouden de verplichtingen uit de Wet Vreemdelingen na te leven en de identiteit van de medewerker vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument in het kader van de identificatieplicht. Dit houdt het volgende in: 5.1. De intermediair dan wel de inlener verplicht is het originele identiteitsbewijs van iedere medewerker te controleren op echtheid en geldigheid, uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden aanvangen De intermediair dan wel de inlener is verplicht een kopie van het identiteitsbewijs van iedere medewerker in zijn eigen administratie op te nemen en een duidelijk leesbare kopie aan Payroll-Online te verstrekken De inlener is verplicht er dagelijks op toe te zien dat de persoon die de werkzaamheden verricht daadwerkelijk de persoon is waarvan door hem de identiteit is vastgesteld. 6. De inlener mag onder geen enkel beding een medewerker laten beginnen met de werkzaamheden indien: 6.1. Payroll-Online nog niet de beschikking heeft over een geldige kopie identiteitsbewijs van de betreffende medewerker de inlener vermoedt of met zekerheid vaststelt dat de identiteit van de persoon die de werkzaamheden gaat verrichten niet overeenstemt met de persoon en bijbehorend identiteitsbewijs welke is opgenomen in de administratie van Payroll-Online de inlener vermoedt of met zekerheid vaststelt dat er sprake is van een vals identiteitsbewijs van de betreffende medewerker het identiteitsbewijs niet geldig is de medewerker volgens de dan geldende wetgeving zou moeten beschikken over een tewerkstellingsvergunning, maar deze niet in zijn of haar bezit heeft. 7. Payroll-Online is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de Wet op de Identificatieplicht door de inlener/intermediair, zoals in dit artikel bepaald. De inlener/intermediair is volledig aansprakelijk voor alle financiële en andere mogelijke gevolgen en/of schade welke voortvloeien uit het niet naleven door de inlener/ intermediair van de in dit artikel genoemde verplichtingen en vrijwaart Payroll-Online voor eventuele nadelige (financiële) gevolgen. 8. De inlener staat toe dat Payroll-Online en/of controlerende instanties (onaangekondigde) controles verrichten op het terrein van de inlener in het kader van de naleving van de bepalingen uit dit artikel. 9. Alle operationele procedures zijn vastgelegd in het Handboek Payroll-Online, inclusief de voorwaarden waaronder contracten worden aangeboden. De inhoud van het Handboek Payroll-Online is onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst van opdracht tussen Payroll-Online en de inlener en de samenwerkingsovereenkomst tussen Payroll-Online en de intermediair. 10. Periodiek zal er een update verschijnen van het Handboek Payroll-Online en komen daarmee de vorige versies van rechtswege te vervallen. Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden 1. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de inlener terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De inlener staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. 2. De inlener moet er, indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding en zonder uitsluiting loondoorbetaling, op toezien dat de afgesproken arbeidsomvang, het aantal uren dat de medewerker werkt per periode, niet wordt overschreden. Wordt de medewerker structureel meer uren ingezet dan in de opdracht overeengekomen, dan kan dat ertoe leiden dat de afgesproken arbeidsomvang moet worden uitgebreid. Onder andere zal dit gebeuren op basis van het bepaalde in artikel 7:60 1b BW. In dat geval zal Payroll-Online de met de inlener overeengekomen arbeidsomvang aanpassen en vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt de inlener het inlenerstarief over deze nieuwe arbeidsomvang. Artikel 9 Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid 1. Dit artikel geldt in geval van een arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding. Indien de medewerker als gevolg van ziekte of (langdurige) arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen werken, is de inlener over deze niet gewerkte uren het inlenerstarief verschuldigd, tenzij de inlener heeft gekozen voor een variant waarbij de het inlenerstarief niet verschuldigd is over de niet gewerkte uren bij ziekte of (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Indien voor deze variant is gekozen staat dat vermeld op de bevestiging van detachering. Het aantal ziekte-uren stelt Payroll-Online als volgt vast: 1.1. Payroll-Online gaat uit van het aantal uren dat de medewerker aantoonbaar zou hebben gewerkt als hij niet ziek was geworden. Bijvoorbeeld het aantal uren waarvoor hij is ingeroosterd. Dit zijn de aantoonbare ziekteuren. 6/10

7 1.2. Het kan voorkomen, dat het aantal uren dat de medewerker zou hebben gewerkt als hij niet ziek was geweest niet aantoonbaar is. De inlener betaalt in dat geval het aantal uren van de feitelijke arbeidsomvang. Deze wordt bepaald op het gemiddelde van de in de aan de eerste ziektedag voorafgaande 13 weken feitelijk gewerkte uren, waarbij in dit specifieke geval feestdagen en opgenomen vakantiedaguren ook meetellen als gewerkte uren. Dit valt onder de niet aantoonbare ziekte-uren. 2. Is de medewerker voor langere tijd ziek, dan schakelt Payroll-Online een reïntegratiebedrijf in om de medewerker gedurende zijn ziekte te begeleiden en om de medewerker indien mogelijk weer te reïntegreren. Het reïntegratiebedrijf kan de contact opnemen met de inlener om de mogelijkheden van reïntegratie binnen de organisatie van de inlener te onderzoeken. De inlener is verplicht de reïntegratiebedrijf de daarvoor benodigde informatie te verstrekken. Indien naar het oordeel van het reïntegratiebedrijf reïntegratie is aangepast dan wel ander passend werk bij de inlener tot de mogelijkheden behoort, is de inlener verplicht volledige medewerking aan de reïntegratie te verlenen. Artikel 10 Functie en beloning 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de inlener de omschrijving van de door de medewerker uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de inlener. 2. De beloning van de medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en onkostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit gebeurt aan de hand van de door de inlener/intermediair verstrekte functieomschrijving en de van toepassing zijnde CAO. 3. Onder loon en overige vergoedingen vallen de navolgende componenten uit de beloningsregeling van de inlener: 3.1. Het geldende periodeloon in de schaal De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting te compenseren in geld Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij inlener bepaald Periodieken, hoogte en tijdstip als bij inlener bepaald Netto onkostenvergoedingen, voor zover Payroll-Online deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen, en bruto vergoedingen. 4. De Inlener informeert Payroll-Online tijdig over de componenten als genoemd in lid 3 van dit artikel alsmede de wijzigingen daarin. 5. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet daadwerkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de inlener/intermediair onverwijld aan Payroll-Online de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de medewerker zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving en de toegepaste CAO. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Payroll- Online de beloning van de medewerker én het inlenerstarief dienovereenkomstig. De inlener is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Payroll-Online verschuldigd. 6. De inlener dient met enige regelmaat een functionerings- of coachingsgesprek met de medewerker te voeren. Van deze gesprekken maakt de inlener een online verslag. Deze gegevens zijn online beschikbaar voor de medewerker, de intermediair en Payroll-Online. De inlener dient daarnaast tenminste één keer per jaar of eenmaal tijdens de opdracht als deze korter duurt dan een jaar een beoordeling- of evaluatiegesprek met de medewerker te voeren. De inlener vult online de beoordelingsgegevens in. Ook dit verslag is online beschikbaar voor de medewerker, de intermediair en Payroll-Online. 7. Als er problemen ontstaan tussen de inlener en de medewerker, stelt de inlener/intermediair Payroll-Online hiervan direct op de hoogte. De inlener en Payroll-Online kunnen dan in goed overleg bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Alleen Payroll-Online (als werkgever) mag de medewerker ontslaan of hem een andere maatregel opleggen. Daar zal Payroll-Online uitsluitend toe overgaan op het moment dat zij hiervoor gerechtigd is, op basis van de wet en van rechtspraak. Bovendien moet de reden voor het opleggen van de maatregel voldoende aantoonbaar zijn, dit ter beoordeling van Payroll-Online. Indien de medewerker zodanig handelt of nalaat, dat van de inlener redelijkerwijs niet kan worden verwacht de opdracht te laten voortduren en de arbeidsrelatie tussen de medewerker en Payroll-Online daardoor kan worden beëindigd, kan Payroll-Online de inlener toestemming geven de opdracht voortijdig te beëindigen. Payroll-Online kan aan het verlenen van genoemde toestemming voorwaarden verbinden. Bijvoorbeeld het betalen van een vergoeding die Payroll-Online de medewerker moet uitkeren bij het beëindigen van de arbeidsrelatie. 8. Inlener is verplicht de juiste gegevens van de medewerker te verstrekken aan Payroll-Online. Payroll-Online is niet aansprakelijk voor enige schade en of loonvorderingen wanneer blijkt dat de medewerker op basis van de door inlener verstrekte informatie onjuist is ingeschaald, de verkeerde beloningsregeling wordt toegepast of onvoldoende loon en/of toeslagen heeft ontvangen. De inlener is gehouden tot vergoeding van alle schade die voortvloeit uit het verstrekken van de onjuiste gegevens. 7/10

8 Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht 1. De inlener zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van de leiding of het houden van toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 2. Het is de inlener niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde door te lenen ; d.w.z. aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de inlener ter beschikking stellen van een medewerker aan een (rechts)persoon waarmee de inlener in een groep (concern) is verbonden. 3. De inlener kan de medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Payroll-Online en de medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. 4. Tewerkstelling van de medewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde inlener is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de inlener en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Payroll-Online en de medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 5. De inlener zal aan de medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 6. Payroll-Online is tegenover de inlener niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de inlener, derden dan wel aan de medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de medewerker. 7. Payroll-Online is tegenover de inlener niet aansprakelijk voor verbintenissen die medewerkers zijn aangegaan met, of die voor hen zijn ontstaan, jegens de inlener of derden, al dan niet met toestemming van de inlener of die derden. 8. De inlener vrijwaart Payroll-Online voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Payroll-Online als werkgever van de medewerker direct of indirect terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. 9. De inlener zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Payroll-Online verstrekt de inlener een bewijs van verzekering. Artikel 12 Arbeidsomstandigheden 1. De inlener verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 2. De inlener is jegens de medewerker en Payroll-Online verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 3. De inlener is gehouden om aan de medewerker tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De inlener geeft de medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 4. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de inlener, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De inlener informeert Payroll-Online zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 5. De inlener zal aan de medewerker vergoeden en Payroll-Online vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de inlener en/of Payroll-Online daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de inlener gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen. 6. De inlener zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Payroll-Online verstrekt de inlener een bewijs van verzekering. Artikel 13 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 1. Vakantie en verlof van de medewerkers wordt geregeld conform de wet en de CAO, indien van toepassing. 2. De inlener dient Payroll-Online bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Payroll-Online deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Indien de inlener nalaat om Payroll-Online tijdig te informeren, is de inlener gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Payroll-Online het inlenerstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode. Artikel 14 Aansprakelijkheid van de inlener De inlener die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Payroll-Online (inclusief alle kosten waaronder die van 8/10

9 rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Payroll-Online zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Payroll-Online eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel zo nodig aanvullend ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Artikel 15 Inlenerstarief 1. Het door de inlener aan Payroll-Online verschuldigde inlenerstarief wordt berekend over de uren waarop Payroll- Online op grond van de opdracht, en/of een overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd ten minste berekend over de door de medewerker werkelijk gewerkte uren. Het inlenerstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de onkostenvergoedingen die Payroll-Online verschuldigd is aan de medewerker en eventueel de bureaumarge aan de intermediair. Over het inlenerstarief, de toeslagen en onkostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht. 2. Payroll-Online is gerechtigd om het inlenerstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid om welke reden dan ook stijgen, bijvoorbeeld door CAO wijzigingen en veranderende wet- en regelgeving. 3. Iedere aanpassing van het inlenerstarief wordt door Payroll-Online zo spoedig mogelijk aan de inlener en de intermediair bekend gemaakt en schriftelijk bevestigd. 4. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de inlener de beloning en/of het inlenerstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Payroll-Online gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het inlenerstarief op het juiste niveau te brengen. Payroll-Online kan tevens hetgeen de inlener daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door Payroll-Online zijn gemaakt, aan de inlener in rekening brengen. 5. Indien de inlener in strijd met lid 2 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste inlenerstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de inlener om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Artikel 16 Bijzondere minimale betalingsverplichting 1. Indien de medewerker zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de inlener niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen is de inlener ten minste gehouden aan Payroll- Online per oproep te betalen het inlenerstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de inlener jegens Payroll-Online. 2. Het in lid 1 gestelde geldt ook wanneer ingevolge de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week bedraagt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd. Artikel 17 Facturatie 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de inlener overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de opdracht, bij overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. De inlener en/of de intermediair kan/kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem. 2. De inlener draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de medewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: de naam van de medewerker, weeknummers, data, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het inlenerstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. 3. Indien de inlener de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Payroll-Online aansluitend aan de door de medewerker gewerkte week, over de tijdverantwoording beschikt. De inlener is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Payroll-Online wordt verstrekt. 4. De medewerker heeft het recht de tijdverantwoording te controleren. Hij heeft daartoe toegang tot zijn online dossier. Indien en voor zover de medewerker de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Payroll- Online gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de inlener kan aantonen dat de door hém vermelde gegevens correct zijn. Artikel 18 Betaling en gevolgen van wanbetaling 1. De inlener is te alle tijden gehouden elke door Payroll-Online ingediende nota middels automatische incasso te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een nota niet aldus voldaan wordt, is de inlener zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan inlener niet toegestaan. 2. Uitsluitend betalingen aan Payroll-Online of aan een door Payroll-Online schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan medewerkers zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 3. De in het bezit van Payroll-Online zijnde kopie van de door Payroll-Online verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint. 9/10

10 4. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Payroll- Online zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de inlener. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de inlener. Indien een klacht wordt ingediend, kan de inlener niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. 5. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de inlener. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van 250,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Payroll-Online of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Payroll-Online ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de inlener verschuldigd zijn. Artikel 19 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 1. Payroll-Online is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Payroll-Online deze verplichting niet nakomt, is Payroll-Online, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de inlener, mits de inlener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Payroll-Online en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Payroll-Online. 2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Payroll-Online is beperkt tot het door Payroll-Online aan de inlener in rekening te brengen inlenerstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Payroll-Online maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. 3. Aansprakelijkheid van Payroll-Online voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. Artikel 20 Geheimhouding Payroll-Online, de inlener en de intermediair zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partijen, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij -en alsdan voor zover- verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Artikel 21 Verificatie en bewaarplicht van de inlener De inlener aan wie door Payroll-Online een vreemdeling in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de inlener bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De inlener is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Payroll-Online is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen aan de inlener wordt opgelegd. Artikel 22 Geschillen Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement in Groningen. Artikel 23 Slotbepaling Indien één of meer afspraken tussen Payroll-Online en de intermediair dan wel de inlener (vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht dan wel in deze Algemene Voorwaarden) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 10/10

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FlexExpert

Algemene Voorwaarden FlexExpert Algemene Voorwaarden FlexExpert De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Groningen op 18 december 2012,

Nadere informatie

FlexExpert Logistiek

FlexExpert Logistiek LOGISTIEK Algemene Voorwaarden FlexExpert Logistiek De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert Logistiek bv, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. MF horeca personeelsdiensten. Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 23 januari 2014 onder aktenummer 13/18

Algemene Voorwaarden. MF horeca personeelsdiensten. Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 23 januari 2014 onder aktenummer 13/18 Algemene Voorwaarden MF horeca personeelsdiensten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 23 januari 2014 onder aktenummer 13/18 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer... 3 Artikel 2 Definities...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BouwGenius BV

Algemene voorwaarden BouwGenius BV Algemene voorwaarden BouwGenius BV Versie 4/2016 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de uitzendonderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 INNAX personeelsvoorziening b.v. Veenendaal Ede Wageningen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013 Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie geldig vanaf 15 oktober 2013 www.vendrigprojectrealisatie.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden-Nederland onder nummer 55934374.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FlexExpert Non-Profit

Algemene Voorwaarden FlexExpert Non-Profit Algemene Voorwaarden FlexExpert Non-Profit De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert Non-Profit zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Artikel 1 : Werkingssfeer Artikel 2 : Definities Artikel 3 : De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 : Opschortingrecht Artikel 5 : Arbeidsduur en werktijden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor ter beschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Plan2worq Uitzendbureau

Algemene voorwaarden voor ter beschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Plan2worq Uitzendbureau Algemene voorwaarden voor ter beschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Plan2worq Uitzendbureau Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden Jans B.V. Werkt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten volgens de algemene voorwaarden van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. (ABU) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant

Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant 1 Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ABU-Directiepost nr. 05/1749 DP, 2 november 2005-1 - Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden Flexpoint Easymatch BV Versie 2013.1-1 - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Gedeponeerd bij voorwaarden.net Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011 Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Geldig vanaf 1 december 2011 Afif Finance kan uw behoefte aan tijdelijke ondersteuning invullen door middel van een ZZP constructie. Deze ZZP'er (in

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl Algemene voorwaarden Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri www.abvakwerk.nl < 1 > Algemene Voorwaarden AB Vakwerk Voor het ter beschikking stellen van medewerkers Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingrecht Artikel 6 Werkprocedure Artikel

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden

ABU Algemene Voorwaarden ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006 De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder akte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Werkingssfeer Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

Inhoud. Algemene Voorwaarden ABU... 2

Inhoud. Algemene Voorwaarden ABU... 2 Inhoud Algemene Voorwaarden ABU... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Definities... 2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling... 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid... 4 Artikel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextensie Nederland voor zover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007. Modele NP

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007. Modele NP Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007 Modele NP Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel

Nadere informatie

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling 2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van. Allure Uitzendbureau B.V. voor het. ter beschikking stellen van. uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de

Algemene Voorwaarden van. Allure Uitzendbureau B.V. voor het. ter beschikking stellen van. uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de Algemene Voorwaarden van Allure Uitzendbureau B.V. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht op 25 november

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V.

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V. Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Baneninhetgroen.nl is een handelsnaam van Baanadvies.nu B.V. Hoofdvestiging: Nijverheidsweg 28A, 3341LJ Hendrik-Ido-Ambacht KVK: 60518820 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. W.L.K. Personeelsdiensten B.V. handelend onder de naam Flex Uitzendwerk

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. W.L.K. Personeelsdiensten B.V. handelend onder de naam Flex Uitzendwerk Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten W.L.K. Personeelsdiensten B.V. handelend onder de naam Flex Uitzendwerk Versie 2008-10 2 Inhoudsopgave Artikel A Artikel B Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Actief Interim De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie van de

Nadere informatie

Flexstad B.V Uitzenden & Detachering Inhouse Service Werving en Selectie Payroll

Flexstad B.V Uitzenden & Detachering Inhouse Service Werving en Selectie Payroll Algemene Voorwaarden Flexstad B.V. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2013

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2017

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2017 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie januari 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V.

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V. Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. dnm Interim BV Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 Werkingssfeer

Artikel 1 Werkingssfeer Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten, Uitzenden & detacheren, werving & selectie, reïntegratie, Werken & Leren, Payrolling en Outplacement Artikel 1 Werkingssfeer Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten Algemene voorwaarden ProfiWork-Personeelsdiensten Artikel 1 Werkingssfeer 1. ` Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProfiWork Personeelsdiensten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten, Uitzenden & detacheren, werving & selectie, reïntegratie, Werken & Leren, Payrolling

Nadere informatie

Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden

Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BuboFlex B.V. 12

Algemene Voorwaarden van BuboFlex B.V. 12 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De Opdracht en de Terbeschikkingstelling 4 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 5 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd 22-03-2006 onder nummer 30180071 bij Handelsregister Kamer van Koophandel Utrecht. Voor het laatst aangepast op 30

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Deel I: Vastgesteld door de ABU Deel II: Supplement A&E uitzendbureau INHOUDSOPGAVE DEEL I: VASTGESTELD DOOR DE ABU Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 17 juni 2011 onder aktenummer 11/8. Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Personeelsdiensten Algemene voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Personeelsdiensten 1 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. Aanvullende Voorwaarden Buro de Werkstudent B.V. Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Buro de Werkstudent

Nadere informatie

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) "Toptech":

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OSG Personeel

Algemene Voorwaarden OSG Personeel Algemene Voorwaarden OSG Personeel Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009

Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009 Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 Vrijblijvende offertes Artikel 4 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ENJOB Personeelsdiensten BV Algemene voorwaarden ( versie 20130701.2 )

ENJOB Personeelsdiensten BV Algemene voorwaarden ( versie 20130701.2 ) Algemene Voorwaarden van, voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en overige personele dienstverlening. Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van: 1. Flex-Worx Holding b.v. 2. Flex-Worx! c.s Uitzendbureau b.v. 3. Greenflex Personeelsdiensten b.v. Hierna kort te noemen Flex-Worx! c.s. Een en ander al dan niet voor het ter

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden - Werk en Vakmanschap Personeels B.V.

Aanvullende Algemene Voorwaarden - Werk en Vakmanschap Personeels B.V. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

ZEKER. Algemene voorwaarden

ZEKER. Algemene voorwaarden ZEKER Algemene voorwaarden Inhoud Artikel 1 Werkingssfeer... 3 Artikel 2 Definities... 3 Artikel 3 Aanbieding en offerte... 3 Artikel 4 De opdracht en het inzetten van professionals... 3 Artikel 5 Vervanging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Uitzendbureau Zuidgeest De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van UBN Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Definities... 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling... 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid... 4 Artikel 5 Opschortingsrecht...

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006 051216 Alg. Voorw. Cover E&A 19-12-2005 15:55 Pagina 2 ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006 Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van E&A Logistiek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van De Koning Uitzendbureau De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 10 december 2012 onder aktenummer 12/24 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Uitgave maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Raaak personeel De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten. Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten. Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015 Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Inforcontracting Group B.V. voor het ter beschikkingstellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden van Inforcontracting Group B.V. voor het ter beschikkingstellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden van Inforcontracting Group B.V. voor het ter beschikkingstellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer... 3 Artikel 2 Definities... 3 Artikel 3 De opdracht en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Dubbel U B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Artikel 1. Opzet van de overeenkomst 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 5. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht 6

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 5. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht 6 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Toepasselijkheid 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 Opzet van de overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Job4ever BV, voor zover een en ander betrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Effect Personeelsdiensten B.V. (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden. Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden. Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het ter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden. Fritech Payrolldiensten B.V. Kerkstraat 39 9285 TA Buitenpost

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden. Fritech Payrolldiensten B.V. Kerkstraat 39 9285 TA Buitenpost Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Fritech Payrolldiensten B.V. Kerkstraat 39 9285 TA Buitenpost Inhoudsopgave Algemeen Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rainbow Business Partner. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden Rainbow Business Partner. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden Rainbow Business Partner voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht

Nadere informatie

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het Dubbel U B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Artikel 1: Opzet van de overeenkomst 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Hello Uitzendbureau Kamer van Koophandelnummer 58 21 88 58 te Groningen 1 Inhoudsopgave Deel A Van toepassingsverklaring aanvullende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van FlexStar Plus Uitzendbureau De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden

Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Algemene voorwaarden mei 2016

Werken bij Djopzz. Algemene voorwaarden mei 2016 Werken bij Djopzz Algemene voorwaarden mei 2016 Perfecte match tussen mens en baan Inhoud Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling 4 Artikel 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ALGEMENE VOORWAARDEN 2016 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Detachering

Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Detachering Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Detachering Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden Detachering van M.I.B. Management Services B.V., opererend onder de handelsnaam Suited

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van PayforFlex 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer 4 Artikel 2 Definities 4 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling

Nadere informatie

HV Uitzendwerk. Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

HV Uitzendwerk. Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten HV Uitzendwerk Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers...1 Artikel 1 Werkingssfeer...2 Artikel 2 Definities...2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Uitgave oktober 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Payroll B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Inhoudsopgave ABU Algemene Voorwaarden Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie