Algemene Voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door Payroll-Online U.A., zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Groningen op 13 december 2012, onder aktenummer 12/26.

2 Inhoud Inleiding en toelichting... 3 Artikel 1 Werkingssfeer... 4 Artikel 2 Definities... 4 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling... 4 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid... 5 Artikel 5 Opschortingrecht... 5 Artikel 6 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker... 5 Artikel 7 Werkprocedure medewerkers... 5 Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden... 6 Artikel 9 Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid... 6 Artikel 10 Functie en beloning... 7 Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht... 8 Artikel 12 Arbeidsomstandigheden... 8 Artikel 13 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen... 8 Artikel 14 Aansprakelijkheid van de inlener... 8 Artikel 15 Inlenerstarief... 9 Artikel 16 Bijzondere minimale betalingsverplichting... 9 Artikel 17 Facturatie... 9 Artikel 18 Betaling en gevolg van wanbetaling... 9 Artikel 19 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid Artikel 20 Geheimhouding Artikel 21 Verificatie en bewaarplicht van de inlener Artikel 22 Geschillen Artikel 23 Slotbepaling /10

3 Inleiding en toelichting Voor een goed begrip van de verhoudingen tussen de verschillende partijen is het van belang een algemene uitleg te geven over deze algemene voorwaarden Payroll-Online Payroll-Online houdt zich bezig met drie soorten opdrachtgevers: Intermediairs in de arbeidsmarkt waarvoor Payroll-Online de volledige BackOffice verzorgt. Grote bedrijven (inleners) die over een eigen uitzendbureau willen beschikken. ZZP ers en hun opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de eerste twee soorten opdrachtgevers. Grote bedrijven worden in deze voorwaarden inleners genoemd. Voor ZZP ers en hun opdrachtgevers gelden andere voorwaarden. Uitzenden/Payrollen Payroll-Online is juridisch werkgever van de medewerkers: uitzendkrachten en payrollmedewerkers. Het verschil tussen een uitzendkracht en een payrollmedewerker wordt bepaald door degene die de selectie van de medewerker heeft gedaan. Bij een uitzendkracht geschiedt de werving & selectie door de intermediair; bij een payrollmedewerker heeft de inlener de medewerker zelf geworven en geselecteerd. Tussen de medewerker en Payroll-Online bestaat, zoals de wet dat noemt, een uitzendovereenkomst. Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de medewerker door Payroll-Online ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om onder leiding en toezicht van deze inlener werkzaamheden te gaan verrichten. De medewerker is dus formeel in dienst van het Payroll-Online. Tussen de medewerker en Payroll-Online zal een uitzendovereenkomst afgesloten worden overeenkomstig óf de CAO voor Werknemers van Payroll Ondernemingen (VPO), óf de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) óf de CAO van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Welke uitzend-cao van toepassing is, wordt bepaald door de intermediair of de inlener. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan met of zonder uitzendbeding. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding betekent dat het einde van de opdracht automatisch het einde van de overeenkomst tussen de medewerker en Payroll- Online is. We spreken dan over uitzenden. Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding betekent dat het einde van de uitzending niet automatisch het einde van de overeenkomst tussen de medewerker en Payroll-Online is. Doorgaans wordt dan gesproken over detachering. De gedetacheerde medewerker heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. De taken van Payroll-Online Faciliteren intermediairs en grote inleners die over een eigen uitzendbureau willen beschikken. Vormgeven van het juridisch werkgeverschap van de medewerkers die bij inleners van de intermediair werkzaam zijn. De facturatie aan de inlener. De incasso bij de inlener. Salarisbetalingen. Loonaangiften en afdrachten aan de Belastingdienst. Pensioenaangifte en afdrachten. Ziek- en herstelmeldingen en verzuimbegeleiding op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Tussen Payroll-Online en de intermediair zal een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten met daarin onder andere de gemaakte afspraken omtrent de verdeling van de werkzaamheden en de vergoeding hiervoor. Deze algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing, voor zover de bepalingen betrekking kunnen hebben op de relatie tussen Payroll-Online en de intermediair. Tussen Payroll-Online en de inlener zal een overeenkomst van opdracht worden afgesloten op basis waarvan een medewerker door Payroll-Online aan de inlener ter beschikking wordt gesteld. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere arbeidsomvang, de duur van de opdracht en het tarief. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing. 3/10

4 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Payroll-Online voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van medewerkers aan intermediairs dan wel inleners. 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van intermediair of inlener zijn niet van toepassing. 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. Artikel 2 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Payroll-Online: de coöperatieve vereniging Payroll-Online U.A. (handelsregister KvK onder nummer ) die medewerkers dan wel payrollkrachten aan inleners ter beschikking stelt op basis van een overeenkomst. 2. Medewerker: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendcontract als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek (BW) is aangegaan met Payroll-Online teneinde arbeid te verrichten voor een inlener onder leiding en toezicht van die opdrachtgever. Onder medewerker wordt zowel verstaan de payrollkracht als de uitzendkracht tenzij in deze voorwaarden uitdrukkelijk een uitzondering wordt gemaakt voor één van deze medewerkers. 3. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een medewerker werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht, als bedoeld in lid 5 van dit artikel, laat uitvoeren. 4. Intermediair: iedere natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van Payroll-Online verkoopt in het kader van een geldige samenwerkingsovereenkomst met Payroll-Online.. 5. Opdracht: de overeenkomst tussen een inlener en Payroll-Online op grond waarvan een enkele medewerker, bedoeld als in lid 2 van dit artikel, door Payroll-Online aan de inlener ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van de inlener werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het inlenerstarief. 6. Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tussen een intermediair en Payroll-Online op basis waarvan de intermediair de diensten van Payroll-Online verkoopt aan inleners. 7. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een medewerker aan een inlener in het kader van een opdracht. 8. Arbeidsovereenkomst: de uitzendovereenkomst tussen Payroll-Online en een medewerker op grond waarvan de medewerker aan de inlener ter beschikking wordt gesteld. De arbeidsovereenkomst kan met of zonder uitzendbeding zijn en kan met of zonder uitsluiting loondoorbetaling zijn. De intermediair of de inlener bepaalt welke uitzend-cao (CAO) van toepassing is. 9. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen het Payroll-Online en de uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de medewerker door Payroll-Online aan de inlener op verzoek van de inlener ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW). 10. Inlenerstarief: het door de inlener aan Payroll-Online verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, onkostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld in de opdracht. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. 3. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen de inlener en Payroll-Online. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging alleen mogelijk met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. 4. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen de inlener en Payroll-Online. 5. Uitzendovereenkomsten tussen Payroll-Online en een medewerker komen pas tot stand indien zowel de inlener als Payroll-Online hiermee ingestemd hebben en deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. 6. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, de andere partij geliquideerd is, de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Indien Payroll-Online de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de inlener, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de inlener besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Payroll- Online voor de schade die de inlener dan wel de intermediair dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Payroll-Online onmiddellijk opeisbaar zijn. 7. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de inlener houdt in het verzoek van de inlener aan Payroll-Online om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. 8. Indien tussen de uitzendkracht en Payroll-Online het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de medewerker op verzoek van de inlener op het moment dat de medewerker meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de inlener geacht dit verzoek te hebben gedaan. De inlener zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Payroll-Online bevestigen. 4/10

5 9. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Payroll-Online de medewerker niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Payroll-Online en de medewerker is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde inlener. Payroll-Online schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de inlener en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de inlener dan wel intermediair hierdoor lijdt. 10. Bij het eindigen van de samenwerkingsovereenkomst zal de inlener alle, in het kader van de tussen partijen nog lopende opdrachten, nog bij Payroll-Online in dienst zijnde medewerkers overnemen en in dienst nemen dan wel er voor zorg dragen dat een derde partij de medewerkers overneemt. Zolang voornoemde overname nog niet heeft plaats gevonden, worden de opdrachten die bij het eindigen van de samenwerkingsovereenkomst nog niet zijn geëindigd, onveranderd voortgezet tegen de voor die opdrachten overeengekomen condities, derhalve inclusief de bepalingen uit deze overeenkomst, tot het moment dat die opdrachten rechtsgeldig zijn geëindigd. Alle eventuele schade die Payroll-Online lijdt als gevolg van het beëindigen van de opdracht zijn voor rekening van de inlener. Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 1. Payroll-Online is niet verplicht om, gedurende de looptijd van een opdracht een vervangende medewerker aan te bieden indien, om welke reden dan ook, de oorspronkelijke medewerker niet meer ter beschikking gesteld kan worden aan de inlener. 2. Payroll-Online schiet niet toerekenbaar tekort jegens de inlener en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de inlener, indien Payroll-Online om welke reden dan ook een (vervangende) medewerker niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de inlener ter beschikking kan stellen. Artikel 5 Opschortingrecht 1. De inlener is niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien aan de volgende cumulatieve eisen wordt voldaan: 2.1 dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd; én 2.2 de inlener aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de medewerker niet te werk kan worden gesteld; én 2.3 Payroll-Online jegens de medewerker een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht op grond van de toegepaste CAO. De inlener is voor de duur van de opschorting het inlenerstarief niet verschuldigd. 3. Indien de inlener niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de inlener tijdelijk geen werk heeft voor de medewerker of de medewerker niet te werk kan stellen, is de inlener gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Payroll-Online het inlenerstarief te voldoen over het per periode (week, vier weken, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Artikel 6 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker Indien de inlener met een medewerker een rechtstreeks dienstverband wil aangaan gelden de volgende bepalingen: 1. Het is de inlener toegestaan een rechtstreekse arbeidsverhouding met de medewerker aan te gaan nadat deze 520 uur via Payroll-Online bij de inlener heeft gewerkt. De inlener dient dit twee weken, voordat de inlener de medewerker in dienst neemt, schriftelijk aan Payroll-Online mee te delen. 2. Indien de inlener eerder dan de genoemde termijn in lid 1 van dit artikel een rechtstreeks dienstverband wenst aan te gaan met een medewerker is de inlener aan Payroll-Online een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het laatst geldende inlenerstarief over 520 uur minus het aantal gewerkte uren bij deze inlener via Payroll- Online. Artikel 7 Werkprocedure medewerkers 1. De inlener (of intermediair indien zo afgesproken) meldt online de medewerker aan bij Payroll-Online door middel van het correct invullen en uploaden van de noodzakelijke gegevens en documenten (intermediair) of het online invoeren van de benodigde gegevens (inlener en/of intermediair). De aanmelding dient uiterlijk een dag voor de beoogde ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst door Payroll-Online ontvangen te zijn. Indien Payroll-Online in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de inlener/intermediair met een medewerker met terugwerkende kracht (d.w.z. de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst ligt vóór de datum van aanmelding van de medewerker) een arbeidsovereenkomst aangaat, zal de inlener alle door Payroll-Online geleden en/of te lijden schade, waaronder, doch niet beperkt tot door de Belastingdienst opgelegde boetes, als gevolg van de late aanmelding van de medewerker aan het Payroll-Online vergoeden. 2. Payroll-Online behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanmelding niet in behandeling te nemen (en dus geen arbeidsovereenkomst met de medewerker aan te gaan). Met het online aanmelden ontstaat nog geen arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en Payroll-Online. De arbeidsovereenkomst komt pas tot stand nadat Payroll-Online dit bevestigd heeft door middel van de bevestiging van uitzending of detachering. 3. De inlener zorgt ervoor dat Payroll-Online voordat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan volledig geïnformeerd is over het arbeidsverleden van de medewerker bij de inlener. Verstrekt de inlener en/of intermediair 5/10

6 onjuiste en/of onvolledige informatie over het arbeidsverleden van de medewerker, dan zal de inlener/intermediair alle door Payroll-Online geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan Payroll-Online vergoeden. Onder schade kan worden verstaan, maar wordt niet uitsluitend verstaan, eventuele betaalde ontslagvergoedingen en doorbetaald loon terwijl er niet wordt gewerkt door de medewerker en doorbetaald loon tijdens ziekte. 4. De inlener dan wel intermediair zorgt ervoor dat Payroll-Online een volledig overzicht krijgt van het verzuimverleden van de medewerker. 5. De intermediair dan wel de inlener is gehouden de verplichtingen uit de Wet Vreemdelingen na te leven en de identiteit van de medewerker vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument in het kader van de identificatieplicht. Dit houdt het volgende in: 5.1. De intermediair dan wel de inlener verplicht is het originele identiteitsbewijs van iedere medewerker te controleren op echtheid en geldigheid, uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden aanvangen De intermediair dan wel de inlener is verplicht een kopie van het identiteitsbewijs van iedere medewerker in zijn eigen administratie op te nemen en een duidelijk leesbare kopie aan Payroll-Online te verstrekken De inlener is verplicht er dagelijks op toe te zien dat de persoon die de werkzaamheden verricht daadwerkelijk de persoon is waarvan door hem de identiteit is vastgesteld. 6. De inlener mag onder geen enkel beding een medewerker laten beginnen met de werkzaamheden indien: 6.1. Payroll-Online nog niet de beschikking heeft over een geldige kopie identiteitsbewijs van de betreffende medewerker de inlener vermoedt of met zekerheid vaststelt dat de identiteit van de persoon die de werkzaamheden gaat verrichten niet overeenstemt met de persoon en bijbehorend identiteitsbewijs welke is opgenomen in de administratie van Payroll-Online de inlener vermoedt of met zekerheid vaststelt dat er sprake is van een vals identiteitsbewijs van de betreffende medewerker het identiteitsbewijs niet geldig is de medewerker volgens de dan geldende wetgeving zou moeten beschikken over een tewerkstellingsvergunning, maar deze niet in zijn of haar bezit heeft. 7. Payroll-Online is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de Wet op de Identificatieplicht door de inlener/intermediair, zoals in dit artikel bepaald. De inlener/intermediair is volledig aansprakelijk voor alle financiële en andere mogelijke gevolgen en/of schade welke voortvloeien uit het niet naleven door de inlener/ intermediair van de in dit artikel genoemde verplichtingen en vrijwaart Payroll-Online voor eventuele nadelige (financiële) gevolgen. 8. De inlener staat toe dat Payroll-Online en/of controlerende instanties (onaangekondigde) controles verrichten op het terrein van de inlener in het kader van de naleving van de bepalingen uit dit artikel. 9. Alle operationele procedures zijn vastgelegd in het Handboek Payroll-Online, inclusief de voorwaarden waaronder contracten worden aangeboden. De inhoud van het Handboek Payroll-Online is onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst van opdracht tussen Payroll-Online en de inlener en de samenwerkingsovereenkomst tussen Payroll-Online en de intermediair. 10. Periodiek zal er een update verschijnen van het Handboek Payroll-Online en komen daarmee de vorige versies van rechtswege te vervallen. Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden 1. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de inlener terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De inlener staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. 2. De inlener moet er, indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding en zonder uitsluiting loondoorbetaling, op toezien dat de afgesproken arbeidsomvang, het aantal uren dat de medewerker werkt per periode, niet wordt overschreden. Wordt de medewerker structureel meer uren ingezet dan in de opdracht overeengekomen, dan kan dat ertoe leiden dat de afgesproken arbeidsomvang moet worden uitgebreid. Onder andere zal dit gebeuren op basis van het bepaalde in artikel 7:60 1b BW. In dat geval zal Payroll-Online de met de inlener overeengekomen arbeidsomvang aanpassen en vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt de inlener het inlenerstarief over deze nieuwe arbeidsomvang. Artikel 9 Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid 1. Dit artikel geldt in geval van een arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding. Indien de medewerker als gevolg van ziekte of (langdurige) arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen werken, is de inlener over deze niet gewerkte uren het inlenerstarief verschuldigd, tenzij de inlener heeft gekozen voor een variant waarbij de het inlenerstarief niet verschuldigd is over de niet gewerkte uren bij ziekte of (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Indien voor deze variant is gekozen staat dat vermeld op de bevestiging van detachering. Het aantal ziekte-uren stelt Payroll-Online als volgt vast: 1.1. Payroll-Online gaat uit van het aantal uren dat de medewerker aantoonbaar zou hebben gewerkt als hij niet ziek was geworden. Bijvoorbeeld het aantal uren waarvoor hij is ingeroosterd. Dit zijn de aantoonbare ziekteuren. 6/10

7 1.2. Het kan voorkomen, dat het aantal uren dat de medewerker zou hebben gewerkt als hij niet ziek was geweest niet aantoonbaar is. De inlener betaalt in dat geval het aantal uren van de feitelijke arbeidsomvang. Deze wordt bepaald op het gemiddelde van de in de aan de eerste ziektedag voorafgaande 13 weken feitelijk gewerkte uren, waarbij in dit specifieke geval feestdagen en opgenomen vakantiedaguren ook meetellen als gewerkte uren. Dit valt onder de niet aantoonbare ziekte-uren. 2. Is de medewerker voor langere tijd ziek, dan schakelt Payroll-Online een reïntegratiebedrijf in om de medewerker gedurende zijn ziekte te begeleiden en om de medewerker indien mogelijk weer te reïntegreren. Het reïntegratiebedrijf kan de contact opnemen met de inlener om de mogelijkheden van reïntegratie binnen de organisatie van de inlener te onderzoeken. De inlener is verplicht de reïntegratiebedrijf de daarvoor benodigde informatie te verstrekken. Indien naar het oordeel van het reïntegratiebedrijf reïntegratie is aangepast dan wel ander passend werk bij de inlener tot de mogelijkheden behoort, is de inlener verplicht volledige medewerking aan de reïntegratie te verlenen. Artikel 10 Functie en beloning 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de inlener de omschrijving van de door de medewerker uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de inlener. 2. De beloning van de medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en onkostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit gebeurt aan de hand van de door de inlener/intermediair verstrekte functieomschrijving en de van toepassing zijnde CAO. 3. Onder loon en overige vergoedingen vallen de navolgende componenten uit de beloningsregeling van de inlener: 3.1. Het geldende periodeloon in de schaal De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting te compenseren in geld Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij inlener bepaald Periodieken, hoogte en tijdstip als bij inlener bepaald Netto onkostenvergoedingen, voor zover Payroll-Online deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen, en bruto vergoedingen. 4. De Inlener informeert Payroll-Online tijdig over de componenten als genoemd in lid 3 van dit artikel alsmede de wijzigingen daarin. 5. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet daadwerkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de inlener/intermediair onverwijld aan Payroll-Online de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de medewerker zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving en de toegepaste CAO. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Payroll- Online de beloning van de medewerker én het inlenerstarief dienovereenkomstig. De inlener is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Payroll-Online verschuldigd. 6. De inlener dient met enige regelmaat een functionerings- of coachingsgesprek met de medewerker te voeren. Van deze gesprekken maakt de inlener een online verslag. Deze gegevens zijn online beschikbaar voor de medewerker, de intermediair en Payroll-Online. De inlener dient daarnaast tenminste één keer per jaar of eenmaal tijdens de opdracht als deze korter duurt dan een jaar een beoordeling- of evaluatiegesprek met de medewerker te voeren. De inlener vult online de beoordelingsgegevens in. Ook dit verslag is online beschikbaar voor de medewerker, de intermediair en Payroll-Online. 7. Als er problemen ontstaan tussen de inlener en de medewerker, stelt de inlener/intermediair Payroll-Online hiervan direct op de hoogte. De inlener en Payroll-Online kunnen dan in goed overleg bepalen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Alleen Payroll-Online (als werkgever) mag de medewerker ontslaan of hem een andere maatregel opleggen. Daar zal Payroll-Online uitsluitend toe overgaan op het moment dat zij hiervoor gerechtigd is, op basis van de wet en van rechtspraak. Bovendien moet de reden voor het opleggen van de maatregel voldoende aantoonbaar zijn, dit ter beoordeling van Payroll-Online. Indien de medewerker zodanig handelt of nalaat, dat van de inlener redelijkerwijs niet kan worden verwacht de opdracht te laten voortduren en de arbeidsrelatie tussen de medewerker en Payroll-Online daardoor kan worden beëindigd, kan Payroll-Online de inlener toestemming geven de opdracht voortijdig te beëindigen. Payroll-Online kan aan het verlenen van genoemde toestemming voorwaarden verbinden. Bijvoorbeeld het betalen van een vergoeding die Payroll-Online de medewerker moet uitkeren bij het beëindigen van de arbeidsrelatie. 8. Inlener is verplicht de juiste gegevens van de medewerker te verstrekken aan Payroll-Online. Payroll-Online is niet aansprakelijk voor enige schade en of loonvorderingen wanneer blijkt dat de medewerker op basis van de door inlener verstrekte informatie onjuist is ingeschaald, de verkeerde beloningsregeling wordt toegepast of onvoldoende loon en/of toeslagen heeft ontvangen. De inlener is gehouden tot vergoeding van alle schade die voortvloeit uit het verstrekken van de onjuiste gegevens. 7/10

8 Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht 1. De inlener zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van de leiding of het houden van toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 2. Het is de inlener niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde door te lenen ; d.w.z. aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de inlener ter beschikking stellen van een medewerker aan een (rechts)persoon waarmee de inlener in een groep (concern) is verbonden. 3. De inlener kan de medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Payroll-Online en de medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. 4. Tewerkstelling van de medewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde inlener is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de inlener en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Payroll-Online en de medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 5. De inlener zal aan de medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 6. Payroll-Online is tegenover de inlener niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de inlener, derden dan wel aan de medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de medewerker. 7. Payroll-Online is tegenover de inlener niet aansprakelijk voor verbintenissen die medewerkers zijn aangegaan met, of die voor hen zijn ontstaan, jegens de inlener of derden, al dan niet met toestemming van de inlener of die derden. 8. De inlener vrijwaart Payroll-Online voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Payroll-Online als werkgever van de medewerker direct of indirect terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. 9. De inlener zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Payroll-Online verstrekt de inlener een bewijs van verzekering. Artikel 12 Arbeidsomstandigheden 1. De inlener verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 2. De inlener is jegens de medewerker en Payroll-Online verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 3. De inlener is gehouden om aan de medewerker tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De inlener geeft de medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 4. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de inlener, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De inlener informeert Payroll-Online zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 5. De inlener zal aan de medewerker vergoeden en Payroll-Online vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de inlener en/of Payroll-Online daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de inlener gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen. 6. De inlener zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Payroll-Online verstrekt de inlener een bewijs van verzekering. Artikel 13 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 1. Vakantie en verlof van de medewerkers wordt geregeld conform de wet en de CAO, indien van toepassing. 2. De inlener dient Payroll-Online bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Payroll-Online deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Indien de inlener nalaat om Payroll-Online tijdig te informeren, is de inlener gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Payroll-Online het inlenerstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode. Artikel 14 Aansprakelijkheid van de inlener De inlener die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Payroll-Online (inclusief alle kosten waaronder die van 8/10

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 17 juni 2011 onder aktenummer 11/8. Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Inhoudsopgave ABU Algemene Voorwaarden Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V.

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexpedia B.V., voor zover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Payrolling door Optimum Services

Payrolling door Optimum Services Algemene Voorwaarden Payrolling door Optimum Services Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid www.abvakwerk.nl < 1 > Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Uitgave oktober 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Payroll B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel.

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel. Toelichting op de algemene voorwaarden 1. Algemene toelichting Bijgaand treft u de Algemene Voorwaarden van Forza Personeelsdiensten B.V.. Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in vier delen. Een inleidend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van FlexService Centre BV. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre Holding B.V.. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre Holding B.V.. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Inhoudsopgave Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene voorwaarden 4 Deel A: Inleiding 4 Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling KVK dossiernr 32125087 Algemene Voorwaarden BQ payrolling voor het ter beschikking stellen van flexwerkers Inleiding en toelichting Artikel 1: Werkingssfeer 6 Artikel 2: Definities 6 Artikel 3: De opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 Aanmelden werknemer 2 Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 2

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 -

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 - Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Synergie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Synergie B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5482 TL)

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN III KORTE TOELICHTING OP HOOFDLIJNEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 7 1. UITVOEREN VAN DE OPDRACHT 7 2.

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brainfish

Algemene voorwaarden Brainfish Algemene voorwaarden Brainfish Geldig vanaf 1 januari 2014 www.brainfish.nl 1 Dit document bevat de tekst van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. ALGEMEEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan. 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT Index Artikel Omschrijving 1. Toepasselijkheid 2. Definities 3. Vrijblijvendheid offertes 4. Duur van de opdracht 5. Opzegging opdracht 6. Einde van de opdracht 7. Einde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel. Inhoud. Vrijblijvendheid offertes

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel. Inhoud. Vrijblijvendheid offertes Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Personeel Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 3G PAYROLL B.V. w.3gpayroll.nl. Gewoon Goed Geregeld

ALGEMENE VOORWAARDEN 3G PAYROLL B.V. w.3gpayroll.nl. Gewoon Goed Geregeld ALGEMENE VOORWAARDEN 3G B.V. w.3gpayroll.nl Gewoon Goed Geregeld ALGEMENE VOORWAARDEN 3G B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie