Algemene Voorwaarden OSG Personeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden OSG Personeel"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden OSG Personeel

2 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 22 Definities Werkingssfeer Duur en beëindiging Opdracht Werkwi jze Payrolling Werkwijze Uitzending Arbeidsduur en werktijden Functie en beloning Goede uitoefening van leiding en toezicht Arbeidsomstandigheden Aansprakelijkheid Opdrachtgever Opdrachtgevertarief Bijzondere minimale betalingsverplichtingen Betaling Facturatie Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Arbeidskracht Identificatie en Persoonsgegevens van de Arbeidskracht Verstrekkingen Geheimhouding Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie Medezeggenschap Slotbepaling Algemene Voorwaarden OSG Personeel, juli 2013 pagina 1/ 10

3 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: OSG Personeel 2. Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Opdrachtnemer werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever onder diens leiding en toezicht. 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van Opdrachtnemer Arbeidskrachten werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een Opdracht laat uitvoeren. 4. Opdracht: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan een Arbeidskracht via Uitzending of Payrolling door Opdrachtnemer, onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten. 5. Payrolling: de Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten, die door Opdrachtgever zelf zijn geworven en geselecteerd, ter uitvoering van werkzaamheden bij Opdrachtgever en onder toezicht en leiding van Opdrachtgever. 6. Uitzending:de Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten, die door Opdrachtnemer zijn geworven en geselecteerd, ter uitvoering van werkzaamheden bij Opdrachtgever en onder toezicht en leiding van Opdrachtgever. 7. Terbeschikkingstelling: de feitelijke tewerkstelling van een Arbeidskracht bij Opdrachtgever in het kader van een Opdracht. 8. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Arbeidskracht en/of in de CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Arbeidskracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW). 9. CAO voor Uitzendkrachten: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds. 10. Opdrachtgevertarief: Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. 11. Mantelovereenkomst: de overkoepelende overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waaronder Opdrachten vallen. 12. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van Stichting Onderwijs Service Groep. Artikel 2 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Opdrachtnemer op basis waarvan Arbeidskrachten door tussenkomst van Opdrachtnemer werkzaamheden verrichten of gaan verrichten ten behoeve van Opdrachtgever. 2. Indien en voor zover deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, gaan deze algemene voorwaarden voor. 3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van 4. toepassing. 5. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht 1. De opzegtermijn voor een Opdracht voor onbepaalde tijd bedraagt 15 kalenderdagen. Een Opdracht voor bepaalde tijd of bepaalbare tijd eindigt van rechtswege per de overeengekomen einddatum of omstandigheid. 2. Een Opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd. Algemene Voorwaarden OSG Personeel, juli 2013 pagina 2/ 10

4 3. Beëindiging van de Opdracht betekent het einde van een Terbeschikkingstelling. 4. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst beëindigt op grond van artikel 5.2 of 5.3 van de Algemene Voorwaarden, ligt in de gedraging van Opdrachtgever, waarop die beëindiging is gebaseerd, het verzoek van Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade die Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. 5. Beëindiging van de Opdracht door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om een lopende Terbeschikkingstelling te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden. 6. Indien tussen de Arbeidskracht en Opdrachtnemer een Uitzendbeding is overeengekomen, eindigt de Terbeschikkingstelling op verzoek van Opdrachtgever op het moment dat de Arbeidskracht meldt dat hij wegens ziekte niet in staat is de arbeid te verrichten. Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Opdrachtnemer bevestigen. 7. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Opdrachtnemer de Arbeidskracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtnemer en de Arbeidskracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Opdrachtnemer schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt. Artikel 4 Werkwijze payrolling 1. Opdrachtgever selecteert de te werk te stellen Arbeidskracht. 2. Opdrachtnemer bepaalt of met de door opdrachtgever geselecteerde Arbeidskracht een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, indien Opdrachtgever de Arbeidskracht tewerkstelt voordat Opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst is aangegaan met die Arbeidskracht. 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Arbeidskracht die niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever. 4. Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van de Arbeidskracht, een door de Arbeidskracht ondertekende verklaring, waaruit blijkt dat en door wie de identiteit van de Arbeidskracht is gecontroleerd, alsmede, indien van toepassing, een kopie van de tewerkstellingsvergunning. 5. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe dat de identificatieprocedure steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. Artikel 5 Werkwijze uitzenden 1. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer voor aanvang van de Opdracht een omschrijving van de functie, functie-eisen,werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Opdracht. 2. Opdrachtnemer bepaalt aan de hand van de verstrekte informatie, welke Arbeidskracht zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Arbeidskracht af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde Arbeidskracht geen doorgang vindt. 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om gedurende de looptijd van de Opdracht de ter beschikking gestelde Arbeidskracht te vervangen door een andere Arbeidskracht. 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever indien Terbeschikkingstelling van een Arbeidskracht, om welke reden dan ook, niet mogelijk is of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn mogelijk is. 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Arbeidskracht die niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer bij de selectie. Algemene Voorwaarden OSG Personeel, juli 2013 pagina 3/ 10

5 Artikel 6 Arbeidsduur en werktijden 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Arbeidskracht bij Opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Arbeidskracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren. Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Arbeidskracht voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet er op toe dat de Arbeidskracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. 2. Vakantie en verlof van de Arbeidskracht worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten. In beginsel worden de vakantiedagen in schoolvakanties opgenomen. 3. Indien Opdrachtnemer de verlofregistratie van Arbeidskracht bijhoudt, heeft Opdrachtgever ook toegang tot die gegevens. Artikel 7 Functie en beloning 1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Arbeidskracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever. 2. De beloning van de Arbeidskracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en onkostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op de arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en diens werknemers met inachtneming van de van toepassing zijnde de wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving. 3. Indien de Arbeidskracht door een functiewijziging, aanspraak maakt op een hogere beloning, is Opdrachtnemer bevoegd het Opdrachtgevertarief dienovereenkomstig te verhogen en is Opdrachtgever het aangepaste tarief met onmiddellijke ingang verschuldigd. 4. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voor aanvang van de Opdracht voorzien van informatie over de beloning als bedoeld in lid 2. Gedurende de looptijd van de Opdracht zal Opdrachtgever Opdrachtnemer voorts direct bij het bekend worden voorzien van informatie over de hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhogingen. 5. Overwerk, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op de arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en diens werknemers, wordt aan Opdrachtgever doorberekend. Artikel 8 Goede uitoefening van leiding en toezicht 1. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Arbeidskracht op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. 3. Opdrachtgever kan de Arbeidskracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht, Algemene Voorwaarden en deze algemene voorwaarden bepaalde, indien Opdrachtnemer en de Arbeidskracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. 4. Tewerkstelling van de Arbeidskracht in het buitenland is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer en de Arbeidskracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 5. Opdrachtgever zal aan de Arbeidskracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. Algemene Voorwaarden OSG Personeel, juli 2013 pagina 4/ 10

6 6. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan Opdrachtgever, derden dan wel aan de Arbeidskracht zelf die voortvloeien uit enig doen of nalaten van de Arbeidskracht. 7. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Arbeidskrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden. 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de Opdrachtnemer als werkgever van de Arbeidskracht - direct of indirect ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. 9. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering. Artikel 9 Arbeidsomstandigheden 1. Opdrachtgever is jegens de Arbeidskracht en Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en arbeidsomstandigheden. 2. Opdrachtgever verstrekt aan de Arbeidskracht en aan Opdrachtnemer tijdig uiterlijk een werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie over de vereiste beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Arbeidskracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 3. Indien de Arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en onverwijld zorg dragen voor schriftelijke rapportage. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wei beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 4. Opdrachtgever zal aan de Arbeidskracht vergoeden - en Opdrachtnemer vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Arbeidskracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek, dan wel op enige andere grond. 5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen. 6. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering. Artikel 10 Aansprakelijkheid opdrachtgever Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Algemene Voorwaarden, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Opdrachtnemer (inclusief alle kosten, waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Opdrachtnemer zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Opdrachtnemer eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in de Algemene Voorwaarden of deze Aanvullende Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Algemene Voorwaarden OSG Personeel, juli 2013 pagina 5/ 10

7 Artikel 11 Opdrachtgevertarief 1. Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde Opdrachtgevertarief wordt berekend over de uren waarop Opdrachtnemer op grond van de Opdracht aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de Arbeidskracht werkelijk gewerkte uren. Het Opdrachtgevertarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Opdrachtnemer verschuldigd is aan de Arbeidskracht. Over het Opdrachtgevertarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht. 2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 9 van deze algemene voorwaarden de beloning van de Arbeidskracht moet worden aangepast, stelt Opdrachtnemer die beloning en het Opdrachtgevertarief opnieuw vast op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. 3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is Opdrachtnemer in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgevertarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van: wijziging van de in de CAO voor Uitzendkrachten of een andere toepasselijke CAO geregelde lonen; wijzigingen in of tengevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten, een andere toepasselijke CAO of verbindend voorschrift; een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO voor Uitzendkrachten, een andere toepasselijk CAO, en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving. 4. Indien Opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgevertarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. 5. Iedere aanpassing van het Opdrachtgevertarief wordt door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan Opdrachtgever de beloning en/of het Opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, is Opdrachtnemer gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Opdrachtgevertarief op het juiste niveau te brengen. Opdrachtnemer kan tevens hetgeen Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Opdrachtnemer zijn gemaakt, aan Opdrachtgever in rekening brengen. Artikel 12 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen Onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, is Opdrachtgever ten minste gehouden aan Opdrachtnemer per oproep te betalen het Opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, indien: 1. de Arbeidskracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van arbeid, maar door Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld die arbeid aan te vangen; of 2. ingevolge de Opdracht de omvang van de arbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd of de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd. Artikel 13 Betalingen 1. Uitsluitend betalingen aan Opdrachtnemer of aan een door de Opdrachtnemer schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan Arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan Arbeidskrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Opdrachtgever kan in overleg met Opdrachtnemer er voor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheid van automatische incasso. Algemene Voorwaarden OSG Personeel, juli 2013 pagina 6/ 10

8 Artikel 14 Facturatie 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en hetgeen in de Opdracht, overeenkomst en/of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. 2. Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en ziet er op toe dat de daarin opgenomen gegevens van de Arbeidskracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Arbeidskracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren, de overige uren waarover in gevolge de opdracht en voorwaarden het Opdrachtgevertarief is verschuldigd, eventuele toeslagen en gemaakte onkosten. 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer aansluitend aan de door de Arbeidskracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Opdrachtnemer wordt verstrekt. 4. Alvorens Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de Arbeidskracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Arbeidskracht de daarin vermelde gegevens betwist, is Opdrachtnemer gerechtigd de uren en kosten vast te stellen conform de opgave van de Arbeidskracht, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. 5. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Arbeidskracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. 6. Bij verschil tussen het door de Arbeidskracht bij Opdrachtnemer ingeleverde declaratieformulier en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de 7. Arbeidskracht bij Opdrachtnemer ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door Opdrachtgever. Artikel 15 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een arbeidskracht 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Arbeidskracht verstaan: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de Arbeidskracht; het laten ter beschikking stellen van de betreffende Arbeidskracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Opdrachtnemer). 2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Arbeidskracht tevens verstaan: a. de aspirant-arbeidskracht die bij Opdrachtnemer is ingeschreven; b. de (aspirant-)arbeidskracht die is voorgesteld aan Opdrachtgever; c. de Arbeidskracht wiens Terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor i. het aangaan van de arbeidsverhouding met Opdrachtgever is geëindigd. 3. Opdrachtgever brengt Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Arbeidskracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens dat voornemen uit te voeren. 4. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Arbeidskracht, vóórdat die Arbeidskracht - op basis van de Opdracht uren heeft gewerkt, is Opdrachtgever uit hoofde van schadevergoeding ter dekking van gemaakte kosten aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgevertarief over 1000 uren minus de op basis van de Opdracht reeds door die Arbeidskracht gewerkte uren. Het voornoemde bedrag is ineens en onmiddellijk opeisbaar. Artikel 16 Identificatie en Persoonsgegevens van de Arbeidskracht 1. De opdrachtgever dient het originele identificatiedocument en, indien van toepassing, de tewerkstellingsvergunning van de arbeidskracht zorgvuldig te controleren op echtheid en geldigheid. Tevens dient de identiteit van de arbeidskracht gecontroleerd te worden. Ook in het kader van persoonsverwisseling. Vervolgens neemt opdrachtgever een goed leesbare kopie van het identificatiedocument en, indien van toepassing, de Algemene Voorwaarden OSG Personeel, juli 2013 pagina 7/ 10

9 tewerkstellingsvergunning in diens administratie op en stelt opdrachtnemer in het bezit van eveneens een goed leesbare kopie. 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer en incidenteel ook een certificerende instelling van opdrachtnemer, voornoemde procedure steekproefsgewijze op locatie van de opdrachtgever controleert. 3. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Arbeidskracht, die voor en gedurende de opdracht door Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. 4. Opdrachtgever zal de Arbeidskracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt. Artikel 17 Verstrekkingen 1. Indien sprake is van een omstandigheid die van invloed kan zijn op de loonaangifte van de Arbeidskracht is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het moment dat die omstandigheid zich voordoet, hiervan op de hoogte te stellen. Op basis van deze melding zal Opdrachtnemer de fiscale inhoudingen en afdrachten verrichten. Het betreft een geldelijk voordeel of een op geld waardeerbaar voordeel dat rechtstreeks door Opdrachtgever aan de Arbeidskracht wordt verstrekt, zoals een telefoon, computer, kostenvergoedingen, boven het fiscaal toegestane onbelaste bedrag. 2. Indien een auto ter beschikking wordt gesteld aan een Arbeidskracht zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het ter besschikking stelling van de auto, een melding doen van alle relevante gegevens aan Opdrachtnemer. 3. Alle schade die Opdrachtnemer lijdt ten gevolge van het nalaten van de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichting zal Opdrachtnemer in rekening brengen bij Opdrachtgever. Artikel 18 Geheimhouding 1. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever de Arbeidskracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Arbeidskracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 2. Het staat Opdrachtgever vrij om de Arbeidskracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Arbeidskracht. 3. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn tijdens en na beëindiging van de Opdracht verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de Opdracht ter kennis is gekomen. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden. Artikel 19 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever 1. Opdrachtgever aan wie door Opdrachtnemer een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel15 van deze wet, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift Algemene Voorwaarden OSG Personeel, juli 2013 pagina 8/ 10

10 van het document op in zijn administratie. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd. 2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Opdrachtnemer steekproefsgewijze controle op identiteitsvaststelling van haar medewerkers op locatie van Opdrachtgever uit kan voeren. 3. Opdrachtgever staat toe dat ook de inspectie-instelling van Opdrachtnemer, waarvoor zij de feitelijke identiteitsvaststelling verricht, deze procedure steekproefsgewijs op locatie bij haar controleert. 4. Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat Opdrachtgever steekproefsgewijze de procedure van controle op identiteitsvaststelling van haar medewerkers op locatie van Opdrachtnemer uit kan voeren. 5. Opdrachtnemer staat toe dat ook de inspectie-instelling van de Opdrachtgever, waarvoor zij de feitelijke identiteitsvaststelling verricht, deze procedure steekproefsgewijs op locatie bij haar controleert. Artikel 20 Voorkoming van ontoelaatbare discriminiatie Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Opdrachtnemer worden meegewogen. Artikel 21 Medezeggenschap 1. Opdrachtgever is gehouden om de Arbeidskracht die lid is van de ondernemingsraad van Opdrachtnemer of van de ondernemingsraad van Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. 2. Indien de Arbeidskracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is Opdrachtgever het Opdrachtgevertarief ook verschuldigd over de uren waarin de Arbeidskracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap. Artikel 22 Slotbepaling Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. Algemene Voorwaarden OSG Personeel, juli 2013 pagina 9/ 10

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden Jans B.V. Werkt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten volgens de algemene voorwaarden van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. (ABU) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ABU-Directiepost nr. 05/1749 DP, 2 november 2005-1 - Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Werkingssfeer Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 INNAX personeelsvoorziening b.v. Veenendaal Ede Wageningen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Hello Uitzendbureau Kamer van Koophandelnummer 58 21 88 58 te Groningen 1 Inhoudsopgave Deel A Van toepassingsverklaring aanvullende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Artikel 1 : Werkingssfeer Artikel 2 : Definities Artikel 3 : De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 : Opschortingrecht Artikel 5 : Arbeidsduur en werktijden

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden

ABU Algemene Voorwaarden ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006 De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder akte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007. Modele NP

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007. Modele NP Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007 Modele NP Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant

Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant 1 Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling 2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FlexExpert

Algemene Voorwaarden FlexExpert Algemene Voorwaarden FlexExpert De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Groningen op 18 december 2012,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden Flexpoint Easymatch BV Versie 2013.1-1 - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll

Nadere informatie

Inhoud. Algemene Voorwaarden ABU... 2

Inhoud. Algemene Voorwaarden ABU... 2 Inhoud Algemene Voorwaarden ABU... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Definities... 2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling... 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid... 4 Artikel

Nadere informatie

FlexExpert Logistiek

FlexExpert Logistiek LOGISTIEK Algemene Voorwaarden FlexExpert Logistiek De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert Logistiek bv, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl Algemene voorwaarden Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri www.abvakwerk.nl < 1 > Algemene Voorwaarden AB Vakwerk Voor het ter beschikking stellen van medewerkers Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten Algemene voorwaarden ProfiWork-Personeelsdiensten Artikel 1 Werkingssfeer 1. ` Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProfiWork Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Gedeponeerd bij voorwaarden.net Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011 Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Geldig vanaf 1 december 2011 Afif Finance kan uw behoefte aan tijdelijke ondersteuning invullen door middel van een ZZP constructie. Deze ZZP'er (in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Personeelsdiensten Algemene voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Personeelsdiensten 1 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Algemene voorwaarden mei 2016

Werken bij Djopzz. Algemene voorwaarden mei 2016 Werken bij Djopzz Algemene voorwaarden mei 2016 Perfecte match tussen mens en baan Inhoud Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling 4 Artikel 4

Nadere informatie

Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden

Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14

Nadere informatie

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingrecht Artikel 6 Werkprocedure Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV

Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV Geldig vanaf 1 oktober 2014 Algemene Voorwaarden per 1 oktober 2014 1 Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV geldig vanaf 1 oktober 2014 2 Leeswijzer Dit document

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2013

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden

Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden Breinstein Detachering B.V. Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Dubbel U B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Artikel 1. Opzet van de overeenkomst 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

HV Uitzendwerk. Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

HV Uitzendwerk. Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten HV Uitzendwerk Algemene leveringsvoorwaarden (ABU) voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2017

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie januari 2017 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie januari 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Baneninhetgroen.nl is een handelsnaam van Baanadvies.nu B.V. Hoofdvestiging: Nijverheidsweg 28A, 3341LJ Hendrik-Ido-Ambacht KVK: 60518820 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel

Nadere informatie

Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Algemene Voorwaarden Flexpoint Diensten Groep B.V. versie 2014.1

Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Algemene Voorwaarden Flexpoint Diensten Groep B.V. versie 2014.1 Zeg wat je doet en doe wat je zegt Algemene Voorwaarden Flexpoint Diensten Groep B.V. versie 2014.1 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Flexwerkers Inhoudsopgave Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Werkingssfeer Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van. Allure Uitzendbureau B.V. voor het. ter beschikking stellen van. uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de

Algemene Voorwaarden van. Allure Uitzendbureau B.V. voor het. ter beschikking stellen van. uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de Algemene Voorwaarden van Allure Uitzendbureau B.V. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht op 25 november

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V.

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V. Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van de algemene voorwaarden van Select2Connect B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling

Nadere informatie

OrangeJobs B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

OrangeJobs B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten OrangeJobs B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. Aanvullende Voorwaarden Buro de Werkstudent B.V. Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Buro de Werkstudent

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013 Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie geldig vanaf 15 oktober 2013 www.vendrigprojectrealisatie.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden-Nederland onder nummer 55934374.

Nadere informatie

Flexstad B.V Uitzenden & Detachering Inhouse Service Werving en Selectie Payroll

Flexstad B.V Uitzenden & Detachering Inhouse Service Werving en Selectie Payroll Algemene Voorwaarden Flexstad B.V. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van: 1. Flex-Worx Holding b.v. 2. Flex-Worx! c.s Uitzendbureau b.v. 3. Greenflex Personeelsdiensten b.v. Hierna kort te noemen Flex-Worx! c.s. Een en ander al dan niet voor het ter

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden - Werk en Vakmanschap Personeels B.V.

Aanvullende Algemene Voorwaarden - Werk en Vakmanschap Personeels B.V. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009

Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009 Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 Vrijblijvende offertes Artikel 4 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. dnm Interim BV Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden. Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden. Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het ter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht

Nadere informatie

Samen in de Zorg Algemene Voorwaarden

Samen in de Zorg Algemene Voorwaarden Samen in de Zorg Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd 22-03-2006 onder nummer 30180071 bij Handelsregister Kamer van Koophandel Utrecht. Voor het laatst aangepast op 30

Nadere informatie

Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Detachering

Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Detachering Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Detachering Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden Detachering van M.I.B. Management Services B.V., opererend onder de handelsnaam Suited

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BuboFlex B.V. 12

Algemene Voorwaarden van BuboFlex B.V. 12 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De Opdracht en de Terbeschikkingstelling 4 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 5 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V.

Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V. Algemene Voorwaarden ABU CAO en toevoegingen van Select2Connect Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BouwGenius BV

Algemene voorwaarden BouwGenius BV Algemene voorwaarden BouwGenius BV Versie 4/2016 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de uitzendonderneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1 Werkingssfeer

Artikel 1 Werkingssfeer Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten, Uitzenden & detacheren, werving & selectie, reïntegratie, Werken & Leren, Payrolling en Outplacement Artikel 1 Werkingssfeer Deze

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten, Uitzenden & detacheren, werving & selectie, reïntegratie, Werken & Leren, Payrolling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Definities... 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling... 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid... 4 Artikel 5 Opschortingsrecht...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Actief Interim De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rainbow Business Partner. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden Rainbow Business Partner. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden Rainbow Business Partner voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht

Nadere informatie

VersTalent - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

VersTalent - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten VersTalent - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het Dubbel U B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Artikel 1: Opzet van de overeenkomst 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers...1 Artikel 1 Werkingssfeer...2 Artikel 2 Definities...2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling...3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Uitgave Februari voor het ter beschikking stellen van werknemers Abiant. Dat komt goed.

Algemene voorwaarden. Uitgave Februari voor het ter beschikking stellen van werknemers Abiant. Dat komt goed. Algemene voorwaarden Uitgave Februari 2017 voor het ter beschikking stellen van werknemers Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 14 Opdrachtgeverstarief Artikel

Nadere informatie

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 Opzet van de overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Job4ever BV, voor zover een en ander betrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Deel I: Vastgesteld door de ABU Deel II: Supplement A&E uitzendbureau INHOUDSOPGAVE DEEL I: VASTGESTELD DOOR DE ABU Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

DeGraaf Contracting Algemene voorwaarden

DeGraaf Contracting Algemene voorwaarden DeGraaf Contracting Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 2 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN TECHNIFLEX

LEVERINGSVOORWAARDEN TECHNIFLEX LEVERINGSVOORWAARDEN TECHNIFLEX Algemene voorwaarden voor het ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. MF horeca personeelsdiensten. Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 23 januari 2014 onder aktenummer 13/18

Algemene Voorwaarden. MF horeca personeelsdiensten. Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 23 januari 2014 onder aktenummer 13/18 Algemene Voorwaarden MF horeca personeelsdiensten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 23 januari 2014 onder aktenummer 13/18 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer... 3 Artikel 2 Definities...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Uitgave maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Raaak personeel De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Amundsen International Staffing B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Amundsen International Staffing B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Amundsen International Staffing B.V. Artikel 1 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van (uitzendkrachten) Inhoudsopgave. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van (uitzendkrachten) Inhoudsopgave. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van (uitzendkrachten) Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006 051216 Alg. Voorw. Cover E&A 19-12-2005 15:55 Pagina 2 ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten per 1 januari 2006 Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van E&A Logistiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Fydalo Flexwerkers... 1 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Definities... 2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van PayforFlex 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer 4 Artikel 2 Definities 4 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 -

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 - Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Synergie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Synergie B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5482 TL)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden wiertz.com Payroll Limburg - Jurgens Partners Zuid - Wiertz Personeelsdiensten Algemene voorwaarden Sterk in werk Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van Wiertz Groep

Nadere informatie

ENJOB Personeelsdiensten BV Algemene voorwaarden ( versie 20130701.2 )

ENJOB Personeelsdiensten BV Algemene voorwaarden ( versie 20130701.2 ) Algemene Voorwaarden van, voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en overige personele dienstverlening. Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie juli 2015

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Versie juli 2015 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Versie juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

uitzendgroep Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers

uitzendgroep Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers uitzendgroep Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Uitgave juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 14 Opdrachtgeverstarief Artikel 2 Definities Artikel 15

Nadere informatie

Secretaressetotaal. Amsterdamseweg 254 6816 VN Arnhem. Postbus 165 6861 AD Oosterbeek

Secretaressetotaal. Amsterdamseweg 254 6816 VN Arnhem. Postbus 165 6861 AD Oosterbeek Secretaressetotaal Amsterdamseweg 254 6816 VN Arnhem Postbus 165 6861 AD Oosterbeek 026-482 04 33 info@secretaressetotaal.nl www.secretaressetotaal.nl ING 4235081 KvK 09197383 BTW 8207.24.257B01 In dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden. Fritech Payrolldiensten B.V. Kerkstraat 39 9285 TA Buitenpost

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden. Fritech Payrolldiensten B.V. Kerkstraat 39 9285 TA Buitenpost Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Fritech Payrolldiensten B.V. Kerkstraat 39 9285 TA Buitenpost Inhoudsopgave Algemeen Artikel 1 Werkingssfeer 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Main Employ B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Main Employ B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Main Employ B.V. De algemene voorwaarden van Main Employ B.V. bestaan uit de ABU algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en zijn aangevuld met nadere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Bijlage bij opdrachtbevestiging

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Bijlage bij opdrachtbevestiging Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Bijlage bij opdrachtbevestiging Nedereindseweg 15 3438 AA Nieuwegein T 030-962 06 96 E nieuwegein@aene.nl Deel I: Vastgesteld door

Nadere informatie

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 5. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht 6

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 5. Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht 6 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Toepasselijkheid 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Inforcontracting Group B.V. voor het ter beschikkingstellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden van Inforcontracting Group B.V. voor het ter beschikkingstellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden van Inforcontracting Group B.V. voor het ter beschikkingstellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer... 3 Artikel 2 Definities... 3 Artikel 3 De opdracht en de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Per 30 maart 2015

Algemene voorwaarden. Per 30 maart 2015 Algemene voorwaarden Per 30 maart 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Definities... 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling... 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave Pagina Inleiding... 2 Artikel 1. Toepasselijkheid... 3 Artikel 2. Definities... 3 Artikel 3. De opdracht en de terbeschikkingstelling... 4 Artikel 4. Vervanging en beschikbaarheid... 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN I ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN I ALGEMEEN 1.1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van. Deze voorwaarden hebben betrekking op

Nadere informatie