Zorg voor de schepping

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg voor de schepping"

Transcriptie

1 Zorg voor de schepping Plan voor rentmeesterschap in evangeliegemeente Morgenstond Van en verder November 2014 (Versie 1.1) 1

2 Inleiding 1 "De aarde is van God en al wat er in is". Deze tekst uit Psalm 24 leert ons dat de héle schepping Gods eigendom is en ook door Hem in stand gehouden wordt. Tot eer van Hem. Daarom heeft de mens bij het begin van de schepping de roeping gekregen om de aarde te bewerken én te bewaren (Genesis 2:15). Een prachtige opdracht. Tegelijkertijd zien we dat de schepping lijdt. Enerzijds door de vloek die gekomen is vanwege de zonde, anderzijds door zelfzucht en zonden van mensen. Daarom is het evangelie ook zo'n hoopvolle boodschap voor de hele schepping. In zijn brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus dat 'de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen (en dochters) van God'. Mensen zoals jij en ik die Gods koninkrijk op aarde mogen helpen vestigen of ingeschakeld worden voor de komst van het Koninkrijk. Het koninkrijk van God op Aarde vestigen betekent: leven in de wil van God de Vader. Doen wat Hij van ons vraagt. Als we zo leven raakt de hemel nu al de aarde. De opdracht die we hebben gekregen om als rentmeesters voor deze aarde te zorgen, overlapt met de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf, zoals Jezus ons leerde in het grote gebod. Ons handelen hier en nu heeft invloed op de levens van andere mensen ver weg en dichtbij. Daarom willen we, als we werken aan een duurzame levensstijl, ook werken aan goede relaties met onze naaste, ver weg of dichtbij. Hoe wij omgaan en invloed hebben op de samenleving is daarom ook een onderdeel van kerk zijn. We getuigen door wat we doen. De Bijbel heeft veel te vertellen over de manier waarop we mogen omgaan met Gods schepping. In 2011 heeft een aantal enthousiaste leden uit EGM het Projectteam Rentmeesterschap opgericht met als doel bovenstaande uit te werken in een actieplan. In gemeente activiteiten, onderwijs, informatie en facilitaire zaken werken we stapsgewijs toe naar een kerk die met recht goed voor de schepping kan worden genoemd. We hopen elkaar te inspireren tot rentmeester-zijn in onze dagelijkse levensstijl. De oudsten ondersteunen de zoektocht en de plannen. Voorliggend plan is tot stand gekomen in het projectteam, met medewerking en ondersteuning van diverse andere gemeenteleden. Waarvoor hartelijk dank! Projectteam Rentmeesterschap: Marit Goedhart Lonneke de Graaff Aat Hordijk 1 Naar tekst van de website van Pinkstergemeente Morgenstond Gouda,

3 Verklaring zorg voor de Schepping 2 Wij geloven dat: De aarde en al wat er in is aan God toebehoort en Zijn eigendom is (Ps. 24:1) Alles wat God geschapen heeft (lucht, water, aarde, planten, dieren en mensen) in hun oorsprong zeer goed waren (Gen. 1:31) Ieder mens geroepen is om de schepping te bewerken én te bewaren (Gen. 1:28 en Gen. 2:15) De mens door God gesteld is om over de schepping te heersen zoals een goede koning over zijn koninkrijk heerst en zorgt dat het recht gehandhaafd wordt en het alles en iedereen wel gaat. (Ps. 8:6-7) Dat de hele schepping zucht onder de gevolgen van de zonde en die tot op de dag van vandaag merkbaar zijn (Hosea 4:1-3, Romeinen 8) Dat God zijn Zoon in de wereld (kosmos) heeft gezonden omdat Hij van Zijn schepping houdt en haar wil verlossen van de zonde (Joh. 3:16-17) Dat de hele schepping wacht op bevrijding uit de slavernij van de vergankelijkheid en dat Gods kinderen hierin het voortouw mogen nemen door het meebouwen aan Gods Koninkrijk op aarde hier en nu (Rom. 8:19-22) Dat de manier waarop wij omgaan met de schepping een afspiegeling is van Gods gerechtigheid en liefde voor Zijn schepping en dat onze lifestyle een manier van aanbidding is (Amos 5:21-24, Rom. 12:1, Jak. 1:22-24) Vanwege God s opdracht om goede rentmeesters te zijn en met het oog op de huidige wereldwijde milieu-, klimaat-, voedsel- en armoedeproblemen, willen wij: In onze organisatie en activiteiten zoveel mogelijk gebruik maken van goederen en diensten die niet ten koste gaan van het welzijn van mens, dier of natuur. In onze organisatie en activiteiten er voor zorgen voor minimaal verbruik van grondstoffen en zo veel mogelijk hergebruik van grondstoffen. De dialoog zoeken met onze omgeving om verspilling, vervuiling en verarming aan de orde te stellen, ecologische schade tegen te gaan en sociale tegenstellingen te helpen doorbreken. We willen onze leden aanmoedigen om zich bij het bovenstaande aan te sluiten, zich als rentmeesters te gedragen en in hun eigen levensstijl: te oefenen in een levenshouding van verwondering, respect en actieve zorg voor de schepping waarbij we ons telkens afvragen wat het effect van ons handelen is op de ander en de schepping. van harte hun rijkdom te delen met hen die in armoede leven, ook als zij daar zelf soberder door moeten leven. 2 Deze verklaring is gebaseerd op de verklaring van de Morgenstondgemeente Gouda, zoals opgenomen in hun plan voor een duurzaam en rechtvaardig gemeenteleven. 3

4 Rentmeesterschap EGM wil de hierboven geformuleerde uitgangspunten actief vormgeven, in het verlengde van de gemeentevisie. Zo hopen wij op een goede manier invulling te geven aan Gods opdracht rentmeester te zijn op deze aarde. Definitie rentmeesterschap Rentmeesterschap definiëren we als: het beheer over alle middelen die God ons heeft toevertrouwd en waarover we aan Hem, nu en straks, rekenschap dienen af te leggen. We denken dan aan besteding van geld en tijd en aan levensstijl. We streven ernaar deze middelen in te zetten met zorg voor de schepping en alles wat leeft. Bij goed rentmeesterschap past ook het streven naar verbetering. Rentmeesterschap is een breed begrip, waarin de volgende aspecten een plaats hebben: duurzaamheid, gerechtigheid, eerlijk & groen, milieu & sociaal, het goede leven 3. Relatie met de visie van EGM: Discipelschap en rentmeesterschap De gemeentevisie van EGM is opgebouwd rond het motto: Opzien, omzien, uitzien. Rentmeesterschap ofwel het goede leven is een uitwerking van dit motto. Het bevat een relatie met God (opzien), met medegelovigen (omzien) en met de wereld (uitzien). Met de wereld bedoelen we dan de schepping, de mensen, de dieren en de planten, die God zo liefheeft, dat Hij zijn eniggeboren Zoon daarvoor gegeven heeft. Doelen van het projectteam Rentmeesterschap Het projectteam Rentmeesterschap streeft 2 doelen na: 1. Invulling geven aan het rentmeester-zijn bij besteding van gemeentemiddelen. Het projectteam bedenkt wat er in de gemeente kan worden verbeterd, door rekening te houden met de sociale en ecologische belangen. Inbreng en ideeën hiervoor van de gemeenteleden zijn van harte welkom. 2. Stimuleren van het rentmeester-zijn van gemeenteleden persoonlijk. Het projectteam stimuleert de gemeenteleden om ook zelf een rentmeester-leefstijl na te streven door hen te inspireren en informeren. Het Projectteam Rentmeesterschap coördineert de uitvoering van het voorliggende plan en zorgt voor een jaarlijkse actualisatie. Het projectteam zal zich blijven oriënteren op wat aan gedachtegoed (bijv. boeken) wordt ontwikkeld op het thema rentmeesterschap voor zowel de Bijbelse als de praktische kant. We gaan na of we daar als gemeente of als individuele leden mee aan de slag kunnen. 3 Zie ook het boek Het goede Leven van Reinier Sonneveld. 4

5 Actieplan In dit hoofdstuk zetten we de genoemde uitgangspunten om in concrete acties op verschillende niveaus: 1. Gemeente a. Gemeente breed b. Groepen c. Individueel 2. Gebouw & facilitair 3. Samenleving Per deelgebied is aangegeven welke doelen worden nagestreefd, wat prioriteit heeft, wie de eigenaar is, wat eventuele kosten zijn en welk tijdspad voorzien is. De *** in de tekst geven de prioriteit aan. *** is hoge prioriteit en * is lage prioriteit. Het meerjarenplan vormt het kader waarbinnen de komende jaren initiatieven op gebied van rentmeesterschap (goed leven, duurzaamheid, gerechtigheid) in de gemeente vorm kunnen krijgen. We willen benadrukken dat het hier om een plan gaat. Plannen zijn er om in principe uit te voeren, maar mocht er nieuwe inzichten ontstaan, dan kunnen de plannen daarop worden aangepast en verbeterd. Gemeenteleden worden uitgenodigd om met eigen ideeën te komen, om dit plan aan te vullen. Elk (nieuw) initiatief zal apart op zijn waarde en (financiële) haalbaarheid beoordeeld worden, voordat deze zal worden uitgevoerd of opgenomen in een nieuwe versie van dit plan. 5

6 1a Gemeente gemeente breed De gemeente brede initiatieven hebben tot doel EGM leden bekend te maken met de Bijbelse visie op thema s als rentmeesterschap, duurzaamheid en gerechtigheid en de gemeenteleden individueel en gezamenlijk - aan te zetten tot een actieve integratie van die kennis in hun leefstijl. *** EGM aanmelden als groene kerk De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear, waarmee zij stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken elkaar kunnen vinden en stimuleren. EGM wil zich ook als groene kerk aanmelden. Doel: Op (onze Micha-zondag) het bordje Groene Kerk in ontvangst nemen. *** Coördinator duurzaamheid Om een duidelijk signaal aan de gemeente af te geven dat rentmeesterschap een onderwerp is waar EGM aandacht aan wil besteden, wordt een coördinator duurzaamheid aangesteld. Het aanstellen van een coördinator heeft als doel projecten gemeente breed te initiëren, coördineren en begeleiden. Er is een duidelijk gezicht voor alle projecten. Voor de coördinatie wordt een algemeen adres ingesteld (bijv. zodat bij eventuele opvolging de correspondentie niet verloren gaat. Doel: In 2014/2015 de coördinator en mailadres bekend maken in de gemeente. ** Rentmeesterschap digitaal Via de website maken en houden we gemeenteleden enthousiast en brengen we mensen op de hoogte van de acties die we ondernemen op gebied van rentmeesterschap. Ook dit plan wordt op de website geplaatst. Doel: In 2015 Rentmeesterschap zichtbaar op de website van EGM. ** Preken/onderwijs Naast de jaarlijkse Micha zondag zal er nog minimaal één maal per jaar over dit thema gesproken worden. Op deze manier leert de gemeente steeds meer over de connectie van de bijbel met rentmeesterschap, sociale gerechtigheid, zorgen voor schepping en naaste, etc. Doel: In 2014/2015 één zondag spreken over rentmeesterschap en vanaf 2015/2016 twee zondagen spreken over het thema rentmeesterschap. * Moestuintjes bij de kerk Om mensen bekend te maken met het verbouwen van eigen groente kunnen er bij de kerk een paar bakken worden geplaatst waarin groente, fruit en/of kruiden kunnen worden geplant. Een idee is ook om één of meer van de kinder- en jeugdgroepen te betrekken bij het verzorgen van de moestuin. De eigenaar van dit project werkt het idee verder uit en is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de moestuintjes. Een mogelijk knelpunt is de beperkte ruimte rond de kerk Doel: In 2015/2016 onderzoeken of het mogelijk is een moestuintje bij de kerk aan te leggen. * Warme truien zondag Op een nog niet al te koude herfstdag, maar al wel een periode dat de verwarming op zondag aan staat, organiseren we de warme truien zondag. De verwarming gaat 3 graden lager, en iedereen komt in zijn dikke trui naar de kerk. Voor de mensen die hun dikke trui zijn vergeten liggen er sjaals en truien bij de ingang. Hiermee worden we bewust van ons energieverbruik. Doel: Een warme truien zondag organiseren op Micha-zondag, 23 nov

7 *** FAIR EGM organiseert één keer per twee jaar FAIR, wat staat voor Fris Actief Inspirerend Rentmeesterschap. FAIR is een leuke middag met verschillende stands, waar de bezoekers nieuwe ideeën krijgen om goed te doen voor mens en milieu. We inspireren de bezoekers om deze nieuwe ideeën vervolgens ook uit te voeren. De stands worden ingevuld door de gemeenteleden. Te denken valt aan de volgende stands: fair trade proeverij, energiebesparingsadvies, iets met moestuinen, een repair hoek, waar oude of kapotte spullen worden opgeknapt, een kledingcorner met tweedehands kleding en advies, een kinderhoek en meer. De inhoud van FAIR kan per keer wisselen, afhankelijk van de gemeenteleden die willen deelnemen. Doel: Met medewerking van gemeenteleden een nieuwe FAIR organiseren in seizoen 2015/2016 *** Kledingruilbeurs De beste manier om duurzame kleding te kopen is om kleding een tweede kans te geven. Een kledingruilbeurs kan dit stimuleren. Daarnaast staan we op deze manier klaar voor de gemeenteleden met een kleiner budget. Op FAIR 2013 is een kledingruil georganiseerd voor zowel volwassenen als kinderen. De kledinghoek voor volwassenen was succesvol, dus het plan is om op FAIR weer een kledingcorner in te richten. De kinderkledinghoek werd minder goed bezocht bij FAIR, daarom is het idee om twee maal per jaar een losse ruilavond voor kinderkleding te organiseren. Doel: In seizoen 2014/ of 2 keer een avond kinder-kledingruilbeurs organiseren. ** Uitleensysteem boeken Velen van ons hebben boeken in de kast die we niet meer lezen. Voor anderen kunnen deze boeken nog heel interessant zijn. Ons voorstel is om in de Zuiderkerk de mogelijkheid te bieden voor gemeenteleden om hun christelijke boeken en boeken die te maken hebben met rentmeesterschap (duurzaamheid, gerechtigheid) aan te bieden voor anderen. Doel: In 2015 de mogelijkheden onderzoeken van het gratis uitleensysteem van boeken. * Diensten- en spullen-ruil Met een onderling uitleensysteem van spullen en diensten slaan we drie vliegen in één klap. Ten eerste gaat het verspilling van materialen/producten tegen. Ten tweede bieden we ondersteuning aan gemeenteleden met een kleiner budget. En ten derde worden hiermee sociale contacten versterkt. De eigenaar van dit project werkt een praktische manier uit hoe we van elkaar spullen kunnen lenen of diensten kunnen ruilen. Doel: In 2014/2015 iemand bereid vinden om dit project op te pakken of aansluiten bij sociale media 1b Gemeente - Groepen De EGM bestaat uit een grote groep mensen die verschil kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Deze mensen willen we graag allemaal bereiken. Dit kan massaal maar ook door gebruik te maken van groepen, zoals bestaande bijbelstudiekringen of groepen op basis van interesse. Hierdoor hopen we dan mensen persoonlijk betrokken raken bij het onderwerp. *** Ontdekkingsreis Het Goede Leven In 2013 is een groep van 17 mensen gestart met een ontdekkingsreis rondom het boek Het Goede Leven van Reinier Sonneveld. In 5 avonden wordt het boek besproken, worden ervaringen uitgewisseld en worden individueel plannen gemaakt over wat de ideeën uit dit 7

8 boek kunnen betekenen in het dagelijks leven. Op 8 oktober en 26 november 2014 zijn de laatste 2 avonden van deze ontdekkingsreis. Doel: Ontdekkingsreis Het Goede Leven afronden in seizoen 2014/2015. En een nieuwe cursus rond dit thema starten (zie volgend punt). *** Micha cursus Met een Micha Cursus kijk je samen hoe je goed en recht kunt doen, dichtbij en ver weg. Tijdens de cursus overdenk je samen bijbelteksten maar doe je ook individueel of met de andere cursisten opdrachten om je talenten en gaven in kaart te brengen. Zo ontdek je wat je allemaal gekregen hebt en wat je te geven hebt. Doel: In 2015 starten met een kring of ontdekkingsreis rondom de Micha cursus. ** Kringen Een groot deel van de gemeenteleden bezoekt één van de diverse kringen die er zijn binnen EGM. Een manier om veel gemeenteleden te bereiken is daarom via de kringen. Op iedere kring, ongeacht de doelgroep of het onderwerp, kan er op een positieve manier aandacht worden gevraagd voor duurzaamheid. Door studiemateriaal voor minimaal één avond te ontwikkelen kan iedere kring aan de slag met dit thema. Belangrijk is dat het persoonlijk wordt gehouden waardoor elk kring lid actief aan de slag kan met deze onderwerpen. Doel: In seizoen 2014/2015 in overleg met de diaken voor Onderwijs, voorbereiden hoe rentmeesterschap in het kringmateriaal vorm kan krijgen. In seizoen is het onderwerp rentmeesterschap / duurzaamheid beschikbaar voor de kringen. *** Jeugd en jongeren werk Kinderen, tiener- en jeugdwerk vervult een belangrijke rol bij de vorming van jonge mensen. Doel: In seizoen 2014/2015 met de jeugd-leiding overleggen over organiseren van een avond met het thema rentmeesterschap voor de jeugd. * Workshops Duurzaamheid begint bij jezelf. Om soms eens dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan, of juist om eens een geheel ander onderwerp onder de aandacht te brengen, kunnen workshops worden ingezet. Een tweetal voorbeelden van workshops zijn: Vegetarisch kookles Eigen moestuin Deze workshops zijn op basis van inschrijving en met een praktische insteek. Doel: Wellicht voelt een gemeentelid, door dit te lezen, zich geroepen om een leuke workshop rond het thema rentmeesterschap te geven. De projectgroep zal dit van harte ondersteunen en biedt haar hulp aan. 1c Gemeente - Individueel Uiteindelijk willen we graag dat elk gemeentelid zelf aan de slag gaat met rentmeester-zijn. Hieronder staan een aantal ideeën uitgewerkt om de gemeenteleden bewust te laten worden van rentmeesterschap en hun eigen leven hierop aan te passen. ** Tips in nieuwsbrief Door op een laagdrempelige manier het bewustwordingsproces te realiseren is het gebruik maken van de wekelijks nieuwsbrief een perfecte manier om tips mee te geven. Gemeenteleden (en bezoekers) worden op de hoogte gesteld hoe je duurzamer kunt leven. Voorwaarde is dat dit vrij eenvoudige tips zijn zodat het direct toepasbaar is in het persoonlijke leven van de leden. Doel: Vanaf 2015 wordt iedere week één tip in de nieuwsbrief opgenomen. 8

9 *** Rubriek in Kontakt Om het belang van rentmeesterschap te onderschrijven staat er een vaste rubriek in Kontakt waarin rentmeesterschap centraal staat. Doel: In seizoen 2014/2015 staat in elke uitgave van Kontakt een tekst over rentmeesterschap. ** Recept van de maand Om mensen te stimuleren goed te koken, zal er elke maand een recept van de maand worden gepubliceerd. Dit recept bevat één of meerdere van de volgende aspecten: seizoensgroente, biologisch, fair trade, vegetarisch en gezond. Het recept van de maand kan worden verspreid in Kontakt en op Facebook. Tevens willen we op deze manier mensen stimuleren om bij elkaar te eten. Niet een luxe maaltijd, maar juist gewoon een doordeweekse maaltijd. Dit is niet alleen gezelliger, het versterkt sociale contacten en het is ook duurzamer doordat er minder eten wordt weggegooid, er minder gas/elektriciteit wordt verbruikt (in verhouding) en er wordt minder gestookt in één huishouden. Doel: In 2015 wordt er maandelijks een Rentmeester-recept-van-de-maand verspreid. *** 40-dagenkalender Al voor vier achtereenvolgende jaren stimuleert EGM haar gemeenteleden om de 40-dagenkalender van TEAR aan te schaffen. De kalender wordt in de kerk tegen kostprijs aangeboden aan de bezoekers. Deze kalender geeft in de vastentijd voor Pasen elke dag een tip of overdenking over het thema duurzaamheid, gerechtigheid of rentmeesterschap. Doel: In februari 2015 de 40-dagen-kalender aanbieden aan de bezoekers van EGM. *** Het andere groene boekje Op basis van het Andere Groene Boekje van de gemeente Zutphen maken wij ook een exemplaar voor EGM. Hierin staat gedurende acht weken lang een groene uitdaging voor elke dag, rond 8 verschillende thema s. Doel: Op Micha zondag dit boekje ter beschikking stellen. * Groen presentje uitdelen Om bewustwording te stimuleren kan er in samenhang met een andere activiteit, zoals FAIR, Micha-zondag of warme-truien-zondag, een presentje worden uitgedeeld, waardoor de bezoekers thuis worden herinnerd aan rentmeesterschap. Een idee is bijvoorbeeld een 3- minuten zandloper die stimuleert om korter te douchen. Doel: Bij een activiteit waar dit goed op aansluit kunnen we een goedkoop (gratis?) presentje uit te delen ter bewustwording. 2 Gebouw & facilitair We willen niet alleen de gemeenteleden stimuleren duurzamer te leven, maar ook het gebouw zelf, de faciliteiten en verbruiksgoederen verduurzamen. *** Energie besparen Zuiderkerk In 2013 is gestart met het opstellen van een energiebesparingsplan voor de Zuiderkerk. Dit plan omvat verschillende activiteiten gericht op: betere isolatie van het gebouw (energiebesparing-gas), vervangen van oude lampen door LED-lampen (energiebesparingelektriciteit) en zorgen voor betere ventilatie in de kerkzaal (gezondere luchtkwaliteit). Doel: In seizoen 2014/2015 hebben 4 acties prioriteit: isoleren van kerkzaal, beter isolerende lichtkoepels plaatsen, dak van halletje naar benjaminruimte isoleren, betere ventilatie. 9

10 ** Energie besparen Huis van Bewaring (HvB) In 2013 is al begonnen met energiebesparingsmaatregelen, zoals het vervangen van oude lampen door LED-lampen. Net als voor de Zuiderkerk is het plan om ook voor het HvB een energiebesparingsplan op te stellen, waarin structurele plannen worden beschreven. Doel: In seizoen 2015 een energiebesparingsplan opstellen voor het Huis van Bewaring en de eerste stappen hiervan uitvoeren. ** Afval en hergebruik In het verleden werden plastic bekertjes met het grijze afval afgevoerd. Zonde van de waardevolle grondstoffen! In de binnenstad is er slechte / beperkte mogelijkheid tot gescheiden afvalinzameling. Daarom heeft het koffie-team op zich genomen om de plastic bekertjes, die inmiddels gescheiden worden ingezameld, zelf naar een Plastic Hero -bak te brengen voor recycling. Doel: In seizoen het apart inzamelen van plastic bekertjes continueren en bekijken of in het inzamel-en wegbrengsysteem nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. ** Aanschaf verbruiksartikelen De koffie en thee die EGM inkoopt is al FairTrade. Bij de inkoop van andere cateringproducten, verbruiks- en schoonmaakartikelen streeft EGM ernaar om zoveel mogelijk rekening te houden met sociale- en milieuaspecten en hergebruik (bijvoorbeeld via duurzaamheidsstandaarden en keurmerken). Doel: In seizoen wordt overleg gevoerd met degenen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van catering, verbruiks- en schoonmaakartikelen om te bepalen wat hier kan worden verbeterd, bijvoorbeeld milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en biologische Israëlische wijn. * Duurzaam bankieren EGM kan overwegen om over te stappen naar een bank die duurzaam is (ASN e/o Triodos) en waarvan we weten dat het geld belegd wordt in duurzame investeringen. Om hierover een besluit te kunnen nemen zullen allereerst alle voor- en nadelen op een rij worden gezet. Doel: In seizoen de voor- en nadelen van duurzaam bankieren op een rij zetten en de gevolgen van eventuele overstap in kaart brengen. ** Inkoop groene stroom Door de aanschaf van groene stroom en groen gas kan veel fossiele energie worden uitgespaard. Hiermee is het energieverbruik zo goed als klimaatneutraal. Groene stroom en groen gas is in te kopen bij o.a. Greenchoice en Eneco. Om een besluit te kunnen nemen over een eventuele overstap zullen allereerst alle voor- en nadelen op een rij worden gezet. Doel: In seizoen uitzoeken wanneer de eerst mogelijke vervaldatum is om over te kunnen stappen op groene stroom en groen gas. Vervolgens uitzoeken wat de beste en/of goedkoopste aanbieder van groene stroom en gas is. 10

11 3 Samenleving De opdracht die we hebben gekregen om als rentmeesters goed te zorgen voor deze aarde overlapt met de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf, zoals Jezus ons leerde in het grote gebod. Ons handelen hier en nu heeft invloed op andere mensen ver weg en dichtbij. Daarom willen we, als we werken aan een duurzame levensstijl, ook werken aan goede relaties met onze naaste, ver weg of dichtbij. Hoe wij omgaan en invloed hebben op de samenleving is daarom ook een onderdeel van duurzame kerk zijn. We getuigen door wat we doen. Door onderstaande initiatieven kunnen we een positieve invloed hebben op de samenleving om ons heen. *** NLdoet Een manier om om te zien naar mensen in nood is het praktisch bieden van hulp. EGM heeft in eerdere jaren met een groep deelnemers meegedaan aan de actie NLdoet. Dit is een grote landelijke vrijwilligersactie, georganiseerd door het Oranje Fonds. Doel: Op 20 of 21 maart 2015 deelnemen aan NLdoet met een groep EGM-leden * Interkerkelijk contact Natuurlijk willen we niet exclusief als EGM bezig zijn met rentmeesterschap, maar daarin ook samenwerking zoeken met andere kerken en bestaande initiatieven. EGM houdt contact met andere kerken in Delft en omgeving die zich bezig houden met het thema rentmeesterschap. Dit zijn onder andere De Vierhovenkerk en de Mattheuswijkgemeente. Waar mogelijk kunnen we met hen gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Doel: Contact houden met de andere groene kerken uit de omgeving 11

12 Thema Actie Tijdplanning Eigenaar Begroting Na 2017 Projectteam Coördinatie en update van voorliggend 'rentmeesterplan' X X X X Lonneke 0 Oriëntatie op ontwikkeling van gedachtengoed X X X X Aat 0 1a Gemeente breed *** EGM aanmelden als groene kerk X Lonneke 0 *** Coördinator duurzaamheid instellen X Lonneke/oudsten 0 ** Rentmeesterschap digitaal X X Lonneke/webbeheerder 0 ** Preken/onderwijs X X X Lonneke/diaken Onderwijs 0 ** Moestuintjes bij de kerk X X X Marit? 200 * Warme truien zondag X? X X X Marit Bespaart! *** FAIR X X Lonneke 400 *** Kledingruilbeurs X? X X X Gretha? / Ineke? 0 *** Uitleensysteem boeken X? X X X Connie? 50 (kast) * Diensten- en spullen-ruil X X X? 0 1b Groepen *** Ontdekkingsreis Het Goede Leven X Lonneke 0 *** Micha cursus X X Job 0 ** Kringen X X X X Lonneke / diaken Onderwijs 0 *** Kinder-, tiener en jeugd werk X X X X Marit / jeugdleiding 0 ** Workshops?? (Lonneke gaat vragen)? 1c Individueel *** Tips in nieuwsbrief X X Lonneke / Marit 0 *** Rubriek in Kontakt X X Lonneke 0 *** Recept van de maand X X Marit 0 *** 40-dagenkalender X X X X Lonneke / Aat 0 *** Het andere groene boekje X Oudsten 0 * Groen presentje uitdelen??? 2 Gebouw&facilitair *** Energie besparen Zuiderkerk X X Lonneke / Willem Investering *** Energie besparen Huis van Bewaring X X Lonneke / Willem / Thijs Investering ** Afval en hergebruik X Lonneke / koffieteam 0 ** Aanschaf verbruiksartikelen X X X? (Lonneke gaat vragen) 200? * Duurzaam bankieren X?? (Lonneke gaat vragen)? ** Inkoop groene stroom X?? (Lonneke gaat vragen) Bespaart? 3 Samenleving *** NLdoet X X X X Aat 0 * Interkerkelijk contact X X X X Lonneke / Aat 0 12

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan 2013-2016 is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen

Nadere informatie

Caritas in veritate. Duurzaamheid

Caritas in veritate. Duurzaamheid Caritas in veritate Duurzaamheid Jaarga ang 23, num mmer 3, 2010 2010 nr. 3 DIAKONIE EN PAROCHIE Wat is dit voor een tijdschrift? Prijs van dit nummer e 5,00 exclusief porto Onder DIACONIE verstaan we:

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Integraal jeugdbeleidsplan

Integraal jeugdbeleidsplan Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden 2012-2014 1 Integraal jeugdbeleidsplan (definitieve versie) losse delen of een geheel? Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden2012-2014

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47 1 Inhoud Inleiding 3 1. Zoek eerst over het belang van zoeken 7 2. Het koninkrijk van God zoeken 12 3. Het koninkrijk nabij 18 4. En zijn gerechtigheid 23 5. Waar ben je nog bang voor?! 29 6. Zie Ik doe

Nadere informatie

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk Printversie Schoolgids Evangelische basisschool het SchatRijk 2011 2012 Inhoudsopgave 2 Schoolgids Ebs het SchatRijk 2011-2012 1. Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Met veel plezier presenteren

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL Beleidsplan 2005 2008 VERSIE: definitief DATUM: januari 2005 WWW.KERKENINZUIDLAND.NL 1 Voorwoord... 2 2 Gemeente-zijn.... 3 3 Samen op weg... 4 3.1 Overzicht gezamenlijke activiteiten... 5 4 Organisatie...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei.

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf De Kei. Inhoudsopgave Onze Visie Pedagogisch beleid Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid Gelegenheid om persoonlijke competenties te ontwikkelen Gelegenheid

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken Als vervolg op Nieuwtestamentisch

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering. Voor gemeenten en wooncorporaties

Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering. Voor gemeenten en wooncorporaties Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering Voor gemeenten en wooncorporaties - versie 1.3 - Agentschap NL, NL Energie en Klimaat Cees Egmond, e.a. Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering

Nadere informatie

Blijf actief door. Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN

Blijf actief door. Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN Blijf actief door Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 Verankering van sport en bewegen 6 Bereik inactieve leerlingen 8 Zes praktijkvoorbeelden IJburg

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie