Zorg voor de schepping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg voor de schepping"

Transcriptie

1 Zorg voor de schepping Plan voor rentmeesterschap in evangeliegemeente Morgenstond Van en verder November 2014 (Versie 1.1) 1

2 Inleiding 1 "De aarde is van God en al wat er in is". Deze tekst uit Psalm 24 leert ons dat de héle schepping Gods eigendom is en ook door Hem in stand gehouden wordt. Tot eer van Hem. Daarom heeft de mens bij het begin van de schepping de roeping gekregen om de aarde te bewerken én te bewaren (Genesis 2:15). Een prachtige opdracht. Tegelijkertijd zien we dat de schepping lijdt. Enerzijds door de vloek die gekomen is vanwege de zonde, anderzijds door zelfzucht en zonden van mensen. Daarom is het evangelie ook zo'n hoopvolle boodschap voor de hele schepping. In zijn brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus dat 'de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen (en dochters) van God'. Mensen zoals jij en ik die Gods koninkrijk op aarde mogen helpen vestigen of ingeschakeld worden voor de komst van het Koninkrijk. Het koninkrijk van God op Aarde vestigen betekent: leven in de wil van God de Vader. Doen wat Hij van ons vraagt. Als we zo leven raakt de hemel nu al de aarde. De opdracht die we hebben gekregen om als rentmeesters voor deze aarde te zorgen, overlapt met de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf, zoals Jezus ons leerde in het grote gebod. Ons handelen hier en nu heeft invloed op de levens van andere mensen ver weg en dichtbij. Daarom willen we, als we werken aan een duurzame levensstijl, ook werken aan goede relaties met onze naaste, ver weg of dichtbij. Hoe wij omgaan en invloed hebben op de samenleving is daarom ook een onderdeel van kerk zijn. We getuigen door wat we doen. De Bijbel heeft veel te vertellen over de manier waarop we mogen omgaan met Gods schepping. In 2011 heeft een aantal enthousiaste leden uit EGM het Projectteam Rentmeesterschap opgericht met als doel bovenstaande uit te werken in een actieplan. In gemeente activiteiten, onderwijs, informatie en facilitaire zaken werken we stapsgewijs toe naar een kerk die met recht goed voor de schepping kan worden genoemd. We hopen elkaar te inspireren tot rentmeester-zijn in onze dagelijkse levensstijl. De oudsten ondersteunen de zoektocht en de plannen. Voorliggend plan is tot stand gekomen in het projectteam, met medewerking en ondersteuning van diverse andere gemeenteleden. Waarvoor hartelijk dank! Projectteam Rentmeesterschap: Marit Goedhart Lonneke de Graaff Aat Hordijk 1 Naar tekst van de website van Pinkstergemeente Morgenstond Gouda,

3 Verklaring zorg voor de Schepping 2 Wij geloven dat: De aarde en al wat er in is aan God toebehoort en Zijn eigendom is (Ps. 24:1) Alles wat God geschapen heeft (lucht, water, aarde, planten, dieren en mensen) in hun oorsprong zeer goed waren (Gen. 1:31) Ieder mens geroepen is om de schepping te bewerken én te bewaren (Gen. 1:28 en Gen. 2:15) De mens door God gesteld is om over de schepping te heersen zoals een goede koning over zijn koninkrijk heerst en zorgt dat het recht gehandhaafd wordt en het alles en iedereen wel gaat. (Ps. 8:6-7) Dat de hele schepping zucht onder de gevolgen van de zonde en die tot op de dag van vandaag merkbaar zijn (Hosea 4:1-3, Romeinen 8) Dat God zijn Zoon in de wereld (kosmos) heeft gezonden omdat Hij van Zijn schepping houdt en haar wil verlossen van de zonde (Joh. 3:16-17) Dat de hele schepping wacht op bevrijding uit de slavernij van de vergankelijkheid en dat Gods kinderen hierin het voortouw mogen nemen door het meebouwen aan Gods Koninkrijk op aarde hier en nu (Rom. 8:19-22) Dat de manier waarop wij omgaan met de schepping een afspiegeling is van Gods gerechtigheid en liefde voor Zijn schepping en dat onze lifestyle een manier van aanbidding is (Amos 5:21-24, Rom. 12:1, Jak. 1:22-24) Vanwege God s opdracht om goede rentmeesters te zijn en met het oog op de huidige wereldwijde milieu-, klimaat-, voedsel- en armoedeproblemen, willen wij: In onze organisatie en activiteiten zoveel mogelijk gebruik maken van goederen en diensten die niet ten koste gaan van het welzijn van mens, dier of natuur. In onze organisatie en activiteiten er voor zorgen voor minimaal verbruik van grondstoffen en zo veel mogelijk hergebruik van grondstoffen. De dialoog zoeken met onze omgeving om verspilling, vervuiling en verarming aan de orde te stellen, ecologische schade tegen te gaan en sociale tegenstellingen te helpen doorbreken. We willen onze leden aanmoedigen om zich bij het bovenstaande aan te sluiten, zich als rentmeesters te gedragen en in hun eigen levensstijl: te oefenen in een levenshouding van verwondering, respect en actieve zorg voor de schepping waarbij we ons telkens afvragen wat het effect van ons handelen is op de ander en de schepping. van harte hun rijkdom te delen met hen die in armoede leven, ook als zij daar zelf soberder door moeten leven. 2 Deze verklaring is gebaseerd op de verklaring van de Morgenstondgemeente Gouda, zoals opgenomen in hun plan voor een duurzaam en rechtvaardig gemeenteleven. 3

4 Rentmeesterschap EGM wil de hierboven geformuleerde uitgangspunten actief vormgeven, in het verlengde van de gemeentevisie. Zo hopen wij op een goede manier invulling te geven aan Gods opdracht rentmeester te zijn op deze aarde. Definitie rentmeesterschap Rentmeesterschap definiëren we als: het beheer over alle middelen die God ons heeft toevertrouwd en waarover we aan Hem, nu en straks, rekenschap dienen af te leggen. We denken dan aan besteding van geld en tijd en aan levensstijl. We streven ernaar deze middelen in te zetten met zorg voor de schepping en alles wat leeft. Bij goed rentmeesterschap past ook het streven naar verbetering. Rentmeesterschap is een breed begrip, waarin de volgende aspecten een plaats hebben: duurzaamheid, gerechtigheid, eerlijk & groen, milieu & sociaal, het goede leven 3. Relatie met de visie van EGM: Discipelschap en rentmeesterschap De gemeentevisie van EGM is opgebouwd rond het motto: Opzien, omzien, uitzien. Rentmeesterschap ofwel het goede leven is een uitwerking van dit motto. Het bevat een relatie met God (opzien), met medegelovigen (omzien) en met de wereld (uitzien). Met de wereld bedoelen we dan de schepping, de mensen, de dieren en de planten, die God zo liefheeft, dat Hij zijn eniggeboren Zoon daarvoor gegeven heeft. Doelen van het projectteam Rentmeesterschap Het projectteam Rentmeesterschap streeft 2 doelen na: 1. Invulling geven aan het rentmeester-zijn bij besteding van gemeentemiddelen. Het projectteam bedenkt wat er in de gemeente kan worden verbeterd, door rekening te houden met de sociale en ecologische belangen. Inbreng en ideeën hiervoor van de gemeenteleden zijn van harte welkom. 2. Stimuleren van het rentmeester-zijn van gemeenteleden persoonlijk. Het projectteam stimuleert de gemeenteleden om ook zelf een rentmeester-leefstijl na te streven door hen te inspireren en informeren. Het Projectteam Rentmeesterschap coördineert de uitvoering van het voorliggende plan en zorgt voor een jaarlijkse actualisatie. Het projectteam zal zich blijven oriënteren op wat aan gedachtegoed (bijv. boeken) wordt ontwikkeld op het thema rentmeesterschap voor zowel de Bijbelse als de praktische kant. We gaan na of we daar als gemeente of als individuele leden mee aan de slag kunnen. 3 Zie ook het boek Het goede Leven van Reinier Sonneveld. 4

5 Actieplan In dit hoofdstuk zetten we de genoemde uitgangspunten om in concrete acties op verschillende niveaus: 1. Gemeente a. Gemeente breed b. Groepen c. Individueel 2. Gebouw & facilitair 3. Samenleving Per deelgebied is aangegeven welke doelen worden nagestreefd, wat prioriteit heeft, wie de eigenaar is, wat eventuele kosten zijn en welk tijdspad voorzien is. De *** in de tekst geven de prioriteit aan. *** is hoge prioriteit en * is lage prioriteit. Het meerjarenplan vormt het kader waarbinnen de komende jaren initiatieven op gebied van rentmeesterschap (goed leven, duurzaamheid, gerechtigheid) in de gemeente vorm kunnen krijgen. We willen benadrukken dat het hier om een plan gaat. Plannen zijn er om in principe uit te voeren, maar mocht er nieuwe inzichten ontstaan, dan kunnen de plannen daarop worden aangepast en verbeterd. Gemeenteleden worden uitgenodigd om met eigen ideeën te komen, om dit plan aan te vullen. Elk (nieuw) initiatief zal apart op zijn waarde en (financiële) haalbaarheid beoordeeld worden, voordat deze zal worden uitgevoerd of opgenomen in een nieuwe versie van dit plan. 5

6 1a Gemeente gemeente breed De gemeente brede initiatieven hebben tot doel EGM leden bekend te maken met de Bijbelse visie op thema s als rentmeesterschap, duurzaamheid en gerechtigheid en de gemeenteleden individueel en gezamenlijk - aan te zetten tot een actieve integratie van die kennis in hun leefstijl. *** EGM aanmelden als groene kerk De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear, waarmee zij stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken elkaar kunnen vinden en stimuleren. EGM wil zich ook als groene kerk aanmelden. Doel: Op (onze Micha-zondag) het bordje Groene Kerk in ontvangst nemen. *** Coördinator duurzaamheid Om een duidelijk signaal aan de gemeente af te geven dat rentmeesterschap een onderwerp is waar EGM aandacht aan wil besteden, wordt een coördinator duurzaamheid aangesteld. Het aanstellen van een coördinator heeft als doel projecten gemeente breed te initiëren, coördineren en begeleiden. Er is een duidelijk gezicht voor alle projecten. Voor de coördinatie wordt een algemeen adres ingesteld (bijv. zodat bij eventuele opvolging de correspondentie niet verloren gaat. Doel: In 2014/2015 de coördinator en mailadres bekend maken in de gemeente. ** Rentmeesterschap digitaal Via de website maken en houden we gemeenteleden enthousiast en brengen we mensen op de hoogte van de acties die we ondernemen op gebied van rentmeesterschap. Ook dit plan wordt op de website geplaatst. Doel: In 2015 Rentmeesterschap zichtbaar op de website van EGM. ** Preken/onderwijs Naast de jaarlijkse Micha zondag zal er nog minimaal één maal per jaar over dit thema gesproken worden. Op deze manier leert de gemeente steeds meer over de connectie van de bijbel met rentmeesterschap, sociale gerechtigheid, zorgen voor schepping en naaste, etc. Doel: In 2014/2015 één zondag spreken over rentmeesterschap en vanaf 2015/2016 twee zondagen spreken over het thema rentmeesterschap. * Moestuintjes bij de kerk Om mensen bekend te maken met het verbouwen van eigen groente kunnen er bij de kerk een paar bakken worden geplaatst waarin groente, fruit en/of kruiden kunnen worden geplant. Een idee is ook om één of meer van de kinder- en jeugdgroepen te betrekken bij het verzorgen van de moestuin. De eigenaar van dit project werkt het idee verder uit en is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de moestuintjes. Een mogelijk knelpunt is de beperkte ruimte rond de kerk Doel: In 2015/2016 onderzoeken of het mogelijk is een moestuintje bij de kerk aan te leggen. * Warme truien zondag Op een nog niet al te koude herfstdag, maar al wel een periode dat de verwarming op zondag aan staat, organiseren we de warme truien zondag. De verwarming gaat 3 graden lager, en iedereen komt in zijn dikke trui naar de kerk. Voor de mensen die hun dikke trui zijn vergeten liggen er sjaals en truien bij de ingang. Hiermee worden we bewust van ons energieverbruik. Doel: Een warme truien zondag organiseren op Micha-zondag, 23 nov

7 *** FAIR EGM organiseert één keer per twee jaar FAIR, wat staat voor Fris Actief Inspirerend Rentmeesterschap. FAIR is een leuke middag met verschillende stands, waar de bezoekers nieuwe ideeën krijgen om goed te doen voor mens en milieu. We inspireren de bezoekers om deze nieuwe ideeën vervolgens ook uit te voeren. De stands worden ingevuld door de gemeenteleden. Te denken valt aan de volgende stands: fair trade proeverij, energiebesparingsadvies, iets met moestuinen, een repair hoek, waar oude of kapotte spullen worden opgeknapt, een kledingcorner met tweedehands kleding en advies, een kinderhoek en meer. De inhoud van FAIR kan per keer wisselen, afhankelijk van de gemeenteleden die willen deelnemen. Doel: Met medewerking van gemeenteleden een nieuwe FAIR organiseren in seizoen 2015/2016 *** Kledingruilbeurs De beste manier om duurzame kleding te kopen is om kleding een tweede kans te geven. Een kledingruilbeurs kan dit stimuleren. Daarnaast staan we op deze manier klaar voor de gemeenteleden met een kleiner budget. Op FAIR 2013 is een kledingruil georganiseerd voor zowel volwassenen als kinderen. De kledinghoek voor volwassenen was succesvol, dus het plan is om op FAIR weer een kledingcorner in te richten. De kinderkledinghoek werd minder goed bezocht bij FAIR, daarom is het idee om twee maal per jaar een losse ruilavond voor kinderkleding te organiseren. Doel: In seizoen 2014/ of 2 keer een avond kinder-kledingruilbeurs organiseren. ** Uitleensysteem boeken Velen van ons hebben boeken in de kast die we niet meer lezen. Voor anderen kunnen deze boeken nog heel interessant zijn. Ons voorstel is om in de Zuiderkerk de mogelijkheid te bieden voor gemeenteleden om hun christelijke boeken en boeken die te maken hebben met rentmeesterschap (duurzaamheid, gerechtigheid) aan te bieden voor anderen. Doel: In 2015 de mogelijkheden onderzoeken van het gratis uitleensysteem van boeken. * Diensten- en spullen-ruil Met een onderling uitleensysteem van spullen en diensten slaan we drie vliegen in één klap. Ten eerste gaat het verspilling van materialen/producten tegen. Ten tweede bieden we ondersteuning aan gemeenteleden met een kleiner budget. En ten derde worden hiermee sociale contacten versterkt. De eigenaar van dit project werkt een praktische manier uit hoe we van elkaar spullen kunnen lenen of diensten kunnen ruilen. Doel: In 2014/2015 iemand bereid vinden om dit project op te pakken of aansluiten bij sociale media 1b Gemeente - Groepen De EGM bestaat uit een grote groep mensen die verschil kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Deze mensen willen we graag allemaal bereiken. Dit kan massaal maar ook door gebruik te maken van groepen, zoals bestaande bijbelstudiekringen of groepen op basis van interesse. Hierdoor hopen we dan mensen persoonlijk betrokken raken bij het onderwerp. *** Ontdekkingsreis Het Goede Leven In 2013 is een groep van 17 mensen gestart met een ontdekkingsreis rondom het boek Het Goede Leven van Reinier Sonneveld. In 5 avonden wordt het boek besproken, worden ervaringen uitgewisseld en worden individueel plannen gemaakt over wat de ideeën uit dit 7

8 boek kunnen betekenen in het dagelijks leven. Op 8 oktober en 26 november 2014 zijn de laatste 2 avonden van deze ontdekkingsreis. Doel: Ontdekkingsreis Het Goede Leven afronden in seizoen 2014/2015. En een nieuwe cursus rond dit thema starten (zie volgend punt). *** Micha cursus Met een Micha Cursus kijk je samen hoe je goed en recht kunt doen, dichtbij en ver weg. Tijdens de cursus overdenk je samen bijbelteksten maar doe je ook individueel of met de andere cursisten opdrachten om je talenten en gaven in kaart te brengen. Zo ontdek je wat je allemaal gekregen hebt en wat je te geven hebt. Doel: In 2015 starten met een kring of ontdekkingsreis rondom de Micha cursus. ** Kringen Een groot deel van de gemeenteleden bezoekt één van de diverse kringen die er zijn binnen EGM. Een manier om veel gemeenteleden te bereiken is daarom via de kringen. Op iedere kring, ongeacht de doelgroep of het onderwerp, kan er op een positieve manier aandacht worden gevraagd voor duurzaamheid. Door studiemateriaal voor minimaal één avond te ontwikkelen kan iedere kring aan de slag met dit thema. Belangrijk is dat het persoonlijk wordt gehouden waardoor elk kring lid actief aan de slag kan met deze onderwerpen. Doel: In seizoen 2014/2015 in overleg met de diaken voor Onderwijs, voorbereiden hoe rentmeesterschap in het kringmateriaal vorm kan krijgen. In seizoen is het onderwerp rentmeesterschap / duurzaamheid beschikbaar voor de kringen. *** Jeugd en jongeren werk Kinderen, tiener- en jeugdwerk vervult een belangrijke rol bij de vorming van jonge mensen. Doel: In seizoen 2014/2015 met de jeugd-leiding overleggen over organiseren van een avond met het thema rentmeesterschap voor de jeugd. * Workshops Duurzaamheid begint bij jezelf. Om soms eens dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan, of juist om eens een geheel ander onderwerp onder de aandacht te brengen, kunnen workshops worden ingezet. Een tweetal voorbeelden van workshops zijn: Vegetarisch kookles Eigen moestuin Deze workshops zijn op basis van inschrijving en met een praktische insteek. Doel: Wellicht voelt een gemeentelid, door dit te lezen, zich geroepen om een leuke workshop rond het thema rentmeesterschap te geven. De projectgroep zal dit van harte ondersteunen en biedt haar hulp aan. 1c Gemeente - Individueel Uiteindelijk willen we graag dat elk gemeentelid zelf aan de slag gaat met rentmeester-zijn. Hieronder staan een aantal ideeën uitgewerkt om de gemeenteleden bewust te laten worden van rentmeesterschap en hun eigen leven hierop aan te passen. ** Tips in nieuwsbrief Door op een laagdrempelige manier het bewustwordingsproces te realiseren is het gebruik maken van de wekelijks nieuwsbrief een perfecte manier om tips mee te geven. Gemeenteleden (en bezoekers) worden op de hoogte gesteld hoe je duurzamer kunt leven. Voorwaarde is dat dit vrij eenvoudige tips zijn zodat het direct toepasbaar is in het persoonlijke leven van de leden. Doel: Vanaf 2015 wordt iedere week één tip in de nieuwsbrief opgenomen. 8

9 *** Rubriek in Kontakt Om het belang van rentmeesterschap te onderschrijven staat er een vaste rubriek in Kontakt waarin rentmeesterschap centraal staat. Doel: In seizoen 2014/2015 staat in elke uitgave van Kontakt een tekst over rentmeesterschap. ** Recept van de maand Om mensen te stimuleren goed te koken, zal er elke maand een recept van de maand worden gepubliceerd. Dit recept bevat één of meerdere van de volgende aspecten: seizoensgroente, biologisch, fair trade, vegetarisch en gezond. Het recept van de maand kan worden verspreid in Kontakt en op Facebook. Tevens willen we op deze manier mensen stimuleren om bij elkaar te eten. Niet een luxe maaltijd, maar juist gewoon een doordeweekse maaltijd. Dit is niet alleen gezelliger, het versterkt sociale contacten en het is ook duurzamer doordat er minder eten wordt weggegooid, er minder gas/elektriciteit wordt verbruikt (in verhouding) en er wordt minder gestookt in één huishouden. Doel: In 2015 wordt er maandelijks een Rentmeester-recept-van-de-maand verspreid. *** 40-dagenkalender Al voor vier achtereenvolgende jaren stimuleert EGM haar gemeenteleden om de 40-dagenkalender van TEAR aan te schaffen. De kalender wordt in de kerk tegen kostprijs aangeboden aan de bezoekers. Deze kalender geeft in de vastentijd voor Pasen elke dag een tip of overdenking over het thema duurzaamheid, gerechtigheid of rentmeesterschap. Doel: In februari 2015 de 40-dagen-kalender aanbieden aan de bezoekers van EGM. *** Het andere groene boekje Op basis van het Andere Groene Boekje van de gemeente Zutphen maken wij ook een exemplaar voor EGM. Hierin staat gedurende acht weken lang een groene uitdaging voor elke dag, rond 8 verschillende thema s. Doel: Op Micha zondag dit boekje ter beschikking stellen. * Groen presentje uitdelen Om bewustwording te stimuleren kan er in samenhang met een andere activiteit, zoals FAIR, Micha-zondag of warme-truien-zondag, een presentje worden uitgedeeld, waardoor de bezoekers thuis worden herinnerd aan rentmeesterschap. Een idee is bijvoorbeeld een 3- minuten zandloper die stimuleert om korter te douchen. Doel: Bij een activiteit waar dit goed op aansluit kunnen we een goedkoop (gratis?) presentje uit te delen ter bewustwording. 2 Gebouw & facilitair We willen niet alleen de gemeenteleden stimuleren duurzamer te leven, maar ook het gebouw zelf, de faciliteiten en verbruiksgoederen verduurzamen. *** Energie besparen Zuiderkerk In 2013 is gestart met het opstellen van een energiebesparingsplan voor de Zuiderkerk. Dit plan omvat verschillende activiteiten gericht op: betere isolatie van het gebouw (energiebesparing-gas), vervangen van oude lampen door LED-lampen (energiebesparingelektriciteit) en zorgen voor betere ventilatie in de kerkzaal (gezondere luchtkwaliteit). Doel: In seizoen 2014/2015 hebben 4 acties prioriteit: isoleren van kerkzaal, beter isolerende lichtkoepels plaatsen, dak van halletje naar benjaminruimte isoleren, betere ventilatie. 9

10 ** Energie besparen Huis van Bewaring (HvB) In 2013 is al begonnen met energiebesparingsmaatregelen, zoals het vervangen van oude lampen door LED-lampen. Net als voor de Zuiderkerk is het plan om ook voor het HvB een energiebesparingsplan op te stellen, waarin structurele plannen worden beschreven. Doel: In seizoen 2015 een energiebesparingsplan opstellen voor het Huis van Bewaring en de eerste stappen hiervan uitvoeren. ** Afval en hergebruik In het verleden werden plastic bekertjes met het grijze afval afgevoerd. Zonde van de waardevolle grondstoffen! In de binnenstad is er slechte / beperkte mogelijkheid tot gescheiden afvalinzameling. Daarom heeft het koffie-team op zich genomen om de plastic bekertjes, die inmiddels gescheiden worden ingezameld, zelf naar een Plastic Hero -bak te brengen voor recycling. Doel: In seizoen het apart inzamelen van plastic bekertjes continueren en bekijken of in het inzamel-en wegbrengsysteem nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. ** Aanschaf verbruiksartikelen De koffie en thee die EGM inkoopt is al FairTrade. Bij de inkoop van andere cateringproducten, verbruiks- en schoonmaakartikelen streeft EGM ernaar om zoveel mogelijk rekening te houden met sociale- en milieuaspecten en hergebruik (bijvoorbeeld via duurzaamheidsstandaarden en keurmerken). Doel: In seizoen wordt overleg gevoerd met degenen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van catering, verbruiks- en schoonmaakartikelen om te bepalen wat hier kan worden verbeterd, bijvoorbeeld milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en biologische Israëlische wijn. * Duurzaam bankieren EGM kan overwegen om over te stappen naar een bank die duurzaam is (ASN e/o Triodos) en waarvan we weten dat het geld belegd wordt in duurzame investeringen. Om hierover een besluit te kunnen nemen zullen allereerst alle voor- en nadelen op een rij worden gezet. Doel: In seizoen de voor- en nadelen van duurzaam bankieren op een rij zetten en de gevolgen van eventuele overstap in kaart brengen. ** Inkoop groene stroom Door de aanschaf van groene stroom en groen gas kan veel fossiele energie worden uitgespaard. Hiermee is het energieverbruik zo goed als klimaatneutraal. Groene stroom en groen gas is in te kopen bij o.a. Greenchoice en Eneco. Om een besluit te kunnen nemen over een eventuele overstap zullen allereerst alle voor- en nadelen op een rij worden gezet. Doel: In seizoen uitzoeken wanneer de eerst mogelijke vervaldatum is om over te kunnen stappen op groene stroom en groen gas. Vervolgens uitzoeken wat de beste en/of goedkoopste aanbieder van groene stroom en gas is. 10

11 3 Samenleving De opdracht die we hebben gekregen om als rentmeesters goed te zorgen voor deze aarde overlapt met de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf, zoals Jezus ons leerde in het grote gebod. Ons handelen hier en nu heeft invloed op andere mensen ver weg en dichtbij. Daarom willen we, als we werken aan een duurzame levensstijl, ook werken aan goede relaties met onze naaste, ver weg of dichtbij. Hoe wij omgaan en invloed hebben op de samenleving is daarom ook een onderdeel van duurzame kerk zijn. We getuigen door wat we doen. Door onderstaande initiatieven kunnen we een positieve invloed hebben op de samenleving om ons heen. *** NLdoet Een manier om om te zien naar mensen in nood is het praktisch bieden van hulp. EGM heeft in eerdere jaren met een groep deelnemers meegedaan aan de actie NLdoet. Dit is een grote landelijke vrijwilligersactie, georganiseerd door het Oranje Fonds. Doel: Op 20 of 21 maart 2015 deelnemen aan NLdoet met een groep EGM-leden * Interkerkelijk contact Natuurlijk willen we niet exclusief als EGM bezig zijn met rentmeesterschap, maar daarin ook samenwerking zoeken met andere kerken en bestaande initiatieven. EGM houdt contact met andere kerken in Delft en omgeving die zich bezig houden met het thema rentmeesterschap. Dit zijn onder andere De Vierhovenkerk en de Mattheuswijkgemeente. Waar mogelijk kunnen we met hen gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Doel: Contact houden met de andere groene kerken uit de omgeving 11

12 Thema Actie Tijdplanning Eigenaar Begroting Na 2017 Projectteam Coördinatie en update van voorliggend 'rentmeesterplan' X X X X Lonneke 0 Oriëntatie op ontwikkeling van gedachtengoed X X X X Aat 0 1a Gemeente breed *** EGM aanmelden als groene kerk X Lonneke 0 *** Coördinator duurzaamheid instellen X Lonneke/oudsten 0 ** Rentmeesterschap digitaal X X Lonneke/webbeheerder 0 ** Preken/onderwijs X X X Lonneke/diaken Onderwijs 0 ** Moestuintjes bij de kerk X X X Marit? 200 * Warme truien zondag X? X X X Marit Bespaart! *** FAIR X X Lonneke 400 *** Kledingruilbeurs X? X X X Gretha? / Ineke? 0 *** Uitleensysteem boeken X? X X X Connie? 50 (kast) * Diensten- en spullen-ruil X X X? 0 1b Groepen *** Ontdekkingsreis Het Goede Leven X Lonneke 0 *** Micha cursus X X Job 0 ** Kringen X X X X Lonneke / diaken Onderwijs 0 *** Kinder-, tiener en jeugd werk X X X X Marit / jeugdleiding 0 ** Workshops?? (Lonneke gaat vragen)? 1c Individueel *** Tips in nieuwsbrief X X Lonneke / Marit 0 *** Rubriek in Kontakt X X Lonneke 0 *** Recept van de maand X X Marit 0 *** 40-dagenkalender X X X X Lonneke / Aat 0 *** Het andere groene boekje X Oudsten 0 * Groen presentje uitdelen??? 2 Gebouw&facilitair *** Energie besparen Zuiderkerk X X Lonneke / Willem Investering *** Energie besparen Huis van Bewaring X X Lonneke / Willem / Thijs Investering ** Afval en hergebruik X Lonneke / koffieteam 0 ** Aanschaf verbruiksartikelen X X X? (Lonneke gaat vragen) 200? * Duurzaam bankieren X?? (Lonneke gaat vragen)? ** Inkoop groene stroom X?? (Lonneke gaat vragen) Bespaart? 3 Samenleving *** NLdoet X X X X Aat 0 * Interkerkelijk contact X X X X Lonneke / Aat 0 12

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

ANBI verantwoording 2014

ANBI verantwoording 2014 ANBI verantwoording 2014 Content De naam RSIN of het fiscaal nummer De contact gegevens De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden Het beleidsplan Het beloningsbeleid De doelstelling Een

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Leidingdeel bij Handreiking Actueel Milieu, jou een zorg?!

Leidingdeel bij Handreiking Actueel Milieu, jou een zorg?! Leidingdeel bij Handreiking Actueel Milieu, jou een zorg?! Inleiding Klimaattop, milieuvriendelijke maatregelen, broeikaseffect, milieuvervuiling, klimaatverandering Iedere dag komt het wel ergens voor

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 2 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem ook deze avond de tijd om stil te worden als inleiding op het gebed. Als moment van bewustwording om

Nadere informatie

Genieten van genoeg Genieten van Genoeg BW.indd :38

Genieten van genoeg Genieten van Genoeg BW.indd :38 Genieten van genoeg MARTINE VONK Genieten van genoeg Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor

Nadere informatie

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat.

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat. Verkorte versie 2013 1. BIJBELS MANDAAT Wij vinden ons mandaat in 3 bijbelteksten: Matteüs 11:28-30; Matteüs 22:37-40 en Matteüs 28:19-20. In de eerste tekst zegt Jezus dat hij ons rust wil geven. Wij

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen Discipelschap Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem

Nadere informatie

Geschapen om te dienen

Geschapen om te dienen Bijbelstudie 1 Geschapen om te dienen Genesis 2:4-25 Welke zin heeft het leven? Je wordt geboren. Je leeft een aantal jaren op aarde. Daarna sterf je. Wat is de zin ervan? Op die vraag geeft de Bijbel

Nadere informatie

Ik ben Bianca van Dalen, Ik help vrouwen met weinig budget overzicht te krijgen in hun financiën. Ik laat ze zien welke mogelijkheden er zijn met hun

Ik ben Bianca van Dalen, Ik help vrouwen met weinig budget overzicht te krijgen in hun financiën. Ik laat ze zien welke mogelijkheden er zijn met hun Ik ben Bianca van Dalen, Ik help vrouwen met weinig budget overzicht te krijgen in hun financiën. Ik laat ze zien welke mogelijkheden er zijn met hun budget zodat ze tijd en geld overhouden. Zo ervaren

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN OVER KINDERBIJBELS OM TE BEGINNEN Als je een kinder- of jeugdbijbel aan wilt schaffen dan is het heel belangrijk dat je eerst

Nadere informatie

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding-

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Fundamenten van het Christelijk geloof Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Beste kringleider, Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bij het kringmateriaal Fundamenten

Nadere informatie

Groene weken Lees het programma op

Groene weken Lees het programma op Groene weken 2016 Een zintuigelijke weg door Gods Schepping 4 weken natuur beleven met de groene kerk 25 september tot 16 oktober 2016 Protestantse Gemeente Zutphen Lees het programma op www.pknzutphen.nl

Nadere informatie

Perspectief 3 e editie 3 hv Project duurzaamheid

Perspectief 3 e editie 3 hv Project duurzaamheid Perspectief 3 e editie 3 hv Project duurzaamheid 1. Start Duurzaam leven is belangrijk. Als we dat niet doen, is de aarde in de toekomst niet meer leefbaar. De gevolgen van onze leefstijl zijn nu al te

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Wat is de omgekeerde collecte?

Wat is de omgekeerde collecte? Aan de hand van deze instructies kun je bij jou in de gemeente tijdens de Micha Zondag een omgekeerde collecte organiseren. Op deze manier kunnen jullie als gemeente gelijk na de dienst met elkaar aan

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Voel je welkom om te komen en mee te vieren.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Visie, missie en strategie

Visie, missie en strategie Visie, missie en strategie Programma van de avond: Inleiding Wat is de visie van de EGZ anno 2015 Wat is de missie van de EGZ anno 2015 Welke strategie passen we in 2015 toe Conclusies CHE onderzoek Aanbevelingen

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Een aantal belangrijke. Theologische Kaders. Deel #2. Philip Nunn De Bron 30 april 2017

Een aantal belangrijke. Theologische Kaders. Deel #2. Philip Nunn De Bron 30 april 2017 Een aantal belangrijke Theologische Kaders Deel #2 Philip Nunn De Bron 30 april 2017 1 Kaders? 2 A. Gemeentestructuur en dynamiek B. Geestelijke werkelijkheid C. Geslacht, huwelijk en seksualiteit D. Financiën

Nadere informatie

Overwinnend leven. mannenconferentie. Lunteren. Congreshotel De Werelt Lunteren Sprekers Jan Pool en Ron van der Spoel

Overwinnend leven. mannenconferentie. Lunteren. Congreshotel De Werelt Lunteren Sprekers Jan Pool en Ron van der Spoel 2016 Overwinnend leven Congreshotel De Werelt Lunteren Sprekers Jan Pool en Ron van der Spoel mannenconferentie Lunteren Beste, Wat kun je invullen? Wat past bij jou? Beste strijder of beste angsthaas.

Nadere informatie

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen 1. We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Hoe? Hand. 2: Waarom? Matt. 28: We lezen: Matt

Hoe? Hand. 2: Waarom? Matt. 28: We lezen: Matt Hernieuwde visie: Als leerlingen van Jezus met elkaar op weg om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken op aarde Gemeente zijn = leerlingen/discipelen zijn Hoe? Hand. 2: 37-47 Waarom? Matt. 28: 18-20 We lezen:

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 INLEIDING Deze notitie betreft het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog van de Hervormde Gemeente van Harderwijk. Dit plan is

Nadere informatie

TOV! God geniet van vriendschap. Nieuwsbrief mei. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! God geniet van vriendschap. Nieuwsbrief mei. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief mei TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl En God zei; Het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 42 (26-10)

De Bijbel open 2013 42 (26-10) 1 De Bijbel open 2013 42 (26-10) Hoe kunnen wij concreet Jezus volgen? Die vraag kwam bij enkele luisteraars boven toen zij een preek gehoord hadden over de roeping van Mattheus tot discipel. Ik vind dit

Nadere informatie

Voedselcollectief Emmeloord

Voedselcollectief Emmeloord Voedselcollectief Emmeloord Boer en consument vinden elkaar De themagroep Voedsel van Stichting Pioniers van de Toekomst heeft de wens om een voedselcollectief te starten in Emmeloord. Een voedselcollectief

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27 Inhoud Inhoud 5 Woord vooraf 7 1. Een hoge afkomst 11 2. Ongehoorzaamheid 19 3. God zoekt 27 4. Geloof 33 5. Het horen van Gods stem 41 6. Als God het hart opent 49 7. Kennis van onze zonde 55 8. Niet

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Visie en beleid 2012 2015

Visie en beleid 2012 2015 Visie en beleid 2012 2015 Het (door)vertellen en uitdragen van het woord van God. Waarbij de basis is, heb God lief en heb je naaste lief als jezelf. 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Proces blz. 4 Visie (droom)

Nadere informatie

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?!

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Themadag Zout en Licht Hilversum Maart 2017 GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Doel van dit onderwerp: Leren wat geloof volgens de bijbel is; waarom geloof en werken (handelen) samengaan. Wat verkeerd

Nadere informatie

ANBI Vineyard Amsterdam

ANBI Vineyard Amsterdam ANBI Vineyard Amsterdam RSIN: 51492172 Postadres: Vineyard Gemeente Amsterdam Spyridon Louisweg 104 1034 WR Amsterdam info@vineyardamsterdam.nl 0627424854 (Mark Hage) Bezoekadres: Zuiderkerkhof 72 1011WB

Nadere informatie

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder.

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. {tab=pastoraat} Binnen de gemeente zijn we geroepen om te zien naar elkaar. De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. Zij hebben de opdracht de kudde Gods te hoeden (1 Petr.

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2015

Jeugdbeleidsplan 2015 Jeugdbeleidsplan 2015 Beleidsuitgangspunten: Dit beleidsplan sluit aan bij het beleidsplan van de PGV, waarnaar hier kortheidshalve verwezen wordt. Kernwoorden zijn: Verwelkomen, delen, voeden en vieren.

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Betrokkenheid bij de samenleving

Betrokkenheid bij de samenleving Beleidsplan Adventgemeente Zeeland 0 Inhoud Visie Doelgroep Middelen Leden Organisatie Algemeen Departementen Pastorale zorg Secretariaat Financiën Diensten Diaconie Kinder- & Jeugdwerk Gemeentegroei ADRA

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

OvEr Dit Startpakket. Startpakket Groenekerkenactie stap voor stap een groene kerk worden. EEn initiatief van KErK in actie En tear

OvEr Dit Startpakket. Startpakket Groenekerkenactie stap voor stap een groene kerk worden. EEn initiatief van KErK in actie En tear Startpakket Groenekerkenactie stap voor stap een groene kerk worden OvEr Dit Startpakket Elke geloofsgemeenschap is uniek, en vanuit die wetenschap hebben we niet geprobeerd een aanpak te schrijven die

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Ankerpunten voor morgen

Ankerpunten voor morgen Ankerpunten voor morgen Wat doen we? Van waaruit doen we dat? Deus Caritas Est : deze boodschap maakte Pieter Jozef Triest gevoelig voor de noden van zijn tijd. Vertaald naar vandaag, is ook onze zendingsopdracht:

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Stroom Avond Academie 2014 2015

Stroom Avond Academie 2014 2015 Stroom Avond Academie 2014 2015 Naast de tafelkring en de samenkomst heeft Stroom het hele jaar door ook allerlei cursussen die je kunt volgen. Deze cursussen zijn allemaal binnen Stroom zelf ontwikkeld

Nadere informatie

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 I. Wat geloof ik? a. God, Jezus en de Heilige Geest God in beeld? Beelden van God Exodus 33 Kerst: groot Menswording van Lukas 1:26-38 nieuws!

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ beleid maken/ financiering regelen

www.rkdiaconie.nl/ beleid maken/ financiering regelen VERANTWOORD OMGAAN MET CARITASGELDEN Situering Dit lesmateriaal geeft een gedegen aanzet over hoe u verantwoord om kunt gaan met caritasgelden. De doelstellingen zijn: 1. U weet wat het begrip caritasgelden

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Bij de voorbereiding van deze dienst kwam ik de volgende teksten tegen, die ik u graag wil voorlezen. Het zijn teksten uit het begin van onze jaartelling,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Het gaat bij Leven uit de Bron om dingen die kostbaar zijn en waar je daarom zorgvuldig mee omgaat. Geen paarlen voor de zwijnen gooien.

Het gaat bij Leven uit de Bron om dingen die kostbaar zijn en waar je daarom zorgvuldig mee omgaat. Geen paarlen voor de zwijnen gooien. Leven uit de Bron is het thema voor het volgende seizoen en ook voor de startzondag. Afgelopen seizoen is de kerkenraad met dit thema bezig geweest. Wellicht hebt u er al van gehoord, via een ouderling

Nadere informatie

GKv Barneveld-Voorthuizen

GKv Barneveld-Voorthuizen GKv Barneveld-Voorthuizen Notitie Jongerenwerk 16+ v0.4 25-11-2014 Piet Noppers Notitie Jongerenwerk 16+ 1 Inhoud Voorwoord...3 Wat zegt de bijbel over de gemeente en jongeren?...4 Waarom deze notitie?...5

Nadere informatie

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met juni 2016

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met juni 2016 PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met juni 2016 I. Wat geloof ik? a. God, Jezus en de Heilige Geest God in beeld? Beelden van God Exodus 33 13/14 Kerst: groot Menswording van Lukas 1:26-38

Nadere informatie

IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN!

IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN! IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN! autonomie respect relatie verantwoordelijkheid betrouwbaarheid doorzettingsvermogen creativiteit Voorwoord De Schakel, Dronten 2016 Dit identiteitsbewijs

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vorige week, op de eerste zondag van advent, zijn we begonnen met de lezingen uit het evangelie van Lukas. En ik heb toen gezegd dat het bij Lukas gaat

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd.

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd. Bezinning Thema Andes, harmonie, schepping Aankleding Op de grond ligt een Wipalavlag of een mooie doek met erop een ondiepe schaal. Bij het binnenkomen krijgt iedereen een kommetje water, een brandend

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Wij wensen u goede, inspirerende en motiverende Micha-uren toe met elkaar!

Wij wensen u goede, inspirerende en motiverende Micha-uren toe met elkaar! Light Tijdens de 40-dagentijd richten we ons op het lijden en sterven van Jezus. We hebben daarmee ook aandacht voor de nood van de ander, onze naaste. De periode staat voor persoonlijke inkeer en bezinning.

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27 Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het leven

Nadere informatie

Oefenen in gehoorzaamheid

Oefenen in gehoorzaamheid LES Oefenen in gehoorzaamheid Sabbat Doe Lees om te beginnen Efeziers 6. Stel je eens voor dat je geen keus had over wanneer je opstond 's morgens, geen keus over wat je at of waar je naar toe ging of

Nadere informatie