Het spanningsveld tussen een integere bancaire sector en laagdrempelige toegang tot het betalingsverkeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het spanningsveld tussen een integere bancaire sector en laagdrempelige toegang tot het betalingsverkeer"

Transcriptie

1 Het spanningsveld tussen een integere bancaire sector en laagdrempelige toegang tot het betalingsverkeer M r. J. W. A c h t e r b e r g * 1 Inleiding De tijd van de oude sok met contant geld ligt reeds lang achter ons. Anno 2011 is het, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, onmogelijk om normaal te functioneren zonder te kunnen beschikken over ten minste één bankrekening. Betalingen van enige omvang vinden in de regel plaats via overboekingen van de ene bankrekening naar de andere. Denk hierbij aan betalingen van salaris, huur of hypotheekrente en belasting.als gevolg van de technologische veranderingen die elkaar in rap tempo opvolgen (zoals de groeiende rol van het internet), kunnen goederen en diensten steeds vaker enkel worden betaald door middel van een pinbetaling (zoals de aankoop van een treinkaartje op kleinere treinstations), automatische incasso, (voorafgaande) overmaking via internetbankieren of betaling per creditcard (bijvoorbeeld ter zake van het boeken van vliegtickets). Ook in winkels is betaling per pinpas inmiddels de norm. Sterker, betaling door middel van contact geld wordt in veel winkels om uiteenlopende redenen 1 zelfs ontmoedigd. Op dit moment worden in de Amsterdamse wijken De Pijp en Nieuw-West zelfs proeven uitgevoerd met contant geld vrije zones (cashless zones), winkelgebieden waar contant geld wordt uitgebannen en in principe enkel met pinpas of creditcard kan worden betaald. 2 Het voorgaande rechtvaardigt de conclusie dat het beschikken over een bankrekening essentieel is om in Nederland mee te kunnen draaien. In de juridische literatuur en in de media rijst dan ook steeds vaker de vraag of de beschikking over een betaalrekening (zonder kredietfaciliteit) voor Nederlandse burgers en ondernemingen als een recht moet worden beschouwd, welk recht door de overheid zou moeten worden gegarandeerd en door de Nederlandse banken dient te worden * Mr. J.W. Achterberg is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam (Afdeling Banking & Finance). 1. Zoals (1) veiligheidsmotieven (winkels met weinig tot geen contant geld in kas zijn oninteressant als potentieel doelwit voor kwaadwillenden) en (2) kostenoverwegingen (het verwerken van contant geld door winkels en banken is tijdrovend en daardoor duur). 2. Blijkens een artikel in het Parool van 10 oktober 2010, te raadplegen op de website: <www.parool.nl/parool/nl/7/misdaad/article/detail/ /2010/10/12/Proef-met-geldvrije-winkels-in-Amsterdam.dhtml>. gefaciliteerd. 3 Een dergelijk recht, verzorgd door de banken, wordt mede gerechtvaardigd geacht door de maatschappelijke positie die banken innemen. Banken hebben nu zij bij uitsluiting het betalingsverkeer verzorgen een belangrijke publieke rol en een bijzondere positie, hetgeen een bepaalde verantwoordelijkheid met zich brengt jegens cliënten en potentiële cliënten en de verplichte aanbieding van een bankrekening zou kunnen rechtvaardigen. Het recht op een betaalrekening is in Europa geen novum. Zo heeft een consument in België sinds 2003 recht op een betaalrekening, op basis van een wet tot instelling van een basisbankdienst. In Duitsland is ten aanzien van dit onderwerp al enige jaren discussie gaande. 4 Aan de andere kant geldt in Nederland het beginsel van contractsvrijheid en wordt van de banken verwacht dat zij door middel van een integere bedrijfsvoering het vertrouwen in de bank (en de bancaire sector als geheel) waarborgen, door (potentiële) cliënten te selecteren en te monitoren en waar nodig maatregelen te treffen. Deze verwachting brengt mee dat banken in bepaalde gevallen potentiële cliënten de deur moeten wijzen en bestaande relaties behoren te beëindigen. Hier ontstaat dus frictie. De behoefte aan een laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk betalingsverkeer lijkt slecht verenigbaar met de verplichtingen die op grond van voornoemde wetgeving op banken rusten. Recente gevallen in de rechtspraak tonen aan dat zich in de praktijk situaties voordoen waarbij banken vanuit het oogpunt van bescherming van hun integriteit bankrelaties met bepaalde (discutabele) typen ondernemingen beëindigen en rechters vervolgens oordelen dat de beëindiging onrechtmatig is, aangezien het belang van de cliënt tot voortzetting van de relatie groot is en het reputatierisico niet vaststaat. Deze problematiek speelt indien de activiteiten van dergelijke typen ondernemingen legaal zijn (of door de overheid worden gedoogd). Denk hierbij aan coffeeshophouders en exploitanten van zogenoemde relaxbedrijven. Van banken wordt dus enerzijds (op grond van publiekrechtelijke financiële wetgeving) verwacht dat zij hun straatje schoonhouden en het vertrouwen in de bancaire sector waarborgen, terwijl anderzijds wijdverbreid het besef is doorge- 3. Vgl. I.S.J. Houben, Recht op een bankrekening?, Vermogensrechtelijke Analyses, 2009 (6) Houben 2009, p. 4 en 5. M v V , n u m m e r 2 41

2 drongen dat de beschikking over een bankrekening onontbeerlijk is en banken in voorkomende gevallen door de rechterlijke macht op hun vingers worden getikt ingeval zij bancaire relaties opzeggen. In deze bijdrage zal de spagaat waarin banken zich bevinden, worden beschreven. Is het rechtens juist dat banken door rechters worden verplicht bancaire relaties met door hen ongewenste typen cliënten in stand te houden, terwijl van overheidswege wordt aangedrongen op risicobeheersing en het waarborgen van integriteit? 2 Publiekrechtelijk kader voor aangaan (en voortzetten) bancaire relatie Op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving rust op de bank geen verplichting om iedere potentiële cliënt ook daadwerkelijk als cliënt te accepteren en een bankrekening aan te bieden. Een van de fundamenten van het Nederlandse verbintenissenrecht is immers het beginsel van contractsvrijheid, op grond waarvan men in beginsel mag contracteren met wie men wil (contractsvrijheid) en men niet ongewild een contractspartij opgedrongen mag krijgen (contractsdwang). 5 Er zijn in Nederland geen wettelijke gronden om ten aanzien van bancaire relaties van dit beginsel af te wijken. Ook op Europees niveau is tot op heden uitgegaan van zelfregulering door banken en zijn geen Europese richtlijnen van kracht die in een wettelijk recht op een betaalrekening voorzien. Banken mogen in theorie dus zelf beslissen of zij een bancaire relatie met een potentiële cliënt willen aangaan of dat zij hiervan juist liever afzien. In de praktijk ligt deze vrije beslissingsruimte voor banken een stuk genuanceerder en wordt het beginsel van contractsvrijheid ingeperkt door contractuele verplichtingen en ingekleurd door publiekrechtelijke regels ten aanzien van de bescherming van de integriteit van de bank. 2.1 Convenant inzake pakket primaire betaaldiensten Een contractuele verplichting die het beginsel van contractsvrijheid inperkt, is het Convenant inzake pakket primaire betaaldiensten (Convenant). Banken zijn zich al minstens tien jaar bewust van het feit dat een betaalrekening onontbeerlijk is om normaal te functioneren in Nederland en dit heeft ertoe geleid dat een aantal grote banken 6 in 2001 onder de vlag van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en in overleg met het ministerie van Financiën en het Leger des Heils het Convenant heeft gesloten ter bescherming van sociaal kwetsbare groepen particulieren in Nederland. 7 Op grond van het Convenant zijn de onderschrijvende banken verplicht (onder bepaalde voorwaarden) een basis- bankrekening voor particulieren te openen om deze particulieren in staat te stellen om te participeren in de maatschappij. Uitdrukkelijk is bepaald dat het primaire doel van het Convenant is om degenen in de samenleving, die om wat voor reden dan ook tot dusverre niet over een bankrekening (konden) beschikken, een laagdrempelige toegang tot het betalingsverkeer te geven. 8 Gelet op dit doel is in het Convenant bepaald dat de bank een aanvraag van het pakket primaire betaaldiensten niet mag weigeren op grond van negatieve antecedenten van de aanvrager of op grond van een registratie bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel. Niet-integere potentiële cliënten moeten ook worden geaccepteerd, mits de aanvraag wordt gedaan via een erkende hulpverleningsinstantie en deze instantie ook het beheer over de betreffende rekening gaat voeren. Verder is uitdrukkelijk bepaald dat het Convenant zich enkel richt op particulieren. Bedrijven kunnen hierop geen beroep doen. 9 De contractsvrijheid van banken wordt ten aanzien van particulieren dus vrijwillig en eenzijdig, door sommige banken ingeperkt door het Convenant. 2.2 Wft en Wwft Daarnaast zijn banken bij het aangaan van een bancaire relatie (en gedurende de relatie) op grond van (publiekrechtelijke) financiële toezichtwetgeving verplicht om een zogenoemd ken uw klant -onderzoek (ook wel Customer Due Diligence (CDD)) uit te voeren om het integriteitsrisico dat met het aangaan van de betreffende relatie is gemoeid, vast te stellen. Dit onderzoek moet ervoor zorgen dat de integriteit van de desbetreffende bank (en die van de financiële markten als geheel) niet wordt geschaad. De norm die strekt tot de verplichting voor de bank tot het voeren van een CDD-beleid staat vermeld in art. 3:10 lid 1 onder c Wft. In dit artikel is bepaald dat financiële ondernemingen een adequaat beleid voeren dat een integere uitoefening van hun bedrijf waarborgt, waarbij wordt tegengegaan dat wegens haar cliënten het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten kan worden geschaad. Deze open norm wordt ten aanzien van banken geconcretiseerd in art. 10 en 14 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr Wft). Op grond van deze artikelen dienen banken procedures vast te stellen om (1) de identiteit van cliënten vast te stellen (art. 14 lid 2) en (2) cliënten in te delen in bepaalde risicoklassen (art. 14 lid 3). Voorts dienen banken maatregelen te nemen ter zake van vaststelling van afwijkende transactiepatronen (art. 14 lid 4). 10 Als een bank vaststelt dat sprake is van een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van 5. Het beginsel van contractsvrijheid is niet expliciet in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. 6. Het Convenant is onderschreven door ABN AMRO Bank N.V., Fortis Bank Nederland N.V. (op 1 juli 2010 gefuseerd met ABN AMRO Bank N.V. en per die datum niet meer zelfstandig in Nederland actief), ING Bank N.V., Postbank N.V. (op 16 mei 2007 gefuseerd met ING Bank N.V. en per die datum niet meer zelfstandig in Nederland actief), Rabobank Nederland en SNS Bank N.V. 7. Zie de digitale flyer op de website van De Nederlandsche Bank (DNB), Een bankrekening voor iedereen, <www.nvb.nl/scrivo/asset.php? id=10977>. 8. Aldus art. 1 van de Uitvoeringsinstructie van het Convenant, te raadplegen op de website van de DNB, <www.nvb.nl/scrivo/asset.php? id=121609>. 9. Voor een uitvoerige uiteenzetting inzake de bepalingen van het Convenant, zie p. 249 e.v. van E.S. van Schie & M. van Wingerden, Het beëindigen van bancaire relaties met niet integere klanten, in: Bancaire zekerheid. Liber Amicorum mr. J.H.S.G.K. Timmermans, Deventer: Kluwer 2010, p Indien een bank niet aan deze verplichtingen voldoet, kan de DNB op grond van art. 1:75 e.v. Wft bestuursrechtelijk optreden. 42 M v V , n u m m e r 2

3 haar bedrijf, 11 is de bank gehouden onverwijld DNB hierover te informeren. 12 Een andere publiekrechtelijke rechtsbron op grond waarvan de bank is gehouden tot het verrichten van een CDD voor het aangaan van een bancaire relatie, is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Art. 3 Wwft schrijft voor dat banken een CDD dienen te verrichten ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit onderzoek moet worden afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen of financiering van terrorisme van het type cliënt, de zakelijke relatie, het product of de transactie (art. 3 lid 4 Wwft). 2.3 De theorie De op banken rustende verplichting tot het voeren van een integriteitsbeleid op grond van de Wft en de Wwft betreft een doorlopende verplichting. Het is voor banken dus geen kwestie van afvinken en documenteren. Banken behoren het integriteitsrisico van hun cliënten voortdurend te monitoren en dienen maatregelen te treffen ingeval naar het oordeel van de bank sprake is van een verhoogd integriteitsrisico. 13 De maatregelen die banken kunnen nemen, bestaan uit verscherpt toezicht, het opvragen van nadere informatie, het informeren van DNB in geval van een incident (zoals hiervoor toegelicht) of ingeval sprake is van onaanvaardbare integriteitsrisico s het opzeggen van de bancaire relatie. In de literatuur wordt een onderverdeling gemaakt van verschillende situaties die banken kunnen doen besluiten tot het beëindigen van de bancaire relatie, namelijk (1) incidenten die een vertrouwensbreuk in de bank-cliëntrelatie bewerkstelligen (vertrouwensincident), (2) onverenigbaarheid met de (wijze van) bedrijfsvoering van de cliënt (compliance-incident) en (3) onverenigbaarheid met de (bedrijfs)activiteit of handelwijze van de cliënt (reputatie-incident). 14 Ten aanzien van de eerste categorie, vertrouwensincidenten, kan worden gedacht aan gevallen waarbij de bank twijfels heeft over het gebruik van de bankrekening door haar cliënt. Zoals hiervoor toegelicht, dienen banken op grond van art. 14 Bpr Wft afwijkende transactiepatronen vast te stellen. Indien de bank constateert dat het betalingspatroon van een cliënt op enig moment sterk verandert, kan dit voor de bank aanleiding vormen om deze cliënt om een verklaring te vragen. Indien een deugdelijke verklaring uitblijft en de bank twijfelt aan de goede bedoelingen van de cliënt (hetgeen mogelijk een reputa- 11. Zijnde een incident, zoals gedefinieerd in art. 1 Bpr Wft. 12. Op grond van art. 12 lid 3 Bpr Wft. 13. In art. 4 lid 3 Wwft is bepaald dat banken bij het aangaan van de relatie een CDD dienen te verrichten, maar ook gedurende de relatie, onder meer indien ongebruikelijke transacties plaatsvinden en ingeval er indicaties zijn dat de betreffende cliënt is betrokken bij witwassen of financiering van terrorisme. 14. Vgl. B. Bierens, Dillema s rond de betaalrekening: opzetten of voortzetten?, NTBR 2010/1, p. 3. tierisico met zich brengt 15 ), kan dit een aanleiding zijn om de bancaire relatie op te zeggen. Een treffend voorbeeld waarbij de bank de bancaire relatie wegens een vertrouwensincident heeft opgezegd, betreft een kwestie waarover de Rechtbank Rotterdam (voorzieningenrechter) zich op 6 april 2006 heeft uitgelaten. 16 In deze kwestie was bij de bank op grond van het betalingsverkeer van X het vermoeden gerezen dat X zich bezighield met zogenoemd pyramideren (het uitkeren van inleg van toetredende investeerders als rendement of rente aan bestaande investeerders). Uit de opzeggingsbrief van de bank van 3 januari 2006 bleek dat aan de opzegging van de relatie met X primair ten grondslag lag dat de bank niet heeft kunnen beoordelen of er sprake was van pyramideren. De bank had gesteld dat het door haar gevraagde inzicht in de kasstromen van X nodig was om zich ter zake een oordeel te kunnen vormen en dat een beoordeling niet uit de verstrekte informatie kon worden afgeleid. Omdat X de nader gevraagde informatie niet aan de bank had verstrekt en de bank zich als gevolg daarvan geen oordeel kon vormen omtrent de (on)rechtmatigheid van de activiteiten van X, was de opzegging van de bancaire relatie rechtmatig, aldus de voorzieningenrechter. 17 Bij de tweede categorie van situaties waarin banken op grond van integriteitsrisico s kunnen besluiten tot het opzeggen van de bancaire relatie compliance-incidenten moet men denken aan cliënten die activiteiten ontplooien die zijn gepositioneerd op de grens van wat wettelijk is toegestaan en ten aanzien waarvan de bank op een gegeven moment concludeert dat deze cliënten feitelijk over de grens (dan wel over de morele acceptatiegrens van de betreffende bank) heen zijn gegaan. Denk aan ondernemingen die financiële (beleggings)producten aanbieden die bewust buiten de reikwijdte van de Wft zijn gebracht, zodat de vergunningsplicht niet van toepassing is en het derhalve ontbreekt aan het gebruikelijke 15. Een reputatierisico is door DNB (bij haar toelichting op het belang van het voeren van CDD-beleid, Toelichting Customer Due Diligence (CDD) for banks versie april 2006, te raadplegen op de website van DNB: <www.dnb.nl/openboek/extern/file/dnb_tcm pdf>) omschreven als het risico dat door nadelige publiciteit kan ontstaan (kortweg: zou ik samen met deze klant in de krant willen staan?). 16. Vzr. Rb. Rotterdam 6 april 2006, JOR 2006, 184, LJN AY6783 (Fortis/ X). 17. De voorzieningenrechter heeft aan zijn oordeel mede ten grondslag gelegd de bijzondere zorgplicht van Fortis jegens de klanten van X, de investeerders, in lijn met jurisprudentie van de Hoge Raad ten aanzien van de bijzondere zorgplicht van banken jegens derden (HR 9 januari 1998, NJ 1999, 285, LJN ZC2536 (Mees Pierson/Ten Bos) en HR 23 december 2005, JOR 2006, 20, LJN AU3713 (Safe Haven). Zie voor de overwegingen van de voorzieningenrechter r.o. 5.3, 5.4 en 5.5. M v V , n u m m e r 2 43

4 toezicht door de AFM. 18 Gebruikmaking van de uitzonderingsregels en vrijstellingen die de Wft biedt, brengt op zichzelf geen risico mee, maar vereist wel een gedegen kennis van de ingewikkelde compliance-regels, zo blijkt in de praktijk. De afgelopen jaren heeft zich een aantal spraakmakende fraudeen faillissementszaken voorgedaan ten aanzien van dergelijke beleggingsondernemingen (zoals de fraudezaak Golden Sun Resorts 19 in 2007, de fraudezaak Palm Invest 20 in 2008 en het faillissement van Partrust in ). Als gevolg hiervan genieten dergelijke beleggingsondernemingen sinds een aantal jaar bijzondere aandacht van de AFM. 22 Indien blijkt dat een cliënt in strijd met financiële toezichtwetgeving handelt, zal de bank de relatie (indien de strijdigheid na waarschuwingen van de bank blijft voortduren) op grond van integriteits- en aansprakelijkheidsrisico s 23 mogelijk opzeggen. 24 De laatste categorie, reputatie-incidenten, betreft situaties waarin de bank zich niet kan verenigen met de (bedrijfs)activiteit van de cliënt. Indien cliënten van banken negatief in het nieuws komen te staan, kan dit zijn weerslag hebben op de reputatie van de bank in kwestie. Hierbij kan men denken aan gevallen waarin de cliënt van de bank in verband wordt gebracht met criminele activiteiten. Uit de rechtspraak blijkt dat banken niet altijd afwachten of de betreffende cliënt ook daadwerkelijk strafrechtelijk wordt veroordeeld. In sommige gevallen vormt de associatie met (of het vermoeden van betrokkenheid bij) bepaalde criminele activiteiten voor een bank al voldoende grond om de relatie te beëindigen. In de zaak Seaport Marina overwoog Hof Amsterdam op 2 juni dat de maatschappelijke functie van banken de grootst mogelijke integriteit verlangt, hetgeen onder meer 18. Denk hierbij aan de vergunningsvrijstelling van art. 1:12 Wft. Op grond van dit artikel geldt de vergunningplicht voor aanbieders van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling niet indien de aanbieder deze deelnemingsrechten aanbiedt aan minder dan 100 personen. Een aanbieder is eveneens vrijgesteld van de vergunningsplicht indien de betreffende rechten van deelneming in een beleggingsinstelling slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste per deelnemer (art. 4 lid 1 sub a Vrijstellingsregeling Wft). Overigens heeft de Tweede Kamer op 2 december 2010 de Wijzigingswet Financiële Markten 2010 aangenomen, op grond waarvan de Wft zal worden gewijzigd en deze tegenwaarde van zal worden verhoogd naar Deze wijziging vloeit voort uit de richtlijn tot wijziging van de Prospectusrichtlijn, zoals op 11 december 2010 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De wetswijziging zal uiterlijk 1 juli 2012 in werking treden. 19. Rb. Amsterdam 11 januari 2010, LJN BL0547 (Golden Sun). 20. Rb. Amsterdam 22 april 2010, LJN BM1907 (Palm Invest). 21. Vzr. Rb. Breda 14 januari 2010, JOR 2010, 56, LJN BK9185 (Partrust). 22. Bierens 2010, p In het kader van het aansprakelijkheidsrisico zie HR 23 december 2005, JOR 2006, 20, LJN AU3713 (Safe Haven), waarin de bank aansprakelijk werd gehouden voor schade die derden hadden geleden omdat de bank de activiteiten van haar cliënt die in strijd waren met de Wte 1995 te lang op zijn beloop had laten gaan. 24. Een voorbeeld van opzegging van de bancaire relatie wegens handelen in strijd met de financiële toezichtwetgeving betreft Hof Amsterdam 28 juli 2009, JOR 2009, 290, LJN BJ7960 (Van Doorn/ING). In deze zaak heeft ING Bank de relatie met Caute Management (The Netherlands) B.V. (een trustkantoor) beëindigd omdat laatstgenoemde niet over de vereiste Wtt-vergunning beschikte. 25. Hof Amsterdam 2 juni 2005, JOR 2005, 188, LJN AU3509 (Rabobank/ Seaport Marina). meebrengt dat zij zich ver houden van activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen (r.o. 4.5). De erven van Endstra hadden de bank voor de rechter gedaagd omdat de bank alle (op dat moment reeds vijftien jaar durende) bancaire relaties met Endstra en aan Endstra gelieerde vennootschappen op grond van vrees voor reputatieschade had beëindigd. Endstra werd in de media door een als topcrimineel getypeerde persoon omschreven als bankier van de onderwereld en in perspublicaties en televisieprogramma s werd Endstra als actief betrokkene in verband gebracht met ernstige gepleegde en voorgenomen misdrijven, waaronder liquidaties. Eind 2003 concludeerde de bank dat de negatieve publiciteit en de tegen Endstra en aan hem gelieerde vennootschappen lopende strafrechtelijke onderzoeken een te groot reputatierisico voor de bank meebrachten en besloot zij alle relaties te beëindigen. Het hof oordeelde in deze kwestie dat de bank daartoe onder de gegeven omstandigheden gerechtigd was. Dat de werkelijke betrokkenheid van Endstra bij criminele activiteiten onzeker was en dat Endstra nooit was veroordeeld voor de misdrijven waarmee hij in verband werd gebracht, werd door het hof niet relevant geacht. Dit hoeft niet af te doen aan het reputatierisico en de daaraan te verbinden gevolgen, aldus het hof (r.o. 4.6). 26 Deze laatste overweging is voor banken voor de praktijk van belang, aangezien veel verdenkingen van misdrijven niet tot strafrechtelijke vervolging en een veroordeling leiden. Deze overweging in dit specifieke geval brengt mijns inziens echter geen algemene regel mee dat de bank in geval van een strafrechtelijk onderzoek onverwijld de relatie met haar cliënt mag opzeggen. Dit zou in strijd zijn met het uitgangspunt van de onschuldpresumptie dat geldt in het Nederlandse strafrecht en zoals vastgelegd in art. 6 lid 2 EVRM. 27 Een dergelijke algemene regel zou feitelijk betekenen dat de bank op de stoel van de rechter gaat zitten en alvast civielrechtelijke consequenties verbindt aan de enkele verdenking van haar cliënt. Dit lijkt me onwenselijk. Gelet op het bijzonder grote belang om over een bankrekening te kunnen beschikken en dit uitgangspunt van onschuldpresumptie lijkt een terughoudende opstelling van banken op haar plaats en dient in geval van strafrechtelijke verdenking sprake te zijn van een onaanvaardbaar integriteitsrisico op grond van de specifieke omstandigheden van het geval. Het hof zegt het niet met zoveel woorden, maar het is aannemelijk dat de aard van de misdrijven (onder meer witwassen) en de omschrijving van Endstra in de media ( bankier van de onderwereld ) een rol hebben gespeeld bij het oordeel van het hof. Dit zijn bij uitstek activiteiten en omschrijvingen die een reputatierisico meebrengen, nu gebruikmaking van de diensten van de bank bij dergelijke activiteiten niet ondenk- 26. Het hof is van oordeel dat sprake is van een onacceptabel reputatierisico, hetgeen de beëindiging van de bancaire relatie rechtvaardigt. Het hof verwijst in dit kader naar par van de Toelichting Customer Due Diligence (CDD) for banks (zie noot 15), waarin DNB aanbeveelt om de bancaire relatie in geval van een onacceptabel reputatierisico te beëindigen (r.o. 4.4). Let wel: in de Wft noch in de Wwft is een verplichting tot beëindiging opgenomen. 27. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. 44 M v V , n u m m e r 2

5 baar is. 28 Het integriteitsrisico voor de bank (en de bancaire sector) lijkt in dit geval evident en aantoonbaar, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval. 3 De contractuele relatie tussen bank en cliënt Naar aanleiding van het voorgaande rijst de vraag of banken op grond van de besproken publiekrechtelijke wetgeving vanuit civielrechtelijk perspectief bancaire relaties eenzijdig mogen opzeggen. Het antwoord luidt: ja. In theorie. De overeenkomst tussen bank en cliënt inzake een betaalrekening is een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In het Nederlands Burgerlijk Wetboek is geen algemene regeling ten aanzien van duurovereenkomsten opgenomen en de opzeggingsmogelijkheid van duurovereenkomsten is dan ook niet wettelijk geregeld. 29 De opzeggingsmogelijkheid van de bancaire relatie moet derhalve primair worden beoordeeld volgens een van de basisprincipes van het Nederlandse verbintenissenrecht: wat tussen partijen is afgesproken, dienen zij na te komen (pacta sunt servanda). 30 Indien partijen niets hebben afgesproken, moet de opzegbaarheid worden beoordeeld volgens de in de literatuur en jurisprudentie ontwikkelde normen. 31 Uit jurisprudentie blijkt dat de bevoegdheid tot opzegging van een duurovereenkomst bij gebreke van een contractuele regeling kán voortvloeien uit de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 BW. Of opzegging het beoogde resultaat heeft, wordt beantwoord aan de hand van redelijkheid en billijkheid in verband met de concrete omstandigheden van het geval. In het arrest Latour/De Bruijn oordeelde de Hoge Raad dat de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de concrete omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat opzegging slechts tot beëindiging van de overeenkomst leidt indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat. 32 Met betrekking tot de relatie tussen banken en hun cliënten is toetsing volgens deze ontwikkelde normen niet aan de orde. De verhouding tussen de bank en haar cliënten wordt namelijk beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden (ABV), die van toepassing zijn op alle relaties tussen banken in 28. Zie in dit kader ook Vzr. GiEA NA 14 september 2006, JOR 2006, 269, LJN AZ2011. In deze kwestie had de bank de tegoeden van haar cliënt bevroren op grond van verdenking van witwassen en meegedeeld de bancaire relatie te willen beëindigen. De bank was hiertoe gerechtigd, aldus de voorzieningenrechter (r.o. 4.4). 29. Let wel: sommige bijzondere duurovereenkomsten met een eigen wettelijk regime kennen wel opzeggingsbepalingen, zoals de arbeidsovereenkomst (art. 7:669 BW) en de overeenkomst van opdracht (art. 7:408 BW). Betoogd zou kunnen worden dat de bancaire relatie een overeenkomst van opdracht betreft, waarbij de bank als opdrachtnemer de betalingsopdrachten van de cliënt uitvoert en de cliënt hiervoor (conform het bepaalde in art. 7:406 lid 1 BW) aan de bank een vergoeding betaalt. 30. Vgl. art lid 1 BW oud: Alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet. 31. Zie in dat kader HR 21 oktober 1988, NJ 1990, 439, LJN AD0483 (Mondia/Calanda). 32. Zie HR 3 december 1999, NJ 2000, 120, LJN AA3821 (Latour/De Bruijn), r.o Althans, voor zover deze banken lid zijn van de NVB en geen eigen voorwaarden hanteren. Nederland 33 en hun rekeninghouders. 34 In het kader van de beëindiging van de relatie met rekeninghouders zijn met name art. 2, 3, 7 en 35 ABV van belang. In art. 2 ABV is bepaald dat de bank en haar cliënt 35 jegens elkaar de nodige zorgvuldigheid in acht dienen te nemen. Cliënten dienen op grond van dit artikel naar beste vermogen rekening te houden met de belangen van de bank. De cliënt moet de bank in staat stellen om haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te kunnen komen en haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren. De cliënt mag van de diensten van de bank geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken, waaronder mede begrepen gebruik dat strijdig is met wet- en regelgeving, dienstbaar is aan strafbare feiten of schadelijk is voor de bank of haar reputatie of voor de integriteit van het financiële stelsel. Met deze bepaling in art. 2 ABV is uitdrukkelijk aansluiting gezocht bij het doel van de financiële toezichtwetgeving en het CDD, hetgeen voor de bank een civielrechtelijke grondslag vormt om de bancaire relatie ingeval de cliënt in strijd met dit art. 2 ABV handelt op te zeggen. Op grond van art. 3 ABV rust op de cliënt van de bank een informatieplicht ten aanzien van zijn activiteiten en doeleinden. De cliënt is verplicht om op eerste verzoek van de bank informatie te verschaffen over zijn activiteiten of doeleinden, of de redenen van de afname van producten of diensten van de bank. Cliënten zijn bovendien gehouden om de herkomst van te storten of gestorte gelden aan de bank mee te delen. Deze verplichtingen sluiten eveneens aan bij de doelstellingen van de Wft en de Wwft. Dit artikel kan worden beschouwd als de contractuele legitimatie voor de opzegging van een bancaire relatie in geval van een vertrouwensincident, zoals hiervoor in paragraaf 2 toegelicht. In art. 7 ABV staat een andere informatieplicht die op de cliënt rust vermeld. Op grond van dit artikel is de cliënt verplicht om aan de bank alle informatie te verstrekken en medewerking te verlenen die de bank nodig heeft om de identiteit van de desbetreffende cliënt te kunnen vaststellen. Ook dit artikel vloeit voort uit de verplichting van de bank om gedragingen en gebeurtenissen die een gevaar voor de integriteit van het financiële stelsel vormen, te voorkomen. 36 De concrete bepalingen ten aanzien van de opzegging van de bancaire relatie staan vermeld in art. 35 ABV. Daarin is bepaald dat zowel de cliënt als de bank de relatie schriftelijk geheel of gedeeltelijk kan opzeggen. Als de bank dit doet, dient 34. De huidige ABV zijn tot stand gekomen in overleg tussen de NVB en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. De ABV zijn op 27 juli 2009 gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam en sinds 1 november 2009 van kracht. 35. In de ABV 2009 is voor het eerst uitdrukkelijk bepaald dat de zorgplicht wederzijds is, deze rust dus zowel op de bank als op de cliënt. In het oude art. 2 ABV (ABV 1995) was enkel bepaald dat op de bank een zorgplicht jegens haar cliënt rust. 36. Zie de toelichting op de ABV op de website van de NVB, <www.nvb.nl/ scrivo/asset.php?id=291431>. M v V , n u m m e r 2 45

www.ntbr.nl 1 Jaargang 27 januari 2010 óók online beschikbaar *10146701* Redactioneel / 1 Artikelen / 2 Kronieken / 18 Reactie / 26

www.ntbr.nl 1 Jaargang 27 januari 2010 óók online beschikbaar *10146701* Redactioneel / 1 Artikelen / 2 Kronieken / 18 Reactie / 26 24/12/2009 H:/ORDERS/krw/krwtijd/NTBR/NTBR1001-09-1447/NTBR1001_003.3d pag. 1 Redactioneel / 1 Inconsistenties in het verbintenissenrecht: de wetswijziging betaaldiensten H.N. Schelhaas óók online beschikbaar

Nadere informatie

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten M r. E. N e d e r l o f - W o u t e r s v a n d e n O u d e n w e i j e r e n m r. F. v a n d e

Nadere informatie

8 De bijzondere zorgplicht van de financiële dienstverlener

8 De bijzondere zorgplicht van de financiële dienstverlener 8 De bijzondere zorgplicht van de financiële dienstverlener Mr. drs. A.C.W. Pijls 1 Inleiding In de hedendaagse samenleving zijn consumenten in toenemende mate aangewezen op de dienstverlening van financiële

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER

AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER HOOFDSTUK 11 AANSPRAKELIJKHEID BIJ EXECUTION ONLY, ADVIES EN VERMOGENSBEHEER V.M. Neering 1 11.1 Inleiding Wie wil beleggen in financiële instrumenten, heeft daarvoor de tussenkomst van een beleggingsonderneming

Nadere informatie

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt 13 Safe Bouw Beheer Van: Aan: Vorm: H.E. Wegman M.Z. Kos Advies aan cliënt OPDRACHT U bent advocaat. U wordt gebeld door uw vaste cliënt X. X is bestuursvoorzitter van Safe Bouw Vastgoedfondsen Beheer

Nadere informatie

De marginverplichting bij handel in aandelenopties

De marginverplichting bij handel in aandelenopties De marginverplichting bij handel in aandelenopties Van Haanstra/Rabobank naar Nabbe/Staalbankiers M r. B. T. M. v a n d e r W i e l * 1 Inleiding Een van de belangrijkste maatschappelijk-economische ontwikkelingen

Nadere informatie

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de

Nadere informatie

De eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument

De eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument De eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument Mr. K.J.O. Jansen* 1. Ius vigilantibus scriptum Het recht is voor de waakzamen geschreven. 1 Met dit klassieke adagium wordt tot uitdrukking gebracht

Nadere informatie

De bijzondere zorgplicht bij de opzegging van kredietovereenkomsten zijn de zeven vette jaren van Rabobank/Aarding voorbij?

De bijzondere zorgplicht bij de opzegging van kredietovereenkomsten zijn de zeven vette jaren van Rabobank/Aarding voorbij? De bijzondere zorgplicht bij de opzegging van kredietovereenkomsten zijn de zeven vette jaren van Rabobank/Aarding voorbij? M r. P. S. B a k k e r e n m r. d r. D. H a a s * 1 Inleiding Ruim zeven jaar

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Verboden rechtshandelingen in het financiële bestuursrecht in civielrechtelijk perspectief

Verboden rechtshandelingen in het financiële bestuursrecht in civielrechtelijk perspectief Verboden rechtshandelingen in het financiële bestuursrecht in civielrechtelijk perspectief P r o f. d r. O. O. C h e r e d n y c h e n k o * 1 Inleiding Het is geen nieuws dat private verhoudingen in de

Nadere informatie

Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper.

Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper. Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper. Scriptie, in het kader van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Auteur: Wanda E. Sanfélix LLB we.sanfelix@studie.ou.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease 1 PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & de UNA Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease Donderdag 1 maart 2007 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 16.30

Nadere informatie

A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN VOORWOORD. Belangen en effecten van waarschuwingssystemen. Achtergrondstudies en Verkenningen 4

A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN VOORWOORD. Belangen en effecten van waarschuwingssystemen. Achtergrondstudies en Verkenningen 4 R e g i s t r a t i e k a m e r A.F. Rommelse VOORWOORD ZWARTE LIJSTEN Belangen en effecten van waarschuwingssystemen Achtergrondstudies en Verkenningen 4 mr.drs. A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN Belangen

Nadere informatie

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst mr. M.E. Brinkman * Het altijd veranderende regulatoire kader van de energiemarkt blijkt een weerbarstig klimaat om in te contracteren.

Nadere informatie

Financiële zorgplichten van de verzekeraar bij beleggingsproducten TjongTjin Tai, Eric; van den Berg, M.F.M.

Financiële zorgplichten van de verzekeraar bij beleggingsproducten TjongTjin Tai, Eric; van den Berg, M.F.M. Tilburg University Financiële zorgplichten van de verzekeraar bij beleggingsproducten TjongTjin Tai, Eric; van den Berg, M.F.M. Published in: Aansprakelijkheid, verzekering en schade Document version:

Nadere informatie

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon Een nadere concretisering van de privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon met betrekking tot de verschillende fasen van

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem

Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem Prof. dr. O.O. Cherednychenko* en J.-M. Meindertsma** WETENSCHAPPELIJK Verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten in een multilevel governancesysteem In de nasleep van de recente financiële crisis

Nadere informatie

Een bankrekening voor iedereen

Een bankrekening voor iedereen Een bankrekening voor iedereen evaluatierapport inzake de werking van het NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten!"#$"%&"'()**+(,(!"#$"%&"'()**- Aangeboden aan: Drs. G. Zalm, minister van

Nadere informatie

De laatste jaren zijn banken en effecteninstellingen

De laatste jaren zijn banken en effecteninstellingen W.M. Schonewille en A.J.E. van den Bergen De zorgplicht van banken en effecteninstellingen: Beleggingsbescherming of paternalisme? Nr. 70 / mei 2006 O & F 24 De laatste jaren zijn banken en effecteninstellingen

Nadere informatie

De ontwikkeling van de bancaire zorgplicht

De ontwikkeling van de bancaire zorgplicht Masterscriptie Tilburg Law School De ontwikkeling van de bancaire zorgplicht Thomas Jefferson: I sincerely believe that banking establishments are more dangerous than standing armies. The Rothschild brothers

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van Dijk 1 Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van

Nadere informatie

Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels

Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels Zorgplichten bij financiële dienstverlening: twee normenstelsels Een onderzoek naar het mogelijkheden van het gebruik van publiekrechtelijke gedragsregels in privaatrechtelijke verhoudingen J.H. Ermers

Nadere informatie

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis?

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? M r. H. L e b b i n g e n m r. N. d e B o e r * 1. Inleiding Zoals A-G Spier in zijn conclusie voor het hierna te bespreken arrest 1 met

Nadere informatie

Toelichting bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen

Toelichting bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen 1. Overwegingen bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen Vrijwel iedereen in Nederland heeft een relatie met een Financiële instelling. Zo heeft men bijvoorbeeld een betaalrekening,

Nadere informatie

Reikwijdte opleveringsverplichtingen

Reikwijdte opleveringsverplichtingen Reikwijdte opleveringsverplichtingen verhuurder en huurder mr. I.C.K. Mol en mr. E.H.H. Schelhaas * 1. Inleiding Zowel verhuurder als huurder worden geconfronteerd met een verplichting om het gehuurde

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders

Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders In hoeverre wordt door de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders gewijzigd? Patty de Jong - Boersma 29 maart 2013 Studentnummer: 850652626 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken

22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken 22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken 22.1 Inleiding Het financiële recht kan een belangrijke rol spelen in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Het zal bijvoorbeeld

Nadere informatie