WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ"

Transcriptie

1 WAARDERINGSKAMER Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ Tekst vastgesteld op: 27 augustus 2009

2 2

3 HANDREIKING INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN WOZ 1. Inleiding De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Om dit te bereiken is het van belang dat de WOZ-beschikkingen van goede kwaliteit zijn. Gemeenten voeren controles uit die deze kwaliteit borgen. Het is van belang dat bij het inrichten van het WOZ-proces voldoende aandacht wordt besteed aan interne beheersingsmaatregelen. Deze interne beheersingsmaatregelen waarborgen dat de genoemde controles worden uitgevoerd en waar nodig de bevindingen uit deze controles ook leiden tot bijsturing van het proces en/of tot verbetering van het product (de WOZ-beschikkingen). Gemeenten die voldoende aandacht besteden aan de interne beheersingsmaatregelen zijn in staat om de belangrijkste risico's bij de uitvoering van de Wet WOZ beter en doelmatiger te beheersen. Dat is vooral voor henzelf een goede zaak, maar ook de andere externe toezichthouders profiteren van een proces dat "in control" is. Om gemeenten hierbij te ondersteunen is, in overleg met de VNG, drie accountantskantoren (Deloitte, Ernst & Young en PriceWaterhouseCoopers) en Haute Equipe een handreiking voor interne beheersingsmaatregelen WOZ opgesteld. Hierin zijn op hoofdlijnen de voorwaarden geformuleerd voor een doelmatige en doeltreffende interne beheersing rondom de uitvoering van de Wet WOZ. Wanneer de uitvoering en vastlegging van deze beheersingsmaatregelen door de gemeenten plaatsvinden, sluit dit bovendien optimaal aan op de controles die de accountant en de Waarderingskamer uitvoeren. Daarnaast borgen deze beheersingsmaatregelen en de hieraan gekoppelde interne controles ook de noodzakelijke kwaliteit van dit belangrijke gemeentelijke proces. Eventueel kunnen gemeenten deze handreiking gebruiken om hun eigen proces van interne beheersingsmaatregelen te vervolmaken. Sommige gemeenten besluiten om op het gebied van de gemeentelijke belastingen/wet WOZ samen te werken met andere gemeenten. Wij zijn van mening dat de risico's en bijbehorende beheersingsmaatregelen die in deze handreiking worden beschreven, zowel van toepassing zijn op individuele gemeenten als op samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. 2. Leeswijzer Allereerst beschrijft deze handreiking kort de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten. Daarna gaat de handreiking nader in op het belang van risicoanalyse en de belangrijkste (financiële) risico's die gemeenten lopen bij de uitvoering van deze wet. Tenslotte wordt er een overzicht van interne beheersingsmaatregelen WOZ gepresenteerd dat gemeenten kunnen gebruiken bij het inrichten van en de controle op het WOZ-proces. Daarmee worden de relaties zichtbaar tussen het WOZ-proces, de bijbehorende wet- en regelgeving, de hierbij optredende risico's en de beheersingsmaatregelen die gemeenten kunnen inzetten om deze risico's te ondervangen of te beperken. 3

4 De handreiking wordt regelmatig geactualiseerd. De actuele versie staat steeds op onze website ( 3. De uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten In de Wet WOZ is geregeld dat gemeenten belast zijn met de uitvoering van deze wet. De eerste jaren na invoering van de Wet WOZ hebben gemeenten veel energie gestoken in het inrichten van de werkprocessen. Nu mede door de overgang naar jaarlijkse waardebepaling de uitvoering van de Wet WOZ procesmatig is ingericht, is de tijd rijp voor een volgende stap in het verbeteren van de doelmatigheid. Vanuit de ontwikkelingen rond de financiële functie van gemeenten (doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheidscontroles) werken veel gemeenten aan een systeem van interne sturing en beheersing rond alle primaire processen binnen gemeenten. Daarin hoort ook de uitvoering van de Wet WOZ thuis. Zaken als planning en beheersing, interne controle, kwaliteitscontrole en het afleggen van verantwoording maken hier onderdeel van uit. 4. Het belang van risicoanalyse Het periodiek in kaart brengen en beoordelen van risico's (risicomanagement) is een belangrijk aspect van een systeem van interne beheersing. Door beheersingsmaatregelen in de werkprocessen te implementeren waarborgen gemeenten dat de belangrijkste risico's worden beheerst, of worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Deze paragraaf gaat verder in op de belangrijkste (financiële) risico's die gemeenten lopen bij de uitvoering van de Wet WOZ. Voor een samenhangend beeld zijn in deze beschrijving ook de direct aan de Wet WOZ gerelateerde gemeentelijke onroerende zaakbelastingen en de heffing van belastingen op basis van de WOZ-waarde en de WOZgegevens door de overige afnemers betrokken. Tenslotte is er aandacht voor de onderlinge relaties tussen deze risico's en is een aanzet gegeven om de risico's te kwantificeren. 4.1 Typen te onderscheiden risico's Om de risico's die gemeenten lopen bij de uitvoering van de Wet WOZ in kaart te brengen zijn voor deze handreiking vier typen risico's benoemd. Er is een onderscheid tussen risico's die alle gemeenten lopen bij de uitvoering van de Wet WOZ en risico's die alleen voor individuele gemeenten van belang kunnen zijn. Daarnaast is een onderscheid van belang tussen risico's die direct zijn gerelateerd aan de uitvoering van de Wet WOZ en meer algemene risico's die uitvoering van de Wet WOZ kunnen beïnvloeden, maar evengoed invloed hebben op (alle) andere werkprocessen van de gemeente. Deze onderverdeling is weergegeven in de hierna opgenomen tabel. 4

5 WOZ GERELATEERDE RISICO'S: ALGEMENE RISICO'S: RELEVANT VOOR ALLE GEMEENTEN: RELEVANT VOOR INDIVIDUELE GEMEENTE: De volledigheid van de WOZadministratie De juistheid van de WOZtaxaties WOZ-taxatie(s) van objecten met een relatief hoge WOZwaarde binnen de gemeente WOZ-taxaties van woningen die in het bezit zijn van woningcorporaties of andere groot zakelijk gerechtigden De juiste berekening van de OZB-tarieven Juiste, tijdige en volledige gegevenslevering aan de afnemers Etc. Relatief veel unieke vrijstaande woningen Relatief veel recreatie-objecten Etc. Informatiebeveiliging Integriteitbeleid Etc. Een grote conversie van het geautomatiseerde systeem Een gemeentelijke herindeling / herhuisvesting Toetreding tot een samenwerkingsverband Etc. In deze handreiking staan de Wet WOZ gerelateerde risico's centraal die voor alle gemeenten gelden (het kwadrant linksboven in de bovenstaande tabel). Hoewel wij denken dat hiermee de belangrijkste risico's bij de uitvoering van de Wet WOZ zijn beschreven, raden wij gemeenten aan om ook een eigen risico-analyse uit te voeren waarbij met name aandacht is voor de overige typen risico's. Als dat suggesties oplevert voor verbetering van deze handreiking horen wij dat graag! 4.2 Algemene risico s binnen de uitvoering van de Wet WOZ Op basis van opgedane ervaringen hebben de bij deze handreiking betrokken partijen de Wet WOZ nader geanalyseerd op mogelijke risico's die kunnen optreden. Onzorgvuldige handelingen binnen deze risicogebieden kunnen grote financiële consequenties hebben die ook in de jaarrekening tot uitdrukking kunnen komen (zie voor een financiële kwantificering paragraaf 4.4). Het zo goed mogelijk ondervangen van deze risico s in werkprocessen is daarom van belang voor bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de lokale rekenkamer, de accountant en de Waarderingskamer. De volgende WOZ-gerelateerde risico's die voor alle gemeenten gelden, worden door ons in deze handreiking verder uitgewerkt: 1. De volledigheid van de WOZ-administratie; 2. De juistheid van de WOZ-taxaties; 3. De WOZ-taxatie(s) van objecten met een relatief hoge WOZ-waarde binnen de gemeente; 5

6 4. WOZ-taxaties van woningen die in het bezit zijn van woningcorporaties of andere groot zakelijk gerechtigden; 5. De juiste berekening van de OZB-tarieven; 6. Juiste, tijdige en volledige gegevenslevering aan de afnemers. De nadere uitwerking van deze risico's treft u aan in de bijlagen 1 t/m 6 bij deze handreiking. In de bijlagen wordt per risico aangegeven wat de maatschappelijke relevantie is en op welke wijze gemeenten deze risicogebieden kunnen borgen binnen de uitvoering van de Wet WOZ. Tenslotte is per risico het verschil in aanpak/diepgang weergegeven van de controles die de door accountant en de Waarderingskamer worden uitgevoerd. 4.3 Onderlinge relatie risico's De hiervoor genoemde risico's hebben onderling invloed op elkaar. Zo zijn risico 3 (de kwaliteit van de WOZ-taxatie(s) van objecten met een relatief hoge WOZ-waarde binnen de gemeente) en risico 4 (de kwaliteit van de WOZ-taxaties van woningen in het bezit van woningcorporaties of andere groot zakelijk gerechtigden) deelverzamelingen van risico 2 (de kwaliteit van de WOZtaxaties). Daarnaast hebben risico 1 t/m risico 4 een directe invloed op de totale belastingcapaciteit (de totale waarde van alle onroerende zaken) van een gemeente en daarmee op risico 5 (juiste berekening OZB-tarieven). 4.4 Financiële kwantificering risico's De eerste vier risico's die in subparagraaf 4.2 zijn genoemd, hebben een directe invloed op de totale belastingcapaciteit (is de totale waarde van alle onroerende zaken) van een gemeente. De belastingcapaciteit 1 is de basis voor de OZBopbrengst van de gemeente, maar speelt ook een rol bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze paragraaf beschrijft welke gevolgen een onjuiste vaststelling van de belastingcapaciteit heeft. De OZB is een belangrijke inkomstenbron van gemeenten. Een gemiddelde gemeente met circa inwoners en met een belastingcapaciteit van 5 miljard ontvangt circa 6 miljoen aan OZB-inkomsten. Een onjuiste grondslag (onjuiste of onvolledige administratie of onjuiste taxaties) voor de vaststelling van de belastingcapaciteit heeft voor de gemeente niet alleen invloed op de OZB-tarieven en de OZB-opbrengst, maar ook op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarmee is er ook een effect op de hoogte van de algemene uitkering aan alle andere gemeenten. Bovendien heeft een onjuiste grondslag van de belastingcapaciteit ook invloed op de belastingopbrengst van de andere afnemers van WOZ-gegevens (de Belasting- 1 In deze paragraaf wordt gesproken over de belastingcapaciteit van een gemiddelde gemeente met circa inwoners. Bij de berekening van de OZB-opbrengst is verder uitgegaan van een gemiddelde verhouding tussen de totale waarde van alle woningen en de totale waarde van alle niet-woningen in de gemeente (4:1). Voor de OZB-tarieven zijn wij uitgegaan van de rekentarieven die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2007 heeft gehanteerd bij de berekening van de algemene uitkering aan gemeenten uit het gemeentefonds. 6

7 dienst, de waterschappen). Verder gebruiken ministeries de belastingcapaciteit voor macro berekeningen, zoals voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en voor de berekening van het tarief voor het eigenwoningforfait. Deze relaties zijn weergegeven in de onderstaande figuur. Gemeente OZB-tarief Belastingcapaciteit WOZproces OZB-opbrengst Uitkering gemeentefonds Afnemers 'Watersysteemheffing Eigenwoningforfait Vennootschapsbelasting De relaties tussen de door de gemeente vastgestelde belastingcapaciteit en de belastingopbrengst van andere afnemers onderstrepen het belang van een doelmatige en doeltreffende interne beheersing van het WOZ-proces. 5. Interne beheersingsmaatregelen WOZ Op basis van de beschrijving van de risico's en het overzicht van controleactiviteiten die de accountant en de Waarderingskamer in het kader van deze risico's uitvoeren, is een overzicht met mogelijke interne beheersingsmaatregelen opgesteld. Hierin zijn op hoofdlijnen de beheersingsmaatregelen geformuleerd voor de diverse werkzaamheden die gemeenten verrichten (of laten verrichten) in het kader van de Wet WOZ. Dit overzicht is als bijlage 7 bij deze handreiking gevoegd. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen rondom de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de (Basisregistratie) WOZ. De werkprocessen van beide administraties worden in een aantal gemeenten voor een deel met elkaar geïntegreerd. Indien daar aanleiding voor is wordt deze handreiking hierop aangepast. 5.1 Toelichting op het overzicht Het overzicht met beheersingsmaatregelen is opgebouwd vanuit de processen zoals beschreven in de Waarderingsinstructie. Per proces wordt aangegeven: - welke relatie dit proces heeft met de geldende wet- en regelgeving; 7

8 - welke risico s (zie paragraaf 4 van deze handreiking) bij dit proces voorkomen; - welke beheersingsmaatregelen mogelijk zijn om die risico s terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau; - welke hulpmiddelen voorhanden zijn om de beheersingsmaatregel vorm te geven; - in hoeverre het betreffende proces ook wordt betrokken in de onderzoeken van de accountant en/of de Waarderingskamer. 5.2 Gebruik van de handreiking Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken om te onderzoeken of op dit moment voldoende interne beheersingsmaatregelen binnen het WOZ-proces zijn getroffen. Dit kan leiden tot de conclusie dat het WOZ-proces voldoende wordt "beheerst", of tot de conclusie dat er aanvullende beheersingsmaatregelen gewenst zijn. Daarnaast kunnen gemeenten gebruik maken van de in de handreiking geformuleerde "hulpmiddelen" zoals de door de Waarderingskamer opgestelde Waarderingsinstructie en beoordelingsprotocollen. Gemeenten kunnen deze hulpmiddelen gebruiken om te onderzoeken of de opzet van reeds bestaande beheersingsmaatregelen kan worden verbeterd, of om nieuwe beheersingsmaatregelen vorm te geven. Als interne beheersingsmaatregelen een vast onderdeel vormen van de werkprocessen wordt een hogere mate van zekerheid verkregen dat gemeenten betrouwbaar, doeltreffend, doelmatig en rechtmatig handelen. Wanneer een gemeente besluit de in de handreiking geformuleerde interne beheersingsmaatregelen in de WOZ-werkzaamheden op te nemen, verschuift het initiatief van de controleactiviteiten van "extern" naar "intern". Het inbedden van de controleactiviteiten in de werkprocessen van de gemeente maakt dat deze controlewerkzaamheden grotendeels door de gemeente zelf worden uitgevoerd en volledig over het jaar worden gespreid, wat minder werkbelasting en kosten met zich meebrengt. De resultaten van de eigen beheersingsmaatregelen maken eveneens onderdeel uit van de verantwoording van gemeenten in de richting van de accountant en de Waarderingskamer. Deze partijen kunnen dan volstaan met een marginale toets waardoor diepgaand onderzoek mogelijk achterwege kan blijven. Dat dit aanzienlijke voordelen met zich mee kan brengen, is evident. 5.3 Relatie tussen werkzaamheden accountant en de Waarderingskamer De accountants en Waarderingskamer streven ernaar om de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ laat echter zien dat enkele controleactiviteiten zowel door de accountant als door de Waarderingskamer worden getoetst. Toch is er sprake van een verschil. Dit wordt in het algemeen veroorzaakt doordat de nadruk en/of diepgang die de accountant en de Waarderingskamer hanteren bij een bepaalde controleactiviteit onderling verschilt. Zo kan er bijvoorbeeld sprake van zijn dat 8

9 de Waarderingskamer de controleactiviteiten gedurende het hele jaar uitvoert en de activiteiten van de accountant primair gericht zijn op de jaarrekening. Ook hier liggen dus doelmatigheidsvoordelen in het verschiet. Ondanks de verschillen tussen accountant en Waarderingskamer beschrijft deze handreiking beheersingsmaatregelen die zowel onderzoeken op initiatief van de accountant als onderzoeken op initiatief van de Waarderingskamer kunnen ondersteunen. 6. Tot slot Wij hopen dat gemeenten deze handreiking gebruiken om hun eigen interne beheersing verder te optimaliseren. Deze optimalisatie sluit aan op de optimalisering van de rest van het WOZ-proces. Ter ondersteuning van de optimaliseren van het WOZ-proces facilieert en stimuleert de Waarderingskamer de WOZ-benchmark. De handreiking en de WOZbenchmark leveren daarmee een bijdrage aan een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Wet WOZ en daarmee aan het vertrouwen van de verschillende belanghebbenden in het functioneren van de overheid. Heeft u nog vragen over deze handreiking, neem dan contact op met de heer M. Kuijper van het secretariaat van de Waarderingskamer (telefoon: , Ook suggesties voor aanvullingen en/of verbeteringen zijn van harte welkom. Op onze internetsite staat een actuele versie van deze handreiking. 9

10 10

11 BIJLAGEN Bijlagen bij Handreiking interne beheersingsmaatregelen Bijlage 1 Risico 1 Volledigheid WOZ-administratie Bijlage 2 Risico 2 De juistheid van de WOZ-taxaties Bijlage 3 Risico 3 WOZ-taxatie(s) van objecten met een relatief hoge WOZ-waarde binnen de gemeente Bijlage 4 Risico 4 De WOZ-taxatie(s) van woningen in het bezit van woningcorporaties of andere groot zakelijk gerechtigden Bijlage 5 Risico 5 De juiste berekening van de OZB-tarieven Bijlage 6 Risico 6 Juiste, tijdige en volledige gegevenslevering aan de afnemers Bijlage 7 Model Interne beheersingsmaatregelen WOZ 11

12 BIJLAGE 1 Risico 1: Volledigheid WOZ-administratie Beschrijving risico en maatschappelijke relevantie Als niet alle WOZ-objecten/subjecten zijn opgenomen in de WOZ-administratie, krijgen belastingplichtigen mogelijk (ten onrechte) géén WOZ-beschikking of worden hierdoor mogelijk bepaalde WOZ-objecten (ten onrechte) niet in de belastingheffing betrokken. Deze gebeurtenissen hebben niet alleen gevolgen voor de OZB-opbrengst van een gemeente, maar ook voor de belastingopbrengst van de waterschappen en de Belastingdienst. Om de volledigheid van de opbrengst van de onroerendezaakbelastingen (OZB) van een gemeente te waarborgen is het van belang dat de gemeente alle objecten en subjecten in beeld heeft en aan de objecten een waarde heeft toegekend. De gemeente moet daarom de werkprocessen rondom object- en subjectmutaties voorzien hebben van voldoende interne beheersingsmaatregelen. Meest relevante wet- en regelgeving Wet WOZ: Artikel 16, 18 (lid 4); Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ; Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ. Intern: Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Op welke wijze wordt de gemeente gecontroleerd? Controle door de accountant De controle door de accountant richt zich op het vaststellen van de opzet en het bestaan van de administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen ten aanzien van object- en subjectmutaties. Hierbij besteedt de accountant onder andere aandacht aan zaken als: adequate functiescheiding; adequate administratieve organisatiebeschrijvingen; controles in (financiële) systemen, die de integriteit van de gegevensbestanden en tabellen waarborgen; vergelijking van de WOZ-registratie met andere gemeentelijke administraties (GBA en Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)); vergelijking van de WOZ-registratie met externe bronnen zoals de registers van de Kamer van Koophandel bij niet-natuurlijke personen; goede procesinrichting ter waarborging van juiste, tijdige en volledige aanlevering van mutaties vanuit: het Kadaster, de GBA en via de afgifte van bouwvergunningen; periodieke analyse van uitzonderingsrapportages uit de WOZ-registratie en andere gerelateerde systemen en bestanden; aansluiting tussen de op juistheid gecontroleerde tarieven vermenigvuldigd met de totale waarde van de op juistheid en volledigheid gecontroleerde objecten en subjecten enerzijds en de opbrengstverantwoording in de administratie (periodiek en op jaarbasis) en jaarrekening (op jaarbasis) anderzijds. 12

13 BIJLAGEN De beheersingsmaatregelen worden hierbij onder andere getoetst op opzet en bestaan. Tevens wordt nagegaan of de gemeente de effectieve werking van de beheersingsmaatregelen ook periodiek toetst. Indien vastgesteld kan worden dat de opzet en bestaan van de administratieve organisatie en interne beheersing doelmatig en doeltreffend is, worden door de accountant deelwaarnemingen uitgevoerd om de werking gedurende het jaar (en bij jaareinde) van de genoemde beheersingsmaatregelen vast te stellen. Toezicht Waarderingskamer In het toezicht van de Waarderingskamer komt met name de kadastrale volledigheid van de WOZ-administratie aan de orde tijdens reguliere inspecties die de Waarderingskamer gemiddeld één keer per jaar bij een groot aantal gemeenten uitvoert. De kadastrale volledigheid van de WOZ-administratie wordt dan gecontroleerd met behulp van het "Beoordelingsprotocol aansluiting Basisregistratie Kadaster". Ook voert de Waarderingskamer uitgebreide bestandsonderzoeken uit naar de kadastrale volledigheid van de WOZ-administratie. Hiervan worden er per jaar uitgevoerd. 13

14 BIJLAGE 2 Risico 2: De juistheid van de WOZ-taxaties Beschrijving risico en maatschappelijke relevantie De WOZ-waarde die gemeenten jaarlijks naar alle belanghebbenden sturen is een jaarlijks terugkomend communicatiemoment tussen gemeente en belanghebbenden. Een WOZtaxatieverslag dat de WOZ-waarde op een overtuigende wijze onderbouwt en waar de belanghebbende ook voor andere doeleinden gebruik van kan maken, kan hierdoor gaan fungeren als het jaarlijkse "visitekaartje" van de gemeente. Daarnaast zijn de WOZ-taxaties vanuit financieel oogpunt ook van belang, omdat ze een rol spelen bij de uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds. Het is daarom van belang dat de gemeente voldoende aandacht besteedt aan de kwaliteit van de WOZ-beschikkingen. Om de kwaliteit van de taxatiewaarden te beoordelen kan de gemeente gebruik maken van de beoordelingprotocollen (taxaties woningen, taxaties courante niet-woningen, taxaties incourante niet-woningen, taxaties agrarische objecten) van de Waarderingskamer. Deze zijn gepubliceerd in de Waarderingsinstructie (en beschikbaar op Meest relevante wet- en regelgeving Wet WOZ: Artikel 17, 18; Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken (Waarderingsinstructie) Op welke wijze wordt de gemeente gecontroleerd? Controle door de accountant In het kader van de accountantscontrole wordt beoordeeld in hoeverre een gemeente de kwaliteitscontroles organisatorisch heeft geborgd en of uitgevoerde controles systematisch worden vastgelegd. De wijze waarop de kwaliteitscontroles organisatorisch zijn ingebed is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente de Wet WOZ uitvoert. Hierbij is vooral het onderscheid tussen zelftaxerende en niet-zelftaxerende gemeenten van belang. Bij zelftaxerende gemeenten zal de accountant meer de nadruk leggen op functiescheiding tussen het "registreren/taxeren" en het "fiatteren/beschikken". Tevens zal door de accountant worden nagegaan dat taxaties ook zijn ingebracht in het systeem. De juistheid van de WOZ-taxaties is inhoudelijk geen onderdeel van de deskundigheid van de accountant. Wel wordt nagegaan of er sprake is van een verhoudingsgewijs groot aantal bezwaarschriften en wordt beoordeeld of er sprake is van grote afwijkingen tussen de huidige en de nieuwe WOZ-waarden ten opzichte van de gemiddelde landelijke waardeontwikkeling. Een groot aantal bezwaarschriften hoeft niet direct te wijzen op onjuiste taxaties of op onjuiste gegevensbestanden. Extra alertheid is wel geboden als er verhoudingsgewijs veel WOZ-bezwaarschriften geheel of gedeeltelijk gegrond worden verklaard. 14

15 BIJLAGEN Toezicht Waarderingskamer De Waarderingskamer controleert de kwaliteit van de WOZ-taxaties tijdens inspecties en door middel van vragenlijsten via internet die ter beantwoording aan alle gemeenten worden voorgelegd. Onder meer door middel van een systematische vergelijking van verkoopprijzen met WOZ-taxaties beoordeelt de Waarderingskamer of de taxatiewaarden marktconform zijn. De controles die de Waarderingskamer uitvoert en de vragen die zij via internet stelt, sluiten aan op de genoemde beoordelingsprotocollen. Ook onderlinge waardeverhoudingen, verhoudingen ten opzichte van vorige taxaties en relatie met geregistreerde objectkenmerken komen in deze beoordelingsprotocollen aan de orde. 15

16 BIJLAGE 3 Risico 3: WOZ-taxatie(s) van objecten met een relatief hoge WOZ-waarde binnen de gemeente Beschrijving risico en maatschappelijke relevantie Een relatief klein aantal WOZ-objecten in de categorie niet-woningen kan binnen één gemeente een groot deel uitmaken van de belastingcapaciteit. Te denken is aan: defensieterreinen, spoorwegterreinen, havens, grote industriële bedrijven, energiecentrales. Het is van belang dat ook deze objecten van een kwalitatief hoogwaardige taxatie worden voorzien, omdat die de basis vormt voor een relatief groot deel van de OZB-inkomsten. Als gevolg van de "Wet werken aan winst" zal, door bepaalde groepen belanghebbenden, nog meer belang worden gehecht aan de WOZ-waarde van deze grote complexen. Dit onderstreept het belang van goede beheersingsmaatregelen rondom de waardering van deze objecten met een relatief hoge WOZ-waarde binnen de gemeente. Bij het gebruik maken van onjuist vastgestelde (te lage) waarden en onvolledigheid van de objecten vindt in principe een onjuiste vaststelling van de OZB tarieven plaats, met als gevolg mogelijk een onrechtvaardige aanslagoplegging van de OZB. Ook heeft een onjuiste en onvolledige waardebepaling invloed op de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Ook onjuiste te hoog vastgestelde waarden hebben negatieve gevolgen. Zo kunnen bezwaar- en beroepsprocedures lange perioden van (financiële) onzekerheid veroorzaken. De gemeente moet kunnen aantonen dat de betreffende objecten volledig, nauwkeurig en juist zijn getaxeerd en zijn voorzien van een overtuigende onderbouwing. Dat wil zeggen dat alle objectdelen in de taxatie zijn opgenomen. De kwaliteit (nauwkeurigheid en aansluiting op de marktgegevens) van de taxaties kan voor een deel worden vastgesteld met behulp van het "beoordelingsprotocol taxaties incourante niet-woningen" van de Waarderingskamer. Met behulp van dit protocol kunnen gemeenten beoordelen of ook het ter onderbouwing beschikbare taxatieverslag aansluit op beschikbare marktinformatie, danwel op landelijke kengetallen. De kengetallen die gemeenten moeten hanteren voor de taxaties, zijn op basis van het WOZ-Datacenter landelijk vastgesteld en gepubliceerd in landelijke taxatiewijzers. Een extra punt van aandacht is de beoordeling of men op juiste wijze is omgegaan met het betrekken van de omzetbelasting in de WOZ-waardering. Meest relevante wet- en regelgeving Wet WOZ: Artikel 17 Op welke wijze wordt de gemeente gecontroleerd? Controle door de accountant Allereerst zal worden nagegaan of alle objecten zijn meegenomen. Dit vindt plaats door controle op objecten en door vergelijking met voorgaand jaar. Tevens zal de accountant nagaan welke aansluiting en afstemming bestaat met de bouw- en sloopvergunningen. Op 16

17 BIJLAGEN basis van individuele taxatierapporten/taxatieverslagen en een cijferbeoordeling wordt de taxatiewaarde nagegaan. Toezicht Waarderingskamer De Waarderingskamer stimuleert dat gemeenten de kwaliteit van de taxaties van grote complexen zo goed mogelijk borgen door controles, zoals het genoemde beoordelingsprotocol, uit te voeren. Tevens controleert de Waarderingskamer of gemeenten de kengetallen uit de uniforme landelijke taxatiewijzers als uitgangspunt nemen. 17

18 BIJLAGE 4 Risico 4: WOZ-taxaties van woningen die in het bezit zijn van woningcorporaties of andere groot zakelijk gerechtigden Maatschappelijke relevantie De waarde van woningen die in het bezit zijn van woningcorporaties of andere groot zakelijk gerechtigden vertegenwoordigt vaak een groot deel van de belastingcapaciteit van een gemeente. De WOZ-taxaties zijn voor de verhuurders/woningcorporaties verder niet alleen van belang voor de OZB-heffing. De WOZ-taxaties spelen ook een rol bij de Vennootschapsbelasting die woningcorporaties vanaf 2008 over al hun activiteiten moeten betalen. Tenslotte gebruiken sommige woningcorporaties de WOZ-taxaties om de huurprijs richting huurders te onderbouwen. Het taxeren van het woningbezit van corporaties of andere groot zakelijk gerechtigden is vaak minder eenvoudig, omdat er van de desbetreffende categorieën woningen vaak minder verkoopcijfers beschikbaar zijn. Dit probleem speelt met name, wanneer het bezit van woningcorporaties of andere groot zakelijk gerechtigden is geconcentreerd in bepaalde wijken waar relatief weinig "eigen-woningbezit" is. Als woningcorporaties of andere groot zakelijk gerechtigden het oneens zijn met de WOZ-taxaties van de gemeente en vervolgens bezwaar aantekenen, kan dit invloed hebben op de belastingcapaciteit, maar wellicht nog meer op de beeldvorming en de administratieve kosten. Overigens is het markconform taxeren van de onroerende zaken van woningcorporaties voor gemeenten ook van belang om niet het beeld te laten ontstaan dat over de hoogte van de WOZ-taxaties van woningcorporaties "onderhandeld" is. De gemeente moet daarom aantonen dat woningen die in het bezit zijn van woningcorporaties volledig, juist en nauwkeurig zijn getaxeerd. Zij moeten voorzien zijn van een overtuigende onderbouwing. De kwaliteit (nauwkeurigheid en aansluiting op de marktgegevens) van de taxaties kan voor een deel worden vastgesteld met behulp van het "beoordelingsprotocol taxaties woningen" van de Waarderingskamer. Met behulp van dit protocol kunnen gemeenten beoordelen of ook de onderlinge waardeverhoudingen ten opzichte van andere woningen en het ter onderbouwing beschikbare taxatieverslag aansluiten op beschikbare marktinformatie. Meest relevante wet- en regelgeving Wet WOZ: Artikel 17, 18, Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken (Waarderingsinstructie) Op welke wijze wordt de gemeente gecontroleerd? Controle door de accountant (gelijk aan de controle bij risico 3) Allereerst zal worden nagegaan of alle objecten zijn meegenomen. Dit vindt plaats door controle op objecten en door vergelijking met voorgaand jaar. Tevens zal de accountant nagaan welke aansluiting en afstemming bestaat met de bouwvergunningen. Op basis van individuele taxatierapporten en een cijferbeoordeling wordt de taxatiewaarde nagegaan. 18

19 BIJLAGEN Toezicht Waarderingskamer De Waarderingskamer controleert de kwaliteit van de WOZ-taxaties tijdens inspecties en door middel van vragenlijsten via internet die ter beantwoording aan gemeenten worden voorgelegd. Onder meer door middel van een systematische vergelijking van verkoopprijzen met WOZ-taxaties beoordeelt de Waarderingskamer of de taxatiewaarden marktconform zijn. De controles die de Waarderingskamer uitvoert en de vragen die zij via internet stelt, sluiten aan op het genoemde beoordelingsprotocol. Ook onderlinge waardeverhoudingen, verhoudingen ten opzichte van vorige taxaties en relatie met geregistreerde objectkenmerken komen in dit beoordelingsprotocol aan de orde. Bij de circa dertig grootste gemeenten/samenwerkingsverbanden bespreekt de Waarderingskamer dit onderwerp standaard tijdens inspecties. Hierbij benadrukt de Waarderingskamer het belang om bij overleg met woningcorporaties of andere groot zakelijk gerechtigden het "vier-ogen-principe" door de gemeente toe te passen. Van deze vergaderingen op ambtelijk en/of bestuurlijk niveau wordt een verslag gemaakt. Op verzoek kan de Waarderingskamer dit inzien. 19

20 BIJLAGE 5 Risico 5: De juiste berekening van de OZB-tarieven Beschrijving risico en maatschappelijke relevantie Gemeenten moeten aan het eind van het kalenderjaar bij het vaststellen van de belastingverordening hun OZB-tarieven voor het komende kalenderjaar vaststellen. Vaak zijn dan nog niet (voor alle objecten) de definitieve WOZ-taxaties beschikbaar. Als de gemeente niet voldoende betrouwbaar inzicht heeft in deze marktontwikkeling kan het voorkomen dat de OZB-tarieven niet juist worden vastgesteld of dat het definitief vaststellen van de tarieven wordt uitgesteld tot na 1 januari. Zowel een te laag als een te hoog tarief kan negatieve gevolgen hebben. Als de belastingtarieven ten onrechte "te hoog" of "te laag" zijn, zijn de opbrengsten mogelijk onrechtvaardig voor de belastingplichtigen. De gemeente moet daarom waarborgen dat de permanente marktanalyse juist, volledig en tijdig wordt uitgevoerd en dat zaken als areaaluitbreiding, sloop, leegstand, etc. bekend zijn. Meest relevante wet- en regelgeving Gemeentewet: Artikel 216, 220f, 220g Op welke wijze wordt de gemeente gecontroleerd? Controle door de accountant Naast de controles die de accountant in het kader van de risico's 1 t/m 4 uitvoert, controleert de accountant of de gemeente kan waarborgen dat de basisgegevens zoals die gebruikt worden bij de berekening van de tarieven betrouwbaar zijn. De uitkomsten van deze controles zijn richtinggevend voor mogelijke verdere gegevensgerichte werkzaamheden om de werking vast te stellen zoals: dat de tarieven tijdig en juist zijn vastgesteld door de Raad en de verordeningen tijdig en juist zijn gepubliceerd; dat de in de verordening opgenomen tarieven juist zijn verwerkt in de belastingadministratie en in de hieruit voortvloeiende aanslagen. Toezicht Waarderingskamer De juiste vaststelling van de OZB-tarieven ligt buiten het terrein van het toezicht van de Waarderingskamer. Wel is het proces van de permanente marktanalyse een belangrijk aandachtspunt in het toezicht van de Waarderingskamer. De Waarderingskamer verzamelt de resultaten van deze marktanalyse bij gemeenten ook om waterschappen en het rijk te ondersteunen bij hun vaststelling van tarieven (watersysteemheffing en eigenwoningforfait) Tevens inventariseert de Waarderingskamer aan het begin van het kalenderjaar de ingeschatte marktontwikkeling en vergelijkt deze (ook op landelijk niveau) met de uiteindelijke marktontwikkeling zoals die blijkt uit de ontwikkeling van de belastingcapaciteit. 20

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

WOZ. wijzer. Inhoudsopgave. Informatie voor raadsleden WAARDERINGSKAMER. Inleiding. Wat is de Wet WOZ?

WOZ. wijzer. Inhoudsopgave. Informatie voor raadsleden WAARDERINGSKAMER. Inleiding. Wat is de Wet WOZ? WOZ wijzer Inhoudsopgave 5 Inleiding Informatie voor raadsleden 7 9 Wat is de Wet WOZ? Hoe komt de WOZ-waarde van een woning tot stand? Hoe komt de WOZ-waarde van een niet-woning tot stand? 11 Wat is het

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel ZKE Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. de heer B. Karman Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ons kenmerk bijlage(n) datum 16.1804 IL 10 juni 2016 betreft:

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling Richtlijnen voor de uitvoering van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 9 december 2005 WAARDERINGSINSTRUCTIE JAARLIJKSE WAARDEBEPALING COLOFON

Nadere informatie

Nr _ -hun - Afd.hoofd: fzlli^h^ Gevraagde beslissing: gemeente \ Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders

Nr _ -hun - Afd.hoofd: fzlli^h^ Gevraagde beslissing: gemeente \ Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders gemeente \ Barneveld Nr. 584515 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Voortgang uitvoering Wet WOZ Gevraagde beslissing: 1. het rapport van bevindingen van de onlangs gehouden inspectie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

WAARDERINGSINSTRUCTIE 3 E GENERATIE: Van procesmatige uitvoering naar beheersing van processen Door: Ramon Eijnthoven (Gemeente Amersfoort) Ruud

WAARDERINGSINSTRUCTIE 3 E GENERATIE: Van procesmatige uitvoering naar beheersing van processen Door: Ramon Eijnthoven (Gemeente Amersfoort) Ruud WAARDERINGSINSTRUCTIE 3 E GENERATIE: Van procesmatige uitvoering naar beheersing van processen Door: Ramon Eijnthoven (Gemeente Amersfoort) Ruud Kathmann (Waarderingskamer) Marco Kuijper (Waarderingskamer)

Nadere informatie

TOEZICHT WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK INTERNE BEHEERSING WET WOZ. 8 januari 2016 (definitief)

TOEZICHT WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK INTERNE BEHEERSING WET WOZ. 8 januari 2016 (definitief) TOEZICHT WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK INTERNE BEHEERSING WET WOZ Gemeente: Amsterdam Datum: Datum rapport: 13 augustus 2015 (startgesprek) 8 oktober 2015 (onderzoeksdag) 26 november 2015 (eindgesprek)

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES. Inspectie uitgevoerd door: Datum: 26 augustus 2015

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES. Inspectie uitgevoerd door: Datum: 26 augustus 2015 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES Gemeente: Inspectie uitgevoerd door: Oldebroek Dhr. J. Smit Datum: 26 augustus 2015 Datum rapport: 14 oktober 2015 Gesprek

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013 WAARDERINGSKAMER Gemeente Oegstgeest p/a Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland T.a.v. mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren Postbus 1141 2302 BC LEIDEN ons kenmerk bijlage(n) datum 13.1673 NH 1 31 mei 2013 betreft:

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013 pagina 1 van 9 1211214 WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN 212213 Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de

Nadere informatie

- 2 - 1 Het onderzoeksrapport is gepubliceerd op www.waarderingskamer.nl : Onderzoek Kadaster WOZ-waarden. Over het

- 2 - 1 Het onderzoeksrapport is gepubliceerd op www.waarderingskamer.nl : Onderzoek Kadaster WOZ-waarden. Over het Het doet me genoegen te merken dat er veel interesse is in de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. De gestelde vragen stellen mij in de gelegenheid om wat extra uitleg te geven op onder meer

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Kwaliteitsbeheersing WOZ. Mijn gemeente

Plan van Aanpak. Kwaliteitsbeheersing WOZ. Mijn gemeente Kwaliteitsbeheersing WOZ Mijn gemeente Plan van Aanpak Om de kwaliteit van objectkenmerken te bewaken zou jaarlijks circa 20% van de woningen nader beoordeeld moeten worden. Hierbij zijn met name de secundaire

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

2003. Nr. : Dnst. : ID. Instellen van een egalisatievoorziening in het kader van het herwaarderingstraject prijspeil 2003.

2003. Nr. : Dnst. : ID. Instellen van een egalisatievoorziening in het kader van het herwaarderingstraject prijspeil 2003. Nr. : 03.0100. Dnst. : ID Instellen van een egalisatievoorziening in het kader van het herwaarderingstraject prijspeil 2003. Leiden, 9 september 2003. 2003. Herwaardering prijspeil 2003 De gemeente Leiden

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Nadere kennismaking met de BghU 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Pagina Agenda - Korte introductie BghU - Kengetallen BghU - Contacten met burgers, klachten etc. - Bestuurlijke sturing - Bedrijfsvoering BghU

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES. Winkel - Vael De heer G. Schottert De heer V. Smits

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES. Winkel - Vael De heer G. Schottert De heer V. Smits WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES Gemeente: Inspectie uitgevoerd door: Utrechtse Heuvelrug Dhr. T. Medemblik Datum: 17 november 2015 Datum rapport: 4

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting. Agenda nr. 12

Raadsvoorstel. Samenvatting. Agenda nr. 12 Raadsvoorstel Agenda nr. 12 Onderwerp: Vaststellen 1e Wijziging verordening OZB 2016 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Arts Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2016/001341 Documentnummer:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE Gemeente: Geertruidenberg Datum: 21 oktober 2016 Datum rapport: 22 december 2016 Inleiding Op 21 oktober 2016 hebben wij

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Onderstaand vindt u de beantwoording van de individuele vragen, waarbij vraag 3 en 5 samengevoegd zijn.

GEMEENTE HOOGEVEEN. Onderstaand vindt u de beantwoording van de individuele vragen, waarbij vraag 3 en 5 samengevoegd zijn. GEMEENTE HOOGEVEEN College B&W Gemeentebelangen Hoogeveen t.a.v. dhr. J. Steenbergen Datum: Onderwerp: vragen inzake de WOZ Ons nummer: Geachte heer J. Steenbergen Graag willen wij uw vragen inzakede WOZ

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Waarderingsinstructie 2005

Waarderingsinstructie 2005 WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie 2005 Regels voor de uitvoering van de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 23 september 2004 WAARDERINGSINSTRUCTIE 2005 COLOFON Waarderingskamer

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

Ons kenmerk N260/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk N260/ Aantal bijlagen 1 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 3292424 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum Datum

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

TOETREDING VIJF GEMEENTEN TOT DE BGHU rapport Schoon door de Poort M.R. (Michiel) Vunderink. ANG, Montfoort, 11 februari 2015 Kenmerk: ANG015-0XXXXX

TOETREDING VIJF GEMEENTEN TOT DE BGHU rapport Schoon door de Poort M.R. (Michiel) Vunderink. ANG, Montfoort, 11 februari 2015 Kenmerk: ANG015-0XXXXX TOETREDING VIJF GEMEENTEN TOT DE BGHU rapport Schoon door de Poort M.R. (Michiel) Vunderink ANG, Montfoort, 11 februari 2015 Kenmerk: ANG015-0XXXXX Inhoudsopgave RAPPORTAGE SCHOON DOOR DE POORT BGHU 1

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB)

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB) Vragen van de raad Raadsvragen 19 van 2011 Antwoorden Datum 05-04-2011 Registratienummer Rs11.00335 Portefeuillehouder R. Vennik Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering

Nadere informatie

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011 Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten

Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Onderzoek WOZ-taxaties grote kantoorobjecten Datum: 23 november 2010 Bijlage(n): - 1. Inleiding De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet waardering

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

De stappen tot de OZB-aanslag

De stappen tot de OZB-aanslag Start De stappen tot de OZB-aanslag Deze interactieve pdf laat zien hoe de gemeente Zuidplas komt tot de individuele OZB-aanslagen. De visualisatie laat zien uit welke stappen het proces bestaat. Door

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB

Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december 2011. Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB. ---------------------------------------------- Samenvatting A. Op basis van de door u vastgestelde begroting

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr.6

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr.6 Raadsvoorstel Agenda nr.6 Onderwerp: Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Soort: Besluitvormend Opsteller: M.A.A.M. Arts Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer:

Nadere informatie

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 Commissie : ABZ 2 juni 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200306212 Afdeling: : Financiën COMMISSIEVOORSTEL Onderwerp : Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari

Nadere informatie

Gemeentel Hellendoorn

Gemeentel Hellendoorn Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 13INT04104 111 Mill Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Gemeentel Hellendoorn 0 DEC 2013 Onderwerp: Eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersing systeemconversie WOZ-administratie

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersing systeemconversie WOZ-administratie WAARDERINGSKAMER Handreiking interne beheersing systeemconversie WOZ-administratie Definitieve versie 1.9 Tekst vastgesteld op: 10 september 2010 2 HANDREIKING INTERNE BEHEERSING SYSTEEMCONVERSIE WOZ-ADMINISTRATIE

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van een aantal in de verordening voorkomende begrippen, is daarvan

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum 05.6128 JG 29 november 2005

ons kenmerk bijlage(n) datum 05.6128 JG 29 november 2005 Aan de Voorzitter van de Stuurgroep Samenwerking Wet WOZ de heer W.C. Paans Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG ons kenmerk bijlage(n) datum 05.6128 JG 29 november 2005 betreft: Eindrapportage Pilot jaarlijkse

Nadere informatie

Afbeeldingen: Waarderingskamer. Druk: Drukkerij All-in, Katwijk

Afbeeldingen: Waarderingskamer. Druk: Drukkerij All-in, Katwijk DE WOZ: meer dan een waarde! Jaarverslag van de Waarderingskamer over het jaar 2008 COLOFON Op 27 februari 2009 heeft de Waarderingskamer haar bestuursverslag en de jaarrekening over 2008 vastgesteld.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum 14.1759 JG 31 juli 2014

ons kenmerk bijlage(n) datum 14.1759 JG 31 juli 2014 Aan de minister voor Wonen en Rijksdienst de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage ons kenmerk bijlage(n) datum 14.1759 JG 31 juli 2014 betreft: gebruik WOZ in het woningwaarderingsstelsel

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 15 december Voorstel tot vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2012

Raadsvergadering d.d.: 15 december Voorstel tot vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering d.d.: 15 december Agendanummer: Voorstel tot vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2012 Samenvatting In de raadsvergadering van 3 november is de begroting

Nadere informatie

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Programma 13.00-13.15 uur Opening en inleiding 13.15-14.00 uur Ervaringen met voormeldingen WOZ gemeenten Borne en Tilburg

Nadere informatie

07UIT06627 010-2465397

07UIT06627 010-2465397 gemeente Schiedam Aan de Gemeenteraad van de gemeente Schiedam M. Siljee Wethouder voor Financiën, Binnenstad, Cultuur Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM T 010 246 55

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Overname van teksten uit deze uitgave is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Overname van teksten uit deze uitgave is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. d e W O Z : m e e r d a n e e n wo n i n g w a a r d e! J a a r v e r s l a g va n d e W a a r d e r i n g s k a m e r over het jaar COLOFON Op 29 januari 2010 heeft de Waarderingskamer haar bestuursverslag

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Voorstel De 'Verordening voor de wijziging van de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014' vast te stellen.

Voorstel De 'Verordening voor de wijziging van de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014' vast te stellen. m Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 21 januari 2014 RV/13/00392 6 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp R. Vergeer Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Jaarverslag 2011 Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER. Jaarverslag 2011 Waarderingskamer WAARDERINGSKAMER Jaarverslag 2011 Waarderingskamer Versie 1.0 Vastgesteld in de vergadering van de Waarderingskamer op 1 maart 2012 1 Voorwoord van de voorzitter In dit jaarverslag leggen wij verantwoording

Nadere informatie