i:^r. /- /M;^^ i^h" name="description"> i:^r. /- /M;^^ i^h">

êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen""

Transcriptie

1 «T êmt^i-- '«i: M. ^" TW flt fl ; LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen" ; m

2 ^^P*^mm^mm*mmm±- mmmmm^.-mymmmßm^^m i^.i ^i ^T./:,:v ;^ V ;:.-i, V -- ^..^^iv ^ :: '^ '.^>i:^r. /- /M;^^ i^h ^mmmmmmm*^- SCHEEPSBRÄND.., whhêm*^ qktfaxmf; Gezondheid en slaap zijn onafscheidelijk. Een ongettoorden diepen slaap niettejensuande lawaai en rumoer, (enlet men door OHROPAX- (eluiddempert In de ooren te stoppen. 1 2 kneedbare kogeltjes voor slechts f bi alle Apothekers en Drogisten verkrijgbaar. Direct probeeren is direct er van profiteeren. Vertegenw. Dr. H. Nanning, Den Haag. OVERTOLLIG HAAR verwijderd door ELECTROUJSE komt niet terug. Eenig afdoend systeem. Adviseer uw arts. Behandeling absoluut pijnloos. Laat geen lidteekens na. Gratis advies. Instit. v. electr. ontharing E. Nootebeom. Geudsche Singel 83a - Rotterdam DANSSCHOOL DE HEER EN MEVROUW J. A. BI RONMEUER 'LANGE POTEN 27 - DEN HAAG TEL MEMBERS QF THE IMPERIAL SOCIETY OF TEACHERS OF DANCING Amateur en Professional lessen dagelijks. - Spreekuren 2-6 en Zoo juist verschenen ons boekwerk.moderne DANSEN'. PRIJS f5.20 per post toegezonden. ONTHULT UW NATUURLIJKE Poeder Orkilia" f. 1.25, f. 2.- Vullingen f GRATIS Mory Cofllri. M.OA 0 PAItFUMEU A P A II 1 S i Lenthéric, de groote Parijsche schoonheidskunstenaar, gaat bij al wat hij maakt uit van wat de natuur de vrouw schonk. Zijn speciaal verfijnd poeder Orkilia", geparfumeerd met Lotus d'or onthult op onopvallende wijze de natuurlijke schoonheid der huid. Het is verkrijgbaar in vele delicate nuancen, van af Naturelle, Chair, Pêche tot Mauresque en Bronzée, alle harmonieerend met de verschillende tinten der huid. Zijn lippenstift Inimitable" accentueert de zachte welving der lippen en maakt de gelaatsuitdrukking sprekender, zonder dat iets van de natuurlijke frischheid verloren gaat. Het is zacht, zonder vet te zijn en houdt den geheelen dag. Lippenstiften: Inimitable" f. I. Vullingen f Hierbij sluit ik 10 ets. aan postz. in voor toezending yan monsters Lenthéric: Poeder Orkilia" en Crème de Jour Orkilia". Imp.: Kuypers & Co., Afd. 1, Prinsengracht 983, A'dam C. Naam: Adres: 1 Jongeman (tot klein broertje van zijn aangebedene): Je zult het wel erg wreed vinden. Jantje, maar op de partij van gisteravond heeft je zuster beloofd met mij te trouwen. Kun je mij vergeven, dat ik haar meeneem?" Jantje: Vergeven? Daar wès die heele partij toch voor!" Vrouwlief poederde flink haar neus voor zij uitging. Waar is al dat gedoe nu voor noodig?" vroeg de echtgenoot, die ongeduldig stond te wachten. Dat is bescheidenheid lieve." Bescheidenheid." Ja, ik wensch niet te schitteren in gezelschap. i. ID) JK; 1 imington, op weg naar het kantoor van den ouden Borrodaile, wdat zich bevond in zijn huis aan de kade van Soo-Chien, voelde niet alleen de doffe hitte van den dag, maar eveneens het dreigende van de omstandigheden, dat hem haast een verstikkend gevoel gaf. Toch scheen de zon stralend en de lucht was buiten de schaduw van het huis kobaltblauw, zoodat, toen de Chineesche bediende hem binnenliet, en hij als gewoonlijk de hal doorliep, zijn oogen knipperden. En toen hij de gesloten deur van Borrodailes kantoor bereikte, vingen zijn ooren de stem van Letty op, nog vóór haar gestalte zichtbaar werd. Goedenmorgen, kapitein Dick!" zei ze met haar vroolijke, lachende stem, die hem zóó plotseling en merkbaar verraste, dat het haar opgewektheid nog deed toenemen. Goedenmorgen, Miss Borrodaile!" antwoordde hij op zijn stijve, ietwat zenuwachtige manier, op haar neerziende in de koele, donkere hal. Moet u mijn oom spreken?" Orders in ontvangst nemen, juffrouw, we varen vanavond uit." Dat wil dus zeggen, dat u minstens een uur bij hem blijft 1 Vervelend! Ik had hem zelf ook willen spreken." Ik kan wel wachten. Miss Borrodaile." Het meisje schudde lachend het hoofd. Schepen gaan bij u voor vrouwen, kapitein Dick!" Ik wil u niet derangeeren. Miss Letty!" viel hij haar ernstig in de rede en strekte de hand uit om de deur voor haar te openen. Maar met een zacht drukje van haar vingers op zijn mouw met de vier gouden kapiteinsstrepen, weerhield ze hem. Onzin! Ik maakte maar gekheid, heusch. Ik kan oom toch altijd spreken. Maar u zag er zoo vreeselijk gewichtig en ernstig uit... Is er iets niet in orde, kapitein Dick?" Niet dat ik weet!" Hij schudde het hoofd met het donkere, krullende haar en een flauwe glimlach gleed over zijn mager gezicht, jong nog, maar waarop een hard leven toch zijn sporen gegroefd had. Ik ben meestal ernstig!" voegde hij er ter verklaring aan toe. Ze lachte weer, een helder lachje. Dat is geen misdaad voor een man, kapitein Dick! Maar..." Een oogenblik stond ze daar, het hoofd met het goudblonde haar op zij, ondeugend dansende lichtjes in de blauwe oogen. Het scheen, dat ze, wat ze wilde zeggen, inhield. Ik zal oom aan u overlaten!" vervolgde ze 'n tikje abrupt, keerde zich om en verdween door een andere deur. Een half uur later, in het met jaloezieën afgesloten kantoor van Borrodaile, ZEN COMPLEET VERHAAL DOOR üalvarez was Rimingtons ernst nog duidelijker zichtbaar. Borrodaile zelf zat doodelijk bleek aan zijn met papieren bedekt schrijfhureau. Het heeft me heel wat gekost dit van jou te vragen, Rimington," zei hij, haast fluisterend. Rimington, die rusteloos heen en weer liep, keek niet naar hem. Opeens bleef hij met een ruk staan en keek naar de gesloten jaloezie voor hem. Een van de latten was losgeraakt en door de opening had hij een uitzicht op de haven. Saffierblauw, fonkelend in een meedoogenlooze zon, lag het vlakke water met zijn schepenlast. Het mooiste van alles was wel de Triton", die, grijs-wit met de gele schoorsteenpijpen, aan haar kettingen lag, omgeven door een menigte sampans, hoog beladen met de laatste balen, die aan boord geheschen werden. Rimington keerde zich om; de ellende lag duidelijk op zijn gezicht, dat net zoo bleek was als dat van zijn chef. Het lijkt of je een vrouw vermoordt. Mr. Borrodaile!" zei hij zacht. Hij kwam naar de schrijftafel terug speelt een rol in de Ufa-toonfilm Speel niet met vuur"

3 n^c^^^it^r^li^^^^^^t^i;-,--,, 1«. mim,*: w*mm. **' ' «" <!»***m.*'~v*.m -wt^f. i.»>f> 'mw»-***»**...^ ~ ^.m^n^ 111 b^- 1 '^;! r! en leunde er met twee samengcklemde vuisten op, zoodat hij met zijn massieve gestalte hoog boven den ander uitstak. Er moet toch een andere oplossing te vinden zijn, meneer?" klonk het haast smeekend. De ander schudde zijn grijzen kop. Geen enkele, Rimington! Zooals ik je gisteren al vertelde, ik zit zoo vast als een muur. Die wissel moet betaald worden. Noch de b^nk, noch iemand, ter wereld is bereid me met eenleening te helpen. Alles is tot den laatsten spijker verhypothekeerd en de man, die den wissel in handen heeft, is zoo hard als steen." Rimington had geen verdere verklaring noodig. Hij had al maandenlang geweten, dat Borrodaile moeilijkheden had, maar tot gisteren had hij er geen idee van gehad, hoe groot die waren. Het ging meer dan slecht met den handel. Van de vier schepen, die Borrodaile toebehoorden, waren er twee opgelegd en van de andere twee leverde alleen de Triton" een schappelijk winstje op. Schip en lading waren tegen een hooge som verzekerd... Luister, Rimington!" hoorde hij Borrodaile, die ineengedoken achter zijn bureau zat, zeggen. Ik vraag je dit niet voor mijzelf. Als ze me kapot maken, lap ik het aan mijn laars en begin opnieuw. Maar het is voor Letty -ik denk alleen aan haar. Een debacle zou ontzettend zijn voor haar." Rimington keerde zieti zwijgend om en ging naar de jaloezie terug. Het scheen alsof hij aan 't wikken en 't wegen was tusschen wat het jonge meisje zou moeten lijden en wat de ondergang van het schip voor hem beleekenen zou. De kwestie is," vertrouwde Borrodailes heeschc, opgewonden stem hem toe, dat al Letty's geld, dat zij bij den dood van mijn broer geërfd heeft, in de zaak is gestoken. Toen ik het daarin belegde, had ik geen idee, dat we ooit een crisis als deze zouden meemaken. Het beteekent, dat zij... als ze het beetje wat ze bezit..." Hij vervolgde, wanhopig, dringend, gretig! Het is zoo eenvoudig en zal nooit ontdekt worden. In volle zee kan er met ieder schip wat gebeuren. Dat weet je zelf heel goed. En niemand zal argwaan koesteren niemand. Geen sterveling zal een kapitein verdenken met een reputatie zooals jij, 01 een firma als de onze, die bekend staat om haar eerlijkheid in zaken. De assurantie zal betalen...." O, ik weet het, meneer!" viel Rimington hem heftig in de rede, met BEZOEKT HET TE ROTTERDAM SCMEPK Wystikum Poeder J0 Myitilum Compact 0.ä0 Een mooi gevofmde roode mood me< Sdffi Uppemtifl Triseno Cfeme mookt de huid vwondedijk mat. Probeert U Kei eentl een gezicht, dat afschuw uitdrukte. Met groote passen liep hij naar de schrijftafel terug en keek met sombere, melancholieke oogen op zijn chef neer. Het is zoo doodgemakkelijk, meneer Borrodaile, dat..." hij haalde de schouders op, men het vuile van het werk haast zou vergeten." Een poos was het stil in het vertrek. Borrodaile staarde onafgebroken naar de papieren op zijn schrijftafel. Eindelijk hernam hij: Onze xj$)?cm& yh^vi fti^x^ Vraag tweehonderd zes en negentig Door wien en wanneer werden de bekende X stralen ontdekt? Onder degenen, die ons vóór 20 October (abonné's uit overzeeschc gewesten vóór 20 December) goede oplossingen zenden aan ons adres; Redactie,,Het Weekblad", Galgewater 22, Leiden, zullen wij een hoofdprijs van / 2.50 en vijf troostprijzen verdeden. Op briefkaart of envelop gelieve men duidelijk te vermelden: Vraag 296. DeOp^^ Vraag tweehonderd twee en negentig Kunstzijde wordt gemaakt uit cellulose die verkregen wordt uit hout door deze op te lossen en de vloeistof door zeer nauwe openingen te persen. De dan ontstane draden worden gehard en daarna gesponnen. Met de juiste beantwoording van deze vraag verwierf mevrouw C. W. Putters v. d. Berg te Rotterdam den hoofdprijs. De troostprijzen konden worden toegekend aan mejuffrouw A. C. Oostlander, Rotterdam, den heer W. Reith, Den Haag: den heer W. Evers, Haarlem; mevrouw C. de Vries Woudenberg, Den Haag: den heer M. Beekmans, Amsterdam. hh4i > Een bleek gelaat met blauwe oogen en blonde haren, daarbij naturel Mystikum Poeder en een zweempje Blonde-Rouge en ziet, zoo maakt men zich mooi volgens de Scherk-tabel. Probeert het eens! U vindt spelenderwijs de harmonische volmaking Uwer schoonheid! Want, blond, bruin, zwart of rossig: Mystikum Poeder en Mystikum Compact volgens de Scherk-tabel possend bij de kleur van haar, oogen en teint gekozen, vormt Uw type en maakt U tot een bijzondere boeiende verschijning. Het is volkomen anzieht baar, beschermt de huid tegen stof en vuil en verleent haar het voornaamste: de persoonlijke noot. Zendt U Uw nauwkeurig adres aan de Firma S. Blindemann & Co., v. Baertestraat 89, Amsterdam. Wij zenden U kosteloos de interessante Scherk-tabel. poeder poeel««oor toileitafei en poederdoosje M>nikwm Compact Poeder en rouge Het stuit me geweldig tegen de borst, jou zooiets te moeten vragen, Rimington. Als het niet voor Letty was, zou ik nooit hebben gepoogd je tot zoo iets over te halen. Ik zal er ook niet meer over praten. Nu je het niet met je geweten kunt overeenbrengen en ik ben de laatste om je dat kwalijk te nemen moet het noodlot zijn loop maar hebben." Rimington dacht geruimen tijd met diep-gefronste wenkbrauwen na voor hij weer begon te spreken. Geweten of niet, meneer, er is iets, wat ik nooit vergeten kan," begon hij eindelijk langzaam. U hebt me er niet aan herinnerd, en dat stel ik geweldig op prijs. Maar ikzelf zal er u aan herinneren aan het feit, dat, toen u mij aannam en mij het commando over de Triton" toevertrouwde, inden tijd, toen de zaken floreerden, ik knapjes aan lager wal was." Maar kerel 1 Je hebt mijn vertrouwen in je in geen enkel opzicht beschaamd..." Misschien niet, meneer. Maar ik ben niet vergeten, wat ik u mijn leven lang verschuldigd ben voor dat vertrouwen. En mijn dankbaarheid spreekt op het oogenblik luider dan mijn geweten." Dus je bedoelt, Rimington " Borrodaile kwam half overeind in verbazing en opluchting, dat je een weg ziet... om... om...?" Ik bedoel, meneer, dat ik doen zal wat u vraagt, om de reden, die ik juist genoemd heb." REMBRANDT THEATER AMSTERDAM BRENGT STEEDS DE BESTE PROGRAMMA'S Jr, I* s^; J^^ **. ' Tf-Wp? I-H», *%% i> b- - 4

4 -.^L,_!._ - t LIJDERS AAN ASTHMA Boom s Asthmapoeder yeeft bij inademmy direct verlichting bij Asthma en daar uit voortkomende Borstbe nauwdheiu en Borstbeklemming ïttt*^ Öt^ Alteen echt met den naam BOOM. Verkrijtibaar in Apotheken en Orogistwmkel» a ; 1.29 per groote doos. Hij voegde er niet aan toe, dat hij het minder uit dankbaarheid tegenover zijn patroon deed, dan uit het verlangen om Letty de gevolgen van den financieelen ondergang van haar oom te besparen. Dat zijn daad beteekende, dat hij voorgoed afstand van Letty zou moeten doen, hij zou haar niet meer waard zijnl aanvaardde hij als het offer, dat van hem geëischt werd. Zijn lang gekoesterde droom van een toekomst, samen met haar, ging met zijn besluit in rook op. Maar daartegen verhardde hij zijn hart. II. Het duurde een poosje voor ze de details uitgewerkt hadden. De eerstvolgende reis leende er zich uitstekend voor wegens de licht-brandbare lading, die nu ingenomen werd met bestemming naar Moracao. Om te beginnen zou het overdag moeten gebeuren. Verder op een plaats op zee, ver genoeg van het doel der reis verwijderd, om niet van land uit gezien te worden, en toch binnen roei-afstand van de kust; tevens buiten de gewone scheepsroute om geen ongewenschte hulp te moeten aanvaarden. Alles was zoo voorbereid, dat er geen slachtoffers zouden vallen, want, Borrodailes eenige angst was, dat bij den scheepsbrand menschenlevens verloren mochten gaan. Er zal niets anders gebeuren dan wat wij ons voorstellen dat gebeurt, meneer," verzekerde Rimington. Vergeet niet, dat wij het voor Miss Letty doen," ging hij voort, en plotseling bij een gedachte deed hij een vraag. Ze weet toch zeker niets van deze IVAN PETROVICH ALS PAGANINI in de Majestic-fiim Gern hab' ich die Frau geküsst". Eerst veel last van pijnlijke, gezwollen voeten... Loopt nu als een kievit! Klagen over pijnlijke voeten kan ze niet genezen. Maar het blijven klagen helpt wel, want vroeg of laat zult ge iemand ontmoeten, die U zal vragen: Waarom probeert U Radox niet?" Ge zult verbaasd zijn van zoo'n Radox-enthousiast te vernemen, hoe ge reeds door enkele voetbaden van Uw pijnen bevrijd zult zijn. Maar ge behoeft niet te wachten tot ge hem ontmoet, lees slechts wat hij ons schreef, met toestemming zijn brief te publiceeren: Ik heb een betrekking, waarbij ik veel moet staan en loopen, en steeds heb ik dan ook last gehad van gezwollen voeten en uiterst pijnlijke eeltplekken. Een vriend raadde mij aan Radox te probeeren. Reeds na het eerste voetbad voelde ik een enorme verlichting. Nadien ben ik regelmatig met de voetbaden doorgegaan, en ik kan nu ronduit zeggen, dat mijn pijnen zijn verdwenen en ik loop weer als een kievit. Ik meende, dat ik niet beter kon doen dan U dit schrijven, terwijl U van mijn brief naar genoegen gebruik kunt maken." J. F, Radox bevat vier verschillende zouten. Een zout reinigt de voeten, een is desinfecteerend, een ander zout maakt de huid zacht en doet de eeltplekken verdwijnen, terwijl het laatste zout de zuurstof in het water vrijmaakt. Deze uiterst actieve zuurstof opent en reinigt de poriën der huid, zoodat urinezuur en kalkneerslag, die zich in de poriën hebben opgehoopt, en de reden zijn der vermoeide, gezwollen voeten worden opgelost en verwijderd. Zoo geeft Radox aan Uwe voeten de oude veerkracht terug. Radox is verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten ä f 0.75 per groot pak, omzetbelasting inbegrepen. Imp.: N.V. Rowntree Handels-Mij., Heerengracht 209, Amsterdam. moeilijkheden hoe slecht uer financieel bijstaat, bedoel ik?" Neen, neen, RimingtonI" Borrodaile schudde opnieuw het hoofd. Letty heeft er geen notie van, dat de firma niet meer tot de rijkste aan de kust behoort. Mijn eenig levensdoel is haar voor verdriet en zorg te vrijwaren. En tot nog toe ben ik daar wel aardig in geslaagd. Neen, maak je daar niet ongerust over." Rimington verheugde zich over wat zijn patroon hem vertelde. Het was voor Letty, dat hij dit zware offer bracht, maar ze was de laatste persoon ter wereld, die het zou mogen weten. Want dan zou hij zich oneindig diep voor haar hebben moeten schamen. Terwijl hij naar de Triton" geroeid werd, overwoog hij zoo kalm als hem dit mogelijk was, hoe hij de taak, die hij op zich genomen had, zou moeten vervullen. Toen hij over de hem zoo welbekende dekken liep, bekroop hem een gevoel van schuld, dat hem met afschuw vervulde. Zooals hij tegen Borrodaile gezegd had: het was als ging hij een vrouw vermoorden! Hij begaf zich rechtstreeks naar zijn hut, deed de deur achter zich dicht, vóór hij de tasch met scheepspapieren, die hij droeg, opende en er iets uitnam, dat niet zoo onschuldig was als het er uitzag. Het was een cylindervormige trommel, ongeveer veertig centimeter lang, waarin zich, te oordeelen naar wat er buiten op stond, verbandartikelen moesten bevinden. Maar toen Rimington het deksel er af nam, was er heel wat anders zichtbaar. Hij keek er een oogenblik naar: wat er inzat wat, een soort vuurwerk, het had iets van een Romeinsche kaars. Hij had het in een Chinceschen winkel gekocht, waar vuurwerk, vuurpijlen voor schepen, magnesiumlicht en dergelijke dingen verkocht werden. De inhoud was voldoende om de licht ontvlambare lading in een gloeiende hel te veranderen, die kans op redding van het schip en daarmee een eventueel bewijs van brandstichting bij voorbaat zou uitsluiten. Toen een half uur daartip de dekken verlaten lagen, nam hij de gelegenheid waar, om het sinistere instrument te verbergen. Daarop wijdde hij zich, onderwijl trachtend zijn geweten in slaap te sussen, aan de honderd-en-een plichten, welke het vertrek van een schip een kapitein oplegt. III. Er was geen enkel lid van de bemanning daarvan was Rimington overtuigd die zich van de juiste toedracht bewust zou zijn, wanneer de Triton" geleidelijk aan, een vlammende, rookende fakkel zou worden. Ze zouden zijn leiding volgen, en maar al te graag in de booten redding zoeken. Van de equipage was geen "argwaan te duchten. Hij brulde den man aan het stuur een order toe en de Triton", volgde met langzame bevalligheid haar nieuwen koers. De masten gleden langs het met sterren bezaaide firmament, de toppen glinsterden in de pracht van een laag hangende maan. Goedenavond, kapitein Dick!" klonk zacht naast hem een stem, half zenuwachtig, half uitdagend. Rimington draaide zich bliksemsnel om, zijn oogen stonden groot in zijn verbaasd gezicht en nog bijtijds hield hij een vloek binnen. Het eerste moment kon hij zijn oogen en ooren niet gelooven. Hij bleef staren sprakeloos. Borrodailes nichtje hier, aan boord van de Triton", die in volle zee haar ondergang tegemoet voer! Letty, ter wille van wie de geheimzinnige misdaad SIGAREN 's Morgens, 's Middags, 's Avonds. GOED OPGEBORGEN Een aardige foto van Frankly's Four Dancing Ladies, een Nederlandsch dansensemble, dat op het oogenblik een tournee door ons land maakt. moest worden gepleegd, stond hier op de brug met een onschuldig glimlachje op de lippen! Ik heb u, geloof ik, erg aan 't schrikken gemaakt, nietwaar, kapitein Dick?" vervolgde haar heldere stem even later, nu ernstig, verontschuldigend zelfs. Dat spijt mij." Thans kwam Rimington los, eerst over zijn schouder kijkend om zich te overtuigen, dat de man aan het stuurwiel geen notitie van hen nam of zoo dichtbij was, dat hij hen hooren kon. Wat doet u hier, juffrouw Letty? Hoe bent u aan boord gekomen?" Op dezelfde manier als u, kapitein Dick. Heb mij naar het schip laten roeien, ben de valreep op geklommen en hier ]?en ik nu. Ik was zelfs al een heelen tijd aan boord voor u kwam." Wat?" Hij keek haar in stomme verbazing aan. Ik verliet uw oom aan den wal hij dacht dat u- thuis was...." Dat kan ik mij levendig voorstellen!" antwoordde zij. Maar hij vergiste zich. Ik was op de Triton"." Maar hoe is dat mogelijk?" Rimington schudde het hoofd op een wijze, die duidelijk toonde, dat hij er niets van begreep. Hoe kan dat dan? Niemand heeft mij gerapporteerd, dat u aan boord bent gekomen, juffrouw Letty." Daar heb ik wel voor gezorgd!" Ze lachte. Natuurlijk ben ik gezien, maar dat kon mij niet schelen. Waarom zou ik, als nichtje van den reeder, niet aan boord mogen zijn? Daarom was het ook zoo makkelijk voor mij om den persoon, die me zag, over te halen niets aan u te zeggen." Zeg me wie dat was, dan zal ik...!" Daar denk ik niet aan, en zelf zult u het nooit ontdekken, kapitein Dick!" Ze wachtte even en vervolgde: Ik heb het mij heel gezellig gemaakt in die leege hut naast de uwe, waar anders de tweede officier huist, die zooals oom vertelde, op deze reis ontbieekt. Ik zag u door de patrijspoort hierheen komen, kapitein Dick. Ik vroeg me toen af, wat u zou zeggen, als u er achter kwam, dat ik de reis als passagier meemaak.",wat ik zeggen zour 5" was alles wat hij er uit kon brengen, terwijl IVeruolè op pagina 12} We leven wel in 'n interessanten tijd! 't Is alleen maar jammer, dat er zooveel te zien is, waarover je je moet ergeren. Of je wilt of niet. Doch laten we het daarover niet hebben. Veel liever over die tochten naar de stratosfeer (waar elke straat zoo ver is), 't Moét daar heel intressant zijn. Afstand geen beletsel. Vroeger, in den tijd toen m'n kniegewricht nog goed gesmeerd was en aardige jonge meisjes me (al zeg ik het zelf) heel graag aankeken, hield ik er van een ommetje te maken. Doch hoe verder je je van het centrum der stad verwijderde, hoe meer je dus in de stratosfeer van de stad doordrong, des te langer duurde het ommetje. (Tusschen ons gezegd, 't hing ook wel eens van het gezelschap af, waarin je verkeerde, alhoewel 't niet tot een verkeering" kwam). Maar de wereld is geen stad, al is de stad een wereldje in het klein. In die ver verwijderde lucht schijnt de tegenstand gering te zijn, en kun je veel sneller voorwaarts, omdat niets je tegenwerkt. Zelfs de lucht niet. 't Is mooi! Maar tegelijk ook een bewijs, hoe ergerlijk dom de menschen zijn om, dichterbij, alles tegen te houden, dat tot verbetering en vooruitgang voeren kan. Zoo filosofeerde ik, uw PETRUS PRUTTELAAR.

5 " " ' ' '. --.,-,,^-^^;Bgg!55: 1 ; ' ^ : ttl Sfi * Jiff %. 3S; ^ 'M r\e Ufa brengt binnenkort een film in ons land uit, waaraan een geheel nieuw genre scenario ten grondslag ligt. Wel hebben reeds verscheidene rolprenten den diplomatieken dienst" tot onderwerp der handeling gehad, maar meestal ont- leenden zij dan hun sensationeelen inhoud aan den diefstal van een of ander geheim stuk. Dit is bij deze Ufa-film niet het geval. Deze speelt in een gezantschapsgebouw, terwijl men voorbereidingen treft tot het sluiten van een handels- verdrag, hetgeen aanleiding wordt tot het loskomen van allerlei menschelijke hartstochten, die zich ten koste van alles willen botvieren. Een interessante film, die een kijkje geeft in het e )tto Tressier en Brigitte Helm. 2. Heinz von van hen, die tot taak hebben hun vaderland in den vreer,e en Andrew Engelmann. 3. Otto Tressler en Fritsch 4. Willy Fritsch, Brigitte Helm en te vertegenwoordigen. iqoise Rosay. 5. Hans Leibelt en Otto Tressler. rangoise Rosay en Otto Tressler. 7. Walter Brigitte Helm en Willy Fritsch spelen de hoofdrollen, r«ick. 8. Ernst Rotmund en Walter Franck. voerde Hans Steinhoff. Eindelijk weer eens een film, wa leinz von Cleve. 10, Otto Tressler. 11. Heinz Willy Fritsch niet alleen voor beau garden moet spe von Cleve en Brigitte Helm. «,, w *" M^i7^^-^mm ^a IN* E '!*V\ n f^ ^»._-^;'r ^ k- f: * 4 I &:7l mam

6 -^p /IER AFDOENDE REDENEN /* KNIPPUZZLE.E v waarom U steeds Palmolive zeep zult blijven gebruiken! Sedert ik mij met het rijke schuim van Palmolive masseer, zooals een bekend schoonheids-specialist mij dat leerde, heeft mijn huid haar jeugd herkregen. Ik weet nu bij ervaring dat de eenvoudigste, beste schoonheidsbehandelirg is: het gebruik van Palmolive zeep. Ook voor mijn bad is PalmoUve zeep heerlijk; ze leert u wat het beteekent reine poriën te heb- : ben. U kunt zich moeilijk voorstellen hoe diep het verzachtende Palmolive schuim de huid binnendringt en wat een weldoende sensatie een Palmolive bad geeft Ik beveel Palmolive met een gerust hart aan," zegt mijn coiffeur, omdat ik al jaren lang weet dat bij haar bereiding groote hoeveelheden zuivere olijf- en palmolicn worden gebruikt. U kunt geen verzachtender zeep kcopen, tegen welken prijs dan ook!" voor 25ct. THANS I5c+ PER STUK Palmolive zeep reinigi grondig en houdi uw ieini jeugdig en frisch! 10 - kan RAD Door he* gebruik van uitgerochle kwaliteit grondstoffen en toepassing van de modernste technische vindingen op het gebied van zeepfabrikage is RADION het doelmatigste, zelfwerkende wasmiddel dat er bestaat. En hoe denken de huisvrouwen er over? Dat kunt U hieronder lezen: ARKEL, 10 No» Ik kan niet anders dan met den grootsten lof Over RADION spreken. Mijn wasch is veel helderder dan voorheen en loch is er haast geen slijtage mei RADION Ik kan er dan ook niet meer buiten. M.j. VOGELAAR GAIKHORST Arkel H.». HOLLAND, 11 Oct. '33... Laatst heb ik mijn zijden gordijnen zelf gewasschen, omdat de vakmenschen er nietvoorkonden instaan.tot mijn groot genoegen werden zij prachlig en nu wasch ik ook mijn wollen goed met RADION met veel succes Mevr. BENARD Stationsweg 33, Hoek van Hollar«MIT BON VOOR FRAAIE GKSCHENKKN RA^3 HET SCHOONHEIDSIDEAAL VAN ONZEN Onlangs kwam in een gezelschap het onderwerp Schoonhei vrouw" ter sprake. Een der aanwezige heeren, een man, d vijftig allang was gepasseerd, maakte de opmerking, dat men t woordig geen leelijke vrouwen meer zag. Een dame, niet op haar mondje gevallen, viel ietwat gelrr uit: Houd nu eindelijk eens op met die eeuwige complimentjes vrouwen zijn geen kinderen, die zoet" gehouden behoeven te woi De heer van boven de vijftig hoorde de opmerking rustig ai repliceerde: U vergist zich mevrouw. Ik had niet den minster een nietgemeende vriendelijkheid te zeggen. Wat ik als mijn ning opperde, sprak ik met volle overtuiging. En om u te t< dat dit zoo is, zal ik er nog wat bij voegen: Dat de vrouwer tegenwoordig niet meer 1 e e 1 ij k zijn, is niet haar eigen schu rol, die zij in deze spelen is niet anders dan gebruik maken v kennis, het inzicht en den durf van anderen. Ik zal u verder v ren, wat ik bedoel. Ik heb uw grootmoeder gekend en ik wee zij als meisje en als jonge vrouw werkelijk mooi was. Doch zij niets om deze gave der natuur te bewaren. Geleidelijk verlo haar schoonheid, haar huid werd rimpelig, haar oogen bias. Ze leelijk. In haar tijd had men nog niet ingezien, dat de huid pleegd dient te worden, net zoogoed als het lichaam. De mo Cosmetische industrie verschaft u, dames, de middelen om ril te voorkomen, de goede bloedcirculatie te bevorderen. Gij weet dat mijn eigen vrouw ongeveer even oud is als i is niet hier, ik kan dus des te vrijer spreken. En dan zult gij ten toestemmen, dat noch haar gezicht noch haar handen de v lijkenden invloed van den leeftijd vertoonen, die onze groo ders niet wisten te bestrijden. Mijn vrouw behandelt haar gi geregeld met Scherk's Gezichtswater en Scherk's Cold Cream. Zij daardoor de hinderlijke rimpeltjes, die de hoeken bij de oog den mond ontsieren weten te voorkomen. De beschaafde nie dringende parfum, doet aangenaam aan. En wat mijn vrouw te bereiken kan iedere vrouw voor zichzelf verwerven. Geloof mij, mevrouwtje, il' sprak de waarheid toen ik ze de vrouw van tegenwoordig ^ iet meer leelijk is en dat z( geen vrees behoeft te' koeste en leelijk te moeten worden." was op een partijtje, toen een der gasten tegen hem zei:,,u heeft zeker wel veel gereisd, mijnheer Janssen?" Neen, zeker niet," antwoordde mijn neef,,,als de vreemdelingen mij willen zien, moeten zij maar hierheen komen." Vrouw (tot man, die ernstig ziek te bed ligt) :,,Zeg Frans, wil je me asjeblieft duizend gulden geven? De begrafenisondernemer moet vooruit betaald worden." Een automobilist, die over een langen, eenzamen landweg reed, bood een voetganger aan hem mee te nemen tot de stad, waar hij moest zijn. De voetganger zat nog niet lang in den auto, of de eigenaar ontdekte, dat hij zijn horloge kwijt was. Hij stopte oogenblikkelijk, nam een zwaren sleutel uit zijn reparatiekist en hief dien dreigend op tegen den voetganger.,,geef direct dat horloge hierl" schreeuwde hij verontwaardigd. De vreemde man voldeed oogenblikkelijk aan dit verzoek, waarna hij zonder medelijden uit den auto werd gegooid. Toen de automobilist thuis kwam, werd hij vriendelijk begroet door zijn vrouw, die vroeg: Heb je je horloge niet gemist of wist je, dat je 't op de waschtafel had laten liggen?" De directeur van den schouwburg had een gesprek met den man aan de kassa. Wel, Jan, hoe gaan de zaken?" Hoe langer hoe beter, mijnheer. Er gaan hoe langer hoe minder menschen weg met de pauze." Hoe lang zal die zaak nou nog duren?" vroeg de man in de beklaagdenbank verontwaardigd. Kijk," antwoordde de jonge advocaat, ik denk, dat ik twee dagen noodig zal hebben om er door te komen, maar ik vrees, dat het voor u vier jaar zal duren." Zekere jongeman, die voor zijn leeftijd erg slim was, bewees dit, toen hij een weduwe moest antwoorden op de vraag hoe oud hij dacht, dat zij was. U zult toch wel een idee hebben?" vroeg zij. Zeker, ik heb zelfs verscheidene ideeën," antwoordde hij glimlachend. Alleen weet ik niet of ik u tien jaar jonger moet geven wegens uw uiterlijk of tien jaar ouder we gens uw intelligentie." De zeer bekende, succesvolle journalist zat gemoedelijk te boomen met zijn besten vriend. Geloof jij in anonieme brievenschrijverij?" vroeg deze laatste aan den ridder van de pen. De journalist keek of de deur van zijn studeerkamer goed gesloten was en antwoordde toen fluisterend: In ieder geval heb ik vaak gewenscht, dat een van mijn pennevruchten anoniem de wereld ingestuurd was." Zoo? Welke dan?" vroeg de vriend verbaasd. Een brief, waarin ik zekere jongedame ten huwelijk heb gevraagd," steunde de befaamde journalist. Bovenstaande stukjes moeten uitgeknipt en zoodanig opgeplakt worden, dat ze een portret vormen van een Duitsche filmster. Onder de abonné's, die ons het goed opgeplakte portret zenden, benevens den naamvan de actrice, zullen wij tien foto's van haar verdeelen. t)e oplossingen moeten voor 16 October (van Indische abonné's voor 16 December) in het bezit zijn van: Red. Het Weekblad", Galgewater 22, Leiden. Op de enveloppe s.v.p. duidelijk vermelden: C. ä Th.-puzzhs No Degenen, die het blad liever niet willen beschadigen, kunnen volstaan met de stukjes over te trekken op een doorzichtig papiertje, : 2 3 k 5 ö II DIAOONAALRAADSEL " «tftiüéiiié'r of te calqueeren. Dit laatste geschiedt door middel van een velletje carbonpapier, dat men onder deze pagina legt. Als men nu onder het carbon nog een stukje wit papier legt en dan de omtrekken van de op deze pagina afgedrukte stukjes met potlood natrekt, zal het carbonpapier deze op het witte papier overdrukken. De aldus gevormde en uitgeknipte stukjes papier moeten ook als een portret worden opgeplakt. Zij, die ook de Wekelijksche Vraag op wenschen te lossen, kunnen die desgewenscht tegelijk met deze puzzles inzenden, doch zij gelieven de oplossingen dan op een apart, doch volledig van naam en adres voorzien velletje papier te schrijven. Horizontaal invullen: 1. Vertrek, waar muziekuitvoeringen gegeven worden. 2. Vloeistof, welke dient om houtwerk tegen bederf te vrijwaren. 3. Aftreksel van gerst. 4. Soort balletspel. 5. Zeer oud. 6. Geld, dat aan een kruier uitbetaald wordt. 7. Kunstmatig middel. 8 Benaming voor een plantengeslacht, dat een kruising is van zwammen en algen. 9. Wordt gezegd van een kenmerk, dat ook de voorouders bezaten. 10. Chemisch gevormde olie met bittere-amandelreuk. 11. De muren van een vesting sloopen. Op de vet omrande diagonaal, ontstaat bij juiste invulling de naam van een Amerikaanschen filmspeler. OPLOSSINGEN C. & Th.-PUZZLES No. 555 KNIPPUZZLE Martha Eggerth De tien foto's van Martha konden wij toekennen aan: ' den heer W. Molling, Amsterdam; mejuffrouw W. Rees, Amsterdam; den heer L. 3. GörUen. n Maastricht; mejuffrouw G. Brien.Hillegersberg; mejuffrouw G. Duschek, Scheveningen; mejuffrouw T. Burger, Den Haag; den heer G. Pinster, Den Haag; den heer v. d. Veer, Schiedam ; den heer H. M. Rieck, Rotterdam; den heer L. Huguenin, Den Haag. INVULRAADSEL L A H D E ü. 1 G A A L S M -E -E R M 1 n D E. R -E. n A -F K t E R 1 G T E. M P e, R E. M. L A S T 1 -E K R O E 1 B A N K n O O D B -E D E e n 1 G R A M T L -E E R L 1 n G L 1 B R T T O E. C O n O M 1 E Mejuffrouw A. 1 looycr te Leiden won den hoofdprijs, terwijl de troostprijzen verkregen werden door mejuffrouw T. Wakka te Leiden, den heer A. Terpstra te Den Haag en den heer C. J. M. Gisolf te Den Haag.

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«"

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik« EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«" BOEKWERKEN MODERNE DANSEN" Door den Heer en Mevr. J. A. Bronmeyer VOOR DEN AMATEUR Inhoud: Quick Step, Slow Foxtrol, Tango, Waltx, Bluet en Rumba

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. '

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' direct bij zijn vroeger overlijden bij de 3-'' HAVBANK SCHIEDAM IN DE ROODE DUIVEL" EEN COMPLEET

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING DE GEDAANTEVERWISSELING FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING»»» * GENIVS * «ss * * 1944 Franz Kafka Praag 1883 - Weenen 1924 Oorspronkelijke titel: Die Verwandlung

Nadere informatie

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij üi 365 ''.'' ' : ^ -t-~ y ü:^i i^w^ 'é - ^i- -v.«...,,i atmm i..,.**** J%M Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij Rneumatiet Ischi ias Verkoudheid Spit in den rug Zenuw- en Hoofdpijn

Nadere informatie

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan Z a5 WÊJf ' 'ZTÉ tm P < Virqï dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden % Op de laatste pagina een aardig Cabaretliedje Tekst; pisuisse?luäiefe; HöX Tak Het Clneroa S Theatergedeelte

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 SCHADUWDAL Floris van Vugt, 4v Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 Inhoud Inleiding 3 Proloog..4 Deel I.7 Deel II..20 Deel III 33 Deel IV 52 Slot...60 Logboek 61 2 / 63 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

Vadertje Langbeen. Jean Webster. bron Jean Webster, Vadertje Langbeen. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) 2012 dbnl

Vadertje Langbeen. Jean Webster. bron Jean Webster, Vadertje Langbeen. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) 2012 dbnl Vadertje Langbeen Jean Webster bron. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/webs001vade04_01/colofon.php 2012 dbnl 5 Lamme Woensdag.

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd.

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. Arme mensen, die niet begrepen hebben dat men zijn tijd kan

Nadere informatie

si» OF HET WITTE DOEK

si» OF HET WITTE DOEK ^^^^^ ^n dit nummer bevindt aich een aardig liedje met woorden en muaiek van )umas >ïdres van Red. en >rdm.: Galgewater 22, fielden. Qiro no. 418èO - Wet Cinema fi'theater-gedeelte staat onder redactie

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337 ARCHIEF DE BOOIJ Deel 2 Inhoud: Hoofdstuk 13. (deel 2) Hendrik de Booij (1867-1964) c. Fragmenten dagboek 1947-1964 (deel 2). 2 d. Verhalen "Mensen die ik ontmoette..37 e. Fragmenten dagboek Concertgebouw

Nadere informatie

IN haast ondraaglijke spanning wachtte de moeder dien avond de komst

IN haast ondraaglijke spanning wachtte de moeder dien avond de komst DE VERLOREN ZOON DOOR FENNA DE MEYIER IN haast ondraaglijke spanning wachtte de moeder dien avond de komst van haar zoon en haar onbekende schoondochter af. Hoe forsch, ja onstuimig de vreugde om het weerzien

Nadere informatie

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff Pavel Ivanovich Biroekoff Table of Contents Tolstoi's leven...1 Pavel Ivanovich Biroekoff...3 OPDRACHT...5 INLEIDING...7 Inleiding. Van Leo Tolstoi bij zijne herinneringen...13 EERSTE DEEL...16 EERSTE

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 kapitein CD ~ o 1 : P),. 0 - Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 F ylt74#p r' FG 'TGa~~ ERGE EXCELLS;O Publieke Vijand Nr 1 DUBBEL SPEL Charley Dave had zich net aangekleed in de vuile, donkere kamer

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

Stijlstudie en stijloefening

Stijlstudie en stijloefening Stijlstudie en stijloefening J. Mathijs Acket bewerkt door C.F.P. Stutterheim bron (ed. C.F.P. Stutterheim). Erven F. Bohn, Haarlem 1960 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/acke006stij01_01/colofon.htm

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684 I Omslagontwerp: Ane Harting Omslagillustratie: Bert Wezenberg Copyright 1996-2007: Paul Baardman info@ivpo.eu www.ivpo.eu De eerste druk van is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden.

Nadere informatie