FONDSENBOEK OOST. Praktische tips voor het werven van fondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FONDSENBOEK OOST. Praktische tips voor het werven van fondsen"

Transcriptie

1 FONDSENBOEK OOST Praktische tips voor het werven van fondsen Bekijk voor je een fondsaanvraag doet goed of je voldoet aan de algemene voorwaarden. Fondsen ontvangen steeds meer verzoeken om financiële bijdragen. Je aanvraag moet dus concurreren met andere aanvragen. Investeer in research. De meeste fondsen hebben een website waarop je nuttige achtergrondinformatie kunt vinden. Zoek gericht naar fondsen die een doelstelling en activiteiten hebben die aansluiten bij het onderwerp van je fondsaanvraag. Bekijk de aanvraagprocedure en ga na welke voorwaarden en/of aanvullende beperkingen van toepassing zijn. Kijk of je kunt achterhalen welke initiatieven recentelijk zijn gehonoreerd. Deze kunnen mogelijk als voorbeeld dienen. Ook kun je proberen in contact te komen met de projectleider van een desbetreffend project en vragen of die nog tips heeft voor een goede aanvraag. Probeer een persoonlijk contact te leggen met een aanspreekpunt bij een fonds. De meeste fondsen hebben een bestuur dat zich laat adviseren door een team van (vrijwillige) beleidsmedewerkers. Als het je lukt om een persoonlijk contact te leggen met een beslisser of adviseur nodig deze dan uit om naar Zeeburg te komen. Ga op locatie kijken en vertel daar je verhaal. Koppel er een lunch aan ergens in de wijk. In de fondsenwereld kennen veel instanties elkaar. Als je contact hebt en de fondsverstrekker kan niets voor je betekenen, vraag dan of deze nog suggesties heeft voor andere mogelijkheden. Grote fondsen organiseren met grote regelmaat bijeenkomsten of een expert meeting Ze vinden het vaak interessant om daarvoor beleidsmedewerkers uit Amsterdamse (pracht) wijken uit te nodigen. Bel een fonds op en geef aan dat je geïnteresseerd bent in hun doelstellingen en graag een keer een uitnodiging zou willen ontvangen voor een bijeenkomst. Dit zijn de plaatsen om te lobbyen. Gebruik je bestuur/directie goed bij één aanvraag. Het komt altijd sterk over als bestuur en/of directie zelf aangeven een bepaald project erg belangrijk te vinden en graag te willen samenwerken met een bepaald fonds. Presenteer de informatie in je subsidieaanvraag helder en bondig. Geef je aanvraag een persoonlijk tintje. Vermeld helder wie je bent, wat je vraagt en waarom je juist dit fonds benadert. Ook fondsen willen zichzelf graag profileren. Houd hier bij het doen van een aanvraag rekening mee, door b.v. te vermelden dat ze in persberichten of andere PR-uitingen met naam en toenaam genoemd worden. 1

2 Zoeken naar relevante fondsen in dit overzicht De in het fondsenoverzicht opgenomen fondsen zijn niet op (deel)onderwerp gerubriceerd omdat de meeste fondsen een breed werkterrein hebben. Wij adviseren je het fondsenoverzicht helemaal door te nemen en het document vervolgens met de zoekfunctie te doorlopen op steekwoorden als welzijn, cultuur, jongeren, sport, ouderen, kunst, cultuur, zorg, vrijwilliger etc. Het overzicht start met gemeentelijke (Amsterdam) en provinciale (Noord-Holland) fondsen. Daarna volgt een alfabetische opsomming van fondsen. Dit fondsenoverzicht is beslist geen allesomvattend document op het gebied van fondsen. Voor iedereen die financiële steun wil aanvragen bij een fonds, kan een naslagwerk of databank een handig hulpmiddel zijn. Een voorbeeld daarvan is het FondsenBoek of de FondsenDisk (cd-rom). Beide publicaties worden uitgegeven door de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) bij Walburg Pers in Zutphen (www.walburgpers.nl). Websites met informatie over fondsen of fondsenwerving site van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF houdt toezicht op de geldinzameling voor goede doelen en geeft informatie en advies. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. Instellingen met CBF-Keur hebben een strenge toetsing doorstaan op het gebied van bestuur, beleid, fondsenwerving, besteding en verslaglegging. Naast het CBF-Keur bestaat de Verklaring van geen bezwaar, voor kleine of startende instellingen. Bij de Verklaring van geen bezwaar wordt op dezelfde gebieden getoetst maar de toetsing is minder zwaar. De site bevat een databank met goede doelen. alle stichtingen en fondsen op fondsen.org hebben een CBF-Keur of een Verklaring van geen bezwaar van het CBF. Op fondsen.org vind je achtergrondinformatie over de deelnemende goede doelen.. geeft een overzicht van vermogensfondsen en hun websites. deze website geeft informatie over de subsidiemogelijkheden voor een vierjarige subsidie bij het Ministerie van OCW, het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. De cultuurfondsen bieden regelingen voor het aanvragen van (project)subsidies. Uitgebreide informatie hierover vindt u op de pagina s van die fondsen. site van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving. Het ISF is de brancheorganisatie voor alle lokale en regionale fondsenwervende instellingen op het gebied van Zorg & Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wetenschap en alle andere non-profit sectoren. Kernactiviteiten: opleidingen, adviezen, ledenservices en belangenbehartiging. 2

3 Overzicht van geselecteerde fondsen Naam fonds Doelstelling Website DMO, afdeling sport en recreatie DMO afdeling sport en recreatie DMO, afdeling sport en recreatie DMO, afdeling sport en recreatie DMO, afdeling sport en recreatie DMO, afdeling sport en recreatie DMO, afdeling sport en recreatie Jeugdsportfonds Nederland DMO, kunst en cultuur Subsidie aangepast sporten Aangepast vervoer naar wedstrijden buiten Amsterdam Subsidie voor aangepast sportmateriaal Verenigingsaccommodaties Te komen tot grote krachtige sportverenigingen met goede accommodaties. Deskundigheidsbevordering bestuurders sportverenigingen Het is van belang dat uw kader goed op de hoogte is en blijft van ontwikkelingen die van belang zijn voor de organisatie van uw vereniging. Fusiestimuleringsregeling voor sportverenigingen Versterken van de Amsterdamse sportverenigingsstructuur en de sportinfrastructuur. Subsidie voor sporttoernooien en evenementen Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van eenmalige sportevenementen. Jeugdinitiatieven Jouw idee, maak het waar! Je hebt een geweldig idee voor een activiteit in je vrije tijd. En je vrienden willen helpen bij de organisatie. Maar wat nog ontbreekt, is geld! Vervoersregeling jeugdsportteams verenigingen met een jeugdafdeling kunnen onder gunstige condities één of meerdere 9-persoons busjes te huren voor het vervoer van hun jeugdteams naar uitwedstrijden Doel: kinderen die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging de kans bieden om te sporten. Een intermediair (dat kan zijn een leraar op school, de huisarts of iemand uit de jeugdhulpverlening of gezondheidszorg) dient via de website een aanvraag in bij het lokale Jeugdsportfonds. De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal 225 per jaar. Het Jeugdsportfonds keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s), maar rechtstreeks aan de sportvereniging. Kunstenplan : hiervoor kunnen geen subsidieaanvragen meer in behandeling worden genomen. _0/subsidies _0/subsidies/item_ _0/subsidies/item_ _0/subsidies/item_ _0/subsidies/sportevenementen ee_maak_het _0/subsidies/vervoersregeling ubsidies_kunst_en 3

4 DMO, bijzondere Subsidieverordening Integratie, Participatie en Sociale Cohesie (SIP) DWI Stadsdeel Zeeburg Bertus Aafjesfonds Provincie Noord-Holland Subsidie amateurkunst Tegemoetkoming in de reguliere kosten van het beoefenen van amateurkunst met o.a. als doel het bevorderen van de actieve deelname aan amateurkunst onder de nieuwe Amsterdammers en jongeren Vrijwilligersorganisatie of een groep van vrijwilligers die een project of activiteit willen uitvoeren gericht op integratie, participatie of sociale cohesie kunnen hiervoor bij de gemeente Amsterdam subsidie aanvragen. De SIP kent twee soorten subsidies: periodieke subsidie en projectsubsidie. Periodieke subsidie wordt gegeven voor bestaande activiteiten van een organisatie die steeds terugkomen, in een periode van maximaal drie jaar. Deze activiteiten worden door de organisatie elk jaar georganiseerd en komen overeen met de doelen van de organisatie zoals deze in de statuten staan. Dit kunnen bv. themabijeenkomsten zijn over onderwerpen waaraan bij de achterban structureel behoefte is. U kunt zelf kiezen of u een periodieke subsidie voor drie jaar of voor één jaar wilt aanvragen. Projectsubsidie: voor een eenmalig project. Jaarlijks is voor maximaal drie projecten subsidie te ontvangen. Scholierenvergoeding Vergoeding aan ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen (basis en voortgezet onderwijs) met een laag inkomen. De vergoeding (maximaal 400 euro per kind) kan worden gebruikt voor schoolkosten en kosten voor sportieve- en culturele activiteiten. Daarnaast kan ook een reiskostenvergoeding worden verkregen. Subsidieregeling stadsdeel Zeeburg voor kunst en cultuur Zeeburg wil met deze subsidie het cultuuraanbod in het stadsdeel stimuleren, ondersteunen en verruimen. Personen of organisaties die muziek-, dans- of toneelactiviteiten organiseren of actief zijn op het gebied van de beeldende en audiovisuele kunst kunnen een aanvraag indienen. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt er een onderscheid gemaakt tussen klein- en grootschalige activiteiten. De termijn voor het indienen van aanvragen voor 2008 is gesloten. Nieuwe aanvragen kunnen weer worden ingediend vanaf januari Subsidies op het gebied van: - Wonen - Welzijn, zorg en cultuur; - Milieu, water, verkeer en vervoer; - Economie en landbouw; inks/kunst-_en/aanvraag_subsidies msterdamnl/xdl/page&varidt=12&sitidt=34&itmidt= der_0/scholierenvergoeding aafjesfonds Overzicht_subsidies_compleet.asp 4

5 Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) SenterNovem - Recreatie en natuur. Subsidie Mantelzorg Versterking van de positie van de mantelzorg voor Noord-Hollandse inwoners Subsidie vrijwilligerswerk Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in Noord-Holland Doelstelling 2 Stedelijke Gebieden is een subsidieprogramma van het EFRO. Het programma helpt steden bij de uitvoer van projecten die gericht zijn op economische en fysieke verbetering van hun achterstandswijken. De gemeente Amsterdam heeft ruim 36 miljoen ontvangen van de Europese Commissie voor versterking van de economische en sociale ontwikkeling van de stad. Hiervan is bijna 15 miljoen bestemd voor Zuidoost en ruim 21 miljoen voor Groot Oost. De centrale stad en de stadsdelen leggen hier ieder geld bij. Samen met andere gelden leidt dit tot een totale investering van 103 miljoen in beide gebieden. Het geld uit Europa komt uit de Structuurfondsen van Doelstelling 2 Stedelijke gebieden. Bevorderen van duurzaamheid en innovatie Een vitale samenleving. Daaraan levert SenterNovem een bijdrage door het bevorderen van duurzaamheid en innovatie. SenterNovem slaat een brug tussen rijksoverheid en bedrijven en werkt samen met vrijwel alle maatschappelijke sectoren: industrie, agrarische sector, dienstensector, detailhandel, maar ook bijvoorbeeld onderwijs en zorg. Ook kennisinstituten en lokale overheden kunnen bij ons terecht. SenterNovem biedt de volgende diensten: Adviseren / Netwerken / Informeren / Subsidiëren. nd/index.php?page=product&p_id= # nd/index.php?page=product&p_id= # Amsterdam Partners Amsterdam Partners ondersteunt projecten, evenementen en festivals met een internationale uitstraling die bijdragen aan de citymarketing van de Amsterdamse regio AMVJ Fonds AMVJ is gericht op participatie van Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten niet gemakkelijk en/of vanzelfsprekend is BAVO Stichting Verbetering van de kwaliteit van het bestaan bij het ouder worden. Burg. Van Lennepweg 35, 2101 RE Heemstede Bouwfonds Cultuurfonds Sponsort gemeentelijke culturele activiteiten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, architectuur of ruimtelijke ordening. Door bij te dragen in de kosten brengt Bouwfonds een breed publiek in aanraking met uiteenlopende uitingen van kunst en cultuur. 5

6 Fonds 1818 Fonds Gehandicaptensport Fonds NutsOhra Fonds Psychische Gezondheid Fonds verstandelijk gehandicapten Fonds voor Bedrijven van Vrouwen (Fonds BV) Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting Haëlla Stichting Fonds 1818 verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen voor alg. maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Steunt projecten die mensen in staat stellen zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Het fonds steunt projecten op het gebied van zorg en welzijn, jeugd, kunst en cultuur, educatie, natuur en milieu. Werkgebied: m.n. Zuid-Holland. Maakt sport mogelijk voor alle gehandicapten, zodat zij zich minder geremd en/of beperkt voelen in het dagelijkse leven. De missie is dan ook het werven van financiële middelen waardoor iedereen met een handicap overal kan sporten. Steunt dmv subsidies, projecten op het gebied van de gezondheidszorg en legt hierbij de focus op projecten die leiden tot betere zorg, die van goede kwaliteit zijn en een sociaal karakter hebben. Het Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor mensen met psychische problemen en hun omgeving en voor verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland en doet dit o.a. door het geven van subsidie aan wetenschappelijk onderzoek en aan projecten waardoor psychiatrische patiënten weer kunnen deelnemen aan de samenleving; Fonds verstandelijk gehandicapten wil de kwaliteit van leven van verstandelijk gehandicapten en hun leefomgeving verbeteren en steunt projecten en activiteiten die daaraan een bijdrage leveren. Bevorderen van bijdragen aan het verschffen van financieringsmogelijkheden tbv vrouwenbedrijven en initiatieven daartoe Stelt met subsidies podia in staat: veelzijdigheid tot stand te brengen in de programmering van de podiumkunsten; een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek te bereiken; de programmering af te stemmen op een landelijke spreiding. Kent de volgende subsidieregelingen: podiumregeling, festivalregeling, Nederlands popmuziek plan, regeling kleinschalige podia. Verstrekt giften aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder vijf afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen. Het gaat daarbij voornamelijk om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, dorpshuizen, buurtcentra en werkgelegenheidsprojecten. De Haëlla Stichting geeft steun aan projecten die vallen binnen de volgende aandachtsgebieden: geloof en samenleving; vrede en mensenrechten; milieu; ontwikkelingssamenwerking; mensen in een achterstandssituatie Schoener 66, 1625 CX Hoorn Hart voor Amsterdam Stimuleert maatschappelijk betrokken ondernemen om zo de sociale 6

7 Het Kersjes Fonds Hivos (Humanistisch Instituut Voor Ontwikkelingssamenwerking) Innovatiefonds Zorgverzekeraars Jantje Beton (Nationaal Fonds Jeugd) Johan Cruijff Foundation Johanna Kinderfonds samenhang in de stad te vergroten. Hart voor Amsterdam organiseert samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, kunst & cultuur en sport (sponsoring of donaties in geld, natura, dienstverlening en vrijwilligerswerk). Het fonds steunt het Nederlandse muziekleven jaarlijks door een prijs, beurzen en subsidies. Burgers nemen op het gebied van internationale samenwerking hun eigen verantwoordelijkheid. Hivos wil dit particuliere initiatief graag financieel ondersteunen. Het Hivos Linkis fonds geeft daartoe de mogelijkheid. Het is bedoeld voor activiteiten in ontwikkelingslanden én voor bewustwordings activiteiten over internationale samenwerking in Nederland. Het fonds financiert projecten in de gezondheidszorg. Grote projecten met een zorgvernieuwend karakter die de patiënt direct ten goede komen, hebben de voorkeur. Kleinere projecten (tot ): periodiek wordt een onderwerp vastgesteld waarbinnen aanvragen moeten vallen. Vanaf april tot 1 september 2008 is dit onderwerp: "perspectief bieden op een grotere kwaliteit van leven aan patiënten in de langdurige psychiatrische zorg". Jantje Beton komt op voor de speelkansen van alle kinderen in Nederland. De meeste aandacht gaat uit naar de kwetsbare kinderen in ons land. Kinderen uit aandachtswijken, uit gezinnen die onder de armoedegrens leven of probleemgezinnen. Kortom, kinderen voor wie zorgeloos spelen nooit vanzelfsprekend is. Juist voor deze kinderen steunt Jantje Beton duizenden speelprojecten per jaar. De Johan Cruyff Foundation initieert en ondersteunt projecten die sport en spel stimuleren en werkt daarbij samen met verenigingen, sportbonden, gemeentelijke instanties en overheden. Naast de aanleg van Cruyff Courts gaat specifieke aandacht uit naar kinderen en jongeren met een handicap. Doelgroep: kinderen en jongeren tot 30 jaar die moeten leven met een lichamelijke beperking als gevolg van een aandoening aan de hersenen, zenuwen, botten of spieren. Het fonds ontwikkelt en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van informatievoorziening, revalidatie zorg, werken, onderwijs en vrije tijd. Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij Doel: positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving door projecten te initiëren of door te participeren in projecten van andere organisaties. KNHM levert niet alleen een financiële, maar ook een inhoudelijke of organisatorische bijdrage. Werkt meestal samen met

8 Lindenweij Fonds Madelief Fonds Maria-fonds (behorend bij M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting) Marmara Fonds Mondriaan Stichting Mr. A. Fentener van Vlissingen Fonds Mr. Paul de Gruyter Stichting Nationaal Fonds Ouderenhulp Nationale Stichting Stijgbeugel andere partijen. KNMH-projecten variëren van studie en onderzoek tot uitvoering van plannen of participatie in educatieve projecten of projecten met een platformfunctie (symposia, debatten, congressen). De projecten vallen voornamelijk binnen de thema's Dynamisch Platteland, Mens & Water en Actief Samenleven. Financieel ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, met een voorkeur voor projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen Het financieel ondersteunen van projecten op het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds ten behoeve van en/of door lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. Verlichten van de zorgen van oudere personen in Nederland en het verlenen van steun aan rechtspersonen die (nagenoeg) uitsluitend het belang van oudere personen in Nederland beogen. Het financieel ondersteunen van projecten betreffende de relatie Nederland/Turkije. Daarnaast kunnen beurzen worden verstrekt voor vervolgopleidingen in Turkije De Mondriaan Stichting ondersteunt projecten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed. Dat kunnen activiteiten in binnen- en buitenland zijn. Vooral projecten die te maken hebben met culturele diversiteit, internationalisering, ecultuur, cultuureducatie of expertisebevordering zijn welkom. Aanvragen moeten bijdragen aan het doel: de belangstelling voor en vraag naar kunst en cultureel erfgoed verdiepen en vergroten Verleent financiële steun aan instellingen ten behoeve van liefdadigheid, studie of culturele doeleinden De stichting stelt zonder sociale of wetenschappelijke doeleinden uit te sluiten vooral gelden beschikbaar voor bepaalde kerkelijke en culturele zaken. Er worden geen gelden beschikbaar gesteld voor aanvragen die een studiebeurs vervangen of aanvullen, of daaraan gerelateerde doeleinden. Zamelt geld in voor concrete projecten en activiteiten voor kwetsbare ouderen. Vijf speerpunten: - de bestrijding van eenzaamheid; - het tegengaan van armoede; - het vergroten van de veiligheid; - het verbeteren van de zorg; - gezond oud worden. Doelstelling is de integratie tussen gehandicapte en niet-gehandicapte mensen te bevorderen. De stichting verleent financiële steun aan ondernemingen en organisaties in de recreatieve sector voor het toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar maken van hun accommodaties. dit fonds is een CultuurFonds op Naam dat ressorteert onder het Prins Bernhard Cultuurfonds dit fonds is een CultuurFonds op Naam dat ressorteert onder het Prins Bernhard Cultuurfonds Wassenaarseweg 64, 2596 CJ s-gravenhage dit fonds is een CultuurFonds op Naam dat ressorteert onder het Prins Bernhard Cultuurfonds Postbus 17, 3700 AA Zeist Postbus GB 's-hertogenbosch Steenplaat 2, 1274 EK Huizen

9 Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind Normafonds Oranje Fonds Patijn-Stroink Fonds Pekoenja Programmafonds Cultuurparticipatie Cultuurfonds voor muziek, dans en theater in Nederland. Het fonds streeft naar een kwalitatief hoogwaardig, divers en gespreid aanbod over het hele land (én internationaal). Het fonds stimuleert het bereik van een groot en breed publiek, zowel jeugd als volwassenen. Bijzondere aandacht van het fonds gaat uit naar de ontwikkeling van talent; de professionalisering en het ondernemerschap bij kunstenaars/ makers, ensembles/gezelschappen en podia/festivals. De NSGK steunt projecten voor kinderen en jongeren met een handicap, om hen te helpen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven. De NSGK verstrekt bijdragen aan niet-commerciële organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap. Organisaties komen in aanmerking voor een bijdrage als zij zich bezighouden met onderwijs, zorg, welzijn, wonen of werk ten behoeve van kinderen of jongeren met een handicap of een chronische ziekte. Het Normafonds financiert projecten en activiteiten die direct op indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars verbonden aan het Nederlandse kunstenforum ten doel hebben. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving. We willen hen ook in staat stellen volwaardig te participeren in de samenleving. Die participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen. Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, of het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland. Daarnaast investeren we in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp. Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van podiumkunsten door en/of voor groepen die de culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving weerspiegelen. Pekoenja is het jongerenfonds van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Jongeren die een activiteit willen opzetten of iets onder de aandacht willen brengen, kunnen bij Pekoenja subsidie aanvragen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden! Begin 2009 gaat het nieuwe Programmafonds Cultuurparticipatie van start. Met de oprichting van dit Programmafonds geeft Minister Plasterk uitvoering aan de ambitie van het kabinet om amateurkunst en cultuureducatie een stevige impuls te geven. Deelname als actief burger aan dit fonds is een CultuurFonds op Naam dat ressorteert onder het Prins Bernhard Cultuurfonds ex.html 9

10 Rabobank Foundation Revalidatiefonds Richard Krajicek Foundation Skanfonds SNS Reaal Fonds het culturele leven is een belangrijke voorwaarde voor de ontplooiing van mensen; hun talent, hun geestelijk leven, hun expressie en samenleving. Vanuit die gedachte wil het kabinet cultuurparticipatie extra stimuleren. Verschillende programma s voor amateurkunst, cultuurbereik en cultuureducatie worden gebundeld in het nieuwe Programmafonds Cultuurparticipatie. Zo ontstaat er een belangrijk nieuw instrument om de cultuurparticipatie te vergroten. Geld en inspanningen worden op die manier doelgerichter en beter gecoördineerd. Doel: de positie van kansarme groepen in de samenleving verbeteren zowel in Nederland als in het buitenland. In ontwikkelingslanden ondersteunt de Rabobank Foundation de organisatie van coöperaties in de vorm van kennis en financiële middelen. In Nederland worden initiatieven ondersteund die de positie voor mensen in een achterstandsituatie verbetert. Voorbeelden zijn projecten voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar bijvoorbeeld ook laaggeletterden. Het fonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren en stimuleert de deelname aan het alledaagse leven. Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer; het Revalidatiefonds wil een samenleving zonder drempels creëren waar iedereen kan meedoen. Voorwaarde voor financiële steun is dat elk project bijdraagt aan een toegankelijke samenleving en ten goede komt aan meerdere mensen met een lichamelijke handicap. Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor jongeren in die wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn Doel: mensen in kwetsbare posities de kans bieden om mee te doen in de samenleving. Steunt initiatieven die er op gericht zijn de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren: projecten op het gebied van zorg en welzijn, zingeving en/of spiritualiteit. Een bijzondere vorm van ondersteuning zijn de Social Investments (non-profit organisaties krijgen een bijdrage voor de kosten die zij maken in de startfase). Het fonds wil graag iets betekenen voor organisaties die zich inzetten voor allochtonen, verslaafden, mensen met een handicap of trauma, jeugdigen, vluchtelingen, ouderen, ex-gedetineerden, zieken en mensen die weinig te besteden hebben. SNS Reaal Fonds maakt ondernemende initiatieven in cultuur, cultuureducatie en wetenschap mogelijk (toneel, dans, muziek of beeldende kunst). Wil vernieuwende projecten van kunstenaars op weg helpen. Brengt jongeren in contact met kunst en cultuur, door educatieve cultuurprojecten mogelijk te maken. En steunt graag wetenschappers bij 10

11 Stichting Alert, fonds voor Jongerenactiviteiten Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Misdeelden Stichting Ameyde Fonds Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst Stichting Anton Jurgens Fonds Stichting Bernard van Leer Foundation Stichting Blijdesteijn Stichting de Rose Jo(n)ker Stichting Doen Nationale Postcode Loterij / Sponsor Loterij/ Bank Giro Loterij hun onderzoek op sociaal-maatschappelijk vlak. Alert is een onafhankelijk fonds dat over de hele wereld progressieve projecten van jongeren ondersteunt met kleine subsidies. Hiermee streeft Alert naar een fundamentele maatschappijverandering die gericht is op een rechtvaardige verdeling van macht, kennis en kapitaal en een milieuvriendelijke manier van produceren. Behartiging van belangen van de geestelijk en lichamelijk misdeelden van alle gezindten door zorg in de breedste zin Het Ameyde Fonds verstrekt op bescheiden schaal financiële steun aan non-profit organisaties. Ondersteunt kleinschalige projecten op het gebied van zorg voor kinderen en maatschappelijk zwakkeren. Het Fonds biedt financiële steun aan incidentele kunstprojecten van individuele kunstenaars en organisaties.daarnaast neemt het Fonds, samen met allerlei partners, deel aan programma's waarin het activiteiten bundelt en stimuleert. Het fonds investeert in incidentele projecten van kunstenaars, instellingen en overige initiatiefnemers. Doel: het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen die een algemeen maatschappelijk nut beogen dan wel van personen die een algemeen maatschappelijk nut nastreven en die de ondersteuning door de stichting uitsluitend ten behoeve van dat nut aanwenden, evenals van natuurlijke personen die in een uitgesproken behoeftige situatie verkeren Doel: ontplooiingsmogelijkheden van kinderen bevorderen die in hun ontwikkeling worden belemmerd door de sociale en economische omstandigheden waarin zij opgroeien. De stichting richt zich op kinderen van 0 tot 8 jaar. Stichting Blijdesteyn verstrekt jaarlijks aan een gelimiteerd aantal vrouwen een reisbeurs (tussen de 18 en 40 jaar, alleenstaand (met of zonder kinderen) en met een inkomen op bijstandsniveau). Doel: emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen bevorderen door personen, groepen of organisaties financieel te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Stichting DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. Dit doet zij door middel van subsidies, leningen, garanties en participaties voor initiatieven op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, Cultuur, Welzijn en Sociale Cohesie. Stichting DOEN ondersteunt zowel kleine als grote initiatieven die bijdragen aan een kleurrijke en leefbare samenleving. Zij richt zich met name op initiatieven die zowel een actief ondernemend als een duurzaam karakter hebben. Bij de uitvoering hiervan ligt de nadruk op de zelfwerkzaamheid van personen of organisaties die de initiatieven organiseren. Kalkwijk 175, 9603 TC Hoogezand Lijsterbesweg 37, 4328 JV Burgh-Haamstede

12 Stichting Elise Mathilde Fonds Stichting Familiefonds van Dusseldorp Stichting Fonds der Familie Antheunis Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel Stichting Fonds Welzijnswerk Stichting het R.C. Maagdenhuis Stichting het Schipholfonds Stichting JONG (Jeugd Ondersteuning Nederland in de Gezondheidszorg) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Madurodam Steunfonds Doel: de ondersteuning van instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven en de ondersteuning van personen die buiten hun schuld in moeilijkheden zijn gekomen. Voorkeur voor regio Utrecht en Rotterdam De Stichting verschaft ondersteuning aan projecten gericht op de verbetering van leefomstandigheden van kwetsbare kinderen tot 18 jaar. Doel: het verstrekken van uitkeringen aan instellingen die een algemeen maatschappelijk belang beogen, van onderhoudsuitkeringen aan behoeftige familieleden en anderen. Het Fonds BKVB is een landelijke instelling voor subsidieverlening aan individuele beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars. Doelstelling: de bevordering van de kwaliteit van de beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst in Nederland. Doel: het bevorderen van onderzoek op het gebied van het bank- en effectenbedrijf, het bevorderen van opleidingen in deze sector en het bevorderen van belangstelling voor en kennis van het bank- en effectenbedrijf en het bevorderen en steunen van culturele activiteiten. Ondersteunt vernieuwende initiatieven en activiteiten binnen de jeugdhulpverlening Doelstelling: het Maagdenhuis richt zich vooral op vernieuwende projecten voor ouderen en jongeren. Maagdenhuis steunt sociale initiatieven van organisaties, die de doelgroep helpen uiteindelijk beter voor zichzelf te kunnen zorgen. Projecten van/voor allochtonen en zwerfjongeren krijgen de laatste jaren bijzondere aandacht. Er zijn enkele speerpuntprojecten, die gedragen worden door een eigen werkgroep. Binnen de regio Amsterdam worden ook projecten met een lokale betekenis gesteund. Steunt door middel van donaties projecten die van maatschappelijk, cultureel of sportief belang zijn en in de omgeving van Schiphol worden ontwikkeld. Doel: bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg in Nederland en daarbuiten (0 tot 19 jaar) Motto: 'voor kinderen door kinderen'. Kinderpostzegels steunt projecten in Nederland en het buitenland waarin kinderen (t/m 18 jaar) voorop staan en vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Kinderpostzegels Nederland vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Postbus 2212, 2002 CE Haarlem Postbus 875, 3000 AW Rotterdam Bastiaan de Poorterstraat 13, 5246 CV Rosmalen Postbus 125, 3720 AC Bilthoven Doel: het verlenen van financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen die zich met hun activiteiten richten op jongeren of duurzawww.madurodam.nl 12

13 Stichting Mama Cash Stichting Medemens Stichting Monuta Charity Fund Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp Stichting Nationaal Groenfonds Stichting Nederlands Fonds voor de Film me projecten ten behoeve van jongeren. De bijdrage moet bestemd zijn voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen of duidelijk omschreven projecten op het terrein van gezondheidszorg, jeugdwerk, cultuur en integratie ten behoeve van jongeren of gebruikt door de jongeren. Mama Cash verleent steun aan kleine, lokale vrouwengroepen die zich inzetten voor de bewustwording van vrouwenrechten en voor positieve wijzigingen in wetgeving, beleid en praktijk. Prioriteit wordt gegeven aan vernieuwende en taboedoorbrekende initiatieven. Thema s: lichamelijke integriteit, economische rechtvaardigheid, zeggenschap & participatie, vrede & veiligheid en kunst, cultuur & media. Mama Cash verstrekt ook reisbeurzen voor vrouwenorganisaties die internationale conferenties willen bezoeken, waarbij er een duidelijke terugkoppeling is met het thuisland. De conferenties dienen inhoudelijk een link te hebben met een van de thema's van Mama Cash. Het verbeteren van de huidige en toekomstige levenssituatie van kinderen tot 18 jaar die door herkomst, sociale situatie, lichamelijke of geestelijke handicap minder kansen hebben Steunt projecten die vallen binnen de doelstelling Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. Spelregels: - ben ik een ambassadeur? - Vrijwilligersgehalte is OK - Het project is 'de kers op de pudding' - Kleinschalig en lokaal karakter - Passend binnen het thema geef het leven kleur - In lijn met de MCF-doelstellingen In principe kan alleen voor kinderen die worden doorverwezen en/of behandeld door een Bureau Jeugdzorg een aanvraag worden gedaan bij Kinderhulp. Er kan worden aangevraagd voor kinderen die in aanmerking komen voor: zorgverlening door organisaties die uit de provinciale doeluitkering worden gefinancierd (incl. het BJz); zorgverlening binnen het lvg-cluster; zorgverlening in de geestelijke gezondheidszorg; zorgverlening in een niet-vrijwillig kader (b.v. justitiële jeugdinrichting) Nationaal Groenfonds wil de financiering van natuur en landschap faciliteren, overheidsbeleid ondersteunen en private geldbronnen aanboren. Neemt financiële drempels weg, ondersteunt initiatieven en financiert investeringen in natuur, zodat plannen sneller en beter uitgevoerd kunnen worden. Bundelt publieke en private geldstromen en is betrokken bij het ontwikkelen van overheidsbeleid en werkt aan bewustwording van publiek, bestuur en andere betrokkenen Missie: het stimuleren van de filmproductie in Nederland, met nadruk op kwaliteit en diversiteit; het bevorderen van een goed klimaat voor de Postbus 1007, 2240 BA Wassenaar

14 Stichting Neeltje Buis Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor jeugdigen Stichting Pape-Fonds Stichting Pieter-Arie van der Kooy-Fonds Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) Stichting RotarKidsfonds, voor kansarme kinderen in Amsterdam e.o. Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden Amsterdam Nederlandse filmcultuur. Het fonds geeft financiële steun bij het ontwikkelen, realiseren en distribueren van films. Het is betrokken bij de totstandkoming van lange speelfilms, documentaire films, experimentele films, korte films en animatiefilms. Daarnaast heeft het fonds geld voor bijzondere activiteiten op filmgebied. Fonds voor tweedekansonderwijs. Personen die financieel niet in staat zijn om voor zichzelf de gewenste arbeidspositie te bereiken of instellingen die zich voor deze groep inzetten, kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen. Doel:het bevorderen en ontwikkelen van preventie- en hulpprogramma s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het financieel steunen van vernieuwende activiteiten zoals onderzoek, speciale projecten, experimenten, publiciteit en dergelijke Doel: financiële steun met ideële of sociale strekking te verlenen daar, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig is. Steunt instellingen die de belangen behartigen en initiatieven ontwikkelen t.b.v. kinderen uit kansarme groepen of kinderen in financieel minder draagkrachtige situaties. Stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigt het fonds aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Het Cultuurfonds onderscheidt vijf culturele werkterreinen: podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis en letteren en natuurbehoud. Het Cultuurfonds heeft een programma voor de ontwikkeling van (jong) talent. Dit programma bestaat uit studiebeurzen voor afgestudeerden aan hogeschool of universiteit en uit ondersteuningsmogelijkheden voor musici en beeldend kunstenaars. Ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen in de laatste levensfase. Voor deze doelgroep - ouderen kent de stichting donaties toe in heel Nederland. Binnen Amsterdam ondersteunt RCOAK ook projecten gericht op het welzijn en maatschappelijke participatie van andere kwetsbare groepen dan ouderen. Doel: het verkrijgen en beheren van fondsen om kansarme kinderen, die in hun ontwikkeling door sociale omstandigheden worden belemmerd of in een achterstandssituatie verkeren, door middel van financiële steun gekoppeld aan inhoudelijke begeleiding, betere op het individuele kind afgestemde ontplooiingsmogelijkheden te bieden. Het bieden van financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om welke redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn 14

15 Stichting Sluyterman van Loo (Stimuleringsfonds Ouderenprojecten) Stichting Start Foundation Stichting Steunfonds De Drie Linden Stichting Triodos Foundation Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland Stichting Vredenburgh Stichting VSBfonds gekomen, terwijl (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of niet voldoende beschikbaar zijn. De stichting bevordert het welbevinden van ouderen in Nederland en op de Nederlandse Antillen. De stichting ondersteunt initiatieven en projecten die zich richten op: versterken van zelfredzaamheid van ouderen, behoud van autonomie en waardigheid, bevorderen van zingeving, stimuleren van positieve beeldvorming De stichting bevordert de ontwikkeling van innovatieve huisvestingsprojecten voor kwetsbare ouderen en stimuleert wetenschappelijk onderzoek en de gedachteontwikkeling over ouderen. Start Foundation streeft naar een arbeidsmarkt waarop voor iedere burger van Nederland plaats is. De foundation richt zich in het bijzonder op de indirecte ondersteuning van personen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Start Foundation investeert in experimentele projecten en in ondernemingen die een bijzondere bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Drie Linden heeft als het doel het ondersteunen van projecten en =69811 initiatieven op het gebied van sociaal-cultureel werk. Bij voorkeur gaat het om projecten die gericht zijn op vernieuwing of verbetering van het dit fonds is een Fonds op Naam dat ressorteert onder bestaande werk. het Oranje Fonds Triodos Foundation steunt projecten die met waardevolle, vernieuwende initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Een samenleving met aandacht voor levenskwaliteit. Triodos kent drie werkgebieden: natuur en milieu, mens en maatschappij en ontwikkelingssamenwerking. Biologische landbouw en gezonde voeding, duurzame energie en solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden hebben binnen deze gebieden prioriteit. Vernieuwing, gericht op een duurzame samenleving, is de bindende factor. Doel: het scheppen van betere voorwaarden voor de stimulering van het volkshogeschoolwerk.in de actuele Nederlandse werkpraktijk kan dit gelezen worden als Het scheppen van betere voorwaarden voor de stimulering van de non-formele educatie. De stichting kent drie commissies: Projectenfonds ; Studie & Publicaties ; Internationaal werk Jongeren kunnen deelnemen aan het Scandinaviëprogramma. De Stichting stimuleert het leven-lang-leren beleid op nationaal en Europees niveau. Het verlenen van steun t.b.v. vernieuwende projecten voor weinig Herengracht 220,1016 BT Amsterdam draagkrachtige ouderen, met name in Amsterdam Het VSBfonds wil bijdragen aan het behoud en de verbetering van een leefbare Nederlandse samenleving, met het oog op een duurzame 15

16 Stichting Wilhelmus van Nassauen Stichting Zonnige Jeugd Triodos Cultuurfonds Van den Berch van Heemstede Stichting VandenEnde Foundation Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. Vesteda Youth in Action, Nederlands Jeugdinstituut Afdeling Internationaal toekomst. Het VSBfonds doet dit door projecten te steunen die ervoor zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontplooien (Mens & Maatschappij, Natuur & Milieu, Kunst & Cultuur en Sport). Doelstelling: jongeren te ondersteunen die verblijven in, en/of begeleid worden door, een instelling voor jeugdhulpverlening en soortgelijke organisaties voor jeugdigen. De stichting biedt jongeren de mogelijkheid om via actieve vakanties een positieve stimulerende ervaring te beleven. De stichting wil de geestelijke en lichamelijke groei van de jeugd bevorderen door het verlenen van financiële steun aan instellingen die werkzaam zijn ten behoeve van de jeugd, bij voorkeur aan die instellingen waarbij vrijwilligers betrokken zijn. Triodos Bank heeft een cultureel beleggingsfonds dat belegt in door de overheid erkende culturele projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin wordt belegd zijn: musea, theaters, broedplaatsen en ateliers maar ook kleine culturele initiatieven. Doel: financiele steun verlenen aan in Nederland gevestigde instellingen of organisaties die een algemeen maatschappelijk belang beogen. De voorkeur van de stichting gaat uit naar nieuwe intiatieven. Doel: ontplooiingskansen bieden aan talentvolle jonge en gevestigde kunstenaars, de cultuurparticipatie bevorderen en het cultureel ondernemerschap stimuleren. De foundation ondersteunt kunstzinnige en kunsteducatieve projecten en activiteiten op het terrein van de podiumkunsten en de audiovisuele media. Daarbij legt de Foundation het accent op kwaliteit, originaliteit, professionaliteit, ondernemerschap en een breed publieksbereik. De foundation richt zich voornamelijk op de professionele podiumkunsten, te weten theater en muziek, en in mindere mate op film en televisie en beeldende kunst Steunverlening aan de hulpbehoevende jeugdige mens in binnen- en buitenland. Biedt zo rechtstreeks mogelijk financiële steun aan kinderen en jongeren tot 21 jaar in moeilijke sociale of medische situaties. Vesteda is een projectontwikkelaar die veel gebouwen in Zeeburg heeft neergezet en beheert. Het bedrijf sponsort soms culturele activiteiten in Zeeburg. Youth in Action geeft subsidie en ondersteuning aan Europese projecten voor jongeren. Zowel jongeren als organisaties, jongerenwerkers en jongerenbeleidsmakers kunnen bij Youth in Action subsidie aanvragen voor internationale buitenschoolse projecten voor jongeren van 13 tot 30 jaar. Doel: actieve betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij en bij Europa te vergroten. Jongeren leren open te staan voor andere culturen en vergroten hun persoonlijke vaardigheden. / Geen websitse p/a Leids Universiteits Fonds, Rapenburg 61, 2311 GJ Leiden / Herengracht 242, 1016 BT Amsterdam

17 ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Woningbouwcorporaties Banken ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Het werkgebied ligt op het snijvlak van gezondheidsonderzoek, beleid en zorginnovatie. ZonMw financiert kwalitatief hoogwaardige onderzoeks-, ontwikkelings- en implementatieprojecten die relevant zijn binnen een programma. De woningbouwcorporaties investeren ook vaak geld in activiteiten die de leefbaarheid in de buurt bevorderen. Probeer in contact te komen met de medewerker die verantwoordelijk is voor de leefbaarheid in de buurt waar je de activiteit wil organiseren. - Ymere: - Eigen Haard: - Het Oosten: - De Alliantie: - Algemene Woningbouwvereniging: - De Key: Ook banken ondersteunen soms culturele activiteiten. - ING: Eén van de sponsor-uitgangspunten is kunst en cultuur. Op basis hiervan sponsoren lokale kantoren van de ING allerlei evenementen: => sponsoring - ABN Amro: - Rabobank regio Amsterdam: Het sponsor- en donatiebeleid richt zich o.a. op culturele projecten en evenementen in Amsterdam. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om het beschikbaar stellen van faciliteiten. - Fortis: Heeft sport en cultuur als doelstelling van sponsoring gekozen. Voor lokale projecten moet contact opgenomen worden met een lokaal Fortis filiaal. 17

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout TRIAS B.V. Venlo, september 2012 Inhoudsopgave Subsidieresultaten...3 1 VSBfonds...3 2 Oranje Fonds...6 3 Rabobank Foundation...8

Nadere informatie

FONDSEN. Laatste update juni 2006

FONDSEN. Laatste update juni 2006 Laatste update juni 2006 FONDSEN 1. Stichting VSBfonds... 1 2. NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)... 3 3. Fonds Verstandelijk Gehandicapten (voorheen Nationale Collecte Verstandelijk

Nadere informatie

Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen

Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen Veel amateurkunstgroepen vinden het lastig de juiste weg te vinden naar subsidie- en sponsormogelijkheden. Art-fact servicepunt voor amateurkunst helpt hier

Nadere informatie

FONDSENWERVEN. Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

FONDSENWERVEN. Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties FONDSENWERVEN Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties INHOUD 1. Fondsenwerving in 10 stappen 2. Fondsen als partners 3. De aanvraag 4. De begeleidende brief 5. Het projectplan 6. De begroting,

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Mondriaan Stichting. Jaarverslag 2007

Mondriaan Stichting. Jaarverslag 2007 Mondriaan Stichting 1 2 3 4 567 200 Jaarverslag 2007 8 9 Mondriaan Stichting Jaarverslag 2007 Voorwoord In 2007 ondersteunde de Mondriaan Stichting met 24.140.522 meer dan 670 projecten in Nederland en

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Advies: 1. Kennis te nemen van de volgende documenten van het Burgerinitiatief Brediuspark te weten:

Advies: 1. Kennis te nemen van de volgende documenten van het Burgerinitiatief Brediuspark te weten: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: V. Reintjes Tel.nr. : 8512 Geraadpleegd consulent Datum: 16 januari 2014 Team: Realisatie en Beheer Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen: 6 Afschrift aan:

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Voorblad. Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid

Voorblad. Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Voorblad Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Programma 2014-2018 Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma 2014-2018 def - 2 - Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Programma 2014-2018

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk 1. Inleiding Vrijwilligerswerk ontstaat daar waar mensen om verschillende motieven onbetaald zich willen inzetten, variërend van morele redenen, zelfontplooiing

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Versterken van verbindingen in de stad

Versterken van verbindingen in de stad Coöperatief Jaarbericht 2010 Versterken van verbindingen in de stad Rabobank Amsterdam Coöperatief jaarbericht 2010 3 Voorwoord Hieronder vindt u de initiatieven die Rabobank Amsterdam in de periode juni

Nadere informatie

Amateur kunstenaars (gemeente Groningen)

Amateur kunstenaars (gemeente Groningen) Professioneel kunstenaars (provincie Groningen) Amateur kunstenaars (gemeente Groningen) Een activiteit wordt beoordeeld op artistieke kwaliteit. Als die hoog genoeg is gelden de volgende criteria: de

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 00 Marian van der Klein Rob Lammerts Jessica van den Toorn Juli 00 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie