December 13 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "December 13 januari 2014"

Transcriptie

1 December 13 januari 2014 Hallo ouders verzorgers en kinderen van basisschool St. Pieter. Dit is tegelijkertijd de laatste en eerste Op De Hoogte van respectievelijk het oude en nieuwe jaar. Vandaar dat ik u allen een heel mooi en rustig kerstfeest wens en een sprankelend en goed nieuw jaar. Het jaar 2014 begint voor onze school op maandag 6 januari. Ik zie de kinderen en u dan terug op school. En hopelijk dan: in goede gezondheid, welgemutst en snakkend naar nieuwe leerervaringen. Door middel van deze ODH wil ik u op de hoogte houden en brengen van een aantal actuele en voor onze school belangrijke zaken, zoals: uitslag c.q. terugkoppeling enquête ict, start van de 1e fase verrijking onderwijsaanbod, start van de nieuwe jeugdbibliotheek, en stand van zaken rond het gebouw en de speelplaats. Zoals al eerder aangegeven, zowel mondeling als schriftelijk, kent een school een doorlopende ontwikkeling, waarin veel tot heel veel gebeurt. Schriftelijk wordt u continu geïnformeerd door info- en nieuwsbrieven. Om u tevens (mondeling) in de gelegenheid te stellen met ons van gedachten te wisselen over de relevante veranderingen, zijn we als school voornemens een info- en evaluatieavond te houden op maandag 20 januari 2014 om uur in de aula. Ik zou u wel willen vragen bij uw deelname dit te laten weten d.m.v. een mail naar Maar allereerst wil ik u aandacht vragen voor het navolgende. Het komt somtijds voor dat ouders verzorgers hun kind(eren) (te) laat naar school brengen. De school kent een inlooptijd van uur. Graag willen we stipt op tijd beginnen. Daarom wil ik u vragen uw kind(eren) tijdig naar school te brengen, tevens wil ik u vragen rekening te houden met de aanvangstijd van de lessen om uur. Op de onlangs uitgezette ict-enquête in het kader van Bring Your Own Device (BYOD) hebben 40 ouders - verzorgers gereageerd. Dit is om en nabij 25-30% van ons totale gezinsbestand. Hieronder volgt in hoofdlijn het verslag. Op vraag 1, het meenemen van een eigen device (als laptop, mobiele telefoon, tablet), reageerde men verdeeld. 21/40 respondenten zijn negatief (en hebben veel kanttekeningen). 12/40 respondenten zijn positief en 7/40 zijn matig positief. Veel vragen liggen er op het gebied van: verzekering(stechnisch), mogelijk creëren van ongelijkheid, beveiliging en kosten. Men acht het raadzaam met één soort van device in school te werken. Op vraag 2, de ict en tablet ontwikkeling, reageert men overwegend positief. 34/40 respondenten is uitgesproken positief. Over het algemeen onderschrijft men het belang van het werken met en binnen ict. 6/40 respondenten heeft enige scepsis. De school dient vooral de onderwijskundige (meer)waarde aan te geven. Eveneens dient de school andersoortige didactische aanpakken niet uit het oog te verliezen. Op vraag 3, het (financieel) bijdragen door ouders verzorgers, reageert het merendeel der respondenten negatief. 21/40 ondervraagden zijn ronduit negatief, 6/40 respondenten zijn positief en noemen ook bedragen) en de overige reacties zijn van diverse aard, waarbij een tendens waarneembaar is, zoals aangegeven bij vraag 1. Op vraag 4, het belang van sociale media in het onderwijs, ziet de grote meerderheid een negatieve trend en zijn er nog veel kanttekeningen. Belangrijk in deze acht men: a) het verkrijgen van ict basisvaardigheden en b) het geven van goede aandacht aan 1

2 de gevaren en het gebruik van sociale media. Hoe nu verder? De ict ontwikkeling van onze school gaat natuurlijk gestaag verder. Op dit moment worden in de onderbouw (groep 1-4) de vaste computers ingezet en in de groepen 5-8 worden de laptops gehanteerd. Op basis van de eerste ervaringen in het omgaan met de computers bekijken we in januari 2014 hoe hierin verder te werken. In ieder geval dient in elke groep systematisch en planmatig met de computers en laptops te worden gewerkt. Daarnaast bieden wij als school het zogenaamde Schoolbits programma voor leerlingen aan, waarbij de kinderen, vanaf groep 3-4, werken aan (hun eigen) basisvaardigheden ict. Dit programma willen we de komende perioden een structurele inzet geven. Hierover zullen wij u bijtijds informeren. Dit doen we ook over de voortgang m.b.t. de verdergaande tabletevolutie. Omdat de school over wifi beschikt kunnen we en willen we, i.s.m. de ict experts van MosaLira, bekijken in welke mate en in welke vorm we de tablet in kunnen zetten. Vooralsnog zullen we, mede op basis van bovenstaande resultaten/bevindingen, het BYOD principe (nog) niet omarmen. In navolging van de brief over meertalig onderwijs op onze school wil ik u, via deze ODH, informeren over de stand van zaken omtrent het verrijken en verbreden van ons onderwijsaanbod. Op grond van de uitgevoerde analyse in de periode april-juni 2013 is het nieuwe jaarplan gecomponeerd, waarin alle ontwikkelingen voor het komende jaar staan beschreven. Eén van de belangrijkste veranderingen van onze school, op basis van onze visie van ontwikkelingsgericht onderwijs, is het verder en verdergaand ontwikkelen van ons onderwijsaanbod, waarbij we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze behoeften willen we uitwerken a.d.h.v. pijlers behorend bij ontwikkelingsgericht onderwijs en de totale ontwikkeling van het kind als: creatief-muzische vorming, technische vorming, (meer)talige vorming, onderzoek& leerstrategieën en sportieve vorming. Wij denken op deze manier, zonder tekort te doen aan het reguliere programma, de kinderen een nog rijker leerrepertoire aan te bieden en meer te kunnen inspelen (zeker in de toekomst) op de talenten van de kinderen. In de zogenaamde fase 0 heeft een kerngroep zich uitgebreid gebogen over het waarom, de doelen en de aanpak. Omdat deze brainstorm, welke een resultante kent in een beleidsopzet voor de komende jaren (waaraan gestaag verder wordt gewerkt; Ps. Het conceptplan inclusief onderbouwing is op school present, de OR is hierover geïnformeerd), nog veel tijd in beslag zal nemen, is het voor nu van essentie om te starten. Dit willen we doen in fase 1, die duurt van 13 januari t/m 21 februari In de eerste periode, in een soort van experimentele fase, krijgt elke groep binnen het reguliere aanbod een zogenaamd verrijkingsaanbod, op basis van voorkeur van de desbetreffende groep. Ook de leerlingenraad heeft zich hierover gebogen. In deze zes weken zal het navolgende gebeuren: Groep 1+2; 1/2 uur Engels binnen het structurele aanbod. Deelnemers KIX, naschoolse programma, krijgen op een speelse wijze Engelse taal van uur. Zie in deze ODH ook aanbod KIX. Groep 3+4: naast het structurele aanbod zal het vak- en vormingsgebied kunst-tekenenhandvaardigheid (op maandag- (groep 4) en donderdagmiddag (groep 3) van uur) extra worden belicht i.s.m een extern deskundige. De groepen 3 en 4 trachten we als groep 3 en groep 4 deze lessen aan te bieden. Hiernaast nemen enkele kinderen deel aan het naschools programma Engels. Zie bij groep 1+2. Groep 5: verdiepende muziekles o.l.v. een extern deskundige. (woensdag uur) Groep 6: techniekles (vrijdag ) waarbij de school hulp krijgt van twee collega s van MosaLira en Fontys Hogescholen. Naast dit aanbod zijn de ouders van de kinderen van groep 5+6 in de gelegenheid gesteld te participeren aan het naschoolse aanbod van KIX omtrent Engels. Kanttekening: bij opgave van nog één kind gaat deze naschoolse activiteit door. Groep 6+7: ontvangt binnen de les(sen) taal een aanbod drama/toneel/presenteren van een externe dramadocente. (woensdag uur) Groep 7: Idem als groep 6+7. (woensdag uur) Groep 8A: Spaans binnen gebied taal door externe (donderdagmiddag). Daarenboven, programma onderzoeken (2 of 3 lessen) i.s.m. de Universiteit Maastricht. 2

3 Groep 8B: Filosofie binnen bereik taal door externe. (dinsdag uur) Voor de groepen 7+8 zullen de lessen Engels in tijd worden verruimd van 1/2 uur naar 3/4 uur p/week. Met betrekking tot het vak- en vormingsgebied Engels zijn we tezamen met het Nederlands Taalinstituut aan het bekijken hoe we een doorgaande leerlijn kunnen opzetten. Voor verdere info over meertalig onderwijs verwijs ik ook naar de eerder genoemde brief. De hierboven in hoofdlijn beschreven 1e fase zal in week 9 en 11 worden geëvalueerd, waarna een 2e experimentele fase volgt in maart-april-mei Hierna zal worden bekeken welke pijlers structureel dan wel thematisch worden aangepakt richting In deze allereerste fase zal ook het huidige lesrooster goed worden geanalyseerd, met name op aanbod en efficiëncy. Op deze wijze krijgt het onderwijsconcept van onze school steeds meer vorm. Hierin past ook het bekijken van het huidige en toekomstige aanbod voor de kinderen die extra zorg behoeven aan zowel de (zogenaamde) onderkant als bovenkant. Bij ontwikkelingsgericht en passend onderwijs hoort nu eenmaal een passend aanbod voor ELK kind. Ik/we zullen u hierover continu blijven informeren. De 1e fase zal sowieso eindigen in de vorm van een presentatie richting de ouders verzorgers. Dit gebeurt per groep. Hierover wordt u tijdig ingelicht. Met betrekking tot het verrijken/verbreden van het aanbod sociaal en emotionele ontwikkeling zijn we intern in gesprek over het gaan invoeren van een andere/nieuwe methodiek i.p.v. de Kanjertraining. Daarnaast zal via KIX hierover krijgt u berichteen weerbaarheidstraining worden aangeboden voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Daarenboven zal in januari worden bekeken of voor de meisjes van groep 8 het zogenaamde Meiden Power Training wordt gestart. Dit is een cyclus van 10 lessen gericht op o.a. het vergroten van het zelfvertrouwen en het verstevigen van een positief zelfbeeld, speciaal voor meisjes richting het V.O./de brugklas. Over bovenstaande worden alle (mogelijke) betrokkenen geïnformeerd. U heeft het wellicht al gezien. De posters waarin de start van de nieuwe jeugdbieb wordt aangekondigd en de hulp die we hierbij nog kunnen gebruiken. Na een periode van danig saneren, waarbij alle sterkverouderde boeken zijn opgeruimd en nieuwe boeken zijn aangeschaft, is het nu de tijd om de bibliotheek te (her)openen. Dit gaat gebeuren op donderdag 16 januari Het exacte programma ontvangt u tijdig, nadat de biebcommissie bij elkaar is geweest op 9 januari De nieuwe bibliotheek krijgt vooralsnog een plek in de gang en een stukje- aula op de 2e verdieping. Vooralsnog want na de verbouwing van de school zal de bibliotheek worden gehuisvest in een van de 2 leereilanden. Met betrekking tot de verbouwing van de school het volgende. Op dit moment vinden de laatste gesprekken plaats met architect Huub Frencken (van Frencken-Scholl), het bestuur van MosaLira, de medezeggenschapsraad en de school(directie). De tekeningen en de financiële onderbouwing in de vorm van een begroting zijn nagenoeg klaar. Bij een definitief akkoord van het bestuur zullen wij de plannen openbaren in de vorm van een presentatie voor ouders - verzorgers, waarbij we ook zullen ingaan op de gefaseerde bouwplannen van het schoolgebouw. Tevens zullen we u dan breeduit informeren over de samenwerking met kinderopvang (MIK) en peuterspeelzaalwerk (STEPS) en de mogelijke totstandkoming van een kindcentrum. Vooruitlopend op de plaats te vinden verbouwing en speelplaats worden in het voorjaar van 2014 twee nieuwe, grote speeltoestellen aangeschaft, één voor de onderbouwleerlingen en één voor de bovenbouwleerlingen. Intussen hebben zich enkele personele mutaties voorgedaan. Door de wereldreis van juf Petra Elie zal zij in deze tijd, tot het einde van het jaar worden vervangen door juf Daphne Erven. Juf Daphne zal aldus t/m het einde van het jaar lesgeven aan de gecombineerde groep 3/4. Over andere veranderingen zal ik u in januari 2014 op de hoogte brengen. Ten slotte. De inrichting van de 3e groep 1+2 gaat plaatsvinden op 1 februari Wij zullen de ouders verzorgers van de groepen 1+2 en de toekomstige ouders hierover tijdig informeren in de vorm van een brief waarin u eveneens wordt uitgenodigd een informatiebijeenkomst hierover bij te wonen. Deze brief zal op of rond 6 januari 2014 worden verstuurd. 3

4 In de hoop u goed te hebben geïnformeerd, u vriendelijk groetend, u namens het hele team nogmaals fijne dagen wensend, Marcel Janssen Nieuw op school in November en December Fedor Makhotkin Siep Trommelen Levi Fledderus Vincent Hilwig Wij wensen deze kinderen een hele fijne tijd toe op basisschool Sint Pieter! Activiteiten in de groepen Sinterklaas heeft ook dit jaar een bezoek gebracht aan onze school. De kinderen van de onderbouw hebben voor hem opgetreden. De kinderen van de bovenbouw was hij niet vergeten, daarbij bracht hij een kort bezoekje in de klas. Groep 1/2 van juf Anke en Ine ging naar de kinderboerderij op Daalhof. We leerden daar hoe je van graan meel kunt maken en wat je met dat meel kunt doen, o.a. kerstkoekjes bakken. Eerst werd er met meel, suiker, boter, water, speculaaskruiden en een beetje zout een deeg gemaakt. We werden in groepjes verdeeld en ieder groepje volgde het traject van graan tot kerstkoekje: Malen Zeven Kneden Koekjes uitsteken Bakken Opeten Dat laatste was natuurlijk het aller leukste. Na een fijne leerzame ochtend weer terug naar school met alle koekjes die we zelf gebakken hebben. Wij bedanken alle ouders die zijn meegegaan en hopen dat zij net als wij genoten hebben. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn gaan schaatsen op het Vrijthof Groep 5 heeft bij de Bisschopsmolen vlaaien gebakken, deze waren niet heel groot, maar wel erg lekker. Na al dat harde werken mochten wij daar appelsap proeven, mmmm. Om de Glacisweg te versieren hebben de leerlingen van Basisschool St. Pieter een mooie Sintkrans gemaakt. Van al deze kransen werd de krans van groep 6 van meester Leon tot winnaar gekozen. Proficiat! Oproep kledingkasten De ouderraad is op zoek naar een ( grote) kledingkast om spullen van de verschillende commissies in op te bergen. Misschien hebben jullie nog een kast staan of bij opa en oma wat alleen maar in de weg staat, maar wat nog in goede staat is om te gebruiken. Graag jullie reactie sturen naar het volgende adres : Hopend op een positieve reactie,namens de ouderraad Uschi Caenen - Bergmans 4

5 Oproep overblijfkrachten Voor de tussenschoolse opvang op school zijn we op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Momenteel zijn we vooral op zoek naar personen die incidenteel het overblijven willen verzorgen bij ziekte of afwezigheid van de vaste krachten. In overleg kunnen we bekijken of er op termijn ook mogelijkheden zijn voor vaste momenten. Het overblijven is op maandag, dinsdag donderdag en op vrijdag. Wij vragen u aanwezig te zijn van uur. Er wordt gezorgd voor een vergoeding, inwerkperiode, begeleiding en scholing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanny Stauder Coach TSO Het onderwerp schooltijden kwam aan bod. Dit heeft te maken met de intentie om een continurooster op school te implementeren, zodat dit beter past in het op te richten kindcentrum. Dit is een traject waarbij de stem van de ouders zwaar weegt volgens de Wet Medezeggenschap. Begin januari wordt er eerst een enquête uitgeschreven om te polsen wat de mening is van de ouders en leerkrachten over dit onderwerp. Een aankondiging in op de hoogte van 2014 met de verwijzing naar informatieve websites volgt nog. Verder hebben we tijd besteed aan het bouwen van de MR t.a.v. het huishoudelijk reglement, om zodoende tot een goed draaiboek te komen. Een uitgebreid verslag van de vergadering wordt geplaatst op de website van onze school middels de notulen na de vergadering van 13 januari. Op een paar onderwerpen na is deze vergadering openbaar voor iedere ouder en leerkracht en begint om 19:30. Details en de agenda worden t.z.t. op de site geplaatst. Andy Terhoeven Voorzitter KIX MR Op de valreep had Marcel verstek moeten laten gaan i.v.m. andere verplichtingen, waardoor de presentaties zoals het onderwijsaanbod; KIX; personele inzet en de leerlingenraad kwamen te vervallen. Deze onderwerpen worden dan besproken op de extra vergadering van 13 januari Maar er was genoeg stof om over te discussiëren, en te beoordelen waaronder het traject over het passend onderwijs wat begin volgend schooljaar op ieder basisschool binnen Mosalira gerealiseerd moet zijn. Ondanks het vele voorwerk van Marcel en onze IB er, loopt de procedure verre van vlekkeloos. Dit spitst zich toe op het feit dat er vanuit Mosalira een aantal stappen gezet had moeten worden, waardoor iedere school heldere keuzes kan (en al had) moeten maken iv.m het aanbod passend onderwijs. Hierover gaan wij op korte termijn het bestuur om opheldering vragen. De eerste groep Engelse les voor groep 1 t/m 4 is op donderdag van tot 16.20: , , , , , , , Mick Aries, Jorn Belgers, Charlie Mohammed, Daantje Vreeburg, Imke Erkens, Meau Bastiaens, Fedor Makhotkin, Bo Marie Reemers, Lotte Antonides, Marieke Smits, Lieve Antonides, Michelle Hilwig De tweede groep Engelse les voor groep 1 t/m 4 is op maandag van tot 16.30: , , , , , , ,

6 Even voorstellen Sinds 2 december 2013 hebben wij een nieuwe juf voor dit schooljaar, juf Daphne. Onze juf Petra is op reis en wij wensen haar veel plezier met haar wereldreis. Wij willen graag juf Daphne aan de rest van de school voorstellen. Naam: Daphne Erven Leeftijd: 25 Woonplaats: Houthem Lievelingskleur: Paars Lievelingsdier: Pandabeer Lievelingssport: Handbal Lievelingseten: Italiaans en Grieks Favoriete ding: Knutselen Afgeronde studies: Pabo en specialist Begeleiden Studies die zij volgt: Gymopleiding en specialist Rekenen Wij vinden het heel erg leuk dat juf Daphne onze nieuwe juf is. Het was die eerste maandag erg leuk, want toen was juf Daphne ook nog eens jarig. Hieronder ziet u een nieuwe klassenfoto. Wij gaan er samen een super jaar van maken. Groep 3-4 en juf Daphne 6

7 BIEB OUDERS GEZOCHT!! BENEFIET De biebcommissie is op zoek naar enthousiaste ouders die willen meehelpen in de schoolbieb! Aanmelden: VANAF: Maandag 20 januari 2014 HOE VAAK: 2 keer per maand TIJD: uur 7

8 Beste ouders en kinderen, Schrijf je nu in voor onze creatieve naschoolse workshop van het Kinderatelier en de Engelse les voor kinderen van groep 5-6! Deze naschoolse activiteiten vinden plaats in school. Een kop en schotel figuur maken voor kinderen van groep 3 t/m 8 In deze creatieve workshop van 2 weken op dinsdag, direct na school, gaan we een kop en schotel omtoveren in een uniek servieskunstwerk: een kop en schotel figuur! Aan de hand van ideeën en voorbeelden maak je je eigen verzonnen figuur. Bekende sprookjesfiguren passeren de revue, maar ook de bruid en de schoorsteenveger. Of maak je liever een sportfiguur, operazangeres of bloemenmeisje? De mogelijkheden zijn eindeloos! Startdatum van de 1 e les is 28 januari Engelse les voor kinderen van groep 5-6 In deze leuke workshop, direct na school, leer je Engels door middel van een eigen, speciaal voor naschoolse omgeving, ontwikkelde methode. Je leert veel Engelse woordjes en zinnen. We dansen, spelen spelletjes, knutselen mooie kunstwerken en zingen. Uiteraard alles in het Engels! De lessen worden gegeven door Bilingual Kids Tot KIX! Wil jij ook meedoen? Meer informatie en inschrijven kan via de website Schrijf je vóór 28 januari 2014 in voor de Engelse les en voor 14 januari 2014 voor de workshop van het Kinderatelier. Let op: vol=vol! 8

9 9

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch Schoolgids 2011-2012 openbare basisschool De Rieburch Inhoudsopgave Voorwoord : 3 1 De school : 4 2 Waar De Rieburch voor staat : 4 3 De organisatie van de school : 5 4 Het team : 6 5 Ouders : 7 6 Nieuwe

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: directie@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6

1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6 Schoolgids 2013-2014 Voorwoord 4 1. De school 5 1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6 2. Visie en missie 7 2.1. Identiteit 7 2.2. Opvoedkundig 7 2.3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com OBS De Springplank - Fijnaart Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com Schoolgids 2015-2016 OBS De Springplank Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie