December 13 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "December 13 januari 2014"

Transcriptie

1 December 13 januari 2014 Hallo ouders verzorgers en kinderen van basisschool St. Pieter. Dit is tegelijkertijd de laatste en eerste Op De Hoogte van respectievelijk het oude en nieuwe jaar. Vandaar dat ik u allen een heel mooi en rustig kerstfeest wens en een sprankelend en goed nieuw jaar. Het jaar 2014 begint voor onze school op maandag 6 januari. Ik zie de kinderen en u dan terug op school. En hopelijk dan: in goede gezondheid, welgemutst en snakkend naar nieuwe leerervaringen. Door middel van deze ODH wil ik u op de hoogte houden en brengen van een aantal actuele en voor onze school belangrijke zaken, zoals: uitslag c.q. terugkoppeling enquête ict, start van de 1e fase verrijking onderwijsaanbod, start van de nieuwe jeugdbibliotheek, en stand van zaken rond het gebouw en de speelplaats. Zoals al eerder aangegeven, zowel mondeling als schriftelijk, kent een school een doorlopende ontwikkeling, waarin veel tot heel veel gebeurt. Schriftelijk wordt u continu geïnformeerd door info- en nieuwsbrieven. Om u tevens (mondeling) in de gelegenheid te stellen met ons van gedachten te wisselen over de relevante veranderingen, zijn we als school voornemens een info- en evaluatieavond te houden op maandag 20 januari 2014 om uur in de aula. Ik zou u wel willen vragen bij uw deelname dit te laten weten d.m.v. een mail naar Maar allereerst wil ik u aandacht vragen voor het navolgende. Het komt somtijds voor dat ouders verzorgers hun kind(eren) (te) laat naar school brengen. De school kent een inlooptijd van uur. Graag willen we stipt op tijd beginnen. Daarom wil ik u vragen uw kind(eren) tijdig naar school te brengen, tevens wil ik u vragen rekening te houden met de aanvangstijd van de lessen om uur. Op de onlangs uitgezette ict-enquête in het kader van Bring Your Own Device (BYOD) hebben 40 ouders - verzorgers gereageerd. Dit is om en nabij 25-30% van ons totale gezinsbestand. Hieronder volgt in hoofdlijn het verslag. Op vraag 1, het meenemen van een eigen device (als laptop, mobiele telefoon, tablet), reageerde men verdeeld. 21/40 respondenten zijn negatief (en hebben veel kanttekeningen). 12/40 respondenten zijn positief en 7/40 zijn matig positief. Veel vragen liggen er op het gebied van: verzekering(stechnisch), mogelijk creëren van ongelijkheid, beveiliging en kosten. Men acht het raadzaam met één soort van device in school te werken. Op vraag 2, de ict en tablet ontwikkeling, reageert men overwegend positief. 34/40 respondenten is uitgesproken positief. Over het algemeen onderschrijft men het belang van het werken met en binnen ict. 6/40 respondenten heeft enige scepsis. De school dient vooral de onderwijskundige (meer)waarde aan te geven. Eveneens dient de school andersoortige didactische aanpakken niet uit het oog te verliezen. Op vraag 3, het (financieel) bijdragen door ouders verzorgers, reageert het merendeel der respondenten negatief. 21/40 ondervraagden zijn ronduit negatief, 6/40 respondenten zijn positief en noemen ook bedragen) en de overige reacties zijn van diverse aard, waarbij een tendens waarneembaar is, zoals aangegeven bij vraag 1. Op vraag 4, het belang van sociale media in het onderwijs, ziet de grote meerderheid een negatieve trend en zijn er nog veel kanttekeningen. Belangrijk in deze acht men: a) het verkrijgen van ict basisvaardigheden en b) het geven van goede aandacht aan 1

2 de gevaren en het gebruik van sociale media. Hoe nu verder? De ict ontwikkeling van onze school gaat natuurlijk gestaag verder. Op dit moment worden in de onderbouw (groep 1-4) de vaste computers ingezet en in de groepen 5-8 worden de laptops gehanteerd. Op basis van de eerste ervaringen in het omgaan met de computers bekijken we in januari 2014 hoe hierin verder te werken. In ieder geval dient in elke groep systematisch en planmatig met de computers en laptops te worden gewerkt. Daarnaast bieden wij als school het zogenaamde Schoolbits programma voor leerlingen aan, waarbij de kinderen, vanaf groep 3-4, werken aan (hun eigen) basisvaardigheden ict. Dit programma willen we de komende perioden een structurele inzet geven. Hierover zullen wij u bijtijds informeren. Dit doen we ook over de voortgang m.b.t. de verdergaande tabletevolutie. Omdat de school over wifi beschikt kunnen we en willen we, i.s.m. de ict experts van MosaLira, bekijken in welke mate en in welke vorm we de tablet in kunnen zetten. Vooralsnog zullen we, mede op basis van bovenstaande resultaten/bevindingen, het BYOD principe (nog) niet omarmen. In navolging van de brief over meertalig onderwijs op onze school wil ik u, via deze ODH, informeren over de stand van zaken omtrent het verrijken en verbreden van ons onderwijsaanbod. Op grond van de uitgevoerde analyse in de periode april-juni 2013 is het nieuwe jaarplan gecomponeerd, waarin alle ontwikkelingen voor het komende jaar staan beschreven. Eén van de belangrijkste veranderingen van onze school, op basis van onze visie van ontwikkelingsgericht onderwijs, is het verder en verdergaand ontwikkelen van ons onderwijsaanbod, waarbij we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze behoeften willen we uitwerken a.d.h.v. pijlers behorend bij ontwikkelingsgericht onderwijs en de totale ontwikkeling van het kind als: creatief-muzische vorming, technische vorming, (meer)talige vorming, onderzoek& leerstrategieën en sportieve vorming. Wij denken op deze manier, zonder tekort te doen aan het reguliere programma, de kinderen een nog rijker leerrepertoire aan te bieden en meer te kunnen inspelen (zeker in de toekomst) op de talenten van de kinderen. In de zogenaamde fase 0 heeft een kerngroep zich uitgebreid gebogen over het waarom, de doelen en de aanpak. Omdat deze brainstorm, welke een resultante kent in een beleidsopzet voor de komende jaren (waaraan gestaag verder wordt gewerkt; Ps. Het conceptplan inclusief onderbouwing is op school present, de OR is hierover geïnformeerd), nog veel tijd in beslag zal nemen, is het voor nu van essentie om te starten. Dit willen we doen in fase 1, die duurt van 13 januari t/m 21 februari In de eerste periode, in een soort van experimentele fase, krijgt elke groep binnen het reguliere aanbod een zogenaamd verrijkingsaanbod, op basis van voorkeur van de desbetreffende groep. Ook de leerlingenraad heeft zich hierover gebogen. In deze zes weken zal het navolgende gebeuren: Groep 1+2; 1/2 uur Engels binnen het structurele aanbod. Deelnemers KIX, naschoolse programma, krijgen op een speelse wijze Engelse taal van uur. Zie in deze ODH ook aanbod KIX. Groep 3+4: naast het structurele aanbod zal het vak- en vormingsgebied kunst-tekenenhandvaardigheid (op maandag- (groep 4) en donderdagmiddag (groep 3) van uur) extra worden belicht i.s.m een extern deskundige. De groepen 3 en 4 trachten we als groep 3 en groep 4 deze lessen aan te bieden. Hiernaast nemen enkele kinderen deel aan het naschools programma Engels. Zie bij groep 1+2. Groep 5: verdiepende muziekles o.l.v. een extern deskundige. (woensdag uur) Groep 6: techniekles (vrijdag ) waarbij de school hulp krijgt van twee collega s van MosaLira en Fontys Hogescholen. Naast dit aanbod zijn de ouders van de kinderen van groep 5+6 in de gelegenheid gesteld te participeren aan het naschoolse aanbod van KIX omtrent Engels. Kanttekening: bij opgave van nog één kind gaat deze naschoolse activiteit door. Groep 6+7: ontvangt binnen de les(sen) taal een aanbod drama/toneel/presenteren van een externe dramadocente. (woensdag uur) Groep 7: Idem als groep 6+7. (woensdag uur) Groep 8A: Spaans binnen gebied taal door externe (donderdagmiddag). Daarenboven, programma onderzoeken (2 of 3 lessen) i.s.m. de Universiteit Maastricht. 2

3 Groep 8B: Filosofie binnen bereik taal door externe. (dinsdag uur) Voor de groepen 7+8 zullen de lessen Engels in tijd worden verruimd van 1/2 uur naar 3/4 uur p/week. Met betrekking tot het vak- en vormingsgebied Engels zijn we tezamen met het Nederlands Taalinstituut aan het bekijken hoe we een doorgaande leerlijn kunnen opzetten. Voor verdere info over meertalig onderwijs verwijs ik ook naar de eerder genoemde brief. De hierboven in hoofdlijn beschreven 1e fase zal in week 9 en 11 worden geëvalueerd, waarna een 2e experimentele fase volgt in maart-april-mei Hierna zal worden bekeken welke pijlers structureel dan wel thematisch worden aangepakt richting In deze allereerste fase zal ook het huidige lesrooster goed worden geanalyseerd, met name op aanbod en efficiëncy. Op deze wijze krijgt het onderwijsconcept van onze school steeds meer vorm. Hierin past ook het bekijken van het huidige en toekomstige aanbod voor de kinderen die extra zorg behoeven aan zowel de (zogenaamde) onderkant als bovenkant. Bij ontwikkelingsgericht en passend onderwijs hoort nu eenmaal een passend aanbod voor ELK kind. Ik/we zullen u hierover continu blijven informeren. De 1e fase zal sowieso eindigen in de vorm van een presentatie richting de ouders verzorgers. Dit gebeurt per groep. Hierover wordt u tijdig ingelicht. Met betrekking tot het verrijken/verbreden van het aanbod sociaal en emotionele ontwikkeling zijn we intern in gesprek over het gaan invoeren van een andere/nieuwe methodiek i.p.v. de Kanjertraining. Daarnaast zal via KIX hierover krijgt u berichteen weerbaarheidstraining worden aangeboden voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Daarenboven zal in januari worden bekeken of voor de meisjes van groep 8 het zogenaamde Meiden Power Training wordt gestart. Dit is een cyclus van 10 lessen gericht op o.a. het vergroten van het zelfvertrouwen en het verstevigen van een positief zelfbeeld, speciaal voor meisjes richting het V.O./de brugklas. Over bovenstaande worden alle (mogelijke) betrokkenen geïnformeerd. U heeft het wellicht al gezien. De posters waarin de start van de nieuwe jeugdbieb wordt aangekondigd en de hulp die we hierbij nog kunnen gebruiken. Na een periode van danig saneren, waarbij alle sterkverouderde boeken zijn opgeruimd en nieuwe boeken zijn aangeschaft, is het nu de tijd om de bibliotheek te (her)openen. Dit gaat gebeuren op donderdag 16 januari Het exacte programma ontvangt u tijdig, nadat de biebcommissie bij elkaar is geweest op 9 januari De nieuwe bibliotheek krijgt vooralsnog een plek in de gang en een stukje- aula op de 2e verdieping. Vooralsnog want na de verbouwing van de school zal de bibliotheek worden gehuisvest in een van de 2 leereilanden. Met betrekking tot de verbouwing van de school het volgende. Op dit moment vinden de laatste gesprekken plaats met architect Huub Frencken (van Frencken-Scholl), het bestuur van MosaLira, de medezeggenschapsraad en de school(directie). De tekeningen en de financiële onderbouwing in de vorm van een begroting zijn nagenoeg klaar. Bij een definitief akkoord van het bestuur zullen wij de plannen openbaren in de vorm van een presentatie voor ouders - verzorgers, waarbij we ook zullen ingaan op de gefaseerde bouwplannen van het schoolgebouw. Tevens zullen we u dan breeduit informeren over de samenwerking met kinderopvang (MIK) en peuterspeelzaalwerk (STEPS) en de mogelijke totstandkoming van een kindcentrum. Vooruitlopend op de plaats te vinden verbouwing en speelplaats worden in het voorjaar van 2014 twee nieuwe, grote speeltoestellen aangeschaft, één voor de onderbouwleerlingen en één voor de bovenbouwleerlingen. Intussen hebben zich enkele personele mutaties voorgedaan. Door de wereldreis van juf Petra Elie zal zij in deze tijd, tot het einde van het jaar worden vervangen door juf Daphne Erven. Juf Daphne zal aldus t/m het einde van het jaar lesgeven aan de gecombineerde groep 3/4. Over andere veranderingen zal ik u in januari 2014 op de hoogte brengen. Ten slotte. De inrichting van de 3e groep 1+2 gaat plaatsvinden op 1 februari Wij zullen de ouders verzorgers van de groepen 1+2 en de toekomstige ouders hierover tijdig informeren in de vorm van een brief waarin u eveneens wordt uitgenodigd een informatiebijeenkomst hierover bij te wonen. Deze brief zal op of rond 6 januari 2014 worden verstuurd. 3

4 In de hoop u goed te hebben geïnformeerd, u vriendelijk groetend, u namens het hele team nogmaals fijne dagen wensend, Marcel Janssen Nieuw op school in November en December Fedor Makhotkin Siep Trommelen Levi Fledderus Vincent Hilwig Wij wensen deze kinderen een hele fijne tijd toe op basisschool Sint Pieter! Activiteiten in de groepen Sinterklaas heeft ook dit jaar een bezoek gebracht aan onze school. De kinderen van de onderbouw hebben voor hem opgetreden. De kinderen van de bovenbouw was hij niet vergeten, daarbij bracht hij een kort bezoekje in de klas. Groep 1/2 van juf Anke en Ine ging naar de kinderboerderij op Daalhof. We leerden daar hoe je van graan meel kunt maken en wat je met dat meel kunt doen, o.a. kerstkoekjes bakken. Eerst werd er met meel, suiker, boter, water, speculaaskruiden en een beetje zout een deeg gemaakt. We werden in groepjes verdeeld en ieder groepje volgde het traject van graan tot kerstkoekje: Malen Zeven Kneden Koekjes uitsteken Bakken Opeten Dat laatste was natuurlijk het aller leukste. Na een fijne leerzame ochtend weer terug naar school met alle koekjes die we zelf gebakken hebben. Wij bedanken alle ouders die zijn meegegaan en hopen dat zij net als wij genoten hebben. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn gaan schaatsen op het Vrijthof Groep 5 heeft bij de Bisschopsmolen vlaaien gebakken, deze waren niet heel groot, maar wel erg lekker. Na al dat harde werken mochten wij daar appelsap proeven, mmmm. Om de Glacisweg te versieren hebben de leerlingen van Basisschool St. Pieter een mooie Sintkrans gemaakt. Van al deze kransen werd de krans van groep 6 van meester Leon tot winnaar gekozen. Proficiat! Oproep kledingkasten De ouderraad is op zoek naar een ( grote) kledingkast om spullen van de verschillende commissies in op te bergen. Misschien hebben jullie nog een kast staan of bij opa en oma wat alleen maar in de weg staat, maar wat nog in goede staat is om te gebruiken. Graag jullie reactie sturen naar het volgende adres : Hopend op een positieve reactie,namens de ouderraad Uschi Caenen - Bergmans 4

5 Oproep overblijfkrachten Voor de tussenschoolse opvang op school zijn we op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Momenteel zijn we vooral op zoek naar personen die incidenteel het overblijven willen verzorgen bij ziekte of afwezigheid van de vaste krachten. In overleg kunnen we bekijken of er op termijn ook mogelijkheden zijn voor vaste momenten. Het overblijven is op maandag, dinsdag donderdag en op vrijdag. Wij vragen u aanwezig te zijn van uur. Er wordt gezorgd voor een vergoeding, inwerkperiode, begeleiding en scholing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanny Stauder Coach TSO Het onderwerp schooltijden kwam aan bod. Dit heeft te maken met de intentie om een continurooster op school te implementeren, zodat dit beter past in het op te richten kindcentrum. Dit is een traject waarbij de stem van de ouders zwaar weegt volgens de Wet Medezeggenschap. Begin januari wordt er eerst een enquête uitgeschreven om te polsen wat de mening is van de ouders en leerkrachten over dit onderwerp. Een aankondiging in op de hoogte van 2014 met de verwijzing naar informatieve websites volgt nog. Verder hebben we tijd besteed aan het bouwen van de MR t.a.v. het huishoudelijk reglement, om zodoende tot een goed draaiboek te komen. Een uitgebreid verslag van de vergadering wordt geplaatst op de website van onze school middels de notulen na de vergadering van 13 januari. Op een paar onderwerpen na is deze vergadering openbaar voor iedere ouder en leerkracht en begint om 19:30. Details en de agenda worden t.z.t. op de site geplaatst. Andy Terhoeven Voorzitter KIX MR Op de valreep had Marcel verstek moeten laten gaan i.v.m. andere verplichtingen, waardoor de presentaties zoals het onderwijsaanbod; KIX; personele inzet en de leerlingenraad kwamen te vervallen. Deze onderwerpen worden dan besproken op de extra vergadering van 13 januari Maar er was genoeg stof om over te discussiëren, en te beoordelen waaronder het traject over het passend onderwijs wat begin volgend schooljaar op ieder basisschool binnen Mosalira gerealiseerd moet zijn. Ondanks het vele voorwerk van Marcel en onze IB er, loopt de procedure verre van vlekkeloos. Dit spitst zich toe op het feit dat er vanuit Mosalira een aantal stappen gezet had moeten worden, waardoor iedere school heldere keuzes kan (en al had) moeten maken iv.m het aanbod passend onderwijs. Hierover gaan wij op korte termijn het bestuur om opheldering vragen. De eerste groep Engelse les voor groep 1 t/m 4 is op donderdag van tot 16.20: , , , , , , , Mick Aries, Jorn Belgers, Charlie Mohammed, Daantje Vreeburg, Imke Erkens, Meau Bastiaens, Fedor Makhotkin, Bo Marie Reemers, Lotte Antonides, Marieke Smits, Lieve Antonides, Michelle Hilwig De tweede groep Engelse les voor groep 1 t/m 4 is op maandag van tot 16.30: , , , , , , ,

6 Even voorstellen Sinds 2 december 2013 hebben wij een nieuwe juf voor dit schooljaar, juf Daphne. Onze juf Petra is op reis en wij wensen haar veel plezier met haar wereldreis. Wij willen graag juf Daphne aan de rest van de school voorstellen. Naam: Daphne Erven Leeftijd: 25 Woonplaats: Houthem Lievelingskleur: Paars Lievelingsdier: Pandabeer Lievelingssport: Handbal Lievelingseten: Italiaans en Grieks Favoriete ding: Knutselen Afgeronde studies: Pabo en specialist Begeleiden Studies die zij volgt: Gymopleiding en specialist Rekenen Wij vinden het heel erg leuk dat juf Daphne onze nieuwe juf is. Het was die eerste maandag erg leuk, want toen was juf Daphne ook nog eens jarig. Hieronder ziet u een nieuwe klassenfoto. Wij gaan er samen een super jaar van maken. Groep 3-4 en juf Daphne 6

7 BIEB OUDERS GEZOCHT!! BENEFIET De biebcommissie is op zoek naar enthousiaste ouders die willen meehelpen in de schoolbieb! Aanmelden: VANAF: Maandag 20 januari 2014 HOE VAAK: 2 keer per maand TIJD: uur 7

8 Beste ouders en kinderen, Schrijf je nu in voor onze creatieve naschoolse workshop van het Kinderatelier en de Engelse les voor kinderen van groep 5-6! Deze naschoolse activiteiten vinden plaats in school. Een kop en schotel figuur maken voor kinderen van groep 3 t/m 8 In deze creatieve workshop van 2 weken op dinsdag, direct na school, gaan we een kop en schotel omtoveren in een uniek servieskunstwerk: een kop en schotel figuur! Aan de hand van ideeën en voorbeelden maak je je eigen verzonnen figuur. Bekende sprookjesfiguren passeren de revue, maar ook de bruid en de schoorsteenveger. Of maak je liever een sportfiguur, operazangeres of bloemenmeisje? De mogelijkheden zijn eindeloos! Startdatum van de 1 e les is 28 januari Engelse les voor kinderen van groep 5-6 In deze leuke workshop, direct na school, leer je Engels door middel van een eigen, speciaal voor naschoolse omgeving, ontwikkelde methode. Je leert veel Engelse woordjes en zinnen. We dansen, spelen spelletjes, knutselen mooie kunstwerken en zingen. Uiteraard alles in het Engels! De lessen worden gegeven door Bilingual Kids Tot KIX! Wil jij ook meedoen? Meer informatie en inschrijven kan via de website Schrijf je vóór 28 januari 2014 in voor de Engelse les en voor 14 januari 2014 voor de workshop van het Kinderatelier. Let op: vol=vol! 8

9 9

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 11 02-02-2015 Bibliotheek op school Bibliotheek op school Voortgangsgesprekken

Nadere informatie

Er zijn deze week sleutels gevonden. De sleutelbos hangt aan een Eastpak koord. Ze liggen op het directiekantoor.

Er zijn deze week sleutels gevonden. De sleutelbos hangt aan een Eastpak koord. Ze liggen op het directiekantoor. Info 10 Datum: 26-2-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Het is al weer zover: voorjaarsvakantie. We hebben de afgelopen week het kunstproject afgesloten. Het heeft veel creatieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Belangrijke data 5 december Sinterklaas en zijn Pieten komen op bezoek op school 6 december studiedag: alle leerlingen vrij Leerkrachten professionalisering ipads 10 december

Nadere informatie

Infobulletin. Beste ouders, verzorgers en kinderen, INFO NR 2

Infobulletin. Beste ouders, verzorgers en kinderen, INFO NR 2 Beste ouders, verzorgers en kinderen, INFO NR 2 De start is geweest. De start van het schooljaar, de start van de Gouden Weken en de startgesprekken om er maar een paar te noemen. Wat ons betreft smaakt

Nadere informatie

die de komende weken plaatsvinden 29 januari Voorleesontbijt 22 februari Open dag 9 11.30 u en 19.30-21.00 16 maart Peuterdoedag

die de komende weken plaatsvinden 29 januari Voorleesontbijt 22 februari Open dag 9 11.30 u en 19.30-21.00 16 maart Peuterdoedag januari 26 Activiteiten die de komende weken plaatsvinden 29 januari Voorleesontbijt half februari Cursussen blindtypen 22 februari Open dag 9 11.30 u en 19.30-21.00 24 februari Open dag 9 11.30 u 16 maart

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nr. 3, 11 november In deze nieuwsbrief. Agenda. Volgende nieuwsbrief. Contact

NIEUWSBRIEF. Nr. 3, 11 november In deze nieuwsbrief. Agenda. Volgende nieuwsbrief. Contact NIEUWSBRIEF Nr. 3, 11 november 2016 In deze nieuwsbrief Rust Ouderenquête Instroom kleuters Schaatsen Voorstellen student Schoolbieb Oud papier dozen Betaling fotograaf Ouderbijdrage Kamp-vervoer Gebruik

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 23 november 2016

Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Beste ouders, Vol verwachting klopt ons hart.. Een zin uit een liedje voor Sinterklaas dat erg van toepassing is voor de kinderen, de ouders en het team van basisschool Olympia.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Roggeveenstraat 14 9 oktober 2015 1013 PV Amsterdam www.bredeschooldezeeheld.nl

NIEUWSBRIEF Roggeveenstraat 14 9 oktober 2015 1013 PV Amsterdam www.bredeschooldezeeheld.nl AGENDA Oktober 14-10 Workshop techniek groep 3 16-10 Studiemiddag, de kinderen zijn vanaf 11.45 uur vrij 19-10 Herfstvakantie t/m 23-10 26-10 Deze week zijn de 10 minutengesprekken 26-10 Bezoek Veemtheater

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 16-03-2016 Nummer 14 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

Schoolnieuws. Leerlingenraad

Schoolnieuws. Leerlingenraad In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws Leerlingenraad Kalender Ophalen van het plein De Bliepbliepiotheek Rapportgesprekken Muurverf nodig Typelessen op De Hoge Raven Brede School Nieuws Sportmix in Hoograven

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers..

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers.. Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 9, 30-04-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 9, 30-04-2015 In dit nummer: Met dank aan de oud papier ophalers.. Met dank aan oud papier

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September 2016

Nieuwsbrief. September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Start schooljaar Na een mooie zomervakantie mogen we weer beginnen op school. De kinderen zijn weer vol frisse moed aan het werk gegaan in de klas. De juffen en meesters hebben

Nadere informatie

Oudervereniging Wilakkers

Oudervereniging Wilakkers Beste Ouders, Het jaar zit er al weer op, dankzij uw inzet is het weer een leuk, sportief en creatief jaar geworden voor de kinderen. Ik wil alle ouders die zich ingezet hebben bij de activiteiten hartelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 4 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Kanjertraining Zoals u ongetwijfeld weet werken we op school van groep 1 t/m 8 met

Nadere informatie

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Ouderraadpleging andere schooltijden Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opdrachtgever Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opgesteld door Hanneke Oosting Datum 5 december 2014 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

JOURNAAL nr. 33 van woensdag 13-5-2015; jaargang 27.

JOURNAAL nr. 33 van woensdag 13-5-2015; jaargang 27. JOURNAAL nr. 33 van woensdag 13-5-2015; jaargang 27. Beste ouders, Een vroeg Journaal deze week, in verband met het vrije Hemelvaartweekend. Heel speciale aandacht vandaag voor de lancering van de NIEUWE

Nadere informatie

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl 20-11-2014 Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl Belangrijke datums 5 december Sinterklaas. Continurooster tot 13.30u gr. 5 t/m 8

Nadere informatie

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl o.b.s. DE EGLANTIER Locatie: Tanthof Derde Werelddreef 29 2622 HB Delft Tel: 015-2617650 Fax: 015-2578413 Nieuwsbrief 12 E-mailadres: MR: OR: TSO: BSO: directie@eglantiertanthof.nl mr@eglantiertanthof.nl

Nadere informatie

TUNNISKE Jaargang 12 nummer 59 13-10-2014

TUNNISKE Jaargang 12 nummer 59 13-10-2014 TUNNISKE Jaargang 12 nummer 59 13-10-2014 Sinterklaasvoorstellingen in de Enck Het lijkt nog ver weg maar voor we het weten is het al weer 5 december. Vandaar deze herinnering om op tijd kaartjes te bestellen

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

5 december Sinterklaas en zijn zwarte pieten komen bij ons op school 6 december speelgoeddag 7 en 14 december gastles korfbal

5 december Sinterklaas en zijn zwarte pieten komen bij ons op school 6 december speelgoeddag 7 en 14 december gastles korfbal t Driesprongetje Agenda Nieuwsbrief 30-nov-2012 5 december Sinterklaas en zijn zwarte pieten komen bij ons op school 6 december speelgoeddag 7 en 14 december gastles korfbal Sinterklaas Woensdag is het

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017 Nieuwsbrief maart 2017 0599416425 directie.deklimop@o2sv.nl 27 februari starten wij op ons nieuwe meubilair. Nieuwsgierig? Wij ook! Loop maandag gerust even mee naar binnen om een kijkje te nemen. 7 maart

Nadere informatie

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda 10 februari 19.30 uur-20.30 uur Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een schoolkeuze moeten maken 12 februari 9.00 uur- 11.00 uur Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Belangrijke data 09-03-2015 t/m Week van de rapportgesprekken, dinsdag 10-03-2015 kunnen 13-03-2015 ook gesprekken in de avond worden ingepland. 12-03-2015 Informatieavond nieuwbouw

Nadere informatie

De Schakel. Januari 2015. Informatiebulletin voor ouders. In deze nieuwsbrief:

De Schakel. Januari 2015. Informatiebulletin voor ouders. In deze nieuwsbrief: De Schakel Informatiebulletin voor ouders R.K. basisschool SCHAESBERG Redactie: directie basisschool Schaesberg In deze nieuwsbrief: Januari 2015 Prijsvraag naam nieuwe school De Gezonde school van de

Nadere informatie

Met nu: November t/m Februari. Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert:

Met nu: November t/m Februari. Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert: Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert: Met nu: De Sint met zijn creatieve Pieten Musical les Dans-activiteiten Handbal Sport en Fun (O.B) Kleuter muziek Prezi voor beginners Schrijf

Nadere informatie

Wiekendje. Vanuit het MT. In dit nummer: 6 maart 2015 2014-2015. Interessante informatie: 20 maart: Groep 1 t/m 4 vij

Wiekendje. Vanuit het MT. In dit nummer: 6 maart 2015 2014-2015. Interessante informatie: 20 maart: Groep 1 t/m 4 vij Basisschool Het Molenven Wiekendje Koninginnelaan 1c 5263 DP Vught info@molenven.nl jaarboekmolenven@hotmail.nl 6 maart 2015 2014-2015 Interessante informatie: 20 maart: Groep 1 t/m 4 vij In dit nummer:

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank Jaargang 33 nummer 13 03 december 2015 een wekelijkse uitgave van Kindcentrum 'T BLAAIKE FELICITEERT... 06 dec 09 dec Sint Nicolaas Saar van der Steen ieder kind een talent! thema schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2015

NIEUWSBRIEF MAART 2015 NIEUWSBRIEF MAART 2015 INHOUD Cito-middentoetsen Ouderavond Cito-eindtoets Cultuur Zwangerschap Palmpasen en Pasen Themaweek Overig nieuws RKBS De Troubadour (www.troubadourschool.nl) AGENDA 03-03 Ouderraadsvergadering

Nadere informatie

Nieuws van de directie

Nieuws van de directie Meernieuws december 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de volgende onderwerpen: Nieuws van de directie Sinterklaas en Pieten op school schoolfruit oudergesprekken

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR 2014-2015

KALENDER SCHOOLJAAR 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR 2014-2015 De Proostdijschool Vertrouwd Veilig, Verrassend Veelzijdig. Data schooljaar 2014-2015 Proostdijschool Beste kinderen, ouders en verzorgers, In deze kalender staan alle activiteiten

Nadere informatie

Vrijdag 6 juni Vrijdag 20 juni Vrijdag 27 juni

Vrijdag 6 juni Vrijdag 20 juni Vrijdag 27 juni Kalender schooljaar 2013-2014 Proostdijschool Beste kinderen, ouders en verzorgers, In deze kalender staan alle activiteiten die nu bekend zijn voor het schooljaar 2013-2014. De kalender is te vinden op

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Muizenkrabbel oktober 2015 nummer 4. OBS De Hazelmuis

Muizenkrabbel oktober 2015 nummer 4. OBS De Hazelmuis Beste ouders, Deze weken staan in het teken van het thema: Raar maar waar op school, deze sluit aan bij de kinderboeken week. En over de kinderboeken week gesproken, we krijgen een heuse kinderboekenschrijfster

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

De Schoolklapper nummer 12. Periode: 4 maart t/m 18 maart 2015

De Schoolklapper nummer 12. Periode: 4 maart t/m 18 maart 2015 cdbsjonglaren@conod.nl, Ludinge 6, 9471 JD, Zuidlaren. 050-4092079. www.jonglaren.nl De Schoolklapper nummer 12. Periode: 4 maart t/m 18 maart 2015 Schaken: Enige weken geleden is het schoolschaakkampioenschap

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief januari 2015 januari 5 Nieuwsbrief Oud papier actie t/m 8 jan. 8 Leerlingenraad 14.00 14.45 Voorlichtingsavond HORDe 19.30 21.30 (zie bijlage) 14 Koffieochtend 08.30 09.15 19 OR vergadering

Nadere informatie

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015-2016. d.d. 9 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015-2016. d.d. 9 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 9 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 13 oktober Vrij i.v.m. studiedag 16 oktober continurooster i.v.m. herfstvakantie 16 oktober

Nadere informatie

Juni 2016 Nieuwsbrief #5

Juni 2016 Nieuwsbrief #5 Juni 2016 Nieuwsbrief #5 Beste ouders, kinderen, opa s en oma s, Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Wij kunnen terugkijken op een mooi jaar. Als team hebben we mooie stappen gezet

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

Het Tangram nieuwsbrief

Het Tangram nieuwsbrief Katholieke Dalton Basisschool Jaargang 2013-2014 Nummer 7 28 februari 2014 Van de directie Olifanten De eerste week na de voorjaarsvakantie is alweer voorbij. De kinderen en leerkrachten zijn allen afgelopen

Nadere informatie

NIEUWS. 2 oktober 2015. Beste ouders,

NIEUWS. 2 oktober 2015. Beste ouders, 2 oktober 2015 NIEUWS Beste ouders, In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de schoolontwikkeling en een aantal praktische zaken en stellen stagiaires en de nieuwe vakdocent gym zich aan u voor. Schoolontwikkeling

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Nieuwsbrief OBS De Meerpaal

Nieuwsbrief OBS De Meerpaal Nieuwsbrief OBS De Meerpaal 23 september 2016, nummer 3 Inhoud 1. Evelyn Zuidgeest 2. Kalender 3. Leidens ontzet 4. Facebook/social media 5. Even voorstellen 6. Oproep GMR 7. Creatieve school 1. Evelyn

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Activiteitenplan MR basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven

Activiteitenplan MR basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven 2015-2016 1 Beste lezer, Voor u ligt het activiteitenplan van de MR van basisschool de Hoeven. Dit activiteitenplan heeft betrekking op het schooljaar 2015-2016.

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits:

In deze Nieuwsflits: schooljaar 2015-2016 aflevering 11 In deze Nieuwsflits: Rapporten en rapportgesprekken Klasbord Juffrouw Mariëtte Uitje groep 3 en 4 Ronald Mc Donald huis Paasviering Pannenkoekendag Bootcamp Studiedag

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014 Kringgesprek Beste ouders, Na drie schoolweken is de kop van het schooljaar er echt af. U hebt deze week de informatieavond kunnen bijwonen waarin het jaarprogramma met u is gedeeld en waarbij de leerkrachten

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Info 11. Datum: 24-3-2016

Info 11. Datum: 24-3-2016 Info 11 Datum: 24-3-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Met veel plezier stuur ik jullie de Info van maart. Vanochtend is het paasontbijt geweest, met een heel gezellige opening.

Nadere informatie

OUDERINFO. Continurooster. Schooljaar 2014/2015 Nummer 8 30 april 2015. Agenda

OUDERINFO. Continurooster. Schooljaar 2014/2015 Nummer 8 30 april 2015. Agenda OUDERINFO Schooljaar 2014/2015 Nummer 8 30 april 2015 Continurooster In het team en de MR vergaderingen praten we al enige tijd over invoering van een continurooster. Om verschillende redenen hebben we

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2015

NIEUWSBRIEF MAART 2015 NIEUWSBRIEF MAART 2015 Bericht van directie: Beste ouders, Graag wil ik u vertellen dat ik helaas ons kindcentrum ga verlaten. Kindcentrum Theresia is een plek waar veel mooie dingen gebeuren, oprechte

Nadere informatie

Op dinsdagmiddag 1 oktober gaan de groepen 7 en 8 naar de bibliotheek Kennismaken met een auteur : Anna Woltz.

Op dinsdagmiddag 1 oktober gaan de groepen 7 en 8 naar de bibliotheek Kennismaken met een auteur : Anna Woltz. Nieuw bij ons in groep 1. Op e Hichte. Nr. 6 Vrijdag 27 sept. 2013. Schooljaar 2013-2014. --------------------------------------------------------------------------------- Dr. E.A. Borgerschool Koningin

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 01 Datum: 15 augustus 2012 Agenda augustus 2012 13 t/m 17 augustus: verkeersactie de scholen zijn weer begonnen 20 augustus: 19.30-20.30 uur OAK algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12 februari 2015

Nieuwsbrief 12 februari 2015 Nieuwsbrief 12 februari 2015 Belangrijke data - Oud papier: 14 februari: Fam. Rempt (Niki) en Fam. van der Meule (Sam) - Oud papier: 28 februari: Fam. Kappelhof (Rayven) en Fam. Bakker (Damian) - 17 februari

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig Jaargang 16 nr. 2 InfOventje 12 september 2012 Ouderinformatie IN DEZE INFO Martien Wijdeven afwezig Ouderpanel Gruitdagen Belangrijke data Estafettelezen Stage Nieuws uit de groepen Formulier estafettelezen

Nadere informatie

November Dag ouders/verzorgers,

November Dag ouders/verzorgers, November 2013 Dag ouders/verzorgers, In deze nieuwe Op De Hoogte wil ik u graag informeren over een aantal belangrijke zaken. Om te beginnen wil ik, mede namens het schoolteam, iedereen bedanken die op

Nadere informatie

[Break]ing News. Agenda voor de maand januari en februari Nieuwsbrief nr Almere, 22 december 2016

[Break]ing News. Agenda voor de maand januari en februari Nieuwsbrief nr Almere, 22 december 2016 [Break]ing News Nieuwsbrief nr. 201617-04 Almere, 22 december 2016 Agenda voor de maand januari en februari 2017 Maandag 9 januari 2017 Eerste schooldag van 2017 9-13 januari 2017 Luizencontrole in de

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda:

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 35 Ouderavond schooltijden Een aantal weken geleden bent u geïnformeerd over de wijziging van schooljaar schooltijden 2010-2011 vanaf het nieuwe schooljaar, met daarin de aankondiging

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 9 07-01-2014 In dit nummer: Een nieuw jaar.. Personel e zaken Een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 20 juni nr. 20 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden.

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. Na de wetswijziging in 2006 hebben de scholen meer vrijheid gekregen de schooltijden zelf in te richten. Vanaf

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

24 september 2015, Wetenswaardigheid 2. Beste kinderen, ouders en verzorgers,

24 september 2015, Wetenswaardigheid 2. Beste kinderen, ouders en verzorgers, 24 september 2015, Wetenswaardigheid 2 Beste kinderen, ouders en verzorgers, De opkomst bij de informatie avond was weer groot! Fijn dat u allemaal tijd heeft vrij gemaakt voor de leerkrachten van uw kinderen,

Nadere informatie

E K E L D E R S W E R F

E K E L D E R S W E R F Bezoekadres Weerestraat 70 1713 VC OBDAM T (0226) 45 19 67 E info@kelderswer f.nl I www.kelderswer f.nl Postadres Postbus 41 1713 ZG OBDAM O u d e r v e r e n i g i n g OBS de Kelderswerf 1 6 F E B R U

Nadere informatie

Fijn we kunnen weer naar school!

Fijn we kunnen weer naar school! Fijn we kunnen weer naar school! Na twee weken vakantie gingen de schooldeuren vanmorgen weer op de vertrouwde tijd open. Omdat het nog erg donker is, hoorde ik alleen de stemmen van de kinderen die zich

Nadere informatie

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016 De Regenboog De Regenboog Tijmstraat 1 5571 HS Bergeijk Tel. 0497-574914 info@bsderegenboogbergeijk.nl www.bsderegenboogbergeijk.nl Boog nr. 5 04-01-2016 Algemeen Voorlezen A.s. woensdag wordt er weer

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017 Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie 7 februari 2017 Doel van deze bijeenkomst 1. Ouders informeren (IKC - traject - visie - tijdpad) 2. Duidelijkheid geven omtrent de verbouwing 3. Vragen

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Nummer 35 6 juni 2016

Nummer 35 6 juni 2016 Nummer 35 6 juni 2016 Agenda 10 juni Meesters- en juffendag 17 juni Ouderbedankavond 19:30-21:30 uur 14 juli Musical groep 8 16 juli tot en met 28 aug zomervakantie Mededelingen Beste ouders, Vanaf 13

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

Continurooster Jozefschool

Continurooster Jozefschool Continurooster Jozefschool beleid continurooster 1 / 11 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Totstandkoming... 5 3. Schooltijden... 6 3.1 Overgangsregeling.... 6 4. Voor- en nadelen continurooster... 7 5. De praktijk...

Nadere informatie

Informatie avond voor alle ouders

Informatie avond voor alle ouders Dag allemaal, Het is al langer donker, het wordt weer vroeger donker, de bomen laten hun bladeren vallen (kijk maar op onze speelplaats), de klok wordt komend weekend verzet en de eerste vakantie van dit

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Tel.: Website:

Basisschool de Pas. Tel.: Website: Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2016-2017, nummer 5 Vrijdag 7 oktober 2016 ALGEMEEN NIEUWS Vakanties/vrije

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl

Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl Schooljaar 2014 2015 nr 9 9 1 2014 Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl Even bijpraten Wat gaat 2015 ons brengen? In ieder geval nog een volgend stukje

Nadere informatie

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS BELANGRIJKE DATA DATA ACTIVITEITEN 24 oktober KIES 25 oktober Rots en Water groep 7/8 27 oktober Fietsencontrole groep 5 t/m 8 31 oktober Rots en

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

CBS de Wegwijzer schooljaar Nieuwsbrief nummer 2. Vrijdag 23 september 2016, week 38. telefoon school:

CBS de Wegwijzer schooljaar Nieuwsbrief nummer 2. Vrijdag 23 september 2016, week 38. telefoon school: CBS de Wegwijzer schooljaar 2016-2017 Nieuwsbrief nummer 2 Vrijdag 23 september 2016, week 38 telefoon school: 0597-531308 www.cbs-wegwijzer-bellingwolde.picto.nl Agenda Datum Activiteit 26 september s

Nadere informatie