Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8 Bijlage 1: Teksten Algemene bepalingen Algemene Bepalingen De stationaire blusinstallaties zijn in goede staat en voor direct gebruik gereed. De stationaire blusinstallaties worden éénmaal per jaar getest, tenzij de installatie is gecertificeerd. De installatie wordt tijdens de test zoveel als mogelijk in gebruik gesteld. Na iedere test wordt de installatie zorgvuldig gereinigd om de goede werking te garanderen. Indien bepaalde onderdelen uit praktische overwegingen niet getest kunnen worden, zal dat onderdeel geïnspecteerd worden. Gecertificeerde installaties hebben een geldig certificaat. In het journaal inzake de bedrijfsbrandweer worden de testen en inspecties vermeld. De certificaten of kopieën hiervan worden in het journaal inzake de bedrijfsbrandweer opgenomen. Algemene Bepalingen De stationaire incidentbestrijdings- en -beheersmiddelen, zijnde koel- en blusvoorzieningen of installaties met een vergelijkbare werking, worden minimaal éénmaal per jaar (periodiek) tijdens een functionele test volledig in gebruik gesteld. Na iedere test wordt de installatie zorgvuldig gereinigd om de goede werking te garanderen. Stationaire incidentbestrijdings- en beheersmiddelen die niet functioneel getest kunnen worden omdat daardoor aantoonbaar schade wordt aangebracht aan installaties en/of product, dienen op juist functioneren beproefd te worden volgens een door het Bevoegd Gezag te beoordelen Plan van Aanpak. Het Bevoegd Gezag kan naar aanleiding van dit Plan van Aanpak nadere eisen stellen (zie nota van toelichting). Gecertificeerde installaties hebben een geldig certificaat. In het bedrijfsbrandweerjournaal worden de testen, inspecties en onderhoud geregistreerd. De certificaten en de daarbij horende inspectierapporten hiervan worden in het bedrijfsbrandweerjournaal opgenomen en zodanig bewaard dat de life-cycles van deze installaties bij het bedrijf inzichtelijk zijn. Een nadere beschrijving van eisen gesteld aan het testen en het onderhouds- en inspectiesysteem van deze stationaire installaties is opgenomen in bijlage 1. Tekst van de bijlage 1 behorende bij voorschrift 5.7 uit de Algemene Bepalingen versie Voor stationaire installaties (die in ieder geval uit een brandbeheers- of brandblusinstallatie bestaat) die gecertificeerd moeten zijn, geldt dat er een geldig LPCB-certificaat binnen de inrichting aanwezig is, dat is afgegeven op basis van een JA-conclusie in een inspectierapport waarbij de inspectie is uitgevoerd door een ISO/IEC inspectie A-instelling die voor het verrichten van hun werkzaamheden gebruik maken van de VVB-09, of een ISO/IEC inspectie A-instelling waarvan de kwaliteit van de inspectiewerkzaamheden aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan de hiervoor beschreven referentiekader. De installaties worden periodiek geïnspecteerd tegen de afkeurcriteria die in het door het bevoegde gezag goedgekeurde Basis Document Brandbeveiliging (BDB) zijn opgenomen. Het BDB is opgesteld op basis van de input verkregen uit een opgestelde risicoinventarisatie van het object. Indien er een referentiekader (CPR/PGS/NFPA, e.d.) voorhanden is waarin de bescherming van een vergelijkbaar object volledig is uitgewerkt kan het BDB van het object ook met deze informatie worden opgesteld. De prestaties van de installatie zijn gebaseerd op een geldende norm (NFPA, FM Global, LPCB/ BRE, VdS, CEA). - Stationaire incidentbestrijdings- en beheersmiddelen die niet functioneel getest kunnen worden omdat daardoor aantoonbaar schade wordt aangebracht aan installaties en/of product, dienen op juist functioneren beproefd te worden volgens een door het Bevoegd Gezag te beoordelen Plan van Aanpak (zie nota van toelichting). Het Bevoegd Gezag kan naar aanleiding van dit Plan van Aanpak 1 Deze Algemene Bepalingen gelden uitsluitend voor de aanwijsbeschikkingen waarbij deze van toepassing zijn verklaard. 2 Deze Algemene Bepalingen gelden uitsluitend voor de aanwijsbeschikkingen waarbij deze van toepassing zijn verklaard.

9 nadere eisen stellen. In dit Plan van Aanpak moet in ieder geval opgenomen worden dat bij iedere turn-around, als de installatie stil staat, deze installaties wel volledig functioneel worden getest. - De registratie van de testresultaten moet zodanig zijn dat bij het bedrijf inzichtelijk is wat de staat van alle installaties (sprinkler en deluge) is en wanneer men verwacht dat er groot onderhoud aan deze installaties gepleegd moet worden. Tekst nota van toelichting op voorschrift 5.7 uit de Algemene Bepalingen versie 2006 A.B. 5.7 nadere uitleg over het begrip functioneel testen. Onder functioneel testen wordt verstaan het volledig in gebruik stellen van een stationair incidentbestrijdings- of beheersmiddel. Nu kan dit betekenen dat hierdoor schade aan andere installaties (b.v. pompen) of schade aan product kan ontstaan. In deze gevallen kan het onredelijk zijn om van een bedrijf te verwachten deze middelen jaarlijks functioneel te testen. Daarom is voor deze gevallen de mogelijkheid gecreëerd het middel op een alternatieve wijze te beproeven op hun functionaliteit volgens een door het Bevoegd Gezag goedgekeurd plan van aanpak. Voor invulling van het plan van aanpak dient de NFPA-25 of het document Fire System Integrity Assurance als richtlijn te worden gehanteerd. Algemene Bepalingen Niet gecertificeerde stationaire incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen, zijnde koel- en blusvoorzieningen of installaties met een vergelijkbare werking, worden minimaal éénmaal per jaar (periodiek) tijdens een functionele test volledig in gebruik gesteld. Na iedere test wordt de installatie zorgvuldig gereinigd om de goede werking te garanderen. Stationaire incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen die niet functioneel getest kunnen worden omdat daardoor aantoonbaar schade wordt aangebracht aan installaties en/of product, dienen op juist functioneren beproefd te worden volgens een door het Bevoegd gezag te beoordelen Plan van Aanpak (PvA). Het PvA wordt beoordeeld op basis van het Beleid ten aanzien van indirect testen en controleren van stationaire brandbeveiligingsinstallaties of het Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren (www.vr-rr.nl, zoekcriterium bedrijfsbrandweer). Gecertificeerde installaties hebben een geldig certificaat. In het bedrijfsbrandweerjournaal worden de testen, inspecties en onderhoud geregistreerd. De certificaten en de daarbij horende inspectierapporten worden in het bedrijfsbrandweerjournaal opgenomen en zodanig bewaard dat de life-cycles van deze installaties bij het bedrijf inzichtelijk zijn. Een nadere beschrijving van eisen gesteld aan het testen en het onderhouds- en inspectiesysteem van deze stationaire installaties is opgenomen in bijlage 1. Bijlage 1 Algemene en specifieke eisen voor het testen en het onderhouds en inspectiesysteem van incidentbestrijdings en incidentbeheersmiddelen (Algemene Bepalingen 5.2, 5.5, 5.7 en 8.2) Incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen (AB 5.7) Voor stationaire installaties (die in ieder geval uit een brandbeheers- of brandblusinstallatie bestaan) die gecertificeerd moeten zijn, geldt dat er een geldig inspectie/onderhoudscertificaat binnen de inrichting aanwezig is, zoals beschreven in de Handreiking Certificatie Brandbeveiligingssytemen. Stationaire incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen die niet functioneel getest kunnen worden omdat daardoor aantoonbaar schade wordt aangebracht aan installaties en/of product, dienen op juist functioneren beproefd te worden volgens een door het Bevoegd gezag te beoordelen Plan van Aanpak (zie nota van toelichting). Het Bevoegd gezag kan naar aanleiding van dit Plan van Aanpak nadere eisen stellen. In dit Plan van Aanpak moet in ieder geval 3 Deze Algemene Bepalingen gelden uitsluitend voor de aanwijsbeschikkingen waarbij deze van toepassing zijn verklaard.

10 opgenomen worden dat bij iedere turn-around, als de installatie stil staat, deze installaties wel volledig functioneel worden getest. De registratie van de testresultaten moet zodanig zijn dat bij de inrichting inzichtelijk is wat de staat van alle installaties (sprinkler, deluge, maar ook schuimblusinstallaties en overige, niet nader genoemde stationaire installaties) is en wanneer men verwacht dat er groot onderhoud aan deze installaties gepleegd moet worden.

11

12 Bijlage 2: Onderzoek uitvoering (indirect) testen In het onderzoek naar het functioneren en testen van brandbeveiligingssystemen is gekeken naar: evaluatie Beleid indirect testen (d.d. 22 april 2008, district Haven); onderzoeksresultaten I2T project 2. Beleid indirect testen In 2008 heeft het toenmalige managementteam van district Haven (thans afdeling Industriële Veiligheid) het beleid indirect testen vastgesteld. Dit beleid geeft bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing de mogelijkheid om aan de beoogde doelstelling van de Algemene Bepalingen 2.9 of 5.7 gehoor te geven. Dit beleid is via Deltalinqs afgestemd met de bedrijven. Alle bedrijven binnen het verzorgingsgebied van de VRR met een bedrijfsbrandweeraanwijzing en semi-stationaire blus- en koelinstallaties zijn middels een brief geïnformeerd. Het beleid biedt ruimte voor 2 opties indien er geen sprake is van gecertificeerde systemen: 1. jaarlijks een live test uitvoeren conform voorschrift 2.9 of 5.7 van de Algemene Bepalingen behorende bij de bedrijfsbrandweeraanwijzing of 2. een verzoek indienen bij de Algemeen Directeur van de VRR voor het uitvoeren van indirecte testen en controles van de brandbeveiligingssystemen. In totaal zijn er 45 bedrijven aangeschreven. Van deze bedrijven hebben er 18 een plan van aanpak (PvA) ingediend waarin zij hebben aangegeven op welke wijze zij de prestatie-eisen van hun brandbeveiligingssystemen kunnen garanderen. In deze PvA s dienden ten minste de volgende punten te worden meegenomen: Jaarlijkse inspectie/controle van de kritische componenten; Het met een bepaalde frequentie spoelen/reinigen van de koolstofstalen leidingen in de periode die ligt tussen het uitvoeren van groot onderhoud; Het uitvoeren van een live test tijdens groot onderhoud; Het aantonen van de goede werking bij elk nieuw systeem of modificatie van een bestaand systeem; De mogelijkheid om bij oplevering van een nieuw ingerichte tankput op basis van een gedetailleerd uitgewerkt plan te kunnen volstaan met een live test voor één als representatief aan te merken tank, waarna bij andere identieke tanks in dezelfde tankput eventueel zonder de inzet van schuimvormend middel de functionaliteit en prestatie-eisen van het (schuim-)blussysteem kan worden aangetoond. Van de 18 plannen van aanpak die in 2008/2009 zijn ingediend zijn er 11 afgekeurd. De reden hiervoor was dat de bedrijven onvoldoende hadden aangetoond op welke wijze de bedrijfszekerheid van de blussystemen kon worden gegarandeerd. Van de 11 bedrijven die een PvA hebben ingediend en die zijn afgekeurd, hebben er 6 hun plan aangepast en opnieuw ter beoordeling aan de afdeling Industriële Veiligheid aangeboden. Tevens is er nog een nieuw verzoek binnengekomen, zodat het totaal aantal nog te beoordelen plannen van aanpak op 7 is gekomen. In totaal hebben 6 bedrijven een PvA ingediend waarin zij voldoende aan hebben kunnen tonen op welke wijze zij aan de doelstelling van voorschrift 2.9 of 5.7 konden gaan voldoen. In totaal zijn er 38 bedrijven die jaarlijks hun systemen live moeten testen omdat zij (1) geen verzoek hadden ingediend, of (2) hun verzoek was afgewezen. Verstuurde brieven Aantal verzoeken Aantal goedgekeurd Aantal afgekeurd Ter beoordeling (waarvan 6 voor 2 e keer) Niet meer van toepassing 1 (bedrijfsbeëindiging) Geen verzoek ingediend 26 In het eerste kwartaal van 2013 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de implementatie van de plannen van aanpak die zijn goedgekeurd. Tot op heden zijn van de 6 bedrijven die toestemming hebben 1

13 indirect te testen, er 5 geïnspecteerd. Van deze 5 bedrijven hadden slechts 2 alle maatregelen, die zij in hun PvA benoemd hadden, geïmplementeerd. Onderzoeksresultaten I2T 1 project In de periode van september tot december 2012 heeft de VRR, samen met de DCMR milieudienst Rijnmond en de Inspectie SZW extra inspecties uitgevoerd bij 12 tankopslagbedrijven in het Rijnmond gebied. De VRR heeft bij deze tankopslagbedrijven specifiek gekeken naar de werking en onderhoud van de aanwezige blus- en koelvoorzieningen. Naar aanleiding van de live testen die zijn uitgevoerd tijdens het I2T project is gebleken dat bij diverse bedrijven de blus- en koelinstallaties op tanks niet of onvoldoende werden getest en onderhouden waardoor voorschrift 2.9 of 5.7 van de Algemene Bepalingen is overtreden. Ook de performance van de koelinstallaties was in diverse gevallen onvoldoende door obstakels of oneffenheden op of aan de tanks. Hierdoor werd het koelwater niet homogeen over het oppervlak van de tank verdeeld. Voor een compleet beeld van de onderzoeksresultaten kan de rapportage van I2T- project geraadpleegd worden op de DCMR-site. Bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing en semi-stationaire blus- en/of koelinstallaties moeten, na het van kracht worden van hun bedrijfsbrandweeraanwijzing, jaarlijks live testen conform voorschrift 2.9 of 5.7 van de Algemene Bepalingen. Bedrijven die deze test niet jaarlijks uitvoeren overtreden voorschrift 2.9 of 5.7. Een uitzondering hierop zijn de bedrijven met een goedgekeurd PvA. Deze bedrijven dienen zich te houden aan de maatregelen die benoemd zijn in dit PvA. Er is ook nog een categorie bedrijven die een PvA ingediend heeft dat nog niet is beoordeeld. Voor deze bedrijven zal bij de uitoefening van toezicht en een eventuele handhavingactie in afwachting van dit nieuwe beleid - rekening gehouden moeten worden met het feit dat de VRR nog niet tot beoordeling van het PvA is overgegaan. Conclusie: Alle tankopslagbedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing binnen het verzorgingsgebied van de VRR zijn er op gewezen dat er wellicht een mogelijkheid is om aan de doelstelling van voorschrift 2.9 of 5.7 van de Algemene Bepalingen te voldoen zonder jaarlijks een live test uit te voeren. Minder dan de helft heeft hier gebruik van gemaakt. Van de bedrijven die wel een verzoek hebben ingediend, is er maar een beperkt aantal door de VRR goedgekeurd. Tot op heden (1 bedrijf moet nog gecontroleerd worden) zijn er maar 2 bedrijven die de maatregelen, die zij hebben voorgesteld, volledig geïmplementeerd hebben. Bij 1 bedrijf is via een live test aangetoond dat de genomen maatregelen succesvol zijn. Uit de resultaten van het I2T project kwam naar voren dat de VRR bij een groot gedeelte van de bezochte bedrijven tekortkomingen heeft geconstateerd op de werking en het onderhoud van de aanwezige blus- en koelinstallaties. 1 I2T project is het gezamenlijke tankopslagproject van de VRR, DCMR en inspectie SZW. De scope van het project is voor de VRR gericht op het onderhoud aan en het testen van blus/ koelvoorzieningen op opslagtanks. 2

14 Bijlage 3 NFPA-11 Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam Chapter 12 Maintenance 12.1 Inspection, Testing, and Maintenance At least annually, all foam systems shall be thoroughly inspected and checked for correct operation The inspection shall include performance evaluation of the foam concentrate or premixed solution quality or both Test results that deviate more than 10 percent from those recorded in acceptance testing shall be discussed immediately with the manufacturer The goal of this inspection and testing shall be to ensure that the system is in full operating condition and that it remains in that condition until the next inspection The inspection report, with recommendations, shall be filed with the owner Between the regular service contract inspections or tests, the system shall be inspected by competent personnel following an approved schedule Foam-Producing Equipment Proportioning devices, their accessory equipment, and foam makers shall be inspected Fixed discharge outlets equipped with frangible seals shall be provided with inspection means to permit maintenance and for inspection and replacement of vapor seals Compressed Air Foam-Producing Equipment Compressed air foam-generating equipment and accessories shall be inspected annually Discharge devices shall be visually inspected annually for evidence of mechanical damage Piping Aboveground piping shall be examined to determine its condition and to verify that proper drainage pitch is maintained Pressure tests of normally dry piping shall be made when visual inspection indicates questionable strength due to corrosion or mechanical damage Underground piping shall be spot-checked for deterioration at least every 5 years Strainers. Strainers shall be inspected in accordance with manufacturer s instructions and shall be cleaned after each use and flow test Detection and Actuation Equipment. Control valves, including all automatic and manualactuating devices, shall be tested at regular intervals Foam Concentrate Inspection, At least annually, an inspection shall be made of foam concentrates and their tanks or storage containers for evidence of excessive sludging or deterioration Samples of concentrates shall be sent to the manufacturer or qualified laboratory for quality condition testing Quantity of concentrate in storage shall meet design requirements, and tanks or containers shall normally be kept full, with space allowed for expansion High-Pressure Cylinders. High-pressure cylinders used in compressed air foam systems shall not be recharged without a hydrostatic test (and remarking) if more than 5 years have elapsed from the date of the last test. Cylinders that have been in continuous service without discharging shall be permitted to be retained in service for a maximum of 12 years, after which they shall be discharged and retested before being returned to service Operating Instructions and Training Operating and maintenance instructions and layouts shall be posted at control equipment with a second copy on file All persons who are expected to inspect, test, maintain, or operate apparatus shall be thoroughly trained, and training shall be kept current. Annex D Tests for the Physical Properties of Low-Expansion Foam

15 Eisen inspectie, test en onderhoud low expansion foam systemen Wekelijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Regelklep (verzegeld) Inspectie NFPA Maandelijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Regelklep (gesloten) Inspectie NFPA Regelklep (sabotage schakelaars) Inspectie NFPA Discharge device (spray nozzle) locatie en positie Inspectie NFPA Proportioning systeem allen Inspectie NFPA Driemaandelijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf SVM filter(s) * Inspectie NFPA SVM filter(s) * Onderhoud NFPA Sectie 11.4 Waterzijdige equipment Inspectie NFPA Waterzijdige equipment (water motor gongs, etc.) Test NFPA Halfjaarlijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Regelklep (sabotage schakelaars) Test NFPA Jaarlijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Bovengrondse leidingen Inspectie NFPA Compleet schuim-water systeem Inspectie NFPA Regelklep positie en werking Test NFPA Schuimvormend middel (SVM) Test NFPA Premix Test NFPA Discharge device locatie & positie (sprinklers) Inspectie NFPA Proportioning systeem allen Test NFPA Filters mainline * Onderhoud NFPA Hfdst. 10 Waterzijdige regelkleppen Onderhoud NFPA Systeem actuators (automatisch en handmatig) Test NFPA jaarlijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Ondergrondse leidingen Inspectie NFPA Groot onderhoud Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Complete schuim-water systeem Test A.B *Eveneens na elke test c.q. gebruik. Hoewel de eisen van NFPA-25 voor inspectie, testen en onderhoud van schuim-deluge en schuimsprinkler systemen niet specifiek voor low expansion foam systemen gelden, maken deze systemen vaak gebruik van dezelfde soorten doseer-en regelapparatuur. Daarom worden de vereisten van NFPA-25 in het onderhoudsprogramma voor Low Expansion Foam Systemen geïntegreerd.

16 Bijlage 4 NFPA-25 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems Tabellen 1

17 2

18 3

19 4

20 5

21 6

22 7

23 8

24 9

25 10

26 11

27 12

28 13

29 14

30 15

31 16

32 17

33 18

34 19

35 20

36 21

37 22

38 23

39 24

40 25

41 26

42 27

43 28

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland Huib Timmerman LPCB ROADSHOW LPS-1233 2006 Programma Historie van certificeren sprinkler- en overige blussystemen in Nederland

Nadere informatie

Voorschriften IBP Stuurgroep Industriële BrandbestrijdingsPool vastgesteld in vergadering d.d. 16-04-2013

Voorschriften IBP Stuurgroep Industriële BrandbestrijdingsPool vastgesteld in vergadering d.d. 16-04-2013 Voorschriften IBP Stuurgroep Industriële BrandbestrijdingsPool vastgesteld in vergadering d.d. 16-04-2013 Auteur (s) :G.J. Gerritsen Afdeling :Haven en Industrie Bureau :Vergunningen Industrie Documentnummer

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Beenhakkervletten 1 Dolboord en berghout 2 Boeisel 3 Binnenzijde 1 T/U 12050 50410 HEMPALIN PRIMER (Red) 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 F/C 52140

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Korpsschepen 1 Scheepshuid vanaf de waterlijn tot aan de d 2 Dekhuis/huizen, luikhoofden en masten 3 Schoorsteen 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 T/U

Nadere informatie

Memo. Sitech Park Services BV IBL Blusinstallaties

Memo. Sitech Park Services BV IBL Blusinstallaties Sitech Park Services BV Memo Wim Tholen Park Services Brandweer Uw kenmerk Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnr. 30082009rev2 W.Tholen 046-4765136 06-53246643 Onderwerp Datum E-mail Best Practices Inspectie

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

1148-CPR-20080603. SAFETY-PRODUCT nv Beverlosesteenweg 100 B-3580 BERINGEN EN 40-5:2002

1148-CPR-20080603. SAFETY-PRODUCT nv Beverlosesteenweg 100 B-3580 BERINGEN EN 40-5:2002 Keizerinlaan 66 B-1000 BRUSSEL Certificaat van prestatiebestendigheid 1148-CPR-20080603 Overeenkomstig de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

This annex is valid from: to Replaces annex dated: Location(s) where activities are performed under accreditation

This annex is valid from: to Replaces annex dated: Location(s) where activities are performed under accreditation nnex to declaration accreditation (scope accreditation) Registration number: I 002, type (s) where activities are performed under accreditation Head Office Computerweg 2 3821 B mersfoort The Netherlands

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Uitbesteding van processen

Uitbesteding van processen Certification Providers Uitbesteding van processen College van Belanghebbenden TTP.NL Over deze presentatie s Signalen van marktpartijen - twijfel of alle s op de juiste wijze omgaan met (buitenlandse)

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe 1 VLC De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series Ing Raoul Heremans, ewe De VLC, een nieuw begrip? Met welke verordeningen, standaarden en normen is het begrip

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service,

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES Pagina: 1 van 5 Inleiding Naast de regels en procedures die Harsco Infrastructure B.V. heeft opgesteld hebben een aantal van onze klanten aanvullende veiligheidseisen en procedures. Als je voor onze opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR BEDRIJFSBRANDWEREN VALLEND ONDER ARTIKEL 13 BRANDWEERWET Kenmerk: ABA13/2006

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR BEDRIJFSBRANDWEREN VALLEND ONDER ARTIKEL 13 BRANDWEERWET Kenmerk: ABA13/2006 ALGEMENE BEPALINGEN VOOR BEDRIJFSBRANDWEREN VALLEND ONDER ARTIKEL 13 BRANDWEERWET 1985. kenmerk: ABA13/2006 1. WERKINGSSFEER EN TERMIJNEN Volgens het integraal mandaat- en volmachtbesluit van Burgemeester

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service, of

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden WBP en EPV grote verschillen? WBP Transparantie X X Proportionaliteit X X Doelbinding X X Subsidiariteit X X Accountability en auditability Boetes

Nadere informatie

Thermal Coating implementation project.

Thermal Coating implementation project. Thermal Coating implementation project Menso.Molag@TNO.NL VVG: Dutch Automotive LPG association Coating implementatie onderzoek 1. Onderzoek naar de effectiviteit van hittewerende bekledingssystemen Convenant:

Nadere informatie

Doorkiesnr. 010-246 8289

Doorkiesnr. 010-246 8289 m Aan de leden van het Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond CMR Parallelweg 1 miueudienst Postbus 843 Rijnmond 31 OOAV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W wftivw.dcmr.nl

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK

PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK Vastgesteld door het bestuur d.d.: 17 juni 2014 Ingangsdatum: 1 juli 2014 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14.04 / 13 juni

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain.

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain. Domino tiles Dominoes is a game played with rectangular domino 'tiles'. Today the tiles are often made of plastic or wood, but in the past, they were made of real stone or ivory. They have a rectangle

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac. Smeersysteem voor conveyors Conveyors lubrication systems KS-007a-1-NE SMEERSYSTEEM VOOR MONO OF BIRAIL CONVEYORS Dit systeem is ontworpen voor het gedoseerd smeren van de lagers van de rollen van conveyors

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

AFFF IN SPRINKLERINSTALLATIES. Dit memorandum is vervallen verklaard met het verschijnen

AFFF IN SPRINKLERINSTALLATIES. Dit memorandum is vervallen verklaard met het verschijnen M E M O R A N D U M 4 3 AFFF IN SPRINKLERINSTALLATIES Dit memorandum is vervallen verklaard met het verschijnen van memorandum 64 MEMORANDUM43 AFFF in sprinklerinstallaties. In dit memorandum worden de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia P TV Dock DK21 Inhoudsopgave Inleiding...3 Overzicht achterkant TV Dock...3 Aan de slag...4 LiveWare -beheer...4 LiveWare -beheer bijwerken...4 TV Dock gebruiken...5 De telefoon

Nadere informatie

Kwaliteitsgroep VSZ Antwerpen. 16 december 2006

Kwaliteitsgroep VSZ Antwerpen. 16 december 2006 Kwaliteitsgroep VSZ Antwerpen 16 december 2006 Controle van was en desinfectie op de CSA Wat zegt de norm? Hoe is de praktijk? Wat zegt de norm? Welke normen? Aanbevelingen voor sterilisatie HGR Mei 2006

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015 (Kamer Koophandel 32069296) Deze bijlage is geldig : 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vergt bijlage d.d.: 22-10-2015 Computerweg 2 3821 AB Amersfoort Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Nadere informatie

Deskundigenpanel VBB-systemen Besluitenlijst buiten toepassing voor nieuwe systemen

Deskundigenpanel VBB-systemen Besluitenlijst buiten toepassing voor nieuwe systemen Deskundigenpanel VBB-systemen Besluitenlijst buiten toepassing voor nieuwe systemen datum 18-06-2015 Het CCV 1 van 9 DESKUNDIGENPANEL VBB-SYSTEMEN: BESLUITENLIJST BUITEN TOEPASSING VOOR NIEUWE SYSTEMEN

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie.

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. De PROFINET, PROFIBUS & IO-Link dag 2012 Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. Jaap Westeneng Product Manager Asset Management Praktijkcase

Nadere informatie

Inspection, testing en maintenance van brandbestrijdingsinstallaties. VSE seminar 7 oktober 2015

Inspection, testing en maintenance van brandbestrijdingsinstallaties. VSE seminar 7 oktober 2015 Inspection, testing en maintenance van brandbestrijdingsinstallaties VSE seminar 7 oktober 2015 Even voorstellen - JK-Fire consultancy - Productspecialist Dr. Sthamer Hamburg - Werkgroepen - PGS14 - PGS15,

Nadere informatie

Genetic code. Assignment

Genetic code. Assignment Genetic code The genetic code consists of a number of lines that determine how living cells translate the information coded in genetic material (DNA or RNA sequences) to proteins (amino acid sequences).

Nadere informatie

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases FRAME XS UPRIGHT BASE PLATE UPRIGHT HORIZONTAL PROFILE DIAGONAL PROFILE DESCRIPTION A vertical structure consisting of 2 uprights, joined by a system of bracing profiles, and base plates intended to support

Nadere informatie

ETIKETTERING EN SAMENSTELLING VAN TEXTIEL

ETIKETTERING EN SAMENSTELLING VAN TEXTIEL ETIKETTERING EN SAMENSTELLING VAN TEXTIEL Stof van de rol nader onderzocht Rapportnummer ND03R015 drs. H.R. Reus G.A. Busser K. Stavenga VWA/Keuringsdienst van Waren Regionale Dienst Noord Postbus 465

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

De inhoudsopgave en de lijst van geldende pagina s en hun revisie status.

De inhoudsopgave en de lijst van geldende pagina s en hun revisie status. Compliance Checklist Maintenance Program Part M, M.A. 302 General Aviation, including Balloons, but NOT for aircraft used in commercial air transport or large aircraft ref Part M.A.201. Checklist is based

Nadere informatie

RAPPORTAGE PROJECT I2T (INTENSIVERING INSPECTIE TANKOPSLAG)

RAPPORTAGE PROJECT I2T (INTENSIVERING INSPECTIE TANKOPSLAG) RAPPORTAGE PROJECT I2T (INTENSIVERING INSPECTIE TANKOPSLAG) DCMR Milieudienst Rijnmond in samenwerking met VRR en Inspectie SZW Datum: 11 oktober 2012 1 SAMENVATTING Naar aanleiding van de bevindingen

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Flowcontrole. 6 e SFERD symposium. Breukelen, 17 september Ing. Jan Jacob Patijn. q u a l i t y i n v a l i d a t i o n

Flowcontrole. 6 e SFERD symposium. Breukelen, 17 september Ing. Jan Jacob Patijn. q u a l i t y i n v a l i d a t i o n Flowcontrole 6 e SFERD symposium Breukelen, Ing. Jan Jacob Patijn Stichting Trainingen Infectie Preventie Disclosure slide q u a l i t y i n v a l i d a t i o n (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS AGENDA q Skilledin introductie q Zin & Onzin van On-line process analyzers q Samenvatting TRAIN TO RETAIN TRAIN TO RETAIN -TRAINING Development

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

Model Algemene Bepalingen voor bedrijfsbrandweren vallend onder artikel 13, brandweerwet 1985

Model Algemene Bepalingen voor bedrijfsbrandweren vallend onder artikel 13, brandweerwet 1985 Model Algemene Bepalingen voor bedrijfsbrandweren vallend onder artikel 13, brandweerwet 1985 Deze Model Algemene Bepalingen is tot stand gekomen via een samenwerkingsverband tussen; de regionale brandweer

Nadere informatie

Mobile concrete base

Mobile concrete base 1 14 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Congratula ons with your purchase! Please completely read and follow all the instruc ons. pg. 3 Proficiat met uw aankoop!

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Inspectie laadeenheden

Inspectie laadeenheden Inspectie laadeenheden Wat inspecteren we? Inspectie van de laadeenheid: Administratieve inspectie vooraf: - Inspectie van de begeleidende documenten. In de praktijk: - Visuele inspectie van de laadeenheid

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

NEN-EN 1090-2 en Niet Destructief Onderzoek

NEN-EN 1090-2 en Niet Destructief Onderzoek NEN-EN 1090-2 en Niet Destructief Onderzoek Door Peter van Haren Level III (VT, MT, PT, ET, UT) Technische eisen voor Staalconstructies Onderwerpen: Uitvoeringsklasse Percentage onderzoek Wachttijden onderzoek

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Quarantainenet Qdetect Tester

Quarantainenet Qdetect Tester A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Qdetect Tester

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Museums en CITES in Nederland

Museums en CITES in Nederland www.cites.org 1 Museums en CITES in Nederland Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Copyright NL CITES SA CC08/218 Overeenkomst inzake de Internationale Handel

Nadere informatie