Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8 Bijlage 1: Teksten Algemene bepalingen Algemene Bepalingen De stationaire blusinstallaties zijn in goede staat en voor direct gebruik gereed. De stationaire blusinstallaties worden éénmaal per jaar getest, tenzij de installatie is gecertificeerd. De installatie wordt tijdens de test zoveel als mogelijk in gebruik gesteld. Na iedere test wordt de installatie zorgvuldig gereinigd om de goede werking te garanderen. Indien bepaalde onderdelen uit praktische overwegingen niet getest kunnen worden, zal dat onderdeel geïnspecteerd worden. Gecertificeerde installaties hebben een geldig certificaat. In het journaal inzake de bedrijfsbrandweer worden de testen en inspecties vermeld. De certificaten of kopieën hiervan worden in het journaal inzake de bedrijfsbrandweer opgenomen. Algemene Bepalingen De stationaire incidentbestrijdings- en -beheersmiddelen, zijnde koel- en blusvoorzieningen of installaties met een vergelijkbare werking, worden minimaal éénmaal per jaar (periodiek) tijdens een functionele test volledig in gebruik gesteld. Na iedere test wordt de installatie zorgvuldig gereinigd om de goede werking te garanderen. Stationaire incidentbestrijdings- en beheersmiddelen die niet functioneel getest kunnen worden omdat daardoor aantoonbaar schade wordt aangebracht aan installaties en/of product, dienen op juist functioneren beproefd te worden volgens een door het Bevoegd Gezag te beoordelen Plan van Aanpak. Het Bevoegd Gezag kan naar aanleiding van dit Plan van Aanpak nadere eisen stellen (zie nota van toelichting). Gecertificeerde installaties hebben een geldig certificaat. In het bedrijfsbrandweerjournaal worden de testen, inspecties en onderhoud geregistreerd. De certificaten en de daarbij horende inspectierapporten hiervan worden in het bedrijfsbrandweerjournaal opgenomen en zodanig bewaard dat de life-cycles van deze installaties bij het bedrijf inzichtelijk zijn. Een nadere beschrijving van eisen gesteld aan het testen en het onderhouds- en inspectiesysteem van deze stationaire installaties is opgenomen in bijlage 1. Tekst van de bijlage 1 behorende bij voorschrift 5.7 uit de Algemene Bepalingen versie Voor stationaire installaties (die in ieder geval uit een brandbeheers- of brandblusinstallatie bestaat) die gecertificeerd moeten zijn, geldt dat er een geldig LPCB-certificaat binnen de inrichting aanwezig is, dat is afgegeven op basis van een JA-conclusie in een inspectierapport waarbij de inspectie is uitgevoerd door een ISO/IEC inspectie A-instelling die voor het verrichten van hun werkzaamheden gebruik maken van de VVB-09, of een ISO/IEC inspectie A-instelling waarvan de kwaliteit van de inspectiewerkzaamheden aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan de hiervoor beschreven referentiekader. De installaties worden periodiek geïnspecteerd tegen de afkeurcriteria die in het door het bevoegde gezag goedgekeurde Basis Document Brandbeveiliging (BDB) zijn opgenomen. Het BDB is opgesteld op basis van de input verkregen uit een opgestelde risicoinventarisatie van het object. Indien er een referentiekader (CPR/PGS/NFPA, e.d.) voorhanden is waarin de bescherming van een vergelijkbaar object volledig is uitgewerkt kan het BDB van het object ook met deze informatie worden opgesteld. De prestaties van de installatie zijn gebaseerd op een geldende norm (NFPA, FM Global, LPCB/ BRE, VdS, CEA). - Stationaire incidentbestrijdings- en beheersmiddelen die niet functioneel getest kunnen worden omdat daardoor aantoonbaar schade wordt aangebracht aan installaties en/of product, dienen op juist functioneren beproefd te worden volgens een door het Bevoegd Gezag te beoordelen Plan van Aanpak (zie nota van toelichting). Het Bevoegd Gezag kan naar aanleiding van dit Plan van Aanpak 1 Deze Algemene Bepalingen gelden uitsluitend voor de aanwijsbeschikkingen waarbij deze van toepassing zijn verklaard. 2 Deze Algemene Bepalingen gelden uitsluitend voor de aanwijsbeschikkingen waarbij deze van toepassing zijn verklaard.

9 nadere eisen stellen. In dit Plan van Aanpak moet in ieder geval opgenomen worden dat bij iedere turn-around, als de installatie stil staat, deze installaties wel volledig functioneel worden getest. - De registratie van de testresultaten moet zodanig zijn dat bij het bedrijf inzichtelijk is wat de staat van alle installaties (sprinkler en deluge) is en wanneer men verwacht dat er groot onderhoud aan deze installaties gepleegd moet worden. Tekst nota van toelichting op voorschrift 5.7 uit de Algemene Bepalingen versie 2006 A.B. 5.7 nadere uitleg over het begrip functioneel testen. Onder functioneel testen wordt verstaan het volledig in gebruik stellen van een stationair incidentbestrijdings- of beheersmiddel. Nu kan dit betekenen dat hierdoor schade aan andere installaties (b.v. pompen) of schade aan product kan ontstaan. In deze gevallen kan het onredelijk zijn om van een bedrijf te verwachten deze middelen jaarlijks functioneel te testen. Daarom is voor deze gevallen de mogelijkheid gecreëerd het middel op een alternatieve wijze te beproeven op hun functionaliteit volgens een door het Bevoegd Gezag goedgekeurd plan van aanpak. Voor invulling van het plan van aanpak dient de NFPA-25 of het document Fire System Integrity Assurance als richtlijn te worden gehanteerd. Algemene Bepalingen Niet gecertificeerde stationaire incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen, zijnde koel- en blusvoorzieningen of installaties met een vergelijkbare werking, worden minimaal éénmaal per jaar (periodiek) tijdens een functionele test volledig in gebruik gesteld. Na iedere test wordt de installatie zorgvuldig gereinigd om de goede werking te garanderen. Stationaire incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen die niet functioneel getest kunnen worden omdat daardoor aantoonbaar schade wordt aangebracht aan installaties en/of product, dienen op juist functioneren beproefd te worden volgens een door het Bevoegd gezag te beoordelen Plan van Aanpak (PvA). Het PvA wordt beoordeeld op basis van het Beleid ten aanzien van indirect testen en controleren van stationaire brandbeveiligingsinstallaties of het Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren (www.vr-rr.nl, zoekcriterium bedrijfsbrandweer). Gecertificeerde installaties hebben een geldig certificaat. In het bedrijfsbrandweerjournaal worden de testen, inspecties en onderhoud geregistreerd. De certificaten en de daarbij horende inspectierapporten worden in het bedrijfsbrandweerjournaal opgenomen en zodanig bewaard dat de life-cycles van deze installaties bij het bedrijf inzichtelijk zijn. Een nadere beschrijving van eisen gesteld aan het testen en het onderhouds- en inspectiesysteem van deze stationaire installaties is opgenomen in bijlage 1. Bijlage 1 Algemene en specifieke eisen voor het testen en het onderhouds en inspectiesysteem van incidentbestrijdings en incidentbeheersmiddelen (Algemene Bepalingen 5.2, 5.5, 5.7 en 8.2) Incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen (AB 5.7) Voor stationaire installaties (die in ieder geval uit een brandbeheers- of brandblusinstallatie bestaan) die gecertificeerd moeten zijn, geldt dat er een geldig inspectie/onderhoudscertificaat binnen de inrichting aanwezig is, zoals beschreven in de Handreiking Certificatie Brandbeveiligingssytemen. Stationaire incidentbestrijdings- en incidentbeheersmiddelen die niet functioneel getest kunnen worden omdat daardoor aantoonbaar schade wordt aangebracht aan installaties en/of product, dienen op juist functioneren beproefd te worden volgens een door het Bevoegd gezag te beoordelen Plan van Aanpak (zie nota van toelichting). Het Bevoegd gezag kan naar aanleiding van dit Plan van Aanpak nadere eisen stellen. In dit Plan van Aanpak moet in ieder geval 3 Deze Algemene Bepalingen gelden uitsluitend voor de aanwijsbeschikkingen waarbij deze van toepassing zijn verklaard.

10 opgenomen worden dat bij iedere turn-around, als de installatie stil staat, deze installaties wel volledig functioneel worden getest. De registratie van de testresultaten moet zodanig zijn dat bij de inrichting inzichtelijk is wat de staat van alle installaties (sprinkler, deluge, maar ook schuimblusinstallaties en overige, niet nader genoemde stationaire installaties) is en wanneer men verwacht dat er groot onderhoud aan deze installaties gepleegd moet worden.

11

12 Bijlage 2: Onderzoek uitvoering (indirect) testen In het onderzoek naar het functioneren en testen van brandbeveiligingssystemen is gekeken naar: evaluatie Beleid indirect testen (d.d. 22 april 2008, district Haven); onderzoeksresultaten I2T project 2. Beleid indirect testen In 2008 heeft het toenmalige managementteam van district Haven (thans afdeling Industriële Veiligheid) het beleid indirect testen vastgesteld. Dit beleid geeft bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing de mogelijkheid om aan de beoogde doelstelling van de Algemene Bepalingen 2.9 of 5.7 gehoor te geven. Dit beleid is via Deltalinqs afgestemd met de bedrijven. Alle bedrijven binnen het verzorgingsgebied van de VRR met een bedrijfsbrandweeraanwijzing en semi-stationaire blus- en koelinstallaties zijn middels een brief geïnformeerd. Het beleid biedt ruimte voor 2 opties indien er geen sprake is van gecertificeerde systemen: 1. jaarlijks een live test uitvoeren conform voorschrift 2.9 of 5.7 van de Algemene Bepalingen behorende bij de bedrijfsbrandweeraanwijzing of 2. een verzoek indienen bij de Algemeen Directeur van de VRR voor het uitvoeren van indirecte testen en controles van de brandbeveiligingssystemen. In totaal zijn er 45 bedrijven aangeschreven. Van deze bedrijven hebben er 18 een plan van aanpak (PvA) ingediend waarin zij hebben aangegeven op welke wijze zij de prestatie-eisen van hun brandbeveiligingssystemen kunnen garanderen. In deze PvA s dienden ten minste de volgende punten te worden meegenomen: Jaarlijkse inspectie/controle van de kritische componenten; Het met een bepaalde frequentie spoelen/reinigen van de koolstofstalen leidingen in de periode die ligt tussen het uitvoeren van groot onderhoud; Het uitvoeren van een live test tijdens groot onderhoud; Het aantonen van de goede werking bij elk nieuw systeem of modificatie van een bestaand systeem; De mogelijkheid om bij oplevering van een nieuw ingerichte tankput op basis van een gedetailleerd uitgewerkt plan te kunnen volstaan met een live test voor één als representatief aan te merken tank, waarna bij andere identieke tanks in dezelfde tankput eventueel zonder de inzet van schuimvormend middel de functionaliteit en prestatie-eisen van het (schuim-)blussysteem kan worden aangetoond. Van de 18 plannen van aanpak die in 2008/2009 zijn ingediend zijn er 11 afgekeurd. De reden hiervoor was dat de bedrijven onvoldoende hadden aangetoond op welke wijze de bedrijfszekerheid van de blussystemen kon worden gegarandeerd. Van de 11 bedrijven die een PvA hebben ingediend en die zijn afgekeurd, hebben er 6 hun plan aangepast en opnieuw ter beoordeling aan de afdeling Industriële Veiligheid aangeboden. Tevens is er nog een nieuw verzoek binnengekomen, zodat het totaal aantal nog te beoordelen plannen van aanpak op 7 is gekomen. In totaal hebben 6 bedrijven een PvA ingediend waarin zij voldoende aan hebben kunnen tonen op welke wijze zij aan de doelstelling van voorschrift 2.9 of 5.7 konden gaan voldoen. In totaal zijn er 38 bedrijven die jaarlijks hun systemen live moeten testen omdat zij (1) geen verzoek hadden ingediend, of (2) hun verzoek was afgewezen. Verstuurde brieven Aantal verzoeken Aantal goedgekeurd Aantal afgekeurd Ter beoordeling (waarvan 6 voor 2 e keer) Niet meer van toepassing 1 (bedrijfsbeëindiging) Geen verzoek ingediend 26 In het eerste kwartaal van 2013 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de implementatie van de plannen van aanpak die zijn goedgekeurd. Tot op heden zijn van de 6 bedrijven die toestemming hebben 1

13 indirect te testen, er 5 geïnspecteerd. Van deze 5 bedrijven hadden slechts 2 alle maatregelen, die zij in hun PvA benoemd hadden, geïmplementeerd. Onderzoeksresultaten I2T 1 project In de periode van september tot december 2012 heeft de VRR, samen met de DCMR milieudienst Rijnmond en de Inspectie SZW extra inspecties uitgevoerd bij 12 tankopslagbedrijven in het Rijnmond gebied. De VRR heeft bij deze tankopslagbedrijven specifiek gekeken naar de werking en onderhoud van de aanwezige blus- en koelvoorzieningen. Naar aanleiding van de live testen die zijn uitgevoerd tijdens het I2T project is gebleken dat bij diverse bedrijven de blus- en koelinstallaties op tanks niet of onvoldoende werden getest en onderhouden waardoor voorschrift 2.9 of 5.7 van de Algemene Bepalingen is overtreden. Ook de performance van de koelinstallaties was in diverse gevallen onvoldoende door obstakels of oneffenheden op of aan de tanks. Hierdoor werd het koelwater niet homogeen over het oppervlak van de tank verdeeld. Voor een compleet beeld van de onderzoeksresultaten kan de rapportage van I2T- project geraadpleegd worden op de DCMR-site. Bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing en semi-stationaire blus- en/of koelinstallaties moeten, na het van kracht worden van hun bedrijfsbrandweeraanwijzing, jaarlijks live testen conform voorschrift 2.9 of 5.7 van de Algemene Bepalingen. Bedrijven die deze test niet jaarlijks uitvoeren overtreden voorschrift 2.9 of 5.7. Een uitzondering hierop zijn de bedrijven met een goedgekeurd PvA. Deze bedrijven dienen zich te houden aan de maatregelen die benoemd zijn in dit PvA. Er is ook nog een categorie bedrijven die een PvA ingediend heeft dat nog niet is beoordeeld. Voor deze bedrijven zal bij de uitoefening van toezicht en een eventuele handhavingactie in afwachting van dit nieuwe beleid - rekening gehouden moeten worden met het feit dat de VRR nog niet tot beoordeling van het PvA is overgegaan. Conclusie: Alle tankopslagbedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing binnen het verzorgingsgebied van de VRR zijn er op gewezen dat er wellicht een mogelijkheid is om aan de doelstelling van voorschrift 2.9 of 5.7 van de Algemene Bepalingen te voldoen zonder jaarlijks een live test uit te voeren. Minder dan de helft heeft hier gebruik van gemaakt. Van de bedrijven die wel een verzoek hebben ingediend, is er maar een beperkt aantal door de VRR goedgekeurd. Tot op heden (1 bedrijf moet nog gecontroleerd worden) zijn er maar 2 bedrijven die de maatregelen, die zij hebben voorgesteld, volledig geïmplementeerd hebben. Bij 1 bedrijf is via een live test aangetoond dat de genomen maatregelen succesvol zijn. Uit de resultaten van het I2T project kwam naar voren dat de VRR bij een groot gedeelte van de bezochte bedrijven tekortkomingen heeft geconstateerd op de werking en het onderhoud van de aanwezige blus- en koelinstallaties. 1 I2T project is het gezamenlijke tankopslagproject van de VRR, DCMR en inspectie SZW. De scope van het project is voor de VRR gericht op het onderhoud aan en het testen van blus/ koelvoorzieningen op opslagtanks. 2

14 Bijlage 3 NFPA-11 Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam Chapter 12 Maintenance 12.1 Inspection, Testing, and Maintenance At least annually, all foam systems shall be thoroughly inspected and checked for correct operation The inspection shall include performance evaluation of the foam concentrate or premixed solution quality or both Test results that deviate more than 10 percent from those recorded in acceptance testing shall be discussed immediately with the manufacturer The goal of this inspection and testing shall be to ensure that the system is in full operating condition and that it remains in that condition until the next inspection The inspection report, with recommendations, shall be filed with the owner Between the regular service contract inspections or tests, the system shall be inspected by competent personnel following an approved schedule Foam-Producing Equipment Proportioning devices, their accessory equipment, and foam makers shall be inspected Fixed discharge outlets equipped with frangible seals shall be provided with inspection means to permit maintenance and for inspection and replacement of vapor seals Compressed Air Foam-Producing Equipment Compressed air foam-generating equipment and accessories shall be inspected annually Discharge devices shall be visually inspected annually for evidence of mechanical damage Piping Aboveground piping shall be examined to determine its condition and to verify that proper drainage pitch is maintained Pressure tests of normally dry piping shall be made when visual inspection indicates questionable strength due to corrosion or mechanical damage Underground piping shall be spot-checked for deterioration at least every 5 years Strainers. Strainers shall be inspected in accordance with manufacturer s instructions and shall be cleaned after each use and flow test Detection and Actuation Equipment. Control valves, including all automatic and manualactuating devices, shall be tested at regular intervals Foam Concentrate Inspection, At least annually, an inspection shall be made of foam concentrates and their tanks or storage containers for evidence of excessive sludging or deterioration Samples of concentrates shall be sent to the manufacturer or qualified laboratory for quality condition testing Quantity of concentrate in storage shall meet design requirements, and tanks or containers shall normally be kept full, with space allowed for expansion High-Pressure Cylinders. High-pressure cylinders used in compressed air foam systems shall not be recharged without a hydrostatic test (and remarking) if more than 5 years have elapsed from the date of the last test. Cylinders that have been in continuous service without discharging shall be permitted to be retained in service for a maximum of 12 years, after which they shall be discharged and retested before being returned to service Operating Instructions and Training Operating and maintenance instructions and layouts shall be posted at control equipment with a second copy on file All persons who are expected to inspect, test, maintain, or operate apparatus shall be thoroughly trained, and training shall be kept current. Annex D Tests for the Physical Properties of Low-Expansion Foam

15 Eisen inspectie, test en onderhoud low expansion foam systemen Wekelijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Regelklep (verzegeld) Inspectie NFPA Maandelijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Regelklep (gesloten) Inspectie NFPA Regelklep (sabotage schakelaars) Inspectie NFPA Discharge device (spray nozzle) locatie en positie Inspectie NFPA Proportioning systeem allen Inspectie NFPA Driemaandelijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf SVM filter(s) * Inspectie NFPA SVM filter(s) * Onderhoud NFPA Sectie 11.4 Waterzijdige equipment Inspectie NFPA Waterzijdige equipment (water motor gongs, etc.) Test NFPA Halfjaarlijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Regelklep (sabotage schakelaars) Test NFPA Jaarlijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Bovengrondse leidingen Inspectie NFPA Compleet schuim-water systeem Inspectie NFPA Regelklep positie en werking Test NFPA Schuimvormend middel (SVM) Test NFPA Premix Test NFPA Discharge device locatie & positie (sprinklers) Inspectie NFPA Proportioning systeem allen Test NFPA Filters mainline * Onderhoud NFPA Hfdst. 10 Waterzijdige regelkleppen Onderhoud NFPA Systeem actuators (automatisch en handmatig) Test NFPA jaarlijks Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Ondergrondse leidingen Inspectie NFPA Groot onderhoud Item Activiteit Norm Tabel Paragraaf Complete schuim-water systeem Test A.B *Eveneens na elke test c.q. gebruik. Hoewel de eisen van NFPA-25 voor inspectie, testen en onderhoud van schuim-deluge en schuimsprinkler systemen niet specifiek voor low expansion foam systemen gelden, maken deze systemen vaak gebruik van dezelfde soorten doseer-en regelapparatuur. Daarom worden de vereisten van NFPA-25 in het onderhoudsprogramma voor Low Expansion Foam Systemen geïntegreerd.

16 Bijlage 4 NFPA-25 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems Tabellen 1

17 2

18 3

19 4

20 5

21 6

22 7

23 8

24 9

25 10

26 11

27 12

28 13

29 14

30 15

31 16

32 17

33 18

34 19

35 20

36 21

37 22

38 23

39 24

40 25

41 26

42 27

43 28

Eerste advies periodieke keurings-/onderhouds-/ controleverplichting draagbare brandblusapparaten

Eerste advies periodieke keurings-/onderhouds-/ controleverplichting draagbare brandblusapparaten TNO-rapport 2005-CVB-R0352 Eerste advies periodieke keurings-/onderhouds-/ controleverplichting draagbare brandblusapparaten Centrum voor Brandveiligheid Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03)

BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03) BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03) Centrum Industriële Veiligheid 2 AUDIT-METHODOLOGIE BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS (CIV 03) Centrum Industriële Veiligheid 3 Centrum Industriële Veiligheid

Nadere informatie

Factsheets PGS 29 september 2012. Project IPO PGS 29. Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks

Factsheets PGS 29 september 2012. Project IPO PGS 29. Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks Factsheets PGS 29 september 2012 Project IPO PGS 29 Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks Factsheets PGS 29 september 2012 Op 11 december 2005 vond op de Buncefield olieterminal in Hemel Hempstead,

Nadere informatie

Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland

Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland Verslag 0 Datum Project Auteur 02-08-2004 265600 20255812 Onderwerp Draaiboek reinigen bluswatersysteem Locatie Naam Adres Plaatsbepaling Activiteit (sub) Locatiesoort Status Verslag Verslagdatum Rapporteur

Nadere informatie

Certificatie van alarmcommunicatie netwerken

Certificatie van alarmcommunicatie netwerken 10 december 2013 Definitief Certificatie van alarmcommunicatie netwerken Certification of alarm transmission systems (ATS) Voorwoord Kiwa Dit certificatieschema (Beoordelingsrichtlijn) is opgesteld door

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions?

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Studenten: J. Jacobs en M. Hoetjes Studentnummers: 9981121 en 9981122 Teamnummer: 612 Afstudeerbegeleider: Drs. B.J. van Staveren RE

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Landelijk expertisecentrum Brandweer & BRZO. Toezicht en handhaving industriële veiligheid. Praktijkvoorbeelden

Landelijk expertisecentrum Brandweer & BRZO. Toezicht en handhaving industriële veiligheid. Praktijkvoorbeelden Toezicht en handhaving industriële veiligheid Praktijkvoorbeelden Opdrachtgever : Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO Datum : 2 maart Status : Concept 1 1 Introductie In Nederland is de organisatie

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Geaggregeerd rapport van toezichtbezoeken naar de implementatie van het convenant Veilige toepassing

Nadere informatie

Uw kenmerk. Doorkiesnr. 010-246 81 03

Uw kenmerk. Doorkiesnr. 010-246 81 03 m Odfjell Terminals Rotterdam B.V t.a.v. de directie Postbus 5010 3197 XC BOTLEK-Rt DCMR Parallelweg 1 miiieudienst Postbus 843 3100AV Schiedam Rijnmond T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmrnl W

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0 CERTIFICATIESCHEMA Edukoppeling en SAAS DATUM 8 januari 2014 STATUS In ontwikkeling VERSIE 1.0 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1 Achtergrond en aanleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 4

Nadere informatie

Rapport n.a.v. de jaarrekening 2011 APS

Rapport n.a.v. de jaarrekening 2011 APS Rapport n.a.v. de jaarrekening 2011 APS juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. OVER DIT ONDERZOEK... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Wijze van uitvoering onderzoek... 4 1.3 Onderzoek naar jaarrekening... 5 1.4 Onderzoek

Nadere informatie

iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Ernst S Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +3K0) 88-407 6005 ey.com IN14.05026 iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin De gemeenteraad van de

Nadere informatie

Nationaal Actie Plan 2006

Nationaal Actie Plan 2006 NL Den Haag, 20-12-2006 Versie 2.3 Nationaal Actie Plan 2006 (documentnummer Atlas: 6112398) Nederlands Actie Plan voor verbetering van Beheer en Controle van de EFRO middelen in de D2 programma s 2000-2006

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

Internationale auditing standaarden in Nederland

Internationale auditing standaarden in Nederland Internationale auditing standaarden in Nederland door Hans Verkruijsse Internationale ontwikkelingen Van verleden naar heden: 1948: AICPA geeft eerste SAS-en uit 1977: IFAC geeft eerste ISAs uit 1994:

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

Brandblussercentrale.com

Brandblussercentrale.com veiligheid inzake automatische ruimte blussystemen Algemeen Sinds 1997 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf geen publicatiebladen meer uit en verschijnt er slechts een beperkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Penetratietesten Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT

SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT This document may set requirements supplemental to applicable law. However, nothing herein is intended to replace, amend, supersede or otherwise depart from any applicable

Nadere informatie