In formatie b r o ch ur e. Onderhouds-ABC. ServicePlus abonnement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In formatie b r o ch ur e. Onderhouds-ABC. ServicePlus abonnement 20.1000.01.2011"

Transcriptie

1 In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C In formatie b r o ch ur e Onderhouds-ABC ServicePlus abonnement

2

3 In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C Geachte huurder, et goed onderhouden van de woning is een zaak van huurder én verhuurder. Woonpartners Midden-olland verzorgt het noodzakelijk groot onderhoud aan de huurwoningen. Dat is niet meer dan vanzelfsprekend. Maar hoe zit het dan precies met de kleinere onderhoudswerkzaamheden? In deze brochure staat zo duidelijk mogelijk omschreven welk onderhoud tot de verantwoor- delijkheid van de verhuurder behoort en voor welke werkzaamheden u zelf moet zorgen. Alle onderdelen van de woning zijn in alfabetische volgorde gezet, zodat u snel kunt opzoeken wat bij een reparatie uw rechten en plichten zijn. et Onderhouds-ABC is een nadere toelichting op de Algemene huurvoorwaarden van Woonpartners Midden-olland en de huurwetgeving. In deze brochure leest u bovendien meer over het ServicePlus abonnement. Woonpartners Midden-olland biedt haar huurders de mogelijkheid om dit abonnement af te sluiten. Als u hieraan deelneemt, wordt circa 80 procent van het huurdersonderhoud zonder kosten door ons uitgevoerd. Met de bijgevoegde antwoordkaart kunt u zich voor het ServicePlus abonnement aanmelden. U kunt zich ook via onze website aanmelden: De inhoud van het Onderhouds-ABC en het ServicePlus abonnement zijn tot stand gekomen na overleg met de huurdersorganisaties. Wij vertrouwen erop u met deze brochure de gewenste duidelijkheid te verschaffen over het beleid bij klein onderhoud. eeft u toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van één van onze vestigingen. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. eeftueenreparatieverzoek?dankuntuhetverzoekaanonsdoorgevenviaonzewebsite U kunt uw verzoek tijdens kantoortijden ook melden op ons centrale nummer reparatieverzoeken (0182) oor spoedeisende reparatieverzoeken na uur kunt u terecht op (070) Met vriendelijke groet, Woonpartners Midden-olland R.J. Mascini Directeur-bestuurder 3

4 Uitgangspunten van het Onderhouds-ABC Woonpartners Midden-olland heeft verplichtingen als het gaat om het onderhoud van de woning. Door het verrichten van onderhouds- en reparatie werkzaamheden wordt ervoor gezorgd dat u normaal gebruik kunt maken van uw woning. Een aantal werkzaamheden echter dienen op basis van wettelijke bepalingen en de Algemene huurvoorwaarden voor rekening van de huurder te komen. Bij de verdeling van de onderhoudswerkzaamheden in huurdersonderhoud dan wel onderhoud voor Woonpartners Midden-olland zijn we van een aantal belangrijke uitgangspunten uitgegaan: - Over het algemeen is het huurdersonderhoud noodzakelijk als gevolg van het normaal en dagelijks gebruik van de onderdelen van het gehuurde. - Bij het vaststellen van de onderhoudsverplichtingen van de huurder gaat het in eerste instantie om werkzaamheden die redelijkerwijs kunnen worden uitgevoerd door de meeste huurders. - In het Onderhouds-ABC wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van de onderhoudsverplichtingen van verhuurder en huurder aan onderdelen in en aan het gehuurde. Tevens is van belang dat voorhanden zijnde jurisprudentie inzake huurders- en verhuurdersverplichtingen wordt aangehouden. 4 - et Onderhouds-ABC is compleet. oor niet beschreven onderdelen aan en van de woning komt het onderhoud voor rekening van de verhuurder. - Alle onderhoudsmaatregelen en reparaties aan het gehuurde, die het gevolg zijn van beschadiging, vernieling, onzorgvuldig onderhoud, ondeskundig of onjuist gebruik door de huurder, komen voor 100% voor rekening van de huurder. Dit geldt ook voor (vervolg)schade, veroorzaakt door klusgedrag en/of nalatigheid van de huurder. In geval van schade door vandalisme of inbraak (aantoonbaar door een proces-verbaal), komen de kosten voor rekening van de verhuurder. - De huurder zal zelf zorg dienen te dragen voor het afsluiten van een inboedelverzekering. et is raadzaam om daarbij uit te gaan van een zogenaamde uitgebreide inboedelverzekering. Onder inboedel wordt mede verstaan behang, binnenschilderwerk en sauswerk van wanden en plafonds. Ook door huurder zelf aangebrachte veranderingen in of aan de woning of van de vorige huurder overgenomen wijzigingen vallen onder de inboedel. et is in dat verband raadzaam aan de hand van uw polis te controleren of de hierboven genoemde zaken wel door uw inboedelverzekering gedekt worden. Woonpartners Midden-olland is niet aansprakelijk voor schade aan de inboedel van de huurder indien deze bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door brand, wateroverlast, storm en/of lekkage. Aansprakelijkheid voor schade aan de inboedel kan wel ontstaan indien Woonpartners Midden-olland niet tijdig de vooraf door de huurder gemelde achterstallige onderhoudsklachten herstelt.

5 In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C - Wanneer de verhuurder overgaat tot uitvoering van onderhoud rekening huurder worden de kosten voor 100% in rekening gebracht. Eén en ander overeenkomstig de geldende standaard tarievenlijst. Deze tarievenlijst wordt jaarlijks aangepast aan de kostenontwikkelingen en wordt op verzoek aan de huurder toegezonden. et beleid van Woonpartners Midden-olland is erop gericht zoveel mogelijk reparaties in eigen beheer uit te voeren in het belang van een uniform kwaliteitsniveau. - et al of niet nakomen van onderhoudsverplichtingen door de huurder wordt waar mogelijk getoetst. Dit kan plaatsvinden in de volgende gevallen: mutatie voorafgaand aan planmatig of grootonderhoud naar aanleiding van inspecties door de opzichter na melding reparatieverzoek. De huurder dient na die controle in de gelegenheid te worden gesteld onderhoud alsnog uit te voeren alvorens verhuurder dit doet op kosten van de huurder. - et nakomen van onderhoudsverplichtingen door de verhuurder kan belemmerd worden door zelf aangebrachte voorzieningen en beplanting van de huurder. De huurder dient wanneer de verhuurder (groot) onderhoud moet uitvoeren, alle zelf aangebrachte voorzieningen te verwijderen en achter-, boven- of onderliggende oorspronkelijke constructies te herstellen. - Bij de verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder is de ver- huurder alleen verantwoordelijk voor die onderdelen die standaard tot het gehuurde behoren. Bij door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen of wijzigingen, is deze verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. 5

6 ServicePlus abonnement Een huurder heeft de mogelijkheid het huurdersonderhoud zelf uit te (laten) voeren of tegen kostprijs door Woonpartners Midden-olland te laten verrichten. Daarnaast biedt Woonpartners Midden-olland u de mogelijkheid een ServicePlus abonnement te nemen. Dat wil zeggen dat een groot aantal onderhoudswerkzaamheden die normaliter voor rekening van de huurder komen door Woonpartners Midden-olland zal worden uitgevoerd, tegen een vast maandelijks bedrag. U betaalt in dat geval geen materiaalkosten of voorrijkosten en u bent er van verzekerd dat de reparatie op deskundige wijze wordt uitgevoerd. Als u belangstelling heeft voor het ServicePlus abonnement kunt de bijgevoegde antwoordkaart naar Woonpartners Midden-olland zenden. Woonpartners Midden-olland behoudt zich het recht voor om voor de aanvang van het abonnement een inspectie uit te voeren in uw woning. Als blijkt dat de onderdelen die vallen onder het ServicePlus abonnement in goede staat zijn, kan het abonnement zo spoedig mogelijk ingaan. Indien zaken niet in orde zijn, dan zult u deze eerst in orde dienen te brengen. Uiteraard is het mogelijk dat wij deze reparaties voor u uitvoeren tegen een redelijke vergoeding. U betaalt een gering bedrag per maand voor dit abonnement. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de maandelijks te betalen huur geïnd. De prijs is gebaseerd op redelijkheid en kostendekkend- heid. oor het abonnement geldt een minimum looptijd van 1 jaar. et abonnement kan per dag worden opgezegd. Er geldt wel een opzegtermijn van een maand. et abonnement wordt zo snel 6 mogelijk van kracht na ontvangst van de door u volledig ingevulde en ondertekende aanmel- dingskaart. Woonpartners Midden-olland informeert u schriftelijk over de datum waarop het ServicePlus abonnement ingaat. oor nieuwe huurders kan het abonnement gelijktijdig met de huurovereenkomst ingaan. et wel of niet aangaan van een ServicePlus abonnement is uiteraard geheel vrijblijvend. Alle hierna volgende onderhoudswerkzaamheden vallen onder het ServicePlus abonnement.

7 In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C Aanrecht Repareren/vervangen scharnieren, sluitingen, handgrepen Afvoeren Ontstoppen sifon wastafel, gootsteen, doucheafvoer, afvoer wasmachine, terrasput Bel Repareren/vervangen beldrukker bij voordeur Binnen- en buitendeuren Repareren/vervangen scharnieren, deurknop, sluitkom, sluitplaat, kruk, schild, slot van binnendeuren Centrale erwarming Bijvullen/ontluchten individuele cv Douche Repareren/vervangen handdouche, doucheslang, opsteekpen, glijstang, zeepbakje Elektra-installatie Repareren/vervangen schakelaar, stopcontact, licht, aansluitpunt Kranen Onderhoud/repareren kraanonderdelen Leuning astzetten/vervangen leuning, leuninghouder, traphekje Parkeergarage Repareren/vervangen handzender deuropener Plafonds Repareren/dichtzetten kleine scheuren Plinten Repareren/vastzetten/vervangen plafond- en vloerplint Ramen Repareren/vervangen uitzetijzer, combi espanjoletsloten, grendel, sluitplaatje, sluitkom Stofdorpel astzetten/vervangen drempels Tochtprofiel/Tochtstrip astzetten/vervangen opbouw tochtprofielen Toilet Repareren/vervangen toiletbril, brildeksel Wastafel ervangen wastafelafvoerstop (en ketting) Windscherm astzetten privacy-, wind- en terrasscherm Repareren/vervangen gootsteenafvoerstop (en ketting) Repareren/vervangen mechanische en elektrische bel bij voordeur Smeren (met grafiet) sloten, scharnieren Repareren/vervangen vulslang, wartel, sleutel astzetten/vervangen closetrolhouder 7

8 Gebruik Onderhouds-ABC In het hierna volgende overzicht vindt u op alfabetische volgorde onderdelen die in of aan uw woning voorkomen. Per onderdeel is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden er bij normaal en dagelijks gebruik aan dit onderdeel kunnen worden verricht. In de kolommen er naast kunt u zien voor wiens rekening de kosten komen. Ook de zaken die onder het ServicePlus abonnement vallen zijn in het overzicht aangegeven. et Onderhouds-ABC geldt indien van toepassing ook voor garages en bergruimten. et onderhoud komt voor rekening van de verhuurder. et onderhoud komt voor rekening van de huurder. + et onderhoud komt voor rekening van de huurder, maar kan worden ondergebracht in S et onderhoud komt voor rekening van de huurder, maar is veelal ondergebracht in de het ServicePlus abonnement. servicekosten. Zo zijn het repareren, vervangen en schoonhouden van alle onderdelen van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, alsmede glasschade in het algemeen in de meeste gevallen ondergebracht in de servicekosten. Achter enkele onderdelen staat een S, maar hiervoor wordt door de huurder (nog) niet 8 betaald. et betreft hier diensten die in de toekomst complexgewijs in de servicekosten opgenomen kunnen worden.

9 Toelichting per onderdeel Algemeen Repareren/vervangen van onderdelen van het gehuurde die gevolg zijn van uurder Onderdeel erhuurder In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C beschadiging, vernieling of onjuist gebruik door huurder Aanrecht Afvoeren Repareren/vervangen deurtjes en laden (inclusief geleiders en losse schappen) Repareren/vervangen, scharnieren, sluitingen, handgrepen + Repareren/vervangen gootsteenafvoerstop (en ketting) + Repareren/vervangen afdekstrips, kitvoegen Repareren/vervangen aanrechtblad, keukenblok /S Schoonmaken/ontstoppen goten, hemelwaterafvoeren, riolering S Ontstoppen sifon wastafel, gootsteen, doucheafvoer, afvoer wasmachine, terrasput Schoonmaken/ontstoppen straatkolken in de bestrating en brandgangen van Woonpartners Midden-olland Repareren/vervangen afvoeren Afzuigkap Beglazing Schoonmaken afzuigkap ervangen filters /S Repareren/vervangen gebroken of gebarsten binnen- en buitenbeglazing Repareren/vervangen lekkend isolatieglas Behang erwijderen/aanbrengen behang op behanggeschikte wanden Bel Repareren/vervangen beldrukker bij voordeur + Repareren/vervangen mechanische en elektrische bel bij voordeur + Bestrating Repareren/vervangen gemeenschappelijke bellentableau Repareren/vervangen beltrafo, belbedrading Zie Tuin erstellen opritten bij gargagecomplexen Binnen- en buitendeuren + Repareren/vervangen van scharnieren, deurknop, sluitkom, sluitplaat, kruk, schild en slot van binnendeuren Repareren/vervangen van scharnieren, deurknop, sluitkom, sluitplaat, kruk, schild en slot buitendeur en bergingsdeur + Smeren (met grafiet) van sloten en scharnieren Repareren/vervangen van kozijn en binnen- en buitendeuren 9

10 Toelichting per onderdeel Brievenbus Repareren/vervangen brievenbusklep bij of in voordeur Onderhoud/vervanging slotjes in flats ervangen slotje als gevolg van verlies sleutel door huurder Bomen Centrale verwarming 10 Douche Elektra-installatie Kappen/onderhoud bomen Opstarten na uitval + Bijvullen/ontluchten individuele cv + Roestvrij houden zichtbare leidingen en radiatoren van de cv orstvrij houden leidingen en radiatoren in de woning Repareren/vervangen vulslang, wartel, sleutel + Repareren/vervangen radiator Repareren/vervangen (zegel) warmtemeter (gemeenschappelijke installatie) Repareren/vervangen thermostaatkranen Repareren/vervangen thermostaat Repareren/vervangen/schoonmaken cv-ketel Repareren/vervangen radiatorkraan, ontluchtingsnippel Repareren/vervangen handdouche, doucheslang, opsteekpen, glijstang, + Repareren/vervangen schakelaar, stopcontact, licht, aansluitpunt Repareren/vervangen installatie als gevolg van overbelasting of kortsluiting zeepbakje. Zie ook Kranen, Spiegel, Wastafel Repareren/vervangen overige elektraonderdelen (inclusief groepenkast) Repareren/vervangen tuinhekjes Repareren/vervangen gemetselde muren, voor zover aangebracht door verhuurder Gaskraan Repareren/vervangen gaskraan keuken (demontage/montage bij onderhoud) Geiser Onderhoud geiser en individuele rookgasafvoer moet door een erkend installateur uitgevoerd worden Onderhoud rookgasafvoer in een collectief mechanisch afzuigsysteem Goten Onderhoud heesters, struiken en overige beplanting (zie ook Tuin) door apparatuur van huurder Erfafscheiding uurder erhuurder Onderdeel Schoonmaak /S

11 Toelichting per onderdeel Graffiti erwijderen graffiti ang- en Sluitwerk Onderhoud/vervanging zie Binnen- en buitendeuren Kranen Onderhoud/reparaties kraanonderdelen ervangen kranen Leuning + + astzetten/vervangen leuning, leuninghouder, traphekje astzetten/vervangen leuning aan gips- of gibowand (deze werkzaamheden kunnen niet eenvoudig door de huurder worden uitgevoerd, zodat deze in uurder Onderdeel erhuurder In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C afwijking van het voorafgaande voor rekening van de verhuurder komen) Naamplaat Aanbrengen/vervangen standaard naamplaatje Ongedierte Bestrijding ongedierte in meerdere aangrenzende woningen of Bestrijding houtworm, boktor, faraomier, wesp (bij flatwoningen wordt dit aangebracht door verhuurder) gemeenschappelijke ruimten 11 Bestrijding ongedierte in en om het gehuurde Parkeergarage Repareren/vervangen handzender deuropener + Plafonds Repareren/dichtzetten kleine scheuren + Repareren/vervangen loszittend stucwerk of gipsplaat Plinten Roosters + Repareren/vastzetten/vervangen plafond- en vloerplint astzetten/vervangen stalen afdekplint Ramen Repareren/vervangen uitzetijzer, raamboompje, espanjoletsloten, grendel, sluit- + Schoonhouden ventilatieroosters in ramen plaatje, sluitkom en combi Repareren/vervangen raamhout, kozijn, scharnieren Repareren/vervangen ventilatieroosters in ramen, zie ook Beglazing, Schilderwerk Repareren/vervangen onderdelen uit Politiekeurmerk eilig Wonen Onderhoud/vervanging binnenroosters + rijhouden roosters in de binnenzijde buitengevels rijhouden roosters in de buitenzijde buitengevels

12 uurder erhuurder Onderdeel Toelichting per onderdeel Schilderwerk Schilderen binnenkozijnen, binnenkant buitenkozijnen, binnendeuren, Sausen en witten plafonds, wanden Schoonhouden van het in- en het exterieur van en in het gehuurde Schoonhouden van het exterieur bij flatwoningen geschiedt veelal door een S egen rookkanaal (niet bij cv) en ventilatiekanaal 1 x per jaar Schoonhouden binnenkant buitendeuren, radiatoren en leidingen (dus ook de buitenzijde van de woning, de tuin en de berging) extern schoonmaakbedrijf Schoorsteen Aanbrengen/vervangen nisbusdeksel Aanbrengen/repareren/vervangen kraaien- /regenkap op kanaal Sleutels ervangen sloten en sleutels buitendeuren als gevolg van verlies of buitensluiting Spiegel astzetten/vervangen gebroken spiegel ervangen sloten en sleutels als gevolg van diefstal of inbraak (proces verbaal) astzetten/vervangen planchet 12 + ervangen spiegel waar het weer in zit + Stofdorpel astzetten drempels + Storm- en waterschade Schade aan de woning als gevolg van storm- en waterschade komt voor rekening van de verhuurder met uitzondering van de volgende zaken: - eigendommen van de huurder, waaronder de inboedel - door huurder aangebrachte voorzieningen - alle schade aan de woning indien de huurder nalatig is geweest in het treffen van voorzieningen, bijvoorbeeld het open laten staan van ramen en deuren tijdens storm Stucwerk Tegelwerk Repareren/dichtzetten kleine gaatjes en krimpscheuren Repareren/dichtzetten grote gaten of scheuren in stucwerk astzetten losse vensterbanktegel astzetten/vervangen los wand- en vloertegelwerk Tochtprofiel/tochtstrip astzetten/vervangen opbouw tochtprofielen + Toilet Repareren/vervangen toiletbril, brildeksel + astzetten/vervangen toiletrolhouder Repareren/vervangen aan-/afvoersok van toiletpot Repareren/vervangen trekker van de stortbak, valpijp Repareren/vervangen stortbakvlotter +

13 Toilet Toelichting per onderdeel astzetten toiletpot, stortbak, fonteintje, enz ervangen toiletpot, stortbak, stopkraan, fonteintje Tuin algemeen Tuin (privé) erstellen terrassen en paden in geval van calamiteiten Levering tuingrond indien verzakking van meer dan 15 cm uurder Onderdeel erhuurder In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C + Onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, zoals: - bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin en/of erf: de aanleg van de tuin en/of erf met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding - het egaliseren van de tuin, het opbrengen van teelaarde - het regelmatig maaien van het gras - het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen - het vervangen van gebroken tegels - het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen - het vervangen van de beplanting die is doodgegaan - het vervangen van de kapotte planken of segmenten van houten 13 erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen - indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen Tuin (gemeenschappelijk) S Onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, zoals: - bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin en/of erf: de aanleg van de tuin en/of erf met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding - het egaliseren van de tuin, het opbrengen van teelaarde - het regelmatig maaien van het gras - het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussentegels van opritten, toegangspaden en terrassen - het vervangen van gebroken tegels - het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen - het vervangen van de beplanting die is doodgegaan - het vervangen van de kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen - indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen ensterbanken binnen Repareren/vastzetten/vervangen vensterbank entilatie Schoonhouden roosters, afzuigkap Repareren/vervangen mechanische ventilatie-unit, zie ook Afzuigkap, Metselwerk, Ramen

14 erlichting ervangen lampen en starters in gemeenschappelijke ruimten Repareren/vervangen armaturen en installatie onderdelen in gemeenschappelijke ruimten eilig Wonen eilig Wonen S ervangen lampen en batterijen in rookmelders, in kader van Politiekeurmerk Repareren en vervangen armaturen van verlichting, in kader van Politiekeurmerk uurder Toelichting per onderdeel erhuurder Onderdeel loeren erwijderen van bijvoorbeeld lijm- of specieresten als gevolg van onderhoud Wanden Repareren/dichtzetten kleine gaten en scheuren in binnenwanden Wastafel door de huurder astzetten wastafel, fonteintje ervangen wastafelafvoerstop (en ketting) Repareren/vervangen wastafel en fonteintje Waterleiding orstvrij houden Repareren/vervangen leidingen als gevolg van vorstschade die huurder 14 redelijkerwijs had kunnen voorkomen Repareren/vervangen leidingen als gevolg van lekkages Windscherm (Zolder)trap astzetten privacy-, wind- en terrasscherm Repareren/vervangen privacy-, wind- en terrasscherm, voor zover aangebracht Repareren/vervangen door verhuurder astzetten/vastschroeven loszittende trapleuning + +

15 In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C

16 oofdvestiging Waddinxveen estiging Gouda estiging Zuidplas Correspondentieadres Postbus AC Waddinxveen Correspondentieadres Postbus AP Gouda Correspondentieadres Postbus AC Waddinxveen Bezoekadres Coenecoop PG Waddinxveen Bezoekadres Achterwillenseweg 22a 2805 JX Gouda Bezoekadres Dorpsstraat AJ Zevenhuizen Telefoon: (0182) Fax: (0182) Website: Melden reparatieverzoeken van 8.30 tot uur: (0182) Dit kan ook via onze website. Melden dringende reparatieverzoeken buiten de openingstijden: (070) Onder voorbehoud van drukfouten. uurders kunnen geen rechten ontlenen aan de tekst in deze brochure oor een routebeschrijving naar de hoofdvestiging in Waddinxveen of onze kantoren in Gouda en Zevenhuizen zie

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Elk huis heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Grote en kleine reparaties zorgen ervoor dat uw woning in een goede staat blijft. et goed onderhouden van de woning

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Wij doen er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud

Nadere informatie

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo Serviceabonnement en woningonderhoud sinfo 5 Gemak in huis 5 Aanmelden 5 Niet voor iedere woning 6 Wat valt er onder het 6 Wat valt niet onder het 6 Kosten 7 Hoe werkt het 8 Overzicht en woningonderhoud

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Onderhoud Wie doet wat?

Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud ie doet wat? Onderhoud. ie doet wat? ie verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw huurwoning, hebben we in Nederland goed met elkaar geregeld. U vindt de afspraken o.a. in het Burgerlijk

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Serviceabonnement / Woningonderhoud

Serviceabonnement / Woningonderhoud Serviceabonnement / Woningonderhoud Serviceabonnement en woningonderhoud Waarom een serviceabonnement? 3 Wat houdt het serviceabonnement in? 4 De kosten van het abonnement 5 Hoe sluit u een abonnement

Nadere informatie

> Klein dagelijks onderhoud

> Klein dagelijks onderhoud > Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud Woonstichting St. Joseph biedt een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u wie voor de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de

Nadere informatie

Reparaties, Onderhoud & Tips

Reparaties, Onderhoud & Tips adres Bedrijvencentrum New Element Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht Reparaties, Onderhoud & Tips correspondentieadres Postbus 85183 3508 AD Utrecht openingstijden ma t/m vr. 09.00-17.00 telefoon 030 711

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat?

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat? Huizen die niet goed worden onderhouden, gaan achteruit. Daarom besteedt veel aandacht aan het onderhoud van haar woningen. Niet alleen aan de buitenkant, ook van binnen valt er heel wat aan een huis te

Nadere informatie

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Bij de totstandkoming van deze brochure zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat u in deze brochure niet direct de informatie vindt

Nadere informatie

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat 28/06-12 Weidestraat 2 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 F. 073 851 00 10 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl voert

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties: wie doet wat?

Onderhoud en reparaties: wie doet wat? nderhoud en reparaties: wie doet wat? In deze folder leest u over het onderhoud en reparaties aan uw woning. Wat doet WZ en wat doet u zelf? nderhoud en reparaties voor de verhuurder en huurder nderhoud

Nadere informatie

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement INOUD Inleiding 5 Kleine reparaties 5 Serviceabonnement 6 Reparatieverzoek 7 Trefwoordenlijst 8 erdeling onderhoud huurder - verhuurder 8 Tips om ongemak te voorkomen

Nadere informatie

Uw woning onderhouden

Uw woning onderhouden Uw woning onderhouden aan uw woning U bent als zelf verantwoordelijk voor een deel van de reparaties of onderhoudklussen in uw woning. In deze brochure leest u welke klussen voor zijn voor en welke u zelf

Nadere informatie