In formatie b r o ch ur e. Onderhouds-ABC. ServicePlus abonnement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In formatie b r o ch ur e. Onderhouds-ABC. ServicePlus abonnement 20.1000.01.2011"

Transcriptie

1 In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C In formatie b r o ch ur e Onderhouds-ABC ServicePlus abonnement

2

3 In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C Geachte huurder, et goed onderhouden van de woning is een zaak van huurder én verhuurder. Woonpartners Midden-olland verzorgt het noodzakelijk groot onderhoud aan de huurwoningen. Dat is niet meer dan vanzelfsprekend. Maar hoe zit het dan precies met de kleinere onderhoudswerkzaamheden? In deze brochure staat zo duidelijk mogelijk omschreven welk onderhoud tot de verantwoor- delijkheid van de verhuurder behoort en voor welke werkzaamheden u zelf moet zorgen. Alle onderdelen van de woning zijn in alfabetische volgorde gezet, zodat u snel kunt opzoeken wat bij een reparatie uw rechten en plichten zijn. et Onderhouds-ABC is een nadere toelichting op de Algemene huurvoorwaarden van Woonpartners Midden-olland en de huurwetgeving. In deze brochure leest u bovendien meer over het ServicePlus abonnement. Woonpartners Midden-olland biedt haar huurders de mogelijkheid om dit abonnement af te sluiten. Als u hieraan deelneemt, wordt circa 80 procent van het huurdersonderhoud zonder kosten door ons uitgevoerd. Met de bijgevoegde antwoordkaart kunt u zich voor het ServicePlus abonnement aanmelden. U kunt zich ook via onze website aanmelden: De inhoud van het Onderhouds-ABC en het ServicePlus abonnement zijn tot stand gekomen na overleg met de huurdersorganisaties. Wij vertrouwen erop u met deze brochure de gewenste duidelijkheid te verschaffen over het beleid bij klein onderhoud. eeft u toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van één van onze vestigingen. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. eeftueenreparatieverzoek?dankuntuhetverzoekaanonsdoorgevenviaonzewebsite U kunt uw verzoek tijdens kantoortijden ook melden op ons centrale nummer reparatieverzoeken (0182) oor spoedeisende reparatieverzoeken na uur kunt u terecht op (070) Met vriendelijke groet, Woonpartners Midden-olland R.J. Mascini Directeur-bestuurder 3

4 Uitgangspunten van het Onderhouds-ABC Woonpartners Midden-olland heeft verplichtingen als het gaat om het onderhoud van de woning. Door het verrichten van onderhouds- en reparatie werkzaamheden wordt ervoor gezorgd dat u normaal gebruik kunt maken van uw woning. Een aantal werkzaamheden echter dienen op basis van wettelijke bepalingen en de Algemene huurvoorwaarden voor rekening van de huurder te komen. Bij de verdeling van de onderhoudswerkzaamheden in huurdersonderhoud dan wel onderhoud voor Woonpartners Midden-olland zijn we van een aantal belangrijke uitgangspunten uitgegaan: - Over het algemeen is het huurdersonderhoud noodzakelijk als gevolg van het normaal en dagelijks gebruik van de onderdelen van het gehuurde. - Bij het vaststellen van de onderhoudsverplichtingen van de huurder gaat het in eerste instantie om werkzaamheden die redelijkerwijs kunnen worden uitgevoerd door de meeste huurders. - In het Onderhouds-ABC wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van de onderhoudsverplichtingen van verhuurder en huurder aan onderdelen in en aan het gehuurde. Tevens is van belang dat voorhanden zijnde jurisprudentie inzake huurders- en verhuurdersverplichtingen wordt aangehouden. 4 - et Onderhouds-ABC is compleet. oor niet beschreven onderdelen aan en van de woning komt het onderhoud voor rekening van de verhuurder. - Alle onderhoudsmaatregelen en reparaties aan het gehuurde, die het gevolg zijn van beschadiging, vernieling, onzorgvuldig onderhoud, ondeskundig of onjuist gebruik door de huurder, komen voor 100% voor rekening van de huurder. Dit geldt ook voor (vervolg)schade, veroorzaakt door klusgedrag en/of nalatigheid van de huurder. In geval van schade door vandalisme of inbraak (aantoonbaar door een proces-verbaal), komen de kosten voor rekening van de verhuurder. - De huurder zal zelf zorg dienen te dragen voor het afsluiten van een inboedelverzekering. et is raadzaam om daarbij uit te gaan van een zogenaamde uitgebreide inboedelverzekering. Onder inboedel wordt mede verstaan behang, binnenschilderwerk en sauswerk van wanden en plafonds. Ook door huurder zelf aangebrachte veranderingen in of aan de woning of van de vorige huurder overgenomen wijzigingen vallen onder de inboedel. et is in dat verband raadzaam aan de hand van uw polis te controleren of de hierboven genoemde zaken wel door uw inboedelverzekering gedekt worden. Woonpartners Midden-olland is niet aansprakelijk voor schade aan de inboedel van de huurder indien deze bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door brand, wateroverlast, storm en/of lekkage. Aansprakelijkheid voor schade aan de inboedel kan wel ontstaan indien Woonpartners Midden-olland niet tijdig de vooraf door de huurder gemelde achterstallige onderhoudsklachten herstelt.

5 In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C - Wanneer de verhuurder overgaat tot uitvoering van onderhoud rekening huurder worden de kosten voor 100% in rekening gebracht. Eén en ander overeenkomstig de geldende standaard tarievenlijst. Deze tarievenlijst wordt jaarlijks aangepast aan de kostenontwikkelingen en wordt op verzoek aan de huurder toegezonden. et beleid van Woonpartners Midden-olland is erop gericht zoveel mogelijk reparaties in eigen beheer uit te voeren in het belang van een uniform kwaliteitsniveau. - et al of niet nakomen van onderhoudsverplichtingen door de huurder wordt waar mogelijk getoetst. Dit kan plaatsvinden in de volgende gevallen: mutatie voorafgaand aan planmatig of grootonderhoud naar aanleiding van inspecties door de opzichter na melding reparatieverzoek. De huurder dient na die controle in de gelegenheid te worden gesteld onderhoud alsnog uit te voeren alvorens verhuurder dit doet op kosten van de huurder. - et nakomen van onderhoudsverplichtingen door de verhuurder kan belemmerd worden door zelf aangebrachte voorzieningen en beplanting van de huurder. De huurder dient wanneer de verhuurder (groot) onderhoud moet uitvoeren, alle zelf aangebrachte voorzieningen te verwijderen en achter-, boven- of onderliggende oorspronkelijke constructies te herstellen. - Bij de verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder is de ver- huurder alleen verantwoordelijk voor die onderdelen die standaard tot het gehuurde behoren. Bij door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen of wijzigingen, is deze verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. 5

6 ServicePlus abonnement Een huurder heeft de mogelijkheid het huurdersonderhoud zelf uit te (laten) voeren of tegen kostprijs door Woonpartners Midden-olland te laten verrichten. Daarnaast biedt Woonpartners Midden-olland u de mogelijkheid een ServicePlus abonnement te nemen. Dat wil zeggen dat een groot aantal onderhoudswerkzaamheden die normaliter voor rekening van de huurder komen door Woonpartners Midden-olland zal worden uitgevoerd, tegen een vast maandelijks bedrag. U betaalt in dat geval geen materiaalkosten of voorrijkosten en u bent er van verzekerd dat de reparatie op deskundige wijze wordt uitgevoerd. Als u belangstelling heeft voor het ServicePlus abonnement kunt de bijgevoegde antwoordkaart naar Woonpartners Midden-olland zenden. Woonpartners Midden-olland behoudt zich het recht voor om voor de aanvang van het abonnement een inspectie uit te voeren in uw woning. Als blijkt dat de onderdelen die vallen onder het ServicePlus abonnement in goede staat zijn, kan het abonnement zo spoedig mogelijk ingaan. Indien zaken niet in orde zijn, dan zult u deze eerst in orde dienen te brengen. Uiteraard is het mogelijk dat wij deze reparaties voor u uitvoeren tegen een redelijke vergoeding. U betaalt een gering bedrag per maand voor dit abonnement. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de maandelijks te betalen huur geïnd. De prijs is gebaseerd op redelijkheid en kostendekkend- heid. oor het abonnement geldt een minimum looptijd van 1 jaar. et abonnement kan per dag worden opgezegd. Er geldt wel een opzegtermijn van een maand. et abonnement wordt zo snel 6 mogelijk van kracht na ontvangst van de door u volledig ingevulde en ondertekende aanmel- dingskaart. Woonpartners Midden-olland informeert u schriftelijk over de datum waarop het ServicePlus abonnement ingaat. oor nieuwe huurders kan het abonnement gelijktijdig met de huurovereenkomst ingaan. et wel of niet aangaan van een ServicePlus abonnement is uiteraard geheel vrijblijvend. Alle hierna volgende onderhoudswerkzaamheden vallen onder het ServicePlus abonnement.

7 In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C Aanrecht Repareren/vervangen scharnieren, sluitingen, handgrepen Afvoeren Ontstoppen sifon wastafel, gootsteen, doucheafvoer, afvoer wasmachine, terrasput Bel Repareren/vervangen beldrukker bij voordeur Binnen- en buitendeuren Repareren/vervangen scharnieren, deurknop, sluitkom, sluitplaat, kruk, schild, slot van binnendeuren Centrale erwarming Bijvullen/ontluchten individuele cv Douche Repareren/vervangen handdouche, doucheslang, opsteekpen, glijstang, zeepbakje Elektra-installatie Repareren/vervangen schakelaar, stopcontact, licht, aansluitpunt Kranen Onderhoud/repareren kraanonderdelen Leuning astzetten/vervangen leuning, leuninghouder, traphekje Parkeergarage Repareren/vervangen handzender deuropener Plafonds Repareren/dichtzetten kleine scheuren Plinten Repareren/vastzetten/vervangen plafond- en vloerplint Ramen Repareren/vervangen uitzetijzer, combi espanjoletsloten, grendel, sluitplaatje, sluitkom Stofdorpel astzetten/vervangen drempels Tochtprofiel/Tochtstrip astzetten/vervangen opbouw tochtprofielen Toilet Repareren/vervangen toiletbril, brildeksel Wastafel ervangen wastafelafvoerstop (en ketting) Windscherm astzetten privacy-, wind- en terrasscherm Repareren/vervangen gootsteenafvoerstop (en ketting) Repareren/vervangen mechanische en elektrische bel bij voordeur Smeren (met grafiet) sloten, scharnieren Repareren/vervangen vulslang, wartel, sleutel astzetten/vervangen closetrolhouder 7

8 Gebruik Onderhouds-ABC In het hierna volgende overzicht vindt u op alfabetische volgorde onderdelen die in of aan uw woning voorkomen. Per onderdeel is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden er bij normaal en dagelijks gebruik aan dit onderdeel kunnen worden verricht. In de kolommen er naast kunt u zien voor wiens rekening de kosten komen. Ook de zaken die onder het ServicePlus abonnement vallen zijn in het overzicht aangegeven. et Onderhouds-ABC geldt indien van toepassing ook voor garages en bergruimten. et onderhoud komt voor rekening van de verhuurder. et onderhoud komt voor rekening van de huurder. + et onderhoud komt voor rekening van de huurder, maar kan worden ondergebracht in S et onderhoud komt voor rekening van de huurder, maar is veelal ondergebracht in de het ServicePlus abonnement. servicekosten. Zo zijn het repareren, vervangen en schoonhouden van alle onderdelen van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, alsmede glasschade in het algemeen in de meeste gevallen ondergebracht in de servicekosten. Achter enkele onderdelen staat een S, maar hiervoor wordt door de huurder (nog) niet 8 betaald. et betreft hier diensten die in de toekomst complexgewijs in de servicekosten opgenomen kunnen worden.

9 Toelichting per onderdeel Algemeen Repareren/vervangen van onderdelen van het gehuurde die gevolg zijn van uurder Onderdeel erhuurder In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C beschadiging, vernieling of onjuist gebruik door huurder Aanrecht Afvoeren Repareren/vervangen deurtjes en laden (inclusief geleiders en losse schappen) Repareren/vervangen, scharnieren, sluitingen, handgrepen + Repareren/vervangen gootsteenafvoerstop (en ketting) + Repareren/vervangen afdekstrips, kitvoegen Repareren/vervangen aanrechtblad, keukenblok /S Schoonmaken/ontstoppen goten, hemelwaterafvoeren, riolering S Ontstoppen sifon wastafel, gootsteen, doucheafvoer, afvoer wasmachine, terrasput Schoonmaken/ontstoppen straatkolken in de bestrating en brandgangen van Woonpartners Midden-olland Repareren/vervangen afvoeren Afzuigkap Beglazing Schoonmaken afzuigkap ervangen filters /S Repareren/vervangen gebroken of gebarsten binnen- en buitenbeglazing Repareren/vervangen lekkend isolatieglas Behang erwijderen/aanbrengen behang op behanggeschikte wanden Bel Repareren/vervangen beldrukker bij voordeur + Repareren/vervangen mechanische en elektrische bel bij voordeur + Bestrating Repareren/vervangen gemeenschappelijke bellentableau Repareren/vervangen beltrafo, belbedrading Zie Tuin erstellen opritten bij gargagecomplexen Binnen- en buitendeuren + Repareren/vervangen van scharnieren, deurknop, sluitkom, sluitplaat, kruk, schild en slot van binnendeuren Repareren/vervangen van scharnieren, deurknop, sluitkom, sluitplaat, kruk, schild en slot buitendeur en bergingsdeur + Smeren (met grafiet) van sloten en scharnieren Repareren/vervangen van kozijn en binnen- en buitendeuren 9

10 Toelichting per onderdeel Brievenbus Repareren/vervangen brievenbusklep bij of in voordeur Onderhoud/vervanging slotjes in flats ervangen slotje als gevolg van verlies sleutel door huurder Bomen Centrale verwarming 10 Douche Elektra-installatie Kappen/onderhoud bomen Opstarten na uitval + Bijvullen/ontluchten individuele cv + Roestvrij houden zichtbare leidingen en radiatoren van de cv orstvrij houden leidingen en radiatoren in de woning Repareren/vervangen vulslang, wartel, sleutel + Repareren/vervangen radiator Repareren/vervangen (zegel) warmtemeter (gemeenschappelijke installatie) Repareren/vervangen thermostaatkranen Repareren/vervangen thermostaat Repareren/vervangen/schoonmaken cv-ketel Repareren/vervangen radiatorkraan, ontluchtingsnippel Repareren/vervangen handdouche, doucheslang, opsteekpen, glijstang, + Repareren/vervangen schakelaar, stopcontact, licht, aansluitpunt Repareren/vervangen installatie als gevolg van overbelasting of kortsluiting zeepbakje. Zie ook Kranen, Spiegel, Wastafel Repareren/vervangen overige elektraonderdelen (inclusief groepenkast) Repareren/vervangen tuinhekjes Repareren/vervangen gemetselde muren, voor zover aangebracht door verhuurder Gaskraan Repareren/vervangen gaskraan keuken (demontage/montage bij onderhoud) Geiser Onderhoud geiser en individuele rookgasafvoer moet door een erkend installateur uitgevoerd worden Onderhoud rookgasafvoer in een collectief mechanisch afzuigsysteem Goten Onderhoud heesters, struiken en overige beplanting (zie ook Tuin) door apparatuur van huurder Erfafscheiding uurder erhuurder Onderdeel Schoonmaak /S

11 Toelichting per onderdeel Graffiti erwijderen graffiti ang- en Sluitwerk Onderhoud/vervanging zie Binnen- en buitendeuren Kranen Onderhoud/reparaties kraanonderdelen ervangen kranen Leuning + + astzetten/vervangen leuning, leuninghouder, traphekje astzetten/vervangen leuning aan gips- of gibowand (deze werkzaamheden kunnen niet eenvoudig door de huurder worden uitgevoerd, zodat deze in uurder Onderdeel erhuurder In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C afwijking van het voorafgaande voor rekening van de verhuurder komen) Naamplaat Aanbrengen/vervangen standaard naamplaatje Ongedierte Bestrijding ongedierte in meerdere aangrenzende woningen of Bestrijding houtworm, boktor, faraomier, wesp (bij flatwoningen wordt dit aangebracht door verhuurder) gemeenschappelijke ruimten 11 Bestrijding ongedierte in en om het gehuurde Parkeergarage Repareren/vervangen handzender deuropener + Plafonds Repareren/dichtzetten kleine scheuren + Repareren/vervangen loszittend stucwerk of gipsplaat Plinten Roosters + Repareren/vastzetten/vervangen plafond- en vloerplint astzetten/vervangen stalen afdekplint Ramen Repareren/vervangen uitzetijzer, raamboompje, espanjoletsloten, grendel, sluit- + Schoonhouden ventilatieroosters in ramen plaatje, sluitkom en combi Repareren/vervangen raamhout, kozijn, scharnieren Repareren/vervangen ventilatieroosters in ramen, zie ook Beglazing, Schilderwerk Repareren/vervangen onderdelen uit Politiekeurmerk eilig Wonen Onderhoud/vervanging binnenroosters + rijhouden roosters in de binnenzijde buitengevels rijhouden roosters in de buitenzijde buitengevels

12 uurder erhuurder Onderdeel Toelichting per onderdeel Schilderwerk Schilderen binnenkozijnen, binnenkant buitenkozijnen, binnendeuren, Sausen en witten plafonds, wanden Schoonhouden van het in- en het exterieur van en in het gehuurde Schoonhouden van het exterieur bij flatwoningen geschiedt veelal door een S egen rookkanaal (niet bij cv) en ventilatiekanaal 1 x per jaar Schoonhouden binnenkant buitendeuren, radiatoren en leidingen (dus ook de buitenzijde van de woning, de tuin en de berging) extern schoonmaakbedrijf Schoorsteen Aanbrengen/vervangen nisbusdeksel Aanbrengen/repareren/vervangen kraaien- /regenkap op kanaal Sleutels ervangen sloten en sleutels buitendeuren als gevolg van verlies of buitensluiting Spiegel astzetten/vervangen gebroken spiegel ervangen sloten en sleutels als gevolg van diefstal of inbraak (proces verbaal) astzetten/vervangen planchet 12 + ervangen spiegel waar het weer in zit + Stofdorpel astzetten drempels + Storm- en waterschade Schade aan de woning als gevolg van storm- en waterschade komt voor rekening van de verhuurder met uitzondering van de volgende zaken: - eigendommen van de huurder, waaronder de inboedel - door huurder aangebrachte voorzieningen - alle schade aan de woning indien de huurder nalatig is geweest in het treffen van voorzieningen, bijvoorbeeld het open laten staan van ramen en deuren tijdens storm Stucwerk Tegelwerk Repareren/dichtzetten kleine gaatjes en krimpscheuren Repareren/dichtzetten grote gaten of scheuren in stucwerk astzetten losse vensterbanktegel astzetten/vervangen los wand- en vloertegelwerk Tochtprofiel/tochtstrip astzetten/vervangen opbouw tochtprofielen + Toilet Repareren/vervangen toiletbril, brildeksel + astzetten/vervangen toiletrolhouder Repareren/vervangen aan-/afvoersok van toiletpot Repareren/vervangen trekker van de stortbak, valpijp Repareren/vervangen stortbakvlotter +

13 Toilet Toelichting per onderdeel astzetten toiletpot, stortbak, fonteintje, enz ervangen toiletpot, stortbak, stopkraan, fonteintje Tuin algemeen Tuin (privé) erstellen terrassen en paden in geval van calamiteiten Levering tuingrond indien verzakking van meer dan 15 cm uurder Onderdeel erhuurder In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C + Onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, zoals: - bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin en/of erf: de aanleg van de tuin en/of erf met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding - het egaliseren van de tuin, het opbrengen van teelaarde - het regelmatig maaien van het gras - het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen - het vervangen van gebroken tegels - het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen - het vervangen van de beplanting die is doodgegaan - het vervangen van de kapotte planken of segmenten van houten 13 erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen - indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen Tuin (gemeenschappelijk) S Onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, zoals: - bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin en/of erf: de aanleg van de tuin en/of erf met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding - het egaliseren van de tuin, het opbrengen van teelaarde - het regelmatig maaien van het gras - het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussentegels van opritten, toegangspaden en terrassen - het vervangen van gebroken tegels - het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen - het vervangen van de beplanting die is doodgegaan - het vervangen van de kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen - indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen ensterbanken binnen Repareren/vastzetten/vervangen vensterbank entilatie Schoonhouden roosters, afzuigkap Repareren/vervangen mechanische ventilatie-unit, zie ook Afzuigkap, Metselwerk, Ramen

14 erlichting ervangen lampen en starters in gemeenschappelijke ruimten Repareren/vervangen armaturen en installatie onderdelen in gemeenschappelijke ruimten eilig Wonen eilig Wonen S ervangen lampen en batterijen in rookmelders, in kader van Politiekeurmerk Repareren en vervangen armaturen van verlichting, in kader van Politiekeurmerk uurder Toelichting per onderdeel erhuurder Onderdeel loeren erwijderen van bijvoorbeeld lijm- of specieresten als gevolg van onderhoud Wanden Repareren/dichtzetten kleine gaten en scheuren in binnenwanden Wastafel door de huurder astzetten wastafel, fonteintje ervangen wastafelafvoerstop (en ketting) Repareren/vervangen wastafel en fonteintje Waterleiding orstvrij houden Repareren/vervangen leidingen als gevolg van vorstschade die huurder 14 redelijkerwijs had kunnen voorkomen Repareren/vervangen leidingen als gevolg van lekkages Windscherm (Zolder)trap astzetten privacy-, wind- en terrasscherm Repareren/vervangen privacy-, wind- en terrasscherm, voor zover aangebracht Repareren/vervangen door verhuurder astzetten/vastschroeven loszittende trapleuning + +

15 In f o r m a t i eb r o c h u r e Onde rh o u ds-ab C

16 oofdvestiging Waddinxveen estiging Gouda estiging Zuidplas Correspondentieadres Postbus AC Waddinxveen Correspondentieadres Postbus AP Gouda Correspondentieadres Postbus AC Waddinxveen Bezoekadres Coenecoop PG Waddinxveen Bezoekadres Achterwillenseweg 22a 2805 JX Gouda Bezoekadres Dorpsstraat AJ Zevenhuizen Telefoon: (0182) Fax: (0182) Website: Melden reparatieverzoeken van 8.30 tot uur: (0182) Dit kan ook via onze website. Melden dringende reparatieverzoeken buiten de openingstijden: (070) Onder voorbehoud van drukfouten. uurders kunnen geen rechten ontlenen aan de tekst in deze brochure oor een routebeschrijving naar de hoofdvestiging in Waddinxveen of onze kantoren in Gouda en Zevenhuizen zie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder Schilderwerk Witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Buitenschilderwerk Voorbereidende

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd.

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd. Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte De ondergetekenden: Stichting WoonFriesland gevestigd te Grou, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01031925, in deze vertegenwoordigd door haar regiomanager

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers)

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het onderhouden van uw woning Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw woning Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw Lorem ipsum dolor sit amet woning Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een slot dat niet meer goed werkt;

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Onderhoud voor rekening van? De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is wettelijk geregeld.

Nadere informatie

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder?

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoud van A tot Z 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 4 Wie zal dat betalen? 6 Instandhoudings- versus verzorgingsplicht

Nadere informatie

Onderhouds- abonnement

Onderhouds- abonnement Onderhoudsabonnement In augustus 2003 is in het besluit Kleine Herstellingen aangegeven voor welke herstellingen en onderhoud de huurder en de verhuurder verantwoordelijk zijn. U kunt dit nalezen op www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

2. BEGLAZING V H S Glas binnen en buiten de woning x x Glas uithalen i.v.m. verhuizingen enz.

2. BEGLAZING V H S Glas binnen en buiten de woning x x Glas uithalen i.v.m. verhuizingen enz. V = verhuurder, H = huurder, S = servicefonds Versie datum 9-6-2011 1. ALARMERING Alarmering Hanger voor alarmering Rookmelder Batterij voor rookmelder 2. BEGLAZING Glas binnen en buiten de woning Glas

Nadere informatie

Uitgave juli 2005. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl

Uitgave juli 2005. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl Uitgave juli 2005 et Onderhouds ABC www.portaal.nl et Onderhouds ABC Uitgave juli 2005 et huis waar u woont heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement Reglement van het onderhouds A Prijs van het onderhouds 1 De prijs van het onderhouds is 6,- per maand (prijspeil januari 2013 tot 1 juli 2014) en kan jaarlijks per 1 juli worden aangepast met de consumentenprijsindex

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderhoud Wie doet wat?

Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud ie doet wat? Onderhoud. ie doet wat? ie verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw huurwoning, hebben we in Nederland goed met elkaar geregeld. U vindt de afspraken o.a. in het Burgerlijk

Nadere informatie

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor Woonveste?

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor Woonveste? Onderhouds-ABC Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor? In het volgende overzicht kunt u precies zien welke onderhoudswerkzaamheden onder uw verantwoordelijkheid vallen en welke

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

Onderhouds- abonnement

Onderhouds- abonnement Onderhoudsabonnement In augustus 2003 is in het besluit Kleine Herstellingen aangegeven voor welke herstellingen en onderhoud de huurder en de verhuurder verantwoordelijk zijn. U kunt dit nalezen op www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC Nieuwbouw Wat is...? In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden toelichting aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds 1 Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet

Nadere informatie

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X Onderhouds ABC Melden van klachten Tijdens kantooruren 046-4203535 Buiten kantooruren (dringend) 046-4203535 (u wordt automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst) Glasbreuk Indien u een glasverzekering

Nadere informatie

Onderhoud en serviceabonnement

Onderhoud en serviceabonnement Onderhoud en serviceabonnement Onder de dikgedrukte trefwoorden in het overzicht ziet u een opsomming van mogelijke gebreken met daarachter drie kolommen. Het kruisje bij de kolom V (van verhuurder) of

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

aandacht voor reparaties

aandacht voor reparaties aandacht voor reparaties reparaties wie doet wat? Woonservice Meander onderhoudt uw woning zo goed mogelijk. Toch zijn reparaties soms noodzakelijk omdat iets kapot gaat door bijvoorbeeld veroudering.

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Reparatiefonds Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Reparatiefonds Het onderhoud van uw woning Inleiding

Nadere informatie

Viveste Onderhouds-ABC

Viveste Onderhouds-ABC = rekening iveste = rekening uurder iveste Onderhouds-ABC Afvoer iveste uurder Serviceabonnement Glas- of Ontstoppingsfonds Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d.

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Onderhoudstabellen. Balkon en galerij Schoonhouden, inclusief afvoerputjes Afscheidingen en hekwerken repareren en vervangen

Onderhoudstabellen. Balkon en galerij Schoonhouden, inclusief afvoerputjes Afscheidingen en hekwerken repareren en vervangen Onderhoudstabellen In deze onderhoudstabellen kunt u precies zien welke onderhoudswerkzaamheden voor rekening zijn van Mozaïek Wonen ( = erhuurder), welke u zelf moet uitvoeren ( = uurder) en welke in

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning onderhouds ABC Het onderhoud van uw woning colofon Woonwijze april 2014 Aan de samenstelling van deze folder is de grootste zorg besteed door een zo nauwkeurig mogelijke verwerking van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

colofon ontwerp FoURPAcK ontwerpers, s-hertogenbosch www.fourpack.nl

colofon ontwerp FoURPAcK ontwerpers, s-hertogenbosch www.fourpack.nl onderhouds ABC colofon Woonwijze april 2014 Aan de samenstelling van deze folder is de grootste zorg besteed door een zo nauwkeurig mogelijke verwerking van de beschikbare informatie. Toch maken wij een

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Reparatiefonds Inleiding Om een woning netjes en verzorgd te houden, heeft elke woning regelmatig onderhoud nodig. Een groot deel van deze onderhoudswerkzaam heden

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement PAGINA 2 ONDEROUDS-ABC EN SERICEPLUS-ABONNEMENT Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Elk huis heeft onderhoud nodig.

Nadere informatie

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf?

Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Januari 2012 Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van uis & Erf? Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Elk huis heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Grote en kleine reparaties zorgen ervoor dat uw woning in een goede staat blijft. et goed onderhouden van de woning

Nadere informatie

Dagelijks onderhoud aan uw woning

Dagelijks onderhoud aan uw woning Dagelijks onderhoud aan uw woning Ieder huis heeft onderhoud nodig en wij willen graag dat uw woning in een goede staat blijft. Dit is voor u als huurder van belang, maar ook voor De Woningraat. Daarom

Nadere informatie

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk.

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Het onderhoudsabc De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Het was echter niet altijd even

Nadere informatie

Onderhouds ABC Wie doet wat?

Onderhouds ABC Wie doet wat? Onderhouds ABC Wie doet wat? Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wat doet u zelf en wat doet 3B Wonen? Om het voor u allemaal wat duidelijker te maken hebben we in dit Onderhouds ABC zoveel mogelijk reparaties

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JUNI 2014 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? RWS streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring

Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring pagina 1 / 6 Onderhouds ABC Onderhouds ABC In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Onderhouds ABC Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat?

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat? Huizen die niet goed worden onderhouden, gaan achteruit. Daarom besteedt veel aandacht aan het onderhoud van haar woningen. Niet alleen aan de buitenkant, ook van binnen valt er heel wat aan een huis te

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 168 Besluit van 8 april 2003, houdende aanwijzing van herstellingen die moeten worden aangemerkt als kleine herstellingen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Reparatieverzoeken en klein onderhoud

Reparatieverzoeken en klein onderhoud Reparatieverzoeken en klein onderhoud Hoe zit het met kleine reparaties? Hoe dien ik een reparatieverzoek in? Het juiste telefoonnummer Wie is verantwoordelijk? Reparatieverzoeken en klein onderhoud 2

Nadere informatie

Wetland Wonen Postbus 18 8325 ZG Vollenhove Weg van Rollecate 11a 8325 CP Vollenhove (0527) 24 97 10 www.wetlandwonen.nl info@wetlandwonen.

Wetland Wonen Postbus 18 8325 ZG Vollenhove Weg van Rollecate 11a 8325 CP Vollenhove (0527) 24 97 10 www.wetlandwonen.nl info@wetlandwonen. Onderhoud ABC Postbus 18 8325 ZG Vollenhove Weg van Rollecate 11a 8325 CP Vollenhove (0527) 24 97 10 www.wetlandwonen.nl info@wetlandwonen.nl 1 januari 2015 Voor het onderhoud van uw woning zijn zowel

Nadere informatie

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik.

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. Onderdeel Omschrijving oor rekening van A Aanrecht Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. charnieren en sluitingen van

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhoudswijzer 2 onderhoudswijzer onderhoudswijzer 3 Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Wel bent

Nadere informatie

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Huren bij Stadgenoot 53 Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds?

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds? SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Het goed onderhouden van uw woning is belangrijk voor uw woongenot. voert het groot onderhoud uit. Als u lid bent van het servicefonds voert ook een groot gedeelte

Nadere informatie

ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring

ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. ONDERHOUDS ABC Woningbouwvereniging vindt het belangrijk dat u prettig kunt blijven

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat? huurder l escaut

Wie onderhoudt wat? huurder l escaut A B C D Aanrechtbladen (zie Keukens) Aardlekschakelaars (zie Elektriciteit) Afstandsbedieningen mechanisch ventilatiesysteem Batterijen vervangen Afvoeren -repareren en vervangen als gevolg van normale

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Onderhoud A tot Z lijst

Onderhoud A tot Z lijst Onderhoud A tot Z lijst Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat?

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat? aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In een goed onderhouden woning is het prettig wonen. Samen met aston Wonen kunt u aan het onderhoud van uw huis een steentje bijdragen

Nadere informatie

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? 58 Gids voor goed wonen Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties en reparaties Periodiek onderhoud en reparaties Als huurder heeft u het voordeel dat Lyaemer Wonen het onderhoud aan uw woning verzorgt. Daar doen we erg ons best voor. We zorgen voor het periodiek onderhoud,

Nadere informatie

Uitgave Juli 2012. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl

Uitgave Juli 2012. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl Uitgave Juli 2012 et Onderhouds ABC www.portaal.nl www.portaal.nl et onderhouds ABC et huis waar u woont heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan is het

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie