Junior communicatiemedewerker. Beroepscompetentieprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Junior communicatiemedewerker. Beroepscompetentieprofiel"

Transcriptie

1 Junior communicatiemedewerker Beroepscompetentieprofiel November 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten Algemene informatie over het beroep Mogelijke functiebenamingen Beschrijving van het beroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Stelt operationele communicatieplannen op ter uitwerking van het strategisch communicatiebeleid Kerntaak 2 Zet online en offline communicatieactiviteiten op en voert ze uit Kerntaak 3 Organiseert evenementen voor de eigen organisatie Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen

3 Inleiding Wat is een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Hierbij wordt uitgegaan van een vakvolwassen werknemer die al drie tot vijf jaar in het beroep werkzaam is. Drie begrippen staan centraal in het beroepscompetentieprofiel: kerntaken, opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden. De inhoud van een beroepscompetentieprofiel moet herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven. Daarom worden deze profielen opgesteld in opdracht van of in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven. Om het document een formele status te geven, is vaststelling door het georganiseerde bedrijfsleven noodzakelijk. Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel kan verschillende functies vervullen. Binnen een branche kan het een hulpmiddel zijn bij functiewaardering, het kan ook gebruikt worden voor verdere professionalisering van werknemers, voor de ontwikkeling van competentie-instrumenten en als voorlichtingsmateriaal. Daarnaast kan een beroepscompetentieprofiel dienen als input voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven is immers afnemer van mbo-gediplomeerden, en is daarom in hoge mate richtinggevend voor de eisen die gesteld moeten worden aan deze gediplomeerden. De eisen hebben zowel betrekking op de aard en inhoud van de werkzaamheden als op de mate van bekwaamheid waarmee iemand handelt: zijn competenties. In het schema is deze laatste functie van het beroepscompetentieprofiel weergegeven: Bedrijfsleven Kenniscentra in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven Onderwijs Beroepscompetentieprofielen > Opleidingseisen in kwalificatiedossier > Concrete opleidingen en examens Conform deze ketengedachte is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van beroepscompetentieprofielen. Kenniscentra ontwikkelen en onderhouden op basis van deze beroepscompetentieprofielen de opleidingseisen in de vorm van kwalificatiedossiers. Dit gebeurt in samenwerking met vertegenwoordigers van sociale partners en onderwijs. Het onderwijs ontwikkelt op basis van de kwalificatiedossiers concrete opleidingen en examens. 3

4 Colofon Ontwikkeld door In opdracht van Verantwoording ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de branche (bedrijfsleven) Sectorraad Commercieel Vastgesteld door: Sectorraad Commercieel Op: 22 november 2011 Te: Amersfoort Geraadpleegde praktijkdeskundigen en organisaties Naam Dhr. K. Dogterom Mw. S. Dorreboom Dhr. A. van Doorn Dhr. F. Esajas Dhr. J. van den Hoff Dhr. C. Lam Dhr. J.D. Laponder Dhr. G. Morssinkhof Dhr. A. Schoonderbeek Werkzaam bij / organisatie Dogterom Communicatie B.V. Van der Hilst communicatie Hogeschool van Amsterdam SME Omroepvereniging Lid Onderwijsadviesraad Logeion Go-out Sportief en Cultureel Uit Van Raak promotions Voorzitter Onderwijsadviesraad Logeion De Vakman B.V. 4

5 Sectorraad Commercieel Voor de Commercieel wordt het ECABO bestuur ondersteund door een sectorraad. Deze commissie met afgevaardigden uit het bedrijfsleven en het onderwijs, behartigt de opleidingsbelangen voor de beroepsgroep. De beroepseisen zijn vastgesteld door: Namens de werkgevers / beroepsorganisaties Naam Werkzaam bij Namens Mevr. P. Claessen Dhr. R.J. de Haas Mevr. B. Hilarides Sales Management Association (SMA) Roland de Haas Consult B.V. Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) Sales Management Association (SMA) Vereniging van Communicatieadviesbureaus (VEA) Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) Mevr. P. Hulkenberg Randstad Commerciële beroepen Mevr. A. Hulsenboom Mevr. D. Jansen Dhr. H. Molenaar Philipse Business School Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) Platform Innovatie in Marketing (PIM) Mw. R. Munoz Unamic/HCN WGCC Dhr. I. Samson Dhr. G. Struijf Vacature Namens het onderwijs CLC-VECTA Centrum voor Live Communication ICSB Marketing en Strategie Pragma Naam Werkzaam bij Namens Dhr. L. de Bruin Hogeschool INHOLLAND Dhr. S. Buil Graafschap College MBO Raad Dhr. J. Kranenveld ROC Mondriaan MBO Raad Mevr. P. Manders Saxion Hogescholen Dhr. T. Paffen NOVA College MBO Raad Dhr. W.P. de Ruijter Dhr. R. van der Weijden FNV Bondgenoten Hogeschool Utrecht Vereniging Contactcenters Nederland (VCN) Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) Platform Innovatie in Marketing (PIM) CLC-VECTA Centrum voor Live Communication Platform voor Klantgericht Ondernemen Vereniging van onafhankelijke erkende communicatieadviesbureaus (Pragma) Landelijk Platform Opleidingen Media & Entertainment (LPO MEM) Landelijk Overlegorgaan Commerce Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Call Centers (OOCC) Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen (LOCO) 5

6 Brondocumenten - Beroepsniveauprofielen communicatiemanagement (beroepsvereniging voor Communicatie en VVO, derde herziene druk, juli 2002) - Beroepsniveauprofielen Logeion (september 2010) - Beroepscompetentieprofiel Assistent communicatiemedewerker (ECABO, juni 2004) - ECABO arbeidsmarktonderzoek, kerngegevens arbeidsmarkt en onderwijs kwalificatierichting Commercieel (juni 2011) - Onderzoek werkzaamheden mbo communicatiemedewerkers, Arno van Doorn (juni 2011) - Exameneisen NIMA Communicatie-A; NIMA (januari 2010) - Diverse actuele functieomschrijvingen Diverse actuele vacatures Diverse artikelen vaktijdschriften 6

7 1 Algemene informatie over het beroep In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 1.1 Mogelijke functiebenamingen Communicatie assistent Junior communicatiemedewerker Medewerker marketing en communicatie Medewerker voorlichting Promotiemedewerker Projectmedewerker traffic en productie 1.2 Beschrijving van het beroep Werkomgeving Hoe ziet de werkomgeving/plaats eruit waar de beroepsbeoefenaar zijn werkzaamheden uitvoert? De junior communicatiemedewerker is ondermeer werkzaam bij adviesbureaus of op een afdeling communicatie, public relations en/of voorlichting in een verscheidenheid aan organisaties binnen alle sectoren (profit (handel/franchise), not-for-profit, overheid). Typerende beroepshouding Welke houdingsaspecten/ welk gedrag moet de beroepsbeoefenaar laten zien? De junior communicatiemedewerker moet o.a. een accurate werkhouding hebben, uitvoerende communicatietaken zelfstandig kunnen uitvoeren, correct communiceren en interacteren, zich flexibel en dienstverlenend opstellen, stressbestendig zijn, dingen goed op papier kunnen zetten, kunnen improviseren en organiseren en creatief zijn. Rol en verantwoordelijkheden a. Welke rol heeft de beroepsbeoefenaar in de uitvoering van zijn werkzaamheden? De junior communicatiemedewerker heeft primair een ondersteunende rol naar de andere communicatieprofessionals toe. Hij voert de werkzaamheden waar mogelijk zelfstandig uit waar mogelijk zelfstandig uit, zonder tussentijds verantwoording af te leggen aan de leidinggevende en binnen de gegeven taakstelling van de organisatie. b. Welke mate van verantwoordelijkheid heeft de beroepsbeoefenaar? Er is daarbij sprake van gedelegeerde verantwoordelijkheden. De reikwijdte van deze (gedelegeerde) verantwoordelijkheden is mede afhankelijk van de afdeling waar de junior communicatiemedewerker werkt. Zo kan de communicatiemedewerker verantwoordelijk zijn voor een enkele specifieke taak maar ook voor een groter aantal 7

8 verschillende taken. Complexiteit Welke factoren bepalen de complexiteit van het beroep? Het opstellen en uitvoeren van operationele communicatieplannen (van beperkte complexiteit) bestaat uit een diversiteit van werkzaamheden waarvoor deels standaardwerkwijzen gelden maar die deels ook naar eigen inzicht en met behulp van de eigen creativiteit uitgevoerd moeten worden. Het werk heeft een tamelijk hoog afbreukrisico omdat vrijwel iedere activiteit direct gevolgen kan hebben voor het imago van de organisatie of voor de relatie met klanten. Het beroep wordt gekenmerkt door een redelijke veelzijdigheid en gevarieerdheid van werkzaamheden. Wat is de aard van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep? De werkzaamheden vereisen ook specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, evenementenorganisatie, (project)planning, onderzoek en gegevensverwerking, budgetbewaking, teksten schrijven en redigeren, grafische vormgevingstechnieken, functioneel beheer van websites en contentbeheer op nieuwe en sociale media. Wettelijke beroepsvereisten Is er sprake van wettelijke beroepsvereisten om het beroep te kunnen uitoefenen? Nee Branche vereisten Stelt de branche eisen om het beroep te kunnen uitoefenen? Nee Nederlands en (moderne) vreemde talen Welke taalvaardigheden zijn van belang bij het uitoefenen van dit beroep? Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is van groot belang. (In het KD wordt verwezen naar het Referentiekader Meijerink, niveau 3F). De junior communicatiemedewerker neemt op effectieve wijze deel aan gesprekken over operationele communicatievraagstukken en moet kunnen omgaan met grote variatie aan teksten, uitleg en instructies over onderwerpen uit de gerelateerde beroepspraktijk. De junior communicatiemedewerker kan informatie verzamelen en een presentatie geven met argumenten voor of tegen een bepaald standpunt, of voor- en nadelen van diverse opties. Vragen naar aanleiding van de presentatie kan de junior communicatiemedewerker adequaat beantwoorden. Informatieve teksten zoals voorlichtingsmateriaal, brochures van producten of over instanties kan de communicatiemedewerker lezen alsmede krantenberichten, zakelijke correspondentie, ingewikkelde schema s en marketing- en communicatierapporten. De medewerker is in staat om gedetailleerde, doelgroepgerichte teksten te schrijven. De grammaticale taalverzorging voor zowel schrijven als spreken is correct. 8

9 Welke moderne vreemde taal is relevant voor dit beroep? De junior communicatiemedewerker kan werkzaam zijn binnen bedrijven die internationaal georiënteerd zijn. Goede mondelinge en schriftelijk vaardigheden in de Engelse taal is daarbij essentieel en een tweede moderne vreemde taal wenselijk. Kunnen omgaan met cultuurverschillen, is ook van groot belang. Rekenen/ wiskunde Welke rekenvaardigheden zijn nodig voor de uitoefening van dit beroep? De junior communicatiemedewerker is (mede) verantwoordelijk voor het bewaken van budgetten van operationele communicatie- en projectplannen. De junior communicatiemedewerker kan een overzicht maken van de kosten die samenhangen met de uitvoering van een projectplan en een evenement zorgvuldig zodat de financiële consequenties voor de opdrachtgever duidelijk worden. Tijdens de uitvoering van een project/evenement bewaakt de medewerker het budget. 9

10 1.3 Loopbaanperspectief Welke specifieke (formele en informele) loopbaanmogelijkheden heeft de beroepsbeoefenaar? Het beroep van junior communicatiemedewerker kan zich doorontwikkelen in specialismen binnen het vakgebied communicatie, zoals de pr-medewerker, of naar een functie binnen de media- of entertainmentbranche. Dit zijn vaak beroepen op hbo-niveau. Ook biedt dit beroep mogelijkheden om over te stappen naar (cross mediale) communicatieberoepen zoals communicatieadviseur online marketing en projectmanager cross media. Het beroepsprofiel junior communicatiemedewerker komt overeen met het startbekwaam CP niveau 2 van de beroepsvereniging voor Communicatie (Logeion). Doorstroom is mogelijk naar (onderdelen van) het CP niveau Trends en innovaties Arbeidsmarkt Wat is het arbeidsmarktperspectief voor dit beroep? Specifieke arbeidsmarktgegevens van het beroep junior communicatiemedewerker zijn niet beschikbaar. Ten behoeve van het arbeidsmarktonderzoek is gebruik gemaakt van arbeidsmarktverwachtingen van de medewerker marketing en communicatie (incl. junior communicatiemedewerker). Voor actuele gegevens verwijzen wij naar Het totale arbeidsmarktperspectief voor de kwalificatierichting Commercieel waar de junior communicatiemedewerker deel van uit maakt, is door de economische crisis afgenomen. Aan de hand van de meest actuele gegevens is het effect van de recessie inmiddels zichtbaar. In de jaren 2011 en 2012 zal ondanks een werkgelegenheidsafname (van respectievelijk 0,35 en 0,15%) mogelijk het eerste herstel zichtbaar zijn. Op middellange termijn ( ) is de verwachting dat de groei van de werkgelegenheid zal terugkeren, al zal er sprake zijn van een zeer beperkte groei. In deze periode hebben de kabinetsbezuinigingen namelijk een dempende werking op de werkgelegenheidsgroei. Hierdoor valt de groei voor die jaren lager uit dan eerder werd gedacht. In 2015 wordt slechts een groei van 0,9% verwacht. De werkgelegenheid in de ECABO-beroepen is sterk gespreid over de verschillende economische sectoren, hetgeen bij een recessie kan voorkomen dat veel arbeidsplaatsen in het domein verloren gaan. Het ECABO-domein bevindt zich immers zowel in sectoren die sterk door de negatieve conjunctuur worden getroffen, als in sectoren die relatief ongevoelig zijn voor de conjunctuur. Over het algemeen kan het ECABO-domein daarom als relatief conjunctuurneutraal gezien worden. In 2011 zal de economie zich weer langzaam herstellen van de economische recessie. Er zal sprake zijn van een kleine 10

11 krimp van 0,4%. In het merendeel van de sectoren die in 2010 met een krimp van de werkgelegenheid werden geconfronteerd, zal dit in 2011 ook het geval zijn, al zal de krimp kleiner zijn dan in Verder zal het aantal arbeidsplaatsen in de zakelijke dienstverlening in 2011 juist weer groeien. Daarnaast zullen alle niet-commerciële sectoren in 2011 groei vertonen, behalve de overheid. Vanwege de aangekondigde bezuinigingen in de overheidssector zal de werkgelegenheid daar in 2011 krimpen met 1,4%. De afname van werkgelegenheid bij de overheid zal ook op middellange termijn ( ) doorzetten. In heel Nederland zal in de periode de werkgelegenheid zich weer herstellen. Toch hebben de aangekondigde overheidsbezuinigingen een dempende werking waardoor de werkgelegenheid tussen 2012 en 2015 slechts met 0,4% per jaar zal groeien. Bron: CBS, CPB, Jobfeed, UWV WERKbedrijf, EIM, bewerking Etil, ECABO arbeidsmarktonderzoek; kerngegevens arbeidsmarkt en onderwijs kwalificatierichting Commercieel (juni 2011) Wetgeving en regelgeving Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening Welke wet- en regelgeving is van invloed (kan van invloed zijn) op de uitoefening van het beroep? - Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) - De telecommunicatiewet (2008) - Postwet (2008) - Wet op de kansspelen (2006) - Databankenwet (Europese richtlijn) - Het merkenrecht en de mediawet - DDMA zelfregulering gedragscodes: Privacy Code Code Code Zakelijke Ontvangers Code Listbroking Code Telemarketing Aanvullende Richtlijn Telemarketing Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk Gedragscode Streetmarketing - Branchecodes Stichting Reclame Code - Auteursrecht (incl. portretrecht, buma-regels e.d.) - Arbo-richtlijnen en relevante veiligheidswetgeving Welke technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de beroepsuitoefening? - De door de junior communicatiemedewerker uit te voeren werkzaamheden worden steeds meer ondersteund door geautomatiseerde systemen: o.a. relatiebeheersystemen (CRM) om klantcontacten op elk tijdstip en op elke plek te kunnen bewaken, contentmanagementsystemen (CMS) om allerlei informatie te kunnen beheren en websites te onderhouden. - De junior communicatiemedewerker heeft regelmatig te maken met internetgerelateerde werkzaamheden en moderne communicatiemiddelen- en media. Kennis over en het kunnen toepassen van deze technologieën is onontbeerlijk. - Opkomst van het gebruik van softwareprogramma s voor het in-huis vervaardigen van communicatiemiddelen. Indien de junior communicatiemedewerker hiermee om 11

12 kan gaan is hij van grote toegevoegde waarde voor de afdeling. Welke bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de beroepsuitoefening? - De informatiemaatschappij draait nu op volle toeren. De klant of het publiek wil continue en via verschillende (informatie)kanalen over de meest recente informatie beschikken en geïnformeerd worden. Klant- of publiekscontact verloopt via vele (nieuwe) kanalen, bovendien vraagt de 24-uurs economie om constante bereikbaarheid. Bedrijven proberen daarop in te spelen door het inzetten van innovatieve marketing- en communicatiemiddelen, zoals internet. Voor de junior communicatiemedewerker betekent dit dat hij moet kunnen omgaan met deze en met innovatieve media(kanalen). Welke internationale of maatschappelijke ontwikkelingen hebben gevolgen voor de beroepsuitoefening? - De sterke opkomst van sociale netwerken heeft invloed op de soort werkzaamheden van de junior communicatiemedewerker waarbij online communities en online reclamecampagnes, naast het traditionele druk- en printwerk, een steeds grotere rol spelen. Ook is er een trend naar steeds plattere organisaties met een grote focus op communicatie in de breedste zin van het woord. - De steeds mondiger wordende burger, waardoor op steeds lager niveau in de samenleving steeds hoogwaardiger communicatieuitingen worden verwacht. 12

13 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. Junior communicatiemedewerker Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Stelt operationele communicatieplannen op ter uitwerking van het strategisch communicatiebeleid 1.1 Zoekt informatie op voor een operationeel communicatieplan 1.2 Analyseert informatie voor een operationeel communicatieplan 1.3 Doet voorstellen voor een operationeel communicatieplan 1.4 Werkt een operationeel communicatieplan uit 1.5 Becommentarieert een operationeel communicatieplan Kerntaak 2 Zet online en offline communicatieactiviteiten op en voert ze uit 2.1 Brengt een communicatievraagstuk in kaart 2.2 Bedenkt een oplossing 2.3 Stelt een projectplan op 2.4 Voert een projectplan uit 2.5 Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat 2.6 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal 2.7 Redigeert aangeleverde teksten 2.8 Verzorgt de informatie op internet en intranet 2.9 Geeft voorlichting over de organisatie aan derden Kerntaak 3 Organiseert evenementen voor de eigen organisatie 3.1 Overlegt met de opdrachtgever 3.2 Maakt een draaiboek voor het evenement en licht dit toe 3.3 Regelt en coördineert het vervoer van materialen en personen 3.4 Regelt en coördineert de inrichting van ruimtes en installatie van materialen 3.5 Regelt en coördineert de dagelijkse voorzieningen 3.6 Regelt en coördineert de voortgang van het evenement 13

14 3 Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. Daarnaast worden in de rechterkolom de werkprocessen benoemd, de benodigde competenties en resultaten die een werkproces moet opleveren. Bij vakkennis en vakvaardigheden worden de onderdelen benoemd die voorwaardelijk zijn om de betreffende werkprocessen goed uit te kunnen voeren. 3.1 Kerntaak 1 Stelt operationele communicatieplannen op ter uitwerking van het strategisch communicatiebeleid Kerntaak 1 Stelt operationele communicatieplannen op ter uitwerking van het strategisch communicatiebeleid De junior communicatiemedewerker zoekt op verzoek van het management of de opdrachtgever naar informatie en raadpleegt daarvoor relevante informatiebronnen (via traditionele en digitale media) en selecteert vervolgens mogelijk relevante informatie. Zo nodig vraagt hij om verduidelijking van de informatiebehoefte aan de (interne) opdrachtgever of klant. Werkprocessen bij kerntaak Zoekt informatie op voor een operationeel communicatieplan Materialen en middelen inzetten Onderzoeken Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten Alle relevante informatie is beschikbaar. : Relevante instanties en instellingen op het gebied van communicatie en relevante bedrijfstaken Basisconcepten (relatiegroepen, relatiemanagement, beeldvorming en communicatieplanning) Belangrijke concepten en technieken van onderzoek en informatieverzameling Belangrijke begrippen en concepten m.b.t. strategische aspecten van het communicatiebeleid Relevante informatiebronnen en bronnen voor onderzoek Inhoud en opzet van een operationeel communicatieplan Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Leesvaardigheid Engels en tweede moderne vreemde taal Zoekvaardigheden in traditionele en digitale media Het kunnen verhelderen van onduidelijke onderzoeksvragen De junior communicatiemedewerker toetst gegevens / informatie kritisch en legt zijn analyse ter becommentariëring aan collega s voor. De medewerker presenteert de voor het communicatieplan gevonden informatie aan het management en beperkt zich tot de hoofdzaken. 1.2 Analyseert informatie voor een operationeel communicatieplan Analyseren Samenwerken en overleggen Presenteren 14

15 De informatie is getoetst en hoofd- en bijzaken zijn duidelijk aangegeven en voorgelegd aan collega s en/of management. De informatie is op deskundige wijze teruggekoppeld aan het management. : In- en externe omgevingen van organisaties en relatiegroepen Kennis van actuele ontwikkelingen in de samenleving Strategische communicatieplanning Kwaliteitsnormen (ISO e.d.) Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Leesvaardigheid Engels en tweede moderne vreemde taal Analyseren van de waarde van primaire en ondersteunende communicatieactiviteiten Analyseren van klanten; portfolioanalyse Analyseren van resultaten van het gevoerde communicatiebeleid Presentatievaardigheden De junior communicatiemedewerker ontwikkelt voorstellen voor een operationeel communicatieplan en presenteert deze op heldere wijze en onderbouwd met argumenten. 1.3 Doet voorstellen voor een operationeel communicatieplan Creëren en innoveren Overtuigen en beïnvloeden Presenteren Relevante voorstellen om tot een (aangepast) communicatieplan te komen zijn op deskundige wijze kenbaar gemaakt. : Strategische communicatieplanning De verschillende onderdelen van (communicatie)plan incl. begroting Toepassingsgebieden van de verschillende communicatiedisciplines Relevante vakgebieden als algemene economie, bedrijfseconomie en recht Relevante beginselen van psychologie, sociologie en maatschappijleer Strategische opties voor het communicatiebeleid Voor uitoefening van het beroep relevante communicatiebegrippen Communicatiedomeinen en toepassingsgebieden Communicatiemodellen en theorieën Concept van geïntegreerde communicatie Inzicht in de geschiktheid van de verschillende communicatiemiddelen en -kanalen voor de afzonderlijke doelgroepen Fasen van het communicatieproces Vier basisstrategieën voor communicatie: informeren, overtuigen, dialogiseren (gesprek om wederzijds te informeren), onderhandelen (gesprek om wederzijds te overtuigen) Persoonlijke en groepsdynamische communicatieprocessen Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels en tweede moderne vreemde taal Presentatievaardigheden 15

16 De junior communicatiemedewerker werkt voorstellen van hemzelf en anderen voor het operationele communicatieplan uit. Hij stelt binnen het plan reële doelen en prioriteiten. Hij legt het plan ter becommentariëring voor aan collega s en/of zijn direct leidinggevende en verwerkt reacties adequaat. 1.4 Werkt een operationeel communicatieplan uit Instructies en procedures opvolgen Plannen en organiseren Samenwerken en overleggen Formuleren en rapporteren Een uitgewerkt communicatieplan. Plan is ter becommentariëring voorgelegd aan collega s en/of direct leidinggevende en de reacties hierop zijn adequaat verwerkt. : Strategische communicatieplanning De verschillende onderdelen van (communicatie)plan incl. begroting Voor uitoefening van het beroep relevante communicatiebegrippen Communicatiemodellen en -theorieën Fasen van het communicatieproces Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels De junior communicatiemedewerker reageert zowel vakinhoudelijk als relationeel adequaat op bijdragen die anderen aan het operationeel communicatieplan leveren. De medewerker neemt, op verzoek van zijn leidinggevende, bestaande operationele communicatieplannen door en actualiseert ze op basis van nieuwe informatie en inzichten. 1.5 Becommentarieert een operationeel communicatieplan Analyseren Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Overtuigen en beïnvloeden Een gefundeerd oordeel over een voorstel en over de aansluiting van dat voorstel op de andere voorstellen is naar voren gebracht. Zorgvuldig geactualiseerde operationele communicatieplannen. Voor uitoefening van het beroep relevante (online) communicatiebegrippen Communicatiemodellen en -theorieën Onderdelen van het communicatie(plannings)proces Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels Overlegvaardigheden Omgangsvormen en etiquette toepassen 16

17 3.2 Kerntaak 2 Zet online en offline communicatieactiviteiten op en voert ze uit Kerntaak 2 Zet online en offline communicatieactiviteiten op en voert ze uit De junior communicatiemedewerker analyseert een communicatievraagstuk van de eigen organisatie of de organisatie waaraan hij een dienst verleent. Naar aanleiding van de mondelinge of schriftelijke informatie (bijvoorbeeld uit het marketingplan) die hij krijgt aangereikt zoekt de medewerker zo nodig extra informatie om een actueel en concreet beeld te krijgen van het communicatievraagstuk. Werkprocessen bij kerntaak Brengt een communicatievraagstuk in kaart Analyseren Onderzoeken Alle gegevens over het communicatievraagstuk zijn beschikbaar en gecontroleerd. De juiste conclusies zijn getrokken. Kennis van en inzicht in: de ontwikkelingen van het vakgebied communicatie, in termen van achterliggende ideeën, beginselen, werkterrein en basisconcepten de fasen van het communicatieproces de communicatiedomeinen en toepassingsgebieden de communicatiemodellen en -theorieën de voor uitoefening van het beroep relevante communicatiebegrippen het concept van geïntegreerde communicatie online (marketing)communicatie tools de diversiteit en karakteristieken van communicatieinstrumenten c.q. -middelen verschillende sociale media en hun functie (waaronder LinkedIn, Facebook) zoekmachine optimalisatie (SEO), waaronder Google Insights for Search en Analytics Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels en tweede moderne vreemde taal 17

18 De junior communicatiemedewerker bedenkt een oplossing voor het communicatievraagstuk en stemt deze af met zijn collega s, leidinggevende en de opdrachtgever. Hij ontwikkelt bijvoorbeeld een voorstel voor het ontwikkelen van een concreet product of een plan om het vraagstuk op te lossen en komt zo nodig met creatieve oplossingen (creatieve conceptontwikkeling) die aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. 2.2 Bedenkt een oplossing Samenwerken en overleggen Onderzoeken Creëren en innoveren Plannen en organiseren Er is een oplossing voor het communicatievraagstuk geformuleerd die goed aansluit op de wensen van de opdrachtgever. Communicatiedomeinen en toepassingsgebieden Communicatiemodellen en theorieën Concept van geïntegreerde communicatie Kennis van het standaard communicatie-instrumentarium Kennis van nieuwe mediakanalen Voor uitoefening van het beroep relevante communicatiebegrippen Creativiteitstechnieken zoals brainstormen Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels en tweede moderne vreemde taal De junior communicatiemedewerker stelt een projectplan op; hij formuleert zijn ideeën/het plan helder en presenteert ze overzichtelijk, hij doet voorstellen voor geschikte materialen en middelen en plant alle noodzakelijke activiteiten. Hij verzamelt de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een begroting en/of budget en stelt deze vervolgens op. Hij gebruikt bij het opstellen van het projectplan het door de organisatie gehanteerde format. Hij presenteert het projectplan ter goedkeuring aan de opdrachtgever en licht het projectplan desgevraagd met argumenten toe. 2.3 Stelt een projectplan op Presenteren Formuleren en rapporteren Plannen en organiseren Bedrijfsmatig handelen Instructies en procedures opvolgen Een zorgvuldig uitgewerkt projectplan met een beschrijving van de wijze waarop het doel bereikt kan worden en de kosten die ermee verbonden zijn. Heldere presentatie van het projectplan aan de opdrachtgever. De verschillende onderdelen van een (communicatie)plan incl. begroting Fasen van het communicatieproces Budgetterings- en kostencalculatiemethoden Relevante wet- en regelgeving en organisatiespecifieke afspraken en (zelfregulerings)protocollen Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands 18

19 Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels Planningsvaardigheden Presentatievaardigheden Rekenvaardigheid De junior communicatiemedewerker presenteert het projectplan aan de betrokkenen, legt helder uit wat er moet gebeuren en zorgt ervoor dat het plan door hemzelf en/of collega s uitgevoerd wordt. In het geval dat de productie uitbesteed wordt aan een derde partij (reclame- en/of communicatieadviesbureau, drukkerij), verzorgt de communicatiemedewerker de traffic. Hij is daarbij alert op het halen van de kwaliteits- en productiviteitsniveaus en op het werken conform de procedures. Ook bewaakt hij het budget. 2.4 Voert een projectplan uit Presenteren Plannen en organiseren Kwaliteit leveren Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten Instructies en procedures opvolgen Overtuigende presentatie van het projectplan aan betrokkenen. Volgens projectplan uitgevoerde werkzaamheden. Heldere communicatie met ingeschakelde partijen (reclame- en/of communicatieadviesbureau, drukkerij) Beschikbare budget is niet overschreden. Kwaliteitsnormen (ISO e.d.) Budgetbewakingmethodieken Verschillende uitvoeringsfases van concept tot realisatie) Fasering in het communicatieproces Mondelinge taalbeheersing Nederlands Mondelinge taalbeheersing Engels Planningsvaardigheden Presentatievaardigheden Rekenvaardigheden Bewaken van budgetten De junior communicatiemedewerker evalueert het project(plan) en het behaalde resultaat conform de voorgeschreven procedures. Hij doet dit door relevante gegevens systematisch te verzamelen en door te beoordelen of de resultaten voldoen aan de verwachtingen (c.q. doelstellingen). Hij koppelt het evaluatierapport terug aan de opdrachtgever. 2.5 Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat Formuleren en rapporteren Analyseren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Een systematische evaluatie van het project(plan). Een zorgvuldig opgesteld evaluatierapport met een beargumenteerd oordeel over het al dan niet bereiken van de doelstellingen. Het evaluatierapport bevat verbetervoorstellen. Het evaluatierapport is op heldere wijze teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Kwaliteitsnormen (ISO e.d.) 19

20 Analyse- en evaluatievaardigheden en -technieken Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels De junior communicatiemedewerker ontwikkelt voor de eigen organisatie of voor derden voorlichtings- en promotiemateriaal, eventueel gebruikmakend van bestaand materiaal. Hij inventariseert en analyseert de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van dit materiaal en stemt zijn product hierop af. Hij formuleert zorgvuldig, zorgt ervoor dat het product goed aansluit op de doelgroep en controleert of de huisstijlelementen correct worden toegepast. Hij werkt conform de richtlijnen van de organisatie en stemt zijn werkzaamheden af met anderen. Ook beheert hij het bestaande voorlichtings- of promotiemateriaal. 2.6 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en/of prmateriaal Samenwerken en overleggen Formuleren en rapporteren Materialen en middelen inzetten Voorlichtings- en promotiemateriaal dat voldoet aan de wensen van opdrachtgever, aansluit op de doelgroep en op tijd beschikbaar is. Het bestaande voorlichtings- en promotiemateriaal is gemakkelijk terug te vinden. Grafische vormgevings- en druktechnieken Basiselementen van de huisstijl Huisstijldragers Omgangsvormen Beroepsethiek (pr-normen) Interviewtechnieken Mondelinge taalbeheersing Nederlands Schriftelijke taalbeheersing, w.o. actief schrijven en creatief schrijven in het Nederlands Schriftelijke taalbeheersing, w.o. actief schrijven en creatief schrijven in het Engels Beheersing van relevante softwareprogramma s Overlegvaardigheden Planningsvaardigheden Redactionele vaardigheden Interviewtechnieken toepassen Omgangsvormen en etiquette toepassen De junior communicatiemedewerker redigeert conceptteksten (drukproeven) van collega s, zowel op papier als met behulp van de redactiefuncties van Word. Hij controleert of de aangeleverde teksten voldoen aan de huisregels/huisstijl, aan de officiële spellingsregels, of de feitelijke inhoud juist is en of de tekst is afgestemd op doel en doelgroep en past de teksten zo nodig aan. Ook koppelt hij zijn bevindingen terug naar de schrijver. 2.7 Redigeert aangeleverde teksten Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Analyseren Kwaliteit leveren 20

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel De gamedeveloper brengt een entertainmentwereld tot leven. Hij integreert animaties, grafische, audiovisuele en functionele componenten van verschillende bronnen

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Marketing, communicatie en evenementen

Marketing, communicatie en evenementen Verantwoordingsinformatie, behorend bij het kwalificatiedossier mbo: Marketing, communicatie en evenementen Kwalificaties Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Penvoerder:

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

Contactcenter supervisor

Contactcenter supervisor Contactcenter supervisor Beroepscompetentieprofiel definitief Versie 1 juni 2008 Copyright OOCC All rights reserved Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Secretariële beroepen Versie 2009-2010 Secretariële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Crebonummer: 22086, 90403, 90413, 90424, 90401, 90411, 90421, 90404, 90414, 90423, 90402, 90412, 90422 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Kunst, Cultuur en Media

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie