Centrale productie van Bio - Synthetic Natural Gas via vergassing - Een oriënterende studie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrale productie van Bio - Synthetic Natural Gas via vergassing - Een oriënterende studie"

Transcriptie

1 Centrale productie van Bio - Synthetic Natural Gas via vergassing - Een oriënterende studie

2 Verantwoording Titel Centrale productie van bio-sng via vergassing Opdrachtgever Senter Novem Projectnummer Documentidentificatie R01K Auteur(s) Ir. A. Hoogendoorn, Ir. B. Bierings, Ing. R. van den Boom Aantal pagina s 83 Autorisatie drs.ing R. Verberne MBA Datum 06 juni 2008 Ingenia Consultants & Engineers Postbus LN Eindhoven Van Thienenlaan 5a 5622 BA Eindhoven Nederland T + 31-(0) F + 31-(0) E I Ingenia 2008 Niets uit dit document mag zonder schriftelijke toestemming van Ingenia of de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken of anderszins. Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ingenia kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken. Ingenia is een wettelijk beschermd handelsmerk van Ingenia (Bureau Benelux des Marques dep.nr ) Rapportnr R01L Datum: Pagina: 2 van 83

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstelling Wereldwijde ontwikkeling van vergassing Realisatie van nieuwe wereldwijde vergassingscapaciteit Vergassingstechnieken Vastbed vergasser (Fixed bed gasification; FBG) Wervelbed vergasser (Fluidized bed gasification; BFB, CFB) Stofwolk vergasser (Entrained flow gasification; EFG) Meertrapsvergassing Vergassing in superkritiek water Ultra high gasification Teerverwijdering en syngasreiniging Gewenste Syngasspecificaties als functie van de toepassing Syngas reinigingsmethoden Wassen (Wet scrubbing) Centrifugeren of Roterende Deeltjes Scheider (RDS) Katalytische teerverwijdering Thermische teerverwijdering Teerverwijdering: OLGA (OLie GAswasser) Chemische absorptie Fysische absorptie: Rectisol Fysische adsorptie: Selexol Rapportnr R01L Datum: Pagina: 3 van 83

4 4 Methanisering (CH 4 synthese) en gasopwerking Gasopwerkingstechnieken (Bio-) SNG referentie projecten Guessing demonstratie houtvergassing met SNG Dakota commerciële SNG productie uit bruinkolen Goteborg Energi Gobigas bio-sng Economie Ontwikkeling van de West-Europese aardgasproductie Ontwikkeling aardgasprijs Investeringen Impact van brandstofkosten op syngasproductiekosten Mogelijke scenario s centrale bio-sng productie in Nederland Conclusies en aanbevelingen voor beleid SNG Welke technieken zijn op dit moment beschikbaar voor centrale productie van SNG door vergassing? In welke fase van ontwikkeling verkeren deze technieken? In welke mate zijn bij de diverse technieken de kwaliteit van het SNG en de efficiëntie van de productie afhankelijk van de input? Routes voor centrale bio-sng productie via vergassing Zijn er specifieke knelpunten bij de productie van SNG, die nu al aandacht behoeven in beleidsvorming? Is onderscheid van SNG in bio-sng en ander-sng beleidsmatig relevant? Aanbevelingen Rapportnr R01L Datum: Pagina: 4 van 83

5 Bijlagen BIJLAGE A Definities BIJLAGE B Groen gas specificaties voor invoeding in het Regionale distributrienet BIJLAGE C Afweging Nuon Magnum CO 2 verwijdering BIJLAGE D Biomassa voorbewerking volgens ECN [36] BIJLAGE E Biomassa Inventarisatie vergassingsprojecten BIJLAGE F Geraadpleegde bronnen Figuren Figuur 2-1 Status vergassing volgens NETL... 9 Figuur 2-2 Regionale verdeling vergassingscapaciteit in 2007 volgens NETL Figuur 2-3 Nieuwe en aangekondigde IGCC projecten [Emerging energy research] Figuur 2-4 Verschillende typen vastbed vergassers (rechts: Sasol Lurgi Mark IV kolenvergasser) Figuur 2-5 Verschillende typen wervelbed vergassers Figuur 2-6 Stofwolk vergassing met gesmolten asafvoer (o.a. Siemens en Shell) Figuur 2-7 Entrained flow RDF vergasser te Lomello Italie (16 meter hoge reactortoren) Figuur 2-8 Processchema bij meertrapsvergassing Figuur 2-9 Shell Choren 3 stapshoutvergassingsinstallatie Figuur 2-10 Processchema bij vergassing in superkritiek water Figuur 3-1 Processtappen bij (Bio)-SNG productie volgens ECN Figuur 3-2 Specificaties verontreinigingen synthesegas volgens ECN [34] Figuur 3-3 Overzicht teerverwijdering en gasreiniging technieken Figuur 3-4 Natte gaswasser gebruikt voor teerverwijdering Figuur 3-5 Voorbeeld RDS filter gebruikt bij testopstelling ECN Figuur 3-6 Processchema Skive met katalytische teerverwijdering Figuur 3-7 OLGA Gaswasser gebruikt voor teerverwijdering (Dahlman en ECN) Figuur 3-8 Schema amine gas reiniging (35 50 C) Figuur 3-9 Schema en tabel met reinigingseigenschappen van het Linde Lurgi Rectisol proces Figuur 3-10 Geïnstalleerde capaciteit Rectisol proces Sasol Lurgi Rapportnr R01L Datum: Pagina: 5 van 83

6 Figuur 3-11 Selexol processchema en mogelijkheden (www.uop.com) Figuur 4-1 Temperatuursinvloed methanisering Figuur 4-2 Syngas methanisering via het Haldor Topsoe TREMP proces Figuur 4-3 Specificaties Groningen Gas en SNG Figuur 4-4 Moleculaire zeef gebruikt voor CO 2 verwijdering Figuur 5-1 Processchema Guessing met gasmotor Figuur 5-2 Processchema Guessing voor productie SNG Figuur 5-3 Foto van de 1 MW th demo SNG bij Guessing Figuur 5-4 Oplopende productie uren bij Guessing [70] Figuur 5-5 Processchema Dakota SNG productie Figuur 5-6 Luchtfoto Dakota Gasification Company SNG Figuur 5-7 Sasol Lurgi Mark 4 vergasser met bruinkool- en syngassamenstelling Figuur 5-8 Voorgesteld processchema voor de geplande Gobigas bio-sng installatie Figuur 6-1 Voorspelling van EU aardgasproductie [62] Figuur 6-2 Ontwikkeling van de Nederlandse aardgasproductie met piekproductie in 1975 [62] Figuur 6-3 Globalisering van de wereldaardgasmarkt medio 2015 [62] Figuur 6-4 Ontwikkeling aardgasprijs volgens UNCTAD based on data from Thomson Datastream.. 48 Figuur 6-5 Ontwikkeling aardgasprijs volgens UNCTAD based on data from Energy Information Administration Figuur 6-6 Ontwikkeling aardgastarieven volgens CBS Figuur 6-7 Indicatieve grafiek ter illustratie van het effect van brandstofkosten op SNG kosten Figuur 6-8 Twee mogelijke routes naar grootschalige bio-sng productie Figuur De gebruikte brandstof en de opgewekte energie in Lahti [12] Figuur Oplopende productie uren Gussing [70] Tabellen Tabel 2-1 Vergassingscapaciteit per brandstof volgens NETL Tabel 2-2 Recente vergassingsprojecten en onderverdeling naar leverancier vergasser volgens NETL 12 Tabel 3-1 Syngas Samenstelling van het ruwe en gereinigde syngas in Guessing (hout-syngas toepassing in gasmotor en test SNG module) Rapportnr R01L Datum: Pagina: 6 van 83

7 Tabel 3-2 Typische syngas specificaties in geval van toepassing voor chemicaliën of transportbrandstoffen [61] Tabel 5-1 Samenstelling van het gereinigde en ongereinigde syngas te Guessing (12 MJ/m3) Tabel 6-1 Investeringen van enkele bestaande en geplande vergassings- en SNG projecten Tabel 7-1 Projecten Europa (exclusief Nederland) Tabel 7-2 Projecten buiten Europa Rapportnr R01L Datum: Pagina: 7 van 83

8 1 Inleiding en doelstelling In opdracht van Senter Novem heeft Ingenia een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken wat betreft de centrale productie van (bio) - Synthetic Natural Gas (SNG) via vergassing. SNG kan mogelijk een bijdrage leveren aan de wens om in 2020 circa 4 miljard m 3 (circa 10% van het Nederlandse aardgasverbruik) te vervangen door groen gas. Momenteel wordt er uit gegaan van de mogelijkheid dat ongeveer 2,5 miljard m 3 van deze doelstelling zal worden gerealiseerd via vergassingroutes en het overige deel via vergisting. Het visiedocument vol gas vooruit! De rol van groen gas in de Nederlandse energiehuishouding van het platform nieuw gas is daarbij een van de uitgangspunten geweest. SNG (Synthetic Natural Gas) wordt geproduceerd door biomassa via vergassing om te zetten in een methaanrijk productgas. De processtappen worden schematisch als volgt weergegeven: Het doel van dit onderzoek is om een antwoord te geven op de volgende, voornamelijk technische vragen: Welke technieken zijn op dit moment beschikbaar voor centralee productie van SNG door vergassing? In welke fase van ontwikkeling verkeren deze technieken? In welke mate zijn bij de diverse technieken de kwaliteit van het SNG en de efficiëntie van de productie afhankelijk van de input? Zijn er specifieke knelpunten bij de productie van SNG, die nu al aandacht behoeven in beleidsvorming? Is onderscheid van SNG in bio-sng en ander-sng beleidsmatig relevant? Rapportnr R01L Datum: Pagina: 8 van 83

9 2 Wereldwijde ontwikkeling van vergassing NETL heeft een database waarin de huidige vergassingsprojecten in de wereld zijn geïnventariseerd. In 2007 is daar een statusrapport over geschreven: Gasification World Database2007, Current Industry Status [3]. De totale wereldcapaciteit aan synthetisch gas in 2007 in de database van NETL is MW th, ongeveer MW e. Dit wordt geproduceerd op 144 productielocaties met 427 vergassingsinstallaties. Figuur 2-1 Status vergassing volgens NETL Vergassing is een technologie die de afgelopen jaren flink is gegroeid en waar verschillende toepassing zich aan het ontwikkelen zijn. De productie van SNG is er daar een van en zal zich dus moeten bewijzen t.o.v. IGCC (productie van elektriciteit), productie van chemicaliën en transportbrandstoffen. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 9 van 83

10 Tabel 2-1 laat zien dat biomassa als brandstof nog weinig toegepast wordt bij vergassing en dat steenkolen verreweg de meest gebruikte brandstof zijn.. Tabel 2-1 Vergassingscapaciteit per brandstof volgens NETL De database van NETL laat zien dat vergassing plaatsvindt over de gehele wereld. In Afrika staan voornamelijk Sasol productielocaties die van kolen schone brandstoffen (clean fuels) maken. In Azië heeft China de meeste productielocaties, namelijk 44. Tot aan 2007 leverde geen enkele daarvan elektriciteit. Synthesis Energy Systems zou van plan zijn een SNG productielocatie in China te gaan bouwen. Japan heeft 5 productielocaties, waarvan er 2 elektriciteit leveren. Europa heeft de meeste diversiteit in de gebruikte technologieën, grondstoffen en producten. NETL heeft 50 Europese productielocaties in zijn database. Duitsland heeft daarbij de meeste productielocaties (21 locaties) waarvan er 6 elektriciteit produceren. In Europa zijn relatief veel vergassingsinstallaties op biomassa in onder andere Duitsland, Finland en Zweden. Tsjechië Rapportnr R01L Datum: Pagina: 10 van 83

11 (Vresova) zou mogelijk SNG gaan produceren. Global Energy in Engeland overweegt een SNG productielocatie. Figuur 2-2 Regionale verdeling vergassingscapaciteit in 2007 volgens NETL Noord-Amerika heeft 20 productielocaties, waarvan er 4 elektriciteit produceren en 1 locatie Synthetic Natural Gas (SNG). De Dakota Gasification Great Plains productielocatie wordt beschreven als de enige ter wereld die kwaliteitsgas levert. De meeste productielocaties die na 2010 zijn gepland in Noord-Amerika maken synthetisch gas of diesel/transportbrandstoffen, maar er zijn ook meerdere productielocaties die overwegen om SNG te gaan maken uit kolen, zoals bijvoorbeeld Peabody Energy in Illinois, Kentucky en/of Wyoming, Global Energy bij de Wabash location en South Heart in North Dakota. Daarnaast is er het APS Advanced Hydrogasification Project, waar industriële partners samen met NETL het productieproces van SNG uit kolen verder ontwikkelen. 2.1 Realisatie van nieuwe wereldwijde vergassingscapaciteit Met name vindt er veel nieuwe capaciteitsuitbreding plaats in China en met toenemend aandeel van Shell steenkolenvergassers (ten koste van Sasol Lurgi en GE vergassingstechnologie). Rapportnr R01L Datum: Pagina: 11 van 83

12 Tabel 2-2 Recente vergassingsprojecten en onderverdeling naar leverancier vergasser volgens NETL Rapportnr R01L Datum: Pagina: 12 van 83

13 Tegelijkertijd kan worden gesteld dat IGCCC een bewezen technologie is geworden met diverse nieuwe projecten in de ontwikkelings- en realisatiefase. Tevens worden er ook, vanwege sterk stijgende investeringskosten met soms 10-20%/jaar prijsinflatie, IGCC projecten afgeblazen. Figuur 2-3 Nieuwe en aangekondigde IGCC projecten [Emerging energy research] Rapportnr R01L Datum: Pagina: 13 van 83

14 2.2 Vergassingstechnieken In deze paragraaf wordt kort beschreven wat verschillende vergassingstechnieken zijn. Voor elk type vergasser gelden verschillende voor- en nadelen qua bijvoorbeeld brandstofflexibiliteit, syngassamenstelling en ontwikkelingsstatus. Voor een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar eerdere rapporten over vergassing [11], [25]. Steenkool-, petcokes- en bruinkolenvergassing vindt veelal plaats in poedervorm en op hoge temperatuur (>1200 C; behalve de Sasol Lurgi Mark IV vergassers) terwijl biomassavergassers vaak opereren beneden de 1000 C en zodoende veelal ook meer teer in het syngas bevatten. Lagere temperatuur vergassers leveren veelal een hoger gehalte aan teren op maar ook een hoger gehalte aan methaan in het syngas bij uittrede van de vergasser. Tevens heeft ook de druk in de vergasser invloed: een hogere vergassingsdruk levert een (wat) hoger gehalte aan methaan bij uittrede Vastbed vergasser (Fixed bed gasification; FBG) Bij dit type vergassing wordt verschil gemaakt tussen een drietal type vergassers: Tegenstroom Meestroom Kruisstroom Brandstof wordt aan de bovenkant van de vergasser gevoed en de geproduceerde gassen verlaten de vergasser afhankelijk van het type aan de boven-, onder- of zijkant. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 14 van 83

15 Figuur 2-4 Verschillende typen vastbed vergassers (rechts: Sasol Lurgi Mark IV kolenvergasser) Globale eigenschappen: Bedrijfstemperatuur C Brandstofgrootte mm Hoeveelheid teer < 3 g/nm 3 Veelal droge asafvoer Een belangrijk kenmerk van biomassa vastbed vergassers is dat deze alleen geschikt zijn voor kleine capaciteiten van installaties. Vastbed vergassing van hout wordt bijvoorbeeld gedemonstreerd in: Harboore, Denemarken (FBG) Wiener Neustadt, Oostenrijk (FBG) Wervelbed vergasser (Fluidized bed gasification; BFB, CFB) Het in dit type vergasser toegepaste gas wordt door een bed geleid, bestaande uit fijne inerte materialen, waardoor een bed ontstaat wat zich als een vloeistof gedraagt. In deze toestand kan een zeer goede warmte overdracht plaatsvinden. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 15 van 83

16 Figuur 2-5 Verschillende typen wervelbed vergassers Globale eigenschappen: Bedrijfstemperatuur C Brandstofgrootte 0-20 mm Hoeveelheid teer < 5 g/nm 3 Wervelbed vergassing wordt zowel toegepast in kleinschaligere houtvergassers als in grootschalige kolenvergassers. Voorbeeldprojecten zijn: Värnamö, Zweden (CFB onder hoge druk) ARBRE, North Yorkshire, Engeland (CFB van hout onder lage druk) Skive, Denemarken (BFB) Amergas, Geertruidenberg, Nederland (CFB meevergassen van hout atmosferische druk) Stofwolk vergasser (Entrained flow gasification; EFG) De brandstof wordt in kleine deeltjes (vaak onder druk) met bijvoorbeeld puur zuurstof geïnjecteerd in de vergasser. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 16 van 83

17 Figuur 2-6 Stofwolk vergassing met gesmolten asafvoer (o.a. Siemens en Shell) Globale eigenschappen: Bedrijfstemperatuur C Druk bar Brandstofgrootte zeer fijne deeltjes (<100 µm) Verblijftijd in de vergasser enkele seconden Asafvoer gesmolten Door de hogere druk en temperatuur tijdens het proces kan EFG grootschalig worden toegepast o.a.: Puertollano, Spanje (EFG, vergassing van kolen) Buggenum, Nederland (EFG, vergassing van kolen en biomassa tot 30%) EFG vormt momenteel de meest gekozen technologie voor steenkolenvergassing (meestal Shell vergasser technologie). Rapportnr R01L Datum: Pagina: 17 van 83

18 Een bijzondere toepassing van Entrained flow vergassing vindt plaats bij Riso Ticino te Lommello (Italië) alwaar RDF fluff (<40 mm) in een 16 MWth zuurstof- en stoomgeblazen toren op 1400 C wordt vergast, vergaand wordt gereinigd en wordt toegepast in een gasmotor. Deze technologie wordt in Nederland op de markt gebracht door de firma Darwin. Figuur 2-7 Entrained flow RDF vergasser te Lomello Italie (16 meter hoge reactortoren) Meertrapsvergassing Hierbij worden de verschillende stappen in het vergassingsproces apart uitgevoerd zodat elk proces geoptimaliseerd kan worden. Bij dit type vergassing wordt vrijwel teervrij gas geproduceerd met een Rapportnr R01L Datum: Pagina: 18 van 83

19 hoge verbrandingswaarde. Restmateriaal wat bij de vergassing ontstaat, wordt als brandstof voor de verbranding gebruikt en de hierbij ontstane warmte dient om het vergassingsproces te laten verlopen. Figuur 2-8 Processchema bij meertrapsvergassing Voorbeeldproject waarbij in meerdere trappen de vergassing plaatsvindt: DTU Viking gasifier, Lyngby Guessing Oostenrijk MILENA, Nederland (hoog omzettingsrendement, maar nog wel veel teerproductie) Een, vanuit oogpunt van teervorming, interessant biomassavergassingsconcept dat momenteel draait sinds 2004 als onderdeel van de Choren Fischer Tropsch installatie is de met steun van Shell ontwikkelde 45 MW th 3 trapsvergasser (zie onderstaande figuur). 1. Pyrolyse van het droge hout in een geroerde trommel op 500 C en 4 bar waarbij scheiding teerhoudend pyrolysegas (bijv. 75%) en teerloze char (bijv. 25%) plaatsvindt 2. Hoge temperatuurvergassing met laag CH 4 -gehalte op 1400 C, 3 bar met gesmolten asafvoer 3. Injectie van de char met zuurstof waarbij endotherme vergassing plaatsvindt met zodoende afkoeling tot 800 C. De Choren installatie heeft een input van ton/jr aan droge houtchips, produceert ongeveer 18 miljoen liter vloeibare transportbrandstoffen en kost ongeveer 100 M aan investering. De gehele Choren bio-fischer Tropsch installatie moet dit jaar daadwerkelijk gaan draaien. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 19 van 83

20 Figuur 2-9 Shell Choren 3 staps houtvergassingsinstallatie Vergassing in superkritiek water Bij deze vorm van vergassing is het mogelijk om zeer natte biomassa stromen in te zetten als grondstof. De temperatuur en druk van de voeding worden zo verhoogd dat het aanwezige water in superkritieke toestand komt, wat zoveel betekend dat er geen fysiek onderscheidt valt te maken tussen de gas- en vloeistoffase. Hiervoor dient de druk verhoogd te worden tot boven de 221 bar en de temperatuur verhoogd te worden tot boven de 374 C. Eigenschappen: Geschikt voor natte voedingen (70-90 m % water) Product gas komt beschikbaar op hoge druk ( bar) Gas is relatief schoon (door hoge oplosbaarheid van stoffen door hoge druk vindt gelijktijdig reiniging plaats van het gas). Opwerking van het water, voor zover nodig, kan plaatsvinden met conventionele technieken. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 20 van 83

21 Gassen worden niet verdund met stikstof. Figuur 2-10 Processchema bij vergassing in superkritiek water Voorbeeldprojecten zijn alleen te vinden in de ontwikkelingsfase: Pilot bij de Technische Universiteit Twente Ultra high gasification Bij toepassing van deze techniek vindt de vergassing plaats bij zeer hoge temperaturen ( C), waardoor een gasstroom ontstaat waarin zeer weinig as, koolstof en teer aanwezig is. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 21 van 83

22 3 Teerverwijdering en syngasreiniging SNG (Synthetic Natural Gas) wordt geproduceerd door biomassa via vergassing om te zetten in een methaanrijk productgas. De processtappen worden schematisch als volgt weergegeven: Figuur 3-1 Processtappen bij (Bio)-SNG productie volgens ECN Rapportnr R01L Datum: Pagina: 22 van 83

23 Het ruwe SNG moet dan nog worden opgewerkt naar Groen Gas door CO 2 en water te verwijderen. Na opwerking dient SNG te voldoen aan dezelfde specificaties als het Groningen aardgas (zie bijlage B). 3.1 Gewenste Syngasspecificaties als functie van de toepassing De belangrijkste ongewenste verontreinigingen in syngas zijn: Stof Teer NH3 H 2 S, COS Kwik HCl Natrium + Kalium Mede afhankelijk van de toepassing dient het syngas gereinigd te worden. Hierbij geldt dat de syngasreiniging voor chemicaliën- en SNG-productielijnen zeer streng is terwijl de benodigde syngaseisen voor meestook in steenkolencentrales zeer beperkt kan zijn. De benodigde syngasreiniging voor toepassing in motoren en gasturbines bevindt zich hier tussen in. De figuren 3-1 tot 3-3 laten de specificaties zien welke gesteld worden aan het synthesegas voor wat betreft verontreinigingen. Deze kunnen een negatieve invloed hebben op de benodigde katalysator voor de methanisering. Zwavelverbindingen (H 2 S/ COS) en halogenen (HCl/HF) zorgen voor afname van de katalysator activiteit. Reiniging voor de methanisering dient zeer grondig te gebeuren, dit wil zeggen een efficiency van meer dan 99-99,9%. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 23 van 83

24 Tabel 3-1 Syngas Samenstelling van het ruwe en gereinigde syngas in Guessing (hout-syngas toepassing in gasmotor en test SNG module) Tabel 3-2 Typische syngas specificaties in geval van toepassing voor chemicaliën of transportbrandstoffen [61] Figuur 3-2 Specificaties verontreinigingenn synthesegas volgens ECN [34] Rapportnr R01L Datum: Pagina: 24 van 83

25 3.2 Syngas reinigingsmethoden De National Renewable Energy Laboratory (NREL) heeft een overzicht gemaakt [9] van mogelijke teerverwijdering- en gasreinigingstechnieken. Figuur 3-3 Overzicht teerverwijdering en gasreiniging technieken Bij vergassing van biomassa ontstaat teer (hoeveelheid is afhankelijk van gebruikt proces en brandstof). Steenkool-, petcokes- en bruinkolenvergassing vindt veelal plaats in poedervorm en op hoge temperatuur (>1200 C; behalve de Sasol Lurgi Mark 4 vergassers) terwijl biomassavergassers vaak opereren beneden de 1000 C en zodoende veelal ook meer teer in het syngas bevatten. Om er voor te zorgen dat dit geen problemen oplevert bij de verdere verwerking van het gas is het van belang om de teer te verwijderen. Teerverwijdering kan via een fysisch proces waarbij de aanwezige Rapportnr R01L Datum: Pagina: 25 van 83

26 teer wordt verwijderd (wassen of centrifugeren) of een thermisch/katalytisch proces verlopen waarbij de teer wordt afgebroken. Voordat de methanisering kan plaatsvinden dient het gas ontdaan te worden van verontreinigingen zoals zwavel, chloor en organische verontreinigingen. Hiervoor kunnen een aantal technieken worden toegepast Wassen (Wet scrubbing) Hierbij wordt het gas door een kolom geleid waarin zich watersproeiers bevinden, het aanwezige teer in het gas condenseert en in het water terecht komt. Hierin zit direct het probleem van een scrubber, het gebruikte water dient gereinigd te worden in een waterzuivering omdat het anders niet geloosd mag worden. Figuur 3-4 Natte gaswasser gebruikt voor teerverwijdering Rapportnr R01L Datum: Pagina: 26 van 83

27 3.2.2 Centrifugeren of Roterende Deeltjes Scheider (RDS) Een roterend filter (RDS) bestaat uit een draaiend lichaam met kleine kanaaltjes waar het ruwe gas doorheen wordt geleid. Door de centrifugale kracht worden de deeltjes (stof en/of teer) in het ruwe gas naar de wand geleid. Onder invloed van de zwaartekracht of met reiniging door middel van perslucht dan wel water kunnen de deeltjes hier weer worden verwijderd. Figuur 3-5 Voorbeeld RDS filter gebruikt bij testopstelling ECN Katalytische teerverwijdering Een katalysator is een stof die een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden. In de praktijk blijkt echter dat een katalysator toch langzaam wordt verbruikt. Een katalysator kan tijdens het vergassingsproces (in bed) worden gebruikt om de vorming van teren tegen te gaan. Daarnaast kan een katalysator ook na de vergassing als gasreiniging worden toegepast om de teren zoveel mogelijk af te breken (kraken). Voor teerreductie en het kraken van teer zijn dolomiet en nikkel de meest toegepaste katalysatoren. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 27 van 83

28 In Skive worden houtpellets vergast in een BFB vergasser. De teren in het syngas worden vervolgens katalytisch (met een Ni-catalyst op 900 C ontwikkeld door VTT; erg gevoelig voor zwavel) zodanig omgezet dat het restmateriaal met het syngas mee kan worden verbrand in de gasmotor. Figuur 3-6 Processchema Skive met katalytische teerverwijdering Thermische teerverwijdering Thermisch is teer te kraken door de toevoeging van zuurstof en de toepassing van temperaturen van o C en hoger. Veelal is er bij vergassers sprake van ongeveer 7% energieverlies via achterblijvende cokes. Mogelijkerwijs zou deze toch al aanwezige cokes kunnen worden gebruikt in zuurstof geblazen branders om de temperatuur van het syngas te verhogen naar 1200 o C. De thermische teerverwijdering heeft zich kennelijk bewezen in de chemische industrie Teerverwijdering: OLGA (OLie GAswasser) In dit door ECN en Dahlman ontwikkelde proces wordt teer verwijderd door absorptie in een organische olie (bijv. biodiesel welke daarna kan worden meevergast). Rapportnr R01L Datum: Pagina: 28 van 83

29 Figuur 3-7 OLGA Gaswasser gebruikt voor teerverwijdering (Dahlman en ECN) Eigenschappen: Geen condensatie van teer in het systeem; doordat het teer dauwpunt in het gas boven de temperatuur van de toepassing ligt. Geen vervuiling van het systeem Geen vervuiling van het proceswater; doordat teer verwijderd wordt voor water condensatie. Geen teer als afvalstroom; doordat verwijderde teer als recycle stroom wordt gevoed aan de vergasser Chemische absorptie Door toevoeging van een adsorbens treedt een chemische reactie op waardoor de vervuiling wordt verwijderd. Als absorbens wordt vaak gebruik gemaakt van een amine, zoals: monoethanolamine (MEA) diethanolamine (DEA) methyldiethanolamine (MDEA) diisopropylamine (DIPA) MDEA wordt onder andere toegepast bij een aantal IGCC installaties. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 29 van 83

30 Figuur 3-8 Schema amine gas reiniging (35 50 C) Fysische absorptie: Rectisol Het Sasol Lurgi Rectisol proces is marktleider en maakt gebruik van een absorbens op hele lage temperaturen. Voor de zuivering van producten van een vergassingsproces (H 2 S, CO 2 ) wordt vaak methanol gebruikt (Rectisol van Sasol Lurgi), zie voor een processchema figuur Methanol wordt afgekoeld tot een temperatuur van -40 C (syngastemperatuur ca. +35 C) waarna de zure componenten aanwezig in het gas worden geabsorbeerd. Het verzadigde methanol wordt geregenereerd door drukverlaging of stoomstrippen zodat de verontreinigingen eventueel verder verwerkt kunnen worden. Het Rectisol proces wordt veelvuldig toegepast bij grote vergassingsinstallaties, zie hiervoor Figuur Voordeel van het proces is dat de gebruikte hulpstof (methanol) in verhouding tot de hulpstof van een ander proces (Selexol van UOP) goedkoop is, maar hier staat tegenover dat het proces gecompliceerder is vanwege de benodigde lage temperaturen. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 30 van 83

31 Figuur 3-9 Schema en tabel met reinigingseigenschappen van het Linde Lurgi Rectisol proces Rapportnr R01L Datum: Pagina: 31 van 83

32 Figuur 3-10 Geïnstalleerde capaciteit Rectisol proces Sasol Lurgi 3.3 Fysische adsorptie: Selexol Bij het door UOP gelicenseerde Selexol proces worden onder een hoge druk ( bar) zure syngas componenten (CO2, H2S, NH3 en COS; gezamenlijk vaak 5-60%) geadsorbeerd in dimethylether en polyethyleenglycol. In sommige gevallen is er sprake van een gescheiden H 2 S- en CO 2 -verwijdering. Selexol wordt onder andere toegepast bij IGCC toepassingen met reiniging tot op ppm-niveau s terwijl er momenteel wereldwijd ca. 56 Selexol installaties draaien. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 32 van 83

33 Figuur 3-11 Selexol processchema en mogelijkheden (www.uop.com) Rapportnr R01L Datum: Pagina: 33 van 83

34 4 Methanisering (CH 4 synthese) en gasopwerking Syngas methaniseringsinstallaties vormen een bewezen technologie en worden commercieel verkocht door Haldor Topsoe en Lurgi. Bij vergassing van biomassa wordt een synthesegas geproduceerd, wat bestaat uit een mengsel van koolstof monoxide, koolstofdioxide, stoom, waterstof en afhankelijk van het type vergassing en de gebruikte grondstof kan ook al een hoeveelheid methaan ontstaan. Deze stoffen bevinden zich in een evenwicht volgens onderstaande reactie (water-gas-shift reactie): H CO H O + CO Veelal vindt bij SNG processen een stoom-reforming reactie plaats (stoom-injectie conform het bovengenoemde evenwicht) om de H2/CO-verhouding in het syngas richting de 3 te krijgen. Voor biomassastromen is deze stap minder vergaand dan voor bruin- en steenkool. Methanisering is een stap om een zo hoog mogelijk omzetting te krijgen van synthesegas naar SNG (vnl. methaan) met vergelijkbare specificaties als voor aardgas, zodat het geproduceerde SNG in het aardgasnet gevoed kan worden. Dit wordt bereikt volgens onderstaande exotherme reacties met behulp van een katalysator: CO + 3 H 2 CH 4 + H 2O CO2 + 4 H 2 CH 4 + 2H 2O Omzetting van synthesegas naar SNG is nauw verwant aan Fischer-Tropsch proces en aan het reforming proces van aardgas, alleen wordt hierbij gestreefd naar een hoog waterstofgehalte Vorming van methaan (CH 4 ) zal beter verlopen bij een lagere temperatuur, zie hiervoor Figuur 4-1. Rapportnr R01L Datum: Pagina: 34 van 83

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen,

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen, BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU HTCW vergassingsinstallatie Rijssen Waste Consortium Rijssen, Juni 2011 0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN DOELSTELLING... 6 2.1 Waarom HTCW...

Nadere informatie

HAALBAARHEID ROOKGASREINIGINGSINTEGRATIE VAN EEN WERVELBEDINSTALLATIE MET EEN AVI

HAALBAARHEID ROOKGASREINIGINGSINTEGRATIE VAN EEN WERVELBEDINSTALLATIE MET EEN AVI December 2004 ECN-C--04-115 HAALBAARHEID ROOKGASREINIGINGSINTEGRATIE VAN EEN WERVELBEDINSTALLATIE MET EEN AVI Energetisch efficiëntere en kosteneffectievere verwerking van "natte" biomassa / afvalstromen

Nadere informatie

Inventarisatie beschikbaarheid en kwaliteit CO 2 -stromen voor de glastuinbouw

Inventarisatie beschikbaarheid en kwaliteit CO 2 -stromen voor de glastuinbouw 50863595-TOS/ECC 09-5246 Inventarisatie beschikbaarheid en kwaliteit CO 2 -stromen voor de glastuinbouw Arnhem, 12 maart 2009 Auteur J.J. de Wolff KEMA Technical & Operational Services In opdracht van

Nadere informatie

Gasrondjes. Masterclass 8 juni 2011

Gasrondjes. Masterclass 8 juni 2011 Gasrondjes Masterclass 8 juni 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel Datum: 8 juni 2011 Document: Gasrondjes Bijeenkomst: Masterclass Tijd: 10.00 16.00

Nadere informatie

SenterNovem. Postbus 8242 3503 RE UTRECHT. Haalbaarheidsstudie Groen Gas Rilland EINDRAPPORT OPENBAAR DEEL. 10 maart 2009

SenterNovem. Postbus 8242 3503 RE UTRECHT. Haalbaarheidsstudie Groen Gas Rilland EINDRAPPORT OPENBAAR DEEL. 10 maart 2009 SenterNovem Postbus 8242 3503 RE UTRECHT Haalbaarheidsstudie Groen Gas Rilland 10 maart 2009 EINDRAPPORT OPENBAAR DEEL Kreekzoom 5 4561 GX HULST (NL) +31 (0)114 31 15 48 +31 (0)114 31 60 11 info@colsen.nl

Nadere informatie

GROEN GAS OP HET AARDGASNET

GROEN GAS OP HET AARDGASNET NAAR EEN energieneutrale ZUIVELKETEN aardgasnet GROEN GAS OP HET AARDGASNET colofon Opdrachtgever: Courage, InnovatieNetwerk Auteur: Ir. Bouke Bruinsma, KWA bedrijfsadviseurs BV Projectleider: Carel de

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties 1 Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS ^ * Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS * Heldergroen gas Een visie op de duurzaamheid van groen gas Inhoud Waarom deze visie? 5 Samenvatting 6 1. Wat is groen gas? 9 1.1 Groen

Nadere informatie

Recycling and Utilities North (RUN)

Recycling and Utilities North (RUN) Startnotitie milieueffectrapportage Recycling and Utilities North (RUN) H MER/yn/OAG Herengracht 38a, 2511 EJ Den Haag tel. (070) 365 45 05, fax (070) 364 15 95 e-mail : mailbox@oag nl http://www.oag nl

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Biomethaanpotentieel voor Vlaanderen versie 1.0

Biomethaanpotentieel voor Vlaanderen versie 1.0 Biomethaanpotentieel voor Vlaanderen versie 1.0 Januari 2014 Werkgroep Biomethaan, coördinatie Biogas-E Auteurs: Véronique De Geest, Biogas-E (coördinator werkgroep) Lies Bamelis, DLV Inno Vision Jonathan

Nadere informatie

Inventarisatieonderzoek: Maïsstro voor productie bio-energie

Inventarisatieonderzoek: Maïsstro voor productie bio-energie Biomaïssa Inventarisatieonderzoek: Maïsstro voor productie bio-energie Ing. J. Groten Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV Juli 2003 PPO 510065 / NOVEM 2020-01-12-24-003 2003 Wageningen,

Nadere informatie

BIOBRANDSTOFFEN. Chemische Feitelijkheden. Auto s en vrachtwagens kunnen niet alleen op benzine, Beter af met groene brandstof

BIOBRANDSTOFFEN. Chemische Feitelijkheden. Auto s en vrachtwagens kunnen niet alleen op benzine, Beter af met groene brandstof Chemische Feitelijkheden editie 48 nr 221 december 2005 DE CONTEXT Het begint bij de pomp DE BASIS Van koolzaad tot diesel DE DIEPTE Brandstoffen straks nog groener AUTEUR: NORBERT CUIPER BIOBRANDSTOFFEN

Nadere informatie

Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2014 voor marktconsultatie

Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2014 voor marktconsultatie Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2014 voor marktconsultatie Sander Lensink (ECN) (ed) Mei 2013 ECN-E--13-024 Verantwoording Dit rapport is geschreven door ECN in samenwerking met DNV KEMA en TNO en in

Nadere informatie

Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2014 voor marktconsultatie

Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2014 voor marktconsultatie Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2014 voor marktconsultatie Sander Lensink (ECN) (ed) Mei 2013 ECN-E--13-024 Verantwoording Dit rapport is geschreven door ECN in samenwerking met DNV KEMA en TNO en in

Nadere informatie

AFVANG EN OPSLAG VAN CO 2 :

AFVANG EN OPSLAG VAN CO 2 : AFVANG EN OPSLAG VAN CO 2 : VERMINDERING VAN DE CO 2 UITSTOOT VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN OM KLIMAATVERANDERINGEN TEGEN TE GAAN E.H. Lysen, D. Jansen, S. van Egmond 1. CO 2 emissies en klimaatveranderingen

Nadere informatie

Themarapport Monitoring 2009. Voetafdruk Biobrandstoffen

Themarapport Monitoring 2009. Voetafdruk Biobrandstoffen Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond Themarapport Monitoring 2009 Voetafdruk Biobrandstoffen

Nadere informatie

Conceptadvies basisbedragen 2011 voor elektriciteit en groen gas in het kader van de SDE-regeling

Conceptadvies basisbedragen 2011 voor elektriciteit en groen gas in het kader van de SDE-regeling Conceptadvies basisbedragen 2011 voor elektriciteit en groen gas in het kader van de SDE-regeling S.M. Lensink (ECN) J.A. Wassenaar (KEMA) M. Mozaffarian (ECN) A.E. Pfeiffer (KEMA) S.L. Luxembourg (ECN)

Nadere informatie

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF Achtergrondstudie bij het advies Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen van de VROM-raad en de Algemene Energieraad door: Wim

Nadere informatie

Bi0-energiecentrale Zeeland

Bi0-energiecentrale Zeeland Bi0-energiecentrale Zeeland Bio-energiecentrale Zeeland is een belangrijke en niet te missen stap op weg naar een duurzame, CO 2 -vrije en betrouwbare elektriciteitsproductie in een circulaire economie

Nadere informatie

Groengas in verkeer en vervoer

Groengas in verkeer en vervoer Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Rotterdam, 26 oktober 2012 Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Koen Vervoort Rutger Beekman Marten

Nadere informatie

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief TNO / CE Delft Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief Herziene versie 2012 Ruud Verbeek (TNO), Bettina Kampman (CE Delft) Opmerking bij deze uitgave Deze 2012 versie kent

Nadere informatie

Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht

Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht EEN DUURZAME ENE RGIEVOORZIENING VOO R IEDEREEN Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht Door: Jos Warmerdam, Anouk Florentinus

Nadere informatie

VERGASSER-WKK VOOR DE GLASTUINBOUW KENNISONTWIKKELING EN OVERDRACHT

VERGASSER-WKK VOOR DE GLASTUINBOUW KENNISONTWIKKELING EN OVERDRACHT VERGASSER-WKK VOOR DE GLASTUINBOUW KENNISONTWIKKELING EN OVERDRACHT Datum: 10 januari 2013 Opdrachtgever: Productschap Tuinbouw en het Ministerie van EZ, voorheen EL&I Om papier te sparen is de opmaak

Nadere informatie

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030 Topsector Energie Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 Projectnaam: Systeemintegratie en de rol van Energieopslag DNV GL -

Nadere informatie

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Een publicatie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Nadere informatie

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Inschatting werkgelegenheidseffecten in 2020 Rapport Delft, juni 2013 Opgesteld door: M. (Marit) van Lieshout G.E.A. (Geert) Warringa G.C. (Geert) Bergsma

Nadere informatie

Het Energie Agri Cluster voor het Transitie Alternatief (EAC)

Het Energie Agri Cluster voor het Transitie Alternatief (EAC) CE Oplossingen voor r milieu, economie e en technologie e Oude Delft 180 2611 2611 HH HH Delft Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: e-mail: 015 ce@ce.nl 2 150 151 website:

Nadere informatie