Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding"

Transcriptie

1 Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS Montage- en gebruikshandleiding

2 ODS - Origa Drive System Garantie Wijzigingen in deze gebruikshandleiding en aanpassingen van technische details in de informatie en afbeeldingen in deze gebruikshandleiding zijn voorbehouden. Parker Hannifin GmbH geeft geen garanties voor de kwaliteit, levensduur en geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Deze dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Publieke uitspraken, aanbevelingen of reclame mogen niet als kwaliteitsgarantie worden beschouwd. Voorwaarde voor het recht op garantie voor de exploitant is, dat hij gebreken onmiddellijk meldt en in zijn reclamatie exact beschrijft. Parker Hannifin GmbH kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het product of door het product veroorzaakte gevolgschade, als die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het product. Voor zover Parker Hannifin GmbH verantwoordelijk is voor een gebrek, heeft de fabrikant het recht om naar eigen goeddunken reparaties uit te voeren of het product te vervangen. Alle producten van de ODS zijn in het kader van ISO 9000 voorzien van een typeplaatje dat aan een ODSunit gebonden is. Het typeplaatje mag in geen enkel geval verwijderd of vernield worden. Ongeacht de rechtsgrond kan Parker Hannifin GmbH alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet, grove nalatigheid, doodslag, opzettelijke verwondingen of gezondheidsschade, gebreken die kwaadwillig verzwegen zijn of waarvan de afwezigheid uitdrukkelijk schriftelijk is gegarandeerd, en voor zover het volgens de Produkthaftungsgesetz (Duitse wet op productaansprakelijkheid) verantwoordelijk is voor letselschade en materiële schade bij privégebruik van voorwerpen. Bij opzettelijke inbreuk tegen essentiële contractuele verplichtingen kan Parker Hannifin GmbH ook aansprakelijk worden gesteld voor beperkte nalatigheid, maar dan alleen voor contractspecifieke en te voorziene schade. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten. De garantie vervalt bij niet-naleving van deze gebruikshandleiding, de toepasselijke wettelijke bepalingen en andere instructies van de fabrikant. Wij kunnen zeker niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen die door wijzigingen van de klant of andere personen zijn veroorzaakt. In dergelijke gevallen worden de normale reparatiekosten in rekening gebracht. Die worden ook in rekening gebracht voor de controle van het apparaat, ook al wordt er geen defect vastgesteld. Deze bepaling geldt eveneens tijdens de garantieperiode. Het is niet mogelijk om aanspraak te maken op de leverbaarheid van eerdere versies of de mogelijkheid tot upgraden van geleverde apparaten tot de actuele stand van de serie. Auteursrecht Het auteursrecht van deze handleiding berust bij Parker Hannifin GmbH. Copyright Deze handleiding mag geheel noch gedeeltelijk verveelvoudigd, verspreid, voor concurrentie gebruikt of voor anderen toegankelijk gemaakt worden. Inbreuken kunnen leiden tot strafrechtelijke gevolgen. Productcontrole Ons doel zijn veilige producten volgens de stand der techniek. Daarom blijven wij onze producten ook na de levering voortdurend controleren. Breng ons onmiddellijk op de hoogte als zich herhaalde storingen of problemen met de ODS voordoen. Taal van de gebruikshandleiding Voor internationale klanten is deze montage- en gebruikshandleiding in verschillende talen vertaald. De Duitse versie is de originele handleiding. Andere talen zijn een vertaling van de originele handleiding. 2

3 NL Hoofdstuk Inhoudsopgave Pagina 1 Woord vooraf bij de gebruikshandleiding 4 2 Veiligheid 4 3 Productinformatie Toepasselijkheid Het typeplaatje 5 4 Toepassing, beoogd gebruik Voorwaarden voor het gebruik van het product Aanpassingen en veranderingen Reserveonderdelen en accessoires 6 5 Transport en opslag Transport Opslag 7 6 Korte beschrijving en werking Algemeen Constructie en werking Aandrijfelement Geluidsemissie Draagprofiel Geleiding Meenemer 9 7 Montage Belangrijke opmerkingen Inbouw van de lineaire aandrijving Montage van de nuttige last Afdekking voor IP Positieregistratie met magneetschakelaars Stootbeveiliging Montage van de motor en transmissie 23 8 Inbedrijfstelling Eerste inbedrijfstelling Bediening, gebruik 27 9 Onderhoud en reparaties Klantenservice Algemene reiniging Smeerintervallen Spelingcontrole van de geleiding Controle van de lagerspeling Spelingcontrole van de kogelomloopspindel en -moer Tandriemspanning controleren en instellen Afdekfunctie controleren Meenemer vervangen Aandrijfelement vervangen Buitenbedrijfstelling Demontage uit een machine of installatie Verwijdering Sets voor montage achteraf Afdekking IP Positieregistratie intern Positieregistratie extern Stootbeveiliging Reserveonderdelen en slijtageonderdelensets Afdekbandpakket Afdekband Aandrijfelement met kogelomloopspindel Aandrijfelement met tandriem Meenemer met kogelomloopspindelaandrijving Meenemer met tandriemaandrijving Aandrijfassen voor tandriemaandrijving Spanner voor tandriemaandrijving Verklaring van de fabrikant 51 3

4 ODS - Origa Drive System 1 Woord vooraf bij de gebruikshandleiding De gebruikshandleiding bevat belangrijke instructies en helpt om risico s te voorkomen, reparatiekosten en uitvaltijd te beperken en de betrouwbaarheid en levensduur van de ODS te verhogen. De gebruikshandleiding moet worden gelezen en nageleefd door iedere persoon die met de ODS werkt, zoals bijv. bij: de bediening, inclusief voorbereiding, oplossing van storingen tijdens het arbeidsproces, gebruik en verwijdering van gevaarlijke stoffen (bedrijfs- en hulpstoffen), service (reiniging, onderhoud, inspectie en reparatie). De instructies in deze handleiding en vooral de hoofdstukken over veiligheid dienen in elk geval in acht te worden genomen. 2 Veiligheid Naast de gebruikshandleiding en de wettelijke voorschriften voor preventie van ongevallen en milieubescherming die in het land en op de plaats van gebruik van toepassing zijn, moeten ook de erkende vaktechnische regels voor veilig en vakkundig werken worden nageleefd. Verklaring van de symbolen en instructies Dit teken wordt gebruikt bij een instructie om een handeling uit te voeren. Het geeft bijv. montagestappen aan. Instructies die met onderstaande symbolen zijn gemarkeerd, helpen om levensgevaar en het risico op verwondingen te voorkomen. Zorg dat alle gebruikers deze instructies kennen. Voorbeeld van de symbolen Verklaring GEVAAR Waarschuwt voor gevaar voor personenschade dat op het moment van de waarschuwing reeds bestaat. WAARSCHUWING Waarschuwt voor gevaar voor personenschade bij een verkeerde handeling of verzuim. VOORZICHTIG Waarschuwt voor mogelijke personenschade waarmee men rekening dient te houden. LET OP Waarschuwt voor materiële schade of storingen. OPMERKING Waarschuwt voor een mogelijk slechter resultaat en/of geeft tips. Plichten van de exploitant De exploitant is verplicht om aan volgende voorwaarden te voldoen: naleving van de machinerichtlijn 2006/42/EG, naleving van de geldende nationale voorschriften voor arbeidsveiligheid, beoogd gebruik van de ODS, naleving van de voorschriften van deze gebruikshandleiding. Het bedieningspersoneel De exploitant van de complete installatie dient ervoor te zorgen dat alleen bevoegd en gekwalificeerd vakpersoneel de ODS hanteert. Bevoegd personeel zijn geschoolde vaklui van de exploitant, de fabrikant Parker-Origa GmbH en goedgekeurde servicepartners. Veiligheidsbewust werken Controleer met redelijke tussenpozen of het personeel veiligheidsbewust werkt en de gebruikshandleiding in acht neemt. 4

5 NL 3 Productinformatie Uitvoeringen Spindelaandrijving Tandriemaandrijving Lineaire motor 3.1 Toepasselijkheid De beschrijving in deze gebruikshandleiding is van toepassing op de producten Spindelaandrijving Lineaire aandrijving met kogelomloopspindel en parallelle geleiding ODS-145SB ODS-175SB ODS-225SB Tandriemaandrijving Lineaire aandrijving met tandriem en parallelle geleiding ODS-145B ODS-175B ODS-225B 3.2 Het typeplaatje Dit typeplaatje vindt u op de ODS op het deksel van de aandrijving. Een tweede typeplaatje wordt meegeleverd. Ordernummer klant Klant Productieorder Volgnummer order Ordercode Productieweek 5

6 ODS - Origa Drive System 4 Toepassing, beoogd gebruik De bedrijfsveiligheid van de ODS is alleen gegarandeerd, als hij zoals beoogd wordt gebruikt. Er is alleen sprake van beoogd gebruik, als de ODS wordt ingezet om: laten te bewegen, massa s te positioneren, kracht uit te oefenen. De ODS wordt aangedreven met roterende of lineair werkende motoren. De catalogusgegevens en de voorwaarden zoals vastgelegd in de orderbevestiging moeten in acht worden genomen. Let op de grenswaarden uit de technische gegevens en de bijbehorende karakteristieken volgens de catalogusgegevens. De waarden gelden voor continu bedrijf. Bij intermitterend bedrijf mag de combinatie van de snelheid en de last kortstondig hogere waarden aannemen. De aangegeven afzonderlijke maximale waarden mogen echter niet worden overschreden. Als de ODS op een andere manier wordt gebruikt, is er geen sprake van beoogd gebruik. Duidelijk misbruik Niet toegestaan is iedere toepassing voor transport van personen en alle toepassingen in de privésfeer (consumer). Voor schade als gevolg hiervan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor dergelijke risico s. Niet toegestaan zijn: eigenmachtige wijzigingen aan de ODS, werkwijzen die de veiligheid van de ODS in het gedrang brengen. Neem alle instructies die op de ODS zijn aangebracht, in acht. Zorg dat ze altijd volledig leesbaar blijven. Leef daarnaast ook de instructies van de fabrikant over smeermiddelen, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen na. 4.1 Voorwaarden voor het gebruik van het product De installatie dient steeds zo te worden uitgevoerd, dat: de ODS vrij van trekkrachten is ingebouwd; alle aansluitingen en bedieningsonderdelen bereikbaar zijn; het typeplaatje met de productnaam leesbaar blijft; aan de omgevingsvoorwaarden volgens de leveringsuitvoering IP20 of IP54 wordt voldaan. Gevarenbronnen die bij de inbouw in machines en installaties tussen Parker Hannifin-producten en inrichtingen van de klant ontstaan, moeten door de klant volgens de CE-overeenstemming worden beveiligd. 4.2 Aanpassingen en veranderingen De lineaire aandrijvingen ODS mogen zonder schriftelijke toestemming van Parker Hannifin GmbH constructief noch veiligheidstechnisch worden gewijzigd. Iedere dergelijke eigenmachtige verandering sluit elke aansprakelijkheid van Parker Hannifin GmbH uit. Bij het gebruik van speciale aanbouwonderdelen dienen de montagevoorschriften van de fabrikant in acht te worden genomen! Uiteraard zijn van toepassing: de geldende voorschriften voor preventie van ongevallen, de algemeen erkende veiligheidstechnische regels, de Europese richtlijnen, de lokale voorschriften. 4.3 Reserveonderdelen en accessoires Originele onderdelen en door de fabrikant goedgekeurde accessoires zorgen mee voor uw veiligheid. Gebruik van andere onderdelen kan de eigenschappen van de ODS wijzigen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen daarvan. 6

7 NL 5 Transport en opslag 5.1 Transport De elektrische lineaire aandrijvingen ODS zijn uiterst precieze producten. Schokken kunnen de mechaniek van de aandrijving zo beschadigen, dat de correcte werking in het gedrang komt. Om schade bij het transport te voorkomen, liggen de apparaten in geschikte beschermende verpakkingen. WAARSCHUWING Een opgetilde of zwevende last kan kantelen of neervallen! Dat kan ernstige verwondingen of materiële schade veroorzaken. Begeef u nooit onder een zwevende last. Transporteer de last zo dicht mogelijk bij de grond. Bevestig de last veilig voor het transport en neem het zwaartepunt in acht. VOORZICHTIG Zware onderdelen kunnen bij manipulatie wegglijden! Dat kan ernstige verwondingen of materiële schade veroorzaken. Hou onderdelen of units veilig vast. Draag handschoenen. Gebruik gereedschappen en onderleggers. Transport van een verpakte of onverpakte ODS met een kraan of vorkheftruck Kabels bevestigen of vork positioneren zoals weergegeven. OPMERKING In geval van transportschade of ontbrekende onderdelen dient u het transportbedrijf en Parker Hannifin GmbH of de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. 5.2 Opslag De opslag moet: droog, stof- en trillingsvrij, en op een vlakke ondergrond gebeuren. Voorkom in elk geval dat de ODS doorbuigt! 7

8 ODS - Origa Drive System 6 Korte beschrijving en werking 6.1 Algemeen Raadpleeg de catalogus ODS voor uitvoerige informatie over: afmetingen, benodigde ruimte, belastbaarheid, krachten en momenten, gewichten en andere technische gegevens. De elektrische lineaire aandrijvingen van de ODS-serie mogen alleen binnen de toelaatbare specificatie worden gebruikt. Technische wijzigingen voorbehouden! 6.2 Constructie en werking De elektrische lineaire aandrijvingen ODS worden gebruikt om een extern opgebouwde nuttige last lineair te bewegen en te positioneren. Met een combinatie van verschillende lineaire aandrijvingen kunnen ruimtelijke bewegingen worden uitgevoerd. Bij de beweging van de lineaire aandrijving en de nuttige last wordt in de richting van de beweging een kracht uitgeoefend. Een nuttige last wordt op de daartoe voorbereide schroefgaten van de meenemer bevestigd. De meenemer is met het aandrijfelement (spindel, tandriem of lineaire motor) verbonden en wordt hierdoor bewogen. De meenemer is verschuifbaar gelagerd op een lineaire geleiding die op het draagprofiel is bevestigd. Het draagprofiel wordt direct op de onderbouw bevestigd. Op de lineaire aandrijving kan een afdekking worden aangebracht, om het binnendringen en vrijkomen van vuil en slijpsel te beperken. Via een smeernippel aan de buitenkant kan bij servicewerkzaamheden indien nodig worden bijgesmeerd. Een positiesignaal kan worden gegenereerd door aan de binnen- of buitenkant gemonteerde magneetschakelaars die door magneten op de meenemer worden geschakeld. Een trajectsignaal van de lineair bewegende meenemer kan via een ingebouwd trajectmeetsysteem worden gegenereerd. 6.3 Aandrijfelement Door de draaibeweging van de aandrijfas wordt een meenemer bewogen en kracht uitgeoefend ODS- SB met kogelomloopspindel Een draaiende kogelomloopspindel die door een motor wordt aangedreven, zorgt voor een lineaire verplaatsing van een meenemer, die verschuifbaar op een geleiding is gelagerd. De spindel is rechtsdraaiend. Op de meenemer is de te verplaatsen last Totale lengte bevestigd. X Bestelslag X De toelaatbare actiekracht, snelheid en lineaire afstand per omwenteling van de aandrijfas is afhankelijk van het gebruikte spindelmodel. S J s / J l Traject S Temperatuurbereik: -20 C tot +80 C Inbouwpositie: naar keuze Luchtvochtigheid: niet condenserend J = lengte van de meenemer S = veiligheidsafstand ODS- B met tandriem Een tandriem die door een motor wordt aangedreven, zorgt voor een lineaire verplaatsing van een meenemer, die verschuifbaar op een geleiding is gelagerd. Op de meenemer is de te verplaatsen last Totale lengte bevestigd. De toelaatbare actiekracht, snelheid en lineaire afstand per omwenteling van de aandrijfas is afhankelijk van het model en de gebruikte tandriem. Temperatuurbereik: -20 C tot + 80 C Inbouwpositie: naar keuze Luchtvochtigheid: niet condenserend X Bestelslag S Js / Jl Traject S J = lengte van de meenemer S = veiligheidsafstand 8

9 NL 6.4 Geluidsemissie Afhankelijk van het aandrijfelement, de geleiding, de last en de snelheid ontstaan geluidsemissies met verschillende sterktes die door de constructie worden bepaald. De exploitant is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke bepalingen en voorschriften. 6.5 Draagprofiel Het draagprofiel dient door de gebruiker op de overeenkomstige onderconstructie te worden bevestigd. De lineaire aandrijving kan eenvoudig worden uitgericht met behulp van de aanslagrand, die aan één kant bewerkt is. OPMERKING De aanslagrand is voorzien van een groef. T-sleuf voor magneetschakelaar Aanslagrand met groef Bevestiging: T-sleuf Basis Bevestiging: Doorvoergat Uitvoeringen: Draagprofiel basis Voor montage op een doorlopende onderbouw. Draagprofiel versterkt Bij een grotendeels vrijdragende onderconstructie. Door de versterkte profielgeometrie ontstaat een hogere stijfheid voor doorbuiging en torsie. Versterkt Montagebreedte K 6.6 Geleiding De geleiding is op het draagprofiel bevestigd. Ze vangt statische en dynamische belastingen door de extern bewogen last en buitenaf inwerkende krachten op. De maximaal toelaatbare belastingen mogen niet worden overschreden. Glijgeleiding De last, snelheid, temperatuur, totale afgelegde afstand en omgeving bepalen de standtijd van de geleiding en leiden meestal tot intensief onderhoud. Kogelomloopgeleiding Op een stalen precisiegeleiderail worden loopwagens met kogels lineair bewogen. Het door Parker Hannifin aanbevolen onderhoudsschema (zie hoofdstuk 9) moet in acht worden genomen. 6.7 Meenemer De meenemer beweegt een extern gekoppelde last lineair.de externe last mag alleen op de daartoe bestemde schroefgaten worden bevestigd. Uitvoeringen: Meenemer standaard Een meenemer die met het aandrijfelement is verbonden (afbeelding). Meenemer tandem Met een tweede meenemer die vrij op de geleiding kan worden bewogen. De externe last wordt verdeeld over twee meenemers, die op een vaste afstand van elkaar moeten worden gemonteerd. 9

10 ODS - Origa Drive System 7 Montage 7.1 Belangrijke opmerkingen De montage van de ODS en alle installatiewerkzaamheden mogen alleen door opgeleide, vakkundige monteurs en elektromonteurs worden uitgevoerd. De instructies in deze handleiding dienen nauwkeurig te worden nageleefd. LET OP Te grote krachten en belastingen Overbelasting van de ODS is mogelijk Neem de catalogusgegevens in acht. Opmerkingen over het gebruik en bedrijf: Mechanisch Op de ODS mogen geen extra gaten aangebracht of andere bewerkingen uitgevoerd worden! Bevestig de nuttige last uitsluitend op de schroefgaten van de meenemer (zie hoofdstuk 7.3). Neem de maximaal toelaatbare grenswaarden voor de belasting zoals massa, snelheid en versnelling in acht. Plaats de nuttige last zo op de meenemer, dat de maximaal toelaatbare momenten en krachten op geen enkel moment worden overschreden. Draagprofiel basis Draagprofiel versterkt Matenoverzicht per type: Serie Montagebreedte K [mm] Sleuf M [mm] Montagehoogte draagprofiel Basis LB Versterkt LR ODS ,0 127,0 88,0 112,0 ODS ,0 150,0 111,5 134,5 ODS ,0 195,0 125,0 153,0 Aandraaimoment voor schroeven: Schroefdraad Aandraaimoment Tolerantie M3 1,2 Nm ± 0,2 Nm M3 3 Nm ± 0,5 Nm M5 5,5 Nm ± 0,8 Nm M6 10 Nm ± 1,5 Nm M8 20 Nm ± 3 Nm M10 40 Nm ± 6 Nm Elektrisch De aansluiting van de besturing, motor, positieregistratie en alle andere benodigde elektrische onderdelen dient volgens de regels der techniek en onder verantwoordelijkheid van de exploitant te worden uitgevoerd. Monteer magneetschakelaars niet dicht bij ferritische onderdelen of bewegende lasten. Gebruik voor de montage en bevestiging van het draagprofiel uitsluitend de bevestigingssleuven en/of -gaten op het aluminiumprofiel, zoals uitvoerig beschreven in de catalogus van de ODS. 10

11 NL 7.2 Inbouw van de lineaire aandrijving Alle inbouwmaten vindt u in de ODS-catalogus. Bij de montage in een machine of installatie dient de ODS voldoende ondersteund en bevestigd te worden. LET OP Tolerantie van de rechtheid overschreden Het schroefvlak is belangrijk! Let op de vlakheid en rechtheid. De maximale rechtheid en vlakheid in de looprichting van het lineaire systeem kan alleen worden bereikt, als de overeenkomstige bevestigingspunten of -vlakken voldoen aan de tolerantie die volgens de eisen wordt voorgeschreven. Het montagevlak voor het draagprofiel moet bij de opspanpunten een vlakheid van minstens 0,2 mm/m hebben. OPMERKING Neem de aandraaimomenten voor schroeven in hoofdstuk 7.1 in acht Bevestiging met T-sleuven Gebruik van profielen met T-sleuf. Bevestiging aan de onderkant. De genormaliseerde schroeven en T-moeren of -rails van gewone profielsystemen kunnen worden gebruikt. Bevestigingselementen zoals T-moeren zijn als accessoire leverbaar. T-sleuf Art.-nr. Type T-moeren MA MB MC VPE 10 stuks ODS-145 5,0 4,5 1, ODS-175 6,2 6,7 3, ODS-225 8,0 8,0 4, T-moer T-rail 11

12 ODS - Origa Drive System Bevestiging met standaardgatenpatroon Bevestiging met doorvoerschroeven aan de bovenkant waarbij de afdekking voor IP54 geopend moet zijn indien van toepassing. OPMERKING Neem de aandraaimomenten voor schroeven in hoofdstuk 7.1 in acht. Type Doorvoergat MN MO MP ODS ,0 5,5 8,0 ODS ,0 6,6 14,0 ODS ,0 9,0 15,5 Gatenpatroon standaard Bevestiging met speciaal gatenpatroon Gatenpatroon speciaal (volgens de ordergegevens) 12

13 NL 7.3 Montage van de nuttige last De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de ODS en beslist over de aanbouw van de last en de bedrijfstoestand met de snelheid, versnelling en frequentie van de bewegingen. De installatie dient te gebeuren volgens de specificaties in de ODS-catalogus. WAARSCHUWING Gevaar door breuk en vervorming van onderdelen, verkeerd berekende belastingen en neervallen van lasten Dat kan ernstige verwondingen of materiële schade veroorzaken. Monteer de onderdelen volgens de regels der techniek. Beweeg zware onderdelen met een hijswerktuig en draag handschoenen. Neem de catalogusgegevens van de ODS over de berekeningen in acht. Voor de bevestiging van de nuttige last door de gebruiker van de ODS zijn verschillende schroefgaten op de meenemer beschikbaar. LET OP Gevaar voor beschadiging van de meenemer Extra gaten verzwakken of beschadigen belangrijke onderdelen en zijn niet toegestaan. Boren en uitboren is niet toegestaan. Verdeel eventueel de krachten van de last. OPMERKING Neem de aandraaimomenten voor schroeven in hoofdstuk 7.1 in acht. De meenemer biedt telkens twee pasgaten waarin de pashulzen kunnen worden aangebracht. Op die manier kan de nuttige last herhaald worden gemonteerd en gedemonteerd, zonder telkens te moeten uitlijnen. Centrering/uitlijning van de nuttige last hiervoor geschikte pashulzen (VPE 1 stuk): Aanslagzijde Type Art.-nr. ODS ODS ODS Maattabel meenemer standaard Type T1 T2 TA ta TB tb TC tc TD td ØTK TL U U1 ODS M5x12 87 M5 x M5x12 7 1, ,5 ODS M6x M5 x M6x12 9 1, ,5 ODS ,5 M8x M5x10*) 150 M6x12*) 195 M8x , ,5 *) Niet geschikt voor de bevestiging van de nuttige last. 13

14 ODS - Origa Drive System 7.4 Afdekking voor IP54 Verschillende modules en uitrustingen kunnen ook achteraf nog worden geïnstalleerd. Verwijder hierbij indien nodig de afdekking. Deksel meenemer Afdekplaat Klemstrip afdekband Afdekband Afdichtingsstrip Bandgeleiding binnen Zijdelingse afstrijker Afdekking Deksel meenemer Afdekplaat Klemstrip afdekband Afdekband Afdichtingsstrip Bandgeleiding binnen Zijdelingse afstrijker Afdekking 14

15 NL Voor inbouwen, onderhouden of aanpassen van de ODS: Demontage van de IP54-afdekking Afdekplaat Deksel meenemer Klemstrip afdekband Afdekband Verwijder de klemstrips van de afdekband aan de deksels. Demonteer het deksel van de meenemer. Schuif de afdekplaat uit de sleuf. Verwijder de afdekband. Bandgeleiding binnen Afdekking Maak de binnenste bandgeleiding los. Schroef de afdekkingen aan de zijkant los. Gebruik een schroevendraaier om de afdekkingen aan één uiteinde van binnen uit los te maken. Zijdelingse afstrijker Afdekking Trek de afdekkingen uit de bevestigingssleuf. Verwijder de zijdelingse afstrijkers. 15

16 ODS - Origa Drive System Montage van de IP54-afdekking De afdekking kan achteraf worden geïnstalleerd, zie hoofdstuk De volgende instructies gelden ook bij installatie achteraf en aanpassing of onderhoud van de ODS. Noodzakelijke demontage: zie hoofdstuk LET OP De montage kan in een verkeerde volgorde verlopen De afdekking bedekt de bevestigingsgaten van de ODS en de inwendige eindschakelaars Neem de juiste volgorde in acht! Tussen - het inbouwen van de ODS, - achteraf monteren van de afdekking en - onderhoud van de ODS moet een onderscheid worden gemaakt. Afdichtingsstrips op de kleefvlakken aanbrengen Afdichtingsstrip Kleefvlak Reinig de kleefvlakken op de deksels. Plak 2x een afdichtingsstrip op de opstaande rand van het deksel. Laat de bovenste beschermfolie zitten! Bandgeleidingen en afdekkingen monteren Bandgeleiding binnen Afdekking OPMERKING Neem de aandraaimomenten voor schroeven in hoofdstuk 7.1 in acht. Schroef 4x de binnenste bandgeleiding op de meenemer en vet ze licht in. Druk de afdekkingen in de langssleuven van het draagprofiel. Schroef 4x de afdekkingen vast. 16

17 NL Afstrijkers en afdekband monteren Klemstrip afdekband Afdekband Zijdelingse afstrijker Voer de zijdelingse afstrijkers in de sleuven van de meenemer. Let op de positionering (lippen naar buiten). Leg de afdekband in het midden op de ODS. LET OP Voortijdige slijtage van de afdekband Verdraaiing of vervorming bij de inbouw van de afdekband Schroef de klemstrip voorzichtig vast - Monteer de afdekband zonder verdraaiing - of golving. OPMERKING Neem de aandraaimomenten voor schroeven in hoofdstuk 7.1 in acht. Klem de afdekband aan één kant vast met de klemstrip voor de afdekband en schroef de strip vast. Afdekplaat en deksel monteren Afdekplaat Deksel meenemer Klemstrip afdekband Vet de afdekplaat van de meenemer aan de onderkant licht in. Voer de afdekplaat aan één kant in de sleuf van de meenemer. Klik de afdekplaat aan de andere kant vast door er aan de bovenkant in het midden op te duwen. Lijn de deksels van de meenemer uit en schroef ze vast. De afdekband moet zonder golving over de hele lengte op het profiel liggen. Klem de afdekband zonder spanning vast met de tweede klemstrip voor de afdekband. 17

18 ODS - Origa Drive System 7.5 Positieregistratie met magneetschakelaars Definitie Eindschakelaar LET OP Mogelijke beschadiging van de inrichting! Ontbrekende of onjuiste signalen van de eindschakelaar in de besturing. De eindschakelaar dient altijd vóór de inbedrijfstelling vastgeklemd en ingesteld te worden. Voor het gebruik van elektrische lineaire aandrijvingen wordt sterk aangeraden om eindschakelaars te gebruiken om mechanische beschadiging in de eindposities te voorkomen. Eindschakelaars moeten worden uitgevoerd als NC (normally closed/verbreekcontact), opdat een eventuele kabelbreuk door de besturing kan worden gedetecteerd. Referentieschakelaar Naast de eindschakelaars kan ook een referentieschakelaar worden gebruikt, om het lineaire systeem een herhaalbaar nulpunt toe te kennen. Referentieschakelaars worden meestal uitgevoerd als NO (normally open/maakcontact). De referentieschakelaar moet zich tussen de einschakelaars bevinden. Typen schakelaars Als schakelaar kunnen de hieronder beschreven magneetschakelaars worden gebruikt. De schakelfunctie wordt in werking gesteld door de magneten die onder de meenemer zijn gemonteerd. De gebruiker kan ook mechanische schakelaars, naderingssensoren enz. gebruiken. Schakelpunten instellen X S J s / J l Totale lengte Bestelslag Traject S X Totale lengte X Bestelslag S Js / Jl Traject S J = lengte van de meenemer S = veiligheidsafstand Het schakelpunt van de eindschakelaars dient aan beide zijden van de lineaire aandrijving zo te worden gekozen, dat tijdens het bedrijf te allen tijde gegarandeerd is dat de nuttige last binnen de veiligheidsafstand tot stilstand (naargelang het ingezette motorsysteem) wordt afgeremd. De referentieschakelaar kan naargelang de toepassing willekeurig tussen de eindschakelaars worden opgesteld. Als bij de bestelling de schakelpunten niet werden aangegeven, dient zowel de uitlijning als de aansluiting van de magneetschakelaars door de gebruiker te worden uitgevoerd. OPMERKING Een controle van elke lineaire aandrijving op correcte instelling en werking van de magneetschakelaars dient altijd onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker te worden uitgevoerd. 18

19 NL Typen magneetschakelaars Elektrische aansluiting Type RST-S Reed, verbreekcontact bruin (bn) blauw (bl) Reed, maakcontact bruin (bn) blauw (bl) Elektrische aansluiting Type EST-S NPN, verbreekcontact bruin (bn) zwart (zw) blauw (bl) NPN, maakcontact bruin (bn) zwart (zw) blauw (bl) PNP, verbreekcontact bruin (bn) zwart (zw) blauw (bl) PNP, maakcontact bruin (bn) zwart (zw) blauw (bl) Klembezetting printplaat De klembezetting voldoet aan EN E+ 1 (bn) 3 (bu) 4 (bk) E+ (stekkerzijde) E E- (magneetschakelaarzijde) R R Aansluitbezetting M8-inbouwstekker Stekkeraansluiting 3-polig bn = brown / bruin bk = black / zwart bu = blue / blauw PIN-aansluiting (bovenaanzicht) Montage van de printplaat en M8-inbouwstekker De IP54-afdekking moet zoals beschreven in hoofdstuk geopend zijn. Inbouwstekker in het deksel monteren M8-inbouwstekker Moer M8-inbouwstekker Plaat inbouwstekker Moer Plug Printplaat Eindschakelaar E+ Eindschakelaar E- Referentieschakelaar R Verwijder de pluggen uit het deksel. Steek de M8-inbouwstekker aan de achterkant van het aandrijvingsdeksel door het gat en bevestig hem met de moeren. Printplaat Eindschakelaar E+ Eindschakelaar E- Referentieschakelaar R Verwijder de plaat voor de inbouwstekker en de bijbehorende pluggen. Bevestig de M8-inbouwstekker met de moeren op de plaat voor de inbouwstekker. Steek de kabel door de uitsparing. Bevestig de plaat voor de inbouwstekker. 19

20 ODS - Origa Drive System Printplaat in T-sleuf bevestigen Plaats de printplaat in de T-sleuf met de steeksokkels. Lijn de printplaat uit en draai de schroeven vast. Snij de kabels van de inbouwstekker op de juiste lengte en strip ze. Sluit de kabels aan op de printplaat volgens de klembezetting in hoofdstuk Instellen van de interne magneetschakelaars De IP54-afdekking moet zoals beschreven in hoofdstuk geopend zijn. Tip: Breng de meenemer telkens in de gewenste positie (eindpositie/referentie) en verschuif dan de bijbehorende magneetschakelaar in de T-sleuf, tot het schakelpunt wordt bereikt. Eindschakelaar E+ Kabelklem T-sleuf Eindschakelaar E- Referentieschakelaar R Plaats de magneetschakelaar in de T-sleuf, als die nog niet is gemonteerd (of maak hem los met een inbussleutel SW 2,5). Stel het schakelpunt in door de magneetschakelaar te verschuiven, tot het schakelpunt wordt bereikt. Klem de magneetschakelaar met een inbussleutel SW 2,5 vast. Aansluiten van de magneetschakelaars LET OP Gevaar voor beschadiging van de kabels! Klempunten en scheuren in de kabels veroorzaken uitval en schade. Leg de kabels veilig en bevestig ze goed. Snij de magneetschakelaarkabel aan de printplaat op de juiste lengte en strip hem. Sluit de kabel aan op de printplaat volgens de klembezetting in hoofdstuk Bevestig de losse kabel met de kabelklemmen in de T-sleuf. Sluit de overeenkomstige aansluitkabel aan op de M8-inbouwstekker op het deksel. Bevestig de aansluitkabel in de besturing (aansluitkabels bestellen, zie hoofdstuk 11.3). 20

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

Modulaire elektrische lineaire aandrijvingen OSP-E. Gebruiksaanwijzing ORIGA SYSTEM PLUS

Modulaire elektrische lineaire aandrijvingen OSP-E. Gebruiksaanwijzing ORIGA SYSTEM PLUS Modulaire elektrische lineaire aandrijvingen OSP-E Gebruiksaanwijzing ORIGA SYSTEM PLUS Modulaire elektrische lineaire aandrijvingen OSP-E 2 NL Inhoud 1 Voorwoord bij de gebruiksaanwijzing 4 2 Veiligheid

Nadere informatie

De draai- en transportkoppeling is betrouwbaar en veilig.

De draai- en transportkoppeling is betrouwbaar en veilig. Toepassing van de draai-en transportkoppeling bij de productie van buizen in diverse afmetingen. De draai- en transportkoppeling is betrouwbaar en veilig. De draai- en transportkoppeling kan ook worden

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona *DT-56304MAN* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583

Inbouwhandleiding Pagina 26. Wijnklimaatkast EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inbouwhandleiding Pagina 26 Wijnklimaatkast NL 7085 665-00 EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Inhoud Leveringsomvang...26 Afmetingen van het apparaat...26 Apparaat transporteren...27 Inbouwmaten...28 Ventilatie

Nadere informatie

Oximo WireFree Solar Panel

Oximo WireFree Solar Panel www.somfy.com Ref. 5060625A ES DE IT EN FR Oximo WireFree Solar Panel Inhoud Oximo WireFree Zonnepaneel 1. Inleiding 25 2. Veiligheid 25 2.1 Veiligheid en verantwoordelijkheid 25 2.2 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

BOB21M + BOB30M ALGEMENE MONTAGEVOORSCHRIFTEN WAARSCHUWING - Voordat men met de installatie kan beginnen dient men deze handleiding en instructies nauwkeurig te lezen. - Het is strikt verboden het product

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de IPSO buismotoren. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011 Technische gegevens 2CDC508163D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving Het Magneetcontact EnOcean is een opbouwapparaat voor de montage op ramen en deuren. en herkent wanneer ramen of deuren geopend of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter 1 1.0 Ontvangstcontrole Controleer alle onderdelen op transportschade. Indien er sprake is van transportschade waarschuw dan onmiddellijk de vervoerder. Transportschade valt niet onder de garantie. De

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Reparatie. Reparatie. 1.1 Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring

Reparatie. Reparatie. 1.1 Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring . Vervangen van schakelkabels (0,9mm specialerohloff kabel). Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring Bij vervanging van versleten of geknapte schakelkabels moeten twee mogelijke asringversies

Nadere informatie

HANDLEIDING ATEX Explosionproof

HANDLEIDING ATEX Explosionproof Nederlands Versie10/2016 Blz. 1/16 393165.00 Inhoudsopgave 1. Fabrikant 3 2. Voorwoord 3 3. Beschrijving 4 4. Certificering en Markering 4 5. Voorwaarden voor veilig gebruik 4 6. Typesleutel 5 7. Omschrijving

Nadere informatie

Modulaire, elektrische lineaire aandrijvingen HMR. Montage- en gebruiksaanwijzing

Modulaire, elektrische lineaire aandrijvingen HMR. Montage- en gebruiksaanwijzing Modulaire, elektrische lineaire aandrijvingen HMR Montage- en gebruiksaanwijzing Modulaire, elektrische lineaire aandrijvingen HMR Garantie Wijzigingen in deze gebruiksaanwijzing alsook veranderingen van

Nadere informatie

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL ALUFORCE PRO 150 M PCt482-0EN-DE-NL 02 04 03 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Verklaring symbolen en instructies In de montage- en bedieningshandleiding worden de volgende aanduidingen en symbolen voor gevaren

Nadere informatie

Aanpassingset met onderdelen voor aandrijving Model 44905, of GreensPro 1200 greensrol

Aanpassingset met onderdelen voor aandrijving Model 44905, of GreensPro 1200 greensrol Form No. 338-643 Rev A Aanpassingset met onderdelen voor aandrijving Model 44905, 44906 of 44907 GreensPro 00 greensrol Modelnr.: 7-5899 Modelnr.: 7-5907 Installatie-instructies WAARSCHUWING CALIFORNIË

Nadere informatie

STEELFORCE PRO 200/210 HC

STEELFORCE PRO 200/210 HC ETH4RA-1EN-DE-NL English Deutsch Nederlands STEELFORCE PRO 200/210 HC Montagehandleiding Lees deze handleiding aandachtig door en bewaar deze goed SF PRO 200 / 210 HC Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1

Nadere informatie

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Technische specificaties... 3 4. Richtlijnen bij de keuze van de motor... 3 4.1 Voor rolluiken en screens...

Nadere informatie

LEVERINGSPROGRAMMA. Lineaire eenheden serie LT Blz. 4 Met loopwielgeleidingen, tandriem of spindel aangedreven Produktie en ontwikkeling in Nederland

LEVERINGSPROGRAMMA. Lineaire eenheden serie LT Blz. 4 Met loopwielgeleidingen, tandriem of spindel aangedreven Produktie en ontwikkeling in Nederland LEVERINGSPROGRAMMA Lineaire eenheden serie LT Blz. 4 Met loopwielgeleidingen, tandriem of spindel aangedreven Produktie en ontwikkeling in Nederland Technische gegevens serie LT 1 Blz. 6 Technische gegevens

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07

Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07 Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07 Deze handleiding dient na de montage aan de eigenaar van de deur te worden verstrekt ter documentatie en voor

Nadere informatie

Inbouwhandleiding Pagina 22. Wijnklimaatkast EWTdf 1653 / 2353 / 3553

Inbouwhandleiding Pagina 22. Wijnklimaatkast EWTdf 1653 / 2353 / 3553 Inbouwhandleiding Pagina 22 Wijnklimaatkast NL 7085 507-00 EWTdf 1653 / 2353 / 3553 Leveringsomvang Etiketten 2 st. - EWT 1653 4 st. - EWT 2353 8 st. - EWT 3553 Bevestigingshoek Afdekking Afdekking Afstandshouder

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP)

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Montagehandleiding draagarmstellingen Type: Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Geachte klant, Bij de ontwikkeling van deze draagarmstelling

Nadere informatie

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2 11/2008 Mod:FABY-2 Production code: FABY-2 Handleiding met instructies Voordat u met de machine gaat werken, moet deze handleiding met aandacht gelezen worden. Het veronachtzamen van de aanwijzingen die

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleidingen

Aanvulling op de technische handleidingen Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleidingen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling) Hefttafel Type(s) , , ,2

GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling) Hefttafel Type(s) , , ,2 1. Gebruikersgroepen Taken Bediener Bediening, visuele controle Vakpersoneel GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling) Hefttafel Type(s) 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Aanbouwen, slopen, reparatie, onderhoud Keuringen

Nadere informatie

Handleiding. Geha heeft veel aandacht besteed aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de geleverde onderdelen.

Handleiding. Geha heeft veel aandacht besteed aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de geleverde onderdelen. Handleiding Woord vooraf Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha geleverde onderdelen. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Handleiding en aansluitinstructie

Handleiding en aansluitinstructie Handleiding en aansluitinstructie RW45 Motorreductor 1-fase\230V\50Hz Voedingsspanning over 50 eindschakelunit Ridder Drive Systems Lorentzstraat 3-38 384 X Harderwijk P.O. ox 30 3840 J Harderwijk The

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Veiligheidsinstructies... 1

Inhoud Inhoud... 1 Veiligheidsinstructies... 1 Handleiding Alu Serie spiegels met externe led verlichting Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze handleiding goed door voordat u het product monteert. Dit om lichamelijk letsel dan wel schade te voorkomen

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Handleiding. Standard LED (LED ST) Serie spiegels

Handleiding. Standard LED (LED ST) Serie spiegels Handleiding Standard LED (LED ST) Serie spiegels Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze handleiding goed door voordat u het product monteert. Dit om lichamelijk letsel dan wel schade te voorkomen aan

Nadere informatie

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1 NOODDEURCONCEPTEN EN 5 MODELLEN E-PPES, E-APPES DB-PPES PPES.8085 ALGEMEEN Uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon

Nadere informatie

Bedrijfsvoorschriften

Bedrijfsvoorschriften 1 Inhoud 2 Inleiding 2 2.1 Gebruiksdoel 2 2.2 Toepassingsgebied 2 2.3 Te ontraden gebruik 2 3 Veiligheid 2 4 Transport en opslag 2 5 Installatievoorschriften 2 5.1 Plaatsing 2 5.2 Inbouw in leidingwerk

Nadere informatie

HANDLEIDING BUISMOTOREN SERIE 45, 55, 59, 64 M

HANDLEIDING BUISMOTOREN SERIE 45, 55, 59, 64 M Technische gegevens M-type buismotoren zijn bedoeld voor de geautomatiseerde werking van rolluiken buiten en rolpoorten. Ze beschikken over een kop voor noodopening en de poorten of rolluiken kunnen worden

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona *dt-57106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Bediening...

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351

Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351 Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Constructie en werking Het pneumatische regelventiel type 3351 bestaat uit een open-/dichtventiel en een membraanaandrijving,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koppeling - Personenauto's Zijslagtestapparaat Centreerdoorn

Gebruiksaanwijzing Koppeling - Personenauto's Zijslagtestapparaat Centreerdoorn Gebruiksaanwijzing Art.nr. 4200 080 560 Inhoud 1. Voorwoord... 1 2. Leveringsomvang... 2 3.... 2 3.1 monteren... 3 3.2 Koppelingsplaat monteren... 4 3.3 Meetklok monteren en instellen... 5 3.4 Complete

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften

AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften 1 AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften Publicatiedatum: 1 editie juni 2007 Producent:

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Nederlands ALUFORCE PRO 100 HC. S41t487-0EN-DE-NL. Montage Handleiding. Lees deze handleiding aandachtig door en bewaar deze goed.

Nederlands ALUFORCE PRO 100 HC. S41t487-0EN-DE-NL. Montage Handleiding. Lees deze handleiding aandachtig door en bewaar deze goed. Nederlands ALUFORCE PRO 100 HC Montage Handleiding S41t487-0EN-DE-NL Lees deze handleiding aandachtig door en bewaar deze goed. Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Het belang van de montage- en bedieningshandleiding...

Nadere informatie

STIGA VILLA 85 M

STIGA VILLA 85 M STIGA VILLA 85 M 8211-3039-01 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Z X V W Y 11. 3 NL NEDERLANDS SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid

Nadere informatie

Handleiding Kabelhaspel RGK serie

Handleiding Kabelhaspel RGK serie Beste klant, Wij danken u voor de keuze en het vertrouwen in onze producten. Het product dat u kocht is gebouwd in Europa en voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen. We wensen u veel plezier met uw kabelhaspel.

Nadere informatie

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper.

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING DIENT VOLLEDIG GELEZEN EN BEGREPEN TE ZIJN VOOR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN gebruiksaanwijzing voor BSV mechanische dakelementenklem type 253050A 1. GESCHIKT VOOR Het hijsen en

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE De veilige & compacte oplossing! OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE Voor het aansturen van roldeuren en rolhekken welke tegen een valbeweging beveiligd moeten zijn en waar een beperkte montageruimte aanwezig

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

HepcoMotion. Nr. 2 Installatie details

HepcoMotion. Nr. 2 Installatie details Dit datasheet behoort bij de PRT2 catalogus PRT2 Catalogus 40-41 HepcoMotion Nr. 2 Installatie details HepcoMotion precisie ringen en rondgeleidingssystemen worden gemaakt volgens hoge kwaliteitseisen

Nadere informatie

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Aanvullende bladen bij de bedieningshandleiding Optie af fabriek NL OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Optie af fabriek: verhoogde sensorspanning voor MIG/MAG-stroombronnen Algemene aanwijzingen

Nadere informatie

Thermis WireFree io temperatuur sensor

Thermis WireFree io temperatuur sensor Thermis WireFree io temperatuur sensor Installatiehandleiding Artikelnummer 822303 - 2 - Thermis WireFree io temperatuur sensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke

Nadere informatie

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 ALGEMENE BESCHRIJVING De slotkastfreesmachine 171 bestaat uit: Slotkastfreesmachine 171 Montagegereedschap ( sleutels ) Een vierdelige, losneembare hoogteaanslag met

Nadere informatie

Onderhoudshandleiding 2A en 2AN. Pneumatische Cilinders. Hydraulics. Hydraulics. Onderhoudshandleiding. Juni 2002. Bulletin HY07-0910-M2/NL

Onderhoudshandleiding 2A en 2AN. Pneumatische Cilinders. Hydraulics. Hydraulics. Onderhoudshandleiding. Juni 2002. Bulletin HY07-0910-M2/NL Bulletin Pneumatische HY07-0910-M2/NL Cilinders Serie 2A en 2AN 2A en 2AN Juni 2002 Pneumatische Cilinders 1 Overzicht van de onderdelen Afb. 1 Opengewerkte doorsnede van de cilinder Copyright 2002, Parker

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona Veiligheidsinstructies Potkrik Datona *dt-53304man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik en veiligheid...

Nadere informatie

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem Montage instructie Voor de wand schuivend systeem met kozijn pagina 1/14 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing controleren

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona

Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona *dt-57880man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl 1 Wij danken u voor de aankoop van dit product en wensen u veel waterplezier. Technische specificaties 1 Stroomkabel:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling)

GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling) 1. GEBRUIKERSGROEPEN Taken Bediener Bediening, visuele controle Vakpersoneel Aanbouwen, slopen, reparatie, onderhoud Keuringen GEBRUIKSAANWIJZING (Vertaling) NL Dommekracht Type 11.1,5 11.3 11.5 11.10

Nadere informatie

Dakspoiler met remlicht

Dakspoiler met remlicht Instructienr. Versie Ond. nr. 9499948 1.0 Dakspoiler met remlicht M8400560 Pagina 1 / 10 Uitrusting A0000162 A0000163 A0000161 A0000180 A0000214 A0000177 M0000232 M8901662 Pagina 2 / 10 INLEIDING Lees

Nadere informatie

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

De elektrische laad lift

De elektrische laad lift Art-Lift De elektrische laad lift 1 Lees deze bedienings- en gebruikshandleiding nauwkeurig door, voordat u de laad lift in gebruik neemt. Neem deze handleiding goed door en zorg ervoor dat de informatie

Nadere informatie

Metalen plaat Z Master commerciële 2000-serie zitmaaiers

Metalen plaat Z Master commerciële 2000-serie zitmaaiers Metalen plaat Z Master commerciële 000-serie zitmaaiers Modelnr.: 5-4790 Form No. 78-5 Rev A Installatie-instructies Opmerking: Laat de riem van het maaidek op zijn plaats tijdens de montage van deze set.

Nadere informatie

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002 AquaOxy500 - - A AOY0001 B AOY0004 C AOY0003 D ; ; AOY0002 2 - - E AOY0008 F AOY0006 3 - - G AOY0009 H AOY0010 4 - - I AOY0007 5 Veiligheidsinstructies - NL - Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373

Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373 BERUFSGENOSSENSCHAFT Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373 A-BAU 02054 Montage- en gebruikshandleiding De Mmontagelift dient voor het heffen of het neerlaten van constructiedelen en lasten bij montagewerkzaamheden

Nadere informatie

Montagehandleiding Bullerjan B³ Keramiek

Montagehandleiding Bullerjan B³ Keramiek Montagehandleiding Bullerjan B³ Keramiek Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u begint met de montage! We raden u met klem aan de installatie altijd met twee personen en door opgeleid personeel

Nadere informatie

Installatie voorschriften Rigid Core XL. Ga voor meer informatie naar:

Installatie voorschriften Rigid Core XL. Ga voor meer informatie naar: Installatie voorschriften Rigid Core XL Ga voor meer informatie naar: www.rigidcorexl.nl Voor u begint / Voorbereidingen: Lees alle instructies voor u start met de installatie. Bij een onjuiste installatie

Nadere informatie