Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding"

Transcriptie

1 Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS Montage- en gebruikshandleiding

2 ODS - Origa Drive System Garantie Wijzigingen in deze gebruikshandleiding en aanpassingen van technische details in de informatie en afbeeldingen in deze gebruikshandleiding zijn voorbehouden. Parker Hannifin GmbH geeft geen garanties voor de kwaliteit, levensduur en geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Deze dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Publieke uitspraken, aanbevelingen of reclame mogen niet als kwaliteitsgarantie worden beschouwd. Voorwaarde voor het recht op garantie voor de exploitant is, dat hij gebreken onmiddellijk meldt en in zijn reclamatie exact beschrijft. Parker Hannifin GmbH kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het product of door het product veroorzaakte gevolgschade, als die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het product. Voor zover Parker Hannifin GmbH verantwoordelijk is voor een gebrek, heeft de fabrikant het recht om naar eigen goeddunken reparaties uit te voeren of het product te vervangen. Alle producten van de ODS zijn in het kader van ISO 9000 voorzien van een typeplaatje dat aan een ODSunit gebonden is. Het typeplaatje mag in geen enkel geval verwijderd of vernield worden. Ongeacht de rechtsgrond kan Parker Hannifin GmbH alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet, grove nalatigheid, doodslag, opzettelijke verwondingen of gezondheidsschade, gebreken die kwaadwillig verzwegen zijn of waarvan de afwezigheid uitdrukkelijk schriftelijk is gegarandeerd, en voor zover het volgens de Produkthaftungsgesetz (Duitse wet op productaansprakelijkheid) verantwoordelijk is voor letselschade en materiële schade bij privégebruik van voorwerpen. Bij opzettelijke inbreuk tegen essentiële contractuele verplichtingen kan Parker Hannifin GmbH ook aansprakelijk worden gesteld voor beperkte nalatigheid, maar dan alleen voor contractspecifieke en te voorziene schade. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten. De garantie vervalt bij niet-naleving van deze gebruikshandleiding, de toepasselijke wettelijke bepalingen en andere instructies van de fabrikant. Wij kunnen zeker niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen die door wijzigingen van de klant of andere personen zijn veroorzaakt. In dergelijke gevallen worden de normale reparatiekosten in rekening gebracht. Die worden ook in rekening gebracht voor de controle van het apparaat, ook al wordt er geen defect vastgesteld. Deze bepaling geldt eveneens tijdens de garantieperiode. Het is niet mogelijk om aanspraak te maken op de leverbaarheid van eerdere versies of de mogelijkheid tot upgraden van geleverde apparaten tot de actuele stand van de serie. Auteursrecht Het auteursrecht van deze handleiding berust bij Parker Hannifin GmbH. Copyright Deze handleiding mag geheel noch gedeeltelijk verveelvoudigd, verspreid, voor concurrentie gebruikt of voor anderen toegankelijk gemaakt worden. Inbreuken kunnen leiden tot strafrechtelijke gevolgen. Productcontrole Ons doel zijn veilige producten volgens de stand der techniek. Daarom blijven wij onze producten ook na de levering voortdurend controleren. Breng ons onmiddellijk op de hoogte als zich herhaalde storingen of problemen met de ODS voordoen. Taal van de gebruikshandleiding Voor internationale klanten is deze montage- en gebruikshandleiding in verschillende talen vertaald. De Duitse versie is de originele handleiding. Andere talen zijn een vertaling van de originele handleiding. 2

3 NL Hoofdstuk Inhoudsopgave Pagina 1 Woord vooraf bij de gebruikshandleiding 4 2 Veiligheid 4 3 Productinformatie Toepasselijkheid Het typeplaatje 5 4 Toepassing, beoogd gebruik Voorwaarden voor het gebruik van het product Aanpassingen en veranderingen Reserveonderdelen en accessoires 6 5 Transport en opslag Transport Opslag 7 6 Korte beschrijving en werking Algemeen Constructie en werking Aandrijfelement Geluidsemissie Draagprofiel Geleiding Meenemer 9 7 Montage Belangrijke opmerkingen Inbouw van de lineaire aandrijving Montage van de nuttige last Afdekking voor IP Positieregistratie met magneetschakelaars Stootbeveiliging Montage van de motor en transmissie 23 8 Inbedrijfstelling Eerste inbedrijfstelling Bediening, gebruik 27 9 Onderhoud en reparaties Klantenservice Algemene reiniging Smeerintervallen Spelingcontrole van de geleiding Controle van de lagerspeling Spelingcontrole van de kogelomloopspindel en -moer Tandriemspanning controleren en instellen Afdekfunctie controleren Meenemer vervangen Aandrijfelement vervangen Buitenbedrijfstelling Demontage uit een machine of installatie Verwijdering Sets voor montage achteraf Afdekking IP Positieregistratie intern Positieregistratie extern Stootbeveiliging Reserveonderdelen en slijtageonderdelensets Afdekbandpakket Afdekband Aandrijfelement met kogelomloopspindel Aandrijfelement met tandriem Meenemer met kogelomloopspindelaandrijving Meenemer met tandriemaandrijving Aandrijfassen voor tandriemaandrijving Spanner voor tandriemaandrijving Verklaring van de fabrikant 51 3

4 ODS - Origa Drive System 1 Woord vooraf bij de gebruikshandleiding De gebruikshandleiding bevat belangrijke instructies en helpt om risico s te voorkomen, reparatiekosten en uitvaltijd te beperken en de betrouwbaarheid en levensduur van de ODS te verhogen. De gebruikshandleiding moet worden gelezen en nageleefd door iedere persoon die met de ODS werkt, zoals bijv. bij: de bediening, inclusief voorbereiding, oplossing van storingen tijdens het arbeidsproces, gebruik en verwijdering van gevaarlijke stoffen (bedrijfs- en hulpstoffen), service (reiniging, onderhoud, inspectie en reparatie). De instructies in deze handleiding en vooral de hoofdstukken over veiligheid dienen in elk geval in acht te worden genomen. 2 Veiligheid Naast de gebruikshandleiding en de wettelijke voorschriften voor preventie van ongevallen en milieubescherming die in het land en op de plaats van gebruik van toepassing zijn, moeten ook de erkende vaktechnische regels voor veilig en vakkundig werken worden nageleefd. Verklaring van de symbolen en instructies Dit teken wordt gebruikt bij een instructie om een handeling uit te voeren. Het geeft bijv. montagestappen aan. Instructies die met onderstaande symbolen zijn gemarkeerd, helpen om levensgevaar en het risico op verwondingen te voorkomen. Zorg dat alle gebruikers deze instructies kennen. Voorbeeld van de symbolen Verklaring GEVAAR Waarschuwt voor gevaar voor personenschade dat op het moment van de waarschuwing reeds bestaat. WAARSCHUWING Waarschuwt voor gevaar voor personenschade bij een verkeerde handeling of verzuim. VOORZICHTIG Waarschuwt voor mogelijke personenschade waarmee men rekening dient te houden. LET OP Waarschuwt voor materiële schade of storingen. OPMERKING Waarschuwt voor een mogelijk slechter resultaat en/of geeft tips. Plichten van de exploitant De exploitant is verplicht om aan volgende voorwaarden te voldoen: naleving van de machinerichtlijn 2006/42/EG, naleving van de geldende nationale voorschriften voor arbeidsveiligheid, beoogd gebruik van de ODS, naleving van de voorschriften van deze gebruikshandleiding. Het bedieningspersoneel De exploitant van de complete installatie dient ervoor te zorgen dat alleen bevoegd en gekwalificeerd vakpersoneel de ODS hanteert. Bevoegd personeel zijn geschoolde vaklui van de exploitant, de fabrikant Parker-Origa GmbH en goedgekeurde servicepartners. Veiligheidsbewust werken Controleer met redelijke tussenpozen of het personeel veiligheidsbewust werkt en de gebruikshandleiding in acht neemt. 4

5 NL 3 Productinformatie Uitvoeringen Spindelaandrijving Tandriemaandrijving Lineaire motor 3.1 Toepasselijkheid De beschrijving in deze gebruikshandleiding is van toepassing op de producten Spindelaandrijving Lineaire aandrijving met kogelomloopspindel en parallelle geleiding ODS-145SB ODS-175SB ODS-225SB Tandriemaandrijving Lineaire aandrijving met tandriem en parallelle geleiding ODS-145B ODS-175B ODS-225B 3.2 Het typeplaatje Dit typeplaatje vindt u op de ODS op het deksel van de aandrijving. Een tweede typeplaatje wordt meegeleverd. Ordernummer klant Klant Productieorder Volgnummer order Ordercode Productieweek 5

6 ODS - Origa Drive System 4 Toepassing, beoogd gebruik De bedrijfsveiligheid van de ODS is alleen gegarandeerd, als hij zoals beoogd wordt gebruikt. Er is alleen sprake van beoogd gebruik, als de ODS wordt ingezet om: laten te bewegen, massa s te positioneren, kracht uit te oefenen. De ODS wordt aangedreven met roterende of lineair werkende motoren. De catalogusgegevens en de voorwaarden zoals vastgelegd in de orderbevestiging moeten in acht worden genomen. Let op de grenswaarden uit de technische gegevens en de bijbehorende karakteristieken volgens de catalogusgegevens. De waarden gelden voor continu bedrijf. Bij intermitterend bedrijf mag de combinatie van de snelheid en de last kortstondig hogere waarden aannemen. De aangegeven afzonderlijke maximale waarden mogen echter niet worden overschreden. Als de ODS op een andere manier wordt gebruikt, is er geen sprake van beoogd gebruik. Duidelijk misbruik Niet toegestaan is iedere toepassing voor transport van personen en alle toepassingen in de privésfeer (consumer). Voor schade als gevolg hiervan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor dergelijke risico s. Niet toegestaan zijn: eigenmachtige wijzigingen aan de ODS, werkwijzen die de veiligheid van de ODS in het gedrang brengen. Neem alle instructies die op de ODS zijn aangebracht, in acht. Zorg dat ze altijd volledig leesbaar blijven. Leef daarnaast ook de instructies van de fabrikant over smeermiddelen, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen na. 4.1 Voorwaarden voor het gebruik van het product De installatie dient steeds zo te worden uitgevoerd, dat: de ODS vrij van trekkrachten is ingebouwd; alle aansluitingen en bedieningsonderdelen bereikbaar zijn; het typeplaatje met de productnaam leesbaar blijft; aan de omgevingsvoorwaarden volgens de leveringsuitvoering IP20 of IP54 wordt voldaan. Gevarenbronnen die bij de inbouw in machines en installaties tussen Parker Hannifin-producten en inrichtingen van de klant ontstaan, moeten door de klant volgens de CE-overeenstemming worden beveiligd. 4.2 Aanpassingen en veranderingen De lineaire aandrijvingen ODS mogen zonder schriftelijke toestemming van Parker Hannifin GmbH constructief noch veiligheidstechnisch worden gewijzigd. Iedere dergelijke eigenmachtige verandering sluit elke aansprakelijkheid van Parker Hannifin GmbH uit. Bij het gebruik van speciale aanbouwonderdelen dienen de montagevoorschriften van de fabrikant in acht te worden genomen! Uiteraard zijn van toepassing: de geldende voorschriften voor preventie van ongevallen, de algemeen erkende veiligheidstechnische regels, de Europese richtlijnen, de lokale voorschriften. 4.3 Reserveonderdelen en accessoires Originele onderdelen en door de fabrikant goedgekeurde accessoires zorgen mee voor uw veiligheid. Gebruik van andere onderdelen kan de eigenschappen van de ODS wijzigen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen daarvan. 6

7 NL 5 Transport en opslag 5.1 Transport De elektrische lineaire aandrijvingen ODS zijn uiterst precieze producten. Schokken kunnen de mechaniek van de aandrijving zo beschadigen, dat de correcte werking in het gedrang komt. Om schade bij het transport te voorkomen, liggen de apparaten in geschikte beschermende verpakkingen. WAARSCHUWING Een opgetilde of zwevende last kan kantelen of neervallen! Dat kan ernstige verwondingen of materiële schade veroorzaken. Begeef u nooit onder een zwevende last. Transporteer de last zo dicht mogelijk bij de grond. Bevestig de last veilig voor het transport en neem het zwaartepunt in acht. VOORZICHTIG Zware onderdelen kunnen bij manipulatie wegglijden! Dat kan ernstige verwondingen of materiële schade veroorzaken. Hou onderdelen of units veilig vast. Draag handschoenen. Gebruik gereedschappen en onderleggers. Transport van een verpakte of onverpakte ODS met een kraan of vorkheftruck Kabels bevestigen of vork positioneren zoals weergegeven. OPMERKING In geval van transportschade of ontbrekende onderdelen dient u het transportbedrijf en Parker Hannifin GmbH of de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. 5.2 Opslag De opslag moet: droog, stof- en trillingsvrij, en op een vlakke ondergrond gebeuren. Voorkom in elk geval dat de ODS doorbuigt! 7

8 ODS - Origa Drive System 6 Korte beschrijving en werking 6.1 Algemeen Raadpleeg de catalogus ODS voor uitvoerige informatie over: afmetingen, benodigde ruimte, belastbaarheid, krachten en momenten, gewichten en andere technische gegevens. De elektrische lineaire aandrijvingen van de ODS-serie mogen alleen binnen de toelaatbare specificatie worden gebruikt. Technische wijzigingen voorbehouden! 6.2 Constructie en werking De elektrische lineaire aandrijvingen ODS worden gebruikt om een extern opgebouwde nuttige last lineair te bewegen en te positioneren. Met een combinatie van verschillende lineaire aandrijvingen kunnen ruimtelijke bewegingen worden uitgevoerd. Bij de beweging van de lineaire aandrijving en de nuttige last wordt in de richting van de beweging een kracht uitgeoefend. Een nuttige last wordt op de daartoe voorbereide schroefgaten van de meenemer bevestigd. De meenemer is met het aandrijfelement (spindel, tandriem of lineaire motor) verbonden en wordt hierdoor bewogen. De meenemer is verschuifbaar gelagerd op een lineaire geleiding die op het draagprofiel is bevestigd. Het draagprofiel wordt direct op de onderbouw bevestigd. Op de lineaire aandrijving kan een afdekking worden aangebracht, om het binnendringen en vrijkomen van vuil en slijpsel te beperken. Via een smeernippel aan de buitenkant kan bij servicewerkzaamheden indien nodig worden bijgesmeerd. Een positiesignaal kan worden gegenereerd door aan de binnen- of buitenkant gemonteerde magneetschakelaars die door magneten op de meenemer worden geschakeld. Een trajectsignaal van de lineair bewegende meenemer kan via een ingebouwd trajectmeetsysteem worden gegenereerd. 6.3 Aandrijfelement Door de draaibeweging van de aandrijfas wordt een meenemer bewogen en kracht uitgeoefend ODS- SB met kogelomloopspindel Een draaiende kogelomloopspindel die door een motor wordt aangedreven, zorgt voor een lineaire verplaatsing van een meenemer, die verschuifbaar op een geleiding is gelagerd. De spindel is rechtsdraaiend. Op de meenemer is de te verplaatsen last Totale lengte bevestigd. X Bestelslag X De toelaatbare actiekracht, snelheid en lineaire afstand per omwenteling van de aandrijfas is afhankelijk van het gebruikte spindelmodel. S J s / J l Traject S Temperatuurbereik: -20 C tot +80 C Inbouwpositie: naar keuze Luchtvochtigheid: niet condenserend J = lengte van de meenemer S = veiligheidsafstand ODS- B met tandriem Een tandriem die door een motor wordt aangedreven, zorgt voor een lineaire verplaatsing van een meenemer, die verschuifbaar op een geleiding is gelagerd. Op de meenemer is de te verplaatsen last Totale lengte bevestigd. De toelaatbare actiekracht, snelheid en lineaire afstand per omwenteling van de aandrijfas is afhankelijk van het model en de gebruikte tandriem. Temperatuurbereik: -20 C tot + 80 C Inbouwpositie: naar keuze Luchtvochtigheid: niet condenserend X Bestelslag S Js / Jl Traject S J = lengte van de meenemer S = veiligheidsafstand 8

9 NL 6.4 Geluidsemissie Afhankelijk van het aandrijfelement, de geleiding, de last en de snelheid ontstaan geluidsemissies met verschillende sterktes die door de constructie worden bepaald. De exploitant is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke bepalingen en voorschriften. 6.5 Draagprofiel Het draagprofiel dient door de gebruiker op de overeenkomstige onderconstructie te worden bevestigd. De lineaire aandrijving kan eenvoudig worden uitgericht met behulp van de aanslagrand, die aan één kant bewerkt is. OPMERKING De aanslagrand is voorzien van een groef. T-sleuf voor magneetschakelaar Aanslagrand met groef Bevestiging: T-sleuf Basis Bevestiging: Doorvoergat Uitvoeringen: Draagprofiel basis Voor montage op een doorlopende onderbouw. Draagprofiel versterkt Bij een grotendeels vrijdragende onderconstructie. Door de versterkte profielgeometrie ontstaat een hogere stijfheid voor doorbuiging en torsie. Versterkt Montagebreedte K 6.6 Geleiding De geleiding is op het draagprofiel bevestigd. Ze vangt statische en dynamische belastingen door de extern bewogen last en buitenaf inwerkende krachten op. De maximaal toelaatbare belastingen mogen niet worden overschreden. Glijgeleiding De last, snelheid, temperatuur, totale afgelegde afstand en omgeving bepalen de standtijd van de geleiding en leiden meestal tot intensief onderhoud. Kogelomloopgeleiding Op een stalen precisiegeleiderail worden loopwagens met kogels lineair bewogen. Het door Parker Hannifin aanbevolen onderhoudsschema (zie hoofdstuk 9) moet in acht worden genomen. 6.7 Meenemer De meenemer beweegt een extern gekoppelde last lineair.de externe last mag alleen op de daartoe bestemde schroefgaten worden bevestigd. Uitvoeringen: Meenemer standaard Een meenemer die met het aandrijfelement is verbonden (afbeelding). Meenemer tandem Met een tweede meenemer die vrij op de geleiding kan worden bewogen. De externe last wordt verdeeld over twee meenemers, die op een vaste afstand van elkaar moeten worden gemonteerd. 9

10 ODS - Origa Drive System 7 Montage 7.1 Belangrijke opmerkingen De montage van de ODS en alle installatiewerkzaamheden mogen alleen door opgeleide, vakkundige monteurs en elektromonteurs worden uitgevoerd. De instructies in deze handleiding dienen nauwkeurig te worden nageleefd. LET OP Te grote krachten en belastingen Overbelasting van de ODS is mogelijk Neem de catalogusgegevens in acht. Opmerkingen over het gebruik en bedrijf: Mechanisch Op de ODS mogen geen extra gaten aangebracht of andere bewerkingen uitgevoerd worden! Bevestig de nuttige last uitsluitend op de schroefgaten van de meenemer (zie hoofdstuk 7.3). Neem de maximaal toelaatbare grenswaarden voor de belasting zoals massa, snelheid en versnelling in acht. Plaats de nuttige last zo op de meenemer, dat de maximaal toelaatbare momenten en krachten op geen enkel moment worden overschreden. Draagprofiel basis Draagprofiel versterkt Matenoverzicht per type: Serie Montagebreedte K [mm] Sleuf M [mm] Montagehoogte draagprofiel Basis LB Versterkt LR ODS ,0 127,0 88,0 112,0 ODS ,0 150,0 111,5 134,5 ODS ,0 195,0 125,0 153,0 Aandraaimoment voor schroeven: Schroefdraad Aandraaimoment Tolerantie M3 1,2 Nm ± 0,2 Nm M3 3 Nm ± 0,5 Nm M5 5,5 Nm ± 0,8 Nm M6 10 Nm ± 1,5 Nm M8 20 Nm ± 3 Nm M10 40 Nm ± 6 Nm Elektrisch De aansluiting van de besturing, motor, positieregistratie en alle andere benodigde elektrische onderdelen dient volgens de regels der techniek en onder verantwoordelijkheid van de exploitant te worden uitgevoerd. Monteer magneetschakelaars niet dicht bij ferritische onderdelen of bewegende lasten. Gebruik voor de montage en bevestiging van het draagprofiel uitsluitend de bevestigingssleuven en/of -gaten op het aluminiumprofiel, zoals uitvoerig beschreven in de catalogus van de ODS. 10

11 NL 7.2 Inbouw van de lineaire aandrijving Alle inbouwmaten vindt u in de ODS-catalogus. Bij de montage in een machine of installatie dient de ODS voldoende ondersteund en bevestigd te worden. LET OP Tolerantie van de rechtheid overschreden Het schroefvlak is belangrijk! Let op de vlakheid en rechtheid. De maximale rechtheid en vlakheid in de looprichting van het lineaire systeem kan alleen worden bereikt, als de overeenkomstige bevestigingspunten of -vlakken voldoen aan de tolerantie die volgens de eisen wordt voorgeschreven. Het montagevlak voor het draagprofiel moet bij de opspanpunten een vlakheid van minstens 0,2 mm/m hebben. OPMERKING Neem de aandraaimomenten voor schroeven in hoofdstuk 7.1 in acht Bevestiging met T-sleuven Gebruik van profielen met T-sleuf. Bevestiging aan de onderkant. De genormaliseerde schroeven en T-moeren of -rails van gewone profielsystemen kunnen worden gebruikt. Bevestigingselementen zoals T-moeren zijn als accessoire leverbaar. T-sleuf Art.-nr. Type T-moeren MA MB MC VPE 10 stuks ODS-145 5,0 4,5 1, ODS-175 6,2 6,7 3, ODS-225 8,0 8,0 4, T-moer T-rail 11

12 ODS - Origa Drive System Bevestiging met standaardgatenpatroon Bevestiging met doorvoerschroeven aan de bovenkant waarbij de afdekking voor IP54 geopend moet zijn indien van toepassing. OPMERKING Neem de aandraaimomenten voor schroeven in hoofdstuk 7.1 in acht. Type Doorvoergat MN MO MP ODS ,0 5,5 8,0 ODS ,0 6,6 14,0 ODS ,0 9,0 15,5 Gatenpatroon standaard Bevestiging met speciaal gatenpatroon Gatenpatroon speciaal (volgens de ordergegevens) 12

13 NL 7.3 Montage van de nuttige last De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de ODS en beslist over de aanbouw van de last en de bedrijfstoestand met de snelheid, versnelling en frequentie van de bewegingen. De installatie dient te gebeuren volgens de specificaties in de ODS-catalogus. WAARSCHUWING Gevaar door breuk en vervorming van onderdelen, verkeerd berekende belastingen en neervallen van lasten Dat kan ernstige verwondingen of materiële schade veroorzaken. Monteer de onderdelen volgens de regels der techniek. Beweeg zware onderdelen met een hijswerktuig en draag handschoenen. Neem de catalogusgegevens van de ODS over de berekeningen in acht. Voor de bevestiging van de nuttige last door de gebruiker van de ODS zijn verschillende schroefgaten op de meenemer beschikbaar. LET OP Gevaar voor beschadiging van de meenemer Extra gaten verzwakken of beschadigen belangrijke onderdelen en zijn niet toegestaan. Boren en uitboren is niet toegestaan. Verdeel eventueel de krachten van de last. OPMERKING Neem de aandraaimomenten voor schroeven in hoofdstuk 7.1 in acht. De meenemer biedt telkens twee pasgaten waarin de pashulzen kunnen worden aangebracht. Op die manier kan de nuttige last herhaald worden gemonteerd en gedemonteerd, zonder telkens te moeten uitlijnen. Centrering/uitlijning van de nuttige last hiervoor geschikte pashulzen (VPE 1 stuk): Aanslagzijde Type Art.-nr. ODS ODS ODS Maattabel meenemer standaard Type T1 T2 TA ta TB tb TC tc TD td ØTK TL U U1 ODS M5x12 87 M5 x M5x12 7 1, ,5 ODS M6x M5 x M6x12 9 1, ,5 ODS ,5 M8x M5x10*) 150 M6x12*) 195 M8x , ,5 *) Niet geschikt voor de bevestiging van de nuttige last. 13

14 ODS - Origa Drive System 7.4 Afdekking voor IP54 Verschillende modules en uitrustingen kunnen ook achteraf nog worden geïnstalleerd. Verwijder hierbij indien nodig de afdekking. Deksel meenemer Afdekplaat Klemstrip afdekband Afdekband Afdichtingsstrip Bandgeleiding binnen Zijdelingse afstrijker Afdekking Deksel meenemer Afdekplaat Klemstrip afdekband Afdekband Afdichtingsstrip Bandgeleiding binnen Zijdelingse afstrijker Afdekking 14

15 NL Voor inbouwen, onderhouden of aanpassen van de ODS: Demontage van de IP54-afdekking Afdekplaat Deksel meenemer Klemstrip afdekband Afdekband Verwijder de klemstrips van de afdekband aan de deksels. Demonteer het deksel van de meenemer. Schuif de afdekplaat uit de sleuf. Verwijder de afdekband. Bandgeleiding binnen Afdekking Maak de binnenste bandgeleiding los. Schroef de afdekkingen aan de zijkant los. Gebruik een schroevendraaier om de afdekkingen aan één uiteinde van binnen uit los te maken. Zijdelingse afstrijker Afdekking Trek de afdekkingen uit de bevestigingssleuf. Verwijder de zijdelingse afstrijkers. 15

16 ODS - Origa Drive System Montage van de IP54-afdekking De afdekking kan achteraf worden geïnstalleerd, zie hoofdstuk De volgende instructies gelden ook bij installatie achteraf en aanpassing of onderhoud van de ODS. Noodzakelijke demontage: zie hoofdstuk LET OP De montage kan in een verkeerde volgorde verlopen De afdekking bedekt de bevestigingsgaten van de ODS en de inwendige eindschakelaars Neem de juiste volgorde in acht! Tussen - het inbouwen van de ODS, - achteraf monteren van de afdekking en - onderhoud van de ODS moet een onderscheid worden gemaakt. Afdichtingsstrips op de kleefvlakken aanbrengen Afdichtingsstrip Kleefvlak Reinig de kleefvlakken op de deksels. Plak 2x een afdichtingsstrip op de opstaande rand van het deksel. Laat de bovenste beschermfolie zitten! Bandgeleidingen en afdekkingen monteren Bandgeleiding binnen Afdekking OPMERKING Neem de aandraaimomenten voor schroeven in hoofdstuk 7.1 in acht. Schroef 4x de binnenste bandgeleiding op de meenemer en vet ze licht in. Druk de afdekkingen in de langssleuven van het draagprofiel. Schroef 4x de afdekkingen vast. 16

17 NL Afstrijkers en afdekband monteren Klemstrip afdekband Afdekband Zijdelingse afstrijker Voer de zijdelingse afstrijkers in de sleuven van de meenemer. Let op de positionering (lippen naar buiten). Leg de afdekband in het midden op de ODS. LET OP Voortijdige slijtage van de afdekband Verdraaiing of vervorming bij de inbouw van de afdekband Schroef de klemstrip voorzichtig vast - Monteer de afdekband zonder verdraaiing - of golving. OPMERKING Neem de aandraaimomenten voor schroeven in hoofdstuk 7.1 in acht. Klem de afdekband aan één kant vast met de klemstrip voor de afdekband en schroef de strip vast. Afdekplaat en deksel monteren Afdekplaat Deksel meenemer Klemstrip afdekband Vet de afdekplaat van de meenemer aan de onderkant licht in. Voer de afdekplaat aan één kant in de sleuf van de meenemer. Klik de afdekplaat aan de andere kant vast door er aan de bovenkant in het midden op te duwen. Lijn de deksels van de meenemer uit en schroef ze vast. De afdekband moet zonder golving over de hele lengte op het profiel liggen. Klem de afdekband zonder spanning vast met de tweede klemstrip voor de afdekband. 17

18 ODS - Origa Drive System 7.5 Positieregistratie met magneetschakelaars Definitie Eindschakelaar LET OP Mogelijke beschadiging van de inrichting! Ontbrekende of onjuiste signalen van de eindschakelaar in de besturing. De eindschakelaar dient altijd vóór de inbedrijfstelling vastgeklemd en ingesteld te worden. Voor het gebruik van elektrische lineaire aandrijvingen wordt sterk aangeraden om eindschakelaars te gebruiken om mechanische beschadiging in de eindposities te voorkomen. Eindschakelaars moeten worden uitgevoerd als NC (normally closed/verbreekcontact), opdat een eventuele kabelbreuk door de besturing kan worden gedetecteerd. Referentieschakelaar Naast de eindschakelaars kan ook een referentieschakelaar worden gebruikt, om het lineaire systeem een herhaalbaar nulpunt toe te kennen. Referentieschakelaars worden meestal uitgevoerd als NO (normally open/maakcontact). De referentieschakelaar moet zich tussen de einschakelaars bevinden. Typen schakelaars Als schakelaar kunnen de hieronder beschreven magneetschakelaars worden gebruikt. De schakelfunctie wordt in werking gesteld door de magneten die onder de meenemer zijn gemonteerd. De gebruiker kan ook mechanische schakelaars, naderingssensoren enz. gebruiken. Schakelpunten instellen X S J s / J l Totale lengte Bestelslag Traject S X Totale lengte X Bestelslag S Js / Jl Traject S J = lengte van de meenemer S = veiligheidsafstand Het schakelpunt van de eindschakelaars dient aan beide zijden van de lineaire aandrijving zo te worden gekozen, dat tijdens het bedrijf te allen tijde gegarandeerd is dat de nuttige last binnen de veiligheidsafstand tot stilstand (naargelang het ingezette motorsysteem) wordt afgeremd. De referentieschakelaar kan naargelang de toepassing willekeurig tussen de eindschakelaars worden opgesteld. Als bij de bestelling de schakelpunten niet werden aangegeven, dient zowel de uitlijning als de aansluiting van de magneetschakelaars door de gebruiker te worden uitgevoerd. OPMERKING Een controle van elke lineaire aandrijving op correcte instelling en werking van de magneetschakelaars dient altijd onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker te worden uitgevoerd. 18

19 NL Typen magneetschakelaars Elektrische aansluiting Type RST-S Reed, verbreekcontact bruin (bn) blauw (bl) Reed, maakcontact bruin (bn) blauw (bl) Elektrische aansluiting Type EST-S NPN, verbreekcontact bruin (bn) zwart (zw) blauw (bl) NPN, maakcontact bruin (bn) zwart (zw) blauw (bl) PNP, verbreekcontact bruin (bn) zwart (zw) blauw (bl) PNP, maakcontact bruin (bn) zwart (zw) blauw (bl) Klembezetting printplaat De klembezetting voldoet aan EN E+ 1 (bn) 3 (bu) 4 (bk) E+ (stekkerzijde) E E- (magneetschakelaarzijde) R R Aansluitbezetting M8-inbouwstekker Stekkeraansluiting 3-polig bn = brown / bruin bk = black / zwart bu = blue / blauw PIN-aansluiting (bovenaanzicht) Montage van de printplaat en M8-inbouwstekker De IP54-afdekking moet zoals beschreven in hoofdstuk geopend zijn. Inbouwstekker in het deksel monteren M8-inbouwstekker Moer M8-inbouwstekker Plaat inbouwstekker Moer Plug Printplaat Eindschakelaar E+ Eindschakelaar E- Referentieschakelaar R Verwijder de pluggen uit het deksel. Steek de M8-inbouwstekker aan de achterkant van het aandrijvingsdeksel door het gat en bevestig hem met de moeren. Printplaat Eindschakelaar E+ Eindschakelaar E- Referentieschakelaar R Verwijder de plaat voor de inbouwstekker en de bijbehorende pluggen. Bevestig de M8-inbouwstekker met de moeren op de plaat voor de inbouwstekker. Steek de kabel door de uitsparing. Bevestig de plaat voor de inbouwstekker. 19

20 ODS - Origa Drive System Printplaat in T-sleuf bevestigen Plaats de printplaat in de T-sleuf met de steeksokkels. Lijn de printplaat uit en draai de schroeven vast. Snij de kabels van de inbouwstekker op de juiste lengte en strip ze. Sluit de kabels aan op de printplaat volgens de klembezetting in hoofdstuk Instellen van de interne magneetschakelaars De IP54-afdekking moet zoals beschreven in hoofdstuk geopend zijn. Tip: Breng de meenemer telkens in de gewenste positie (eindpositie/referentie) en verschuif dan de bijbehorende magneetschakelaar in de T-sleuf, tot het schakelpunt wordt bereikt. Eindschakelaar E+ Kabelklem T-sleuf Eindschakelaar E- Referentieschakelaar R Plaats de magneetschakelaar in de T-sleuf, als die nog niet is gemonteerd (of maak hem los met een inbussleutel SW 2,5). Stel het schakelpunt in door de magneetschakelaar te verschuiven, tot het schakelpunt wordt bereikt. Klem de magneetschakelaar met een inbussleutel SW 2,5 vast. Aansluiten van de magneetschakelaars LET OP Gevaar voor beschadiging van de kabels! Klempunten en scheuren in de kabels veroorzaken uitval en schade. Leg de kabels veilig en bevestig ze goed. Snij de magneetschakelaarkabel aan de printplaat op de juiste lengte en strip hem. Sluit de kabel aan op de printplaat volgens de klembezetting in hoofdstuk Bevestig de losse kabel met de kabelklemmen in de T-sleuf. Sluit de overeenkomstige aansluitkabel aan op de M8-inbouwstekker op het deksel. Bevestig de aansluitkabel in de besturing (aansluitkabels bestellen, zie hoofdstuk 11.3). 20

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik. Gebruik & onderhoud

Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik. Gebruik & onderhoud Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik Gebruik & onderhoud Luchtbehandelingsapparatuur (HVAC) WK und WK-com: voor binnenopstelling, voor buitenopstelling Hygiëne-apparaat,

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoel! Alle rolstoelen uit de Handicare-serie onderscheiden zich door hun kwaliteit en functionaliteit. We zijn buitengewoon

Nadere informatie

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Belangrijk! De handleiding aandachtig lezen voordat u de apparatuur probeert te installeren of bedienen. Noteer de serienummers van uw granulator

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN ATTENTIE: Lees dit installatievoorschrift in zijn geheel aandachtig door alvorens de onderwaterpomp uit de verpakking te halen. Deze onderwaterpomp dient

Nadere informatie

Vertaling van oorspronkelijke

Vertaling van oorspronkelijke Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw nieuwe rolstoel Kwaliteit en functionaliteit zijn sleutelbegrippen bij alle rolstoelen van Handicare. De Exigo 10 wordt geproduceerd

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850 Gebruiksaanwijzing Instruzioni per l uso Bedienungsanwesung Instrucoes para o uso Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 Type EM-20/39 Best.-nr. 7519058 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren! Impressum Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie