veiligheid en kwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "veiligheid en kwaliteit"

Transcriptie

1 veiligheid en kwaliteit Nederlandse versie

2 Beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Om optimale kwaliteit voor haar klanten te garanderen heeft Snijder B.V. besloten een organisatiesysteem op te zetten. Het doel van het organisatiesysteem van Snijder B.V. is om de dienstverlening continu optimaal te leveren en aan te laten sluiten op de wensen van haar klant. Als grondslag voor alle werkzaamheden welke Snijder B.V. voor haar klanten uitvoert, staan vier pijlers: Veiligheid; Kwaliteit; Gezondheid /welzijn; Milieu. De directie van Snijder B.V. onderschrijft het in het organisatiehandboek omschreven beleid, en geeft hiermee voor bovengenoemde pijlers alle ruimte aan haar medewerkers om veilig, kwalitatief hoogstaand, gezond en milieubewust te kunnen handelen, om hiermee de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften en vergunningsvoorwaarden. De directie zal zich door regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van het veiligheidsbeleid, en waar nodig dit beleid bij stellen om tot optimale arbeidsomstandigheden te komen op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Hoorn, januari e druk 2011 De directie R. Snijder Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 3

3 i i Inhoudsopgave Beleidsverklaring 3 Inhoudsopgave 4 1 Inleiding 6 2 Veiligheid, Gezondheid en Milieu Veiligheid Gezondheid en Welzijn Milieu 8 3 Verantwoordelijkheid 9 4 Incidentenmelding en rapportage 10 5 Roken 12 6 Persoonlijke Beschermingsmiddelen Voetbescherming Oogbescherming Gehoorbescherming Handbescherming Hoofdbescherming Gelaats /Adembescherming Kniebescherming Valbeveiliging Beschermende kleding Vervangingsregeling Maatregelen bij het niet dragen 23 7 Brand- en explosiegevaar Brand Explosie 26 8 Orde en netheid 30 9 Milieuzorg Specifieke regels Grondverzetmachines Werkplaatsen Machines, gereedschappen 35 en uitrusting Elektrisch handgereedschap Heftrucks Accu s en acculaadplaatsen Elektrisch lassen Lassen en branden Hijsmiddelen Verplaatsbare ladders Steiger/schaarlift Opslag van materiaal en goederen Gevaarlijke stoffen Afvallozing Met de hand tillen Hygiëne Seksueel- en 53 bloed-overdraagbare ziekten Alcohol en drugs Psychosociale belasting Algemene voorschriften Laatste Minuut Risico Analyse 58 4 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 5

4 1 2 Inleiding De gids bevat, naast algemene regels, een aantal algemene zaken met betrekking tot de wet- en regelgeving rond Arbeidsomstandigheden en met betrekking tot de bescherming van het milieu. De zorg voor de veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu wordt door Snijder B.V. beschreven in haar organisatiehandboek en het standpunt met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en het milieu is verwoord in een beleidsverklaring. Deze verklaring is in deze gids en het organisatiehandboek opgenomen. Met behulp van procedures en (werk-)voorschriften wordt invulling gegeven aan het beleid. Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu Ons bedrijf is ISO 9001 en VCA** gecertificeerd. We hebben er alle belang bij aandacht te besteden aan veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) in zowel onze werk- als privésituatie. Bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden geldt voor de drie aandachtsgebieden de DNV Certification BV volgende betekenis: ISO 9001 en VCA** gecertificeerd 2.1 Veiligheid Veiligheid is het bewust nemen van een aanvaardbaar risico. Risico in deze definitie is de kans dat er een ongewenste gebeurtenis plaatsvindt met een bepaald ongewenst effect (gevolg). Bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden zullen we soms een risico moeten nemen. Als de werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd is er sprake van het aanvaarden van het risico, omdat we er dan bewust mee bezig zijn. Bij twijfel of de veiligheidssituatie wel aanvaardbaar is, moeten we overleggen met de leidinggevende. We noemen een risico aanvaardbaar, als: diegene die het risico neemt het gevaar kent, de gevolgen en de kans erop kan beoordelen; het gevaar zoveel mogelijk beperkt kan worden, zowel voor uzelf als voor anderen; het risico aanvaard moet worden om het werk uit te voeren, als dat niet op een minder riskante manier kan. Het aanvaardbaar zijn van het te nemen risico is zeer sterk persoonsgebonden. Wat de één aanvaardbaar vindt, behoeft voor een ander nog niet aanvaardbaar te zijn. Dit is onder meer afhankelijk van opleiding, training, voorlichting en (werk-)ervaring. 6 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 7

5 2 3 Uitgangspunt blijft, dat men zich van het risico dat men dagelijks toch loopt, bewust is en dit voor zichzelf en omgeving aanvaardbaar acht. 2.2 Gezondheid en welzijn Naast veilig werken besteedt Snijder B.V. ook de nodige aandacht aan de gezondheid van alle werknemers. Als uitgangspunt voor het te voeren beleid zorg voor het welzijn - houden wij ons aan de Arbowet. Globaal gelden de volgende definities: Gezondheid stelt de mens in staat volledig te functioneren, onder andere in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Gezondheid binnen de werksituatie kan bijvoorbeeld worden afgemeten aan het aantal gezondheidsklachten en de ziekteverzuimcijfers; Naast fysieke gezondheid en aandacht voor de psychische gezondheid omvat het begrip welzijn ook de waardering voor uitvoering én resultaat van de werkzaamheden; Welzijn binnen de werksituatie kan worden afgemeten aan de sfeer en de collegialiteit binnen het bedrijf. Verantwoordelijkheid Om een veilige en gezonde arbeidsomgeving te waarborgen, zijn er bij Snijder B.V. afspraken gemaakt waar bepaalde verantwoordelijkheden liggen. Hierbij is ervan uitgegaan, dat de personen met verantwoordelijkheden ook de middelen en bevoegdheden hebben om hun taken naar behoren te kunnen vervullen. Wettelijk gezien is de werkgever (artikel 3, Arbowet) in eerste instantie verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn werknemers. Echter, als de werknemers zich niet aan bepaalde verplichtingen houden, kunnen ook zij ter verantwoording worden geroepen (artikel 11, Arbowet). Gesteld kan dus worden dat de zorg voor arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn ligt bij zowel werkgever als werknemer (artikel 12, Arbowet). 2.3 Milieu Tijdens het uitvoeren van diverse werkzaamheden door werknemers van Snijder B.V. dient rekening te worden gehouden met de bescherming van het milieu. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het werken volgens geldende vergunningvoorschriften op de werkplek en het (gescheiden) inzamelen en afvoeren van vrijkomende afvalstoffen. Snijder B.V. zal duurzaam gebruik maken van grondstoffen. 8 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 9

6 4 4 Incidentenmelding en -rapportage Het doel van het melden en rapporteren van bijna-ongevallen en ongevallen is: De (mogelijke) negatieve effecten (verder) te beperken; Vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen; Nader onderzoek mogelijk te maken. Het hoofddoel bij ongevallen en calamiteiten is altijd de personen in veiligheid brengen en eerste hulp bieden. Tevens wordt getracht de persoonlijke, materiële en milieuschade zoveel mogelijk te beperken. Na een incident of bijna-ongeval wordt beoordeeld welke directe maatregel moeten worden genomen om herhaling te voorkomen. Deze maatregel worden tevens genoteerd op het incidentenmeldingsformulier. Een ieder is verantwoordelijk voor het rapporteren van incidentmeldingen van zowel persoonlijke schade als van materiele - en milieuschade. De rapportage dient zo snel mogelijk na het incident toegezonden of ingeleverd te worden bij de leidinggevende op de vestiging. Het kan zijn dat op de diverse locaties wereldwijd andere regels gelden met betrekking tot het melden en rapporteren van incidenten. Deze regels zullen dan direct van toepassing zijn op de werknemers van Snijder B.V. met dien verstande dat zij te allen tijde de technische dienst op de vestiging op de hoogte moeten stellen. De registratie van meldingsformulieren gebeurt door de VGM-coördinator van Snijder B.V. Het meldingsformulier dient bij alle incidenten binnen het toepassingsgebied te worden ingevuld. Bedenk hierbij dat ook kleine incidenten van belang kunnen zijn, zodat hiervoor eventueel maatregelen genomen kunnen worden om herhaling (of erger!) te voorkomen. 10 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 11

7 5 6 Rookbeleid Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op een rookvrije werkplek. Het is niet toegestaan om in openbare ruimtes te roken. Onder openbare ruimtes wordt verstaan: gangen, vergaderruimtes, kantine, keuken, toiletten, e.d. Het is niet toegestaan om in een grondverzetmachine en/of bedrijfsauto en/of bouwkeet te roken, tenzij er meerdere keten aanwezig zijn, waarvan er één als rookruimte wordt gebruikt of allen die er gebruik van maken er geen bezwaar tegen hebben. Mocht er in de ruimte waarin u werkt toch gerookt worden, ondanks het feit dat u daarvoor geen toestemming heeft gegeven, kunt u bij de directie een klacht indienen. Deze zal een gemotiveerd advies geven dat bindend is voor de organisatie. Indien een opdrachtgever een eigen regeling heeft omtrent roken, die stringenter is dan de regel van Snijder B.V., zullen de medewerkers van Snijder B.V. zich aan deze regeling dienen te houden. Persoonlijke beschermingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hebben tot taak de mens te beschermen tegen de gevolgen van een incident. Er dient te worden beoordeeld of er andere maatregelen kunnen worden getroffen om de risico s van de werkzaamheden te verminderen. Met andere woorden; er moet gekeken worden naar het bestrijden van gevaren bij de bron. Voorbeelden van het bestrijden van gevaren bij de bron zijn: Beveiligingen aanbrengen op machines en apparatuur; Schadelijke gassen, dampen en/of stof afzuigen door goede ventilatie; Vervangen van schadelijke grondstoffen door minder schadelijke grondstoffen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu; Aanbrengen van isolatie op machines en apparatuur die een hoge geluidsproductie kennen (b.v. omkasten van een compressor). Snijder B.V. stelt voor het operationele personeel, naast werkkleding, gratis persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking. Zij houdt toezicht op het juiste gebruik van de PBM en zal tussentijds inspecties uitvoeren op het juist onderhouden van bepaalde PBM (binnenzijde oorkappen, onderhoud otoplastieken). Bij indiensttreding worden de PBM aan de medewerker ter beschikking gesteld op basis van zijn functie binnen de organisatie. Indien op specifieke projecten of klussen andere PBM nodig zijn, zullen deze door Snijder B.V. of door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld. Medewerkers van Snijder B.V. zijn verplicht de op grond van de wettelijke bepalingen door het bedrijf ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken, te onderhouden en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen. Bij vermissing, tekortkoming en/of beschadiging dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan de direct leidinggevende. 12 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 13

8 Voetbescherming Tijdens het werk loopt men de kans om in scherpe voorwerpen te trappen. Na handletsel komt dit soort ongevallen het meest voor. Door veiligheidsschoenen te dragen kunnen de meeste ongelukken worden voorkomen. De schoenen moeten goedgekeurd zijn, herkenbaar aan de CE-markering en voldoen aan de eisen (minimale eis veiligheidsklasse S3) van de uit te voeren werkzaamheden. Er wordt van de medewerkers verwacht dat zij de schoenen goed onderhouden. Bij Snijder B.V. dienen de operationele medewerkers altijd veiligheidsschoenen te dragen. 6.2 Oogbescherming Bij zeer veel werkzaamheden zoals boren, zagen, draaien, slijpen en snijbranden zijn veiligheidsbrillen geen overbodige luxe tegen stof en/ of wegspringende stukjes materiaal. Bij het uitvoeren van laswerkzaamheden dient een laskap of lasbril gebruikt te worden. Het is niet toegestaan dat men met een gewone bril werkt als vervanger van een veiligheidsbril. Deze valt namelijk in scherpe splinters uiteen als er iets met kracht tegenaan komt. Snijder B.V. stelt haar operationele medewerkers oogbescherming ter beschikking bij het uitvoeren van de werkzaamheden met genoemde risico s. 14 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 15

9 Gehoorbescherming Eén van de belangrijkste zintuigen die de mens heeft is het gehoor. Hiermee kunnen we met andere mensen communiceren. De beschadiging van het gehoor door lawaai is onherstelbaar. Wennen aan lawaai betekent eigenlijk steeds dover worden. Hoe doof men ook al zou zijn, bescherming blijft noodzakelijk. Hiermee kan voorkomen worden dat het gehoor nog verder achteruit gaat. Lawaai met een geluidsniveau boven de 80 db(a) geeft een verhoogde kans op blijvende gehoorbeschadiging. De werkgever dient gehoorbescherming ter beschikking te stellen en de medewerkers voor te lichten; Bij werkzaamheden en/of verblijf in ruimten waar het geluidsniveau hoger is dan 85 db(a) zijn medewerkers wettelijk verplicht gehoorbescherming te dragen. Een aantal werkzaamheden die medewerkers van Snijder B.V. uitvoeren zitten boven het geluidsniveau van 85 db(a). Hierbij valt te denken aan boren, zagen en werkzaamheden met de grondverzetmachine. Snijder B.V. stelt de medewerker de volgende gehoorbescherming ter beschikking: Bij bescherming op het oor: gehoorkappen, als er sprake is van een korte periode geluidshinder; Bij bescherming in het oor: oordopjes. Bij langdurige blootstelling aan schadelijk geluid worden otoplastieken (op maat gemaakte gehoorbeschermers) verstrekt. De operationele medewerkers van Snijder B.V. dienen de gehoorbescherming te gebruiken. Bij het op de juiste manier aanbrengen van de gehoorbescherming speelt vanzelfsprekend de hygiëne een grote rol. 6.4 Handbescherming Handen zijn betrokken bij vrijwel alle handelingen tijdens het werk. Daarom vormen zij een kwetsbaar geheel. Handen kunnen niet tegen alle gevaren beschermd worden, maar wel bijvoorbeeld tegen koude, hitte, schuren, snijden, steken, chemicaliën enzovoorts. Bij werkzaamheden waar beknelling kan optreden is het dragen van handschoenen verboden. De operationele medewerkers van Snijder B.V. dienen de ter beschikking gestelde werkhandschoenen te gebruiken bij werkzaamheden waarbij letsel aan de handen voorkomen kan worden. 6.5 Hoofdbescherming Daar waar de kans bestaat te worden getroffen door vallende of rondvliegende voorwerpen en of het hoofd bekneld of beschadigd raakt, is het verplicht een veiligheidshelm te dragen. Om de drie jaar, of eerder indien de helm scheuren of aantastingen vertoont, dient de helm te worden vervangen door een nieuw exemplaar. Hierdoor wordt voorkomen dat de kwaliteit van de helm te ver terugloopt onder invloed van het zonlicht. De productiedatum staat aan de binnenzijde van de helm. Het dragen van metalen helmen is wettelijk verboden. De helm moet zijn voorzien van een CE-markering en voldoen aan de veiligheidsnorm. Snijder B.V. stelt een helm ter beschikking aan de operationele medewerkers. 16 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 17

10 Gelaats- / Adembescherming Wanneer men bloot staat aan schadelijke stoffen, verf, vezels, damp en/ of gassen is het dragen van adembescherming verplicht. Als schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp bij bepaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld lassen, schuren, stralen, industriespuiten) vrijkomen moeten de medewerkers adembeschermingsmiddelen dragen. Voor de diverse risiconiveaus zijn verschillende soorten maskers en filters te verkrijgen. Snijder B.V. stelt de maskers en filters ter beschikking van de medewerkers die blootgesteld staan aan deze mogelijke risico s. Deze medewerkers zijn verplicht gelaats- / adembescherming te dragen. 6.7 Kniebescherming Kniebescherming beschermen het kniegewricht bij (langdurig) geknield werken. Ze hebben het voordeel dat ze de knieën constant beschermen. Vloermatten kunnen eenzelfde graad van bescherming bieden, maar de medewerker moet deze steeds oppakken en neerleggen. Snijder B.V. stelt kniebeschermers ter beschikking aan de werknemers, die regelmatig geknield werk doen. 6.8 Valbeveiliging 6.9 Beschermende kleding Tijdens werkzaamheden waar de normale werkkleding onvoldoende bescherming biedt, is het gebruik van speciale beschermende kleding noodzakelijk. Op plaatsen waar de kans groot is in aanraking te komen met chemicaliën of hete voorwerpen, moet de werkkleding geheel gesloten zijn en moeten de mouwen de gehele arm bedekken (overall). Het dragen van sterk vervuilde overalls brengt bijkomende risico s met zich mee. Zorg voor schone (hele) overalls, ze verkleinen risico s en brengen een representatiever kwaliteitsbeeld naar voren. Bij nacht en slecht zicht dienen er veiligheidshesjes te worden gedragen. Snijder B.V. stelt beschermende kleding ter beschikking gesteld op basis van hun functie. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden en tijdig vervangen van de kleding. Op bepaalde projecten zal er specifieke beschermende kleding worden verstrekt door de opdrachtgever Vervangingsregeling Bij slijtage of beschadiging, waardoor de PBM niet meer gebruikt kan worden of geen optimale veiligheid meer kan garanderen, dient deze vervangen te worden. De medewerker is zelf verantwoordelijk hiervoor en dient dit te melden bij zijn leidinggevende. Deze zal er voor zorg dragen dat de medewerker een nieuwe PBM ontvangt. Bij werkzaamheden op een hoogte van 2,5 meter en hoger moeten de medewerkers persoonlijke valbeveiliging dragen. Deze moet de gevolgen van een val op het menselijk lichaam kunnen opvangen. Deze PBM s dienen regelmatig gekeurd te worden en dit moet zichtbaar op het materiaal te zien zijn. Snijder B.V. stelt valbeveiliging ter beschikking aan de medewerkers op die plaatsen waar dit nodig is. 18 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 19

11 6 6 Persoonlijk beschermingsmiddel Werkzaamheden / situaties Vervanging Persoonlijk beschermingsmiddel Werkzaamheden / situaties Vervanging Voetbescherming Gehoorbescherming Veiligheidsschoenen of -laarzen Oogbescherming Veiligheidsbril Lasbril Ruimzichtbril Snijbril Bij alle voorkomende operationele functies, waar werkzaamheden zijn: Waar de voet bekneld kan raken of getrapt kan worden in uitstekende gedeeltes; Zoals tillen en verplaatsen van (zware) voorwerpen; Waar het verplicht gesteld wordt met een blauw bord met witte opdruk. Bij werkzaamheden waarbij men de kans loopt schadelijke stoffen in de ogen te krijgen Bij het uitvoeren van verspanende handelingen Bij las- en snijwerkzaamheden Daar waar het is aangegeven met het blauwe bord met witte opdruk Bij slijtage of beschadiging Bij slijtage of beschadiging Otoplastieken Oorkap Handbescherming Werkhandschoenen Lashandschoenen Vanaf 85 db(a) is men verplicht gehoorbescherming te dragen Daar waar het is aangegeven met het blauwe bord met witte opdruk Men dient werkhandschoenen te dragen bij werkzaamheden met mechanische risico s, bij werken met chemische stoffen en bij thermische risico s Gehoorkappen bij slijtage of beschadiging Otoplastieken behoren jaarlijks te worden gecontroleerd en zo nodig te worden vervangen Bij slijtage of beschadiging 20 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 21

12 6 6 Persoonlijk beschermingsmiddel Werkzaamheden / situaties Vervanging Persoonlijk beschermingsmiddel Werkzaamheden / situaties Vervanging Hoofdbescherming Valbeveiliging Helm Gelaatsbescherming Lashelm Filtermasker Spuitmasker Stofmasker Kniebescherming Kniebeschermers Op projecten waar de kans bestaat dat men getroffen wordt door rondvliegende of vallende voorwerpen Waar men de kans loopt om het hoofd te stoten of bekneld te raken Op projecten daar waar het is aangegeven met het blauwe bord met de witte helm Wanneer men bloot staat aan schadelijke stoffen, verf, vezels, damp en/of gassen is het dragen van adembescherming verplicht Men dient kniebescherming te dragen bij werkzaamheden waar (langdurig) geknield werk wordt gedaan Helmen mogen drie jaar worden gebruikt, daarna moeten zij worden vervangen. Tussendoor vervangen als de helm is gescheurd en/of gedeukt Bij slijtage of beschadiging Bij slijtage of beschadiging Harnasgordel Vallijn Beschermende kleding Doorwerkjas Veiligheidshes Bij werkzaamheden op hoogte (boven de 2,5 meter) waar valgevaar bestaat dient men valbeveiliging te dragen Bij koude werkomstandigheden dient men de doorwerkjas te dragen. Het veiligheidshes dient gedragen te worden bij nacht en slecht zicht. Harnasgordel bij slijtage of beschadiging. Vallijn na 1 x gebruik Bij slijtage 6.11 Maatregel bij het niet dragen van de PBM Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de leidinggevende verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik van de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen. Medewerkers die niet of onjuist gebruik maken van de verstrekte PBM worden door de leidinggevende geattendeerd op deze handelswijze. Niet naleven van deze instructie wordt uitgelegd als gedrag die niet hoort tot het gedrag van een goede werknemer. In het uiterste geval kan het niet dragen van de benodigde PBM leiden tot ontslag. 22 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 23

13 7 7 Brand- en explosiegevaar Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt ontstaat er soms toch een brand of doet zich een explosie voor. In dergelijke situaties gebeuren vaak, in hele korte tijd, veel onvoorspelbare dingen. Toch kan er in dergelijke situaties veel gedaan worden om letsel en schade zoveel mogelijk te voorkomen. In dit kader onderstaand enkele preventieve maatregelen die genomen moeten worden vóór aanvang van de werkzaamheden: Zich op de hoogte stellen van de plaats en bedieningsvoorschriften van de draagbare brandblusmiddelen in en bij de werkomgeving (gebruiksvoorschrift staat op ieder blustoestel aangegeven). Gebruikte brandblusmiddelen direct vervangen voor goedgekeurde nieuwe. Zich op de hoogte stellen van de vluchtwegen, deze vrij houden van obstakels. Verwijder vóór aanvang van de werkzaamheden aanwezige brandbare materialen. Indien niet mogelijk, dek deze dan af met brandvertragende dekens. Gebruik bij open vuur geen vluchtige stoffen. Zich op de hoogte stellen van de alarmnummers en de wijze waarop brandmeldingen moeten worden doorgegeven. Altijd zorgen voor een vrije doorgang voor de brandweer. Blokkeer geen brandblusapparatuur. Alle brandblusapparatuur moet in het zicht hangen en in geval van nood gemakkelijk te bereiken zijn. Brandblusmiddelen moeten eenmaal per jaar en na gebruik worden gecontroleerd (controleer de sticker). Zorg ervoor dat de juiste brandblusapparatuur daadwerkelijk aanwezig is, met name in de nabijheid van: laswerkzaamheden (open vuur); opslagplaatsen voor oliën, vetten en verven; opslagplaatsen voor gas- en zuurstofflessen. Instructies hoe te handelen bij brand moeten op of in de nabijheid van de werkplek aanwezig zijn. Verschillende gevaarlijke stoffen zijn brand- en explosiegevaarlijk. Bij de opslag en het verwerken van deze stoffen moet rekening worden gehouden met de risico s. 7.1 Brand Brand kan pas ontstaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet er een brandbare stof aanwezig zijn. Dit kunnen zijn: Een gas; Een vloeistof; Een vaste stof. In de tweede plaats in er zuurstof nodig. Dit kan zuurstof uit de lucht zijn, vloeibare zuurstof of zuurstof die gemakkelijk wordt afgegeven door een andere stof zoals een peroxide. Een derde voorwaarde is dat er een voldoende hoge temperatuur heerst om de reactie tussen de brandbare stof en zuurstof op gang te brengen. Deze drie voorwaarden worden vaak gepresenteerd in een zogenaamde branddriehoek. Onderstaand een aantal oorzaken waardoor er binnen Snijder B.V. brand kan ontstaan: Lassen, slijpen, snijwerkzaamheden; Roken en open vuur; Zelfontbranding door broei (bijv. met olie verontreinigde poetsdoeken); Verkeerde opslag of behandeling van brandgevaarlijke stoffen; Elektrische apparaten en bedrading; Natte kleding op verwarming; Lekkende zuurstof uit de fles. Brandstof Zuurstof Temperatuur 24 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 25

14 Explosie Een explosie kan een fysisch of een chemisch karakter hebben. Een voorbeeld van een fysische explosie is het bezwijken van een drukvat zoals een gascilinder, waarbij de inhoud in korte tijd vrijkomt. Een voorbeeld van een chemische explosie is het ontleden van een organisch peroxide waarbij in korte tijd veel gasvormige producten vrijkomen. Risico s Bij brand of explosie is de kans op ongevallen met persoonlijk letsel groot. Ook bestaat de mogelijkheid dat aanzienlijke materiele schade wordt aangericht. De risico s van brand zijn het vrijkomen van hittestraling en van giftige verbrandingsproducten. De gevolgen hiervan zijn afhankelijk van de verbrandingsproducten en hun giftigheid. De risico s van een explosie zijn het vrijkomen van toxische stoffen; het ontstaan van een schokgolf, scherfwerking en verbranding. Maatregelen In principe is vrijwel iedere brand te voorkomen. Gewoon een kwestie van het werk doordacht uitvoeren en de nodige maatregelen treffen. In het beginstadium zijn de meeste branden te blussen, maar neem hierbij beslist geen enkel onnodig risico. Bij brand zonder kans op calamiteiten als volgt handelen: Blijf kalm, denk aan de eigen veiligheid; Alarmeer of laat alarmeren. Stel leidinggevende op de hoogte; Aanwezigen veilig stellen; Probeer brand van geringe omvang te blussen. Lukt dit laatste niet, handel dan als volgt: Ontruim de werkplek; Lokaliseer de brand door ramen en deuren te sluiten; Sluit gasflessen af; Sluit elektra- en gastoevoer af; Zorg voor een goede doorgang voor de hulpdiensten; Indien zelf blussen niet mogelijk is, verlaat dan de ruimte direct volgens de ontruimingsinstructie. Op de hoofdvestiging heeft Snijder B.V. een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan ter inzage bij de hoofd BHV. De medewerkers moeten op de hoogte zijn van het hoofdstuk Wat te doen bij brand en ontruiming van het ontruimingsplan. Op de projecten moeten de medewerkers zich houden aan de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever. Zorg dat u weet wat er van u wordt verwacht. Doe, in ieder geval, altijd eerst wat het meest direct effect heeft. Brandklassen Onder een brandklasse verstaat men een groep van gelijksoortige branden, geordend naar de aard van de brandende stoffen. Dit is in het bijzonder van belang voor de bestrijding van branden met een brandblusser. De brandklasse wordt door middel van een pictogram en de desbetreffende letter op de brandblusser weergegeven. De brandklassen zijn: Klasse A: geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vaste stoffen, zoals hout, papier, textiel enz. Klasse B: geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals olie, benzine, vetten enz. Klasse C: geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van gassen, zoals butaan, propaan en aardgas. (Let wel op bij het blussen van gassen dat u daarna de gastoevoer kunt afsluiten, anders krijgt u een gaswolk, die naderhand bij een ontstekingsbron kan exploderen.) 26 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 27

15 7 7 Klasse D: geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van brandbare metalen, zoals magnesium, aluminium, natrium, kalium, zirkonium, lithium enz. Klasse F: geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van zeer hete oliën en vetten, waarvan de hoeveelheid meer bedraagt dan 5 liter, men moet dan denken aan bijvoorbeeld grote frituurovens. TE GEBRUIKEN BLUSMIDDELEN Brandklasse volgens NEN-EN 2 Water Poeder Schuim Koolzuur - sneeuw A Worplengte ~5-10 meter gebonden straal; ~2-3 meter sproeistraal ABC BC D AB F ~5 meter ~3 meter ~ 1,5 meter B Eigenschappen Eigenschappen Brandklasse volgens NEN-EN 2 Bluswerking Milieuschade door de blusstof Nevenschade door blussing Water Poeder Schuim Koolzuur - sneeuw A ABC AB B BC F D Afkoelend Negatief Afdekkend Zuurstof katalytisch verdringend/ bij BC verstikkend poeder Negatief katalytisch en afdekkend bij ABC poeder Afdekkend bij D poeder Laag Laag Laag laag Hoog Hoog Laag Geen Spuitduur Onbeperkt 6 kg ~16 sec. 9 kg ~16 sec. 12 kg ~20 sec. 6 liter ~30 sec. 9 liter ~30 sec. 2 kg ~8 sec. 5 kg ~15 sec. Zicht bij blussen Goed Slecht Goed Goed 28 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 29

16 8 8 Orde en netheid Snijder B.V. stelt hoge eisen aan orde en netheid in haar vestiging(en) en op locaties waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Hiermee wordt een zo veilig mogelijke werksituatie en een maximale bescherming van het milieu nagestreefd. Tevens wordt de kwaliteit van de uitvoering van het werk op deze manier bevorderd. Daarom wordt van een ieder verwacht zich volledig aan onderstaande regels te houden: Alle werklocaties dienen iedere dag schoon en opgeruimd te worden achtergelaten. Iedereen dient zijn eigen werkomgeving schoon en opgeruimd te houden. De direct leidinggevende ziet er op toe dat zijn afdeling schoon is; Gebruik gereedschappen en materialen op de juiste manier; Gebruik materieel en bedien machines e.d. alleen als men hiervoor is opgeleid met toestemming van een bevoegd persoon; Looppaden, wegen, trappen, gangen, deuren enz. dienen over de gehele breedte vrij te zijn van obstakels. Obstakels welke niet kunnen worden verwijderd dienen te worden voorzien van een duidelijke markering; Gemorste olie en/of chemicaliën dienen direct te worden opgeruimd; Afvalmateriaal moet worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken; Bij het opslaan van losse onderdelen buiten de gebouwen, dient men rekening te houden met wijzigende weersomstandigheden (b.v. storm); Stapel materialen veilig op en gebruik hiervoor de aangewezen plaatsen; Schaftgelegenheden/kantines, toiletten en wasgelegenheden dienen schoon en hygiënisch te worden gehouden. Werp etensresten in de daarvoor bestemde afvalbakken; Het toezichthoudend personeel moet nagaan of de opslag van materialen op de juiste wijze geschiedt. 30 Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Snijder beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit 31

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanvulling op de persoonlijke veiligheid als de werkomgeving niet 100% veilig is. De werkgever moet de beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) is een verzamelnaam voor allerlei hulpmiddelen die je kunt gebruiken om jezelf te beschermen tegen gevaar. PBM

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

HIJSINSTRUCTIE. Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt.

HIJSINSTRUCTIE. Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt. Hoofdstuk : HNDB-SSM-18 Pagina: 1 van 7 1.0 Doel van deze instructie is te waarborgen dat de te hijsen last veilig en gecontroleerd verloopt. Zowel pakken hout (max. 40 delen van gelijke lengte), als een

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1.

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen 1.1 Inleiding 1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen en de wet 1.3 Oogbescherming 1.4 Adembescherming 1.5 Gehoorbescherming 1.6 Hoofdbescherming 1.7 Hand/armbescherming

Nadere informatie

Toolbox-meeting Lassen

Toolbox-meeting Lassen Toolbox-meeting Lassen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Lassen Lassen is een manier om twee metalen aan elkaar te verbinden. Dat gebeurt door

Nadere informatie

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10:

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: Wettelijk kader: arbeidsomstandighedenregeling: (arbo V&G signalisatie + hand- en armseinen) Bijlage 10: Arboregeling bijlage XVIII (arbeidsomstandighedenregeling

Nadere informatie

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht?

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht? Veiligheid bij het lassen Lassen is niet ongevaarlijk. Je werkt immers met elektrische stroom en gloeiend heet, vloeibaar metaal. Bovendien komen er vaak allerlei gassen vrij tijdens het lassen. Bij het

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen Hijsen en tillen Een voorwerp dat zwaarder is als 25 kg mag je niet alleen met de hand tillen. Ook is het verstandig om grote of moeilijk te pakken voorwerpen niet alleen te tillen. Zijn voorwerpen te

Nadere informatie

Bedrijfsvoorschriften& Gedragsregels

Bedrijfsvoorschriften& Gedragsregels Verklein de kans op een ongeval in 60 seconden! Je doet natuurlijk al een laatste minuut check voordat je begint met werken! Of is er toch nog ruimte voor verbetering? Wij geloven van wel Daarom brengen

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

LAST- MINUTE RISICOANALYSE

LAST- MINUTE RISICOANALYSE LAST- MINUTE RISICOANALYSE LMRA PERSOONLIJKE RISICOANALYSE Naam uitvoerder : Functie : LAST-MINUTE RISICOANALYSE PERSOONLIJKE RISICOANALYSE SAMEN STREVEN NAAR EEN VEILIGERE WERKPLEK Bij Stork zijn we persoonlijk

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Antwoorden Oefenvragen, puzzels en multiplechoice-vragen

Antwoorden Oefenvragen, puzzels en multiplechoice-vragen Basisveiligheid VCA voor de groen-grijze sector, 4e druk Antwoorden, puzzels en multiplechoice-vragen Hoofdstuk 1 1 gevarenbronnen 2 - onveilige situaties - onveilige handelingen 3 onveilige handelingen

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Informatiemateriaal Hijswerk

Informatiemateriaal Hijswerk S2 Informatiemateriaal HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven beheersmaatregelen

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande

Nadere informatie

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw Blokkensteller ruwbouw Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig blokkenstellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Blokkenstellen betekent langdurig staan.

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3 asisveiligheid-v Proefexamen 3 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

Proefexamen VCA Basisveiligheid 2014 001

Proefexamen VCA Basisveiligheid 2014 001 Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. U bent geslaagd wanneer u

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Stichting Arbouw 2009. Alle rechten voorbehouden. Risico s bij het werken met grondverzetmaterieel wegzakken en omvallen van de machines; aanrijdingen; beknelling

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Les 1: Veiligheid op het laboratorium.

Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Inleiding Deze les gaat over het onderwerp VEILIGHEID BIJ SCHEIKUNDE en geldt als een soort van naslagwerk. Bewaar dit dus goed. Vraag bij twijfels over de veiligheid

Nadere informatie

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen.

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. BIJLAGE GROEN Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. 3 VEILIG WERKEN BINNEN DE GROENVOORZIENING Bij werkzaamheden in de groenvoorziening kunnen gevaarlijke

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Persoonlijke beschermingsmiddelen VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

KIEPAUTO S. Maatregelen

KIEPAUTO S. Maatregelen KIEPAUTO S Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Valgevaar Arbobesluit Artikel 3.16 lid

Nadere informatie

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl TEST 3. Vragen les 10 t/m 13 en hetgeen bekend dient te zijn. 49. Wat is verplicht bij gebruik van een uitschuifbare ladder die toegang biedt tot een dak? a. deze ladder moet aan de bovenzijde worden vastgezet

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

VG- Handboek VG- HANDBOEK

VG- Handboek VG- HANDBOEK VG- HANDBOEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsverklaring 3. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken 4. Gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) 5. Procedure bij ongevallen,

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Persoonlijke beschermingsmiddelen VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft

Nadere informatie

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Bloembollenteelt en handel

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Bloembollenteelt en handel HEFTRUCK Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Pagina : 1 van 5 Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Smit Polyweb Boerkensleen 23 b 4705 RL Roosendaal The Netherlands T +31 (0)165-544770 F +31 (0)165-565244 Pagina : 2 van

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Hoveniers en Groenvoorziening

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Hoveniers en Groenvoorziening HEFTRUCK Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER Het werken met een hoogwerker is veilig als de hoogwerker en de medewerker in de hoogwerker niet om kunnen vallen. Zorg daarom voor hoogwerkers en materiaal dat aan de

Nadere informatie

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie

Nadere informatie

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer Glaszetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het dragen en plaatsen van ruiten is lichamelijk zwaar

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING HIJS- & HEFWERKZAAMHEDEN Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen, soms zelfs onder

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd.

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 35 vragen over de hoofdstukken 4 tot en met 9 van het PBNA lesboek VOL-VCA. Aan dit proefexamen mogen maximaal 50 minuten besteed worden. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. Voor

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

3.18 Begeleiden van lasten

3.18 Begeleiden van lasten 3.18 Begeleiden van lasten De machinist van een hijs- of hefwerktuig bevindt zich meestal op een zodanige afstand van de last dat hij die niet zelf aan- en lospikt. Bovendien heeft hij aanwijzingen van

Nadere informatie

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer Metselaar Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als metselaar buk, draai en sjouw je veel. Je zit nogal eens

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

STIHL AP 100, 200, 300. Veiligheidsinstructies

STIHL AP 100, 200, 300. Veiligheidsinstructies { STIHL AP 100, 200, 300 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Inleiding Met dampen van brandbare vloeistoffen, gassen en stoffen moet je behoorlijk uitkijken. Er dreigen namelijk vier gevaren, zijnde: Het gevaar

Nadere informatie

Blokzijltcl installatietechniek B.V.

Blokzijltcl installatietechniek B.V. Bedrijfsnaam: Onderwerp: B.V. Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: Uitgevoerd door: Tijdsduur van de Toolboxmeeting: Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Proefexamen Basisveiligheid VCA

Proefexamen Basisveiligheid VCA Proefexamen Basisveiligheid VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit proefexamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste

Nadere informatie

Bij de aanschaf van een helm is het verstandig om op de volgende kenmerken en eigenschappen te letten.

Bij de aanschaf van een helm is het verstandig om op de volgende kenmerken en eigenschappen te letten. Het hoofd mag gerust het belangrijkste lichaamsdeel genoemd worden. Het stuurt niet alleen de rest van je lichaam aan maar het hoofd bepaalt ook in belangrijke mate je uiterlijke kenmerken. Alle reden

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

Midden-Oost Pagina : 1 van 5. werken (papierinzameling) Datum : 01-01-2007

Midden-Oost Pagina : 1 van 5. werken (papierinzameling) Datum : 01-01-2007 Midden-Oost Pagina : 1 van 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen Het dragen van de aan U verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: Veiligheidshesje (zichtbaarheid) Bij minicontainers tevens: Handschoenen

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Stichting ARBOUW. La Guardiaweg 4

Stichting ARBOUW. La Guardiaweg 4 Stichting ARBOUW La Guardiaweg 4 1043 Samenstelling: Stichting Arbouw H. van der Kam NV Strukton Groep H. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie 2. Toegangsbewij zen tot de baan 3. Risico's Hoofdstuk

Nadere informatie

Het echte B-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 40 vragen en daarvoor heeft u maximaal 60 minuten de tijd.

Het echte B-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 40 vragen en daarvoor heeft u maximaal 60 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 20 vragen over de hoofdstukken 1 tot en met 3 van het PBNA lesboek Basisveiligheid VCA. Aan dit proefexamen mogen maximaal 30 minuten besteed worden. Elk goed antwoord levert u 1

Nadere informatie

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg Risico-analyse d.m.v de matrix 1. Maak een lijst met alle gevaren tijdens de werkzaamheden. (met andere woorden: maak een lijst met alles wat mis kan gaan) 2. Bepaal van per gevaar de kans dat het gevaar

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Examen: Basisveiligheid

Examen: Basisveiligheid Naam kandidaat: Examen: Evenementcode: Proefexamen_ VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie