Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr september 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 september 2014, nr. WJZ/ , tot uitvoering van de bijzondere Europese maatregelen in verband met het importverbod groenten en fruit van de Russische Federatie De Minister van Economische Zaken, Gelet op: artikelen 219, eerste lid, en 228 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (Pb L 347); Gedelegeerde Verordening (EG) nr. 932/2014 van de Commissie van 29 augustus 2014 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde soorten groenten en fruit en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 913/2014 (Pb L 259), en artikelen 13, eerste lid, onderdeel b, 15, en 19, eerste lid, onderdeel a, van de Landbouwwet; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: minister: Minister van Economische Zaken; Verordening 1308/2013: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (Pb L 347), Verordening 932/2014: Gedelegeerde Verordening (EG) nr. 932/2014 van de Commissie van 29 augustus 2014 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde soorten groenten en fruit en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 913/2014 (Pb L 259); producentenorganisatie: erkende producentenorganisatie als bedoeld in artikel 154 van Verordening 1308/2013 in de sector groenten en fruit; producent: producent in de sector groenten en fruit, die als zodanig is ingeschreven in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, die niet is aangesloten bij een producentenorganisatie. Artikel 2 De minister verstrekt op aanvraag bijstand voor uitgaven van producentenorganisaties en producenten voor het uit de markt nemen, groen oogsten of niet oogsten van de producten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van verordening 932/2014. Artikel 3 Voor producentenorganisaties zijn ten aanzien van: a. het uit de markt nemen van producten de artikelen 230a, derde, vierde en vijfde lid, 230b, 230d, 230e en 230f, alsmede de artikelen 289, 291, 302, 307 tot en met 310 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit van toepassing, en b. het groen oogsten en het niet oogsten de artikelen 230i, 230j en 230k, alsmede de artikelen 289, 291, 302, 307 tot en met 310 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit van toepassing. Artikel 4 1. Onverminderd artikel 4, derde en vierde lid, van verordening 932/2014, kunnen producenten het uit de markt nemen van producten melden aan de minister. 2. Ten aanzien van het uit de markt nemen van producten door een producent die de melding, bedoeld in het eerste lid, verricht, zijn de artikelen 230a, derde, vierde en vijfde lid, 230b, 230d, 1 Staatscourant 2014 nr september 2014

2 230e en 230f, alsmede de artikelen 289, 291, 302, 307 tot en met 310 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit van overeenkomstige toepassing. Artikel 5 Ten aanzien van het groen oogsten en het niet oogsten door producenten zijn de artikelen 230i, 230j en 230k, alsmede de artikelen 289, 291, 302, 307 tot en met 310 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit van overeenkomstige toepassing. Artikel 6 De minister stelt de voor groen oogsten en niet oogsten te betalen bijstand per hectare, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van verordening 932/2014 vast. Artikel 7 Meldingen door producenten, gedaan in afwachting van de publicatie van verordening 932/2014, alsmede meldingen op basis van de artikelen 230b, eerste lid, of 230 i, eerste lid, van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit die zijn gedaan van 18 augustus tot de dag waarop Europese Commissie de mededeling aan de lidstaten doet dat zij geen meldingen meer in ontvangst zal nemen, zoals bedoeld in artikel 9, tweede alinea, van verordening 932/2014, worden geacht te zijn gedaan op basis van deze regeling. Artikel 8 De Regeling uitvoering GMO groenten en fruit wordt als volgt gewijzigd: A De artikelen 230a, tweede lid, en 230g, tweede lid, worden telkens als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel c wordt Witte kool vervangen door: Witte kool en rode kool. 2. In onderdeel e wordt Bloemkool vervangen door: Bloemkool en broccoli. 3. De onderdelen k, l en m worden geletterd: l, m, n. 4. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: B k. Pruimen met GN-code Artikel 230b wordt als volgt gewijzigd: 1. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot het derde en vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. Een melding als bedoeld in het eerste lid betreft een massa van ten hoogste kilogram. 2. Onder vervanging van de punt aan het einde van het vierde lid door een puntkomma worden twee leden toegevoegd, luidende: C 5. Indien de oogst van de producten die uit de markt genomen worden, plaatsvindt op een dag nadat de termijn, bedoeld in het vierde lid is verlopen, wordt de controle, bedoeld in artikel 108, eerste lid, van verordening 543/2011 uiterlijk verricht op de tweede werkdag na de datum van voorkeur die door de producentenorganisatie of unie van producentenorganisaties is aangegeven op het in het derde lid bedoelde formulier. 6. De uit de markt genomen producten worden bij controle in dusdanige verpakking aangeboden dat controle mogelijk is en in elk geval niet in verpakking met een omvang groter dan 1 kubieke meter. Artikel 230e, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 2 Staatscourant 2014 nr september 2014

3 1. In onderdeel b wordt te ondertekenen, en vervangen door: te ondertekenen;. 2. Onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel c door, en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: D d. tot vervoer van de uit de markt genomen producten voor bestemmingen als bedoeld in artikel 230a, vierde lid, onderdeel a en b, zonder dat verlies uit het vervoermiddel van producten of delen ervan plaatsvindt. Artikel 230i wordt als volgt gewijzigd. 1. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot het derde en vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. In de melding als bedoeld in het eerste lid wordt het door de minister toegekende registratienummer van het toepasselijke perceel of de registratienummers van de toepasselijke percelen, zoals vermeld op het formulier, bedoeld in de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2014 opgegeven. 2. Onder vervanging van de punt aan het einde van het vierde lid door een puntkomma wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. Indien het groenoogsten of de vernietiging van de producten plaatsvindt op een dag nadat de termijn, bedoeld in het vierde lid is verlopen, wordt de controle, bedoeld in artikel 110, eerste en tweede lid, van verordening 543/2011 uiterlijk verricht op de tweede werkdag na de datum van voorkeur die door de producentenorganisatie of unie van producentenorganisaties is aangegeven op het in het tweede lid bedoelde formulier. Artikel 9 Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit. Artikel 10 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 augustus Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. s-gravenhage, 2 september 2014 De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma 3 Staatscourant 2014 nr september 2014

4 TOELICHTING I Algemeen 1. Doel en aanleiding Op 8 augustus 2014 heeft de Russische Federatie een importverbod afgekondigd van één jaar voor bepaalde landbouwproducten, waaronder groenten en fruit, afkomstig uit onder andere de lidstaten van de Europese Unie. Op 18 augustus 2014 heeft de Europese Commissie in reactie hierop aangekondigd, buitengewone steunmaatregelen voor bepaalde bederfelijke soorten groenten en fruit in te zullen stellen. Vooruitlopend daarop heeft Nederland op 27 augustus een wijziging van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit gepubliceerd 1 in die zin dat erkende producentenorganisaties met terugwerkende kracht vanaf 18 augustus 2014 tot en met 30 november 2014 wordt toegestaan om in het kader van de GMO voor groenten en fruit gebruik te maken van de reguliere crisismaatregelen. Op 29 augustus 2014 heeft de Europese Commissie (verder EC) een gedelegeerde verordening (verordening (EU) nr. 932/2014) gepubliceerd waarmee zij tijdelijke buitengewone maatregelen vaststelt om producenten van bepaalde soorten groenten en fruit te ondersteunen. Het betreft de producten tomaten, wortelen, kool, niet-scherpsmakende pepers (paprika s), bloemkool en broccoli, komkommers en augurken, paddenstoelen, appelen, peren, pruimen, zacht fruit, druiven voor tafelgebruik en kiwi s. De tijdelijke steunmaatregelen zijn van toepassing in de periode van 18 augustus 2014 tot en met 30 november De EC stelt voor de uitvoering van deze verordening 125 miljoen beschikbaar, waarvan 82 miljoen voor appels en peren en 43 miljoen voor de overige producten. De EC is hierbij uitgegaan van de gerealiseerde exportgegevens van de afgelopen jaren. De vergoedingen voor de verschillende producten die onder deze regeling vallen zijn gebaseerd op uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011. Voor zover geen maximumbedragen voor de verschillende producten in deze uitvoeringsverordening zijn opgenomen heeft de EC maximumbedragen in deze gedelegeerde verordening opgenomen. Met onderhavige regeling wordt uitvoering gegeven aan verordening (EU) nr. 932/2014 van de EC. 2. Uitvoering verordening ten aanzien van producentenorganisaties Het geven van de uitvoering aan verordening (EU) nr. 932/2014 gebeurt in aansluiting op de op 27 augustus 2014 gepubliceerde regeling waarin erkende producentenorganisaties wordt toegestaan om in het kader van de GMO voor groenten en fruit gebruik te maken van de reguliere crisismaatregelen. In artikel 7 van onderhavige regeling is derhalve bepaald dat de meldingen die zijn gedaan op grond van de op 27 augustus gepubliceerde regeling worden aangemerkt als meldingen onder de onderhavige regeling. Daardoor komen producenten van groente en fruit in aanmerking voor de vergoedingen op grond van Verordening (EU) nr. 932/2014, onder de voorwaarden die op grond van die verordening gelden, met inbegrip van de daarin vastgestelde steunpercentages. Op het moment dat de door de EC beschikbaar gestelde bedragen zijn uitgeput, kunnen op grond van Verordening (EU) nr. 932/2014 geen meldingen meer worden gedaan. In dat geval blijft de regeling van 27 augustus 2014 van kracht. Door van toepassingverklaringen van bepalingen uit de regeling van 27 augustus 2014 in artikel 3 van onderhavige regeling zijn de procedurele bepalingen uit de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit van kracht. 3. Niet-leden producentenorganisaties De op 27 augustus 2014 gepubliceerde regeling is alleen van toepassing op de leden van producentenorganisaties. Op basis van de Verordening (EU) nr. 932/2014 en onderhavige regeling kunnen ook producenten die geen lid zijn van een producentenorganisatie een vergoeding krijgen voor het tijdelijk uit de markt nemen, groen of niet oogsten van producten. De EC noemt daarvoor als reden de uitzonderlijke marktverstoringen en de wens om ervoor te zorgen dat alle producenten van groenten en fruit door de Unie worden ondersteund. Producenten die geen lid zijn van een producentenorganisatie kunnen op grond van artikel 4, derde 1 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 augustus 2014, nr. WJZ/ , houdende wijziging van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit ten behoeve van het tijdelijk openstellen van de maatregelen uit de markt nemen, groen oogsten en niet oogsten in verband met het importverbod van de Russische Federatie. 4 Staatscourant 2014 nr september 2014

5 lid, Verordening (EU) nr. 932/2014 een overeenkomst sluiten met een producentenorganisatie voor het uit de markt nemen van de producten. Zij betalen voor de werkzaamheden van de producentenorganisatie een redelijke vergoeding en krijgen de bijstand op grond de Commissieverordening via de desbetreffende producentenorganisatie. Producentenorganisaties kunnen alleen weigeren onredelijke verzoeken van producenten te aanvaarden. In artikel 4, eerste lid, van onderhavige regeling is geregeld dat producenten die geen lid zijn van een producentenorganisatie als alternatief de mogelijkheid hebben om rechtstreeks bij de minister (RVO.nl) meldingen voor het uit de markt nemen van de producten te verrichten. De reden hiervoor is dat deze constructie het laagdrempeliger maakt voor niet-leden om van deze regeling gebruik te maken. Ook houdt Nederland op deze wijze eenvoudig centraal toezicht op deze categorie meldingen. De meldingen van dergelijke producenten ten aanzien van groen oogsten en niet oogsten dienen in ieder geval bij de minister verricht te worden. Op de maatregelen ten aanzien van de producenten die geen lid zijn van een producentenorganisatie zijn dezelfde procedurele bepalingen van toepassing als in het geval de melding wordt gedaan door een producentenorganisatie. Zie hiertoe de van toepassingsverklaringen in artikel 4, tweede lid, en artikel 5 van onderhavige regeling. 4. Overige wijzigingen In artikel 8 van onderhavige regeling wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regeling van 27 augustus Deze wijzigingen hebben, door de van toepassingsverklaringen ook werking ten aanzien van onderhavige uitvoeringsregeling voor verordening (EU) nr. 932/2014. In onderdeel A wordt de lijst producten waarop desbetreffende regeling van toepassing is wordt uitgebreid met rode kool, broccoli en pruimen, in aansluiting op de in verordening (EU) nr. 932/2014 genoemde producten. In onderdeel B wordt om de controleerbaarheid van de meldingen te verzekeren, geregeld dat per keer maximaal 30 ton groenten of fruit voor uit de markt nemen kan worden gemeld en dat de producten in verpakkingen van maximaal 1 kubieke meter moeten worden aangeboden. Tevens wordt het mogelijk om meldingen vroegtijdig te verrichten. In dat geval zullen de verplichte controles niet reeds binnen twee werkdagen plaatsvinden, maar binnen twee werkdagen vanaf de datum van voorkeur voor controle die producentenorganisaties of producenten op het formulier hebben aangegeven. Zie hiertoe naast onderdeel B, ook onderdeel D. Ten aanzien van het vervoer van de uit de handel genomen producten is in onderdeel C van artikel 8 geregeld, dat bij het vervoer van de producten geen verlies van de producten of delen ervan mag plaatsvinden. Een zeker verlies van massa zal door onder meer vergisting plaatsvinden, maar voor de verantwoording van de hoeveelheid producten op de plaats van bestemming is het belangrijk dat het verlies van producten of delen ervan wordt beperkt. Tot slot wordt in onderdeel G van artikel 8 van onderhavige regeling geregeld dat meldingen voor groen oogsten of niet oogsten vergezeld gaan van de officiële nummers van de percelen waarop de bewuste producten staan. 5. Vergoedingensystematiek Op basis van de gedelegeerde verordening (EU) nr. 932/2014 zijn vergoedingen mogelijk voor: Uit de markt nemen in combinatie met gratis verstrekking Uit de markt nemen met andere bestemming (afvalverwerking/veevoer) Niet of groen oogsten. De maatregelen gelden met ingang van 18 augustus jongstleden tot en met 30 november Er is 125 miljoen beschikbaar voor EU-steun onder deze regeling, waarvan 82 miljoen voor appels en peren en de overige middelen voor de overige producten. De maximale steunbedragen zijn vastgesteld in de gedelegeerde verordening. Lidstaten moeten op grond van artikel 5, tweede lid, van deze verordening evenwel de bijdrage per hectare vaststellen. Daartoe is in artikel 6 van onderhavige regeling een bevoegdheid voor de minister opgenomen. Het gaat om onderstaande maximumbedragen. Maximale steun betekent het maximale bedrag dat de teler mag ontvangen: hieronder valt zowel de EU-bijdrage Europese Unie als de bijdrage van de producentenorganisatie. Tabel 1 Maximum steunbedragen Product (korte omschrijving) Maximum steunbedrag ( /100 kg) Gratis uitreiking Overige bestemmingen, niet oogsten en groen oogsten tomaten 27,45 18,30 wortelen 12,81 8,54 5 Staatscourant 2014 nr september 2014

6 Product (korte omschrijving) Maximum steunbedrag ( /100 kg) Gratis uitreiking Overige bestemmingen, niet oogsten en groen oogsten kool 5,81 3,88 paprika s 44,4 30 bloemkool en broccoli 15,69 10,52 komkommers augurken paddenstoelen 43,99 29,33 appelen 16,98 13,22 peren 23,85 15,90 pruimen 34 20,4 zacht fruit 12,76 8,50 druiven voor tafelgebruik 39,16 26,11 kiwi s 29,69 19,79 Bij gratis uitreiking komen telers daarnaast in aanmerking voor vergoeding van vervoerskosten en kosten van sorteren en verpakken. Het vergoedingensysteem in elk van deze situaties wordt hieronder toegelicht. Uit de markt nemen met gratis verstrekking Op grond van deze regeling kunnen uit de markt genomen producten niet alleen als afval of veevoer worden verwerkt, maar kunnen deze op zich goede en kwalitatief hoogwaardige producten gratis worden uitgereikt aan liefdadigheidsinstellingen, zoals voedselbanken. Om dit aantrekkelijk te maken voor de producenten komt de vergoeding hiervoor voor 100% voor rekening van de Europese Unie. De bijbehorende maximumbedragen voor de aangeboden producten zijn ook hoger dan voor andere bestemmingen. De vergoeding en maximumbedragen zijn gelijk voor producenten die lid zijn van een erkende producentenorganisatie en producenten die geen lid zijn van een dergelijke organisatie. De 100% EU vergoeding is alleen mogelijk als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten voedselbanken door de lidstaat erkend zijn en moeten de producten worden verstrekt aan personen die over onvoldoende middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Over beide zaken is de EC geconsulteerd. Hieruit is gebleken dat de ANBI status van de voedselbanken (= algemeen nut beogende instelling) alsook de toekenningscriteria die de Nederlandse voedselbanken reeds hanteren voor het verstrekken van voedselpakketten aan hun klanten, voldoende aan deze voorwaarden tegemoet komen. Uit de markt nemen met andere bestemming Voor uit de markt nemen met een bestemming anders dan gratis uitreiking (zoals afvalverwerking of veevoer) gelden lagere maximum steunbedragen. Leden van erkende producentenorganisaties krijgen 75% van het maximumbedrag vergoed door de EU; de overige 25% moet worden opgebracht door de producentenorganisaties. Niet-leden van producentenorganisaties krijgen 50% van het maximumsteunbedrag vergoed door de EU. Als niet-lid krijgen zij dit bedrag echter niet aangevuld tot het maximum steunbedrag. De EC noemt als reden voor het verschil in vergoeding het feit dat producentenorganisaties het aanbod concentreren en met grotere hoeveelheden product sneller ingrijpen op de markt dan producenten die geen lid zijn van een producentenorganisatie. Niet of groen oogsten In het geval van niet of groen oogsten gelden dezelfde maximumsteunbedragen als in het geval van uit de markt nemen met een andere bestemming dan gratis verstrekking. Omdat er in deze situatie echter geen sprake is van een hoeveelheid product op basis waarvan de vergoeding bepaald kan worden, dienen deze steunbedragen door de lidstaat omgerekend te worden naar een hectarebedrag (aantal kilo s per hectare). Daarbij geldt dat het hectarebedrag begrensd moet worden op 90% van het maximumsteunbedrag (dit om overcompensatie te voorkomen). Deze hectarebedragen worden in een apart besluit vastgesteld. Voor het overige is de financieringssystematiek hetzelfde als bij uit de markt nemen met een andere bestemming dan gratis verstrekking: leden van producentenorganisaties krijgen 75% van het maximumbedrag (per hectare) vergoed door de EU. De overige 25% moet worden opgebracht door de producentenorganisatie. Niet-leden krijgen 50% van het maximale steunbedrag vergoed door de EU. In het geval van groen oogsten en niet oogsten gelden bovendien strengere ingangsvoorwaarden voor niet-leden (onder andere met betrekking tot de situatie dat de oogst al 6 Staatscourant 2014 nr september 2014

7 gestart is). Dit met het oog op de controlelast die anders bij grote aantallen niet georganiseerde producenten te groot zou worden. 6. Controle Op grond van de verordening en bijgaande regeling zal Nederland, net zoals andere lidstaten, de EC twee keer per week melden hoeveel product is aangemeld. Dit om te voorkomen dat het totaalbedrag van 125 miljoen overschreden wordt. Verder dient er afdoende controle te zijn op de aanvragen; de EC zal hierop scherp toezien. Voordat producten uit de markt worden genomen controleert de NVWA (met als onderaannemer de plantaardige keuringsdienst KCB) het gewicht en de kwaliteit van de producten. Als het product wordt afgevoerd naar afvalverwerking of veehouders vindt de controle plaats bij de producentenorganisatie of bij de producent en is het controle percentage 100%. Het product is dan niet meer geschikt voor menselijke consumptie. Als het product gratis wordt verstrekt aan voedselbanken, vindt de controle plaats bij de voedselbanken of de distributiecentra van voedselbanken. Het controlepercentage is dan tenminste 10%. Voedselbanken moeten een administratie bijhouden. In het geval van groen oogsten of niet oogsten controleert de NVWA vooraf of er inderdaad product te oogsten is en in welke staat dat verkeert. Achteraf wordt gecontroleerd of het product ongeschikt is gemaakt voor verdere producten en verwaarding. 7. Regeldruk De regeldruk die gepaard gaat met deze regeling is eerder berekend in het kader van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 augustus 2014, nr. WJZ/ , houdende wijziging van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit ten behoeve van het tijdelijk openstellen van de maatregelen uit de markt nemen, groen oogsten en niet oogsten in verband met het importverbod van de Russische Federatie. De regeldrukeffecten die in de toelichting bij die regeling zijn genoemd voor transporteurs en ontvangers, alsmede de inspanningen voor het fysiek oogsten, zijn bij deze regeling hetzelfde. Wel nieuw zijn de regeldrukeffecten voor niet-leden van producentenorganisaties. Uitgaande van meldingen van niet-leden à 5 uur per melding tegen een uurtarief van 40 euro komen deze effecten neer op een totaalbedrag van euro. De Regeling uitvoering GMO groenten uit en deze wijziging daarop zijn nationale regelgeving ter uitvoering van Europese regelgeving. 8. Inwerkingtreding en buitenwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 18 augustus De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma 7 Staatscourant 2014 nr september 2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7566 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2014, nr. WJZ/14033092, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26189 12 september 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 september 2014, nr. WJZ/14150916, houdende

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 23555

STAATSCOURANT. Nr. 23555 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23555 20 augustus 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 augustus 2013, nr. WJZ/13139623,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33170 29 juni 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 juni 2016, nr. WJZ/16030359, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17564 29 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 juni 2015, nr. WJZ/15045784, houdende

Nadere informatie

Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012

Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012 Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012 Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 2012, houdende bepalingen met betrekking tot uitvoering van de integrale

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,, AMBTELIJK CONCEPT Besluit van houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabakswet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36662 17 december 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ / 14191493, tot vaststelling

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34176 6 december 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/SK-2013/142441,

Nadere informatie

In het eerste lid van artikel 49 wordt met ten hoogste vijf maanden vervangen door: met ten hoogste vier maanden.

In het eerste lid van artikel 49 wordt met ten hoogste vijf maanden vervangen door: met ten hoogste vier maanden. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde

Nadere informatie

Het reglement is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en door de Minister van Veiligheid en Justitie.

Het reglement is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en door de Minister van Veiligheid en Justitie. Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Landbouwkwaliteitswet, heeft het bestuur van de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau op 2 december 2014 het navolgende reglement vastgesteld. Het reglement is goedgekeurd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15245 27 mei 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 mei 2014, nr. WJZ/14059862, houdende de vaststelling

Nadere informatie

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006 Handelend na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 72p, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998; Besluit:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7854 25 maart 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 maart 2013, nr. WJZ / 13038391, tot wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37615 30 oktober 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 oktober 2015, nr. WJZ/15134294, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27263 29 september 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31296 16 juni 2016 Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65 65 33april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 maart 2009, nr. WJZ / 9057818, tot wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5289 6 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 115877, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5084 1 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 120710, houdende

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2015/100064, houdende wijziging van de Regeling beheer batterijen en accu's 2008 en de Regeling afgedankte elektrische

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 403 Besluit van 16 juli 2001, houdende een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Destructiebesluit 1996 (sluitend maken van het

Nadere informatie

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton)

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) (Tekst geldend op: 02-08-2007) Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 234 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

Russische boycot. Impact op groenten- en fruitsector

Russische boycot. Impact op groenten- en fruitsector Russische boycot Impact op groenten- en fruitsector Russische boycot 6 augustus 2014 invoerverbod Rundvlees Varkensvlees Gevogelte Vis Zuivelproducten Groenten en fruit Worsten 2 Wat nu?! Wat is de schade?

Nadere informatie

Artikel I De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Gelet op de artikelen 17 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; BESLUIT:

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Gelet op de artikelen 17 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; BESLUIT: MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 januari 2009, nr. TRCJZ/2009/244, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van..., no. trcjz..., Directie Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van..., no. trcjz..., Directie Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ.ENZ.ENZ. Ontwerp-Besluit houdende wijziging van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij Op

Nadere informatie

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten)

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) (Tekst geldend op: 23-12-2010) Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) De Minister van Verkeer en Waterstaat en de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36114 29 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2014, nr. WJZ/14011574, tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 30 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 29 ste juni 2016 tot wijziging van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 343/2 Publicatieblad van de Europese Unie 19.12.2013 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1360/2013 VAN DE RAAD van 2 december 2013 tot vaststelling van de bedragen van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18446 19 november 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 18 november 2010,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 599 Besluit van 12 november 2004, houdende intrekking en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met de intrekking van beschikkingen

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN M17: RISICOMANAGEMENT (ART. 36-39) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M17 'risicobeheer' wordt één maatregel voorzien: Ondersteuning van de brede weersverzekering: o Artikel 36 van Verordening (EU) nr. 13052013:

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Ontwerpregeling mep-subsidiebedragen voor afvalverbrandingsinstallaties

Ontwerpregeling mep-subsidiebedragen voor afvalverbrandingsinstallaties Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december) en de

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 508 Besluit van 19 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto s in verband met het vervallen van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67087 6 december 2016 Regeling van de Minister van Economische Zaken van1 december 2016, nr. WJZ/16147592, tot wijziging

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 11-03-2015) Besluit van 25 februari 2012, houdende regels betreffende de etikettering van het energieverbruik van energiegerelateerde producten (Besluit etikettering energieverbruik

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten () De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Voedsel en Waren Autoriteit

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Voedsel en Waren Autoriteit Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Voedsel en Waren Autoriteit Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de wijze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22111 8 december 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/161497,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 313 Besluit van 12 juni 2002 tot wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO in verband met de berekening van de opslag of korting ingeval

Nadere informatie

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126.

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126. Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de wijze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 110 Wet van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 660 Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen betreffende het toezicht op en de controle van derden die collectieve middelen

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0295),

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0295), P7_TA-PROV(2012)0210 Uitgifte van euromunten ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 mei 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34287 13 oktober 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 oktober 2015, nr. 2015-0000260450,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11508 1 mei 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 april 2015, nr. IENM/BSK-2015/66162,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 22 Besluit van de 30 ste januari 2014 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2014,

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage,

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, NR. DB 2012/181 ONDERWERP Wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 787194 onderwerp Verordening inburgering Gouda 2013 30 november 2012 De raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68 68 88april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 maart 2009, nr. WJZ/9058635, houdende vaststelling

Nadere informatie

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 58 1 augustus 2008 nummer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 799 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 37 Onderlinge regeling inzake toedeling bijzondere AOVcategorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen Onderlinge regeling in de zin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 462 Besluit van 11 november 2013, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de uitvoering van de verordening bouwproducten 0 Wij

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden: 29 448 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.2.2016 L 46/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/247 VAN DE COMMISSIE van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20939 15 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2015, nr. 2015-0000164789,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING TIJDELIJKE REGELING OVERBRUGGINGSUITKERING AOW

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING TIJDELIJKE REGELING OVERBRUGGINGSUITKERING AOW STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24135 27 augustus 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 augustus 2014, nr.

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op Telecommunicatieverordening gemeente Almere 2008 Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Almere Telecommunicatieverordening gemeente

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 182 Besluit van 3 april 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen in verband met richtlijn 2008/100/EG

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1883 25 66februari 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 februari 2009, nr. WJZ/9022696,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 589 Rijkswet van 10 november 2004, houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33369 29 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 november 2013, nr. 538765

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister voor Jeugd en Gezin en de Staatssecretaris van Financiën,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister voor Jeugd en Gezin en de Staatssecretaris van Financiën, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 653 15 januari 2009 Regeling van 7 januari 2009, nr. DSV/2897940, houdende regels ter voorkoming of beperking van samenloop

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 116 en 123 van de Wet op het primair onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 116 en 123 van de Wet op het primair onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51183 30 september 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2016, nr.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015 Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 205 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-2-205) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie