Toetsingskader Joint Education TU Delft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsingskader Joint Education TU Delft"

Transcriptie

1 Vastgesteld door het College van Bestuur op 10 februari 2009 I. Inleiding Doel Toetsingskader Het College van Bestuur heeft in oktober 2006 een Toetsingskader Joint Education vastgesteld, omdat het aantal initiatieven voor het ontwikkelen van gezamenlijke masteropleidingen met instellingen in het buitenland snel toenam. Het toetsingskader was nodig: om de regie op dergelijke initiatieven te versterken en om de besluitvorming hierover te stroomlijnen. als handleiding voor faculteiten die overwegen een joint of double degree te starten. Het onderwerp Joint Education heeft ook nadien flink wat enthousiasme losgemaakt binnen de TU Delft en de ontwikkelingen zijn snel gegaan. Van alle Nederlandse HOinstellingen telt de TU Delft inmiddels het grootste aantal Erasmus Mundus-participaties. De in Erasmus Mundus-verband en daarbuiten opgedane ervaringen met Joint Education nopen nu tot een aanpassing van het Toetsingskader. Definities In internationaal verband wordt de term Joint Education gebruikt voor de verzameling van onderwijsprogramma s of opleidingen die door meerdere instellingen worden verzorgd. Ook de TU Delft hanteert deze term. De TU Delft onderscheidt in de praktijk twee soorten van joint education: joint degree en double degree. Onderstaand worden daarvoor de definities gegeven. Bij beide varianten geldt dat de verantwoording voor de opleiding door beide instellingen samen wordt gedragen. Joint degree 1 : Een joint degree is een (nieuwe) gemeenschappelijke opleiding tussen 2 of meer H.O.- instellingen, met 1 set van eindtermen, 1 gezamenlijke examencommissie en opleidingscommissie, 1 OER, 1 gezamenlijk kwaliteitszorgsysteem en 1 getuigschrift met de logo s van de betrokken instellingen. Double degree: Bij een double degree wordt de student de mogelijkheid geboden om bij twee instellingen af te studeren met hooguit een beperkte toevoeging aan de studielast: grotendeels gelijke eindtermen, 2 OER-en, 2 diploma s maar een grotendeels gezamenlijk programma. Via vrijstellingen wordt door de examencommissie de gelijkwaardigheid van studieonderdelen van de andere opleiding erkend. Onder dit toetsingskader vallen ook de Erasmus Mundus programma s, waarvoor evenwel aanvullende inhoudelijke en procedurele eisen worden gesteld als gevolg van Europese richtlijnen. 1 Door de wet worden joint degrees op dit moment nog niet toegestaan. Naar verwachting wordt vanaf september 2009 deze mogelijkheid door de nieuwe Wet Versterking Besturing H.O. geboden. Tot die tijd is er in feite sprake van een double degree of wel bi-diplomering die voortkomen uit bestaande masteropleidingen. 1

2 II. Beoordelingscriteria voor een joint education opleiding. Het College van Bestuur besluit aan de hand van de volgende toetsingscriteria over een facultair verzoek voor een Joint Education-programma. De criteria zijn afgeleid van de beoordelingscriteria in het bestaande Protocol TU Delft voor Nieuwe Opleidingen, dat in het voorjaar van 2003 door het College van Bestuur is vastgesteld, en de criteria om de preferredness van een partner te bepalen zijn, zoals door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht in december 2005 zijn gepresenteerd. Daarbij wordt bewust geen onderscheid gemaakt tussen joint en double degrees. A. Strategisch belang TU Delft A1. Passend in onderwijs- en onderzoeksportfolio Het nieuwe programma past in de onderwijs- en onderzoeksportfolio van de TU Delft gericht op het versterken van focus en massa. Te beoordelen aan: de relatie met erkende onderwijs- en onderzoeksprogramma s. A2. De kwaliteit van de partnerinstelling De partnerinstelling is van goede en evidente kwaliteit en status en hanteert een gespecificeerd kwaliteitstandaard. Te beoordelen aan: (inter)nationale rankings, nationale accreditaties, concrete samenwerkingservaringen, de interne kwaliteitszorg bij de partnerinstelling. A3. Nieuwe doelgroepen Het programma trekt (inter)nationale studenten aan die anders niet voor een masteropleiding van de TU Delft zouden kiezen. Of: het programma bestrijkt een uniek domein dat nog niet eerder als opleiding of mastertrack door de TU Delft wordt aangeboden. Te beoordelen aan: marktanalyse onder potentiële studenten, internationale benchmark. A4. Versterking internationale uitstraling van de TU Delft Het programma levert een (inter)nationaal herkenbaar diploma op en zet de TU Delft sterker op de internationale kaart. Te beoordelen aan: internationale benchmarking. B. Kwaliteit van de opleiding De opleiding(en) waarmee de samenwerking wordt aangegaan is/zijn van evidente kwaliteit. Te beoordelen aan: visitatieresultaten, (inter)nationale rankings, toetsing van de ingangseisen van de masteropleiding die de partnerinstelling in de relevante discipline verzorgt. C. Financiële aspecten C1. Kostenefficiëntie Het programma betreft een kennisdomein van de TU Delft dat door de samenwerking met een partner nieuw bestaansrecht krijgt doordat de beperkte capaciteit wordt aangevuld met de capaciteit van een partner (bundeling van krachten) 2

3 Te beoordelen aan: beschikbare capaciteit om onderwijs en onderzoek te verzorgen. C2. Financieel fundament Het (te ontwikkelen) programma is levensvatbaar in termen van noodzakelijke vóórinvesteringen, en kosten-baten-verhouding van het programma. Een reëel studentenaantal is voor de levensvatbaarheid van groot belang. Het (te ontwikkelen) programma zorgt voor of draagt bij aan een jaarlijkse (gemiddelde) instroom van ten minste 20 studenten per masteropleiding of -track. Daarnaast moet duidelijk zijn dat in het plan rekening is gehouden met de gewijzigde bekostigingssystematiek voor non-eer studenten per Te beoordelen aan: marktanalyse onder potentiële studenten en beroepenveld, kosten-baten analyse (zie bijlage 2). D. Praktische uitvoerbaarheid Het programma is uitvoerbaar in termen van semesterindeling, verblijfsrecht, huisvesting en andere randvoorwaardelijke aangelegenheden. Deze zaken zijn beschreven in de Korte praktische handleiding voor de start van een Joint Education-programma (bijlage 3 bij het Toetsingskader). Te beoordelen aan: schets van invulling randvoorwaarden en andere praktische bijkomstigheden (zie onder VI), advies directeur O&S, etc. III. Richtlijn voor de invulling Bij de inrichting van het onderwijsprogramma ten behoeve van een Joint Educationprogramma zijn de kwaliteitseisen ten aanzien van het onderwijs zoals de TU Delft die hanteert, leidend. Bij de invulling dient daarom in ieder geval met het onderstaande rekening te worden gehouden: - In geval van een nieuwe opleiding: De eindtermen van de joint education degree zijn internationaal gebenchmarkt, dat wil zeggen: ze zijn vergeleken met de qualification profiles van gerenommeerde opleidingen 2, getoetst bij de potentiële internationale arbeidsmarkt, en gerelateerd aan bestaande masteropleidingen van beide instellingen. - In geval van een bestaande opleiding: De eindtermen van de bestaande opleiding van de TU Delft zijn uitgangspunt en referentiekader voor het programma en de inrichting van de degree. - In geval van een Erasmus Mundus-programma: de opleiding wordt door maximaal vijf partners aangeboden waarbij het te volgen programma door maximaal twee partners wordt verzorgd. - In alle gevallen worden de volgende normen gehanteerd: * Het afstudeerwerk wordt onder de (mede-) verantwoordelijkheid van docenten van de betrokken opleiding van de TU Delft uitgevoerd. 2 In IDEA League verband zijn dergelijke qualification profiles opgesteld voor verschillende TUD-disciplines. Zie op 3

4 * Minimaal 40% van de studiepunten wordt door de betrokken faculteit of opleiding van de TU Delft verzorgd, waarbij het afstudeerwerk voor 50% wordt meegeteld. * Het totale programma is coherent en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partners. - Gezamenlijke verantwoordelijkheid zal bestaan voor de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, de accreditatieprocedure en de macrodoelmatigheidsprocedure en de aan die onderwerpen verbonden rechten en plichten. De partners dienen daarover heldere afspraken te maken, met name over de kwaliteitsbewaking van de joint education degree. - Definitieve besluitvorming vindt plaats door middel van een getekende verklaring waarin de Colleges van Bestuur van de betrokken partners zich gezamenlijk verantwoordelijk stellen voor de joint education degree. IV. Bestaande of nieuwe opleiding Een joint education degree kan worden vormgegeven als internationale track onder een bestaande in het CROHO geregistreerde opleiding van de TU Delft. De naam van de opleiding die op het getuigschrift staat, is dan de naam van de bestaande opleiding met de toevoeging dat het hierbij gaat om een track en joint master van de betrokken partners. In het diplomasupplement zullen vervolgens de specificaties van de joint degree uitvoerig worden vermeld. Binnen een opleiding of een opleidingstrack kunnen stromen reguliere studenten en Joint Education-studenten dus (tijdelijk) samenvloeien. Een joint education degree kan ook worden vormgegeven als nieuwe opleiding waarbij de student een getuigschrift krijgt met de naam van de nieuwe opleiding. Om als nieuwe opleiding erkend te worden, dienen wel (achtereenvolgens) de doelmatigheidstoets van OCW en de Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO te worden doorlopen. Dit erkenningstraject neemt minimaal een jaar in beslag. De keuze van de vorm van de joint degree zal afhangen van de doelstelling van de opleiding, de omvang, de naam en het verwachte effect van een status als zelfstandige opleiding (waarbij marketing, maar ook toelatingsprocedures voor met name niet EERstudenten een rol spelen). Indien invoering van een Joint Education-programma leidt tot toevoeging van nieuwe onderdelen aan het onderwijsprogramma, dient het deel van de personele inspanningen dat aan het JE-programma kan worden toegerekend, in het kostenplaatje te worden verdisconteerd (zie bijlagen 1 en 2). 4

5 V. Beoordelingsprocedure TU Delft De voorstellen voor joint masters worden door een interne Toetsingscommissie getoetst aan de hand van de bovenstaande uitgangspunten, criteria en richtlijn voor de invulling. Het College van Bestuur besluit aan de hand van het advies van deze toetsingscommissie. Geadviseerd wordt om in een vroeg stadium een pre-advies te vragen bij de Toetsingscommissie, voordat veel onnodige tijd en energie in een joint education opleiding wordt geïnvesteerd. De Toetsingscommissie bestaat uit: Prof.dr.ir. P.A. Wieringa (voorzitter), 3mE Mw.mr. S.W.M. van Horzen Cageling, BO Mw.drs. G. Pessers - van Reeuwijk, EWI Mw. M.Y.M. Spiekerman - Middelplaats, IB (internationalisering) Mw.drs. E. Touw, CiTG / O&S (i.v.m. Erasmus Mundus aanvragen) Beleidsvoorbereiding: O&S. De aanvraag voor een joint of double degree wordt door de decaan bij het College van Bestuur ingediend. De faculteit draagt zorg voor de samenstelling van een volledig informatiedossier; zie bijlage 1 voor de inhoud daarvan. In beginsel dient aan de toetsingscriteria van paragraaf II voldaan te zijn, wil de Toetsingscommissie een positief advies aan het College van Bestuur geven tot het aangaan van een Joint Education-verbintenis. Het College van Bestuur kan tot het oordeel komen dat factoren van inhoudelijke en/of bestuurlijke aard voldoende tegenwicht bieden aan het niet (geheel) voldaan zijn aan de (met name de financiële) criteria om toch de Joint Education-verbintenis aan te gaan. De gehele toetsingsprocedure is vastgelegd in bijlage 1 bij dit Toetsingskader. Goedgekeurde voorstellen tot de instelling van joint education degree programma s moeten worden uitgewerkt in een Business Plan en een overeenkomst, die wordt ondertekend door het College van Bestuur. Daarna worden ze ook opgenomen in het Register Opleidingen TU Delft dat het College van Bestuur jaarlijks in de maand maart vaststelt. VI. Praktische uitwerking van joint education degrees Uiteindelijk dienen de afspraken tussen de partners over de invulling van de joint education degree en de organisatie er omheen te worden vastgelegd in een overeenkomst (Memorandum of Understanding) met een achterliggend Business Plan. Voor de implementatie van joint education is als bijlage 3 een lijst met de 20 belangrijkste aandachtspunten voor wat betreft administratieve en praktische zaken gevoegd. Dit kan mede dienen als de basis voor een Business Plan per joint of double master waarin de academisch/inhoudelijke afspraken, de administratieve/juridische/logistieke zaken en de begrotingsgrondslag moeten worden opgenomen. De overeenkomst, met bijbehorend Business Plan, moet worden ondertekend door de betrokken instellingsbesturen. Voorbeelden van overeenkomsten zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de 5

6 Toetsingscommissie (directie O&S). Ook is daar als voorbeeld een uitwerking te krijgen van een internationale joint masters met een IDEA League partner. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle administratieve en praktische zaken. Dit is een raamwerk dat gebruikt kan worden voor de invulling van andere joint masters. VII. Evaluatie en verlenging Erasmus Mundus-programma s worden geselecteerd voor een periode van vijf jaar en zijn onderworpen aan een op een voortgangsverslag gebaseerde jaarlijkse verlengingsprocedure (EM Actie 1, pt. A.3). Niet alle JE-programma s waaraan de TU Delft deelneemt, spelen zich af binnen het Erasmus Mundus-raamwerk. M.b.t. niet-em-programma s: deze worden na drie jaar tussentijds geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats aan het begin van het derde jaar van het programma. Verlenging al dan niet in aangepaste vorm van het programma is mogelijk; daarvoor is een nieuw advies van de Toetsingscommissie vereist. M.b.t. EM-programma s: voor evaluatie en verlenging van deze programma s zijn regels opgenomen binnen het EM-kader. Deze hebben tot gevolg dat een nieuw advies van de Toetsingscommissie en een nieuw besluit van het College vereist zijn. Afgezien daarvan dienen ook deze programma s na drie jaar in TUD-verband tussentijds geëvalueerd te worden. M.b.t. de inhoud van de evaluaties en van eventuele verlengingsaanvragen worden door het College van Bestuur nadere regels gesteld. Bijlagen: 1. Procedure voor het aanvragen van een Joint Education Degree 2. Toelichting over Inkomsten en Uitgaven voor Joint Education 3. Korte praktische handleiding voor het starten van een Joint Education programma. 6

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 30 augustus

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9834 4 april 2014 Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Variant: Bachelor of Arts and Economics Voltijd Visitatiedatum: 28 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA ) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 Faculteit Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschappen De decaan van de faculteit, gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Vormgeving. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015- Bacheloropleiding Vormgeving Vastgesteld door de directeur van de Faculteit van de Kunsten: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie: ja Ingestemd door de

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Sport, Gezondheid en Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sport en Bewegen studiejaar 2014-2015 Inhoud Deel 1: Onderwijs aan de HAN 5 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Small Business en Retail Management

Small Business en Retail Management Small Business en Retail Management Bachelor SBRM voltijds en duaal Associate degree SBRM voltijds en duaal Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG

Nadere informatie

Bacheloropleiding People and Business Management

Bacheloropleiding People and Business Management Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO Utrecht, maart 2004 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 7 2.1 Achtergrond en thema's van de BaMa-monitor

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDINGEN: NCOI hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie