BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS"

Transcriptie

1 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Vereniging zonder winstoogmerk goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004

2 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Koninklijk besluit van 12 april 2004 (B.S. 30 april 2004) tot verlening van de toelating aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en aan het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars ALBERT II, KONING DER BELGEN, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, inzonderheid op de artikelen 19bis 1 tot 19bis-3; Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 1982 tot toekenning van de toelating aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1982 tot toekenning van de toelating aan het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars; Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 9 februari 2004; Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ : Artikel 1 Het Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds, onderlinge verzekeringsvereniging en het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars, vereniging zonder winstoogmerk, waarvan beide maatschappelijke zetels gevestigd zijn Liefdadigheidstraat 33, bus 2, te 1210 Brussel, worden toegelaten krachtens het koninklijk besluit van 11 juli 2003, houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Art. 2 Krachtens artikel 2 van het voornoemd koninklijk besluit van 11 juli 2003, gelden deze toelatingen als goedkeuring van de statuten van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars. Art. 3 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bij uittreksel wordt bekendgemaakt. Art. 4 Onze Minister bevoegd voor economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 12 april 2004 ALBERT Van Koningsweze : De Minister van Economische Zaken, Mevr. F. MOERMAN

3 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS STATUTEN Goedgekeurd door het koninklijk besluit van 3 april 2013, Belgisch Staatsblad van 11 april 2013 Gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2013 Tussen alle verzekeringsondernemingen die in België de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen uitoefenen, waarvan de lijst in bijlage van de huidige statuten opgenomen wordt, wordt een nationaal verzekeringsbureau opgericht, belast met de ten uitvoerlegging van de verplichtingen die dit bureau opgelegd zijn krachtens artikel 19-bis-1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen. Dat artikel bepaalt dat het nationaal verzekeringsbureau als opdracht heeft, overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de schade te vergoeden, in België veroorzaakt door motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn in de betekenis van de Belgische wetgeving. De werking van het Bureau is onderworpen aan de erkenning door de Koning, overeenkomstig artikel 19 bis-1 en aan zijn uitvoeringsbesluit van 11 juli Het Bureau neemt de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk aan.

4 TITEL I NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VOORWERP - DUUR Artikel 1 - De vereniging wordt "BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS" genoemd. In het Frans "BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES". Artikel 2 - De maatschappelijke zetel van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars is te BRUSSEL gevestigd, waarbij deze uitdrukking de Brusselse agglomeratie omvat. De genoemde zetel kan bij beslissing van de raad van bestuur naar elke andere plaats in België worden overgebracht. Hij is momenteel gevestigd Liefdadigheidstraat 33, bus 2 te 1210 Brussel (Sint-Joost) en hij ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Brussel. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand na de datum ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden en neergelegd worden in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel. Artikel 3 - De vereniging heeft tot doel : 1. het binnenkomen in België te vergemakkelijken van motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn in de betekenis van de Belgische wetgeving en zelf de opdracht op zich te nemen ten opzichte van de benadeelde personen, om de schade te vergoeden overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, in België veroorzaakt door motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn in de betekenis van de Belgische wetgeving. Voor wat betreft de in België overkomen ongevallen waarvan het Bureau de materiële schade moet vergoeden, wordt de vergoeding beperkt tot 100 miljoen euro per schadegeval. Dat bedrag wordt om de vijf jaar aangepast volgens de modaliteiten voorzien in artikel 3, 4 van de wet van 21 november 1989; 2. het binnenkomen in vreemde landen te vergemakkelijken van motorrijtuigen die gewoonlijk in België gestald zijn in de betekenis van de Belgische wetgeving; 3. met het Belgisch Gemeenschappelijk waarborgfonds overeenkomsten te sluiten die bepalen dat het Fonds aan het Bureau de sommen terugbetaalt die dit laatste moet uitgeven krachtens met andere Bureaus gesloten overeenkomsten en dat het niet kan terugvorderen; 4. één of meer internationale overeenkomsten af te sluiten met soortgelijke Bureaus die met hetzelfde doel in andere landen werden opgericht; 5. aan de leden verzekeringsondernemingen internationale verzekeringscertificaten te verschaffen;

5 6. volgens de door de algemene vergadering goedgekeurde modaliteiten deel te nemen aan de rechtspersoon die wordt opgericht in toepassing van artikel 4 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme; 7. zich voor haar leden borg te stellen, met afstand van het voorrecht van uitwinning, ten opzichte van soortgelijke, in andere landen gevestigde Bureaus en elk verhaalrecht uit te oefenen dat hieruit voortvloeit; 8. op verzoek van een lid van een buitenlands Bureau of van één van zijn verzekerden, zich bezig te houden met de vergoeding van de door de verzekerde zelf geleden schade; 9. zowel als documentatie als om de uitvoering van haar opdracht te vergemakkelijken en te voorzien in de behoefte aan informatie van haar leden, documentatie aan te leggen over de stand van de verschillende buitenlandse wetgevingen op het gebied van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de automobilisten en de verplichte verzekering van deze aansprakelijkheid; 10. alle activiteiten te ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot haar verwezenlijking. Artikel 4 - Het Bureau wordt voor een onbeperkte duur opgericht. TITEL II LEDEN Afdeling l : toelating Artikel 5 - Het aantal leden is onbeperkt, zonder echter minder dan zes te mogen bedragen Artikel 6 - Is lid : Elke verzekeringsonderneming die Belgische risico s verzekert zoals gedefinieerd door de Belgische wetgeving, behorend tot tak 10, zoals vermeld in de bijlage I van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings - en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder, en die overeenkomstig de Europese wetgeving gemachtigd is om verzekeringen aan te bieden in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en de buitenlandse wetgeving.

6 Artikel 7 - Elke verzekeringsonderneming die verklaart krachtens de Belgische en de buitenlandse wetgeving Belgische risico s zoals bepaald in artikel 6 van deze statuten te willen verzekeren, wordt voorlopig aangesloten. Deze aansluiting wordt definitief zodra de verzekeringsonderneming deze Belgische risico s krachtens de toepasselijke Belgische en de buitenlandse wetgeving mag verzekeren. Voor alle gegevens die haar krachtens deze statuten door de verzekeringsonderneming moeten worden verstrekt, bepaalt de vereniging bij welke vestiging(en) de inlichtingen en mededelingen opgevraagd worden. Afdeling II : verplichtingen van de leden Artikel 8 - De leden zijn verplicht de waarborg na te leven verschaft door het internationaal verzekeringscertificaat of ieder ander bewijsmiddel gelijkgesteld aan dusdanig certificaat door overeenkomsten tussen Bureaus, in het kader van de verplichtingen onderschreven door het Bureau en niettegenstaande ieder beding of iedere beperking voorzien in de polis. De leden moeten eveneens bijdragen betalen met als doel toe te laten : - de terugbetaling van de sommen betaald voor een schadegeval door het Bureau waarvoor dit laatste er niet in slaagt terugvordering te bekomen ; - de dekking van de bedrijfskosten. Indien één van de leden in gebreke blijft, zijn de andere hoofdelijk gehouden. De bijdragen van de leden worden berekend in functie van hun marktaandeel van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in België. De keuze van het referentiecriterium ter bepaling van het marktaandeel alsook de toepassingsmodaliteiten staan nauwkeurig vermeld in het huishoudelijk reglement. Teneinde de kasbehoeften te dekken, is de raad van bestuur gerechtigd om van de leden, tijdens het lopende jaar en naargelang de behoeften, voorschotten te vragen op hun bijdragen. Deze voorschotten worden berekend op basis van het laatst gekende marktaandeel van elk lid. Nadat de jaarrekening van de vereniging is goedgekeurd, wordt aan de leden het bedrag van hun bijdrage in de kost van het afgesloten boekjaar meegedeeld. Elk lid maakt dit bedrag zonder verwijl aan de vereniging over, verminderd met de reeds betaalde voorschotten. Indien deze het verschuldigde bedrag overtreffen, wordt het surplus onmiddellijk

7 teruggestort door de vereniging. Voor de activiteit vermeld in punt 6 van artikel 3, zullen de leden ondernemingen gehouden zijn volgens de modaliteiten goedgekeurd door de algemene vergadering van de vereniging. Elk ter uitvoering van dit artikel verschuldigd bedrag moet in België in euro betaald worden, waarbij alle kosten ten laste van het lid vallen. Elk bedrag dat uiterlijk één maand na het verzoek om betaling, dat het Bureau aan het lid heeft gericht, nog niet betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op berekend aan de wettelijke voet verhoogd met drie punten, vanaf de datum van dit verzoek. Hetzelfde geldt voor elk verschuldigd bedrag waarvoor het Bureau geen enkel verzoek om betaling aan het lid heeft kunnen richten ten gevolge van fraude of verzwijging door het lid. In dit geval is de intrest verschuldigd te rekenen vanaf de dag waarop het verzoek om betaling normaliter toegezonden zou moeten zijn. Het verschuldigde bedrag zal bovendien bij wijze van forfaitaire en onherroepelijke strafmaatregel met 10 % verhoogd worden. Afdeling III : ontslagneming - uitsluiting Artikel 9 Het ontslag van een lid wiens maatschappelijke zetel gelegen is in België of buiten de Europese Economische Ruimte, wordt van kracht op de dag van publicatie van de akte van de Belgische overheid die de afstand of de intrekking van de toelating vaststelt. Het ontslag van een lid wiens maatschappelijke zetel gelegen is in een land van de Europese Economische Ruimte, behalve België, wordt van kracht op de dag dat het Bureau een aangetekende brief ontvangt waarin dit lid de wens uitdrukt de Belgische risico s niet meer te willen verzekeren. Het lid wiens maatschappelijke zetel gelegen is in een land van de Europese Economische Ruimte, behalve België, dat onderworpen is aan de procedure betreffende het verbod om de activiteiten in België voort te zetten, bedoeld in artikel 71 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, wordt als ontslagnemend beschouwd vanaf de dag waarop het Bureau kennis krijgt van dit verbod. De afstand of de intrekking van de toelating van het lid wiens maatschappelijke zetel gelegen is in een land van de Europese Economische Ruimte, behalve België, brengt ambtshalve het ontslag van dit lid mee, dat ingaat op de dag dat deze feiten ter kennis van het Bureau worden gebracht. Artikel 10 - De uitsluiting van een lid dat ernstig aan de statutaire verplichtingen tekortkomt kan slechts door de algemene vergadering met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden uitgesproken.

8 Artikel 11 - Het uittredende lid kan noch de verzegeling, noch de inventaris aanvragen. Het uittredende lid blijft gehouden tot aan het verstrijken van de geldigheid van de door hem verschafte certificaten, zijn verplichtingen volgend uit artikel 8 alinea 1 na te leven. Afdeling IV : register van de leden en openbaarheid Artikel 12 - Het register van de leden wordt door de raad van bestuur gehouden op de zetel van de vereniging. De raad schrijft er alle beslissingen in betreffende de toetreding, de uittreding of de uitsluiting van de leden en dit binnen de acht dagen nadat hij van de beslissingen in kennis is gesteld. Dit register mag door alle leden geraadpleegd worden. Een kopie van het register van de leden wordt neergelegd in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Artikel 13 - De beslissingen betreffende de wijziging van de statuten, de benoemingen van de bestuurders, de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen en de commissarissen alsook deze betreffende hun ambtsbeëindiging, evenzo deze betreffende de nietigheid, de ontbinding, de vereffening van het Bureau en deze betreffende de benoemingen en de ambtsbeëindigingen van de vereffenaars, de rechterlijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad, worden neergelegd in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. In geval van wijziging van de statuten, wordt de gecoördineerde tekst van de statuten neergelegd in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. TITEL III RAAD VAN BESTUUR - DIRECTIECOMITE - CONTROLE RAAD VAN BESTUUR Artikel 14 - Het Bureau wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste vijftien leden, die voor een periode van vier jaar worden benoemd door de algemene vergadering. De kandidaturen worden aan de algemene vergadering voorgedragen door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de vereniging. De uittredende leden kunnen herkozen worden.

9 De leden van het directiecomité worden ambtshalve door de raad van bestuur als bestuurders aan de algemene vergadering voorgedragen. Ze worden benoemd voor de duur van hun functie. Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd door het bereiken van de termijn, de afzetting door de algemene vergadering, het ontslag of het stopzetten van de functies binnen de aangesloten verzekeringsonderneming of binnen het Bureau. Het mandaat wordt eveneens beëindigd wanneer de verzekeringsonderneming die de bestuurder heeft voorgedragen ontslag neemt of in geval van uitsluiting door de algemene vergadering. De raad van bestuur kan overgaan tot de vervanging van een uittredende bestuurder onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering. Iedere bestuurder die aangesteld wordt om in een tijdens een mandaat open gekomen vacature te voorzien, wordt slechts benoemd voor de tijd nodig om dit mandaat te beëindigen. Artikel 15 - De overeenkomstig artikel 11 van het K.B. van 11 juli 2003 aangewezen vertegenwoordiger van de krachtens de wetgeving bevoegde minister, heeft zitting en raadgevende stem in de vergadering van de raad van bestuur. Artikel 16 - De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Artikel 17 - De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping van de voorzitter. De voorzitter moet tevens de raad van bestuur bijeenroepen indien hiertoe door tenminste twee bestuurders wordt verzocht die alsdan de verplichting hebben om het punt of de punten, die op de agenda moeten worden geplaatst, aan te geven. Hij kan slechts beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder die verhinderd is een bijeenkomst van de raad van bestuur bij te wonen, mag volmacht geven aan één van zijn collega's door middel van een brief, telefax of , waarbij hem bevoegdheid gegeven wordt om in zijn plaats te beraadslagen en te stemmen. Een bestuurder mag evenwel slechts volmacht voor één enkele van zijn collega's ontvangen. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, terwijl de stem van degene die voorzit doorslaggevend is bij staking van stemmen. De beslissingen worden in notulen opgetekend, ondertekend door de voorzitter en de voorzitter van het directiecomité en ingeschreven in een speciaal register. De uittreksels hiervan die verstrekt moeten worden, worden hetzij door de voorzitter, hetzij door de voorzitter van het directiecomité, hetzij door een bestuurder ondertekend.

10 Artikel 18 - Tot de bevoegdheden van de raad van bestuur behoren alle handelingen van maatschappelijk beheer in de breedste betekenis behalve deze die door de wet of de statuten voorbehouden worden aan de algemene vergadering. Zonder dat volgende opsomming beperkend is, is de raad van bestuur ondermeer bevoegd voor het volgende: - het bepalen van de doelstellingen en de waarden van de vereniging; - het goedkeuren en geregeld evalueren van de beheersstructuur, de organisatie, de interne controlemechanismen en de van de vereniging onafhankelijke controlefuncties; - het geregeld controleren of er in de vereniging een doelmatige interne controle gebeurt van de betrouwbaarheid van het verwerkingsproces voor financiële informatie; - het goedkeuren en geregeld evalueren van de krachtlijnen van het algemeen beleid en van de strategie van de vereniging; - het toezicht houden op de effectieve leiding; - het kennisnemen van de belangrijke vaststellingen die worden gedaan door de van de vereniging onafhankelijke controlefuncties, door de commissaris en door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder, en het opvolgen van de geëigende maatregelen die het directiecomité neemt om eventuele tekortkomingen te verhelpen. Artikel 19 - De raad van bestuur legt aan de gewone algemene vergadering de rekeningen over the afgelopen boekjaar voor, alsmede een verslag over zijn activiteiten tijdens het boekjaar. Hij legt tevens aan deze vergadering de begroting voor het komende boekjaar voor. Artikel 20 - De raad van bestuur kan gespecialiseerde comités oprichten waarvan de leden buiten of binnen zijn schoot worden gekozen. Hij legt de werkdomeinen van deze comités vast, hun bevoegdheden en de eventuele vaste of variabele emolumenten van hun leden, toewijsbaar op de algemene kosten. Artikel 21 - De raad van bestuur kan een beroep doen op personen buiten de leden, hetzij om redenen van hun bekwaamheid, hetzij als vertegenwoordigers van instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks belangen hebben bij het door het Bureau nagestreefde doel. Deze personen die uitgenodigd worden om aan de werkzaamheden van de raad van bestuur deel te nemen, hebben een raadgevende stem. DIRECTIECOMITE Artikel 22 - De raad van bestuur richt een directiecomité op waaraan hij volledig of gedeeltelijk zijn beheersbevoegdheid overdraagt, zonder dat deze overdracht betrekking mag hebben op het bepalen van het algemene beleid van de vereniging, noch op daden die door de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

11 Het directiecomité is samengesteld uit ten minste twee leden. De raad van bestuur kiest een voorzitter uit de leden van het directiecomité. De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur mogen in geen geval lid zijn van het directiecomité. De effectieve leiding van de vereniging wordt collegiaal uitgeoefend door de leden van het directiecomité. De functie van het directiecomité bestaat uit het volgende: - instaan voor de activiteit van de vereniging en voor het uitbouwen van de managementstructuur; - toezicht houden op het lijnmanagement en het in acht nemen van de toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsook op de financiële informatie; - voorstellen en adviezen formuleren voor de raad van bestuur met het oog op het bepalen van het algemeen beleid en de strategie van de vereniging, en meedelen van alle relevante informatie en gegevens om de raad van bestuur in staat te stellen met kennis van zaken beslissingen te nemen; - instaan voor de organisatie, de oriëntatie en de evaluatie van de interne controlemechanismen en -procedures, meer bepaald van de onafhankelijke controlefuncties; - organiseren van een intern controlesysteem waarmee met redelijke zekerheid de betrouwbaarheid van de interne rapportering en van het communicatieproces van financiële informatie kan worden bepaald, alsook ervoor instaan dat de jaarrekeningen beantwoorden aan de geldende boekhoudkundige reglementering; - bij de raad van bestuur verslag uitbrengen over de financiële toestand van de vereniging en over alle aspecten die nodig zijn om de taken correct uit te voeren; - de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder en de commissaris volgens de geldende modaliteiten informeren over de financiële toestand en de beheerstructuur, de organisatie, de interne controle en de onafhankelijke controlefuncties. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN HET DIRECTIECOMITE Artikel 23 - De raad van bestuur en het directiecomité dit laatste uitsluitend binnen de bevoegdheidsgrenzen die eraan worden overgedragen - kunnen speciale en welbepaalde bevoegdheden delegeren aan een of meerdere personen naar hun keuze. Deze laatsten verbinden de vereniging binnen de bevoegdheidsgrenzen die in hun procuratie zijn vastgesteld.

12 Artikel 24 - In het kader van de activiteiten van de vereniging, vertegenwoordigt de voorzitter van het directiecomité de vereniging in rechte en kan hij alle akten verlijden en contracten sluiten, dadingen aangaan, bewarende en uitvoerende maatregelen nemen alsook handlichting verlenen. Indien nodig kunnen deze bevoegdheden worden gedelegeerd. Artikel 25 - De functie van lid van de raad van bestuur is onbezoldigd. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de voorzitter en van de leden van het directiecomité. CONTROLE Artikel 26 - De jaarrekening en de financiële toestand van de vereniging worden gecontroleerd door een commissaris-revisor die gekozen wordt onder de door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder erkende commissarissen. Het mandaat van deze commissaris heeft een duur van drie jaar. Het is hernieuwbaar. TITEL IV ALGEMENE VERGADERING Artikel 27 - De algemene vergadering is de hoogste macht van de vereniging. Tot haar bevoegdheid behoren: 1. de wijzigingen in de maatschappelijke statuten; 2. de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Bureau; 3. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en van de commissaris en de bezoldiging van deze laatste; 4. de goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur, de jaarrekeningen en het vaststellen van de begroting; 5. de decharge van de bedrijfsvoering van de raad van bestuur en die van de commissaris; 6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 7. de uitsluiting van leden;

13 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 9. de beslissingsbevoegdheid indien er betwisting is betreffende de respectieve bevoegdheden van de raad van bestuur en de algemene vergadering. Artikel 28 - Elk jaar, ten laatste in de loop van maand mei, wordt door de raad van bestuur opgeroepen tot de algemene vergadering om de jaarrekeningen goed te keuren, de begrotingen vast te stellen en decharge te verlenen aan de bestuurders en de commissaris. De vergadering moet zonder verwijl door de raad van bestuur bijeengeroepen worden, wanneer dit door tenminste één vijfde van de leden wordt gevraagd. Artikel 29 - De bijeenroepingen worden gedaan door de raad van bestuur met een aan elk lid, tenminste een week voor de bijeenkomst, toegezonden brief, ondertekend door de voorzitter en de voorzitter van het directiecomité of door twee bestuurders. Deze brief bevat de agenda. Deze agenda bevat eveneens elk voorstel dat ondertekend werd door tenminste een twintigste van de leden. De vergadering kan slechts over de op de agenda geplaatste punten beraadslagen. Voor de dringende bijeenkomsten kan de hierboven aangegeven termijn worden verkort, terwijl de bijeenroepingen indien nodig, telefonisch, per telefax of per gedaan kunnen worden. Elke vergadering wordt op de dag, het tijdstip en de plaats gehouden zoals deze in de bijeenroeping aangegeven staan. Artikel 30 - De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de oudste in jaren van aanwezige bestuurders. Artikel 31 - Elk lid beschikt over minstens één stem. Bovendien wordt hem een bijkomende stem toegekend per schijf van motorrijtuigen verzekerd in België op 31 december in de tak 10, zoals vermeld in de bijlage I van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), met uitsluiting van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vervoerder. De toepassingsmodaliteiten worden gespecificeerd in het huishoudelijk reglement. In geen enkel geval kan een lid over meer dan tweehonderd stemmen beschikken. De leden worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door elke persoon die volgens de statuten of bij speciale delegatie van bevoegdheid gemachtigd is om ze te verbinden.

14 Artikel 32 - De leden die verhinderd zijn de algemene vergadering bij te wonen, kunnen zich door een ander lid, in het bezit van een speciale volmacht, doen vertegenwoordigen. Degenen die van deze mogelijkheid gebruik maken, worden meegeteld voor het vaststellen van het aantal vereiste aanwezigheden en stemmen. Artikel 33 - De vergadering is rechtsgeldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, terwijl haar beslissingen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen met uitzondering van de beslissingen genomen in het kader van de artikelen 10 en 34. Bij staking van stemmen is (zijn) de stem(men) van degene die voorzit doorslaggevend. Artikel 34 Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die beschikken over ten minste twee derden van het totale aantal stemmen. Geen enkele wijziging kan worden aangenomen dan met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Evenwel, de wijziging die betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging opgericht is, kan alleen aangenomen worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging. In geval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden die ten minste over twee derden van het totale aantal stemmen beschikken aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden. De beslissingen van de algemene vergadering genomen overeenkomstig wat in dit artikel bepaald is, worden genomen onder de opschortende voorwaarde dat de Koning ze goedkeurt. Artikel 35 - De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, ondertekend door de voorzitter en de voorzitter van het directiecomité, alsook door de leden die dit vragen en worden in een speciaal register ingeschreven. Een kopie van de notulen wordt naar de leden gestuurd. De uittreksels van de notulen die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de voorzitter van het directiecomité, hetzij door een bestuurder. Deze uittreksels worden aan ieder lid of iedere derde, die daartoe een verzoek indient, afgegeven, mits deze laatste het bewijs van zijn rechtmatig belang levert.

15 TITEL V BEGROTINGEN - REKENINGEN Artikel 36 - Het boekjaar begint per 1 januari en eindigt per 31 december. Artikel 37 - Elk jaar, per 31 december, worden door de raad van bestuur de begrotingen en de jaarrekeningen opgesteld om te worden voorgelegd aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering. Artikel 38 - De jaarrekeningen worden neergelegd in het dossier van de vereniging dat gehouden wordt door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Zij worden neergelegd bij de Nationale Bank van België met de lijst van de bestuurders en van de commissarissen die in functie zijn en met het verslag van de commissaris. Alle leden mogen de boekhoudkundige documenten, op de zetel van het Bureau, raadplegen. TITEL VI ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 39 - Tot de ontbinding van de vereniging kan worden besloten door een buitengewone algemene vergadering die hiertoe beslist overeenkomstig artikel 34 van de statuten. De vereffening gebeurt door bemiddeling van de raad van bestuur en de voorzitter van het directiecomité, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanwijst om hiertoe over te gaan. De algemene vergadering stelt de bevoegdheden en de verplichtingen van de vereffenaars vast. Artikel 40 - Na kwijting van de schulden en aanzuivering van de kosten, zal de algemene vergadering overeenkomstig artikel 34 van de statuten beslissen over de bestemming van het maatschappelijk nettoactief.

16 TITEL VII HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 41 - Een huishoudelijk reglement wordt door de Raad van bestuur ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door een algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Ieder ontwerp tot wijziging van dit huishoudelijk reglement wordt medegedeeld aan de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder drie weken voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, bij wijze van aangetekende brief waarvan de poststempel beschouwd wordt als datum van mededeling. De door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder eventueel geformuleerde opmerkingen betreffende dit ontwerp, worden ter aandacht van de algemene vergadering gebracht. TITEL VIII BETWISTINGEN Artikel 42 - De betwistingen tussen de leden en de vereniging betreffende de interpretatie van deze statuten worden voorgelegd aan een arbitrage waarvan de procedure door het Belgisch gerechtelijk wetboek geregeld is. TITEL IX ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 43 - Alles wat niet voorzien is door de statuten en meer bepaald de nodige publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van Titel 1 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars. BIJLAGE : Lijst van de leden ondernemingen Deze statuten, aldus gewijzigd, werden aangenomen door de algemene vergadering gehouden te Brussel, op 11 juni 2012.

17 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS HUISHOUDELIJK REGLEMENT TITEL I RAAD VAN BESTUUR Afdeling I: Voorwaarden voor het uitvoeren van een bestuurdersfunctie Artikel 1 : de bestuurders moeten over de kennis en/of over een persoonlijke ervaring beschikken zodat de raad van bestuur globaal over de bevoegdheden en de vereiste kwalificaties beschikt om zijn verantwoordelijkheden te nemen. Artikel 2 : de leden van de raad van bestuur moeten de nodige beschikbaarheid hebben voor de vervulling van de bestuurdersverplichtingen. Het is hen toegelaten om in de raad van bestuur van andere vennootschappen te zetelen en om andere verbintenissen aan te gaan, voor zover deze geen enkel reëel of potentieel belangengeschil veroorzaken en hun capaciteit niet belemmeren om hun verplichtingen als lid van de raad van bestuur van het BBAV te vervullen. Artikel 3 : de bestuurders onthouden er zich van, tussen te komen tijdens beraadslagingen en stemmingen wanneer de besproken aangelegenheid uitsluitend de eigen belangen betreft van de onderneming die hen heeft voorgesteld. Artikel 4 : de eventuele externe functies worden uitgeoefend overeenkomstig de huishoudelijke regels beslist door de raad van bestuur. Afdeling II: Verkiezing en ontslag van bestuurders Artikel 5 - Het aantal bestuurders afkomstig uit dezelfde verzekeringsonderneming aangesloten bij het Bureau is beperkt tot twee. Indien het gebeurt dat dit maximumaantal overschreden wordt, verbindt de

18 betrokken verzekeringsonderneming zich ertoe de kandidaturen, die zij steunt, dienovereenkomstig te beperken. Artikel 6 - De leden van het Bureau die één of meer kandidaturen voor de functie van bestuurder wensen voor te stellen, brengen de voorzitter van de raad van bestuur hiervan uit eigen beweging en schriftelijk op de hoogte vóór 1 maart van elk jaar, met het oog op een eventuele verkiezing tijdens de algemene statutaire vergadering van de volgende maand mei. Artikel 7 - Het lid dat een kandidatuur indient, moet tot de voorzitter van de raad een document richten, waarin de kandidaat aanvaardt ambtshalve beschouwd te worden als ontslagnemend, indien hij, tijdens het mandaat, de verzekeringsonderneming die hem voordraagt, verlaat. Indien dit feit zich voordoet, is het aan de verzekeringsonderneming om de voorzitter van de raad van bestuur schriftelijk te verwittigen. Het ontslag gaat in op de dag waarop de kandidaat de verzekeringsonderneming verlaat. Artikel 8 - De bestuurder wiens mandaat verstreken is en die dit wenst te verlengen, brengt dit ter kennis van de voorzitter voor de datum vastgelegd door de raad van bestuur. Deze informatie gaat vergezeld van de schriftelijke overeenkomst, volgens dewelke de bestuurder aanvaardt van rechtswege ontslagnemend te zijn indien hij, tijdens het mandaat, de verzekeringsonderneming verlaat die hem voordraagt, alsook een brief afkomstig van de verzekeringsonderneming waaruit de betrokken bestuurder komt, die verklaart dat zij instemt met het verzoek tot verlenging van het mandaat. De voorzitter van het directiecomité is ermee belast de bestuurders in te lichten over het einde van hun mandaat, minstens zes maanden voor de vervaldag ervan. Artikel 9 - De raad van bestuur vergewist zich, binnen de voorgeschreven termijn, van de ontvangst van de documenten, hun gelijkvormigheid met onderhavig reglement en stelt de lijst van de ontvankelijke kandidaturen op. Artikel 10 - In de oproepbrief tot de algemene vergadering staan op de agenda het aantal te voorziene mandaten en de identiteit van de kandidaten vermeld alsook, desgevallend, de verzekeringsonderneming die hen voordraagt.

19 Afdeling III : Verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter Artikel 11 - De voorzitter en de ondervoorzitter worden verkozen door de raad van bestuur onder zijn leden voor een periode van vier jaar, hernieuwbaar. Wanneer de functie van voorzitter of van ondervoorzitter vacant wordt, legt de raad van bestuur de uiterste datum vast voor de indiening der kandidaturen en benoemt, in voorkomend geval, de persoon tot wie deze kandidaturen gericht dienen te worden. Artikel 12 - De identiteit van de kandidaten staat aangeduid in de oproepbrief tot de vergadering van de raad waarop men overgaat tot de verkiezing van de voorzitter of de ondervoorzitter. Artikel 13 - De functie van voorzitter en ondervoorzitter eindigt zodra haar titularis de hoedanigheid van bestuurder verliest. TITEL II BEREKENING VAN DE BIJDRAGEN Artikel 14 - Vanaf het boekjaar 2004 zal het marktaandeel waarvan sprake is in artikel 8 alinea 4 van de statuten bestaan uit het aantal motorrijtuigen die door elk lid als Belgische risico s moeten verzekerd worden zoals gedefinieerd door de Belgische wetgeving, en behorend tot tak 10, zoals vermeld in de bijlage I van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings - en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder. Artikel 15 - Elk lid is verplicht om het Bureau, voor 15 september van ieder jaar, het totale aantal door al haar vestigingen op 31 december van het afgelopen boekjaar als Belgische risico s verzekerde motorrijtuigen mede te delen. De motorvoertuigen worden als volgt in categorieën onderverdeeld en krijgen de overeenkomstige wegingsfactor: Wegingsfactore n Voertuigcategorieën 0,5 2-wielers : 2-wielers en gelijkgestelden (bromfietsen, moto s met of zonder side-car, driewielers en quads) 1 Toerisme en zaken alsook transportvoertuigen <= 3,5 T : wagens toerisme en zaken, voertuigen gemengd gebruik, minibussen, mobilhome, 4X4, lijkwagens, bestelwagens (vervoer van zaken met MTM <= 3,5 ton)

20 3 Transport > 3,5 T : vrachtwagens, vrachtwagens met oplegger (vervoer van zaken met MTM > 3,5 ton), voertuigen ter bestrijding van brand, vuilniswagens 5 Autobussen, autocars, taxi s, ziekenwagens, huurwagens : lijnbussen, toerismecars, taxi s, ziekenwagens, voertuigen voor verhuur met chauffeur (ook ceremoniewagens genoemd) 1 Andere voertuigen : als takelwagens, landbouwtractors, landbouwmotors, bos-en andere landbouwvoertuigen, werkvoertuigen, werfvoertuigen, havenvoertuigen, De informatie die door elk lid wordt meegedeeld, wordt voor 15 september van ieder jaar voor echt verklaard door een commissaris die lid is van het instituut van de bedrijfsrevisoren, of door een externe auditor. Wanneer een lid, tegen de datum vermeld in de eerste alinea, niet deugdelijk gecertificeerd het aantal voertuigen per categorie die op 31 december van het afgelopen boekjaar door hem worden verzekerd, aan het Bureau meedeelt, zal het bijdragen verschuldigd zijn berekend op zijn met 15 % vermeerderd marktaandeel vastgelegd door het Bureau voor het voorgaande boekjaar. Dit marktaandeel zal niet kleiner kunnen zijn dan 0,75 %. Wanneer de verklaring van een lid klaarblijkelijk onjuist is, is de raad van bestuur er toe gemachtigd, na een vertegenwoordiger van het betrokken lid te hebben gehoord, de verschuldigde bijdragen te berekenen op grond van het met 15 % vermeerderd marktaandeel vastgelegd door het Bureau voor het voorgaande boekjaar. Dit marktaandeel zal niet kleiner kunnen zijn dan 0,75 %. Artikel 16 - De bijdragen verschuldigd door de leden worden vastgesteld op basis van het marktaandeel van het boekjaar tijdens hetwelk zij worden opgevorderd. Artikel 17 - De kost van het boekjaar beöogd in alinea 8 van artikel 8 van de statuten wordt bepaald door het geheel van de lasten, verminderd met de opbrengsten van de resultatenrekening met uitsluiting van de opgevorderde bijdragen en de vermindering of vermeerdering van de schuld of de schuldvordering ten aanzien van de leden. TITEL III BEREKENING VAN DE STEMMEN VAN DE LEDEN IN DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 18 - Om het aantal stemmen te bepalen waarover elk lid beschikt tijdens de stemming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 31 van de statuten, worden de op 31 december verzekerde motorrijtuigen in categorieën ondergebracht en voorzien van een wegingsfactor volgens de methode beschreven in het artikel 15.

BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS

BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS Onderlinge verzekeringsvereniging goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten.

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten. S O L V A C NV BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 mei 2011 na afloop van de gewone algemene vergadering --------------------------------------------------------------- AGENDA I. Verslag van de

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40,

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40, BELGISCHE CLUB VOOR INFORMATICAVEILIGHEID (afgekort BELCLIV) Vzw gesticht op 4 décember 1999 Statuten voor de laatste maal gewijzigd op 25 maart 2015 Ondernemingsnummer : 443.147.072 Gecoördineerde versie

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen. Vlaamse Ouderenraad vzw Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Ondernemingsnummer : 0463.620.507 AANGEPASTE STATUTEN De algemene vergadering van 26 maart 2014, geldig samengeroepen te Brussel en beschikkend

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus 33 2600 ANTWERPEN GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam : NatuurvriendenSportfederatie

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden. CAO van 5 augustus 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC. Statuten op datum van 07/01/2009

Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC. Statuten op datum van 07/01/2009 Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC 80, Auguste Reyerslaan 1030 Brussel1000 Brussel Statuten op datum van 07/01/2009 Hoofdstuk 1. Benaming, zetel, duur, doel Artikel.1.

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9...

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... VOORBEELD VAN OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden, 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10. (naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en adres zetel) verklaren bij deze akte een

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Centrum voor Jeugdtoerisme VZW Bergstraat 16 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer 0409153027 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam Centrum voor Jeugdtoerisme.

Nadere informatie

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur.

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur. STATUTEN. Titel I Naam Zetel Doel Duur. Artikel 1: De vereniging draagt de naam Deinse Kajak Club. Deze naam moet steeds door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw worden voorafgegaan

Nadere informatie

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G Golfbiljartverbond Gent Eeklo Oudenaarde Zottegem vzw GEOZ vzw Oudenaardsesteenweg 45 9800 Deinze Ondernemingsnummer : 0443.334.342 C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G De

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium 1030 Brussel Identificatienummer: 3020/90 Statuten Gepubliceerd: 05/09/2005 TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Belgian Deaf sport Committee

Belgian Deaf sport Committee Belgian Deaf sport Committee Statuten INHOUD De bijzondere algemene vergadering van 13/03/2010 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in

Nadere informatie

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 STATUTEN Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 Benaming Artikel 1: De vereniging draagt als benaming Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, afgekort VTDL.

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN vereniging zonder winstoogmerk "ANCORA" te 3001 Leuven (Heverlee), Philipssite 5 bus 10 RPR Leuven 0474.312.578 GECOORDINEERDE STATUTEN De vereniging werd opgericht op 12 januari 2001, B.S. 22 maart 2001.

Nadere informatie

Oprichting en statuten

Oprichting en statuten Oprichting en statuten Titel I Benaming, zetel, organisatie Artikel 1 De hierna vernoemde personen - de Orde van Vlaamse Balies, met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 148, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie