BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS"

Transcriptie

1 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Vereniging zonder winstoogmerk goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004

2 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Koninklijk besluit van 12 april 2004 (B.S. 30 april 2004) tot verlening van de toelating aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en aan het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars ALBERT II, KONING DER BELGEN, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, inzonderheid op de artikelen 19bis 1 tot 19bis-3; Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 1982 tot toekenning van de toelating aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1982 tot toekenning van de toelating aan het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars; Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 9 februari 2004; Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ : Artikel 1 Het Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds, onderlinge verzekeringsvereniging en het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars, vereniging zonder winstoogmerk, waarvan beide maatschappelijke zetels gevestigd zijn Liefdadigheidstraat 33, bus 2, te 1210 Brussel, worden toegelaten krachtens het koninklijk besluit van 11 juli 2003, houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Art. 2 Krachtens artikel 2 van het voornoemd koninklijk besluit van 11 juli 2003, gelden deze toelatingen als goedkeuring van de statuten van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars. Art. 3 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bij uittreksel wordt bekendgemaakt. Art. 4 Onze Minister bevoegd voor economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 12 april 2004 ALBERT Van Koningsweze : De Minister van Economische Zaken, Mevr. F. MOERMAN

3 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS STATUTEN Goedgekeurd door het koninklijk besluit van 3 april 2013, Belgisch Staatsblad van 11 april 2013 Gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2013 Tussen alle verzekeringsondernemingen die in België de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen uitoefenen, waarvan de lijst in bijlage van de huidige statuten opgenomen wordt, wordt een nationaal verzekeringsbureau opgericht, belast met de ten uitvoerlegging van de verplichtingen die dit bureau opgelegd zijn krachtens artikel 19-bis-1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen. Dat artikel bepaalt dat het nationaal verzekeringsbureau als opdracht heeft, overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de schade te vergoeden, in België veroorzaakt door motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn in de betekenis van de Belgische wetgeving. De werking van het Bureau is onderworpen aan de erkenning door de Koning, overeenkomstig artikel 19 bis-1 en aan zijn uitvoeringsbesluit van 11 juli Het Bureau neemt de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk aan.

4 TITEL I NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VOORWERP - DUUR Artikel 1 - De vereniging wordt "BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS" genoemd. In het Frans "BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES". Artikel 2 - De maatschappelijke zetel van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars is te BRUSSEL gevestigd, waarbij deze uitdrukking de Brusselse agglomeratie omvat. De genoemde zetel kan bij beslissing van de raad van bestuur naar elke andere plaats in België worden overgebracht. Hij is momenteel gevestigd Liefdadigheidstraat 33, bus 2 te 1210 Brussel (Sint-Joost) en hij ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Brussel. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand na de datum ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden en neergelegd worden in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel. Artikel 3 - De vereniging heeft tot doel : 1. het binnenkomen in België te vergemakkelijken van motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn in de betekenis van de Belgische wetgeving en zelf de opdracht op zich te nemen ten opzichte van de benadeelde personen, om de schade te vergoeden overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, in België veroorzaakt door motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn in de betekenis van de Belgische wetgeving. Voor wat betreft de in België overkomen ongevallen waarvan het Bureau de materiële schade moet vergoeden, wordt de vergoeding beperkt tot 100 miljoen euro per schadegeval. Dat bedrag wordt om de vijf jaar aangepast volgens de modaliteiten voorzien in artikel 3, 4 van de wet van 21 november 1989; 2. het binnenkomen in vreemde landen te vergemakkelijken van motorrijtuigen die gewoonlijk in België gestald zijn in de betekenis van de Belgische wetgeving; 3. met het Belgisch Gemeenschappelijk waarborgfonds overeenkomsten te sluiten die bepalen dat het Fonds aan het Bureau de sommen terugbetaalt die dit laatste moet uitgeven krachtens met andere Bureaus gesloten overeenkomsten en dat het niet kan terugvorderen; 4. één of meer internationale overeenkomsten af te sluiten met soortgelijke Bureaus die met hetzelfde doel in andere landen werden opgericht; 5. aan de leden verzekeringsondernemingen internationale verzekeringscertificaten te verschaffen;

5 6. volgens de door de algemene vergadering goedgekeurde modaliteiten deel te nemen aan de rechtspersoon die wordt opgericht in toepassing van artikel 4 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme; 7. zich voor haar leden borg te stellen, met afstand van het voorrecht van uitwinning, ten opzichte van soortgelijke, in andere landen gevestigde Bureaus en elk verhaalrecht uit te oefenen dat hieruit voortvloeit; 8. op verzoek van een lid van een buitenlands Bureau of van één van zijn verzekerden, zich bezig te houden met de vergoeding van de door de verzekerde zelf geleden schade; 9. zowel als documentatie als om de uitvoering van haar opdracht te vergemakkelijken en te voorzien in de behoefte aan informatie van haar leden, documentatie aan te leggen over de stand van de verschillende buitenlandse wetgevingen op het gebied van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de automobilisten en de verplichte verzekering van deze aansprakelijkheid; 10. alle activiteiten te ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot haar verwezenlijking. Artikel 4 - Het Bureau wordt voor een onbeperkte duur opgericht. TITEL II LEDEN Afdeling l : toelating Artikel 5 - Het aantal leden is onbeperkt, zonder echter minder dan zes te mogen bedragen Artikel 6 - Is lid : Elke verzekeringsonderneming die Belgische risico s verzekert zoals gedefinieerd door de Belgische wetgeving, behorend tot tak 10, zoals vermeld in de bijlage I van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings - en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder, en die overeenkomstig de Europese wetgeving gemachtigd is om verzekeringen aan te bieden in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en de buitenlandse wetgeving.

6 Artikel 7 - Elke verzekeringsonderneming die verklaart krachtens de Belgische en de buitenlandse wetgeving Belgische risico s zoals bepaald in artikel 6 van deze statuten te willen verzekeren, wordt voorlopig aangesloten. Deze aansluiting wordt definitief zodra de verzekeringsonderneming deze Belgische risico s krachtens de toepasselijke Belgische en de buitenlandse wetgeving mag verzekeren. Voor alle gegevens die haar krachtens deze statuten door de verzekeringsonderneming moeten worden verstrekt, bepaalt de vereniging bij welke vestiging(en) de inlichtingen en mededelingen opgevraagd worden. Afdeling II : verplichtingen van de leden Artikel 8 - De leden zijn verplicht de waarborg na te leven verschaft door het internationaal verzekeringscertificaat of ieder ander bewijsmiddel gelijkgesteld aan dusdanig certificaat door overeenkomsten tussen Bureaus, in het kader van de verplichtingen onderschreven door het Bureau en niettegenstaande ieder beding of iedere beperking voorzien in de polis. De leden moeten eveneens bijdragen betalen met als doel toe te laten : - de terugbetaling van de sommen betaald voor een schadegeval door het Bureau waarvoor dit laatste er niet in slaagt terugvordering te bekomen ; - de dekking van de bedrijfskosten. Indien één van de leden in gebreke blijft, zijn de andere hoofdelijk gehouden. De bijdragen van de leden worden berekend in functie van hun marktaandeel van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in België. De keuze van het referentiecriterium ter bepaling van het marktaandeel alsook de toepassingsmodaliteiten staan nauwkeurig vermeld in het huishoudelijk reglement. Teneinde de kasbehoeften te dekken, is de raad van bestuur gerechtigd om van de leden, tijdens het lopende jaar en naargelang de behoeften, voorschotten te vragen op hun bijdragen. Deze voorschotten worden berekend op basis van het laatst gekende marktaandeel van elk lid. Nadat de jaarrekening van de vereniging is goedgekeurd, wordt aan de leden het bedrag van hun bijdrage in de kost van het afgesloten boekjaar meegedeeld. Elk lid maakt dit bedrag zonder verwijl aan de vereniging over, verminderd met de reeds betaalde voorschotten. Indien deze het verschuldigde bedrag overtreffen, wordt het surplus onmiddellijk

7 teruggestort door de vereniging. Voor de activiteit vermeld in punt 6 van artikel 3, zullen de leden ondernemingen gehouden zijn volgens de modaliteiten goedgekeurd door de algemene vergadering van de vereniging. Elk ter uitvoering van dit artikel verschuldigd bedrag moet in België in euro betaald worden, waarbij alle kosten ten laste van het lid vallen. Elk bedrag dat uiterlijk één maand na het verzoek om betaling, dat het Bureau aan het lid heeft gericht, nog niet betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op berekend aan de wettelijke voet verhoogd met drie punten, vanaf de datum van dit verzoek. Hetzelfde geldt voor elk verschuldigd bedrag waarvoor het Bureau geen enkel verzoek om betaling aan het lid heeft kunnen richten ten gevolge van fraude of verzwijging door het lid. In dit geval is de intrest verschuldigd te rekenen vanaf de dag waarop het verzoek om betaling normaliter toegezonden zou moeten zijn. Het verschuldigde bedrag zal bovendien bij wijze van forfaitaire en onherroepelijke strafmaatregel met 10 % verhoogd worden. Afdeling III : ontslagneming - uitsluiting Artikel 9 Het ontslag van een lid wiens maatschappelijke zetel gelegen is in België of buiten de Europese Economische Ruimte, wordt van kracht op de dag van publicatie van de akte van de Belgische overheid die de afstand of de intrekking van de toelating vaststelt. Het ontslag van een lid wiens maatschappelijke zetel gelegen is in een land van de Europese Economische Ruimte, behalve België, wordt van kracht op de dag dat het Bureau een aangetekende brief ontvangt waarin dit lid de wens uitdrukt de Belgische risico s niet meer te willen verzekeren. Het lid wiens maatschappelijke zetel gelegen is in een land van de Europese Economische Ruimte, behalve België, dat onderworpen is aan de procedure betreffende het verbod om de activiteiten in België voort te zetten, bedoeld in artikel 71 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, wordt als ontslagnemend beschouwd vanaf de dag waarop het Bureau kennis krijgt van dit verbod. De afstand of de intrekking van de toelating van het lid wiens maatschappelijke zetel gelegen is in een land van de Europese Economische Ruimte, behalve België, brengt ambtshalve het ontslag van dit lid mee, dat ingaat op de dag dat deze feiten ter kennis van het Bureau worden gebracht. Artikel 10 - De uitsluiting van een lid dat ernstig aan de statutaire verplichtingen tekortkomt kan slechts door de algemene vergadering met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden uitgesproken.

8 Artikel 11 - Het uittredende lid kan noch de verzegeling, noch de inventaris aanvragen. Het uittredende lid blijft gehouden tot aan het verstrijken van de geldigheid van de door hem verschafte certificaten, zijn verplichtingen volgend uit artikel 8 alinea 1 na te leven. Afdeling IV : register van de leden en openbaarheid Artikel 12 - Het register van de leden wordt door de raad van bestuur gehouden op de zetel van de vereniging. De raad schrijft er alle beslissingen in betreffende de toetreding, de uittreding of de uitsluiting van de leden en dit binnen de acht dagen nadat hij van de beslissingen in kennis is gesteld. Dit register mag door alle leden geraadpleegd worden. Een kopie van het register van de leden wordt neergelegd in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Artikel 13 - De beslissingen betreffende de wijziging van de statuten, de benoemingen van de bestuurders, de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen en de commissarissen alsook deze betreffende hun ambtsbeëindiging, evenzo deze betreffende de nietigheid, de ontbinding, de vereffening van het Bureau en deze betreffende de benoemingen en de ambtsbeëindigingen van de vereffenaars, de rechterlijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad, worden neergelegd in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. In geval van wijziging van de statuten, wordt de gecoördineerde tekst van de statuten neergelegd in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. TITEL III RAAD VAN BESTUUR - DIRECTIECOMITE - CONTROLE RAAD VAN BESTUUR Artikel 14 - Het Bureau wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste vijftien leden, die voor een periode van vier jaar worden benoemd door de algemene vergadering. De kandidaturen worden aan de algemene vergadering voorgedragen door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de vereniging. De uittredende leden kunnen herkozen worden.

9 De leden van het directiecomité worden ambtshalve door de raad van bestuur als bestuurders aan de algemene vergadering voorgedragen. Ze worden benoemd voor de duur van hun functie. Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd door het bereiken van de termijn, de afzetting door de algemene vergadering, het ontslag of het stopzetten van de functies binnen de aangesloten verzekeringsonderneming of binnen het Bureau. Het mandaat wordt eveneens beëindigd wanneer de verzekeringsonderneming die de bestuurder heeft voorgedragen ontslag neemt of in geval van uitsluiting door de algemene vergadering. De raad van bestuur kan overgaan tot de vervanging van een uittredende bestuurder onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering. Iedere bestuurder die aangesteld wordt om in een tijdens een mandaat open gekomen vacature te voorzien, wordt slechts benoemd voor de tijd nodig om dit mandaat te beëindigen. Artikel 15 - De overeenkomstig artikel 11 van het K.B. van 11 juli 2003 aangewezen vertegenwoordiger van de krachtens de wetgeving bevoegde minister, heeft zitting en raadgevende stem in de vergadering van de raad van bestuur. Artikel 16 - De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Artikel 17 - De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping van de voorzitter. De voorzitter moet tevens de raad van bestuur bijeenroepen indien hiertoe door tenminste twee bestuurders wordt verzocht die alsdan de verplichting hebben om het punt of de punten, die op de agenda moeten worden geplaatst, aan te geven. Hij kan slechts beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder die verhinderd is een bijeenkomst van de raad van bestuur bij te wonen, mag volmacht geven aan één van zijn collega's door middel van een brief, telefax of , waarbij hem bevoegdheid gegeven wordt om in zijn plaats te beraadslagen en te stemmen. Een bestuurder mag evenwel slechts volmacht voor één enkele van zijn collega's ontvangen. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, terwijl de stem van degene die voorzit doorslaggevend is bij staking van stemmen. De beslissingen worden in notulen opgetekend, ondertekend door de voorzitter en de voorzitter van het directiecomité en ingeschreven in een speciaal register. De uittreksels hiervan die verstrekt moeten worden, worden hetzij door de voorzitter, hetzij door de voorzitter van het directiecomité, hetzij door een bestuurder ondertekend.

10 Artikel 18 - Tot de bevoegdheden van de raad van bestuur behoren alle handelingen van maatschappelijk beheer in de breedste betekenis behalve deze die door de wet of de statuten voorbehouden worden aan de algemene vergadering. Zonder dat volgende opsomming beperkend is, is de raad van bestuur ondermeer bevoegd voor het volgende: - het bepalen van de doelstellingen en de waarden van de vereniging; - het goedkeuren en geregeld evalueren van de beheersstructuur, de organisatie, de interne controlemechanismen en de van de vereniging onafhankelijke controlefuncties; - het geregeld controleren of er in de vereniging een doelmatige interne controle gebeurt van de betrouwbaarheid van het verwerkingsproces voor financiële informatie; - het goedkeuren en geregeld evalueren van de krachtlijnen van het algemeen beleid en van de strategie van de vereniging; - het toezicht houden op de effectieve leiding; - het kennisnemen van de belangrijke vaststellingen die worden gedaan door de van de vereniging onafhankelijke controlefuncties, door de commissaris en door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder, en het opvolgen van de geëigende maatregelen die het directiecomité neemt om eventuele tekortkomingen te verhelpen. Artikel 19 - De raad van bestuur legt aan de gewone algemene vergadering de rekeningen over the afgelopen boekjaar voor, alsmede een verslag over zijn activiteiten tijdens het boekjaar. Hij legt tevens aan deze vergadering de begroting voor het komende boekjaar voor. Artikel 20 - De raad van bestuur kan gespecialiseerde comités oprichten waarvan de leden buiten of binnen zijn schoot worden gekozen. Hij legt de werkdomeinen van deze comités vast, hun bevoegdheden en de eventuele vaste of variabele emolumenten van hun leden, toewijsbaar op de algemene kosten. Artikel 21 - De raad van bestuur kan een beroep doen op personen buiten de leden, hetzij om redenen van hun bekwaamheid, hetzij als vertegenwoordigers van instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks belangen hebben bij het door het Bureau nagestreefde doel. Deze personen die uitgenodigd worden om aan de werkzaamheden van de raad van bestuur deel te nemen, hebben een raadgevende stem. DIRECTIECOMITE Artikel 22 - De raad van bestuur richt een directiecomité op waaraan hij volledig of gedeeltelijk zijn beheersbevoegdheid overdraagt, zonder dat deze overdracht betrekking mag hebben op het bepalen van het algemene beleid van de vereniging, noch op daden die door de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

11 Het directiecomité is samengesteld uit ten minste twee leden. De raad van bestuur kiest een voorzitter uit de leden van het directiecomité. De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur mogen in geen geval lid zijn van het directiecomité. De effectieve leiding van de vereniging wordt collegiaal uitgeoefend door de leden van het directiecomité. De functie van het directiecomité bestaat uit het volgende: - instaan voor de activiteit van de vereniging en voor het uitbouwen van de managementstructuur; - toezicht houden op het lijnmanagement en het in acht nemen van de toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsook op de financiële informatie; - voorstellen en adviezen formuleren voor de raad van bestuur met het oog op het bepalen van het algemeen beleid en de strategie van de vereniging, en meedelen van alle relevante informatie en gegevens om de raad van bestuur in staat te stellen met kennis van zaken beslissingen te nemen; - instaan voor de organisatie, de oriëntatie en de evaluatie van de interne controlemechanismen en -procedures, meer bepaald van de onafhankelijke controlefuncties; - organiseren van een intern controlesysteem waarmee met redelijke zekerheid de betrouwbaarheid van de interne rapportering en van het communicatieproces van financiële informatie kan worden bepaald, alsook ervoor instaan dat de jaarrekeningen beantwoorden aan de geldende boekhoudkundige reglementering; - bij de raad van bestuur verslag uitbrengen over de financiële toestand van de vereniging en over alle aspecten die nodig zijn om de taken correct uit te voeren; - de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder en de commissaris volgens de geldende modaliteiten informeren over de financiële toestand en de beheerstructuur, de organisatie, de interne controle en de onafhankelijke controlefuncties. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN HET DIRECTIECOMITE Artikel 23 - De raad van bestuur en het directiecomité dit laatste uitsluitend binnen de bevoegdheidsgrenzen die eraan worden overgedragen - kunnen speciale en welbepaalde bevoegdheden delegeren aan een of meerdere personen naar hun keuze. Deze laatsten verbinden de vereniging binnen de bevoegdheidsgrenzen die in hun procuratie zijn vastgesteld.

12 Artikel 24 - In het kader van de activiteiten van de vereniging, vertegenwoordigt de voorzitter van het directiecomité de vereniging in rechte en kan hij alle akten verlijden en contracten sluiten, dadingen aangaan, bewarende en uitvoerende maatregelen nemen alsook handlichting verlenen. Indien nodig kunnen deze bevoegdheden worden gedelegeerd. Artikel 25 - De functie van lid van de raad van bestuur is onbezoldigd. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de voorzitter en van de leden van het directiecomité. CONTROLE Artikel 26 - De jaarrekening en de financiële toestand van de vereniging worden gecontroleerd door een commissaris-revisor die gekozen wordt onder de door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder erkende commissarissen. Het mandaat van deze commissaris heeft een duur van drie jaar. Het is hernieuwbaar. TITEL IV ALGEMENE VERGADERING Artikel 27 - De algemene vergadering is de hoogste macht van de vereniging. Tot haar bevoegdheid behoren: 1. de wijzigingen in de maatschappelijke statuten; 2. de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Bureau; 3. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en van de commissaris en de bezoldiging van deze laatste; 4. de goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur, de jaarrekeningen en het vaststellen van de begroting; 5. de decharge van de bedrijfsvoering van de raad van bestuur en die van de commissaris; 6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 7. de uitsluiting van leden;

13 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 9. de beslissingsbevoegdheid indien er betwisting is betreffende de respectieve bevoegdheden van de raad van bestuur en de algemene vergadering. Artikel 28 - Elk jaar, ten laatste in de loop van maand mei, wordt door de raad van bestuur opgeroepen tot de algemene vergadering om de jaarrekeningen goed te keuren, de begrotingen vast te stellen en decharge te verlenen aan de bestuurders en de commissaris. De vergadering moet zonder verwijl door de raad van bestuur bijeengeroepen worden, wanneer dit door tenminste één vijfde van de leden wordt gevraagd. Artikel 29 - De bijeenroepingen worden gedaan door de raad van bestuur met een aan elk lid, tenminste een week voor de bijeenkomst, toegezonden brief, ondertekend door de voorzitter en de voorzitter van het directiecomité of door twee bestuurders. Deze brief bevat de agenda. Deze agenda bevat eveneens elk voorstel dat ondertekend werd door tenminste een twintigste van de leden. De vergadering kan slechts over de op de agenda geplaatste punten beraadslagen. Voor de dringende bijeenkomsten kan de hierboven aangegeven termijn worden verkort, terwijl de bijeenroepingen indien nodig, telefonisch, per telefax of per gedaan kunnen worden. Elke vergadering wordt op de dag, het tijdstip en de plaats gehouden zoals deze in de bijeenroeping aangegeven staan. Artikel 30 - De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de oudste in jaren van aanwezige bestuurders. Artikel 31 - Elk lid beschikt over minstens één stem. Bovendien wordt hem een bijkomende stem toegekend per schijf van motorrijtuigen verzekerd in België op 31 december in de tak 10, zoals vermeld in de bijlage I van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), met uitsluiting van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vervoerder. De toepassingsmodaliteiten worden gespecificeerd in het huishoudelijk reglement. In geen enkel geval kan een lid over meer dan tweehonderd stemmen beschikken. De leden worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door elke persoon die volgens de statuten of bij speciale delegatie van bevoegdheid gemachtigd is om ze te verbinden.

14 Artikel 32 - De leden die verhinderd zijn de algemene vergadering bij te wonen, kunnen zich door een ander lid, in het bezit van een speciale volmacht, doen vertegenwoordigen. Degenen die van deze mogelijkheid gebruik maken, worden meegeteld voor het vaststellen van het aantal vereiste aanwezigheden en stemmen. Artikel 33 - De vergadering is rechtsgeldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, terwijl haar beslissingen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen met uitzondering van de beslissingen genomen in het kader van de artikelen 10 en 34. Bij staking van stemmen is (zijn) de stem(men) van degene die voorzit doorslaggevend. Artikel 34 Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die beschikken over ten minste twee derden van het totale aantal stemmen. Geen enkele wijziging kan worden aangenomen dan met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Evenwel, de wijziging die betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging opgericht is, kan alleen aangenomen worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging. In geval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden die ten minste over twee derden van het totale aantal stemmen beschikken aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden. De beslissingen van de algemene vergadering genomen overeenkomstig wat in dit artikel bepaald is, worden genomen onder de opschortende voorwaarde dat de Koning ze goedkeurt. Artikel 35 - De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, ondertekend door de voorzitter en de voorzitter van het directiecomité, alsook door de leden die dit vragen en worden in een speciaal register ingeschreven. Een kopie van de notulen wordt naar de leden gestuurd. De uittreksels van de notulen die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de voorzitter van het directiecomité, hetzij door een bestuurder. Deze uittreksels worden aan ieder lid of iedere derde, die daartoe een verzoek indient, afgegeven, mits deze laatste het bewijs van zijn rechtmatig belang levert.

15 TITEL V BEGROTINGEN - REKENINGEN Artikel 36 - Het boekjaar begint per 1 januari en eindigt per 31 december. Artikel 37 - Elk jaar, per 31 december, worden door de raad van bestuur de begrotingen en de jaarrekeningen opgesteld om te worden voorgelegd aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering. Artikel 38 - De jaarrekeningen worden neergelegd in het dossier van de vereniging dat gehouden wordt door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Zij worden neergelegd bij de Nationale Bank van België met de lijst van de bestuurders en van de commissarissen die in functie zijn en met het verslag van de commissaris. Alle leden mogen de boekhoudkundige documenten, op de zetel van het Bureau, raadplegen. TITEL VI ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 39 - Tot de ontbinding van de vereniging kan worden besloten door een buitengewone algemene vergadering die hiertoe beslist overeenkomstig artikel 34 van de statuten. De vereffening gebeurt door bemiddeling van de raad van bestuur en de voorzitter van het directiecomité, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanwijst om hiertoe over te gaan. De algemene vergadering stelt de bevoegdheden en de verplichtingen van de vereffenaars vast. Artikel 40 - Na kwijting van de schulden en aanzuivering van de kosten, zal de algemene vergadering overeenkomstig artikel 34 van de statuten beslissen over de bestemming van het maatschappelijk nettoactief.

16 TITEL VII HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 41 - Een huishoudelijk reglement wordt door de Raad van bestuur ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door een algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Ieder ontwerp tot wijziging van dit huishoudelijk reglement wordt medegedeeld aan de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder drie weken voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, bij wijze van aangetekende brief waarvan de poststempel beschouwd wordt als datum van mededeling. De door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder eventueel geformuleerde opmerkingen betreffende dit ontwerp, worden ter aandacht van de algemene vergadering gebracht. TITEL VIII BETWISTINGEN Artikel 42 - De betwistingen tussen de leden en de vereniging betreffende de interpretatie van deze statuten worden voorgelegd aan een arbitrage waarvan de procedure door het Belgisch gerechtelijk wetboek geregeld is. TITEL IX ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 43 - Alles wat niet voorzien is door de statuten en meer bepaald de nodige publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van Titel 1 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars. BIJLAGE : Lijst van de leden ondernemingen Deze statuten, aldus gewijzigd, werden aangenomen door de algemene vergadering gehouden te Brussel, op 11 juni 2012.

17 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS HUISHOUDELIJK REGLEMENT TITEL I RAAD VAN BESTUUR Afdeling I: Voorwaarden voor het uitvoeren van een bestuurdersfunctie Artikel 1 : de bestuurders moeten over de kennis en/of over een persoonlijke ervaring beschikken zodat de raad van bestuur globaal over de bevoegdheden en de vereiste kwalificaties beschikt om zijn verantwoordelijkheden te nemen. Artikel 2 : de leden van de raad van bestuur moeten de nodige beschikbaarheid hebben voor de vervulling van de bestuurdersverplichtingen. Het is hen toegelaten om in de raad van bestuur van andere vennootschappen te zetelen en om andere verbintenissen aan te gaan, voor zover deze geen enkel reëel of potentieel belangengeschil veroorzaken en hun capaciteit niet belemmeren om hun verplichtingen als lid van de raad van bestuur van het BBAV te vervullen. Artikel 3 : de bestuurders onthouden er zich van, tussen te komen tijdens beraadslagingen en stemmingen wanneer de besproken aangelegenheid uitsluitend de eigen belangen betreft van de onderneming die hen heeft voorgesteld. Artikel 4 : de eventuele externe functies worden uitgeoefend overeenkomstig de huishoudelijke regels beslist door de raad van bestuur. Afdeling II: Verkiezing en ontslag van bestuurders Artikel 5 - Het aantal bestuurders afkomstig uit dezelfde verzekeringsonderneming aangesloten bij het Bureau is beperkt tot twee. Indien het gebeurt dat dit maximumaantal overschreden wordt, verbindt de

18 betrokken verzekeringsonderneming zich ertoe de kandidaturen, die zij steunt, dienovereenkomstig te beperken. Artikel 6 - De leden van het Bureau die één of meer kandidaturen voor de functie van bestuurder wensen voor te stellen, brengen de voorzitter van de raad van bestuur hiervan uit eigen beweging en schriftelijk op de hoogte vóór 1 maart van elk jaar, met het oog op een eventuele verkiezing tijdens de algemene statutaire vergadering van de volgende maand mei. Artikel 7 - Het lid dat een kandidatuur indient, moet tot de voorzitter van de raad een document richten, waarin de kandidaat aanvaardt ambtshalve beschouwd te worden als ontslagnemend, indien hij, tijdens het mandaat, de verzekeringsonderneming die hem voordraagt, verlaat. Indien dit feit zich voordoet, is het aan de verzekeringsonderneming om de voorzitter van de raad van bestuur schriftelijk te verwittigen. Het ontslag gaat in op de dag waarop de kandidaat de verzekeringsonderneming verlaat. Artikel 8 - De bestuurder wiens mandaat verstreken is en die dit wenst te verlengen, brengt dit ter kennis van de voorzitter voor de datum vastgelegd door de raad van bestuur. Deze informatie gaat vergezeld van de schriftelijke overeenkomst, volgens dewelke de bestuurder aanvaardt van rechtswege ontslagnemend te zijn indien hij, tijdens het mandaat, de verzekeringsonderneming verlaat die hem voordraagt, alsook een brief afkomstig van de verzekeringsonderneming waaruit de betrokken bestuurder komt, die verklaart dat zij instemt met het verzoek tot verlenging van het mandaat. De voorzitter van het directiecomité is ermee belast de bestuurders in te lichten over het einde van hun mandaat, minstens zes maanden voor de vervaldag ervan. Artikel 9 - De raad van bestuur vergewist zich, binnen de voorgeschreven termijn, van de ontvangst van de documenten, hun gelijkvormigheid met onderhavig reglement en stelt de lijst van de ontvankelijke kandidaturen op. Artikel 10 - In de oproepbrief tot de algemene vergadering staan op de agenda het aantal te voorziene mandaten en de identiteit van de kandidaten vermeld alsook, desgevallend, de verzekeringsonderneming die hen voordraagt.

19 Afdeling III : Verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter Artikel 11 - De voorzitter en de ondervoorzitter worden verkozen door de raad van bestuur onder zijn leden voor een periode van vier jaar, hernieuwbaar. Wanneer de functie van voorzitter of van ondervoorzitter vacant wordt, legt de raad van bestuur de uiterste datum vast voor de indiening der kandidaturen en benoemt, in voorkomend geval, de persoon tot wie deze kandidaturen gericht dienen te worden. Artikel 12 - De identiteit van de kandidaten staat aangeduid in de oproepbrief tot de vergadering van de raad waarop men overgaat tot de verkiezing van de voorzitter of de ondervoorzitter. Artikel 13 - De functie van voorzitter en ondervoorzitter eindigt zodra haar titularis de hoedanigheid van bestuurder verliest. TITEL II BEREKENING VAN DE BIJDRAGEN Artikel 14 - Vanaf het boekjaar 2004 zal het marktaandeel waarvan sprake is in artikel 8 alinea 4 van de statuten bestaan uit het aantal motorrijtuigen die door elk lid als Belgische risico s moeten verzekerd worden zoals gedefinieerd door de Belgische wetgeving, en behorend tot tak 10, zoals vermeld in de bijlage I van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings - en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder. Artikel 15 - Elk lid is verplicht om het Bureau, voor 15 september van ieder jaar, het totale aantal door al haar vestigingen op 31 december van het afgelopen boekjaar als Belgische risico s verzekerde motorrijtuigen mede te delen. De motorvoertuigen worden als volgt in categorieën onderverdeeld en krijgen de overeenkomstige wegingsfactor: Wegingsfactore n Voertuigcategorieën 0,5 2-wielers : 2-wielers en gelijkgestelden (bromfietsen, moto s met of zonder side-car, driewielers en quads) 1 Toerisme en zaken alsook transportvoertuigen <= 3,5 T : wagens toerisme en zaken, voertuigen gemengd gebruik, minibussen, mobilhome, 4X4, lijkwagens, bestelwagens (vervoer van zaken met MTM <= 3,5 ton)

20 3 Transport > 3,5 T : vrachtwagens, vrachtwagens met oplegger (vervoer van zaken met MTM > 3,5 ton), voertuigen ter bestrijding van brand, vuilniswagens 5 Autobussen, autocars, taxi s, ziekenwagens, huurwagens : lijnbussen, toerismecars, taxi s, ziekenwagens, voertuigen voor verhuur met chauffeur (ook ceremoniewagens genoemd) 1 Andere voertuigen : als takelwagens, landbouwtractors, landbouwmotors, bos-en andere landbouwvoertuigen, werkvoertuigen, werfvoertuigen, havenvoertuigen, De informatie die door elk lid wordt meegedeeld, wordt voor 15 september van ieder jaar voor echt verklaard door een commissaris die lid is van het instituut van de bedrijfsrevisoren, of door een externe auditor. Wanneer een lid, tegen de datum vermeld in de eerste alinea, niet deugdelijk gecertificeerd het aantal voertuigen per categorie die op 31 december van het afgelopen boekjaar door hem worden verzekerd, aan het Bureau meedeelt, zal het bijdragen verschuldigd zijn berekend op zijn met 15 % vermeerderd marktaandeel vastgelegd door het Bureau voor het voorgaande boekjaar. Dit marktaandeel zal niet kleiner kunnen zijn dan 0,75 %. Wanneer de verklaring van een lid klaarblijkelijk onjuist is, is de raad van bestuur er toe gemachtigd, na een vertegenwoordiger van het betrokken lid te hebben gehoord, de verschuldigde bijdragen te berekenen op grond van het met 15 % vermeerderd marktaandeel vastgelegd door het Bureau voor het voorgaande boekjaar. Dit marktaandeel zal niet kleiner kunnen zijn dan 0,75 %. Artikel 16 - De bijdragen verschuldigd door de leden worden vastgesteld op basis van het marktaandeel van het boekjaar tijdens hetwelk zij worden opgevorderd. Artikel 17 - De kost van het boekjaar beöogd in alinea 8 van artikel 8 van de statuten wordt bepaald door het geheel van de lasten, verminderd met de opbrengsten van de resultatenrekening met uitsluiting van de opgevorderde bijdragen en de vermindering of vermeerdering van de schuld of de schuldvordering ten aanzien van de leden. TITEL III BEREKENING VAN DE STEMMEN VAN DE LEDEN IN DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 18 - Om het aantal stemmen te bepalen waarover elk lid beschikt tijdens de stemming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 31 van de statuten, worden de op 31 december verzekerde motorrijtuigen in categorieën ondergebracht en voorzien van een wegingsfactor volgens de methode beschreven in het artikel 15.

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

AMMA VERZEKERINGEN NIEUWE STATUTEN 26.10.2011 TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

AMMA VERZEKERINGEN NIEUWE STATUTEN 26.10.2011 TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De onderlinge vereniging voor verzekeringen met vaste bijdragen en verplichtingen, gesticht op 20 december 1944, onder de naam Algemene Mutualiteit voor Medische

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 1. Rechtsvorm - Naam 2. Zetel 3. Doel De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Nyrstar.

Nadere informatie

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Overzicht TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL... 2 ARTIKEL 1. - BENAMING... 2 ARTIKEL 2.- ZETEL... 2 ARTIKEL 3.- DUUR... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur «Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel STATUTEN TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam «Fair Timber», vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Oikocredit-be AFDELING I - BENAMING - ZETEL - DOEL DUUR

Oikocredit-be AFDELING I - BENAMING - ZETEL - DOEL DUUR Oikocredit-be coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Huidevettersstraat 165 1000 Brussel Ondernemingsnummer: RPR Antwerpen BE 0427.441.386 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie