INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014"

Transcriptie

1 INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N. Portegijs (PvdA), de heer C. Grazette (VVD), de heer J. Jägers (VVD), de heer F. Mulder (VVD), mevrouw R. Herder (Leefbaar Diemen), de heer M. Rietveld (Leefbaar Diemen), de heer J. Sikking (Leefbaar Diemen), de heer M. van Troost (Leefbaar Diemen), de heer H. Berkhout (D66), de heer F. Simonetti (D66), mevrouw T. Schmitz (SP), de heer W. van Vugt (SP), mevrouw M. Wijnbergen (SP), mevrouw N. van Engelen (GroenLinks), de heer P. Prins (PvdO), mevrouw S. Raveling (PvdO) en de heer A. Schaafsma (CDA). Vanuit college aanwezig: burgemeester A.E. Koopmanschap en wethouder A.J.M. Scholten 1. Opening en mededelingen door de voorzitter, vaststellen agenda De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen mededelingen. Met de agenda wordt akkoord gegaan. De burgemeester heeft nog een mededeling over de stadsregio. Mevrouw Koopmanschap zegt dat volgende week na de informatieve raad enige tijd wordt ingeruimd voor een besloten vergadering om daarin de Diemense voordracht voor het dagelijks bestuur van de stadsregio van de heer Scholten te bespreken. Er is besloten om de heer Portegijs voor te dragen voor de regioraad maar daarin dient een verandering te worden aangebracht. Op 24 juni aanstaande is het regioraad en dan zou het heel fijn zijn als volgende week dat besluit wordt genomen om op 24 juni de heer Scholten te kunnen laten beëdigen. De voorzitter is van mening dat dit niet in een besloten maar in een openbare vergadering wordt besproken. Mevrouw Koopmanschap verduidelijkt dat er inderdaad sprake is van een openbare vergadering. De voorzitter vult aan dat het een besluitvormende raad is die na de informatieve raad plaatsvindt. 2. Mededelingen portefeuillehouder Wethouder Scholten meldt dat de gemeente deze week een brief heeft ontvangen van de staatssecretaris van IRM dat de gemeente in het landelijk programma voor wat betreft de spoorwegovergang is opgenomen in de eerste tranche. Dat betekent dat het ministerie heeft besloten om de helft van de kosten ervan te vergoeden. Op korte termijn zal met het ministerie een onderzoek 1

2 worden gedaan hoe de uitvoering kan plaatsvinden. De raad wordt op de hoogte gehouden hoe het onderzoek wordt gedaan en van de voortgang van het onderzoek. In september/oktober aanstaande wordt hier de uitkomst van verwacht. Dat wordt dan de basis voor de verdere onderhandelingen met de stadsregio, ProRail en het ministerie over de daadwerkelijke financiële afwikkeling van het project. Aan de raadsleden is een notitie gestuurd over de meicirculaire en de raad heeft ook voor het eerst een complete meicirculaire gekregen. Dat is voor degenen die erin zijn geïnteresseerd hoe het ministerie werkt met dit fonds. Als er raadsleden zijn die nog meer uitleg willen dan in de inwerkbijeenkomsten al gedaan is, wordt met genoegen nogmaals een bijeenkomst georganiseerd. Leefbaar Diemen zegt niet van plan te zijn om de 174 pagina's ook werkelijk te gaan lezen. Wethouder Scholten geeft aan dat het een stuk is dat de administratie gebruikt als basis om de effecten op de gemeentelijke begroting te berekenen. De raadsleden moeten dit alleen zien als achtergrondinformatie. PvdO merkt op dat in de bijlagen bijvoorbeeld bedragen staan voor Diemen als 7000 voor mantelzorg. Graag meer informatie over hoe alle bedragen voor Diemen worden ingezet. De voorzitter is van mening dat die vraag zou kunnen worden gesteld bij de behandeling van de kadernota. PvdO zegt dat zijn vraag ook volgende week mag worden beantwoord. 3. Parkeerverordening 2014, Verordening parkeerbelastingen 2014 en Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2014 Leefbaar Diemen constateert een verlies van bij het uitdelen van bekeuringen. Eerder is echter gemeld dat het gehele parkeerbeleid kostendekkend zou moeten zijn. Dan zouden er 10 à 11 naheffingsaanslagen per dag moeten worden uitgekeerd. Gaat dat lukken? Waarvoor worden deze bekeuringen uitgeschreven? Wordt er bekeurd om de quota te behalen of om meer werk te verschaffen? Leefbaar Diemen heeft in het verkiezingsprogramma staan dat alle Diemenaren vergunningvrij zouden moeten kunnen parkeren en dat alleen forenzen en bezoekers voor het parkeren betalen. Als er dan te weinig parkeerplaatsen zijn, zouden er dan geen plekken bij kunnen worden gemaakt? Als burgers geen blauwe zone willen, doe dat dan ook niet en wellicht kunnen er ook een aantal blauwe zones weg. Daarmee zouden kosten kunnen worden gereduceerd. VVD leest in de parkeerverordening dat er vijf parkeervakken zijn voor elektrische auto's. Is dat genoeg voor de elektrische auto's in Diemen? Hoe wordt het benodigde aantal bepaald? Is er een rooster voor het opladen bij de palen? Hoe wordt bepaald waar de oplaadplekken moeten komen? Hoe wordt gehandhaafd dat auto's daar alleen gratis parkeren tijdens het opladen? Is er rekening gehouden met de afstand van de invalidenparkeerplaatsen tot de betaalautomaten? PvdA begrijpt dat het verschil tussen de kosten en opbrengsten van de naheffingsaanslagen 4100 bedraagt. Een verhoging van twee euro lijkt niet veel maar in het collegeakkoord wordt vermeld dat eerst naar de kosten wordt gekeken voordat wordt besloten tot verhoging van de lasten van de burger. Kunnen de kosten niet teruggebracht worden naar het gerealiseerde bedrag van waardoor er geen verhoging hoeft plaats te vinden? Is het aantal naheffingen van 3900 thans nog reëel? Loopt het aantal naheffingen terug omdat de parkeerders de automaten meer benutten? Leidt het teruglopen van de naheffingen tot een kostenbesparing? Zijn de inkomsten uit de parkeerautomaten groeiende? Zijn die meegenomen in het batenplaatje? 2

3 Wethouder Scholten merkt op dat de doelstelling is dat het parkeerbeleid kostendekkend is. Dit wordt per onderdeel bekeken en het onderdeel naheffingsaanslag wordt vanuit het rijk gemaximeerd. Aan de raad wordt gevraagd om het nieuwe maximum te hanteren en dat is twee euro hoger. De gemeente is hard bezig om de kosten te drukken maar de naheffingaanslagen gaan over het betaald parkeren gebied en het vergunningengebied. Dat is belastingheffing met alle beroepsmogelijkheden die er voor zijn. De burgers maken daar ook ruimschoots gebruik van. Relatief veel van de bezwaren worden afgewezen maar het vraagt bestuurlijke zorgvuldigheid en dat is een fors deel van het werk. Als er minder aanslagen worden opgelegd, komen er ook minder bezwaarschriften en nemen de kosten daadwerkelijk af omdat het stuk bezwaarschriften in een flexibele schil van arbeid zit. Het is niet de intentie van de gemeente om zoveel mogelijk naheffingen op te leggen. De aanslagen en boetes in de blauwe zone zijn er voor bedoeld dat het systeem werkt. Dat betekent dat zoveel mogelijk wordt gehandhaafd qua uren en dat dit wordt verminderd als de indruk bestaat dat het goed functioneert. De intentie van het handhavingsbeleid is dat er enige rechtvaardigheid heerst maar het is niet de bedoeling om op alle uren permanent het systeem te bewaken. Leefbaar Diemen stelt voor om het parkeerbeleid te wijzigen. Daar kan best een keer over gesproken worden maar dan stelt spreker voor dat die fractie daarvoor een voorstel doet. Bij het zwembad is de blauwe zone 4 uur. Voordat de blauwe zone daar werd ingevoerd, was het er altijd vol en nu de blauwe zone is ingevoerd, is er altijd parkeerplek. Dat wordt gezien op meer locaties in het dorp. Echter, als de blauwe zone wordt opgeheven, loopt het ook direct weer vol met geparkeerde auto's. Als een stelsel wordt verzonnen dat alleen mensen buiten Diemen betalen, moet dat juridisch goed in elkaar worden gezet. Dat is een gesprek voor een andere keer maar het zou mogelijk zijn wanneer in heel Diemen betaald parkeren wordt ingevoerd en de bewoners wordt dan ontheffing hiervan gegeven. Dit betekent dat er heel veel meters worden neergezet waarbij bij voorbaat bekend is dat die nauwelijks zullen worden gevuld en dat betekent een hele hoge kostenpost met heel weinig opbrengsten. Voorts kost het verlenen van de ontheffingen en vergunningen een hele hoop geld. Het idee is al eerder bekeken en toen werd tot de conclusie gekomen dat dit veel duurder is dan een blauwe zone. Als de gemeente parkeerders wil weren, is daar een wettelijke grondslag voor nodig en de wet biedt niet zoveel aanknopingspunten om meer te doen dan nu al wordt toegepast. Op het moment dat bewoners een elektrisch voertuig hebben, kunnen laadpalen worden aangelegd waar twee auto's op kunnen. Dan wordt gezocht naar een locatie niet direct voor de woning maar op een plek waar meer parkeergelegenheid is zodat de laadpaal ook door andere mensen kan worden gebruikt. De meeste laadpalen worden gebruikt door inwoners met een parkeerontheffing. Als dat niet zo is, moet geconstateerd worden dat de stekker erin zit en dat de auto aan het opladen is. Omdat er nog niet zoveel laadpalen zijn in de gemeente is er ook nog geen rooster. Overigens is het maken van een rooster heel ongebruikelijk. Als de laadpaal bezet is heb je pech. De betaalautomaten worden gezet op plekken die voor de mensen opvallend zijn. De invalidenplekken worden zoveel mogelijk gesitueerd bij de apotheek of ingang van het winkelcentrum enzovoort. Dat schuurt af en toe. Daar worden soms opmerkingen over ontvangen en als de gemeente toch aan de slag moet, wordt altijd bekeken of een andere plek beter is. Overigens is het in Diemen mogelijk om met een app te betalen. Het is een permanente strijd om de kosten zo laag mogelijk te houden maar sommige dingen kunnen niet efficiënter. Het behandelen van een bezwaarschrift is bijvoorbeeld iedere keer een individuele afhandeling en er zijn geen mogelijkheden om dat met minder capaciteit of uren te doen. Op het gebied van dossiervorming en het toegankelijk maken van de foto's en dergelijke is al een heleboel gedigitaliseerd. Leefbaar Diemen vraagt of statistisch wordt bijgehouden wat de reden is voor het uitschrijven van een bekeuring. Als iemand zijn auto 2-3 dagen in de lader laat zitten, mag die ook 2-3 dagen parkeren. Wethouder Scholten geeft aan dat bekend is waarvoor aanslagen worden opgelegd. Daar worden overzichten van bijgehouden. Als er op sommige plekken veel naheffingsaanslagen opgelegd worden, 3

4 wordt altijd bekeken of er iets mis is met de bebording of dat niet helder is aangegeven dat het een betaald parkeren of vergunninggebied is. De laadpalen worden in Diemen speciaal voor bewoners aangelegd. Dat zijn meestal de hoofdgebruikers en die hebben een parkeerontheffing. Er is nog geen aanleiding om met Den Haag te gaan praten om de regelgeving te verscherpen op dit gebied. Als er echter regels noodzakelijk zijn, zullen die ook worden gemaakt. PvdA zegt dat door het meer gebruik maken van de betaalautomaten er meer geld binnenkomt waardoor de tarieven minder hoeven te worden verhoogd en bijvoorbeeld de 56 kan worden gehandhaafd. Wethouder Scholten geeft aan dat wanneer de parkeerautomaten meer gebruikt worden dit zal leiden tot meer inkomsten en wellicht tot minder naheffingsaanslagen. In het najaar worden de tarieven vastgesteld voor 2015 en 2016 en dan wordt weer een voorcalculatie gemaakt. Het tekort op de verwerking van naheffingen is gebaseerd op prognoses en bij de integrale tariefvaststelling in het najaar zal worden teruggekomen op de prognoses die eerder zijn gehanteerd en wordt getoond wat de verschillen zijn. Een en ander kan niet zo goed worden ingeschat omdat er een gedragscomponent van de automobilist bij zit. Met de kennis achteraf kan weer een goede inschatting worden gemaakt voor de volgende periode. PvdA begrijpt dat de verhoging met twee euro voorbarig is als er in de tweede helft van het jaar een uitgebreider overzicht komt. Er zal meer gebruik worden gemaakt van de parkeerautomaten en de parkeergarage. Wethouder Scholten zegt dat die ontwikkelingen er zijn maar de naheffingsaanslagen en de controles kosten veel geld. Die kosten moeten zoveel mogelijk op de overtreders worden verhaald. Als de inkomsten uit overtredingen hoger zijn dan de kosten, lijkt dat tot een lager bewonerstarief. De opbrengst is gemaximaliseerd omdat het rijk het maximale tarief vaststelt. Wat de gemeente op de ene component van het parkeerbeleid niet binnenhaalt, wordt op een andere component verhaalt en dan mogen de bewoners daar meer voor betalen. VVD begrijpt dat iemand die niet in Diemen woont gratis kan parkeren wanneer hij zijn auto oplaadt. PvdO zegt dat het beeld zich opdringt dat door de 3900 naheffingen vooral wordt gehandhaafd in de betaald parkeerzone maar er wordt door bewoners beweerd dat in de blauwe zone onvoldoende wordt gehandhaafd. Mensen in een koopflat met een garage zetten toch vaak hun auto in de blauwe zone waardoor buurtbewoners die geen garage hebben geen parkeerplek kunnen krijgen. Kan de wethouder inzicht verschaffen in de hoeveelheid handhaving in de blauwe zone? SP vraagt of er een overzicht is van de inkomsten zodat de raad een afweging kan maken of de 56 of de 58 redelijk is. Als er inkomsten zijn, komt de gemeente ruim tekort. Dat is een tekort van 16% en dan zou voornoemd tarief eigenlijk nog hoger mogen worden hoewel dat wettelijk niet mag. Wellicht kunnen dan ergens anders de tarieven worden verhoogd om het parkeerbeleid kostendekkend te maken. Wethouder Scholten legt uit dat het parkeerbeleid inhoudt dat er zorg voor wordt gedragen dat er voor bewoners en bezoekers voldoende parkeergelegenheid is in de omgeving. Voor de handhaving in de blauwe zone is 1200 uur afgesproken. Dit is niet primair gericht op het uitschrijven van zoveel mogelijk boetes maar op het feit dat er voldoende plek moet zijn voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Op sommige plekken wordt die doelstelling moeizaam gehaald en daar wordt dus veel meer gehandhaafd dan op plekken waar de doelstelling beter wordt gerealiseerd. 4

5 PvdO constateert dat er een tekort aan parkeerplaatsen optreedt omdat mensen met een eigen garage in de blauwe zone parkeren. Wethouder Scholten geeft aan dat er een beleidswijziging in voorbereiding is en dat er in het najaar op zal worden teruggekomen dat mensen die een parkeerplek op eigen erf hebben voor de eerste auto geen vergunning krijgen als er sprake is van een blauwe zone. In De Sniep is echter meteen gezegd omdat daar veel parkeerplekken op eigen erf zijn en weinig publieke plekken, dat de mensen pas voor de tweede auto een ontheffing kunnen krijgen. De mensen krijgen bij de oplaadpalen geen gratis elektriciteit maar als mensen echt misbruik willen maken, hebben zij daar de mogelijkheid om te parkeren en de stekker erin te steken maar niet op te laden. Op het moment dat dit echt hinderlijk wordt, zullen er alsnog regels komen. Terecht is geconstateerd dat verlies wordt geleden op de naheffingen. Hiervoor is een maximumtarief en per saldo zal het verlies dus blijven maar in het najaar wordt de complete parkeerexploitatie bekeken en dan mag de raad weer keuzes maken die dan voor twee jaar gelden. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad gaat. 4. Tweede kwartaalbrief VVD verwacht dat er nog antwoorden komen op schriftelijk ingediende vragen voor de besluitvormende raad. Op pagina 21 staat dat nog maar 18% van de inwoners actief is als vrijwilliger. Bij de nulmeting was dat 25%. Betekent dit dat het aantal actieve vrijwilligers snel aan het afnemen is of is er iets anders aan de hand? Hoe zorgelijk is dat in een tijd dat juist een groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers? Leefbaar Diemen vraagt naar aanleiding van pagina 10 wat de extra inspanningen zijn op het gebied van de jeugdwerkloosheid. Op pagina 11 staat dat pedagogische medewerkers die taalvaardig zijn beter in staat zijn om doelgroepkinderen te ondersteunen in hun taalontwikkeling. Welke taalvaardigheid hebben zij nodig? Kindertaal? Op de volgende pagina staat dat alle pedagogische medewerkers in de gesubsidieerde VVE-sector voldoen aan het aangegeven niveau. De eerste keer wordt dan gedacht aan een Vereniging van Eigenaren. Op pagina 16 wordt gesproken over duidelijke communicatie met de burgers. Vorige week zijn bladkorven die er stonden tot volle tevredenheid van de inwoners in de wijken zonder aankondiging weggehaald. Als alternatief wordt gesteld dat iedere maandag zonder melding tuinafval aan de weg mag worden geplaatst. Hoe kunnen de raadsleden met burgers communiceren als zij niet op de hoogte zijn van dit feit? Dit onderwerp had aan de raadsleden moeten worden doorgegeven zodat zij dit door kunnen geven aan de burgers die daarover vragen stellen. Het KCC wist de details ook niet en die moet toch tot in detail op de hoogte zijn. Daarom wordt aan het presidium verzocht om het communiceren aan de raadsleden na het zomerreces op de agenda te zetten. De voorzitter meldt dat het verzoek is genoteerd. PvdA vindt het handig wanneer afkortingen worden gebruikt om die de eerste keer vol uit te schrijven zodat zeker ook voor nieuwe raadsleden duidelijk is wat de afkorting betekent. Er wordt uitgegaan van een tekort van maar dat is geen bedrag om van wakker te liggen. Wel viel op dat op pagina 10 staat dat de verwachting is dat het aantal mensen in de bijstand niet echt zal stijgen en dat de doeluitkering voldoende is om de uitgaven te dekken terwijl op pagina 9 staat bij arbeidsontwikkelingen dat er waarschijnlijk wel meer mensen in de bijstand komen. 5

6 Wethouder Scholten legt uit dat een deel van de tekst gericht is op een uitleg waarom de gemeente minder geld krijgt. De veronderstelling van het ministerie komt niet geheel overeen met die van de gemeente. PvdA verbaast zich over het feit dat Diemen behoort tot de gemeente met scholen met een hoog aantal doelgroepkinderen waarvoor vanuit het achterstandsbeleid gelden komen. D66 vraagt of de trend van extra uitkeringen in het kader van het armoedebeleid zich in 2014 verder doorzet en of de maatregel die is voorgesteld voldoende is met de kennis van Wordt goed begrepen dat in 2013 ook opleidingen zijn verstrekt aan de peuterspeelzaalleidsters en of dat tot volle tevredenheid is verlopen? Begrepen was dat de verlaging van de post stadspas al concreet was gemaakt door het beperken van de doelgroep maar toch wordt de post in 2014 verlaagd. Is dat eerder vergeten? SP ziet bij het overzicht op pagina 30 van veiligheid en openbare orde dat de lasten zijn maar bij de baten staat een negatief getal van Hoe is het mogelijk om negatieve baten te hebben? Wethouder Scholten is van mening dat het overzicht baten en lasten per programma onzinnig is en hij komt daar nog een keer schriftelijk op terug. Het gaat hier om een mutatie en die kunnen wel eens negatief zijn. Er wordt inderdaad extra geld uitgetrokken voor armoedebeleid. Er is een inschatting gemaakt maar die is afhankelijk van groei en intensiteit van het klantenbestand. De gemeente krijgt er extra geld voor en dit wordt meteen gereserveerd voor het armoedebeleid omdat wordt verwacht dat er onvoldoende is begroot voor In het verleden is ook al geld uitgetrokken voor opleidingen bij de peuterspeelzalen. Als hiervan een evaluatie gewenst is, moet dat schriftelijk worden gevraagd want deze vraag is een beetje buiten het kader van deze rapportage. Er zijn inderdaad veel doelgroepkinderen in de diverse onderwijsvormen. Wat betreft buitenlanders in de gemeenschap is Diemen de vijfde gemeente in Nederland en dat is een van de redenen hiervan. Geprobeerd wordt om afkortingen altijd toe te lichten maar soms glipt er eentje tussendoor. Vaak wordt geprobeerd om de raadsleden apart op de hoogte te stellen als ook wordt gecommuniceerd naar de inwoners. Zeker als er iets in het nieuws komt maar het is beter op een ander moment daar uitgebreider over te praten. De vraag over de extra inspanningen in het kader van de jeugdwerkloosheid zal bij de betreffende collega worden neergelegd. Het aantal vrijwilligers wordt incidenteel gemeten. In september en ook bij de begroting wordt apart teruggekomen op de programma-indeling en alle indicatoren. Dit is als proef opgezet. Duidelijk is dat het aantal vrijwilligers in de breedte onder druk staat maar het college heeft daar nog niet het stempel zorgelijk op gezet. De antwoorden op de schriftelijke vragen van de VVD worden morgen gestuurd naar alle raadsleden. Wat betreft de extra uitgaven in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid: er is een aparte jongerencoach aangesteld die extra aandacht aan die groep geeft om hen daadwerkelijk aan het werk te helpen. PvdA merkt op dat de wethouder een aantal maanden geleden een memo heeft gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot de jeugdwerkloosheid. Wethouder Scholten legt uit dat de kosten voor de stadspas worden ingeschat op basis van wat de gemeente Amsterdam doet in haar eigen rompbegroting. Als het een relevant getal is, wordt het opgenomen in de kwartaalrapportage. 6

7 De vraag over de pedagogische medewerkers met betrekking tot de extra inspanningen voor hun taalvaardigheid zal schriftelijk worden beantwoord. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. 5. Kadernota 2015 SP merkt ten aanzien van de tabel op pagina 14 op dat bij het totaal van de mutaties de letters p.m. staan. Gebruikelijk is dat dit dan als nul wordt geteld en dan zou de eerste kolom moeten uitkomen op en de tweede kolom op enzovoort. Er heeft een rare manier van optellen plaatsgevonden. Op pagina 19 wordt gezegd dat meer en beter hergebruik van het eigen groenafval door het laten verwerken, composteren en verkopen wordt verondersteld per jaar op te leveren. Twee weken geleden was er een incident bij een aantal gemeenten in Noord-Brabant die geweldig goed waren in het scheiden van groenafval maar die werden beboet omdat ze boven de norm zaten. Waar ligt de limiet van de gemeente Diemen als de doelstelling van het meer ophalen van groenafval wordt verbeterd? PvdO constateert dat er voor Bergwijkpark voor woningen extra worden genoemd in de prognose. Een paar maanden geleden vertelde architect Soeters dat hij graag 3000 woningen in vijf jaar zou willen bouwen en wat is dan een realistische prognose? Wat betreft de meicirculaire en de memo van gisteren, tabel 1. Het herverdeeleffect heeft voor volgend jaar in petto voor Diemen en het college is tot voor kort uitgegaan van het dubbele. Er is dus in ieder geval 7 ton waar de gemeente geen rekening mee heeft gehouden en dat is dus voordelig. De overheveling van het buitenonderhoud van scholen zou tot een mindere uitkering leiden van maar daar tegenover staan geen uitgaven meer en in feite is dit dan een budgettair neutrale operatie. De korting op de Wmo is Dat heeft voornamelijk betrekking op de huishoudelijke hulp. Op pagina 22 van de kadernota heeft het college al aangegeven dat door allerlei bezuinigingen in de afgelopen jaren van 2 ton de rek eruit is om daar nog verder op te bezuinigen. Vanmiddag is in Amsterdam een coalitieakkoord gepresenteerd en daar staat in over hulp in de huishouding dat iedereen die die hulp nu heeft dat houdt tot Aan de andere fracties wordt in overweging gegeven om bij de voorbereiding van de begroting van de 7 ton correctie 5 ton te reserveren voor met name dit punt. In andere gemeenten wordt een soort fonds gemaakt voor de drie decentralisaties maar in dit geval lijkt het erop dat de gemeente Diemen bij de andere twee decentralisaties er niet ongunstig uitspringt. Straks komt er vanuit het rijk één deelfonds sociaal domein en er moet voor worden gewaakt dat straks tekorten in het ene domein worden opgevuld met vermeende overschotten in het andere domein. Bij de verantwoording in de jaarrekening zal derhalve steeds die splitsing moeten worden aangehouden zodat de raad kan zien waar tekorten en overschotten zijn bij de drie decentralisaties. D66 begrijpt dat de extra rijksbijdrage is gekort op 7 ton voor het eerste jaar en daarna 1,4 miljoen in de daarop volgende jaren. Is het zo dat het bedrag van 7 ton tot nu toe niet is benut? Het geld voor het buitenonderhoud van de scholen gaat naar schoolbesturen. Op pagina 21 staat dat feitelijk de gemeente dubbel wordt gekort door de uitname uit het Gemeentefonds. Gaat het college bij het rijk hierop een correctie vragen? Leefbaar Diemen vraagt wat wordt gedaan om de ex medewerkers die nog op de begroting staan sneller op de arbeidsmarkt te brengen. Is pas na de begroting besluitvorming over de ICT bijdrage aan DUO+ gepland of kan er al daarvoor over worden gesproken? 7

8 De prijsindexering is volgens het CBS 1,5% maar op dit moment staat het op 0,8%. Gaat de gemeente hier geld aan overhouden of gaat dit geld kosten? Het uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is dat dit 100% kostendekkend is. Heeft de inflatie hier geen invloed op blijft het jarenlang hetzelfde tarief? De ECB heeft de rente weer met 1/4% verlaagd. Wordt hiermee rekening gehouden in de begroting? Staat er geen nieuw beleid in de kadernota? PvdA merkt op dat vanaf pagina 9 staat dat er een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn. VVD constateert dat het algemene financiële beeld vrij positief is en dat er dus buffers zijn om tegenvallers op te vangen die bijvoorbeeld samenhangen met de decentralisaties. Voorts zit er nog 1,3 miljoen structureel in het vat als het gaat om de algemene uitkering. Het is een goede zaak dat de budgetten van de drie decentralisaties worden ondergebracht in één programma maar aangenomen wordt dat nog wel kan worden gezien welke bedragen gemoeid zijn met de verschillende terreinen. Het is teleurstellend dat de bedrijfsmatige vertaling van het coalitieakkoord nog niet is verwerkt in de kadernota. Dan gaat het over het wat en het hoe. De VVD is voorstander van het bestrijden van de armoedeval. Zijn er al ideeën hoe de armoedeval kan worden bestreden zonder dat dit ten koste gaat van de inkomensondersteuning? PvdA heeft wat nieuwe ontwikkelingen in de kadernota gezien die het college aan de raad voorlegt. De beleidsmatige vertaling van het coalitieakkoord moet zeker in de begroting zijn verwerkt. Worden de studentenwoningen nog als aparte woningen gezien in het kader van de uitkering Gemeentefonds? Het is prima om de drie decentralisaties onder te brengen in één programma waardoor het makkelijker is te monitoren voor de raad wat er gebeurt met die bedragen en of ze besteed worden aan de dingen waarvoor ze bestemd zijn. De VOORZITTER schorst de vergadering. De VOORZITTER heropent de vergadering. Wethouder SCHOLTEN zegt dat de optelling in de tabel op pagina 14 nog eens zal worden bekeken. Wat betreft het groenafval: het zit soms in de contracten dat je een bepaalde hoeveelheid van iets moet aanleveren. Wanneer je buiten de normering valt, heb je met je contractpartner wat af te rekenen maar wanneer er heel veel groen wordt opgehaald, belooft spreker dat hij op champagne zal trakteren. In de meicirculaire staan landelijke gegevens en daarop wordt het een en ander bijgesteld. Ook voor Diemen geldt dat de zichtbare uitgaven voor buitenonderhoud van de scholen soms anders zijn dan de zichtbare inkomsten en dat komt voor een deel omdat in preventieve zin dingen worden meegenomen bij nieuwbouw of bij renovaties. In de berekening is rekening gehouden met hoeveel minder de gemeente krijgt en hoeveel minder zal worden uitgegeven. Die getallen zijn niet hetzelfde omdat rente en afschrijving van zaken die preventief worden gedaan gewoon in de begroting blijven staan. Op de Wmo krijgt de gemeente een korting van 5 ton. Dat is meer dan verwacht en daarom zal worden bekeken of de uitgaven daadwerkelijk omlaag kunnen worden gebracht. Daar zullen potjes voor moeten worden gevormd en die zullen in het kader van de begroting worden vastgesteld. Die discussie zal dus verder bij de begroting moeten worden gevoerd. De intentie is om de drie decentralisaties te doen binnen de budgetten die het rijk heeft gegeven. Het voorstel is om dat vooral in één programma onder te brengen. De uitvoering leidt immers ook tot integraliteit en de schotten zullen soms beslecht moeten worden omdat er dingen in combinatie worden gedaan. Duidelijk is dat de raad behoefte heeft om de loop van de budgetten te monitoren en om daar met het college over van gedachten te wisselen. Dit betekent dat wanneer de drie decentralisaties zijn opgetuigd met maatregelen een gesprek met de raad zal worden gevoerd over 8

9 hoe de raad regelmatig wordt gerapporteerd over de voortgang van een en ander, niet alleen financieel maar ook inhoudelijk, en daar horen afspraken bij op welk moment geïntervenieerd moet worden. PvdO is van mening dat hiervoor het systeem van de kwartaalbrieven is. Wethouder Scholten legt uit dat de uitvoering veelal integraal zal zijn en dat betekent ook dat er tussen dingen geschoven zal worden. Dat kan niet ongezien gebeuren en dan moet de vinger aan de pols worden gehouden. Daarom moet een stelsel van afspraken worden gemaakt hoe dit kan worden gevolgd maar het is nog even zoeken naar de juiste balans daarin. Het is niet de bedoeling dat de raad een soort carte blanche geeft dat al het geld bijvoorbeeld wordt geschoven naar jeugdzorg. Er is een herijking van het Gemeentefonds geweest en dat leidde ertoe dat de gemeente structureel teveel geld kreeg. In de herijking stond ook dat gemeenten die er ernstig op achteruit gingen gecompenseerd zouden worden maar er stond niet bij dat die compensatie fors wordt betaald door gemeenten die erop vooruitgaan. Dat betekent dat de gemeente volgend jaar 7 ton meer krijgt en het jaar daarna 1,4 miljoen structureel. Er komen echter ook tegenvallers in de systematiek zoals de studentenhuisvesting en de discussie over precariorechten over kabels en leidingen. Voorts was bekend dat er waarschijnlijk minder geld zou komen voor onderwijshuisvesting. Dit is dus geen aanleiding om ineens heel veel geld uit te gaan geven. Voorts is er nog onzekerheid over de uitvoering van de drie decentralisaties. Als het rijk geld geeft, behoort dat wat betreft het college tot de algemene middelen. Dan kan het overal aan worden uitgegeven tenzij het rijk zegt dat het aan een bepaald doel moet worden uitgegeven. In de meicirculaire zijn een aantal specifieke uitkeringen benoemd en voor zover dat geen doeluitkeringen zijn, kan niet worden verteld wat er precies mee gedaan gaat worden want het gaat op een grote hoop. Of het genoemde beleidsonderwerp tot aparte uitgaven leidt, is een aparte vraag. Wat betreft de uitkeringen aan ex werknemers: waar mogelijk worden zij geholpen aan ander werk of worden ze uitgeleend aan andere gemeenten. Per individu verschillend worden daar stappen ingezet en de inspanning is erop gericht dat ze ergens anders aan het werk komen. Het is verstandig om de ICT uitgaven voor DUO+ op te nemen maar er gaan pas in het najaar hierover besluiten worden genomen. Als de ICT uitgaven hier worden besproken en geaccordeerd, geldt uiteraard de uitspraak van de raad. Overigens zouden een aantal uitgaven op ICT gebied toch moeten worden gedaan als er geen sprake was van samenwerking in DUO+ verband omdat dit te maken heeft met ontwikkelingen op allerlei bedrijfsterreinen. De gewoonte is dat als het al in de begroting wordt vastgesteld maar de raad moet er nog een definitief besluit over nemen, dan gaat het college daarvóór geen geld uitgeven. Wanneer de raad zou besluiten om het toch niet te doen, komt er een begrotingswijziging om andere ICT uitgaven te doen. Er is rekening gehouden met een gemiddelde inflatie. Op een aantal punten wordt de cao-index toegepast en de uitgaven voor onderhoud van de buitenruimte hebben bijvoorbeeld weer met de bouwindex te maken. De inflatie is op dit moment laag maar kan verder in het jaar weer hoger worden. Met elkaar is vastgesteld dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn. Dit betekent dat een eind verderop in de tijd wordt uitgerekend wat precies de kosten zijn geweest en de raad stelt dan weer een tarief vast. In de begroting is het in principe budgettair neutraal totdat de raad een tarief vaststelt op basis van de werkelijke kosten. De ECB heeft de rente verlaagd maar dat heeft weer effecten op langjarige leningportefeuilles. Omdat de gemeente langjarige leningen heeft, heeft de verlaging van de rente door de ECB geen directe gevolgen. Er staat het een en ander aan nieuw beleid in. Dit zijn geen groteske dingen maar de coalitie heeft er ook niet echt behoefte aan en daar zijn ook geen middelen voor. In het coalitieakkoord staat iets over citymarketing en dat gaat ook worden uitgewerkt. Dat is iets dat in 3-4 jaar wordt gerealiseerd en daar wordt dus nog een keer op teruggekomen. 9

10 Het is inderdaad lastig om de armoedeval te beïnvloeden bij met name eenoudergezinnen maar het is wel de intentie van het college om hiervoor een voorstel te gaan doen. Architect Soeters heeft een prachtig verhaal gehouden over wat hij allemaal wil maar daarnaast zijn er ook nog financiers. In de kadernota is opgeschreven wat de gemeente aan daadwerkelijke klanten heeft gezien en het is dus een voorzichtige en conservatieve inschatting. Als er inderdaad 3000 woningen in vijf jaar worden gebouwd komt er een meevaller maar dat is nog niet meegenomen. Bovendien zijn er ook vaak tegenvallers waarmee geen rekening is gehouden. De opgenomen aantallen zijn dus realistisch en aan de voorzichtige kant maar de kans dat het mee gaat vallen is groter dan de kans dat het tegen gaat vallen. De gemeente voelt zich een beetje dubbel gekort. Het college wil de taak van een goede onderwijshuisvesting heel serieus nemen en duurzaam investeren. Het Gemeentefonds is gebaseerd op wat gemeenten gemiddeld doen en af en toe heeft de gemeente dan pech en een andere keer een mazzeltje. Daarom is het nutteloos om hierover een brief te schrijven naar Den Haag. De systematiek hier is een beetje onredelijk maar er is landelijk al veel discussie over gevoerd en het is een weloverwogen besluit. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat ste wijziging Legesverordening 2014 VVD vraagt of de gemeente daadwerkelijk hogere tarieven rekende dan de nieuwe maxima. Met andere woorden: gaan de Diemense tarieven straks omlaag? Het is vreemd dat in het raadsvoorstel niet wordt aangegeven wat de verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe tarieven. Wethouder Scholten zegt dat het antwoord schriftelijk zal worden gegeven. Waarschijnlijk zijn er niet veel afwijkingen in de tarieven maar het was inderdaad beter geweest wanneer was aangegeven wat de tarieven waren en wat het wordt. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad gaat. 7. Mededelingen portefeuillehouder Er zijn geen mededelingen. 8. Vaststelling Jaarrekening Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VRAA) 2013, Actualisering begroting VRAA 2014 en vaststelling begroting VRAA 2015 Leefbaar Diemen wacht de antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen af. Daarnaast is er een voorstel ingediend en dat heeft een relatie met wat in de stukken staat over het ambitieniveau van de brandweer. Ook het antwoord daarop wordt afgewacht en derhalve kan dit geen hamerstuk worden. GroenLinks merkt op dat op pagina 7 van de begroting de Commissie Hoekstra wordt beschreven. Daar wordt verwezen naar geconstateerde knelpunten in lagere regelgeving om die aan te passen dan wel praktisch op te lossen. Onduidelijk is of de minister de adviezen die zijn gedaan overneemt en wat dan de consequenties zijn. Wat zijn de knelpunten en de adviezen die zijn gedaan? D66 zegt dat het moeilijk is om te beoordelen als raad of de kosten redelijk zijn en of niet uit de pas wordt gelopen met andere regio's. Is er een benchmark van bijvoorbeeld de kosten per brandweerman in het land? Mevrouw Koopmanschap memoreert dat zij 14 dagen geleden uitgebreid met de fractie van Leefbaar Diemen heeft gesproken, mede naar aanleiding van de vragen en het voorstel dat is gedaan. De 10

11 vragen worden schriftelijk beantwoord maar er is enige tijd nodig om ze goed te beantwoorden. De antwoorden worden ook aan de andere raadsleden verspreid wanneer Leefbaar Diemen dat goed vindt. In het kader van de decentralisaties moeten ouderen langer thuis blijven en de vraag van Leefbaar Diemen is wat dit voor gevolgen heeft voor de zorg en de kwetsbaarheid bij bijvoorbeeld brand en dergelijke. Dat is iets dat intern verder zal worden bekeken maar deze vraag is ook landelijk aan de orde. Ook daar zal met een antwoord op worden gekomen en hier zal op een later moment nog wel met elkaar over worden gesproken. Er is het project Samen veilig waar de brandweer een belangrijke rol speelt maar er wordt bijvoorbeeld ook via de ouderenbonden met de ouderen gesproken. Geprobeerd wordt om de ouderen preventief hun maatregelen te laten nemen maar dat geldt natuurlijk ook voor andere inwoners. De Commissie Hoekstra is gevraagd om een evaluatie te doen van de veiligheidsregio's. Het rapport gaat over het werken met de veiligheidsregio's en er zijn streken in Nederland waar men vandaag nog het liefst tegen de veiligheidsregio zou zijn en dat levert veel complicaties op in het samenwerken. Dit zijn een aantal dingen die zijn onderzocht en het heeft een zeer dik rapport opgeleverd. De kosten zijn billijk. Veiligheid kost iets. De brandweer is de grootste post in het totaal maar het gaat ook om de gemeenschappelijke hulp bij ongelukken en rampen en over het veiligheidsbureau dat daarin een coördinerende rol speelt. Er is een overzicht van de kosten per inwoner dat aan de brandweer wordt uitgegeven op verschillende plekken in het land. De raad kan dit krijgen wanneer dat wordt gewenst. Er zijn grote verschillen en die hangen vaak samen met de weidsheid en het risicoprofiel van het gebied. Leefbaar Diemen merkt op dat in het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek opvalt dat in Amsterdam-Amstelland als de op een na kleinste regio de kosten 91 per inwoner zijn en in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 61. Mevrouw Koopmanschap zegt dat er dan wel naar de verschillende gemeenten moet worden gekeken en dat dan op een ander bedrag wordt uitgekomen. Het lijstje gaat over het bedrag per inwoner per gemeente. Dit zal aan de raad worden gestuurd. Leefbaar Diemen geeft aan dat de antwoorden aan alle raadsleden kunnen worden verzonden. Op verzoek zullen aanvullende stukken aan de raadsleden worden gestuurd. PvdA zou het heel vreemd vinden als Leefbaar Diemen had gezegd dat de andere raadsleden de antwoorden niet mogen hebben want de fractie van Leefbaar Diemen wil er over discussiëren en dan moet daar de gelegenheid voor worden gegeven. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. 9. Papierloos vergaderen fractieopvolgers De voorzitter concludeert dat het voorstel zonder discussie als hamerstuk naar de raad gaat. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. 11

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Voorzitter: De heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer J.

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Hieronder vindt u de begroting en het financiële resultaat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 (bedragen x 1000):

Hieronder vindt u de begroting en het financiële resultaat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 (bedragen x 1000): gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder 1 e loco-secretaris R.W. Schiettekatte (tot

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Opbrengst straatparkeren

Opbrengst straatparkeren Rapportage gereguleerd parkeren 1e half jaar 2017 Dit bericht bevat informatie over de belangrijkste indicatoren voor het gereguleerd parkeren in Vlaardingen. Het doel is om de raad, het college en het

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

FORMULIER RAADSVRAGEN

FORMULIER RAADSVRAGEN FORMULIER RAADSVRAGEN Datum : 10 maart 2016 Soort : Te behandelen/beantwoorden tijdens Debat thema Bestuur 15 maart 2016 Vragensteller : Koos van Gemeren Onderwerp : Betaald parkeren in Zeist De fractie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 10 december Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven (tst.

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 10 december Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven (tst. Agendapunt : 10. Voorstelnummer : 12-073 Raadsvergadering : 10 december 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven (tst. 269) Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 13 oktober 2014 12 2014/58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014 ONDERWERP Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Heemstede 2015. SAMENVATTING Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te voldoen, kan hiervoor

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN) Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland

Nadere informatie

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Evaluatie parkeerbeleid ( )

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Evaluatie parkeerbeleid ( ) Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Evaluatie parkeerbeleid (2012-000727) 7 februari 2012 De antwoorden van het college van B&W op de vragen van de fracties staan schuin gedrukt onder

Nadere informatie

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds Vergadering: AB 13 april 2011 Agendapunt: 9 Nummer: ABV 6 Portefeuillehouder: Ir. B. Emmens Contactpersoon: B. Jansen Doorkiesnummer: 070 7501 678 Den Haag, 16 maart 2011 Aan het algemeen bestuur Eindrapportage

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Betreft : Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Vergaderdatum 25 september 2014 Gemeenteblad 2014 / 57 Agendapunt 12 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie