Algemene Voorwaarden Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen teksten/of beeldmateriaal Wegener

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen teksten/of beeldmateriaal Wegener"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen teksten/of beeldmateriaal Wegener Algemene Voorwaarden met betrekking tot abonnementen en gerelateerde diensten ter zake Printuitgaven en/of Digitale uitgaven van Wegener Media BV, inclusief voorwaarden plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Wegener Media BV, hierna te noemen: Wegener Media, althans daaronder ressorterende uitgevers van uitgeefproducten, met Opdrachtgevers/Abonnees, die zich wensen te abonneren c.q. geabonneerd zijn op Printuitgaven en/of Digitale uitgaven van Wegener Media in enige vorm. Hieronder kunnen worden verstaan onder meer Abonnementen op één of meer Printuitgaven, Abonnementen op één of meer Digitale uitgaven alsook Abonnementen op een combinatie van Printuitgave(n) en Digitale uitgave(n). Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op door Uitgever aangeboden en met Opdrachtgever overeengekomen zogenaamde Gerelateerde Diensten alsook ( zie artikel 15) relaties met derden c.q. lezers in relatie tot het plaatsen van tekst- en/of beeldmateriaal op de uitgeefproducten van Uitgever. Indien en voor zover bepaalde clausules van deze Algemene Voorwaarden enkel betrekking hebben op Printuitgaven dan wel Digitale Uitgaven zal zulks in de kop van het desbetreffende artikel worden vermeld. Uitgever behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Uitgever zal een voorgenomen wijziging tijdig van tevoren publiceren c.q. openbaar maken in de Printuitgaven en Digitale uitgaven dan wel op de geëigende wijze. In dat kader zal de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden adequaat kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever/Abonnee is - behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever - niet gerechtigd zijn/haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen. 2. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Uitgever: Wegener Media, zijnde uitgever van Printuitgaven alsmede van Digitale uitgaven alsook in hoedanigheid van aanbieder van Gerelateerde Diensten, ressorterend onder het Uitgeversconcern. Verspreidingsgebied: het gebied, waar bezorging van de Printuitgaven aan huis mogelijk is. Overeenkomst: het aangaan van een Abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd op Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) en/of een overeenkomst tussen Uitgever en een Opdrachtgever ter zake Gerelateerde Diensten. Opdrachtgever/Abonnee: eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander een Abonnement neemt c.q. heeft genomen, dan wel Gerelateerde Diensten afneemt. Uitgeversconcern: Mecom Plc., zijnde de holdingmaatschappij, waarvan Uitgever deel uitmaakt. Printuitgave(n): dagbladen van Uitgever dan wel overige uitgaven c.q. publicaties in print van Uitgever, waarop een Abonnement kan worden genomen. Digitale uitgave(n): alle door Uitgever via digitale kanalen c.q. dragers geopenbaarde uitgaven c.q. publicaties in enige vorm, waaronder maar niet uitsluitend gepubliceerde content via websites, mobiele sites, online krant (e-paper) en apps, waarop een Abonnement kan worden genomen. Abonnement: een overeenkomst tussen Uitgever en een Abonnee waarbij de Abonnee tegen een vergoeding (Abonnementsgeld) het recht verkrijgt tot aflevering c.q. inzage/kennisneming inzake Printuitgave(n) resp. Digitale uitgaven dan wel zogenaamde Passen, zoals uitgegeven door Uitgever. Gerelateerde Diensten: producten en/of diensten van Uitgever, waarbij een Opdrachtgever, die zich daartoe heeft geregistreerd gratis onder voorwaarden beperkt toegang verkrijgt tot nader overeengekomen Digitale Uitgave(n) van Uitgever. Pas: een recht dat een Opdrachtgever van Uitgever verkrijgt, waarbij Opdrachtgever tegen een bepaalde vergoeding voor een vooraf bepaalde gelimiteerde periode, specifiek omschreven gebruik tot inzage/kennisneming heeft van Printuitgave(n) en/of Digitale Uitgave(n) dan wel een combinatie daarvan. 3. Totstandkoming Overeenkomst De opdracht tot het aangaan van een Abonnement op een Printuitgave c.q. Digitale uitgave dan wel een combinatie daarvan kan zowel schriftelijk als per en mondeling geschieden dan wel eventueel via een door Uitgever aangeboden webformulier. Een Overeenkomst komt tot stand, indien en voor zover Uitgever

2 een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk, per (welkomst) dan wel door middel van een welkomstbrief bevestigt dan wel zodra uitgever uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een opdracht niet te accepteren c.q. de Overeenkomst te annuleren om enige reden. Abonnee wordt in de opdrachtbevestiging verzocht de daarin vermelde gegevens te controleren en eventuele correcties binnen acht dagen na datum van opdrachtbevestiging aan Uitgever kenbaar te maken; een en ander bij gebreke waarvan Uitgever ervan mag uit gaan dat de door haar vermelde gegevens correct zijn. Als aanvangsdatum van het abonnement geldt de datum, zoals vermeld in de schriftelijke dan wel e- mailbevestiging van Uitgever. 4. Prijzen Prijzen zijn inclusief BTW, behoudens indien en voor zover in het kader van de aanbieding van Uitgever zulks uitdrukkelijk anders is geformuleerd. Voor betaling per acceptgiro c.q. accept , ideal en creditcard kunnen andere tarieven gelden vanwege administratieve redenen dan voor betaling per automatische incasso. Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor overeengekomen tarieven voor abonnementen tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen. Van deze aanpassing zal Uitgever mededeling doen aan de Abonnee door middel van een advertentie in de betreffende Printuitgave en/of door middel van een mededeling in de Digitale Uitgave dan wel anderszins via een deugdelijke mededeling. Indien Abonnee niet akkoord gaat met deze prijsaanpassing, kan hij/zij zijn/haar abonnement door opzegging met een maand opzegtermijn beëindigen per einde van de abonnementsperiode dan wel bij onbepaald tijd overeenkomsten met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan geschieden op de in de Printuitgave en/of Digitale uitgave aangegeven wijze (zie artikel 13, alinea 6). 5. Betaling Het Abonnement op de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) wordt per vooruitbetaling voldaan op de door de Uitgever aangegeven wijze(n), behoudens indien en voor zover anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Uitgever is te allen tijde gerechtigd direct na schriftelijke opdrachtbevestiging te factureren, alsook Abonnee te verzoeken mee te werken aan een machtiging tot automatische incasso dan wel een andere betaalwijze die in het bijzonder in het kader van Digitale uitgaven en een digitale wijze van contracteren het meest geëigend is. Betaling dient uiterlijk te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, behoudens indien en voor zover op basis van het door de Opdrachtgever/Abonnee gekozen abonnement betaling dient te geschieden op een andere wijze dan wel betaling dient te geschieden conform de aan de Abonnee geboden keuze. Indien Abonnee ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst aanspraken, in welke vorm dan ook, meent te kunnen doen gelden, is hij niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten noch ontheft dit hem van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze. Eventuele reclamaties met betrekking tot facturen aangaande de abonnementsovereenkomst dienen uiterlijk binnen 10 dagen na datum dagtekening van de factuur schriftelijk aan de Uitgever te worden gericht, bij gebreke waarvan de betreffende factuur geacht wordt te zijn geaccepteerd. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Uitgever is gerechtigd de bezorging van Printuitgaven te staken dan wel de toegang voor de Abonnee op Digitale uitgaven te blokkeren/op te schorten, indien tijdige betaling uitblijft. In dat geval wordt haar vordering minimaal verhoogd met de wettelijke rente vanaf factuurdatum en een bedrag van 30,- aan administratiekosten. Uitgever is bovendien gerechtigd een incassobureau in te schakelen om volledige betaling te verkrijgen; de kosten hiervan, bedragende minimaal 15% van het abonnementsgeld inclusief administratiekosten, zijn voor rekening van Abonnee.

3 Uitgever is gerechtigd de levering c.q. terbeschikkingstelling van Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) op te schorten, indien de incasso van verschuldigde gelden om welke reden dan ook niet wordt c.q. kan worden gerealiseerd op enig moment. 6. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten Abonnee erkent dat op alle door hem/haar ontvangen Printuitgaven en /of Digitale uitgaven exclusieve (eigendoms- c.q. gebruiks-)rechten rusten van Uitgever. Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever is Abonnee derhalve niet gerechtigd - behoudens kennisname van geleverde Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) - de ontvangen informatie op enigerlei wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te scannen, kopiëren, bewerken dan wel aanpassen op enigerlei wijze, dan wel op enigerlei wijze te exploiteren, behoudens tijdelijk opslaan en/of printen voor eigen (privé)gebruik, noch op enigerlei wijze aan te passen, te bewerken dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk alle (auteurs)rechten voor met betrekking tot de geleverde artikelen/content/lay-out ter zake de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n). Indien en voor zover de Abonnee in strijd met het hierboven staande c.q. de exclusieve (eigendoms)rechten op de geleverde informatie/content/artikelen handelt jegens de Uitgever, is Abonnee aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade bij Uitgever, onverlet de overige rechten van Uitgever krachtens wet of overeenkomst. Onder de exclusieve rechten van Uitgever worden in het bijzonder verstaan auteursrechten en/of databankrechten ten aanzien van inhoud van de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n). Deze rechten berusten bij de Uitgever dan wel bij de door de Uitgever ingeschakelde auteurs. Uitgever kan niet garanderen dat de informatie in de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de Abonnee wordt geraadpleegd. Ondanks de hoge kwaliteitseisen, zorg en aandacht die Uitgever aan de samenstelling en inhoud van genoemde uitgave(n) besteedt, is het mogelijk, dat de informatie die hier wordt gepubliceerd incompleet of onjuist is. Uitgever is in beginsel - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de geboden informatie door Abonnee. 7. Verplichtingen Abonnee (Printuitgaven) Abonnee heeft aan de woning een brievenbus die voldoet aan de PostNL-norm en goed zichtbaar is. De oprit naar de brievenbus is niet langer dan tien meter, goed bereikbaar en verlicht (tenzij anders afgesproken). Indien Abonnee gaat verhuizen, dient hij/zij Uitgever hiervan schriftelijk, per , digitaal of telefonisch in kennis te stellen. Uitgever zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van dit verzoek voor de bezorging van het desbetreffende dagblad op het nieuwe, door Abonnee aangegeven, adres zorgdragen. Bij verhuizing naar plaatsen buiten het verspreidingsgebied van de Uitgever, kan Abonnee conform de geldende voorwaarden het Abonnement opzeggen of kiezen voor een Digitaal abonnement en/of voor een postabonnement, waarbij Uitgever gerechtigd is extra kosten, waaronder portokosten, in rekening te brengen. Indien Abonnee zijn dagblad tijdelijk niet wil laten bezorgen, geldt de regeling zoals hieronder bij de kop Tijdelijke stopzetting is vastgelegd. Indien Abonnee zijn dagblad tijdelijk op een ander adres binnen het verspreidingsgebied van het dagblad wil laten bezorgen, dient hij Uitgever hiervan schriftelijk, per , digitaal of telefonisch in kennis te stellen, opdat verwerking in haar administratie kan plaatsvinden. Uitgever zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf bezorgdagen na ontvangst van het verzoek, voor bezorging van het dagblad op het nieuwe, tijdelijke adres zorgdragen. 8. Verplichtingen Uitgever (Printuitgaven) Uitgever laat de krant bezorgen van maandag tot en met vrijdag voor uur en op zaterdag voor uur. De krant wordt aan huis bezorgd in de huisbrievenbus, tenzij anders afgesproken. De Uitgever moet gedurende kantoortijden bereikbaar zijn voor Abonnees. De Abonnee kan de Uitgever bereiken van maandag vrijdag van uur en op zaterdag van tot uur. Indien Abonnee, op bezorgdagen voor uur aangeeft geen krant te hebben ontvangen, moet de Uitgever zorgdragen voor nabezorging van de krant dezelfde dag. Bezorgklachten geven Abonnee geen recht betaling van het verschuldigde abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk op te schorten. 9. Stagnatie bezorging (Printuitgaven) In geval de bezorging bij Abonnee stagneert, wordt desbetreffende Abonnee verzocht Uitgever hiervan op de hoogte te stellen. In geval juiste bezorging door Uitgever niet op korte termijn bewerkstelligd kan worden,

4 verplicht Uitgever zich hiervan mededeling te doen aan haar Abonnee. Restitutie van abonnementsgelden vindt enkel plaats, indien het dagblad minimaal drie achtereenvolgende verschijningsdagen niet is bezorgd door omstandigheden die niet vallen onder overmacht aan de zijde van Uitgever en niet te wijten zijn aan Abonnee. Omstandigheden die te wijten zijn aan Abonnee zijn onder meer het niet voldoen door Abonnee aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden (zie Verplichtingen Abonnee). Restitutie van abonnementsgelden geschiedt door middel van terugstorting of creditering op de vervolgnota. 10. Tijdelijke stopzetting (Printuitgaven en/of Digitale uitgaven) Indien Abonnee het dagblad tijdelijk niet wil laten bezorgen (mogelijk vanaf minimaal 6 aaneengesloten verschijndagen), dient hij Uitgever hiervan uiterlijk 1 week voor ingang van de tijdelijke stopzetting schriftelijk, per of telefonisch dan wel via het daarvoor eventueel beschikbare webformulier van Uitgever in kennis te stellen, opdat Uitgever in staat wordt gesteld, zo spoedig mogelijk na ontvangst, het verzoek in haar administratie te verwerken. Indien voldaan is aan het gestelde minimum van de periode van blokkering van het Abonnement, vindt over de periode aanvangende 6 dagen na aanvang van de stopzetting na beëindiging van de stopzetting creditering van reeds betaald abonnementsgeld plaats. De mogelijkheid van tijdelijk stopzetten en creditering van reeds betaald abonnementsgeld geldt niet voor digitale uitgaven. In geval van een abonnement dat bestaat uit een combinatie van een printuitgave en een digitale uitgave geldt dat tijdelijk stopzetten van de printuitgave mogelijk is, met dien verstande dat er geen creditering van reeds betaald abonnementsgeld plaatsvindt. De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de invulling en hoogte van de creditering te bepalen, afhankelijk van de aard en omvang van het Abonnement (te weten Print en/of Digitaal). 11. Verplichtingen Uitgever en Abonnee (Digitale uitgaven) Uitgever zal zich zoveel mogelijk inspannen om de beschikbaarstelling van de Digitale uitgave(n) aan de Abonnee op de overeengekomen wijze te realiseren. Abonnee erkent dat Uitgever in beginsel slechts gehouden is tot de beschikbaarstelling ten behoeve van kennisname door Abonnee van (de inhoud van) de Digitale uitgave(n), waarbij Abonnee primair verantwoordelijk is voor de (aanschaf en deugdelijkheid van) door hem/haar gebruikte hardware, software en verbindingen ten behoeve van de ontvangst en kennisneming van de Digitale uitgave(n). Eventuele wijziging van hardware en/of software en/of technische voorzieningen met betrekking tot de distributie c.q. het realiseren van connectie komen behoudens voor zover uitdrukkelijk en geheel onder beheer van Uitgever - niet voor rekening en risico van Uitgever, onverlet het gegeven dat Uitgever zich in een dergelijk geval zal inspannen om de terbeschikkingstelling van de Digitale uitgave(n) zoveel mogelijk te continueren. Uitgever verleent geen garantie met betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot de Digitale uitgave(n) voor Abonnee onverlet haar inspanningsverplichting om zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat de Abonnee conform de aangegeven en overeengekomen (ontvangst)frequentie kennis kan nemen van de Digitale uitgave(n) van Uitgever. Behoudens opzet of grove schuld heeft Abonnee in beginsel geen recht op teruggave van (een deel van) het door hem voldaan abonnementsgeld, indien de Digitale uitgave(n) gedurende een of meerdere dagen niet of nauwelijks oproepbaar dan wel te raadplegen is. De Abonnee erkent en stemt ermee in dat Uitgever in het kader van de terbeschikkingstelling van de Digitale uitgave(n) technische wijzigingen dient aan te kunnen (laten) brengen in de transport c.q. overdracht van de informatie c.q. op enig moment onderhouds- c.q. (content)optimaliseringswerkzaamheden dient te kunnen (laten) uitvoeren aan technische faciliteiten ten behoeve van de ongestoorde c.q. meer geoptimaliseerde wijze van overdracht van de Digitale uitgave(n) aan de Abonnee. Indien en voor zover naar het oordeel van Uitgever de Abonnee in strijd met zijn/haar verplichtingen op niet toelaatbare wijze gebruik maakt van de door de Uitgever ter beschikking gestelde Digitale uitgave(n) is Uitgever gerechtigd Abonnee de toegang tot de Digitale Uitgave(n) te ontzeggen c.q. de distributie daarvan te blokkeren c.q. op te schorten. Dit recht heeft Uitgever ook indien Uitgever een redelijk vermoeden heeft dat Abonnee op een ontoelaatbare wijze gebruikmaakt c.q. dreigt te gaan maken van de door Uitgever omschreven Uitgave(n). De Abonnee is - in het kader van een door hem/haar ontvangen login-account ter zake ontvangst van Digitale uitgave(n) - niet gerechtigd om desbetreffende accountgegevens op enigerlei ter beschikking te stellen c.q. bekend te maken c.q. over te dragen aan een derde partij.

5 12. Verplichtingen afname Gerelateerde Diensten Indien en voor zover Opdrachtgever Uitgever verzocht heeft c.q. opdracht gegeven heeft om zogenaamde Gerelateerde Diensten ter beschikking te stellen, zal Opdrachtgever zich houden aan de in dat kader door Uitgever gestelde voorwaarden voor afname en inzage in de Gerelateerde Diensten. In het bijzonder gelden -behoudens indien de strekking van de betreffende betaling zich daar tegen verzetten aanzien van de afname van Gerelateerde Diensten dezelfde verplichtingen voor Opdrachtgever, die ook voor de Abonnee gelden krachtens deze algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder maar niet uitsluitend de verplichtingen met betrekking tot auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, (artikel 6), verplichtingen Uitgever en Abonnee (Digitale Uitgave(n) (artikel 11), en de bepalingen met betrekking tot overmacht, aansprakelijkheid (artikel 14) en ter zake persoonsgegevens/gebruik/privacy (artikel 15). 13. Duur en beëindiging abonnement Behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de abonnementsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangevangen vanaf de overeengekomen datum dan wel bij gebreke daarvan vanaf dagtekening van de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Uitgever. Indien en voor zover partijen in afwijking van het uitgangspunt van een looptijd voor onbepaalde tijd, een abonnementsovereenkomst voor bepaalde tijd wensen aan te gaan, wordt deze Overeenkomst aangegaan voor de in de aanbieding c.q. opdrachtbevestiging van de Uitgever vermelde periode, dan wel bij gebreke daarvan voor een periode van 12 maanden. Een abonnementsovereenkomst, aangegaan voor bepaalde tijd, wordt geacht na ommekomst van de geldende bepaalde tijd te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij de Abonnee ten minste één maand voor de einddatum van het lopende abonnement heeft opgezegd. Een abonnementsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door iedere partij op enig moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Abonnementen voor bepaalde tijd, die bij het aangaan uitdrukkelijk zijn benoemd als een niet automatisch doorlopende bepaalde tijd overeenkomst (waaronder een Proefabonnement c.q. Pas (dag-week-maand) of een strippenkaartabonnement of iets dergelijks), eindigen van rechtswege en automatisch bij het einde van de looptijd. De opzegging dient te geschieden op de in de Printuitgave en/of Digitale uitgave aangegeven wijze, te weten per brief dan wel per bericht dan wel via het webformulier via de website van de betreffende titel. De uitgever zal ontvangen opzeggingen schriftelijk bevestigen. Indien en voor zover partijen een abonnementsovereenkomst zijn aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, is de Abonnee gerechtigd de overeenkomst tussentijds na het eerste jaar op te zeggen met een opzegtermijn van één maand, behoudens indien de Uitgever voldoende redenen kan aangeven voor de rechtsgeldigheid van een langere looptijd dan 12 maanden zonder opzeggingsmogelijkheid na 12 maanden (bijvoorbeeld omdat de Uitgever een waardevol cadeau heeft weggegeven bij het abonnement). Indien en voor zover de Abonnee het abonnement eerder in strijd met de overeengekomen c.q. geldende contractstermijn beëindigt, is hij gehouden alle financiële verplichtingen uit hoofde van het lopende abonnement alsnog te voldoen. 14. Overmacht; aansprakelijkheid In alle gevallen van overmacht, waardoor bezorging dan wel (fysieke en/of digitale) distributie buiten schuld van Uitgever achterwege blijft, is Uitgever, zolang de verhindering blijft bestaan, niet gehouden tot nakoming en heeft Abonnee geen recht op restitutie van abonnementsgelden c.q. betaalde vergoedingen. Onder overmachtsituatie wordt onder meer verstaan: staking bij Uitgever c.q. door derden; gebrek aan grondstoffen, zowel bij Uitgever als bij derden, die door Uitgever betrokken zijn bij de uitvoering van haar activiteiten dan wel technische mankementen, storingen, virussen, etcetera aan hardware en/of software dan wel verbindingen, waarvoor Uitgever conform de overeenkomst geen primaire verantwoording heeft dan wel waarop Uitgever in beginsel niet zelf over beschikt. Indien en voor zover de overmachtssituatie langer duurt dan een onafgebroken periode van zes weken, is iedere partij gerechtigd de Overeenkomst (partieel) te beëindigen, zonder dat er voor de andere partij recht op schadevergoeding is. De beëindiging geschiedt alsdan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6 Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de Uitgever, is Uitgever niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist bezorgen c.q. distribueren van de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) c.q. de levering van de Gerelateerde Diensten. Een en ander behoudens verplichting tot nabezorging van de Printuitgave en het recht van Abonnee om onder bepaalde, hierboven aangegeven omstandigheden, (gedeeltelijke) restitutie van abonnementsgelden te verzoeken. Uitgever is - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor bepaalde uitingen van derden in haar producten, in het bijzonder advertentionele uitingen dan wel informatie van websites van derden, die via de Digitale Uitgave(n) van Uitgever te benaderen zijn. Indien en voor zover de Abonnee/Opdrachtgever meent, dat Uitgever als gevolg van haar handelwijze op enigerlei wijze aansprakelijk is, dient Abonnee/Opdrachtgever binnen één maand, nadat de desbetreffende gebeurtenis, waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien zich heeft voorgedaan, Uitgever aansprakelijk te stellen, bij gebreke waarvan een beroep op schadevergoeding c.q. ontbinding van de Overeenkomst komt te vervallen. 15. Voorwaarden plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal Lezers c.q. derden, die tekst- en/of beeldmateriaal (waaronder brieven of ingezonden stukken, foto s, video s of andere inhoud) gratis en/of spontaan sturen ter publicatie of lezersreacties plaatsen op onze website(s) dienen rechthebbende te zijn op het betreffende tekst- en/of beeldmateriaal. De rechthebbende behoudt het auteursrecht, maar verleent door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke (overdraagbare) licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sublicentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien lezers c.q. derden geen rechthebbende zijn op het betreffende materiaal dienen zij toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing. Betreffende lezer c.q. derde is aansprakelijk voor door de Uitgever te lijden schade, indien in strijd met het bovenstaande wordt gehandeld en vrijwaart Uitgever voor vorderingen van derden ter zake. Op onze website(s) kunt u ook reageren op de artikelen. Soms worden (delen van) reacties ook gepubliceerd in de krant. De redactie kan bijdragen weigeren. Daarbij hanteren wij onder meer de volgende voorwaarden: Onder de reactie moet altijd uw voornaam, achternaam en woonplaats staan. De reactie moet kort en bondig (max. 400 tekens) zijn. De reactie mag niet beledigen, discrimineren of nodeloos kwetsen. De reactie mag geen scheldwoorden of bedreigingen bevatten. De reactie moet betrekking hebben op het artikel waaronder de reactie wordt geplaatst. De reactie mag geen reclame-uiting bevatten. De reactie mag geen privégegevens van derden bevatten. De reactie mag een link bevatten naar een pagina in een andere website maar hierbij mag alleen de artikelkop van het artikel worden overgenomen en/of een zeer beperkt aantal woorden inclusief bronvermelding De reactie mag in geen geval links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken bevatten (software, muziek, etc.). De reactie mag geen inbreuk zijn op het auteursrecht van anderen. Reacties onder overduidelijk valse naam kunnen worden geweigerd. De reactie moet begrijpelijk en leesbaar zijn. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips, maar is gerechtigd niet tot plaatsing over te gaan van: Reacties die (impliciete) beschuldigingen of verdachtmakingen van misdrijven bevatten, zolang er (nog) geen gerechtelijke uitspraak is. Reacties die de identiteit van verdachten onthullen. Evenmin van slachtoffers, zolang de redactie geen bevestiging van de politie heeft (en wij mogen aannemen dat de familie is ingelicht) Over het al dan niet plaatsen van reacties wordt in beginsel niet gecorrespondeerd. Het IP-adres van de afzender van een reactie wordt automatisch opgeslagen in het redactioneel systeem. Het kan worden afgestaan aan derden in het kader van een strafrechtelijk (voor)onderzoek, namelijk als de redactie van mening is dat een groot maatschappelijk belang in het geding is. 16. Persoonsgegevens; gebruik; privacy Abonnee/Opdrachtgever verstrekt zijn persoonsgegevens aan Uitgever. Uitgever is verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. De persoonsgegevens van de Abonnee/Opdrachtgever worden opgenomen in

7 een bestand dat gebruikt wordt voor de administratie van Uitgever. Met betrekking tot het (overige) gebruik van persoonsgegevens geldt het betreffende Privacystatement van Uitgever, dat op deugdelijke wijze aan Abonnee/Opdrachtgever ter kennis zal worden gebracht. 17. Dwingend recht Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van enige andere overeenkomst tussen de Abonnee/Opdrachtgever en de Uitgever in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de Uitgever deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling. 18. Toepasselijk recht; bevoegde rechter Op alle met Uitgever gesloten overeenkomsten, waar de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele toe gerekend kunnen worden, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met Uitgever gesloten overeenkomsten over de Algemene Voorwaarden, zullen, voor zover niet door de wet anders dwingend rechtelijk voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van statutaire vestiging van Uitgever.

Algemene Voorwaarden Wegener Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal

Algemene Voorwaarden Wegener Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal Algemene Voorwaarden Wegener Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal Algemene Voorwaarden met betrekking tot abonnementen en gerelateerde diensten ter zake Printuitgaven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

LEVERINGS VOORWAARDEN

LEVERINGS VOORWAARDEN LEVERINGS 1. DEFINITIES In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: CGI Media: Uitgever van het YorCity platform, respectievelijk een andere werkmaatschappij, ressorterend onder CGI Media BV. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden abonnementen Eindhovens Dagblad, onderdeel van de Persgroep Nederland BV

Algemene Leveringsvoorwaarden abonnementen Eindhovens Dagblad, onderdeel van de Persgroep Nederland BV Algemene Leveringsvoorwaarden abonnementen Eindhovens Dagblad, onderdeel van de Persgroep Nederland BV Artikel 1 Definities Abonnee De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen Boom uitgevers Nieuwsmedia

Algemene voorwaarden abonnementen Boom uitgevers Nieuwsmedia Algemene voorwaarden abonnementen Boom uitgevers Nieuwsmedia 1. Definities 1.1 Boom uitgevers Nieuwsmedia B.V. is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0)

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) Adverteren bij hockey.nl 1 ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) 1. Definities...1 2. Toepassing voorwaarden...2 3. Advertentieovereenkomst algemeen...2 4. Advertenties...2 5. Aanlevering Advertentiemateriaal...3

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENCOMMUNITY.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENCOMMUNITY.NL ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENCOMMUNITY.NL 1. Een abonnement is een overeenkomst waarbij de Advocatencommunity.nl (als onderdeel van Studium Academicum BV) zich verbindt om toegang te verlenen tot de Advocatencommunity.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Abonnee De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnee De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten. Algemene Abonnementsvoorwaarden de Volkskrant B.V. Artikel 1 Definities Abonnee De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten. Abonnementsovereenkomst De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA;

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA; ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR MEDIA-EXPLOITANTEN van Stichting ROTA Startbaan 6 1185 XR Amstelveen www.stichtingrota.nl Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: KvK 41198699 hierna

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Catbox Gevestigd aan de Oudenoord 39, 3513EP, te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer: 61898554 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt Hartelijk dank voor uw support! Dankzij uw donatie (hierna: Donatie) en/of de aanschaf van het The Unknown Runner T-Shirt (hierna: T-Shirt) helpt u ons - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvKnummer:

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Fal 08 ALGEMENE VOORWAARDEN

Fal 08 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1) TOEPASSELIJKHEID a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van TakeTwo Merkidentiteit (hierna TakeTwo ) en overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Document: Versie: Datum: Algemene voorwaarden Share it! B.V. Ondernemer 1.1 27 februari 2014 Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Branding Studio Januari 2014 Artikel 1. Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Offertes

Algemene Voorwaarden Branding Studio Januari 2014 Artikel 1. Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Offertes Algemene Voorwaarden Branding Studio Januari 2014 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Branding Studio: de eenmanszaak, statutair gevestigd te Stompetoren en ingeschreven

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Wegwijzer in muziek Artikel 1. Algemeen 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Wegwijzer in muziek. Ze gelden voor elke aanbieding,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bedrijven... 1 Algemeen... 2 Definities... 2 Toepassing... 2 Aansprakelijkheid... 3 Overmacht... 4 Huurovereenkomsten... 4 Plaatsing...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Mijn Yes Vergadernummer

Mijn Yes Vergadernummer Per 1 februari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Apparatuur: de systemen waarmee Participanten deel kunnen nemen aan de Dienst; Mijn Yes Vergadernummer:

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie