Algemene Voorwaarden Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen teksten/of beeldmateriaal Wegener

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen teksten/of beeldmateriaal Wegener"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Abonnementen, Gerelateerde Diensten, plaatsen teksten/of beeldmateriaal Wegener Algemene Voorwaarden met betrekking tot abonnementen en gerelateerde diensten ter zake Printuitgaven en/of Digitale uitgaven van Wegener Media BV, inclusief voorwaarden plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Wegener Media BV, hierna te noemen: Wegener Media, althans daaronder ressorterende uitgevers van uitgeefproducten, met Opdrachtgevers/Abonnees, die zich wensen te abonneren c.q. geabonneerd zijn op Printuitgaven en/of Digitale uitgaven van Wegener Media in enige vorm. Hieronder kunnen worden verstaan onder meer Abonnementen op één of meer Printuitgaven, Abonnementen op één of meer Digitale uitgaven alsook Abonnementen op een combinatie van Printuitgave(n) en Digitale uitgave(n). Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op door Uitgever aangeboden en met Opdrachtgever overeengekomen zogenaamde Gerelateerde Diensten alsook ( zie artikel 15) relaties met derden c.q. lezers in relatie tot het plaatsen van tekst- en/of beeldmateriaal op de uitgeefproducten van Uitgever. Indien en voor zover bepaalde clausules van deze Algemene Voorwaarden enkel betrekking hebben op Printuitgaven dan wel Digitale Uitgaven zal zulks in de kop van het desbetreffende artikel worden vermeld. Uitgever behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Uitgever zal een voorgenomen wijziging tijdig van tevoren publiceren c.q. openbaar maken in de Printuitgaven en Digitale uitgaven dan wel op de geëigende wijze. In dat kader zal de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden adequaat kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever/Abonnee is - behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever - niet gerechtigd zijn/haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen. 2. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Uitgever: Wegener Media, zijnde uitgever van Printuitgaven alsmede van Digitale uitgaven alsook in hoedanigheid van aanbieder van Gerelateerde Diensten, ressorterend onder het Uitgeversconcern. Verspreidingsgebied: het gebied, waar bezorging van de Printuitgaven aan huis mogelijk is. Overeenkomst: het aangaan van een Abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd op Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) en/of een overeenkomst tussen Uitgever en een Opdrachtgever ter zake Gerelateerde Diensten. Opdrachtgever/Abonnee: eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander een Abonnement neemt c.q. heeft genomen, dan wel Gerelateerde Diensten afneemt. Uitgeversconcern: Mecom Plc., zijnde de holdingmaatschappij, waarvan Uitgever deel uitmaakt. Printuitgave(n): dagbladen van Uitgever dan wel overige uitgaven c.q. publicaties in print van Uitgever, waarop een Abonnement kan worden genomen. Digitale uitgave(n): alle door Uitgever via digitale kanalen c.q. dragers geopenbaarde uitgaven c.q. publicaties in enige vorm, waaronder maar niet uitsluitend gepubliceerde content via websites, mobiele sites, online krant (e-paper) en apps, waarop een Abonnement kan worden genomen. Abonnement: een overeenkomst tussen Uitgever en een Abonnee waarbij de Abonnee tegen een vergoeding (Abonnementsgeld) het recht verkrijgt tot aflevering c.q. inzage/kennisneming inzake Printuitgave(n) resp. Digitale uitgaven dan wel zogenaamde Passen, zoals uitgegeven door Uitgever. Gerelateerde Diensten: producten en/of diensten van Uitgever, waarbij een Opdrachtgever, die zich daartoe heeft geregistreerd gratis onder voorwaarden beperkt toegang verkrijgt tot nader overeengekomen Digitale Uitgave(n) van Uitgever. Pas: een recht dat een Opdrachtgever van Uitgever verkrijgt, waarbij Opdrachtgever tegen een bepaalde vergoeding voor een vooraf bepaalde gelimiteerde periode, specifiek omschreven gebruik tot inzage/kennisneming heeft van Printuitgave(n) en/of Digitale Uitgave(n) dan wel een combinatie daarvan. 3. Totstandkoming Overeenkomst De opdracht tot het aangaan van een Abonnement op een Printuitgave c.q. Digitale uitgave dan wel een combinatie daarvan kan zowel schriftelijk als per en mondeling geschieden dan wel eventueel via een door Uitgever aangeboden webformulier. Een Overeenkomst komt tot stand, indien en voor zover Uitgever

2 een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk, per (welkomst) dan wel door middel van een welkomstbrief bevestigt dan wel zodra uitgever uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een opdracht niet te accepteren c.q. de Overeenkomst te annuleren om enige reden. Abonnee wordt in de opdrachtbevestiging verzocht de daarin vermelde gegevens te controleren en eventuele correcties binnen acht dagen na datum van opdrachtbevestiging aan Uitgever kenbaar te maken; een en ander bij gebreke waarvan Uitgever ervan mag uit gaan dat de door haar vermelde gegevens correct zijn. Als aanvangsdatum van het abonnement geldt de datum, zoals vermeld in de schriftelijke dan wel e- mailbevestiging van Uitgever. 4. Prijzen Prijzen zijn inclusief BTW, behoudens indien en voor zover in het kader van de aanbieding van Uitgever zulks uitdrukkelijk anders is geformuleerd. Voor betaling per acceptgiro c.q. accept , ideal en creditcard kunnen andere tarieven gelden vanwege administratieve redenen dan voor betaling per automatische incasso. Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor overeengekomen tarieven voor abonnementen tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen. Van deze aanpassing zal Uitgever mededeling doen aan de Abonnee door middel van een advertentie in de betreffende Printuitgave en/of door middel van een mededeling in de Digitale Uitgave dan wel anderszins via een deugdelijke mededeling. Indien Abonnee niet akkoord gaat met deze prijsaanpassing, kan hij/zij zijn/haar abonnement door opzegging met een maand opzegtermijn beëindigen per einde van de abonnementsperiode dan wel bij onbepaald tijd overeenkomsten met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan geschieden op de in de Printuitgave en/of Digitale uitgave aangegeven wijze (zie artikel 13, alinea 6). 5. Betaling Het Abonnement op de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) wordt per vooruitbetaling voldaan op de door de Uitgever aangegeven wijze(n), behoudens indien en voor zover anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Uitgever is te allen tijde gerechtigd direct na schriftelijke opdrachtbevestiging te factureren, alsook Abonnee te verzoeken mee te werken aan een machtiging tot automatische incasso dan wel een andere betaalwijze die in het bijzonder in het kader van Digitale uitgaven en een digitale wijze van contracteren het meest geëigend is. Betaling dient uiterlijk te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, behoudens indien en voor zover op basis van het door de Opdrachtgever/Abonnee gekozen abonnement betaling dient te geschieden op een andere wijze dan wel betaling dient te geschieden conform de aan de Abonnee geboden keuze. Indien Abonnee ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst aanspraken, in welke vorm dan ook, meent te kunnen doen gelden, is hij niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten noch ontheft dit hem van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze. Eventuele reclamaties met betrekking tot facturen aangaande de abonnementsovereenkomst dienen uiterlijk binnen 10 dagen na datum dagtekening van de factuur schriftelijk aan de Uitgever te worden gericht, bij gebreke waarvan de betreffende factuur geacht wordt te zijn geaccepteerd. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Uitgever is gerechtigd de bezorging van Printuitgaven te staken dan wel de toegang voor de Abonnee op Digitale uitgaven te blokkeren/op te schorten, indien tijdige betaling uitblijft. In dat geval wordt haar vordering minimaal verhoogd met de wettelijke rente vanaf factuurdatum en een bedrag van 30,- aan administratiekosten. Uitgever is bovendien gerechtigd een incassobureau in te schakelen om volledige betaling te verkrijgen; de kosten hiervan, bedragende minimaal 15% van het abonnementsgeld inclusief administratiekosten, zijn voor rekening van Abonnee.

3 Uitgever is gerechtigd de levering c.q. terbeschikkingstelling van Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) op te schorten, indien de incasso van verschuldigde gelden om welke reden dan ook niet wordt c.q. kan worden gerealiseerd op enig moment. 6. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten Abonnee erkent dat op alle door hem/haar ontvangen Printuitgaven en /of Digitale uitgaven exclusieve (eigendoms- c.q. gebruiks-)rechten rusten van Uitgever. Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever is Abonnee derhalve niet gerechtigd - behoudens kennisname van geleverde Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) - de ontvangen informatie op enigerlei wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te scannen, kopiëren, bewerken dan wel aanpassen op enigerlei wijze, dan wel op enigerlei wijze te exploiteren, behoudens tijdelijk opslaan en/of printen voor eigen (privé)gebruik, noch op enigerlei wijze aan te passen, te bewerken dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk alle (auteurs)rechten voor met betrekking tot de geleverde artikelen/content/lay-out ter zake de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n). Indien en voor zover de Abonnee in strijd met het hierboven staande c.q. de exclusieve (eigendoms)rechten op de geleverde informatie/content/artikelen handelt jegens de Uitgever, is Abonnee aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade bij Uitgever, onverlet de overige rechten van Uitgever krachtens wet of overeenkomst. Onder de exclusieve rechten van Uitgever worden in het bijzonder verstaan auteursrechten en/of databankrechten ten aanzien van inhoud van de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n). Deze rechten berusten bij de Uitgever dan wel bij de door de Uitgever ingeschakelde auteurs. Uitgever kan niet garanderen dat de informatie in de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de Abonnee wordt geraadpleegd. Ondanks de hoge kwaliteitseisen, zorg en aandacht die Uitgever aan de samenstelling en inhoud van genoemde uitgave(n) besteedt, is het mogelijk, dat de informatie die hier wordt gepubliceerd incompleet of onjuist is. Uitgever is in beginsel - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de geboden informatie door Abonnee. 7. Verplichtingen Abonnee (Printuitgaven) Abonnee heeft aan de woning een brievenbus die voldoet aan de PostNL-norm en goed zichtbaar is. De oprit naar de brievenbus is niet langer dan tien meter, goed bereikbaar en verlicht (tenzij anders afgesproken). Indien Abonnee gaat verhuizen, dient hij/zij Uitgever hiervan schriftelijk, per , digitaal of telefonisch in kennis te stellen. Uitgever zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van dit verzoek voor de bezorging van het desbetreffende dagblad op het nieuwe, door Abonnee aangegeven, adres zorgdragen. Bij verhuizing naar plaatsen buiten het verspreidingsgebied van de Uitgever, kan Abonnee conform de geldende voorwaarden het Abonnement opzeggen of kiezen voor een Digitaal abonnement en/of voor een postabonnement, waarbij Uitgever gerechtigd is extra kosten, waaronder portokosten, in rekening te brengen. Indien Abonnee zijn dagblad tijdelijk niet wil laten bezorgen, geldt de regeling zoals hieronder bij de kop Tijdelijke stopzetting is vastgelegd. Indien Abonnee zijn dagblad tijdelijk op een ander adres binnen het verspreidingsgebied van het dagblad wil laten bezorgen, dient hij Uitgever hiervan schriftelijk, per , digitaal of telefonisch in kennis te stellen, opdat verwerking in haar administratie kan plaatsvinden. Uitgever zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf bezorgdagen na ontvangst van het verzoek, voor bezorging van het dagblad op het nieuwe, tijdelijke adres zorgdragen. 8. Verplichtingen Uitgever (Printuitgaven) Uitgever laat de krant bezorgen van maandag tot en met vrijdag voor uur en op zaterdag voor uur. De krant wordt aan huis bezorgd in de huisbrievenbus, tenzij anders afgesproken. De Uitgever moet gedurende kantoortijden bereikbaar zijn voor Abonnees. De Abonnee kan de Uitgever bereiken van maandag vrijdag van uur en op zaterdag van tot uur. Indien Abonnee, op bezorgdagen voor uur aangeeft geen krant te hebben ontvangen, moet de Uitgever zorgdragen voor nabezorging van de krant dezelfde dag. Bezorgklachten geven Abonnee geen recht betaling van het verschuldigde abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk op te schorten. 9. Stagnatie bezorging (Printuitgaven) In geval de bezorging bij Abonnee stagneert, wordt desbetreffende Abonnee verzocht Uitgever hiervan op de hoogte te stellen. In geval juiste bezorging door Uitgever niet op korte termijn bewerkstelligd kan worden,

4 verplicht Uitgever zich hiervan mededeling te doen aan haar Abonnee. Restitutie van abonnementsgelden vindt enkel plaats, indien het dagblad minimaal drie achtereenvolgende verschijningsdagen niet is bezorgd door omstandigheden die niet vallen onder overmacht aan de zijde van Uitgever en niet te wijten zijn aan Abonnee. Omstandigheden die te wijten zijn aan Abonnee zijn onder meer het niet voldoen door Abonnee aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden (zie Verplichtingen Abonnee). Restitutie van abonnementsgelden geschiedt door middel van terugstorting of creditering op de vervolgnota. 10. Tijdelijke stopzetting (Printuitgaven en/of Digitale uitgaven) Indien Abonnee het dagblad tijdelijk niet wil laten bezorgen (mogelijk vanaf minimaal 6 aaneengesloten verschijndagen), dient hij Uitgever hiervan uiterlijk 1 week voor ingang van de tijdelijke stopzetting schriftelijk, per of telefonisch dan wel via het daarvoor eventueel beschikbare webformulier van Uitgever in kennis te stellen, opdat Uitgever in staat wordt gesteld, zo spoedig mogelijk na ontvangst, het verzoek in haar administratie te verwerken. Indien voldaan is aan het gestelde minimum van de periode van blokkering van het Abonnement, vindt over de periode aanvangende 6 dagen na aanvang van de stopzetting na beëindiging van de stopzetting creditering van reeds betaald abonnementsgeld plaats. De mogelijkheid van tijdelijk stopzetten en creditering van reeds betaald abonnementsgeld geldt niet voor digitale uitgaven. In geval van een abonnement dat bestaat uit een combinatie van een printuitgave en een digitale uitgave geldt dat tijdelijk stopzetten van de printuitgave mogelijk is, met dien verstande dat er geen creditering van reeds betaald abonnementsgeld plaatsvindt. De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de invulling en hoogte van de creditering te bepalen, afhankelijk van de aard en omvang van het Abonnement (te weten Print en/of Digitaal). 11. Verplichtingen Uitgever en Abonnee (Digitale uitgaven) Uitgever zal zich zoveel mogelijk inspannen om de beschikbaarstelling van de Digitale uitgave(n) aan de Abonnee op de overeengekomen wijze te realiseren. Abonnee erkent dat Uitgever in beginsel slechts gehouden is tot de beschikbaarstelling ten behoeve van kennisname door Abonnee van (de inhoud van) de Digitale uitgave(n), waarbij Abonnee primair verantwoordelijk is voor de (aanschaf en deugdelijkheid van) door hem/haar gebruikte hardware, software en verbindingen ten behoeve van de ontvangst en kennisneming van de Digitale uitgave(n). Eventuele wijziging van hardware en/of software en/of technische voorzieningen met betrekking tot de distributie c.q. het realiseren van connectie komen behoudens voor zover uitdrukkelijk en geheel onder beheer van Uitgever - niet voor rekening en risico van Uitgever, onverlet het gegeven dat Uitgever zich in een dergelijk geval zal inspannen om de terbeschikkingstelling van de Digitale uitgave(n) zoveel mogelijk te continueren. Uitgever verleent geen garantie met betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot de Digitale uitgave(n) voor Abonnee onverlet haar inspanningsverplichting om zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat de Abonnee conform de aangegeven en overeengekomen (ontvangst)frequentie kennis kan nemen van de Digitale uitgave(n) van Uitgever. Behoudens opzet of grove schuld heeft Abonnee in beginsel geen recht op teruggave van (een deel van) het door hem voldaan abonnementsgeld, indien de Digitale uitgave(n) gedurende een of meerdere dagen niet of nauwelijks oproepbaar dan wel te raadplegen is. De Abonnee erkent en stemt ermee in dat Uitgever in het kader van de terbeschikkingstelling van de Digitale uitgave(n) technische wijzigingen dient aan te kunnen (laten) brengen in de transport c.q. overdracht van de informatie c.q. op enig moment onderhouds- c.q. (content)optimaliseringswerkzaamheden dient te kunnen (laten) uitvoeren aan technische faciliteiten ten behoeve van de ongestoorde c.q. meer geoptimaliseerde wijze van overdracht van de Digitale uitgave(n) aan de Abonnee. Indien en voor zover naar het oordeel van Uitgever de Abonnee in strijd met zijn/haar verplichtingen op niet toelaatbare wijze gebruik maakt van de door de Uitgever ter beschikking gestelde Digitale uitgave(n) is Uitgever gerechtigd Abonnee de toegang tot de Digitale Uitgave(n) te ontzeggen c.q. de distributie daarvan te blokkeren c.q. op te schorten. Dit recht heeft Uitgever ook indien Uitgever een redelijk vermoeden heeft dat Abonnee op een ontoelaatbare wijze gebruikmaakt c.q. dreigt te gaan maken van de door Uitgever omschreven Uitgave(n). De Abonnee is - in het kader van een door hem/haar ontvangen login-account ter zake ontvangst van Digitale uitgave(n) - niet gerechtigd om desbetreffende accountgegevens op enigerlei ter beschikking te stellen c.q. bekend te maken c.q. over te dragen aan een derde partij.

5 12. Verplichtingen afname Gerelateerde Diensten Indien en voor zover Opdrachtgever Uitgever verzocht heeft c.q. opdracht gegeven heeft om zogenaamde Gerelateerde Diensten ter beschikking te stellen, zal Opdrachtgever zich houden aan de in dat kader door Uitgever gestelde voorwaarden voor afname en inzage in de Gerelateerde Diensten. In het bijzonder gelden -behoudens indien de strekking van de betreffende betaling zich daar tegen verzetten aanzien van de afname van Gerelateerde Diensten dezelfde verplichtingen voor Opdrachtgever, die ook voor de Abonnee gelden krachtens deze algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder maar niet uitsluitend de verplichtingen met betrekking tot auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, (artikel 6), verplichtingen Uitgever en Abonnee (Digitale Uitgave(n) (artikel 11), en de bepalingen met betrekking tot overmacht, aansprakelijkheid (artikel 14) en ter zake persoonsgegevens/gebruik/privacy (artikel 15). 13. Duur en beëindiging abonnement Behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de abonnementsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangevangen vanaf de overeengekomen datum dan wel bij gebreke daarvan vanaf dagtekening van de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Uitgever. Indien en voor zover partijen in afwijking van het uitgangspunt van een looptijd voor onbepaalde tijd, een abonnementsovereenkomst voor bepaalde tijd wensen aan te gaan, wordt deze Overeenkomst aangegaan voor de in de aanbieding c.q. opdrachtbevestiging van de Uitgever vermelde periode, dan wel bij gebreke daarvan voor een periode van 12 maanden. Een abonnementsovereenkomst, aangegaan voor bepaalde tijd, wordt geacht na ommekomst van de geldende bepaalde tijd te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij de Abonnee ten minste één maand voor de einddatum van het lopende abonnement heeft opgezegd. Een abonnementsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door iedere partij op enig moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Abonnementen voor bepaalde tijd, die bij het aangaan uitdrukkelijk zijn benoemd als een niet automatisch doorlopende bepaalde tijd overeenkomst (waaronder een Proefabonnement c.q. Pas (dag-week-maand) of een strippenkaartabonnement of iets dergelijks), eindigen van rechtswege en automatisch bij het einde van de looptijd. De opzegging dient te geschieden op de in de Printuitgave en/of Digitale uitgave aangegeven wijze, te weten per brief dan wel per bericht dan wel via het webformulier via de website van de betreffende titel. De uitgever zal ontvangen opzeggingen schriftelijk bevestigen. Indien en voor zover partijen een abonnementsovereenkomst zijn aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, is de Abonnee gerechtigd de overeenkomst tussentijds na het eerste jaar op te zeggen met een opzegtermijn van één maand, behoudens indien de Uitgever voldoende redenen kan aangeven voor de rechtsgeldigheid van een langere looptijd dan 12 maanden zonder opzeggingsmogelijkheid na 12 maanden (bijvoorbeeld omdat de Uitgever een waardevol cadeau heeft weggegeven bij het abonnement). Indien en voor zover de Abonnee het abonnement eerder in strijd met de overeengekomen c.q. geldende contractstermijn beëindigt, is hij gehouden alle financiële verplichtingen uit hoofde van het lopende abonnement alsnog te voldoen. 14. Overmacht; aansprakelijkheid In alle gevallen van overmacht, waardoor bezorging dan wel (fysieke en/of digitale) distributie buiten schuld van Uitgever achterwege blijft, is Uitgever, zolang de verhindering blijft bestaan, niet gehouden tot nakoming en heeft Abonnee geen recht op restitutie van abonnementsgelden c.q. betaalde vergoedingen. Onder overmachtsituatie wordt onder meer verstaan: staking bij Uitgever c.q. door derden; gebrek aan grondstoffen, zowel bij Uitgever als bij derden, die door Uitgever betrokken zijn bij de uitvoering van haar activiteiten dan wel technische mankementen, storingen, virussen, etcetera aan hardware en/of software dan wel verbindingen, waarvoor Uitgever conform de overeenkomst geen primaire verantwoording heeft dan wel waarop Uitgever in beginsel niet zelf over beschikt. Indien en voor zover de overmachtssituatie langer duurt dan een onafgebroken periode van zes weken, is iedere partij gerechtigd de Overeenkomst (partieel) te beëindigen, zonder dat er voor de andere partij recht op schadevergoeding is. De beëindiging geschiedt alsdan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6 Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de Uitgever, is Uitgever niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist bezorgen c.q. distribueren van de Printuitgave(n) en/of Digitale uitgave(n) c.q. de levering van de Gerelateerde Diensten. Een en ander behoudens verplichting tot nabezorging van de Printuitgave en het recht van Abonnee om onder bepaalde, hierboven aangegeven omstandigheden, (gedeeltelijke) restitutie van abonnementsgelden te verzoeken. Uitgever is - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor bepaalde uitingen van derden in haar producten, in het bijzonder advertentionele uitingen dan wel informatie van websites van derden, die via de Digitale Uitgave(n) van Uitgever te benaderen zijn. Indien en voor zover de Abonnee/Opdrachtgever meent, dat Uitgever als gevolg van haar handelwijze op enigerlei wijze aansprakelijk is, dient Abonnee/Opdrachtgever binnen één maand, nadat de desbetreffende gebeurtenis, waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien zich heeft voorgedaan, Uitgever aansprakelijk te stellen, bij gebreke waarvan een beroep op schadevergoeding c.q. ontbinding van de Overeenkomst komt te vervallen. 15. Voorwaarden plaatsen tekst- en/of beeldmateriaal Lezers c.q. derden, die tekst- en/of beeldmateriaal (waaronder brieven of ingezonden stukken, foto s, video s of andere inhoud) gratis en/of spontaan sturen ter publicatie of lezersreacties plaatsen op onze website(s) dienen rechthebbende te zijn op het betreffende tekst- en/of beeldmateriaal. De rechthebbende behoudt het auteursrecht, maar verleent door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke (overdraagbare) licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sublicentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien lezers c.q. derden geen rechthebbende zijn op het betreffende materiaal dienen zij toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing. Betreffende lezer c.q. derde is aansprakelijk voor door de Uitgever te lijden schade, indien in strijd met het bovenstaande wordt gehandeld en vrijwaart Uitgever voor vorderingen van derden ter zake. Op onze website(s) kunt u ook reageren op de artikelen. Soms worden (delen van) reacties ook gepubliceerd in de krant. De redactie kan bijdragen weigeren. Daarbij hanteren wij onder meer de volgende voorwaarden: Onder de reactie moet altijd uw voornaam, achternaam en woonplaats staan. De reactie moet kort en bondig (max. 400 tekens) zijn. De reactie mag niet beledigen, discrimineren of nodeloos kwetsen. De reactie mag geen scheldwoorden of bedreigingen bevatten. De reactie moet betrekking hebben op het artikel waaronder de reactie wordt geplaatst. De reactie mag geen reclame-uiting bevatten. De reactie mag geen privégegevens van derden bevatten. De reactie mag een link bevatten naar een pagina in een andere website maar hierbij mag alleen de artikelkop van het artikel worden overgenomen en/of een zeer beperkt aantal woorden inclusief bronvermelding De reactie mag in geen geval links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken bevatten (software, muziek, etc.). De reactie mag geen inbreuk zijn op het auteursrecht van anderen. Reacties onder overduidelijk valse naam kunnen worden geweigerd. De reactie moet begrijpelijk en leesbaar zijn. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips, maar is gerechtigd niet tot plaatsing over te gaan van: Reacties die (impliciete) beschuldigingen of verdachtmakingen van misdrijven bevatten, zolang er (nog) geen gerechtelijke uitspraak is. Reacties die de identiteit van verdachten onthullen. Evenmin van slachtoffers, zolang de redactie geen bevestiging van de politie heeft (en wij mogen aannemen dat de familie is ingelicht) Over het al dan niet plaatsen van reacties wordt in beginsel niet gecorrespondeerd. Het IP-adres van de afzender van een reactie wordt automatisch opgeslagen in het redactioneel systeem. Het kan worden afgestaan aan derden in het kader van een strafrechtelijk (voor)onderzoek, namelijk als de redactie van mening is dat een groot maatschappelijk belang in het geding is. 16. Persoonsgegevens; gebruik; privacy Abonnee/Opdrachtgever verstrekt zijn persoonsgegevens aan Uitgever. Uitgever is verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. De persoonsgegevens van de Abonnee/Opdrachtgever worden opgenomen in

7 een bestand dat gebruikt wordt voor de administratie van Uitgever. Met betrekking tot het (overige) gebruik van persoonsgegevens geldt het betreffende Privacystatement van Uitgever, dat op deugdelijke wijze aan Abonnee/Opdrachtgever ter kennis zal worden gebracht. 17. Dwingend recht Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van enige andere overeenkomst tussen de Abonnee/Opdrachtgever en de Uitgever in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de Uitgever deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling. 18. Toepasselijk recht; bevoegde rechter Op alle met Uitgever gesloten overeenkomsten, waar de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele toe gerekend kunnen worden, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met Uitgever gesloten overeenkomsten over de Algemene Voorwaarden, zullen, voor zover niet door de wet anders dwingend rechtelijk voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van statutaire vestiging van Uitgever.

Algemene levering voorwaarden

Algemene levering voorwaarden Algemene levering voorwaarden Algemene Voorwaarden met betrekking tot abonnementen van een applicatie(app) handelsnaam van Digi- Commerce handelend onder de naam (Digi-Commerce.nl, Appandapply.nl, Appandapply.com,

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van:

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Agrio Uitgeverij B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Agrio: Agrio Uitgeverij B.V.;

Nadere informatie

1.6 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

1.6 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Algemene voorwaarden Uitvaart Media Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Uitvaart Media - onderdeel van Facultatieve Media

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Artikel 4. Duur en opzegging

Artikel 4. Duur en opzegging ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN Exxes B.V. Artikel 1. Definities Exxes B.V. Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exxes

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen:

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: - MijnContainerPartner.nl / (MCP) - MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT Artikel 1. Definities Joed ICT Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de vennootschap onder firma Joed ICT, kantoorhoudende te Heerenveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen:

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen: ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen: MULTI CHANNEL MARKETING Artikel 1. Definities 1. In

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen.comheroes en een Opdrachtgever waarop.comheroes deze voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Bullion Media b.v. 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Bullion Media b.v. 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Bullion Media b.v. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

Algemene advertentie voorwaarden

Algemene advertentie voorwaarden Inhoudsopgave 1. Definities p. 2 2. Toepasselijkheid p. 3 3. Aanbod en totstandkoming p. 3 4. Voorschriften aanlevering p. 3 5. Afwijzing / opschorting p. 5 6. Garantie / vrijwaring Opdrachtgever p. 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst 1. Definities a. Evohost Internet Solutions: internet service provider gevestigd in Haaksbergen, dan wel een aan haar gelieerde onderneming. b. Internet service provider: aanbieder van zowel internetdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Pagina 1 van 13 Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en producten (door NIKOLAI NL Design Studio).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie