Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Beuningen 2015, BW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Beuningen 2015, BW15.00474"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemte Beuningen. Nr augustus 2015 Beleidsregels bijzonre bijstand gemte Beuningen 2015, BW Paragraaf 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regel 1 - Begripsbepalingen Regel 2 - Voorwaarn Regel 3 - Individualiseren Paragraaf 2 DRAAGKRACHT Regel 4 - Draagkracht Regel 5 - Draagkrachtperio Regel 6 - Draagkrachtpercentage Regel 7 - Terugwerken kracht Regel 8 - Drempelbedrag Paragraaf 3 KOSTEN VAN HET BESTAAN Regel 9 - Woonkosten Regel 10 - Maatschappelijke kosten Regel 11 - Duurzame gebruiksgoeren Regel 12 - Vrijwillige bewindvoering en WSNP-bewindvoering Regel 13 - Zelfstandig wonen jongeren van 18 tot 21 jaar Regel 14 - Jongeren van 18 tot 21 jaar in inrichting Regel 15 medische kosten Paragraaf 4 SLOTBEPALINGEN Regel 16 - De wijze van betalen Regel 17 - Uitvoering Regel 18 - Citeertitel en inwerkingtreding ALGEMENE TOELICHTING Wanneer gebruik je het handboek Grip op Participatiewet? Hoe ga je om met lening als voorliggen voorziening? Hoe ga je om met medische kosten? ( relatie met Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM)) Hoe ga je om met het verplicht eigen risico? Mag je forfaitaire bedragen hanteren? In welke vorm verstrek je bijzonre bijstand? REGELGEWIJZE TOELICHTING Regel 1 - Begrippen Regel 2 - Voorwaarn Regel 3 - Individualiseren Regel 4 - Draagkracht Regel 5 - Draagkrachtperio Regel 6 - Draagkrachtpercentage Regel 7 - Terugwerken kracht Regel 9 - Woonkosten Regel 10 - Maatschappelijke kosten Regel 11 - Duurzame gebruiksgoeren Regel 12 - Vrijwillige bewindvoering en WSNP-bewindvoering Regel 13 - Zelfstandig wonen jongeren van 18 tot 21 jaar Regel 14 - Jongeren van 18 tot 21 jaar in inrichting Regel 15 Medische kosten Paragraaf 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regel 1 - Begripsbepalingen a. Voor zover daarvan in ze beleidsregels niet wordt afgeweken geln begripsbepalingen van Participatiewet. b. In ze beleidsregels wordt voorts verstaan onr: 1. wet: Participatiewet; 2. belanghebben: gene wiens belang rechtstreeks bij besluit is betrokken; 3. bijstandsnorm: 110% van op belanghebben van toepassing zijn norm op grond van paragraaf 3.2 van wet, waarbij artikel 22a buiten toepassing wordt gelaten; 4.tremanormen: lanlijke door rechterlijke instanties gehanteer normen bij vaststelling van onrhoudsverplichting naar burgerlijk recht. Regel 2 - Voorwaarn a.bijzonre bijstand wordt verld indien bijzonre omstandighen in het individuele geval lein 1

2 tot noodzakelijke kosten van het bestaan waarin belanghebben niet kan voorzien uit bijstandsnorm en aanwezige draagkracht. b.voor het vaststellen van noodzaak van kosten kan advies worn ingewonnen bij rn. (Toelichting) Regel 3 - Individualiseren Van bepalingen en criteria in ze beleidsregel kan gemotiveerd worn afgeweken als individuele situatie van belanghebben daartoe aanleiding geeft: a. in het voorel van belanghebben als zijn individuele omstandighen dit rechtvaardigen; b. in het nael van belanghebben, al dan niet geduren bepaal perio, als er sprake is van tekortschietend besef van verantwoorlijkheid voor voorziening in het bestaan. (Toelichting) Paragraaf 2 DRAAGKRACHT Regel 4 - Draagkracht a. Bij het vaststellen van draagkracht zijn bepalingen van hoofdstuk 3, paragraaf 4 van wet van onverkort van toepassing. b. Bij regelmatige inkomsten is het inkomen in maand voorafgaand aan maand waarin kosten zijn opgekomen van aanvraag bepalend. Bij onregelmatige inkomsten is het gemidl inkomen in drie maann voorafgaand aan maand van aanvraag bepalend. (Toelichting) Regel 5 - Draagkrachtperio a.de draagkracht wordt vastgesteld voor perio van jaar gerekend vanaf eerste dag van maand vanaf het moment waarin kosten zich voorn. b.de draagkracht kan in afwijking van het gestel in sub a worn vastgesteld voor perio van jaar gerekend vanaf eerste dag van maand waarin voor het eerst bijzonre noodzakelijke kosten zijn gemaakt, indien in alle relijkheid met die kosten rekening moet worn gehoun. c.de draagkracht kan in afwijking van het gestel in sub a worn vastgesteld voor afwijken perio indien aard van bijzonre kosten daartoe aanleiding geeft. d.een maal vastgestel draagkracht wordt in beginsel niet meer aangepast. (Toelichting) Regel 6 - Draagkrachtpercentage a.met inachtneming van het gestel in regels 1, 3 en 4 van ze beleidsregels wordt ten aanzien van vermogen boven vermogensgrens (artikel 34 lid 3 van wet) 100% in aanmerking genomen en ten aanzien van het inkomen boven bijstandsnorm 35% in aanmerking genomen. b.bij samenloop van periodieke en incintele bijzonre bijstand wordt draagkracht eerst aangewend voor incintele kosten. (Toelichting) Regel 7 - Terugwerken kracht Hoofdregel is dat g bijzonre bijstand wordt verstrekt voor kosten die meer dan zes maann voorafgaand aan bijstandsaanvraag zijn gemaakt. (Toelichting) Regel 8 - Drempelbedrag Artikel 35 lid 2 van wet vindt bij verlening van bijzonre bijstand g doorgang. Paragraaf 3 KOSTEN VAN HET BESTAAN Regel 9 - Woonkosten a.bij bewoning van huurwoning of eigen woning, waarvan woonkosten voor belanghebben van toepassing zijn maximale huurtoeslaggrens krachtens Wet op huurtoeslag overschrijn, kan tegemoetkoming verstrekt worn. b.de hoogte van tegemoetkoming als bedoeld in sub a wordt vastgesteld op het bedrag van woonkosten, verminrd met het bedrag dat bij maximale huur op grond van Wet op huurtoeslag door belanghebben zelf betaald dient te worn. c.de tegemoetkoming als bedoeld in sub a wordt voor maximale perio van jaar toegekend, onr verplichting dat belanghebben uitziet naar goedkopere huisvesting. d.de tegemoetkoming als bedoeld in sub a kan voor perio van maximaal één jaar worn verlengd, indien en voor zolang g goedkopere huisvesting verkregen kan worn. e.bijzonre bijstand voor vaste lasten van woning tijns tentie kan verld worn voor duur van maximaal zes maann. f.bijzonre bijstand voor vaste lasten van woning tijns verblijf in inrichting kan verld worn voor duur van maximaal zes maann. g.kosten in verband met verhuizing zoals bedoeld in sub a worn vergoed bij bewoning van huurwoning of eigen woning, waarvan woonkosten voor belanghebben van toepassing zijn maximale huurtoeslaggrens krachtens Wet op huurtoeslag overschrijn. h.kosten in verband met verhuizing en dubbele woonlasten geduren maximaal één maand worn 2

3 vergoed als er sprake is van sociale noodzaak. (Toelichting) Regel 10 - Maatschappelijke kosten Bijzonre bijstand kan worn verld voor: a. eigen bijdrage in kosten voor rechtsbijstand; b. malige eigen bijdrage in kosten van jeugdhulpverlening; c. uitvaartkosten; d. kosten van bezoek aan in ziekenhuis verblijvend gezinslid; e. kosten van bezoek aan getineerd gezinslid; f. indirecte studiekosten van schoolgaan kinren; g. eigen bijdrage voor warme maaltijdvoorziening; h. eigen bijdrage in kosten van elname aan peuterspeelzaal voor kinren tot en met 4 jaar en eigen bijdrage voor voor- en vroegschoolse educatie; i. meerkosten van babyuitzet als gevolg van geboorte van meerling, ongewenste zwangerschap ten gevolge van zenlict of hogere kosten ten gevolge van medische complicaties; j. kosten voor medisch advies en reiskosten in het kar van inburgering en/of naturalisatie; 4 k. borgstelling ter hoogte van maximaal ,-; l. overige inrichtingskosten/verhuiskosten; m. kosten voor eerste maand huur; n. kosten voor ourbijdrage voor kind; o. ourbijdrage jeugdhulp; p. eigen bijdrage dagbesteding ouren, tot maximum van 5,- per dag. (Toelichting) Regel 11 - Duurzame gebruiksgoeren a.de hoogte van geldlening voor duurzame gebruiksgoeren wordt vastgesteld op 75% van prijzengids van het NIBUD. De gebruiksduur van duurzame gebruiksgoeren wordt vastgesteld op minimaal zeven jaar. b.de hoogte van aflossing van geldlening voor duurzame gebruiksgoeren wordt vastgesteld op minimaal 6% van het netto inkomen. c.indien geldlening op grond van wet is verstrekt, wordt na drie jaar aflossing overkomstig het volgens ze regel vastgestel aflossingsbedrag, het restant van lening omgezet in bedrag om niet. Met hiervoor bedoel geldlening wordt gelijkgesteld aflossing van anre geldlening, die voor als noodzakelijk aan te merken kosten is aangegaan. d.bij beoorling van noodzaak van bijstandsverlening voor duurzame gebruiksgoeren betrekt het college van burgemeester en wethours mate waarin belanghebben in bijstandsnorm aanwezige reserveringsruimte heeft kunnen benutten. e.ten aanzien van personen die inkomen hebben boven voor hen geln bijstandsnorm, wordt dat meerre -met inachtneming van regel 5 van ze beleidsregels- voor 30% in aflossing betrokken. f.de hoogte van aflossing wordt herzien, indien financiële positie van belanghebben daartoe aanleiding geeft. (Toelichting) Regel 12 - Vrijwillige bewindvoering en WSNP-bewindvoering Er kan recht op bijzonre bijstand bestaan als er bij: a.bewindvoering beschikking door rechter is afgegeven en er sprake is van vrijwillige bewindvoering. b.wsnp-bewindvoering beschikking door rechter is afgegeven. De hoogte van bijzonre bijstand in het kar van vrijwillige bewindvoering wordt als volgt vastgesteld: c.is beloning van bewindvoerr door kantonrechter vastgesteld volgens het Burgerlijke Wetboek (5 procent van netto-opbrengst van onr bewind staan goeren), dan heeft bewindvoerr g recht op beloning en kan hiervoor g bijzonre bijstand worn verld. d.stelt kantonrechter beloning afwijkend vast volgens aanbevelingen van het Lanlijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK), dan komen ze kosten in aanmerking voor bijstandsverlening. e.als bewindvoerr aantoonbaar concrete kosten maakt, dan komen ze kosten in aanmerking voor bijstandsverlening. De hoogte van bijzonre bijstand in het kar van WSNP-bewindvoering wordt als volgt vastgesteld: f.als beloning van bewindvoerr niet uit boel kan worn betaald, dan komen ze kosten in aanmerking voor bijstandsverlening. (Toelichting) Regel 13 - Zelfstandig wonen jongeren van 18 tot 21 jaar a.aan allstaan (our) van 18 tot 21 jaar en het gezin waarvan één of bei partners jonger is 3

4 dan 21 jaar kan bijzonre bijstand worn verld in aanvulling op van toepassing zijn bijstandsnorm, wanneer 1. zelfstandige huisvesting noodzakelijk is én 2. voor zover midlen van ours niet of niet geheel toereikend zijn of van belanghebben relijkerwijs niet kan worn verlangd dat hij voor financiële hulp beroep op zijn ours doet. b. Van noodzakelijke zelfstandige huisvesting als bedoeld in sub a is sprake als: 1. ours van belanghebben zijn overlen of in het buitenland wonen en onbereikbaar zijn; 2. belanghebben op het moment van bijstandsverlening al 12 maann zelfstandig woont; 3. belanghebben g beroep op zijn ours kan doen. c. Belanghebben wordt geacht relijkerwijs g beroep op zijn ours te kunnen doen als op basis van schriftelijke indicatie van instelling voor jeugdhulpverlening sprake is van ernstig verstoor relatie tussen our(s) en kind. d.de hoogte van bijzonre bijstand is gelijk aan bijstandsnorm voor () belanghebben(n) van 21 jaar in vergelijkbare situatie verminrd met van toepassing zijn bijstandsnorm en bereken ourlijke bijdrage. e.voor beoorling of en in hoeverre midlen van ours toereikend zijn om in noodzakelijke bestaanskosten van hun kind te voorzien, wordt aangesloten bij tremanormen. f.de op grond van sub b verl bijzonre bijstand wordt behouns dringen renen met toepassing van tremanormen op ours verhaald. g.indien in situatie van jongmeerrjarige, als hij 21 was geweest, kostenlersnorm van toepassing zou zijn, wordt het maximaal te verstrekken bedrag bepaald door berekening conform kostenlersnorm, tenzij dit hoger uitkomt dan berekening conform bovenstaan uitgangspunten. De verlaging die op grond van kostenlersnorm bij overige huisgenoten zou worn toegepast, wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. (Toelichting) Regel 14 - Jongeren van 18 tot 21 jaar in inrichting a.aan allstaan van 18 tot 21 jaar die in inrichting verblijft, kan bijzonre bijstand worn verld voor zijn persoonlijke uitgaven, voor zover eigen midlen en die van zijn ours niet toereikend zijn of van belanghebben relijkerwijs niet kan worn verlangd dat hij voor financiële hulp beroep op zijn ours doet. b.de bijstand als bedoeld in het eerste lid is ten hoogste gelijk aan bijstandsnorm voor allstaan van 21 jaar of our die in inrichting verblijft. (Toelichting) Regel 15 medische kosten 1.Medische kosten komen niet voor bijzonre bijstand in aanmerking, omdat Collectieve Zorgverzekering voor Minima als voorliggen voorziening beschouwd wordt. Onr medische kosten worn kosten verstaan die op basis van CZM voor vergoeding in aanmerking komen. 2. In afwijking van lid 1 komen medische kosten wel voor bijzonre bijstand in aanmerking indien: a. belanghebben niet toegelaten wordt tot Collectieve Zorgverzekering voor Minima als gevolg van betalingsachterstand bij zorgverzekeraar; én b. betalingsregeling met zorgverzekeraar niet afgesproken is of kan worn. In dit geval bedraagt hoogte van bijzonre bijstand niet meer dan het bedrag dat op basis van CZM voor vergoeding in aanmerking zou komen. Dit bedrag wordt bepaald aan hand van het vergoedingenoverzicht van het CZM-pakket met laagste premie per maand. Paragraaf 4 SLOTBEPALINGEN Regel 16 - De wijze van betalen De betaling van bijstand vindt uitsluitend op volgen manieren plaats: a. Als belanghebben in bezit is van finitieve nota: rechtstreeks aan belanghebben. b. Op basis van offerte op verzoek van belanghebben: rechtstreeks aan leverancier. c. Op basis van offerte op verzoek van belanghebben: rechtstreeks aan belanghebben. (Toelichting) Regel 17 - Uitvoering a.het college van burgemeester en wethours beslist in die gevallen waarin ze beleidsregels niet voorzien. b.het college van burgemeester en wethours kan in bijzonre gevallen ten gunste van aanvrager afwijken van bepalingen van ze beleidsregels, indien toepassing van ze beleidsregels tot onbillijkhen van overwegen aard leidt. (Toelichting) 4

5 Regel 18 - Citeertitel en inwerkingtreding a.deze beleidsregels worn aangehaald als Beleidsregels bijzonre bijstand gemte Beuningen 2015 (en maken el uit van het Besluit Uitvoeringsregels Sociale Zaken (BUSZ)). b. Deze beleidsregels tren met terugwerken kracht in werking op 1 januari c. De Beleidsregels bijzonre bijstand gemte Beuningen 2014 worn ingetrokken. (Terug naar inhoudsopgave) ALGEMENE TOELICHTING Wanneer gebruik je het handboek Grip op Participatiewet? De uitvoeringspraktijk van ze beleidsregels is dat in eerste instantie naar Participatiewet wordt gekeken. Vervolgens moet het handboek Grip op Participatiewet in combinatie met ze beleidsregels worn geraadpleegd. Op ze manier zal aanvraag voor bijzonre bijstand op juiste manier worn beooreld. Hoe ga je om met lening als voorliggen voorziening? De algemene regel is dat lening gezien wordt als voorliggen voorziening, tenzij in ze beleidsregels uitzonring wordt gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij lening bij GKB voor duurzame gebruiksgoeren. Er wordt in principe g uitzonring gemaakt bij kosten waarin belanghebben al zelf heeft voorzien door te lenen. Deze kosten zoun bij eventuele aanvraag om niet kunnen worn verstrekt, zoals bijvoorbeeld stofferingskosten. De kosten doen zich dan niet voor. Hoe ga je om met medische kosten? ( relatie met Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM)) De AWBZ en Zvw (=basisverzekering) vergoen in het algem alle noodzakelijke kosten die verband houn met medische of paramedische behanling. Bei regelingen geln samen in het kar van wet als voorliggen voorziening die passend en toereikend is. Bijstandsverlening voor ze kosten is daarom in beginsel uitgesloten (artikel 15 lid 1 van wet). De bepalingen van AWBZ en Zvw voorzien slechts in geeltelijke vergoeding van kosten. De gemte dient ze wettelijke bepalingen te respecteren. Dit betekent dat kosten die niet in aanmerking komen voor vergoeding op grond van bepalingen van AWBZ en Zvw ook niet in aanmerking komen voor bijzonre bijstand. Dit is anrs in gevallen wanneer er kosten zijn die toch in het individuele geval als bijzonr en noodzakelijk worn gezien. De gemte biedt minima (tot 110%) mogelijkheid zorgverzekering (CZM) via gemte af te sluiten, die voldoen kking biedt voor meest voorkomen medische behanlingen. Minima (tot 110%) ontvangen gemtelijke bijdrage in kosten. Zie voor meer informatie over hoe om te gaan met medische kosten, artikel 15. Hoe ga je om met het verplicht eigen risico? De Zvw kent zowel verplicht eigen risico voor iere verzeker van 18 jaar of our, als vrijwillig (hoger) eigen risico. In zijn Verzamelbrief cember 2007 van 20 cember 2007 was Staatssecretaris Aboutaleb van SZW van oorel dat, aangezien het verplicht eigen risico algemene maatregel betreft die voor alle Nerlanrs geldt, er g sprake is van bijzonre omstandighen, zodat er in beginsel g ruimte is voor bijzonre bijstandsverlening voor het verplicht eigen risico. Mag je forfaitaire bedragen hanteren? De gemte heeft bevoegdheid om voor bepaling van omvang van noodzakelijke kosten en bepaling van vergoedingen (in het kar van bijzonre bijstandverlening) forfaitaire bedragen vast te stellen. Daarmee wordt belanghebben geacht goedkoopste aquate voorziening te treffen. Als gemte forfaitaire bedragen heeft opgesteld, dan kan belanghebben aannemelijk maken dat ze in zijn geval niet toereikend zijn voor noodzakelijke kosten. Op dat moment vergoedt gemte aangetoon noodzakelijke kosten van belanghebben. In welke vorm verstrek je bijzonre bijstand? 5

6 De bijstand, dus ook bijzonre bijstand, wordt in beginsel om niet (gratis) verld (artikel 48 lid 1 van wet). De wet kent echter ook anre vormen van bijstandsverlening, zoals geldlening of verstrekking in natura. In principe verstrekt gemte bijzonre bijstand om niet, tenzij in ze beleidsregels anrs is vermeld. REGELGEWIJZE TOELICHTING Regel 1 - Begrippen Door bij het begrip bijstandsnorm artikel 22a uit te zonren, wordt bij het bepalen van toepasselijke bijstandsnorm g rekening gehoun met kostenlersnorm. Consequentie zou anrs zijn dat aanzienlijk el van burgers met minimuminkomen na jaren ins niet meer in aanmerking zou komen voor bijzonre bijstand. Dat wordt als onwenselijk gezien. Voor allstaan ours moet bovendien alo-kop niet meegeteld worn bij het bepalen van het inkomen. De allstaan ours hebben immers g hogere bijstandsnorm meer, dus verhoging van het kindgebonn budget zou hen allemaal boven toepasselijke bijstandsnorm brengen. Regel 2 - Voorwaarn b. Het is vrije keuze van klantmanager of en zo ja bij wie advies wordt ingewonnen. De klantmanager dient hierbij wel rekening te houn Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Regel 3 - Individualiseren a. In ze regel wordt duilijk gemaakt dat er g limitatieve opsomming van bijzonre kosten bestaat. Verr wordt ook voor bijzonre bijstandsverlening vastgelegd dat bijstand moet worn afgestemd op bijzonre omstandighen van het individuele geval. De bijzonre individuele omstandighen kunnen lein tot noodzaak om af te wijken van ze beleidsregels (zie hiervoor ook beleidsregel 16 sub b en artikel 4:84 van Algemene wet bestuursrecht (Awb)). De afwijking van regels moet vanzelfsprekend wel -zwaar- gemotiveerd worn. b. Individualiseren kan daarnaast ook door midl van het gebruik van artikel 48 van wet. De bijzonre bijstand kan namelijk ook in vorm van geldlening worn vertrekt. Een voorbeeld hiervan is als belanghebben aan hem toegeken bijzonre bijstand niet heeft aangewend voor betaling van kosten waar ze voor was bestemd. Hij toont dan tekortschietend besef van verantwoorlijkheid voor voorziening in het bestaan en is het college bevoegd bij nieuwe aanvraag aan belanghebben toe te kennen bijzonre bijstand in vorm van geldlening te verlenen. Regel 4 - Draagkracht In afwijking van artikel 35 lid1 van wet blijft artikel 31 lid 2 van wet van toepassing. Artikel 34 lid 2 van wet blijft zoals artikel 35 lid 1 van wet aangeeft niet van toepassing. De draagkracht bij belanghebben die bijstandsuitkering ontvangt wordt niet aanwezig geacht. Hetzelf is ook van toepassing op belanghebben die aanvullen bijstandsuitkering ontvangt. De draagkracht wordt vastgesteld voor wat betreft maand waarin kosten gemaakt zijn. Regel 5 - Draagkrachtperio b. Deze beleidsregel schept mogelijkheid om af te wijken van beleidsregel 4 sub a. Het verschil zit in het moment indienen van aanvraag en het moment van het maken van betreffen kosten. Deze beleidsregel zorgt ervoor dat geïndividualiseerd kan worn. c. Deze beleidsregels is verlengstuk van beleidsregel 4 sub b en schept ook mogelijkheid om af te wijken van beleidsregel 4 sub a. Het draait hierbij om mogelijkheid tot het vaststellen van langere perio, bijvoorbeeld met betrekking tot periodieke kosten. Het gevolg is dat g nieuwe aanvraag nodig is. Uiteraard bestaat hiernaast mogelijkheid tot individualiseren. d. In het belang van rechtszekerheid en uitvoeringspraktijk geldt als uitgangspunt dat draagkracht binnen vastgestel draagkrachtperio in beginsel voor die perio finitief is. Regel 6 - Draagkrachtpercentage b. De keuze dat draagkracht eerst wordt aangewend voor incintele kosten is praktische. 6

7 Regel 7 - Terugwerken kracht Het komt regelmatig voor dat belanghebben rekeningen van bijzonre kosten opspaart. Wordt er voor opgespaar rekeningen bijzonre bijstand verld dan is dat (els) bijzonre bijstand met terugwerken kracht. Bij vaststelling van draagkrachtperio dient hier rekening mee te worn gehoun door het draagkrachtjaar te laten ingaan op eerste dag van maand waar oudste rekening betrekking op heeft. Met het woord gemaakt in ze beleidsregel wordt bedoeld opgekomen. Bepalend is dus het moment dat kosten zich voordoen. Het moment van betaling is dus niet bepalend. Regel 9 - Woonkosten a. Hierbij kan gedacht worn aan echtscheiding met daaruit voortvloeien financiële consequenties. Als er sprake is van eigen woning waarvan woonkosten lager zijn dan maximaal subsidiabele huur op grond van Wet op huurtoeslag, wordt woonkostentoeslag verstrekt gelijk aan het huurtoeslagbedrag waarop huurr met zelf woonlasten aanspraak kan maken. Als woonkosten hoger zijn, wordt gehanld overkomstig situatie in geval van bewoning van huurwoning. Bij vaststelling van hoogte van woonlasten van eigen woning wordt (limitatief) uitgegaan van: - hypotheekrente; - het eigenaarsel van onroeren zaakbelasting; - brand-/opstalverzekering; - erfpachtcanon; - waterschapsomslag (omslagheffing eigenaarsel opgelegd door het waterschap); - vast bedrag voor kosten van groot onrhoud (normbedragen Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorh VROM)). d. De perio van maximaal één jaar kan via individualiseren worn verlengd. e. De vaste lasten van woning zijn limitatief en bevatten huur, voorschot water en energie, abonnementskosten radio, televisie, internet, telefoon, ziektekosten en inboelverzekering. Het kan zijn dat het verbruik aanzienlijk lager ligt, omdat belanghebben in tentie is. Hierdoor wordt na afloop teruggaaf van energie, water (en anre zaken) mogelijk. Hiervoor is bijzonre bijstand verstrekt. Er kan voor worn gekozen om all bijzonre bijstand te verstrekken voor het vastrecht of achteraf te controleren wat werkelijke kosten waren. f. Uit praktische overwegingen wordt systematiek gehanteerd dat normale uitkering algemene bijstand pas met ingang van eerste dag van r (kalenr)maand waarin belanghebben verblijft in inrichting omgezet in lagere norm. Dan pas kan er bijzonre bijstand voor vaste lasten worn verld. g. Kosten in verband met verhuizing (vanuit huurwoning of eigen woning, waarvan woonkosten voor belanghebben van toepassing zijn maximale huurtoeslaggrens krachtens Wet op huurtoeslag overschrijn) zijn niet-limitatief. De verhuiskosten betreffen het transport van inboel (huur verhuisbedrijf, verhuiswagen of boelbak) en herinrichtingskosten (stoffering, behang en verf) worn vergoed tot maximum van 400,- per keer. h. Voorbeeln hiervan zijn onrustige buurt, echtscheiding met onveilige situatie of stalker. Hieruit wordt afgeleid dat er sprake moet zijn van sociale noodzaak. Dit moet klantmanager zelf beoorlen en uitgebreid motiveren. Regel 10 - Maatschappelijke kosten a. Inleiding Het betreft kosten met betrekking tot het voeren van procedures bij rechter. Voorbeeln hiervan zijn eigen bijdrage voor advocaat, griffierecht en reiskosten. De Wet op rechtsbijstand (Wrb) vergoedt kosten van op grond van ze wet toegevoeg advocaat. Daarbij geldt eigen bijdrage waarvan hoogte afhankelijk is van het inkomen en vermogen van belanghebben. De noodzakelijkheid kan in beginsel worn aangenomen indien er advocaat is toegevoegd op grond van Wrb. 7

8 Voorliggen voorzieningen Het Besluit proceskosten bestuursrecht geldt als toereiken en passen voorliggen voorziening voor reiskosten die belanghebben heeft gemaakt in verband met het bijwonen van rechtszittingen van bestuursrechters. Reiskosten in verband met bezoek aan hoorzitting van bezwaarschriftencommissie kunnen worn vergoed. Bij bepaling daarvan wordt aangesloten bij tarieven van het openbaar vervoer (bij treinvervoer twee klasse). Voor reiskosten in verband met het bijwonen van zittingen bij civiele of strafrechters kan bijzonre bijstand worn verld ter hoogte van treinvervoer twee klasse en autovervoer 0,19 per kilometer. Ook rechtsbijstandsverzekering kan voorliggen voorziening zijn. De belanghebben moet dan wel over zo'n verzekering beschikken. Het feit dat belanghebben g rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, is g grond om verzoek om bijzonre bijstand in kosten van rechtsbijstand af te wijzen. De Wet tarieven in burgerlijke zaken kent mogelijkheid van inbetstelling( regeling voor korting op het griffierecht wegens financieel onvermogen). Op grond van ze regeling kan worn volstaan met betaling van lager griffierecht. Voor zover belanghebben op ze regeling beroep kan doen, geldt ze regeling als aan wet voorliggen voorziening. G bijzonre bijstand De volgen kosten komen in beginsel nooit in aanmerking voor bijzonre bijstand: De proceskosten van tegenpartij, indien belanghebben wordt verooreld om ze te betalen. All indien er sprake is van bijzonre omstandighen komen ze kosten toch voor vergoeding in aanmerking. Vertaalkosten. Als toevoeging is afgegeven, is het voor advocaat op grond van Uitvoeringsregeling subsidie vertaaldiensten van Raad voor Rechtsbijstand mogelijk om gebruik te maken van vertaaldiensten van het Tolk- en Vertaalcentrum Nerland (Tvcn). Deze mogelijkheid geldt voor alle rechtsgebien. Reiskosten voor het bijwonen van rechtszittingen van bestuursrechters. Hiervoor bestaat voorliggen voorziening (Besluit proceskosten bestuursrecht). Verrgaan rechtsbijstand ten vervolge op spreekuur. Deze eigen bijdrage wordt belanghebben geacht uit zijn inkomen te kunnen voldoen (Wrb). De kosten gemaakt in bezwaarfase, zoals reiskosten voor het bijwonen van hoorzitting of kosten van onrsteuning door adviseur. Wel bijzonre bijstand (vorm) Uitgaan van het feit dat voldoen draagkracht ontbreekt en er g sprake is van tekortschietend besef van verantwoorlijkheid dan wel zeer ernstig misdragen jegens het college, bestaat er in principe recht op bijstand om niet. Als het verzoek om toevoeging van advocaat op grond van Wrb is afgewezen, is procedure in beginsel niet noodzakelijk. Wijs in dat geval het verzoek om bijzonre bijstand af. Motiveer afwijzing met stelling dat Wrb dient te worn beschouwd als aan wet voorliggen voorziening die toereikend en passend is. Schematisch overzicht: Bezwaar o Toevoeging: Ja, indien er sprake is van scha a.g.v. in eerste instantie genomen onrechtmatig bijstandsbesluit. o G toevoeging: Ja, indien er sprake is van scha i.v.m. gemaakte noodzakelijke kosten a.g.v. genomen onrechtmatig bijstandsbesluit. Beroep o Toevoeging: Ja o G toevoeging: Ja, indien kosten van rechtsbijstand noodzakelijk zijn. Civielrechtelijk proces o Toevoeging: Ja o G toevoeging: Ja, indien kosten van rechtsbijstand noodzakelijk zijn. Strafrechtelijk proces o Toevoeging: Ja o G toevoeging: Ja, indien kosten van rechtsbijstand noodzakelijk zijn en er g sprake is van tekortschietend besef van verantwoorlijkheid dan wel zeer ernstig misdragen jegens het college. Naast eigen bijdrage voor toevoeging op grond van Wrb mogen door advocaat nog 8

9 volgen kosten in rekening worn gebracht (bij bezwaar, beroep en hoger beroep): griffierechten (let op mogelijkheid van inbetstelling); kosten van getuigen en skundigen; uittreksels uit openbare registers, waaronr Gemtelijke Basisadministratie (GBA); telegrammen, internationale telex, internationale fax en internationale telefoongesprekken. Verplichtingen Verbind indien nodig één of meer van volgen verplichtingen aan toe te kennen bijzonre bijstand: De verplichting om uit toegeken bijzonre bijstand betreffen kosten te voldoen; De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen; De verplichting om, indien mogelijk, te verzoeken om veroorling van tegenpartij in proceskosten; Indien nodig: specifieke verplichtingen in verband met het feit dat bijstand wordt verld in vorm van geldlening of borgtocht. b. De wijze waarop ourbijdrage wordt vastgesteld leidt ertoe dat our ourbijdrage in principe dient te bekostigen uit eigen midlen (bijvoorbeeld Algemene Kinrbijslagwet (AKW)). Echter, omdat onrhoudskosten in het betreffen kwartaal betaald moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op kinrbijslag, kan in voorkomen gevallen malig bijzonre bijstand worn verld voor ( eigen bijdrage in) onrhoudskosten van uit huis geplaatste kinren. De hoogte van malige bijzonre bijstand wordt afgestemd op ( eigen bijdrage in) te maken onrhoudskosten voor het uit huis geplaatste kind in het lopen kwartaal. De malige bijzonre bijstand voor ( eigen bijdrage in) onrhoudskosten van uit huis geplaatste kinren wordt verstrekt in vorm van geldlening. Indien er g kinren meer in huis wonen, kan vrijstelling van ourbijdrage worn gevraagd: eigen bijdrage wordt alsdan op nul gesteld. c. Alle kosten die verband houn met begrafenis of crematie van overlene. Ten behoeve van overlene kan géén bijstand worn gevraagd c.q. verld in begrafeniskosten. De nabestaann (dit zijn meestal achtergebleven echtgeno(o)t(e) en/of kinren) dienen ze kosten voor hun rekening te nemen, elk voor erfrechtelijk evenredig el. Dit zal in het algem betekenen dat begrafeniskosten kunnen worn geeld door het aantal nabestaann. Indien uitvaartkosten niet uit nalatenschap voldaan kunnen worn en belanghebben niet over toereiken midlen beschikt, dan kunnen erfgenamen voor hun evenredige aanel in begrafenisof crematiekosten aanvraag om bijstand indienen bij gemte waar betreffen erfgenaam woonachtig is. Nabestaann die nalatenschap hebben verworpen, worn bij ze verling wel meegenomen. Er bestaat g recht op bijzonre bijstand als beroep kan worn gedaan op voorliggen voorziening. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan uitvaart-, levens- of ongevallenverzekering. De hoogte van bijzonre bijstand bedraagt forfaitair 4.000,- per gebeurtenis. Een voorbeeld: moer van belanghebben (die leeft van bijstandsnorm) overlijdt. Naast belanghebben zijn er nog drie kinren en g var. De begrafenis kost ,-. Dit betekent dat belanghebben recht heeft op 2.500,-. d. De reiskosten voor het bezoeken van naaste familielen (1e en 2e graad bloedverwantschap) buiten eigen woongemte kunnen zodanig hoog oplopen, dat ze niet meer tot het normale uitgavenpatroon kunnen worn gerekend. Deze kosten zijn dan als bijzonre kosten aan te merken. In ze situatie kan bijstand verld worn voor maximaal 4 bezoeken per week voor 2 personen of dagelijks voor 1 persoon. G rekening behoeft te worn gehoun met reiskosten die gemaakt worn in verband met het bezoeken van zieke familielen in eigen woonplaats, tenzij hiervoor medische noodzaak aanwezig is. In zeer bijzonre gevallen kan worn afgeweken van bovengenoem bezoekfrequentie en kan bijstand worn verld gerelateerd aan hogere bezoekfrequentie. Er kan namelijk dringen behoefte en noodzaak bestaan om familielen vaker te bezoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezoeken van terminale patiënt. Uit rapportage zal in voldoen mate relijkheid of noodzaak voor hogere 9

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010 Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Inhoudsopgave Inleiding..3 Hoofdstuk 1 Inkomen... 3 1.1 Vrijlaten van inkomsten op grond van

Nadere informatie

Vergoedingenlijst. bijzondere bijstand. gemeente Oldenzaal

Vergoedingenlijst. bijzondere bijstand. gemeente Oldenzaal Vergoedingenlijst bijzondere bijstand gemeente Oldenzaal 2013 januari 2013 VERGOEDINGENLIJST BIJZONDERE BIJSTAND Het bijzondere bijstandsbeleid wordt door de gemeente bepaald en is vastgelegd in de Beleidsnota

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 32 Besluit : B & W 9 mei 2006 BELEIDSREGELS WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Recht op WVG-voorzieningen 01.02-001 - Hardheidsclausule

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie