Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Beuningen 2015, BW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Beuningen 2015, BW15.00474"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemte Beuningen. Nr augustus 2015 Beleidsregels bijzonre bijstand gemte Beuningen 2015, BW Paragraaf 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regel 1 - Begripsbepalingen Regel 2 - Voorwaarn Regel 3 - Individualiseren Paragraaf 2 DRAAGKRACHT Regel 4 - Draagkracht Regel 5 - Draagkrachtperio Regel 6 - Draagkrachtpercentage Regel 7 - Terugwerken kracht Regel 8 - Drempelbedrag Paragraaf 3 KOSTEN VAN HET BESTAAN Regel 9 - Woonkosten Regel 10 - Maatschappelijke kosten Regel 11 - Duurzame gebruiksgoeren Regel 12 - Vrijwillige bewindvoering en WSNP-bewindvoering Regel 13 - Zelfstandig wonen jongeren van 18 tot 21 jaar Regel 14 - Jongeren van 18 tot 21 jaar in inrichting Regel 15 medische kosten Paragraaf 4 SLOTBEPALINGEN Regel 16 - De wijze van betalen Regel 17 - Uitvoering Regel 18 - Citeertitel en inwerkingtreding ALGEMENE TOELICHTING Wanneer gebruik je het handboek Grip op Participatiewet? Hoe ga je om met lening als voorliggen voorziening? Hoe ga je om met medische kosten? ( relatie met Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM)) Hoe ga je om met het verplicht eigen risico? Mag je forfaitaire bedragen hanteren? In welke vorm verstrek je bijzonre bijstand? REGELGEWIJZE TOELICHTING Regel 1 - Begrippen Regel 2 - Voorwaarn Regel 3 - Individualiseren Regel 4 - Draagkracht Regel 5 - Draagkrachtperio Regel 6 - Draagkrachtpercentage Regel 7 - Terugwerken kracht Regel 9 - Woonkosten Regel 10 - Maatschappelijke kosten Regel 11 - Duurzame gebruiksgoeren Regel 12 - Vrijwillige bewindvoering en WSNP-bewindvoering Regel 13 - Zelfstandig wonen jongeren van 18 tot 21 jaar Regel 14 - Jongeren van 18 tot 21 jaar in inrichting Regel 15 Medische kosten Paragraaf 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regel 1 - Begripsbepalingen a. Voor zover daarvan in ze beleidsregels niet wordt afgeweken geln begripsbepalingen van Participatiewet. b. In ze beleidsregels wordt voorts verstaan onr: 1. wet: Participatiewet; 2. belanghebben: gene wiens belang rechtstreeks bij besluit is betrokken; 3. bijstandsnorm: 110% van op belanghebben van toepassing zijn norm op grond van paragraaf 3.2 van wet, waarbij artikel 22a buiten toepassing wordt gelaten; 4.tremanormen: lanlijke door rechterlijke instanties gehanteer normen bij vaststelling van onrhoudsverplichting naar burgerlijk recht. Regel 2 - Voorwaarn a.bijzonre bijstand wordt verld indien bijzonre omstandighen in het individuele geval lein 1

2 tot noodzakelijke kosten van het bestaan waarin belanghebben niet kan voorzien uit bijstandsnorm en aanwezige draagkracht. b.voor het vaststellen van noodzaak van kosten kan advies worn ingewonnen bij rn. (Toelichting) Regel 3 - Individualiseren Van bepalingen en criteria in ze beleidsregel kan gemotiveerd worn afgeweken als individuele situatie van belanghebben daartoe aanleiding geeft: a. in het voorel van belanghebben als zijn individuele omstandighen dit rechtvaardigen; b. in het nael van belanghebben, al dan niet geduren bepaal perio, als er sprake is van tekortschietend besef van verantwoorlijkheid voor voorziening in het bestaan. (Toelichting) Paragraaf 2 DRAAGKRACHT Regel 4 - Draagkracht a. Bij het vaststellen van draagkracht zijn bepalingen van hoofdstuk 3, paragraaf 4 van wet van onverkort van toepassing. b. Bij regelmatige inkomsten is het inkomen in maand voorafgaand aan maand waarin kosten zijn opgekomen van aanvraag bepalend. Bij onregelmatige inkomsten is het gemidl inkomen in drie maann voorafgaand aan maand van aanvraag bepalend. (Toelichting) Regel 5 - Draagkrachtperio a.de draagkracht wordt vastgesteld voor perio van jaar gerekend vanaf eerste dag van maand vanaf het moment waarin kosten zich voorn. b.de draagkracht kan in afwijking van het gestel in sub a worn vastgesteld voor perio van jaar gerekend vanaf eerste dag van maand waarin voor het eerst bijzonre noodzakelijke kosten zijn gemaakt, indien in alle relijkheid met die kosten rekening moet worn gehoun. c.de draagkracht kan in afwijking van het gestel in sub a worn vastgesteld voor afwijken perio indien aard van bijzonre kosten daartoe aanleiding geeft. d.een maal vastgestel draagkracht wordt in beginsel niet meer aangepast. (Toelichting) Regel 6 - Draagkrachtpercentage a.met inachtneming van het gestel in regels 1, 3 en 4 van ze beleidsregels wordt ten aanzien van vermogen boven vermogensgrens (artikel 34 lid 3 van wet) 100% in aanmerking genomen en ten aanzien van het inkomen boven bijstandsnorm 35% in aanmerking genomen. b.bij samenloop van periodieke en incintele bijzonre bijstand wordt draagkracht eerst aangewend voor incintele kosten. (Toelichting) Regel 7 - Terugwerken kracht Hoofdregel is dat g bijzonre bijstand wordt verstrekt voor kosten die meer dan zes maann voorafgaand aan bijstandsaanvraag zijn gemaakt. (Toelichting) Regel 8 - Drempelbedrag Artikel 35 lid 2 van wet vindt bij verlening van bijzonre bijstand g doorgang. Paragraaf 3 KOSTEN VAN HET BESTAAN Regel 9 - Woonkosten a.bij bewoning van huurwoning of eigen woning, waarvan woonkosten voor belanghebben van toepassing zijn maximale huurtoeslaggrens krachtens Wet op huurtoeslag overschrijn, kan tegemoetkoming verstrekt worn. b.de hoogte van tegemoetkoming als bedoeld in sub a wordt vastgesteld op het bedrag van woonkosten, verminrd met het bedrag dat bij maximale huur op grond van Wet op huurtoeslag door belanghebben zelf betaald dient te worn. c.de tegemoetkoming als bedoeld in sub a wordt voor maximale perio van jaar toegekend, onr verplichting dat belanghebben uitziet naar goedkopere huisvesting. d.de tegemoetkoming als bedoeld in sub a kan voor perio van maximaal één jaar worn verlengd, indien en voor zolang g goedkopere huisvesting verkregen kan worn. e.bijzonre bijstand voor vaste lasten van woning tijns tentie kan verld worn voor duur van maximaal zes maann. f.bijzonre bijstand voor vaste lasten van woning tijns verblijf in inrichting kan verld worn voor duur van maximaal zes maann. g.kosten in verband met verhuizing zoals bedoeld in sub a worn vergoed bij bewoning van huurwoning of eigen woning, waarvan woonkosten voor belanghebben van toepassing zijn maximale huurtoeslaggrens krachtens Wet op huurtoeslag overschrijn. h.kosten in verband met verhuizing en dubbele woonlasten geduren maximaal één maand worn 2

3 vergoed als er sprake is van sociale noodzaak. (Toelichting) Regel 10 - Maatschappelijke kosten Bijzonre bijstand kan worn verld voor: a. eigen bijdrage in kosten voor rechtsbijstand; b. malige eigen bijdrage in kosten van jeugdhulpverlening; c. uitvaartkosten; d. kosten van bezoek aan in ziekenhuis verblijvend gezinslid; e. kosten van bezoek aan getineerd gezinslid; f. indirecte studiekosten van schoolgaan kinren; g. eigen bijdrage voor warme maaltijdvoorziening; h. eigen bijdrage in kosten van elname aan peuterspeelzaal voor kinren tot en met 4 jaar en eigen bijdrage voor voor- en vroegschoolse educatie; i. meerkosten van babyuitzet als gevolg van geboorte van meerling, ongewenste zwangerschap ten gevolge van zenlict of hogere kosten ten gevolge van medische complicaties; j. kosten voor medisch advies en reiskosten in het kar van inburgering en/of naturalisatie; 4 k. borgstelling ter hoogte van maximaal ,-; l. overige inrichtingskosten/verhuiskosten; m. kosten voor eerste maand huur; n. kosten voor ourbijdrage voor kind; o. ourbijdrage jeugdhulp; p. eigen bijdrage dagbesteding ouren, tot maximum van 5,- per dag. (Toelichting) Regel 11 - Duurzame gebruiksgoeren a.de hoogte van geldlening voor duurzame gebruiksgoeren wordt vastgesteld op 75% van prijzengids van het NIBUD. De gebruiksduur van duurzame gebruiksgoeren wordt vastgesteld op minimaal zeven jaar. b.de hoogte van aflossing van geldlening voor duurzame gebruiksgoeren wordt vastgesteld op minimaal 6% van het netto inkomen. c.indien geldlening op grond van wet is verstrekt, wordt na drie jaar aflossing overkomstig het volgens ze regel vastgestel aflossingsbedrag, het restant van lening omgezet in bedrag om niet. Met hiervoor bedoel geldlening wordt gelijkgesteld aflossing van anre geldlening, die voor als noodzakelijk aan te merken kosten is aangegaan. d.bij beoorling van noodzaak van bijstandsverlening voor duurzame gebruiksgoeren betrekt het college van burgemeester en wethours mate waarin belanghebben in bijstandsnorm aanwezige reserveringsruimte heeft kunnen benutten. e.ten aanzien van personen die inkomen hebben boven voor hen geln bijstandsnorm, wordt dat meerre -met inachtneming van regel 5 van ze beleidsregels- voor 30% in aflossing betrokken. f.de hoogte van aflossing wordt herzien, indien financiële positie van belanghebben daartoe aanleiding geeft. (Toelichting) Regel 12 - Vrijwillige bewindvoering en WSNP-bewindvoering Er kan recht op bijzonre bijstand bestaan als er bij: a.bewindvoering beschikking door rechter is afgegeven en er sprake is van vrijwillige bewindvoering. b.wsnp-bewindvoering beschikking door rechter is afgegeven. De hoogte van bijzonre bijstand in het kar van vrijwillige bewindvoering wordt als volgt vastgesteld: c.is beloning van bewindvoerr door kantonrechter vastgesteld volgens het Burgerlijke Wetboek (5 procent van netto-opbrengst van onr bewind staan goeren), dan heeft bewindvoerr g recht op beloning en kan hiervoor g bijzonre bijstand worn verld. d.stelt kantonrechter beloning afwijkend vast volgens aanbevelingen van het Lanlijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK), dan komen ze kosten in aanmerking voor bijstandsverlening. e.als bewindvoerr aantoonbaar concrete kosten maakt, dan komen ze kosten in aanmerking voor bijstandsverlening. De hoogte van bijzonre bijstand in het kar van WSNP-bewindvoering wordt als volgt vastgesteld: f.als beloning van bewindvoerr niet uit boel kan worn betaald, dan komen ze kosten in aanmerking voor bijstandsverlening. (Toelichting) Regel 13 - Zelfstandig wonen jongeren van 18 tot 21 jaar a.aan allstaan (our) van 18 tot 21 jaar en het gezin waarvan één of bei partners jonger is 3

4 dan 21 jaar kan bijzonre bijstand worn verld in aanvulling op van toepassing zijn bijstandsnorm, wanneer 1. zelfstandige huisvesting noodzakelijk is én 2. voor zover midlen van ours niet of niet geheel toereikend zijn of van belanghebben relijkerwijs niet kan worn verlangd dat hij voor financiële hulp beroep op zijn ours doet. b. Van noodzakelijke zelfstandige huisvesting als bedoeld in sub a is sprake als: 1. ours van belanghebben zijn overlen of in het buitenland wonen en onbereikbaar zijn; 2. belanghebben op het moment van bijstandsverlening al 12 maann zelfstandig woont; 3. belanghebben g beroep op zijn ours kan doen. c. Belanghebben wordt geacht relijkerwijs g beroep op zijn ours te kunnen doen als op basis van schriftelijke indicatie van instelling voor jeugdhulpverlening sprake is van ernstig verstoor relatie tussen our(s) en kind. d.de hoogte van bijzonre bijstand is gelijk aan bijstandsnorm voor () belanghebben(n) van 21 jaar in vergelijkbare situatie verminrd met van toepassing zijn bijstandsnorm en bereken ourlijke bijdrage. e.voor beoorling of en in hoeverre midlen van ours toereikend zijn om in noodzakelijke bestaanskosten van hun kind te voorzien, wordt aangesloten bij tremanormen. f.de op grond van sub b verl bijzonre bijstand wordt behouns dringen renen met toepassing van tremanormen op ours verhaald. g.indien in situatie van jongmeerrjarige, als hij 21 was geweest, kostenlersnorm van toepassing zou zijn, wordt het maximaal te verstrekken bedrag bepaald door berekening conform kostenlersnorm, tenzij dit hoger uitkomt dan berekening conform bovenstaan uitgangspunten. De verlaging die op grond van kostenlersnorm bij overige huisgenoten zou worn toegepast, wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. (Toelichting) Regel 14 - Jongeren van 18 tot 21 jaar in inrichting a.aan allstaan van 18 tot 21 jaar die in inrichting verblijft, kan bijzonre bijstand worn verld voor zijn persoonlijke uitgaven, voor zover eigen midlen en die van zijn ours niet toereikend zijn of van belanghebben relijkerwijs niet kan worn verlangd dat hij voor financiële hulp beroep op zijn ours doet. b.de bijstand als bedoeld in het eerste lid is ten hoogste gelijk aan bijstandsnorm voor allstaan van 21 jaar of our die in inrichting verblijft. (Toelichting) Regel 15 medische kosten 1.Medische kosten komen niet voor bijzonre bijstand in aanmerking, omdat Collectieve Zorgverzekering voor Minima als voorliggen voorziening beschouwd wordt. Onr medische kosten worn kosten verstaan die op basis van CZM voor vergoeding in aanmerking komen. 2. In afwijking van lid 1 komen medische kosten wel voor bijzonre bijstand in aanmerking indien: a. belanghebben niet toegelaten wordt tot Collectieve Zorgverzekering voor Minima als gevolg van betalingsachterstand bij zorgverzekeraar; én b. betalingsregeling met zorgverzekeraar niet afgesproken is of kan worn. In dit geval bedraagt hoogte van bijzonre bijstand niet meer dan het bedrag dat op basis van CZM voor vergoeding in aanmerking zou komen. Dit bedrag wordt bepaald aan hand van het vergoedingenoverzicht van het CZM-pakket met laagste premie per maand. Paragraaf 4 SLOTBEPALINGEN Regel 16 - De wijze van betalen De betaling van bijstand vindt uitsluitend op volgen manieren plaats: a. Als belanghebben in bezit is van finitieve nota: rechtstreeks aan belanghebben. b. Op basis van offerte op verzoek van belanghebben: rechtstreeks aan leverancier. c. Op basis van offerte op verzoek van belanghebben: rechtstreeks aan belanghebben. (Toelichting) Regel 17 - Uitvoering a.het college van burgemeester en wethours beslist in die gevallen waarin ze beleidsregels niet voorzien. b.het college van burgemeester en wethours kan in bijzonre gevallen ten gunste van aanvrager afwijken van bepalingen van ze beleidsregels, indien toepassing van ze beleidsregels tot onbillijkhen van overwegen aard leidt. (Toelichting) 4

5 Regel 18 - Citeertitel en inwerkingtreding a.deze beleidsregels worn aangehaald als Beleidsregels bijzonre bijstand gemte Beuningen 2015 (en maken el uit van het Besluit Uitvoeringsregels Sociale Zaken (BUSZ)). b. Deze beleidsregels tren met terugwerken kracht in werking op 1 januari c. De Beleidsregels bijzonre bijstand gemte Beuningen 2014 worn ingetrokken. (Terug naar inhoudsopgave) ALGEMENE TOELICHTING Wanneer gebruik je het handboek Grip op Participatiewet? De uitvoeringspraktijk van ze beleidsregels is dat in eerste instantie naar Participatiewet wordt gekeken. Vervolgens moet het handboek Grip op Participatiewet in combinatie met ze beleidsregels worn geraadpleegd. Op ze manier zal aanvraag voor bijzonre bijstand op juiste manier worn beooreld. Hoe ga je om met lening als voorliggen voorziening? De algemene regel is dat lening gezien wordt als voorliggen voorziening, tenzij in ze beleidsregels uitzonring wordt gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij lening bij GKB voor duurzame gebruiksgoeren. Er wordt in principe g uitzonring gemaakt bij kosten waarin belanghebben al zelf heeft voorzien door te lenen. Deze kosten zoun bij eventuele aanvraag om niet kunnen worn verstrekt, zoals bijvoorbeeld stofferingskosten. De kosten doen zich dan niet voor. Hoe ga je om met medische kosten? ( relatie met Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM)) De AWBZ en Zvw (=basisverzekering) vergoen in het algem alle noodzakelijke kosten die verband houn met medische of paramedische behanling. Bei regelingen geln samen in het kar van wet als voorliggen voorziening die passend en toereikend is. Bijstandsverlening voor ze kosten is daarom in beginsel uitgesloten (artikel 15 lid 1 van wet). De bepalingen van AWBZ en Zvw voorzien slechts in geeltelijke vergoeding van kosten. De gemte dient ze wettelijke bepalingen te respecteren. Dit betekent dat kosten die niet in aanmerking komen voor vergoeding op grond van bepalingen van AWBZ en Zvw ook niet in aanmerking komen voor bijzonre bijstand. Dit is anrs in gevallen wanneer er kosten zijn die toch in het individuele geval als bijzonr en noodzakelijk worn gezien. De gemte biedt minima (tot 110%) mogelijkheid zorgverzekering (CZM) via gemte af te sluiten, die voldoen kking biedt voor meest voorkomen medische behanlingen. Minima (tot 110%) ontvangen gemtelijke bijdrage in kosten. Zie voor meer informatie over hoe om te gaan met medische kosten, artikel 15. Hoe ga je om met het verplicht eigen risico? De Zvw kent zowel verplicht eigen risico voor iere verzeker van 18 jaar of our, als vrijwillig (hoger) eigen risico. In zijn Verzamelbrief cember 2007 van 20 cember 2007 was Staatssecretaris Aboutaleb van SZW van oorel dat, aangezien het verplicht eigen risico algemene maatregel betreft die voor alle Nerlanrs geldt, er g sprake is van bijzonre omstandighen, zodat er in beginsel g ruimte is voor bijzonre bijstandsverlening voor het verplicht eigen risico. Mag je forfaitaire bedragen hanteren? De gemte heeft bevoegdheid om voor bepaling van omvang van noodzakelijke kosten en bepaling van vergoedingen (in het kar van bijzonre bijstandverlening) forfaitaire bedragen vast te stellen. Daarmee wordt belanghebben geacht goedkoopste aquate voorziening te treffen. Als gemte forfaitaire bedragen heeft opgesteld, dan kan belanghebben aannemelijk maken dat ze in zijn geval niet toereikend zijn voor noodzakelijke kosten. Op dat moment vergoedt gemte aangetoon noodzakelijke kosten van belanghebben. In welke vorm verstrek je bijzonre bijstand? 5

6 De bijstand, dus ook bijzonre bijstand, wordt in beginsel om niet (gratis) verld (artikel 48 lid 1 van wet). De wet kent echter ook anre vormen van bijstandsverlening, zoals geldlening of verstrekking in natura. In principe verstrekt gemte bijzonre bijstand om niet, tenzij in ze beleidsregels anrs is vermeld. REGELGEWIJZE TOELICHTING Regel 1 - Begrippen Door bij het begrip bijstandsnorm artikel 22a uit te zonren, wordt bij het bepalen van toepasselijke bijstandsnorm g rekening gehoun met kostenlersnorm. Consequentie zou anrs zijn dat aanzienlijk el van burgers met minimuminkomen na jaren ins niet meer in aanmerking zou komen voor bijzonre bijstand. Dat wordt als onwenselijk gezien. Voor allstaan ours moet bovendien alo-kop niet meegeteld worn bij het bepalen van het inkomen. De allstaan ours hebben immers g hogere bijstandsnorm meer, dus verhoging van het kindgebonn budget zou hen allemaal boven toepasselijke bijstandsnorm brengen. Regel 2 - Voorwaarn b. Het is vrije keuze van klantmanager of en zo ja bij wie advies wordt ingewonnen. De klantmanager dient hierbij wel rekening te houn Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Regel 3 - Individualiseren a. In ze regel wordt duilijk gemaakt dat er g limitatieve opsomming van bijzonre kosten bestaat. Verr wordt ook voor bijzonre bijstandsverlening vastgelegd dat bijstand moet worn afgestemd op bijzonre omstandighen van het individuele geval. De bijzonre individuele omstandighen kunnen lein tot noodzaak om af te wijken van ze beleidsregels (zie hiervoor ook beleidsregel 16 sub b en artikel 4:84 van Algemene wet bestuursrecht (Awb)). De afwijking van regels moet vanzelfsprekend wel -zwaar- gemotiveerd worn. b. Individualiseren kan daarnaast ook door midl van het gebruik van artikel 48 van wet. De bijzonre bijstand kan namelijk ook in vorm van geldlening worn vertrekt. Een voorbeeld hiervan is als belanghebben aan hem toegeken bijzonre bijstand niet heeft aangewend voor betaling van kosten waar ze voor was bestemd. Hij toont dan tekortschietend besef van verantwoorlijkheid voor voorziening in het bestaan en is het college bevoegd bij nieuwe aanvraag aan belanghebben toe te kennen bijzonre bijstand in vorm van geldlening te verlenen. Regel 4 - Draagkracht In afwijking van artikel 35 lid1 van wet blijft artikel 31 lid 2 van wet van toepassing. Artikel 34 lid 2 van wet blijft zoals artikel 35 lid 1 van wet aangeeft niet van toepassing. De draagkracht bij belanghebben die bijstandsuitkering ontvangt wordt niet aanwezig geacht. Hetzelf is ook van toepassing op belanghebben die aanvullen bijstandsuitkering ontvangt. De draagkracht wordt vastgesteld voor wat betreft maand waarin kosten gemaakt zijn. Regel 5 - Draagkrachtperio b. Deze beleidsregel schept mogelijkheid om af te wijken van beleidsregel 4 sub a. Het verschil zit in het moment indienen van aanvraag en het moment van het maken van betreffen kosten. Deze beleidsregel zorgt ervoor dat geïndividualiseerd kan worn. c. Deze beleidsregels is verlengstuk van beleidsregel 4 sub b en schept ook mogelijkheid om af te wijken van beleidsregel 4 sub a. Het draait hierbij om mogelijkheid tot het vaststellen van langere perio, bijvoorbeeld met betrekking tot periodieke kosten. Het gevolg is dat g nieuwe aanvraag nodig is. Uiteraard bestaat hiernaast mogelijkheid tot individualiseren. d. In het belang van rechtszekerheid en uitvoeringspraktijk geldt als uitgangspunt dat draagkracht binnen vastgestel draagkrachtperio in beginsel voor die perio finitief is. Regel 6 - Draagkrachtpercentage b. De keuze dat draagkracht eerst wordt aangewend voor incintele kosten is praktische. 6

7 Regel 7 - Terugwerken kracht Het komt regelmatig voor dat belanghebben rekeningen van bijzonre kosten opspaart. Wordt er voor opgespaar rekeningen bijzonre bijstand verld dan is dat (els) bijzonre bijstand met terugwerken kracht. Bij vaststelling van draagkrachtperio dient hier rekening mee te worn gehoun door het draagkrachtjaar te laten ingaan op eerste dag van maand waar oudste rekening betrekking op heeft. Met het woord gemaakt in ze beleidsregel wordt bedoeld opgekomen. Bepalend is dus het moment dat kosten zich voordoen. Het moment van betaling is dus niet bepalend. Regel 9 - Woonkosten a. Hierbij kan gedacht worn aan echtscheiding met daaruit voortvloeien financiële consequenties. Als er sprake is van eigen woning waarvan woonkosten lager zijn dan maximaal subsidiabele huur op grond van Wet op huurtoeslag, wordt woonkostentoeslag verstrekt gelijk aan het huurtoeslagbedrag waarop huurr met zelf woonlasten aanspraak kan maken. Als woonkosten hoger zijn, wordt gehanld overkomstig situatie in geval van bewoning van huurwoning. Bij vaststelling van hoogte van woonlasten van eigen woning wordt (limitatief) uitgegaan van: - hypotheekrente; - het eigenaarsel van onroeren zaakbelasting; - brand-/opstalverzekering; - erfpachtcanon; - waterschapsomslag (omslagheffing eigenaarsel opgelegd door het waterschap); - vast bedrag voor kosten van groot onrhoud (normbedragen Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorh VROM)). d. De perio van maximaal één jaar kan via individualiseren worn verlengd. e. De vaste lasten van woning zijn limitatief en bevatten huur, voorschot water en energie, abonnementskosten radio, televisie, internet, telefoon, ziektekosten en inboelverzekering. Het kan zijn dat het verbruik aanzienlijk lager ligt, omdat belanghebben in tentie is. Hierdoor wordt na afloop teruggaaf van energie, water (en anre zaken) mogelijk. Hiervoor is bijzonre bijstand verstrekt. Er kan voor worn gekozen om all bijzonre bijstand te verstrekken voor het vastrecht of achteraf te controleren wat werkelijke kosten waren. f. Uit praktische overwegingen wordt systematiek gehanteerd dat normale uitkering algemene bijstand pas met ingang van eerste dag van r (kalenr)maand waarin belanghebben verblijft in inrichting omgezet in lagere norm. Dan pas kan er bijzonre bijstand voor vaste lasten worn verld. g. Kosten in verband met verhuizing (vanuit huurwoning of eigen woning, waarvan woonkosten voor belanghebben van toepassing zijn maximale huurtoeslaggrens krachtens Wet op huurtoeslag overschrijn) zijn niet-limitatief. De verhuiskosten betreffen het transport van inboel (huur verhuisbedrijf, verhuiswagen of boelbak) en herinrichtingskosten (stoffering, behang en verf) worn vergoed tot maximum van 400,- per keer. h. Voorbeeln hiervan zijn onrustige buurt, echtscheiding met onveilige situatie of stalker. Hieruit wordt afgeleid dat er sprake moet zijn van sociale noodzaak. Dit moet klantmanager zelf beoorlen en uitgebreid motiveren. Regel 10 - Maatschappelijke kosten a. Inleiding Het betreft kosten met betrekking tot het voeren van procedures bij rechter. Voorbeeln hiervan zijn eigen bijdrage voor advocaat, griffierecht en reiskosten. De Wet op rechtsbijstand (Wrb) vergoedt kosten van op grond van ze wet toegevoeg advocaat. Daarbij geldt eigen bijdrage waarvan hoogte afhankelijk is van het inkomen en vermogen van belanghebben. De noodzakelijkheid kan in beginsel worn aangenomen indien er advocaat is toegevoegd op grond van Wrb. 7

8 Voorliggen voorzieningen Het Besluit proceskosten bestuursrecht geldt als toereiken en passen voorliggen voorziening voor reiskosten die belanghebben heeft gemaakt in verband met het bijwonen van rechtszittingen van bestuursrechters. Reiskosten in verband met bezoek aan hoorzitting van bezwaarschriftencommissie kunnen worn vergoed. Bij bepaling daarvan wordt aangesloten bij tarieven van het openbaar vervoer (bij treinvervoer twee klasse). Voor reiskosten in verband met het bijwonen van zittingen bij civiele of strafrechters kan bijzonre bijstand worn verld ter hoogte van treinvervoer twee klasse en autovervoer 0,19 per kilometer. Ook rechtsbijstandsverzekering kan voorliggen voorziening zijn. De belanghebben moet dan wel over zo'n verzekering beschikken. Het feit dat belanghebben g rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, is g grond om verzoek om bijzonre bijstand in kosten van rechtsbijstand af te wijzen. De Wet tarieven in burgerlijke zaken kent mogelijkheid van inbetstelling( regeling voor korting op het griffierecht wegens financieel onvermogen). Op grond van ze regeling kan worn volstaan met betaling van lager griffierecht. Voor zover belanghebben op ze regeling beroep kan doen, geldt ze regeling als aan wet voorliggen voorziening. G bijzonre bijstand De volgen kosten komen in beginsel nooit in aanmerking voor bijzonre bijstand: De proceskosten van tegenpartij, indien belanghebben wordt verooreld om ze te betalen. All indien er sprake is van bijzonre omstandighen komen ze kosten toch voor vergoeding in aanmerking. Vertaalkosten. Als toevoeging is afgegeven, is het voor advocaat op grond van Uitvoeringsregeling subsidie vertaaldiensten van Raad voor Rechtsbijstand mogelijk om gebruik te maken van vertaaldiensten van het Tolk- en Vertaalcentrum Nerland (Tvcn). Deze mogelijkheid geldt voor alle rechtsgebien. Reiskosten voor het bijwonen van rechtszittingen van bestuursrechters. Hiervoor bestaat voorliggen voorziening (Besluit proceskosten bestuursrecht). Verrgaan rechtsbijstand ten vervolge op spreekuur. Deze eigen bijdrage wordt belanghebben geacht uit zijn inkomen te kunnen voldoen (Wrb). De kosten gemaakt in bezwaarfase, zoals reiskosten voor het bijwonen van hoorzitting of kosten van onrsteuning door adviseur. Wel bijzonre bijstand (vorm) Uitgaan van het feit dat voldoen draagkracht ontbreekt en er g sprake is van tekortschietend besef van verantwoorlijkheid dan wel zeer ernstig misdragen jegens het college, bestaat er in principe recht op bijstand om niet. Als het verzoek om toevoeging van advocaat op grond van Wrb is afgewezen, is procedure in beginsel niet noodzakelijk. Wijs in dat geval het verzoek om bijzonre bijstand af. Motiveer afwijzing met stelling dat Wrb dient te worn beschouwd als aan wet voorliggen voorziening die toereikend en passend is. Schematisch overzicht: Bezwaar o Toevoeging: Ja, indien er sprake is van scha a.g.v. in eerste instantie genomen onrechtmatig bijstandsbesluit. o G toevoeging: Ja, indien er sprake is van scha i.v.m. gemaakte noodzakelijke kosten a.g.v. genomen onrechtmatig bijstandsbesluit. Beroep o Toevoeging: Ja o G toevoeging: Ja, indien kosten van rechtsbijstand noodzakelijk zijn. Civielrechtelijk proces o Toevoeging: Ja o G toevoeging: Ja, indien kosten van rechtsbijstand noodzakelijk zijn. Strafrechtelijk proces o Toevoeging: Ja o G toevoeging: Ja, indien kosten van rechtsbijstand noodzakelijk zijn en er g sprake is van tekortschietend besef van verantwoorlijkheid dan wel zeer ernstig misdragen jegens het college. Naast eigen bijdrage voor toevoeging op grond van Wrb mogen door advocaat nog 8

9 volgen kosten in rekening worn gebracht (bij bezwaar, beroep en hoger beroep): griffierechten (let op mogelijkheid van inbetstelling); kosten van getuigen en skundigen; uittreksels uit openbare registers, waaronr Gemtelijke Basisadministratie (GBA); telegrammen, internationale telex, internationale fax en internationale telefoongesprekken. Verplichtingen Verbind indien nodig één of meer van volgen verplichtingen aan toe te kennen bijzonre bijstand: De verplichting om uit toegeken bijzonre bijstand betreffen kosten te voldoen; De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen; De verplichting om, indien mogelijk, te verzoeken om veroorling van tegenpartij in proceskosten; Indien nodig: specifieke verplichtingen in verband met het feit dat bijstand wordt verld in vorm van geldlening of borgtocht. b. De wijze waarop ourbijdrage wordt vastgesteld leidt ertoe dat our ourbijdrage in principe dient te bekostigen uit eigen midlen (bijvoorbeeld Algemene Kinrbijslagwet (AKW)). Echter, omdat onrhoudskosten in het betreffen kwartaal betaald moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op kinrbijslag, kan in voorkomen gevallen malig bijzonre bijstand worn verld voor ( eigen bijdrage in) onrhoudskosten van uit huis geplaatste kinren. De hoogte van malige bijzonre bijstand wordt afgestemd op ( eigen bijdrage in) te maken onrhoudskosten voor het uit huis geplaatste kind in het lopen kwartaal. De malige bijzonre bijstand voor ( eigen bijdrage in) onrhoudskosten van uit huis geplaatste kinren wordt verstrekt in vorm van geldlening. Indien er g kinren meer in huis wonen, kan vrijstelling van ourbijdrage worn gevraagd: eigen bijdrage wordt alsdan op nul gesteld. c. Alle kosten die verband houn met begrafenis of crematie van overlene. Ten behoeve van overlene kan géén bijstand worn gevraagd c.q. verld in begrafeniskosten. De nabestaann (dit zijn meestal achtergebleven echtgeno(o)t(e) en/of kinren) dienen ze kosten voor hun rekening te nemen, elk voor erfrechtelijk evenredig el. Dit zal in het algem betekenen dat begrafeniskosten kunnen worn geeld door het aantal nabestaann. Indien uitvaartkosten niet uit nalatenschap voldaan kunnen worn en belanghebben niet over toereiken midlen beschikt, dan kunnen erfgenamen voor hun evenredige aanel in begrafenisof crematiekosten aanvraag om bijstand indienen bij gemte waar betreffen erfgenaam woonachtig is. Nabestaann die nalatenschap hebben verworpen, worn bij ze verling wel meegenomen. Er bestaat g recht op bijzonre bijstand als beroep kan worn gedaan op voorliggen voorziening. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan uitvaart-, levens- of ongevallenverzekering. De hoogte van bijzonre bijstand bedraagt forfaitair 4.000,- per gebeurtenis. Een voorbeeld: moer van belanghebben (die leeft van bijstandsnorm) overlijdt. Naast belanghebben zijn er nog drie kinren en g var. De begrafenis kost ,-. Dit betekent dat belanghebben recht heeft op 2.500,-. d. De reiskosten voor het bezoeken van naaste familielen (1e en 2e graad bloedverwantschap) buiten eigen woongemte kunnen zodanig hoog oplopen, dat ze niet meer tot het normale uitgavenpatroon kunnen worn gerekend. Deze kosten zijn dan als bijzonre kosten aan te merken. In ze situatie kan bijstand verld worn voor maximaal 4 bezoeken per week voor 2 personen of dagelijks voor 1 persoon. G rekening behoeft te worn gehoun met reiskosten die gemaakt worn in verband met het bezoeken van zieke familielen in eigen woonplaats, tenzij hiervoor medische noodzaak aanwezig is. In zeer bijzonre gevallen kan worn afgeweken van bovengenoem bezoekfrequentie en kan bijstand worn verld gerelateerd aan hogere bezoekfrequentie. Er kan namelijk dringen behoefte en noodzaak bestaan om familielen vaker te bezoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezoeken van terminale patiënt. Uit rapportage zal in voldoen mate relijkheid of noodzaak voor hogere 9

De Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 maken onderdeel uit, als hoofdstuk 3, van de Beleidsregels Uitvoering Sociale Zaken (BUSZ).

De Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 maken onderdeel uit, als hoofdstuk 3, van de Beleidsregels Uitvoering Sociale Zaken (BUSZ). Beleidsregels Uitvoering Sociale Zaken van de gemeente Beuningen De Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 maken onderdeel uit, als hoofdstuk 3, van de Beleidsregels Uitvoering Sociale Zaken (BUSZ). Hoofdstuk

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand Jaar: 2010 Nummer: 31 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B078 KOSTEN RECHTSBIJSTAND Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 33 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B084 BABY-UITZET Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB) Besluit:

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Jaar: 2010 Nummer: 30 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 11769 10 februari 2015 Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 Inhoud 1. Algemeen 1.1. Begrippen 1.2. Aanvraag 1.3. Vormen

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 I-SZ/2015/1803 Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 Definitieve vaststelling Besluit College d.d. 1 september 2015 . Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde.

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 35 van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Beleidsregels bijzondere bijstand HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

Nadere informatie

Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016

Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Boxmeer, juli 2016 I-SZ/2016/1924 / RIS 2016-456 (Bijlage) Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Begripsbepaling

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Sint nthonis. Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4. r-szl2ol4/t7t

Sint nthonis. Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4. r-szl2ol4/t7t B Sint nthonis Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4 Boxmeer, januari 2014 r-szl2ol4/t7t Befeidsregels leenbijstand WWB 2fJ14. fnhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN o Begripsbepaling. Bevoegdheid HOOFDSTUK

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Artikel 1 Uitgangspunten Bij het tot stand komen van het bijzondere bijstandsbeleid spelen de volgende uitgangspunten een rol: 1. Geen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne. Gemeenteblad nr. 286, 3 maart 2016 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne. In aanmerking nemende dat: - het omwille van een uniforme

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda Versie 2.4 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda 1 Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten 2015

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A De raad van de gemeente Diemen; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders [datum], met overneming van de daarin

Nadere informatie

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB Algemene toelichting De Wwb kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen, toeslagen en verlagingen. De normen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010; Raadsbesluit De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010; gelet op het bepaalde in artikelen 8 lid 1, onderdeel c en 30

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO

Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO Inleiding Door omstandigheden kan zich de situatie voordoen dat het inkomen van een belanghebbende niet (volledig) toereikend is ter voorziening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013. Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; gelet op artikel 35 van de Wet werk en bijstand; Besluit: Vast te stellen: de

Nadere informatie

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Algemene toelichting De gemeenteraad dient op grond van artikel 8 eerste lid onder c juncto artikel 30 van de Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17044734* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-006503 Documentnummer: ZD17044734 Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Zundert 2018 Citeertitel:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 De raad van de gemeente Hattem; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; besluit vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Gelet op de artikel 35 van de Participatiewet; Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Onderbanken d.d.

Nadere informatie

Raadsbesluit Jaar 2010/05/20..

Raadsbesluit Jaar 2010/05/20.. Raadsbesluit Jaar 2010/05/20.. Onderwerp: Toeslagenverordening WWB gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Raadsbesluit Jaar 2012/03/07/.. Besluit

Raadsbesluit Jaar 2012/03/07/.. Besluit Raadsbesluit Jaar 2012/03/07/.. Onderwerp: Aanpassen Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Roerdalen 2013 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand

Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand De inhoud van de beleidsregel De beleidsregel overbruggingsuitkering op grond van de Wet werk en bijstand geeft aan in welke situatie een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2010

Toeslagenverordening WWB 2010 Toeslagenverordening WWB 2010 13 april 2010 De raad van de gemeente Montferland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel c en

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de Toeslagenverordening WWB 2010 (vastgesteld bij raadsbesluit van 5 juli 2010, nr. 21, reg.nr.

Toelichting behorende bij de Toeslagenverordening WWB 2010 (vastgesteld bij raadsbesluit van 5 juli 2010, nr. 21, reg.nr. Toelichting behorende bij de Toeslagenverordening WWB 2010 (vastgesteld bij raadsbesluit van 5 juli 2010, nr. 21, reg.nr. INT-10-00248) Algemene toelichting Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) dient

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012;

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)

Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062) Samenvatting wijzigingen Algemeen Over het algemeen zijn er voor bijgevoegde richtlijnen weinig inhoudelijke wijzigingen. Wel is het beleid weer meer in overstemming gebracht met Venlo. We willen in plaats

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel;

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel; GEMEENTE BOEKEL Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2012 gelet op: artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2012, nummer

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Peel en Maas

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders Gezien de behandeling in de gezamenlijke raadsvergadering van 7 december 2009 Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Beleidsregels bijzondere bijstand Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren; overwegende dat het wenselijk is kaders vast te stellen waarbinnen bijzondere bijstand kan worden verleend;

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 32 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B075 UITVAARTKOSTEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB) Besluit:

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb020 d.d. 25 april 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening

Nadere informatie

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders SZW, versie 19 januari 2016 Krijgen vergunninghouders de inrichtingskosten vergoed? Het college van B&W heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid of

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. 146120 24 oktober 2016 Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB-2

Toeslagenverordening WWB-2 Toeslagenverordening WWB-2 Officiële titel Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Winsum citeertitel Toeslagenverordening WWB Wettelijke grondslag Artikel 30 WWB Datum aanmaak april 2010 De

Nadere informatie

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin.

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 29647 24 februari 2017 Beleidsregels bijzondere bijstand 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304; gelet op artikel 8 eerste lid 1 sub c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kerkrade. Nr. 83666 31 december 2014 Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN Artikel 1 begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsregel draagkracht bijzondere bijstand, gemeente Amersfoort

Beleidsregel draagkracht bijzondere bijstand, gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 34084 6 maart 2017 Beleidsregel draagkracht bijzondere, gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort; gelezen de

Nadere informatie

Langdurigheidtoeslag 2012. Verordening. Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB

Langdurigheidtoeslag 2012. Verordening. Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB Gemeente Culemborg Afdeling Stadswinkel Team Inkomen 2012 1 VERORDENING LANGDURIGHEIDTOESLAG GEMEENTE CULEMBORG

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 18 december 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45);

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); 2012, no. 45 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Toeslagen verordening Wet Werk en bijstand 2012

Toeslagen verordening Wet Werk en bijstand 2012 Registratienr.1804/621 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2012 Toeslagen verordening Wet Werk en bijstand 2012 Ex artikel 8 lid 1 sub c en artikel 30 WWBWWB Gemeente Culemborg Stadwinkel Team Inkomen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 De Raad van de gemeente Opsterland Gelezen het advies van het CUMO van 18 oktober 2012 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Opsterland van 30 oktober 2012 Gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 8 lid 1, onderdeel c, en 30 van de Wet werk en bijstand

Gelet op het bepaalde in de artikelen 8 lid 1, onderdeel c, en 30 van de Wet werk en bijstand Raadsbesluit De gemeenteraad van gemeente Leudal agendapunt Gezien het voorstel van het college d.d. 11 december 2012 nummer 791 Gelet op het bepaalde in de artikelen 8 lid 1, onderdeel c, en 30 van de

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen besluit vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen.

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalten. Nr. 26720 8 maart 2016 Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet en de

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND HELMOND 2015

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 3054 12 januari 2016 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND HELMOND 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond. In aanmerking

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND Gemeente Achtkarspelen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2016 Gemeente Achtkarspelen Januari 2016 1 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND ALGEMEEN Artikel 1: begripsbepalingen In deze beleidsregels bijzondere

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle

Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Ingaande 1 juli 2010 Gemeente Kapelle Verordening toeslagen en verlagingen wet investeren in jongeren (WIJ) 1 Besluitnummer

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017)

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017) Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017) HOOFDSTUK 1 Algemeen Paragraaf 1: Inleiding bijzondere bijstand Bijzondere bijstand wordt verstrekt, indien bijzondere omstandigheden

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid in 2015 en volgende jaren.

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid in 2015 en volgende jaren. Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid in 2015 en volgende jaren. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen. 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en

Nadere informatie

Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek

Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek De WWB kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen, toeslagen en verlagingen. De normen

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 (1 e wijziging)

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 (1 e wijziging) Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 (1 e wijziging) Algemeen 1. Inleiding Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen 28 februari 2012; gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 22 maart 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Raadsbesluit Vergadering van : 24 april 2012 Agendanummer : 11b Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Programma : Met elkaar voor elkaar / R. Dijksterhuis De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 81363 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen

Nadere informatie

Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013

Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 CVDR Officiële uitgave van Gennep. Nr. CVDR305167_1 21 maart 2017 Maatregelverordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 Maatregelen verordening Wet werk en bijstand gemeente Gennep 2013 De Raad

Nadere informatie

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 81416 31 december 2014 Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 850 24 november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 november 2008, nr. 5557004/08, houdende bepalingen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 5 februari 2013 Nr. 12INT02695 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2012; gelet

Nadere informatie

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB.

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, overwegende, dat het van belang is in het kader van de uitvoering van artikel 35 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) beleidsregels te hanteren; gelet op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 18-11-2014 Nummer gemeenteblad: 0316 Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 De raad van de gemeente Losser; - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, - gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht de artikelen 5,11,12,13,14,15,16,18,35,49 van de Participatiewet;

Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht de artikelen 5,11,12,13,14,15,16,18,35,49 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 12569 3 februari 2016 Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, Gelet op: de

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HILVERSUM 2015

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HILVERSUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hilversum Nr. 158504 13 september 2017 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HILVERSUM 2015 Burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2010 nr.28

GEMEENTEBLAD 2010 nr.28 GEMEENTEBLAD 2010 nr.28 De raad van de gemeente Maassluis; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B155 Fysiotherapie en oefentherapie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B155 Fysiotherapie en oefentherapie Jaar: 2010 Nummer: 47 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE RICHTLIJN NR. B155 FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE Het college van burgemeester en wethouders, Collegevoorstel 30 maart 2010, nummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Houten; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 4 september 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 115085 2 december 2015 GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Het college van burgemeester

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 Algemeen 1. Inleiding Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad een verordening

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van BESLUIT Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 16-12-2014 Gelet op artikel 27 en 28 van de Participatiewet; vast te stellen de volgende beleidsregel: BESLUIT BELEIDSREGEL NORMVERLAGINGEN

Nadere informatie

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie