Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)"

Transcriptie

1 Samenvatting wijzigingen Algemeen Over het algemeen zijn er voor bijgevoegde richtlijnen weinig inhoudelijke wijzigingen. Wel is het beleid weer meer in overstemming gebracht met Venlo. We willen in plaats van de administratieve drempel gebruik gaan maken van de drempel welke in de wet genoemd staat. Dit betekent wanneer de bijzondere kosten beneden een bedrag van 129,- (2015) op jaarbasis blijven de bijzondere bijstand wordt afgewezen. Zijn de kosten hoger dan wordt het gehele bedrag vergoed. Dit sluit aan bij het beleid van Venlo. Het beleid van Venlo is op verschillende vlakken gewijzigd waardoor het beleid meer gelijk is getrokken. Op een aantal punten zijn er nog verschillen. Waar Wet Werk en Bijstand stond is dit gewijzigd in Participatiewet en waar WWB stond is dit gewijzigd in PW. Er kunnen ook links zijn gewijzigd en bedragen aangepast zijn naar de huidige bedragen. Voor het lezen van de gehele richtlijn verwijs ik naar bijgevoegd document met inhoudsopgave. Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062) WWB is gewijzigd in PW. Eerder hadden we een administratieve drempel van 45,-. We willen nu aansluiten bij Venlo en het drempelbedrag uit artikel 35 van de Participatiewet gaan toepassen ( 129,- 2015). Dit betekent dat klanten de kosten op dienen te sparen tot 129,00. Zijn de kosten hoger dan kunnen ze meteen aanvragen. Zijn de kosten in een kalenderjaar lager dan 129,- dan wordt er geen bijzondere bijstand verstrekt. Draagkrachtpercentages (B063) Achter de soorten van bijzondere bijstand waar een percentage van 100 stond vermeld nummers van richtlijnen hebben we gewijzigd in namen van richtlijnen omdat men voornemens is om de nummers te verwijderen. Draagkrachtperiode bijzondere bijstand (B064) Deze is alleen tekstueel gewijzigd maar niet inhoudelijk. Wijziging draagkracht tijdens draagkrachtperiode (B065) Bij deze richtlijn hebben we de tekst iets vereenvoudigd, het voorbeeld weggelaten omdat dit geen duidelijkheid schept en aangegeven dat we, wanneer de klant achteraf verlaging van draagkracht aangeeft, we dit niet met terugwerkende kracht gaan wijzigen. Dit kan alleen tijdens de periode van bijstandsverstrekking. De nood tijdens de bijstandsverlening was schijnbaar niet zo hoog dat een aanpassing noodzakelijk was. Bij een verhoging (minimaal 15%) van de draagkracht dan wordt de bijzondere bijstand aangepast met ingang van de datum van de wijziging van de draagkracht. Drempelbedrag (B066) We werkten met een administratieve drempel van 45,- zodat we niet voor elke 10,- een aanvraag dienden af te handelen. We stellen voor om aan te sluiten bij Venlo en het wettelijke Drempelbedrag welk genoemd staat in artikel 35 van de Participatiewet toe te passen. Wanneer dan de kosten binnen een kalenderjaar beneden 129,- (2015) blijven

2 ontvangt de klant geen bijstand. Zijn de kosten hoger dan ontvangt de klant voor het gehele bedrag bijstand als aan de overige vereisten wordt voldaan. Stappenplan berekening bijzondere bijstand (B067) Het nummer is gewijzigd in de naam van de richtlijn en de berekening is langs elkaar geplaatst in plaats van onder elkaar. Waar en wanneer medisch advies opvragen (B069) In de tekst stond dat wanneer de kosten van bijzondere bijstand lager waren dan de kosten van een CIZ-advies te weten 200,- zijn er geen medisch advies opgevraagd wordt. In de nieuwe tekst hebben we enkel opgenomen dat we geen medisch advies opvragen wanneer de kosten lager zijn dan 200,-. Dit omdat de instantie waar we het advies opvragen wel eens wijzigt en we nu dus ook niet bij het CIZ een advies opvragen maar bij Argonaut. Beleidsregel standaard collectieve en aanvullende ziektekostenverzekering (B070) Deze richtlijn is aangepast aan de drie verzekeringspakketten die gelden in De vangnetregeling collectieve ziektekostenverzekering minima plus-variant is veranderd in de vangnetregeling collectieve ziektekostenverzekering minima voor personen die door omstandigheden geen gebruik kunnen maken van de CZM. Bij deze vangnetregeling kan, naast bijzondere bijstand om niet, nu ook bijzondere bijstand in leenvorm aangevraagd worden. Dit wordt beoordeeld door de coach en/of consulent aan de hand van de gestelde voorwaarden. De aanvragers voor de bijzondere bijstand zijn verplicht over te stappen naar verzekeringspakket 3, aangezien dit pakket de beste dekking biedt voor mensen met een hoog zorggebruik. Brillen en contactlenzen (B073) WWB is gewijzigd in PW Overig beleid inzake medische kosten (B074) Venlo heeft voor kosten verwijderen tatoeage en kosten voetverzorging/pedicure aangegeven dat deze kosten niet worden vergoed. Het voorstel is dat Venray dit overneemt in de beleidsregels. Uitvaartkosten (B075) Er is een stukje toegevoegd. Wanneer de erfenis wordt verworpen ben je ook niet meer verantwoordelijk voor de begrafeniskosten. Wanneer alle erfgenamen de erfenis verwerpen is niemand verantwoordelijk voor de kosten van begraven en dan kan er een beroep gedaan worden op de Wet op Lijkbezorging. Onder het kopje draagkrachtpercentage is richtlijn B063 vervangen door de naam Draagkrachtpercentages. Kosten bewindvoering (B076) Bestaande tekst gehandhaafd onder toevoeging van een verwijzing naar hoogte jaarbeloning omdat tegenwoordig meer tarieven mogelijk zijn, n.l. standaardbewind en schuldenbewind. Op de beschikking van de kantonrechter staat het soort bewind vermeld. Dit is ook in de tekst vermeld. Kosten curatele (B077)

3 Draagkrachtpercentage is 100 (% verwijderd). Kosten Rechtsbijstand (B078) De bedragen zijn aangepast aan de huidige bedragen, sommige zijn weggelaten omdat deze telkens wijzigen en op de website via de link geraadpleegd kunnen worden. De links in de tekst zijn vernieuwd zodat je bij de juiste pagina op de website uitkomt. WWB is gewijzigd in PW. Verwijzing naar hoofdstukken in het handboek zijn aangepast aan de juiste hoofdstukken (handboek is gewijzigd op sommige plaatsen waardoor de verwijzing niet meer klopte).onder het kopje vorm en betaling bijzondere bijstand is een stukje tekst verwijderd. Hier stond dat het nog mogelijk was een lening te verstrekken indien noodzakelijk. Dit is weggelaten omdat dit op andere plaatsen ook niet opgenomen is. Individualiseren is mits gemotiveerd altijd mogelijk. De hoogte van het draagkrachtpercentage is toegevoegd. Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen niet in inrichting (B079) Er is opgenomen dat de kosten uitdrukkelijk uit de rapportage moeten blijken. Het woordje toeslag is verwijderd omdat we die niet meer kennen. Het stukje tussen haakjes zie paragraaf Pensioengerechtigden is verwijderd. Hoogte bijzondere bijstand 19 t/m 20-jarigen in inrichting (B080) In beginsel toegevoegd. Procedure verhaal bijzondere bijstand jongeren (B081) WWB gewijzigd in PW Indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen (B082) WTOS verwijderd. Dit is voor minderjarigen overgegaan naar het Kindgebonden budget. Link naar de regeling vernieuwd. WWB vervangen door PW. Ouderbijdrage jeugdhulp (B083) WWB gewijzigd in PW Baby-uitzet (B084) WWB gewijzigd in PW. Link naar NIBUD gewijzigd. Onder kop Aan de bijstand te verbinden verplichtingen is bij de eerste bullet de tekst specifieke verplichtingen (in verband met het verstrekken van een lening) verwijderd. Dit omdat dit bij de vierde bullet al beschreven is. Onder het kopje draagkrachtpercentages is de verwijzing naar categoriale bijzondere bijstand en richtlijn B063 verwijderd en vervangen door Draagkrachtpercentages. Maaltijdvoorziening (B085) Niet meer alle instanties die eerder vernoemd zijn hebben we opgenomen omdat deze geen maaltijden meer verstrekken. Daarnaast is de Wet Langdurige Zorg toegevoegd op plaatsen waar dit van toepassing is en zijn de tarieven van 2015 toegevoegd. Verzorging en hulp (B086) AWBZ is vervangen door WLZ Communicatie en signalering (B087) In de tekst is toegevoegd onder het kopje voorliggende voorziening dat de collectieve ziektekostenverzekering voor minima (CZM) de abonnementskosten voor alarmeringsapparatuur vergoedt. Indien iemand gebruikt maakt van deze ziektekostenverzekering, geldt dit als een voorliggende voorziening. Onder het kopje draagkracht is het stukje opgenomen in Categoriale bijstand vervangen door Draagkrachtpercentages. Stukje over teruggave van belasting is verwijderd omdat dit niet meer mogelijk is.

4 Stookkosten (B088) De verwijzing naar de categoriale regeling als voorliggende voorziening verwijderen. Deze regeling bestaat niet meer. De belastingaftrek bestaat niet meer. De tekst derhalve verwijderen. Reiskosten woon-werkverkeer (verwervingskosten) (B089) Het college verstrekt geen bijzondere bijstand voor reiskosten woon-werkverkeer. De zin dat er re-integratiemiddelen kunnen worden ingezet hebben we verwijderd omdat dit niet de bedoeling is. Reiskosten bezoek zieke familieleden (B091) WWB vervangen door PW. Bij draagkrachtpercentage de verwijzing naar Categoriale bijzondere bijstand verwijderen. Nummer richtlijn B063 vervangen door: richtlijn Draagkrachtpercentages. Suppletie GKB-lening (B093) WWB vervangen door PW. Artikel 58, lid 1 onderdeel c, WWB vervangen door Artikel 58, lid 2 onderdeel c, PW. Kosten schuldhulpverlening (B094) Wij kunnen kosten in rekening brengen. WWB vervangen door PW. Kosten financieel beheer toegevoegd en weggehaald bij richtlijn overige bijzondere kosten Daarnaast een alinea toegevoegd dat de Wgs een passende en toereikende voorziening is voor een minnelijk traject. Kosten van sociaal culturele en educatieve activiteiten (B095) Allereerst is de benaming van de regelingen Declaratieregeling Maatschappelijke Participatie volwassenen en declaratieregeling Maatschappelijke Participatie schoolgaande kinderen veranderd in Meedoenbudget volwassenen en Meedoenbudget schoolgaande kinderen. Daarnaast wordt Stichting Leergeld als voorliggende voorziening gebruikt voor nader te bepalen schoolkosten (in januari 2016 zullen deze schoolkosten worden bepaald in een overleg tussen de Stichting Leergeld en de onderwijsinstellingen in Venray). Een fiets en PC worden wel al concreet genoemd door Stichting Leergeld als schoolkosten die door hen worden vergoed. Bewassing en kledingslijtage (B096) Aftrek van de belastingen bestaat niet meer daarom tekst onder NB weglaten. De categoriale regeling bestaat niet meer. Dus weglaten De bewassingskosten vallen niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zvw. De verwijzingen worden aangepast. Kosten kinderopvang (verwervingskosten) (B100) De indicatie kan ook vanuit het sociaal wijkteam of de gezinscoach komen. Bij de VVE-regeling een link opnemen naar de voorlichtingsfolder. Duurzame gebruiksgoederen en overige inrichtingskosten (B101) Enkel tekstuele aanpassingen niet inhoudelijk (Zoals WWB gewijzigd in PW). Verhuiskosten (B102) Enkel tekstuele aanpassingen niet inhoudelijk (Zoals WWB gewijzigd in PW). Eerste maandhuur en administratiekosten (B103) WWB gewijzigd in PW verder geen wijzigingen Overige bijzondere kosten (B106)

5 Het stuk over financieel beheer hebben we verplaatst naar de richtlijn B 94 die gaat over de kosten schuldhulpverlening. Omdat deze kosten daarbij horen. Verder geen wijzigingen. In aanmerking te nemen middelen voor draagkracht (B137) WWB gewijzigd in PW. AWBZ-bijdrage gewijzigd in WLZ-bijdrage. Geen inhoudelijke wijzigingen. Berekening woonkostentoeslag huurders (B145) Tekstuele wijzigingen en bij de verplichtingen is de regel toegevoegd dat de klant dient aan te tonen dat hij moeite heeft gedaan om een goedkopere woning te vinden. Tevens is de link gewijzigd naar het nieuwe berekeningsformulier. Berekening woonkostentoeslag eigenaren (B146) Tekstuele wijzigingen en bij de verplichtingen is de regel toegevoegd dat de klant dient aan te tonen dat hij moeite heeft gedaan om een goedkopere woning te vinden. Tevens is de link gewijzigd naar het nieuwe berekeningsformulier. Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (B148) Het bedrag van het drempelbedrag is verwijderd en het artikel waar het bedrag in genoemd staat toegevoegd. Dan hoeft de richtlijn niet jaarlijks te worden aangepast aan het nieuwe bedrag. Dieetkosten (B151) Onder de tweede bullet onder het kopje voorliggende voorzieningen is AWBZ gewijzigd in Zorgverzekeringswet. Aan vorm van bijstand is nog het volgende toegevoegd: N.B. Met een vergoeding op grond van de aanvullende verzekering wordt rekening gehouden (indien men aanvullend verzekerd is!). Tevens dient bezien te worden of de kosten in aanmerking komen voor teruggave van de belasting zie ilie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/dieetkosten/dieetlijs ten/dieetlijst_2015 Zelfzorgmiddelen bij een chronische aandoening (B152) Link gewijzigd naar Draagkrachtpercentages onder kopje Draagkrachtpercentage. Tandheelkundige hulp (B153) WWB gewijzigd in PW. Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (B154) WWB gewijzigd in PW Fysiotherapie en oefentherapie (B155) WWB gewijzigd in PW en Wlz toegevoegd. Inhoudelijk niet gewijzigd. Eigen risico (B160) WWB gewijzigd in PW. Kosten mentorschap (B165) Toevoeging: Moment van aanvragen Melding dient uiterlijk binnen twee maanden na datum goedkeuring begroting kosten van mentorschap te geschieden. De ingangsdatum wordt dan de datum waarop het mentorschap

6 krachtens de beschikking is ingegaan. Wordt de melding later dan twee maanden na datum goedkeuring begroting kosten van mentorschap gedaan dan geldt als ingangsdatum van het eventuele recht op bijzondere bijstand de datum van melding minus twee maanden..

Inhoud Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)... 2 Draagkrachtpercentages (B063)... 2 Draagkrachtperiode bijzondere

Inhoud Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)... 2 Draagkrachtpercentages (B063)... 2 Draagkrachtperiode bijzondere Inhoud Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)... 2 Draagkrachtpercentages (B063)... 2 Draagkrachtperiode bijzondere bijstand (B064)... 3 Wijziging draagkracht tijdens draagkrachtperiode

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

7.4.2 Kosten naturalisatie...17 8. Jongeren van 18 t/m 20 jaar...18 8.1 Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen niet in een inrichting

7.4.2 Kosten naturalisatie...17 8. Jongeren van 18 t/m 20 jaar...18 8.1 Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen niet in een inrichting Inhoud Inhoud...1 1. Recht op bijzondere bijstand...4 1.1. Inleiding en achtergrond...4 1.2 Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)...4 2. Hoogte en vorm van de bijstand...5

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand Gemeente Oldebroek 2015

Beleidsregels bijzondere bijstand Gemeente Oldebroek 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Gemeente Oldebroek 2015 Inhoud 1 Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1 Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht)...

Nadere informatie

Voorliggende voorzieningen

Voorliggende voorzieningen B095 Kosten van sociaal culturele en educatieve activiteiten Wijziging: aanpassing van de bedragen. Voorliggende voorzieningen Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Aanvraag, overgangsrecht, vorm en controle

Hoofdstuk 3 Aanvraag, overgangsrecht, vorm en controle CVDR Officiële uitgave van Heerenveen. Nr. CVDR367990_1 25 oktober 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen; Overwegende, dat het in het belang van bijzondere

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B155 Fysiotherapie en oefentherapie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B155 Fysiotherapie en oefentherapie Jaar: 2010 Nummer: 47 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE RICHTLIJN NR. B155 FYSIOTHERAPIE EN OEFENTHERAPIE Het college van burgemeester en wethouders, Collegevoorstel 30 maart 2010, nummer

Nadere informatie

Deze richtlijn bevat de volgende kosten: Kosten bewindvoering beschermingsbewind Kosten bewindvoering WSNP Kosten budgetbegeleiding

Deze richtlijn bevat de volgende kosten: Kosten bewindvoering beschermingsbewind Kosten bewindvoering WSNP Kosten budgetbegeleiding B027 Waarde auto bij vermogensvaststelling Wijziging: Er was niets geregeld voor auto s met een waarde van 1.000,-. Daarom auto s en motoren met een waarde tot en met 1.000,- als algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013. Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; gelet op artikel 35 van de Wet werk en bijstand; Besluit: Vast te stellen: de

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17044734* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-006503 Documentnummer: ZD17044734 Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Zundert 2018 Citeertitel:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 Gemeente Grootegast Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Artikel 1: BegripsBeleidbepalingen 1. Alle in deze regeling opgenomen begrippen

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen.

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. WAAR KUNT U BIJZONDERE BIJSTAND VOOR AANVRAGEN? Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. Deze bijzondere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Gemeente Grootegast

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Gemeente Grootegast GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 1307 6 januari 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Gemeente Grootegast

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne. Gemeenteblad nr. 286, 3 maart 2016 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne. In aanmerking nemende dat: - het omwille van een uniforme

Nadere informatie

De uitvoeringsleidraad is in een aantal hoofdstukken opgedeeld. In hoofdstuk 2 worden de algemene wettelijke kaders voor de uitvoering weergegeven.

De uitvoeringsleidraad is in een aantal hoofdstukken opgedeeld. In hoofdstuk 2 worden de algemene wettelijke kaders voor de uitvoering weergegeven. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 3830 19 januari 2016 Gemeente Raalte Leidraad Participatiewet Leidraad Participatiewet 2015-2017 1. Inleiding 1.1 Doel De uitvoeringsleidraad Participatiewet

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2014

Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 Datum: 3 december 2013 Project: Herijking bijzondere bijstand Auteur: ISD CGM Versie: 1.3 Status: Op 3 december 2013 vastgesteld door het college van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin.

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 29647 24 februari 2017 Beleidsregels bijzondere bijstand 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde.

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 35 van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand

Nadere informatie

B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten

B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten Jaar: 2007 Nummer: 59 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad GEWIJZIGDE INVULLING WWB RICHTLIJN NR B074 RICHTLIJN nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2015

Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 MUG-Gemeente Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 J. van der Jagt L. Bolhuis 28-08-2014 Inhoudsopgave De inhoud van de beleidsregel... 3 De voorbereiding... 3 Vaststelling, publicatie en inwerkingtreding...

Nadere informatie

Harmonisatie beleidsregels bijzondere bijstand opgenomen in het Handboek Grip op Participatiewet DDFK-gemeenten en Schiermonnikoog

Harmonisatie beleidsregels bijzondere bijstand opgenomen in het Handboek Grip op Participatiewet DDFK-gemeenten en Schiermonnikoog GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dantumadiel. Nr. 29952 9 april 2015 Harmonisatie beleidsregels bijzondere bijstand opgenomen in het Handboek Grip op Participatiewet DDFK-gemeenten en Schiermonnikoog

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldebroek. Nr. 62610 10 juli 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 Hoofdstuk 1 Recht op bijzondere bijstand Paragraaf 1.1 Inleiding

Nadere informatie

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB.

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, overwegende, dat het van belang is in het kader van de uitvoering van artikel 35 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) beleidsregels te hanteren; gelet op

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalten. Nr. 26720 8 maart 2016 Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet en de

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE RICHTLIJN NR. B074 OVERIG BELEID INZAKE SPECIEKE MEDISCHE KOSTEN

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE RICHTLIJN NR. B074 OVERIG BELEID INZAKE SPECIEKE MEDISCHE KOSTEN Jaar: 2010 Nummer: 43 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE RICHTLIJN NR. B074 OVERIG BELEID INZAKE SPECIEKE MEDISCHE KOSTEN Het college van burgemeester en wethouders, Collegevoorstel d.d.

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Gemeente Steenwijkerland

Gemeente Steenwijkerland Gemeente Steenwijkerland 1 BIJZONDERE BIJSTAND Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen bijzondere bijstandsverlening... 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bijstand en medische kosten... 12 Hoofdstuk 3 Woonkostentoeslag

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Veel gestelde vragen:

Veel gestelde vragen: Veel gestelde vragen: Vragen V: Waar kan de klant terecht met vragen over de regeling en/of het formulier? A: De klant kan zijn vraag stellen via de e-mail, telefoon of gebruik maken van het inloopspreekuur

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Afdeling Maatschappij Gemeente Oegstgeest

Afdeling Maatschappij Gemeente Oegstgeest Beleidsregels Inkomensondersteuning Participatiewet 2015 (Minimabeleidsregels) Afdeling Maatschappij Gemeente Oegstgeest 2015 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Doelstelling van deze nota 3 1.2 Voorbeeldbeleid

Nadere informatie

De Toeslagenverordening WWB kent de volgende toeslagen toe aan personen van 21 tot 65 jaar:

De Toeslagenverordening WWB kent de volgende toeslagen toe aan personen van 21 tot 65 jaar: B033 Periode te overleggen bankafschriften Wijziging: we doen geen heronderzoeken meer, maar een actie rechtmatigheid. Tevens de datum van aanvraag vervangen door de datum van melding. Bij aanvraag en

Nadere informatie

Nota Bijzondere bijstand in de Gemeente Edam-Volendam 2011

Nota Bijzondere bijstand in de Gemeente Edam-Volendam 2011 Nota Bijzondere bijstand in de Gemeente Edam-Volendam 2011 1 1. Vooraf... 3 1.1 Waarom deze nota?... 3 1.2 Procedure en cliëntenparticipatie... 3 1.3 Bekendmaken van de mogelijkheden voor bijzondere bijstand

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen. Zaanstad 2015 (i.v.m. actualisering beleidsregels voor 2017)".

Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen. Zaanstad 2015 (i.v.m. actualisering beleidsregels voor 2017). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 28763 22 februari 2017 Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen Zaanstad 2015 (i.v.m. actualisering beleidsregels

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B153 Tandheelkundige hulp

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B153 Tandheelkundige hulp Jaar: 2010 Nummer: 46 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad GEWIJZIGDE RICHTLIJN NR. B153 TANDHEELKUNDIGE HULP Het college van burgemeester en wethouders, Collegevoorstel 30 maart 2010, nummer 1055394

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand Jaar: 2010 Nummer: 31 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B078 KOSTEN RECHTSBIJSTAND Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Verkort aanvraagformulier bijzondere bijstand

Verkort aanvraagformulier bijzondere bijstand Verkort aanvraagformulier bijzondere bijstand Afdeling Gemeentewinkel Postbus 100 3925 ZJ Scherpenzeel Stationsweg 389a 3925 CC Scherpenzeel 033-277 23 24 Persoonsgegevens Aanvrager Partner (indien van

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand. Montferland. 2016 en volgende

Beleidsregels Bijzondere Bijstand. Montferland. 2016 en volgende Beleidsregels Bijzondere Bijstand Montferland 2016 en volgende Versiedatum: 11 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Begripsbepalingen... 2 3. Bijzondere bijstand... 2 4. Aanvraag- en ingangsdatum...

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Besluit bijzondere bijstand Dalfsen 2012 (geldig met ingang van 1 januari 2012)

Besluit bijzondere bijstand Dalfsen 2012 (geldig met ingang van 1 januari 2012) Besluit bijzondere bijstand Dalfsen 2012 (geldig met ingang van 1 januari 2012) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Besluit

Nadere informatie

Nota. Bijzondere Bijstand. Samenwerkingsverband Werk & Inkomen

Nota. Bijzondere Bijstand. Samenwerkingsverband Werk & Inkomen Nota Bijzondere Bijstand Samenwerkingsverband Werk & Inkomen 1 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Opbouw van de nota 1.3. Uitgangspunten 2. Bijzondere bijstand en de Wet werk en bijstand 2.1. Recht op bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 11769 10 februari 2015 Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 Inhoud 1. Algemeen 1.1. Begrippen 1.2. Aanvraag 1.3. Vormen

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: BOB

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: BOB reg.nummer:2880 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ingekomen:18-11-10 afdoening: BOB datum: 22-11-2010 weeklijst/volgnr.: Collegebesluit: notulen/volgnr.: akkoord paraaf: onderwerp : Bijzondere bijstand

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand en activeringsregeling volwassenen en kinderen gemeente Tholen

Beleidsregels bijzondere bijstand en activeringsregeling volwassenen en kinderen gemeente Tholen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tholen. Nr. 89110 5 juli 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand en activeringsregeling volwassenen en kinderen gemeente Tholen Het college van burgemeester en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 105131. Richtlijnen Bijzondere Bijstand

GEMEENTEBLAD. Nr. 105131. Richtlijnen Bijzondere Bijstand GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 105131 10 november 2015 Richtlijnen Bijzondere Bijstand Inleiding en uitgangspunten December 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2014

Beleidsregel bijzondere bijstand 2014 Beleidsregel bijzondere bijstand 2014 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Overwegende dat de Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 door de invoering van de Participatiewet aanpassing behoeven;

Overwegende dat de Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 door de invoering van de Participatiewet aanpassing behoeven; B&W-besluit Burgemeester en wethouders van Steenbergen: *BM1500003* BM1500003 In behandeling genomen 13 januari 2015 d.d. Overwegende dat de Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 door de invoering van

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Artikel 1 Uitgangspunten Bij het tot stand komen van het bijzondere bijstandsbeleid spelen de volgende uitgangspunten een rol: 1. Geen

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 1

Gemeente Westerveld 1 Gemeente Westerveld 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen bijzondere bijstandsverlening... 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bijstand en medische kosten... 12 Hoofdstuk 3 Woonkostentoeslag bij huurwoningen...

Nadere informatie

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 I-SZ/2015/1803 Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 Definitieve vaststelling Besluit College d.d. 1 september 2015 . Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Nadere informatie

Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand

Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Begrippen die in de Participatiewet voorkomen hebben in deze beleidsregel dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

Nadere informatie

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kerkrade. Nr. 83666 31 december 2014 Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN Artikel 1 begripsbepalingen

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Gemeente Steenbergen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Gemeente Steenbergen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenbergen. Nr. 9032 2 februari 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Gemeente Steenbergen Burgemeester en wethouders van Steenbergen; In behandeling

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIEWET, IOAW,IOAZ, Bbz. Onderdeel Bijzondere Bijstand

BELEIDSREGELS PARTICIPATIEWET, IOAW,IOAZ, Bbz. Onderdeel Bijzondere Bijstand BELEIDSREGELS PARTICIPATIEWET, IOAW,IOAZ, Bbz Onderdeel Bijzondere Bijstand INHOUDSOPGAVE BIJZONDERE BIJSTAND... 4 INLEIDING... 4 Bijzondere bijstand is maatwerk... 4 UITGANGSPUNTEN EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 De Wet werk en bijstand (Wwb) heeft als uitgangspunt dat kosten die ontstaan zijn door bijzondere omstandigheden vergoed kunnen worden. Dit noemen we

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 125652. Richtlijnen Bijzondere Bijstand. Inleiding en uitgangspunten November 2015 Inhoudsopgave 1.Inleiding en uitgangspunten 3

GEMEENTEBLAD. Nr. 125652. Richtlijnen Bijzondere Bijstand. Inleiding en uitgangspunten November 2015 Inhoudsopgave 1.Inleiding en uitgangspunten 3 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laren. Nr. 125652 22 december 2015 Richtlijnen Bijzondere Bijstand Inleiding en uitgangspunten November 2015 Inhoudsopgave 1.Inleiding en uitgangspunten 3 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 0 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 2.1. Algemene bepalingen 0 2.1.1. Rechthebbenden 2.1.2. Inkomensbegrip 2.1.3. Vermogensbegrip 2.1.4. Draagkrachtbepalingen 2.2. Gemeentelijk

Nadere informatie

Inkomensondersteuning Midden-Drenthe

Inkomensondersteuning Midden-Drenthe Inkomensondersteuning Midden-Drenthe Januari 2013 Samenlevingszaken 1 Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Bijzondere bijstand algemeen 4 1.1 Draagkracht 1.1.1 Inkomen en draagkracht 4 1.1.2 Eigen bijdrage formele

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2014

Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen; overwegende dat het beleid ten aanzien van de bijzondere bijstand aanpassing behoeft; gelet

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND HELMOND 2015

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 3054 12 januari 2016 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND HELMOND 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond. In aanmerking

Nadere informatie

Inhoudsopgave : Slotbepalingen : Herziening en Terugvordering : Overgangsrecht : Hardheidsclausule

Inhoudsopgave : Slotbepalingen : Herziening en Terugvordering : Overgangsrecht : Hardheidsclausule Nota Minimabeleid Sluis 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Inleiding Hoofdstuk 2 : minimabeleid gemeente Sluis 2013 2.1. : Algemene bepalingen 2.1.1. : Rechthebbenden 2.1.2. : Inkomensbegrip 2.1.3. : Vermogensbegrip

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 33 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B084 BABY-UITZET Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB) Besluit:

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 verkorte versie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 verkorte versie Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 verkorte versie Algemeen Elke aanvraag wordt getoetst aan de volgende voorwaarden: - Kan de belanghebbende geen beroep doen op een voorliggende voorziening - Zijn

Nadere informatie

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Afdeling Samenleving Richtlijn 560 AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Nadere informatie

Vastgestelde Beleidsregels - Beleidsregels inkomensondersteuning participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde Beleidsregels - Beleidsregels inkomensondersteuning participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 04-05-2015 Nummer gemeenteblad: 0491 Vastgestelde Beleidsregels - Beleidsregels inkomensondersteuning participatiewet gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 gemeente Elburg

Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 gemeente Elburg Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 gemeente Elburg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, gelet op artikel 35 van de Participatiewet; overwegende dat het college nadere regels

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand Haren 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren

Beleidsregels bijzondere bijstand Haren 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren Beleidsregels bijzondere bijstand Haren 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren Inhoudsopgave Begripsbepaling... 3 Maatwerk... 4 Individuele bijzondere bijstand

Nadere informatie

VERSTREKKING VAN DE BIJZONDERE BIJSTAND

VERSTREKKING VAN DE BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID 2006 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest December 2005 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten WWB 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale voorzieningen 3

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Gelet op de artikel 35 van de Participatiewet; Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2015

Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

AANVULLING 1 BEHORENDE BIJ DE UITVOERINGSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND IVM WIJZIGING ZIEKENFONDS 1 JANUARI 2004

AANVULLING 1 BEHORENDE BIJ DE UITVOERINGSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND IVM WIJZIGING ZIEKENFONDS 1 JANUARI 2004 AANVULLING 1 BEHORENDE BIJ DE UITVOERINGSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND IVM WIJZIGING ZIEKENFONDS 1 JANUARI 2004 Met ingang van 1 januari 2004 heeft de overheid besloten om een aantal kosten niet meer te

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO

Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO Inleiding Door omstandigheden kan zich de situatie voordoen dat het inkomen van een belanghebbende niet (volledig) toereikend is ter voorziening

Nadere informatie

Beleidsregels RegelRecht 2015

Beleidsregels RegelRecht 2015 Beleidsregels RegelRecht 2015 Pag. Beleidsregels tegemoetkoming collectieve aanvullende zorgverzekering 2015 2 Beleidsregels strippenkaart 2015 7 Beleidsregels bijdrage zwemdiploma A 2015 10 Beleidsregels

Nadere informatie