Verslagperiode : 19 augustus 2008 t/m 17 november 2008 Bestede uren in verslagperiode : 21:48 uren Bestede uren totaal : 59:06 uren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagperiode : 19 augustus 2008 t/m 17 november 2008 Bestede uren in verslagperiode : 21:48 uren Bestede uren totaal : 59:06 uren"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 2 DATUM: 17 NOVEMBER 2008 Gegevens onderneming : B& D Houtbewerking gevestigd te Siddeburen, 9628 TT aan de Kalverkampen 21 Faillissementsnummer : 08/136 F Datum uitspraak : 22 juli 2008 Curator : S. van Gessel R-C : I. Tubben Activiteiten onderneming : Productie van, alsmede groot- en detailhandel in alle denkbare soorten houten kozijnen, ramen en deuren. Omzetgegevens : Totale jaaromzet omzet 2007 bedroeg volgens (concept-)jaarrekening ,-. Personeel gemiddeld aantal : 15 Verslagperiode : 19 augustus 2008 t/m 17 november 2008 Bestede uren in verslagperiode : 21:48 uren Bestede uren totaal : 59:06 uren 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : B&D Houtbewerking BV is een houtbewerkingsbedrijf dat zich toelegt op het produceren van houten kozijnen, deuren en trappen. De vennootschap is opgericht in 2001 door de heren Klaas Boer en Eppo Jan Doornbos, die aanvankelijk ieder 50% van de (totaal 18 stuks) aandelen hielden. In december 2003 heeft de heer Doornbos, na een conflict met de heer Boer, zijn aandelen aan Boer overgedragen die op zijn beurt 8 van de 18 aandelen heeft doorverkocht aan John BV Worldwide Ships-Ply Traders; een vennootschap van de heer F.J. Jansma. De heer K. Boer is directeur gebleven van de vennootschap Winst en verlies : Het resultaat voor belastingen over 2007 bedroeg ,- positief, dit volgt althans uit de concept jaarrekening Een definitieve jaarrekening is niet opgesteld. In 2006 en 2005 werd verlies geleden. De bruto-marge is in 2007 verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren.

2 1.3. Balanstotaal : Volgens concept jaarrekening 2007bedraagt het balanstotaal , Lopende procedures : n.v.t Verzekeringen : Fortis ASR Levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering,opstalverzekering, machinebedrijfsschadeverzekering, verkeersverzekering, ziekteverzuimverzekering en een WGA Gat Delta Lloyd Machinebreukverzekering. Daarnaast Avero autoverzekeringen voor een Kia Sorento personenauto en twee aanhangwagens De curator heeft de betreffende verzekeringsmaatschappijen in kennis gesteld van het faillissement 1.6. Huur : De vennootschap huurde een bedrijfspand aan de Kalverkampen 21 te Siddeburen van John BV Worldwide Ships-Ply Traders voor 4.000,- per maand ( ,- per jaar) Er was ten tijde van uitspraak faillissement geen huurachterstand. De huurovereenkomst is inmiddels met terugwerkende kracht tot datum faillissement overgenomen door F.J. Jansma, h.o.d.n. B & J Houtbewerking BV i.o Oorzaak faillissement : Eigen aangifte tot faillietverklaring wegens omvang van schulden. Bij het besluit tot aanvragen van eigen faillissement speelde een rol dat een van de geldschieters (aandeelhouder Doornbos) versnelde aflossing van de door hem verstrekte lening eiste. De liquiditeitspositie van de vennootschap liet versnelde aflossing niet toe, zo meende de directie van B&D. Werkzaamheden: 3:00 uren 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill.: 15 personen inclusief directeur Aantal in jaar voor faill : idem 2.3. Datum ontslagaanzegging: 23 juli personeelsleden zijn per 11 augustus 2008 overgenomen door F.J. Jansma in het kader van de doorstart. Een en ander is vastgelegd in de activaovereenkomst d.d. 28 juli Werkzaamheden: 0:36 uren Faillissement B&D Houtbewerking pagina 2 van 6

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : n.v.t Verkoopopbrengst : n.v.t Hoogte hypotheek : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t. Inventaris 3.5. Beschrijving : kantoorinventaris incl. software 3.6. Verkoopopbrengst : 7.000, Boedelbijdrage : n.v.t Bodemvoorrecht fiscus : ja. Bedrijfsmiddelen 3.9. Beschrijving :Machines, overige inventaris en andere kleine bedrijfsmiddelen, alsmede 2 aanhangwagens Verkoopopbrengst : , Boedelbijdrage : 5.000, Bodemvoorrecht fiscus : nee; bodemverhuur constructie. Bedrijfsmiddelen (lossing leasecontracten) Beschrijving :Opsluitbank en KIA Sorento personenauto Verkoopopbrengst : 6.000,- voor de opsluitbank en ,- voor de KIA Sorento. Na lossing van beide leasecontracten resteert 3.282,18 voor de boedel Boedelbijdrage : n.v.t Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. Voorraden/ onderhanden werk Beschrijving : geringe houtvoorraad Verkoopopbrengst : 500, Boedelbijdrage : (zie 3.11) Andere activa Beschrijving : goodwill Verkoopopbrengst : ,- 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : Faillissement B&D Houtbewerking pagina 3 van 6

4 Ongeveer ,- aan handelsdebiteuren. De handelsdebiteuren zijn rechtsgeldig verpand aan de Rabobank. Rabobank heeft kort voor het faillissement mededeling gedaan van haar pandrecht aan de debiteuren en incasseert zelf. Eventuele meeropbrengst zal aan de boedel worden afgedragen. Naast de gewone handelsdebiteuren is sprake geweest van cessie van vorderingen van een oud-werknemer op Prefatec BV ten bedrage van ,- aan B&D Houtbewerking BV. De aard, achtergrond en geldigheid van deze cessie worden nog onderzocht Opbrengst : nog niet bekend 4.3. Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden: 00:12 uren 5. Bank/Zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) : De Rabobank had per datum faillissement een vordering van ,58. De verkoopopbrengst van de verpande machines e.d. komst daarop in mindering, zodat thans nog een vordering resteert van , Leasecontracten : De vennootschap had leasecontracten met Lage Landen met betrekking tot een Kia Sorento, een Mercedes en een opsluitbank. De Kia Sorento en de opsluitbank zijn met lossing van Lage Landen door de curator meeverkocht bij de bedrijfsovername door Jansma. De Mercedes is niet in de boedel aangetroffen; deze blijkt voor faillissement te zijn verkocht aan een derde zonder toestemming van Lage Landen. Lage Landen zal de directeur voor de schade aansprakelijk stellen op grond van de contractuele hoofdelijkheid.de Lage Landen heeft een resterende vordering van ,13 ingediend met betrekking tot de Mercedes. Een leasecontract met AnneLease voor een Opel Vivaro bestelbus. AnneLease heeft zich ondanks verzoek daartoe nog niet bij de curator gemeld. Het leasecontract zal zo nodig door de curator worden beëindigd. Het leasecontract is beëindigd en Anne lease heeft inmiddels een concurrente vordering ingediend voor een bedrag van ad , Beschrijving zekerheden: Pandrecht Rabobank op de voorraden, bedrijfsinventaris, debiteuren Separatistenpositie : Rabobank heeft haar separatistenpositie ingeroepen wat betreft de bedrijfsinventaris, voorraad en debiteuren. De bedrijfsmiddelen en voorraad zijn verkocht door de curator in overleg met de bank. Der verkoopopbrengst Faillissement B&D Houtbewerking pagina 4 van 6

5 is, verminderd met de boedelbijdrage, rechtstreeks aan de Rabobank voldaan door de koper. De Rabobank incasseert zelf de verpande debiteuren. De curator heeft Rabobank verzocht de stand van zalen door te geven ten aanzien van deze incasso en verwacht binnenkort nadere informatie daarover te ontvangen Boedelbijdragen : n.v.t Eigendomsvoorbehoud : n.v.t Reclamerecht : n.v.t Retentierechten : n.v.t. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie/zekerheden : n.v.t Financiële verslaglegging: n.v.t. Doorstart 6.3. Beschrijving : De onderneming is middels activaovereenkomst d.d. 28 juli 2008 overgenomen door F.J. Jansma, h.o.d.n. B&J Houtbewerking BV i.o. Zie verder onder hoofdstuk 3 ten aanzien van verkoopopbrengst activa en boedelbijdrage Verantwoording : zie hiervoor 6.5 Opbrengst : zie hiervoor 6.6 Boedelbijdrage : zie hiervoor Werkzaamheden: 0:12 uren 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening 2006 is tijdig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekeningen 2004 en 2005 zijn niet tijdig gedeponeerd: jaarrekening 2004 is gedeponeerd op en jaarrekening 2005 is gedeponeerd op Goedkeuringsverklaring accountant: n.v.t. 7.4 Stortingsverplichting aandelen: Voor zover de curator heeft kunnen nagaan: voldaan. Een eventuele vordering tot volstorting zou overigens verjaard zijn. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen : niet van toepassing Werkzaamheden: 00:12 uren 8 Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen: UWV ,11 Faillissement B&D Houtbewerking pagina 5 van 6

6 8.2. Preferente vordering van de fiscus: , Preferente vordering van het UWV: , Andere preferente crediteuren: Rabobank en de Gemeente Slochteren 8.5. Aantal concurrente crediteuren: Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: Vereenvoudigde afwikkeling. Werkzaamheden: 7:06 uren 9 Overig 9.1. Termijn afwikkeling faillissement: Naar schatting circa 9-12 maanden, mede afhankelijk van het slagen van de incasso van debiteuren door pandhouder Rabobank Plan van aanpak: Nader onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen en bestuurdersaansprakelijkheid. Nader onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor eventueel paulianeus handelen. Ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid is enkel nog van belang dat de jaarrekening 2005 niet tijdig is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zodat van rechtswege vast staat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en geldt het wettelijk vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Eventueel incasso van resterende vorderingen zodra Rabobank zich heeft kunnen voldoen uit de verpande debiteuren. Aan de Rabobank is verzocht om de stand van zaken toe te lichten ten aanzien van de incasso van verpande vorderingen. Zo nodig zal een termijn ex artikel 58 lid 1 Fw worden gesteld. Onderzoek naar cessie vorderingen op Prefatec aan B&D Houtbewerking BV en haalbaarheid van incasso van die vorderingen. De Rabobank heeft de incasso van deze vordering ter hand genomen Indiening volgend verslag: 17 februari 2008 Werkzaamheden: 10:30 uren Veendam, 17 november 2008 S. van Gessel, curator Faillissement B&D Houtbewerking pagina 6 van 6

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 2 juli 2013 Gegevens gefailleerde: Zuiderstraat 61, 9635 AL Noordbroek, voorheen handelend Datum uitspraak: 25 oktober 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie