Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8 DAB, DAB+ en FM radio met batterijfunctie 1

2 Bedankt dat u hebt gekozen voor ons product. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben. Symbolen in de gebruiksaanwijzing Belangrijke opmerkingen met betrekking tot uw veiligheid zijn duidelijk gemarkeerd. Lees deze zorgvuldig door om problemen en schade aan het apparaat te voorkomen. WAARSCHUWING: Wijst op gevaar voor de gezondheid en mogelijk gevaar op letsel. i VOORZICHTIG: Wijst op mogelijk gevaar voor het apparaat of andere voorwerpen. LET OP: Tips en informatie. Algemene veiligheidsaanwijzingen Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt, en bewaar deze samen met de aankoopbon en eventueel de originele verpakking. Als u het apparaat doorgeeft aan iemand anders, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee. Om brand of stroomstoten te voorkomen mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Daarom mag het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld een badkuip, zwembad of een vochtige kelder, worden gebruikt. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De netadapter mag alleen worden gebruikt in een droge omgeving. Zorg dat de spanning en de polarteit van de netadapter overeenkomen met de specificaties op het type-plaatje. Raak de netadapter niet met natte handen aan. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat schoonmaakt, of als er een storing optreedt. Zorg dat de kabel niet geknakt, vastgeklemd of overreden is, of in contact met een warmtebron. Sluit het apparaat aan op een stopcontact. Zorg dat de aangegeven spanning overeenkomt met de spanning in het stopcontact. Als u een externe voeding gebruikt, zorg dan voor de juiste polariteit en spanning. Plaats de batterijen op de juiste wijze. Monteer het apparaat zodanig dat de ventilatieopeningen niet bedekt zijn. Open de kast van het apparaat niet. Foutieve reparaties kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker. Bij beschadiging, vooral van de stroomkabel, het apparaat niet gebruiken, maar laten repareren door een expert. Controleer de voeding regelmatig. Om redenen van veiligheid mag een defecte stroomkabel alleen worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een andere bevoegde persoon. Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de batterijen als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Deze symbolen zijn mogelijk aanwezig op het apparaat, en zijn bedoeld als waarschuwing. Een knipperende bliksemschicht waarschuwt de gebruiker dat er mogelijk gevaarlijke spanning in het apparaat aanwezig is. Een uitroepteken waarschuwt de gebruiker dat er gebruiks- en onderhoudshandleidingen beschikbaar zijn voor het apparaat. Kinderen Bewaar de emballage (plastic zakken, dozen en dergelijke) buiten bereik van kinderen. WAARSCHUWING! Laat kleine kinderen niet met folie spelen. Kans op verstikking! Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Speciale veiligheidsinstructies Gebruik het apparaat niet op plaatsen die uitzonderlijk warm, koud, stoffig of vochtig zijn. Kies een geschikte plek voor de radio, zoals een droge, vlakke ondergrond die niet glad is en waar het apparaat eenvoudig kan worden bediend. Zorg dat de radio goed geventileerd is. Bedek de ventilatieopeningen niet met voorwerpen zoals tijdschriften, kleedjes, gordijnen en dergelijke. Raak de stroomkabel of de stekker niet aan met natte handen. Houd de kabel uit de buurt van warmtebronnen. Plaats geen zware voorwerpen op de stroomkabel. Plaats het apparaat niet in de buurt van vazen, badkuipen, wastafels e.d. Als er water in het apparaat komt, kan dat tot ernstige schade leiden. 2

3 Bedieningsknoppen Voorzijde 1 Telescoopantenne 2 LCD-scherm 3 / -knoppen (navigeren) 4 VOL+/VOL-knoppen (volume) 5 SCAN-knop (zoeken) 6 MENU-knop (menu openen) 7 INFO-knop (informatie weergeven) 8 POWER-knop (aan/standby) 9 REPEAT ALARM/SELECT-knop (alarm herhalen/bevestigen) 10 ALARM ON/OFF-knop (alarm aan/uit) 11 SOURCE-knop (bron) 12 PRESET-knop (voorinstellingen) 13 SLEEP-knop (sluimerstand) Achterzijde (geen afbeelding) Batterijvak DC IN 6 V-uitgang AAN/UIT-schakelaar Installatie Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Kies een geschikte plek voor het apparaat. Geschikte plekken zijn droog, vlak en niet glad, zodat het apparaat eenvoudig bediend kan worden. Zorg voor voldoende ventilatie. Verwijder eventueel de beschermfolie van het scherm. Voeding (adapter) Steek de stekker in het stopcontact. Sluit het apparaat aan door de stekker in de DC 6V-ingang van het apparaat te plaatsen. Zorg dat de spanning in het stopcontact overeenkomt met de vermelding op het typeplaatje. Δ VOORZICHTIG: Gebruik de netadapter die samen met dit apparaat wordt geleverd. Deze mag niet samen met andere apparaten worden gebruikt. Gebruik uitsluitend een netadapter met 6 V (- - (- + ), andere adapters kunnen schade veroorzaken. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat lange tijd niet gebruikt. U kunt het apparaat ook gebruiken met vier R6 AA -batterijen. 1. Open het batterijvak aan de achterzijde. 2. Plaats vier R6 AA-batteriijen1,5 V. Controleer de polariteit (aangegeven aan de binnenzijde van het batterijvak). 3. Sluit het batterijvak. 4. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om lekkage van batterijzuur te voorkomen. Δ VOORZICHTIG: Gebruik nooit verschillende batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar. Gooi de batterijen niet bij het huisvuil. Lever batterijen apart in. WAARSCHUWING: Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen, zonlicht, brand en dergelijke. Explosiegevaar! Als de stroom is aangesloten, worden de batterijen automatisch uitgeschakeld. Zet het apparaat altijd uit met de AAN/UIT-knop op de achterzijde als het niet in gebruik is, dit om de batterijen te sparen. Voor een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de tijd synchroniseert het apparaat de tijd met het radiostation waarop is afgestemd. Dit leidt tot een hoger batterijverbruik. In het ergste geval kunnen de batterijen te snel leeglopen. Als het apparaat wordt uitgeschakeld met de AAN/UIT-knop, verdwijnt de tijd/alarm-weergave. 3

4 Installatie (vervolg) 1. Trek de telescoopantenne volledig uit (1). Zet deze rechtop tijdens de installatie. 2. Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop op de achterzijde. Het apparaat zoekt automatisch naar DAB+-stations. De tekst SCANNING en een voortgangsbalk worden weergegeven op het scherm. Het getal rechts op het scherm geeft het aantal gevonden radiostations weer. Het eerste alfanumerieke DAB+-radiostation wordt afgespeeld. Als een radiostation wordt afgespeeld, worden tijd en datum bij de omroep opgehaald. Als het apparaat geen DAB+-radiostations vindt op de plek waar u zich bevindt, kunt u de tijd handmatig invoeren via het Settings -menu (instellingen). Taal wijzigen De standaard menutaal is Engels. De taal kan als volgt worden gewijzigd: Druk op de MENU-knop (6). 1. Kies SYSTEM met behulp van de / -knoppen (3). Markeer met de REPEAT ALARM/SELECT-knop (9). 2. Kies LANGUAGE met behulp van de / -knoppen. Markeer met de REPEAT ALARM/SELECT-knop. 3. Kies de gewenste taal met behulp van de / -knoppen. Markeer met de REPEAT ALARM/SELECT-knop. Het menu in de gebruiksaanwijzing is beschreven met als taalkeuze ENGLISH. Gebruik Het apparaat aan- en uit schakelen Zet het apparaat aan door de AAN/UIT-knop op ON (aan) te zetten. Standby I On: Nu kunt u wisselen tussen standby en aan. Druk hiervoor op de POWER-knop. Tijd en datum worden op het scherm weergegeven. Druk op de OFF/ON-knop om het apparaat uit te schakelen. De tijdsweergave verdwijnt. Het apparaat slaat de laatste gebruikte instellingen en het volume op voordat het uitschakelt. Als u het weer aanzet, start het apparaat in deze stand en met hetzelfde volume als toen u het uitzette. De opgeslagen tijd/datum instellingen gaan verloren zodra het apparaat wordt uitgeschakeld met de AAN/UIT-knop, of als de stroom uitvalt. De SOURCE-knop (11) Om te wisselen tussen DAB+ en FM. VOL+/VOL- volume (4) Stel het gewenste volume in. Hoe hoger het volume, hoe meer vakjes oplichten. Tijdgestuurde uitschakeling (SLEEP) De functie tijdgestuurde uitschakeling kan worden gebruikt in de radiostand. Het apparaat schakelt automatisch uit als het gekozen tijdstip wordt bereikt. Kies het tijdstip door meerdere keren op de SLEEP-knop te drukken (13). Dan schakelt het apparaat uit. Kies uit 15, 30, 45, 60 en 90 minuten. De SLEEP OFF-instelling schakelt deze functie uit. Druk kort op de SLEEP-knop om de resterende tijd weer te geven Naar de radio luisteren Zoeken naar FM-zenders 1. Druk meerdere keren op de SOURCE-knop (11) totdat het scherm FM MODE weergeeft. 2. Er zijn twee manieren om naar een zender te zoeken: - Druk op de / -knoppen (3). - Druk op de SCAN-knop (5). Het apparaat zoekt in het hele frequentiebereik naar radiostations. De stations worden opgeslagen in de volgorde van de frequenties. 3. Als het signaal te zwak is en het gevonden radiostation veel ruis geeft, probeer dan de ontvangst te verbeteren door de stand van de telescoopantenne te veranderen. Als de ontvangst slecht is, adviseren wij dat u overschakelt op FORCED MONO (Mono) in het AUDIO SETTING -menu (zie het Setting-menu ). FM-informatie weergeven Druk op de INFO-knop (7) om de volgende informatie weer te geven indien dergelijk informatie wordt uitgezonden door het radiostation. Radiotekst wordt standaard op het scherm weergegeven. Als er geen informatie beschikbaar is, verschijnt het bericht [No RadioText). Eerder opgeslagen zenders worden automtatisch gewist als u op de SCAN-knop drukt. Radiotekst wordt standaard op het scherm weergegeven. Het programmatype (PTY) wordt weergegeven (bijv. popmuziek, nieuws e.d.). Als geen PTY wordt ontvangen, verschijnt het bericht (No PTY] op het scherm. De radiofrequentie wordt weergegeven. De aangegeven geluidweergave wordt weergegeven. STEREO of MONO. De tijd en datum wordt weergegeven. 4

5 Zoeken naar DAB-zenders Digital Audio Broadcasting (DAB) is een digitale omroepstandaard voor ontvangst van digitale radio. Ga voor meer informatie over de dekkingsgraad van DAB+ en een lijst met radiostations naar 1. Druk meerdere keren op de SOURCE-knop (11) totdat DAB MODE op het scherm verschijnt. 2. Druk op de SCAN-knop (5). Het apparaat zoekt naar radiostations die ontvangen kunnen worden. 3. U kunt naar het volgende of vorige station gaan met behulp van de / - knoppen (3). Bevestig uw keuze met de REPEAT ALARM/SELECT-knop (9). 4. Als de ontvangst te slecht is probeer dan om de ontvangst te verbeteren door de stand van de antenne te wijzigen. Voor optimale DAB+ ontvangst adviseren wij om de telescoopantenne verticaal aan te passen. U kunt niet wisselen tussen mono en stereo bij DAB+-ontvangst. Om een DAB+-frequentie handmatig in te geven, volgt u de werkwijze die is beschreven in het hoofdstuk Setting-menu. Extra DAB-informatie weergeven In de DAB-modus kunt u de volgende extra informatie weergeven als deze wordt uitgezonden door het radiostation. Dit doet u door op de INFO-knop (7) te drukken. De DLS-tekst wordt standaard op het scherm weergegeven. DLS: staat voor Dynamic Label Segment en omvat extra informatie. Dit kan informatie over het radiostation zijn, of de titel van het nummer dat wordt gespeeld en de naam van de artiest. De ontvangen signaalsterkte. Het soort station (bijv. popmuziek, nieuws enz.). De naam van de zendergroep (bijv. NPO) De frequentie van het betreffende radiostation. Het bericht SIGNAL ERROR houdt in dat er een signaalstoring is. Hoe kleiner de figuur ernaast, hoe beter de kwaliteit. Digitale Audio Bit Rate. Tijd en Datum. Station opslaan 1. Als u het gewenste station hebt gevonden, kunt u de PRESET-knop (12) ingedrukt houden. De eerste geheugenpositie verschijnt op het scherm. Als deze vgeheugenpositie nog vrij is, verschijnt het bericht EMPTY onder PRESET STORE. 2. Om een geheugenpositie te kiezen, gebruikt u de / -knoppen (3). 3. Druk op REPEAT ALARM/SELECT om de instellingen op te slaan. Een vooringesteld station kiezen 1. Druk op de PRESET-knop (12). 2. Druk op de / -knoppen (3) om een geheugenpositie te kiezen. 3. Bevestig uw keuze met de REPEAT ALARM/SELECT-knop (9). Settings-menu (Instellingen) Via het Settings-menu vindt u het hoofdmenu en de bijbehorende submenu s met individuele aanvullingen. Om het menu te openen, drukt u op de MENU-knop terwijl de radio aanstaat. Gebruik de / / -knoppen (3) om binnen het menu te navigeren. Gebruik de REPEAT ALARM/SELECT-knop (9) om een submenu te kiezen of om een instelling te bevestigen. U verlaat het menu door op de MENU-knop (6) te drukken. Als u niet binnen 30 seconden op een knop drukt, wordt het menu verborgen. De actuele keuze wordt aangegeven met * Zowel in de DAB-modus als de FM-modus vindt u een Settings-menu. De DAB- en FM-menu s worden hieronder besproken in verband met het algemene SYSTEM-menu. 1. DAB-menu Het DAB-menu is verdeeld in de volgende submenu s: Full scan, Manual tune, DRC en Prune. Full scan: Start het zoeken naar stations. Er wordt gezocht naar stations op de DAB-frequentie. Manual tune: Hier kunt u de stations handmatig ingeven. U dient de frequentie van het station te kennen. Deze vindt u op de website van de omroepdienst. Kies afzonderlijke frequenties met behulp van de / -knoppen (3). 5

6 DRC: DRC staat voor Digital Range Control (dynamische volumeregeling). Het begrip DRC beschrijft de verhouding tussen het laagste en het hoogste geluid. Als het dynamisch bereik erg groot is, zijn er veel harde en zachte geluiden. Soms kan dit problemen geven tijdens het afspelen. Stel dat u luistert naar een radiostation met een vrij hoog geluidsniveau. Door het volume te verhogen, kunt u de minder luide fragmenten luider afspelen. Dit is echter nadelig, omdat de luidere muziekfragmenten dan erg hoog worden. In dat geval is het verstandig om het dynamisch bereik te verkleinen. Kies uit de volgende alternatieven: - DRC off: Het dynamisch bereik wordt niet verkleind. - DRC high: Het dynamisch bereik wordt fors verkleind. - DRC low: Het dynamisch bereik wordt enigszins verkleind. Prune: Het kan zijn dat u bepaalde stations niet langer ontvangt nadat u opnieuw hebt gezocht naar stations of als u van locatie wijzigt. Met behulp van deze functie kunt u deze stations uit de lijst verwijderen. Kies YES en bevestig met de REPEAT ALARM/SELECT-knop. 2. FM-menu Scan setting: Kies het gewenste alternatief om automatisch naar stations te zoeken. - Strong stations only: Alleen naar sterke radiostations zoeken. - All stations: Naar alle radiostations zoeken die ontvangen kunnen worden. Bij zwakke stations wordt het zoeken gepauzeerd. Audio setting: Kies het gewenste alternatief voor de radiomodus. - Stereo allowed: Alle radiostations die in stereo uitzenden, worden ook in stereo afgespeeld. - Forced mono: Alle radiostations worden in mono afgespeeld, ongeacht het uitgezonden signaal. 3. DAB + FM-menu (SYSTEM) De volgende submenu s maken deel uit van het SYSTEM-menu. Time: Tijd en datum handmatig ingeven. U kunt ook kiezen voor automatisch bijwerken en datumweergave. - Set Time/Date: Hier kunt u de tijd en datum handmatig ingeven. - Auto update: Hier kiest u vanuit welke bron de tijd en datum automatisch bijgewerkt moeten worden. Kies uit Update from all sources (bijwerken vanuit alle bronnen), DAB only (alleen DAB), FM only (alleen FM) en niet bijwerken. - Set 12/24 hour: Kies uit 12- en 24-uurs weergave. Samen met de 12-uurs weergave wordt ook AM = ochtend of PM = namiddag weergegeven. - Set date format: Kies uit twee alternatieven voor de datumweergave. Day-Month-Year (dag-maand-jaar) of Month-Day-Year (maand-dag-jaar). Backlight: Stel het tijdstip in waarop de achtergrondverlichting moet worden gedempt. Als u kiest voor ON, brandt de achtergrondverlichting constant. Factory reset: Kies YES als u het apparaat terug wilt zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle door u gedane instellingen gaan verloren. SW version: Hier kunt u de sofwareversie van het apparaat weergegeven. Alarm-functie Hiermee kunt u het alarm op een bepaald tijdstip af laten gaan. Om een alternatief te kiezen, gebruikt u de / -knoppen (3). Kies een alternatief met de REPEAT ALARM/SELECT-knop (9). Tijdstip voor alarm instellen 1. Druk op de ALARM ON/OFF-knop (10). ALARM 1 SETUP verschijnt op het scherm. De uren knipperen. 2. Stel het gewenste tijdstip in. 3. DURATION: Geeft aan na hoeveel tijd het apparaat automatisch uitgeschakeld moet worden. 4. SOURCE: Kies hoe u gewekt wilt worden. Kies uit: BUZZER (zoemtoon), DAB of FM. 4a. Als u kiest voor DAB of FM, kiest u het gewenste radiostation dat moet worden afgespeeld op het moment dat het alarm afgaat. Kies uit: LAST LISTENED (laatst beluisterd) en de vooringestelde radiostations of stationsknoppen. 5. Stel het tijdstip in waarop het alarm moet worden geactiveerd. Kies uit DAILY (dagelijks), ONCE (eenmalig), WEEKENDS (weekenden), WEEK-DAYS (werkdagen). 5a. Als u kiest voor ONCE, geef dan de datum aan waarop u gewekt wilt worden. 6. Kies het gewenste volume waarmee u gewekt wilt worden. Het laagste volume wordt weergegeven met vier blokjes. 7. Activeer het alarmtijdstip door te kiezen voor ALARM ON. Nadat u alle instellingen hebt gedaan, verschijnt het bericht ALARM SAVED gedurende kort tijd. De geactiveerde alarmfunctie wordt op het scherm weergegeven met het symbool (Ø). Het alarmsignaal uitschakelen Om het alarmsignaal uit te schakelen, drukt u op de ALARM ON/OFF-knop (10). Sluimeren De automatisch ingestelde alarmfunctie kan gedurende 5, 10, 15 of 30 minuten worden uitgeschakeld. Druk meermaals op de REPEAT ALARM/SELECT-knop om de gewenste tijd in te stellen. Als de Snooze(sluimer)-functie is ingesteld, wordt het tijdstip voor het volgende alarm weergegeven op het scherm. 6

7 De alarmfunctie uitschakelen 1. Druk op de ALARM ON/OFF-knop (10). 2. Druk op de -knop. 3. Gebruik de / -knoppen en kies ALARM OFF. Bevestig met de REPEAT ALARM/SELECT-knop. Reiniging en onderhoud Δ VOORZICHTIG: Dompel het apparaat niet onder water. Schakel tijdens het schoonmaken de stroom uit. Vlekken op de behuizing kunnen worden verwijderd met een vochtige doek zonder schoonmaakmiddel. Fouten opsporen Probleem Oorzaak Oplossing Het apparaat kan niet worden gebruikt. Geen DAB-ontvangst. Problemen met DAB-signalen. Het apparaat is geblokkeerd en vastgelopen. De telescoopantenne is niet correct afgesteld. Digitale radio is niet beschikbaar op uw locatie. Afhankelijk van de locatie is het mogelijk dat u niet alle stations kunt ontvangen, of dat er interferentie optreedt. Haal de stekker gedurende ong. 5 sec. uit het stopcontact. Schakel de stroom weer in. Zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen zie Settings-menu. Schuif de telescoopantenne volledig uit en verstel hem verticaal. Schakel over naar de FM-modus om deze stations te ontvangen, mits deze stations via VHF worden uitgezonden. Ga voor meer informatie naar de website van het radiostation. Geen geluid. Het volume staat te laag. Zet het volume hoger. Slechte geluidskwaliteit. Het radiosignaal is te zwak. Probeer de antennestand aan te passen. De batterijen zijn te zwak. Plaats nieuwe batterijen of gebruik de netadapter. 7

8 Technische specificaties Model DAB 4138 Batterijen 4x 1.5 V type AA, R6 Stroomverbruik: 2W. Netto gewicht 0,312 kg Radio: Frequentiebereik: VHF/FM 87,5 108,0 MHz DAB/DAB+ 174,92-239,20 MHz Netadapter In: AC V, 50/60 Hz Uit: DC6V/1A Polariteit: ( + ) Beschermingsklasse: II Onder voorbehoud van het recht om technische modificaties en designmodificaties aan te brengen in verband met de continue productontwikkeling. Het apparaat voldoet aan alle geldende CE-richtlijnen, zoals elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn, en is geproduceerd overeenkomstig de nieuwste veiligheidsvoorschriften. U kunt het apparaat instellen zodat het op een bepaald tijdstip inschakelt. Om een alternatief te kiezen, gebruikt u de / -knoppen (3). Verwijdering Bescherm het milieu. Gooi geen elektrische apparaten bij het huisvuil. Lever oude of kapotte apparaten in bij de milieustraat. Help om het milieu en de gezondheid te beschermen door het product op de juiste wijze te recyclen of door het op andere wijze te hergebruiken. De gemeente kan informatie geven over afleverpunten. Service en Support Informatie m.b.t. de garantie vindt u hieronder. Mocht u een beroep op garantie willen doen neem dan contact op met de helpdesk van Quantis Electronics BV, tel of per Garantievoorwaarden: Ingeval dit product gedurende een periode van 24 maanden gebreken vertoont waardoor het onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor het is ontworpen zal Quantis Electronics BV. het product kosteloos herstellen. Aanspraak op garantie is uitsluitend mogelijk na overlegging van een geldig aankoopbewijs voorzien van datum van aankoop en vermelding van de verkoper. Quantis Electronics BV. behoudt zich het recht voor het product voor reparatie te weigeren indien geen aankoopbewijs kan worden overlegd of de informatie op het aankoopbewijs onvolledig of onjuist is. De garantie dekt geen transportkosten van u naar ons. De verplichting van de distributeur is beperkt tot het repareren van defecten. Kosten en risiko s van transport naar de retailer alsmede dé-installatie en installatie van het product en alle andere kosten die direct of indirect voortvloeien uit de reparatie van het product, zijn niet gedekt door deze garantie. Deze garantie is niet van kracht in andere gevallen dan materiaal- en fabrikagefouten en dekt nadrukkelijk niet: a) periodieke controles, afregelingen, onderhoud of aanpassingen alsmede het vervangen van onderdelen die onderhevig zijn geweest aan normale slijtage. b) schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid, modificaties, het gebruik van niet originele onderdelen, oneigenlijk gebruik, onjuiste installatie of onjuiste verpakking. c) schade veroorzaakt door bliksem, water, brand, oorlogshandelingen, openbare ordeverstoringen, onjuiste netspanning/ voeding-spanning, ontbrekende of onjuiste ventilatie en elke andere oorzaak die buiten de invloed van de distributeur valt. Helpdesk Mocht u toch nog vragen hebben over service, gebruik van uw radio etc., dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk: telefoonnummer De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van tot uur en van tot uur. Meer producten van Tiny Audio of Pinell vindt u op 8

Handleiding. DigitRadio 300. DAB+/DAB/FM Radio

Handleiding. DigitRadio 300. DAB+/DAB/FM Radio Handleiding DigitRadio 300 DAB+/DAB/FM Radio 1 Voorwoord Deze handleiding ondersteunt u bij het veilig en juist gebruiken van uw radio, die in het vervolg van deze handleiding apparaat wordt genoemd. 1.1

Nadere informatie

THE BOX. DAB/DAB+ en FM digitale radio met Bluetooth en NFC-technologie. Gebruiksaanwijzing

THE BOX. DAB/DAB+ en FM digitale radio met Bluetooth en NFC-technologie. Gebruiksaanwijzing DAB/DAB+ en FM digitale radio met Bluetooth en NFC-technologie Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Bedankt voor je aankoop van een IRC-product. Wij zijn blij dat je voor een van onze producten hebt gekozen.

Nadere informatie

DPR-17. NL Version 1

DPR-17. NL Version 1 DPR-17 Version 1 Inhoudsopgave Introductie... 94 Bedieningselementen... 95-97 De handheld ontvanger voor het eerst gebruiken... 98 Uw radio bediening DAB... 99 Een zender selecteren DAB... 100 Nieuwe zenders

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem X-SMC22-S X-SMC11-S Slim Microsysteem Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu) Handleiding

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies RCR-2 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen voordat het apparaat in werking wordt gesteld. 2. Bewaar de aanwijzingen: De veiligheids- en

Nadere informatie

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding Welkom Copyright Copyright BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25 Inhoud Aan de slag Accessoires Voornaamste kenmerken Waarschuwingen bij gebruik Over deze handleiding Discs Discs die op dit apparaat kunnen worden afgespeeld Het hanteren van discs Plaatsen van discs

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

OWNER S MANUAL. De NetWorks radio met FM

OWNER S MANUAL. De NetWorks radio met FM OWNER S MANUAL De NetWorks radio met FM De NetWorks radio met FM Inhoud Introductie; Snel van start; WiFi-ontvangst...3 Bedieningsfuncties bovenzijde; Bedieningsfuncties afstandsbediening...5 Bedieningsfuncties

Nadere informatie

HANDLEIDING DVR 1600

HANDLEIDING DVR 1600 HANDLEIDING DVR 1600 INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies...5 Inleiding...8 Accessoires...8 Informatie regiocodes...8 Compatibiliteit...9 Te gebruiken schijftypes...9 Compatibiliteit van op PC s gebrande

Nadere informatie

LC-32LE350E-BK LC-32LE350E-WH LC-39LE350E-BK LC-39LE350E-WH

LC-32LE350E-BK LC-32LE350E-WH LC-39LE350E-BK LC-39LE350E-WH NEDERLANDS LC-32LE350E-BK LC-32LE350E-WH LC-39LE350E-BK LC-39LE350E-WH ESPAÑOL PORTUGUÊS LCD-KLEURENTELEVISIE TELEVISOR LCD A COLOR TELEVISÃO LCD A CORES BEDIENINGSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing deel 2 UFS 913

Gebruiksaanwijzing deel 2 UFS 913 Gebruiksaanwijzing deel 2 UFS 913 Basisfuncties en bediening Holländisch Ontvanger Bestelnummer Bedieningshandleiding geldig vanaf softwarestand: UFS 913si 20210184 1.00 UFS 913sw 20210185 Voorwoord Geachte

Nadere informatie

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO RECEIVERS Handleiding Basisfuncties Veiligheid Belangrijk Voor Uw Veiligheid 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig. Bewaar ze op een veilige plaats. Houd u aan

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS CD5/CD10 Your music + our passion Inhoud Inleiding...42 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...43 Beperkte garantie...44 Aansluitingen achterzijde...45

Nadere informatie

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Gebruikershandleiding Wireless Audio - Soundbar Ongekende mogelijkheden Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Registreer uw product op www.samsung.com/register PROGRAMMAONDERDELEN

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 )

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) MEDION LIFE P15105 (MD 30338) Handleiding Mode d emploi Apparaatoverzicht Voorkant NL FR 7 ON/OFF 5 6 1 2 3 4 1) : het volume aanpassen of navigeren door

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie