PIETER LUKKES: EMMENS WINDENERGIEPERIKELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PIETER LUKKES: EMMENS WINDENERGIEPERIKELEN"

Transcriptie

1 PIETER LUKKES: EMMENS WINDENERGIEPERIKELEN 1. Oorlogen, aardbevingen als gevolg van gaswinning en de bouw van windturbines zijn politieke aangelegenheden. Omdat ik zo af en toe de politiek ter sprake moet brengen begin ik met U te vertellen hoe ik daar in sta. Welnu ik ben een volkomen zwevende. Ik ben er niet voor om ons hele hebben en houden bij Den Haag of Brussel in te leveren. Daarom stemde ik FNP. Maar die partij heeft haar windenergieprincipes bij de PvdA ingeleverd en daar een gedeputeerdenzetel voor terug gekregen. De meeste Haagse politieke partijen hebben geen verstand maar wel vooropgezette meningen over windenergie. Daar doet de heer Pechteld aan mee. Onlangs stuurde die mij een mailtje met als boodschap dat het hem te langzaam gaat met de bouw van windturbines. Als ik mild ben dan zeg ik dat de man niet weet waarover hij het heeft. Normale mensen houden zich stil als het om dingen gaat waar ze de ballen verstand van hebben. Politici doen juist dan hun mond open. De PvdA bakte het vorig jaar helemaal bruin. Die partij probeerde mij op de mouw te spelden dat diepgravend wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de maatschappelijke baten van windenergie vele malen hoger zijn dan de kosten. Natuurlijk heb ik bij die aangedrongen om te vertellen welke die diepgravende wetenschappelijke bronnen dan wel zijn. Natuurlijk is er nooit antwoord gekomen. Conclusie: hou er bij windenergie rekening mee dat er van alle kanten wordt gelogen en gebluft door politici zowel als door grootverdieners aan windenergie. Dit alles in een streven naar geld en macht. 2. Windenergie is een product dat op de markt moet worden gezet. Voor dat doel zijn verkooppraatjes nodig. Dat mogen best fabeltjes zijn. Als je die maar vaak en lang genoeg vertelt dan gaat de gemeenschap er nog in geloven ook. Ook U bent in de loop der jaren gehersenspoeld en Ik heb geen moment de illusie dat ik die spoeling er vanavond uit krijg. Toch wil ik de belangrijkste fabeltjes noemen a) Dat begint meteen al bij Het gemeentelijke Regieplan Windenergie Emmen van 25 november Daarin schrijft de gemeente dat er duurzame energie moet worden ontwikkeld. En dat de gemeente daarom plaats moet zoeken voor 95,5 MW windenergie. Dit is een welhaast onuitroeibare valse voorstelling van zaken. Als ik de definities van de Verenigde Naties (Brundtland) en van Samsom er bij pak, dan blijkt zonneklaar dat Windenergie helemaal niet duurzaam is. Dat komt omdat alles wat nodig is om wind om te zetten in windenergie in de kortste keren is uitgeput of vervuilend is. Omdat wij uit onze huishoudportemonnees tientallen miljarden euro s bij moeten passen zijn die in de kortste keren uitgeput: leeg. Ook vernielen

2 windparken op grote schaal onze schaarse ruimtelijke kwaliteiten. Verder mogen windturbines vogels en vleermuizen bij tienduizenden vermoorden. Duitsland wordt elk jaar op duurzame wijze gehakt gemaakt van een kwart miljoen vleermuizen. (Climategate.nl, ). Kijk om U heen en U merkt dat de mensen slaande ruzie krijgen omdat de ene groep aan de turbines wil verdienen en de andere daar alleen maar last van krijgt. En dan praat ik nog niet over de geluidshinder die het leven ernstig aan tast (vraag het aan de mensen in De Lethe) en waarschijnlijk gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ook de materialen die in de turbines worden verwerkt zijn allerminst duurzaam want schaars en/of erg vervuilend. Zo wordt in veel turbines neodymium verwerkt. Daarover wordt geschreven dat de winning ervan in China milieurampen veroorzaakt. Conclusie: iedereen die windenergie duurzaam noemt is niet goed bij zijn hoofd of heeft de bedoeling de goe-gemeente te beduvelen. Toch wil de politiek met smerige windenergie een schoon energiesysteem ontwikkelen. Hoe dat kan heb ik zowel aan de minister als aan de fractie van de PvdA gevraagd. Uiteraard is er geen antwoord gekomen. Laat de gemeente Emmen ophouden met windenergie duurzaam te noemen. 4. Het volgende sprookje is dat windenergie goed is voor het klimaat. Het zou de opwarming van de aarde tegengaan. Zowel het Centraal Planbureau als het parlementaire onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid van november 2012 komen tot de conclusie, dat windparken geen invloed hebben op de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten. Aangezien deze CO2 schuldig is bevonden aan de gevreesde opwarming betekent dit, dat daar met windenergie helemaal niets aan kan worden gedaan. Ook dit veel gebruikte klimaatargument om turbines te bouwen is dus vals. 5. Propagandisten van windenergie blijven roepen dat de bouw van al die turbines een flinke boost aan onze economie geeft. Ook Nijpels roept dat het energieakkoord voor banen zal zorgen. Dat is lariekoek. Want wat de windenergie op de ene plek aan banen oplevert gaat op andere plekken weer verloren. Ik zal dat uitleggen. Stel dat Walmart, Familia of Carrefour een megavestiging in Emmen wil hebben. Dan zullen zij beweren dat er werkgelegenheid voor wel 400 mensen zal worden geschapen. Wat zij natuurlijk verzwijgen is dat er door hun komst in Emmen en omgeving zoveel middelgrote en kleine ondernemers met hun toeleveranciers kapot gaan dat daar een verlies van wel 800 banen tegenover staat. Verdringing komt niet in het woordenboek van Nijpels en consorten voor. Minstens zo belangrijk is dat de windenergie de komende 15 jaar een bedrag van 60 miljard euro subsidies op zal slorpen. Helaas lopen er in dit land plenty kortzichtige mensen rond die zeggen: Nou en.. dat geld komt toch van de regering? Het antwoord daarop is : nee, al die tientallen miljarden komen niet van de regering maar 2

3 uit de huishoudportemonnee van U en van mij. Ongeacht of U arm of rijk bent. Dat is een geweldige aanslag op onze koopkracht. En juist die koopkracht moet voor extra werkgelegenheid zorgen. Lees daar prof.dr. Jaap van Duijn maar op na. (Telegraaf 28 febr. 2015) Het komt er dus op neer dat de ontwikkeling van windenergie een probaat middel is om onze werkgelegenheid om zeep te helpen. Hier en elders, want in Spanje heeft men berekend dat daar tegenover het scheppen van één groene baan het verlies van twee reguliere banen staat. Ons CPB blijft aan de voorzichtige kant en schrijft over de voorgenomen bouw van 6000MW windenergie op het land, dat de welvaartsbaten van de werkgelegenheid verbonden aan dit project nihil zijn. Ook die extra werkgelegenheid kunnen we dus schrappen. 6. Ik ga nu nog één keer met U proberen om iets te vinden dat de bouw van windturbines zou kunnen rechtvaardigen. Keer op keer worden wij bang gemaakt voor het opraken van de fossiele brandstoffen. Die bangmakerij is overdreven. De fossiele voorraden zijn nog enorm en bovendien zijn er zat alternatieven. Maar dit terzijde. Kunnen windturbines bijdragen aan het besparen van fossiele brandstoffen? Het antwoord hierop is ja, dat kunnen ze. Blijft over de vraag of ze wat dit betreft ook zoden aan de dijk kunnen zetten. Het antwoord op deze vraag is nee. Een 5-tal knappe koppen (Udo,Le Pair, Van den Berg, Verkooyen en De Groot) heeft uitgerekend dat de turbines voor 11/12 e deel van hun vermogen géén bijdrage leveren aan het besparen van fossiele brandstof. De bijdrage die ze voor 1/12e van hun vermogen leveren is verwaarloosbaar, is pissing in the ocean zouden de Aussies zeggen.. Dit was een zeer verkorte analyse van nut en noodzaak van windenergie. Daaruit vallen de volgende conclusies te trekken. a) Windenergie is niet duurzaam, heeft geen enkele invloed op de opwarming van de aarde, vernietigt eerder banen dan banen te scheppen en heeft geen noemenswaardige betekenis voor de besparing van fossiele brandstoffen. b) Windenergie is nutteloos maar plundert wel onze welvaart en stort veel plattelandsgemeenschappen in ellende. c) Politieke partijen verkondigen onzin over windenergie. Deze partijen zijn opgehouden de burgers te vertegenwoordigen.( René Cuperus VK 21 juli 2014). De zorg voor de portemonnee van de ander staat zeer laag op de politieke prioriteitenlijst. Dit heeft kunnen gebeuren omdat ons land door decennia-lang polderen is opgeschoven van een democratie in de richting van een corporatieve staat. Dat is een staat waarin groeperingen die het eigenbelang nastreven het voor het zeggen hebben. 3

4 Daarbij moeten wij denken aan organisaties zoals Greenpeace, het Wereldnatuurfonds, de Milieufederaraties, Stichting Natuur-en milieu, de vakbonden, het verbond van Nederlandse ondernemers VNO-NCW en nog wat van die clubs van boeren, banken en bouwers en vrijgestelden. Deze merkwaardige verzameling heeft In 2013 een monsterverbond gevormd dat heeft bedacht dat er een energieakkoord moest komen. Een akkoord waaruit zij de revenuen zullen ontvangen en de huishoudens de lasten (alleen al voor windenergie 60 miljard euro) zullen dragen. Om tegenspraak te voorkomen zijn de huishoudens zorgvuldig buiten het akkoord gehouden. Het motto van het akkoord luidt: jullie betalen en wij verdelen de buit. En dat allemaal onder de valse voorwendselen van duurzaamheid, banen u kent die riedel leugens inmiddels wel. Dit monsterverbond is machtig maar heeft toch één achilleshiel. Dat is dat nut en noodzaak van hetgeen zij willen niet kan worden bewezen. Daarom zal er van die kant nooit een analyse van nut en noodzaak komen. Want dat zou hen het etiket sadist bezorgen: anderen leed doen voor eigen vermaak of gewin. Het monsterverbond heeft niet de wettelijke middelen om ons te plukken. Dat moet de politiek doen. Die laat ons in de steek, want die doet wat het verbond ze opdraagt.. Dat moeten wij niet pikken. Van Den Haag, Assen, Emmen enz. moeten wij een onderbouwd beleid eisen. Dat doen wij door te zeggen: beste politici en leden van het monsterverbond, jullie willen ons opzadelen met windturbines en ons daar ook nog hevig voor laten bloeden. Dat gaat niet zomaar. Wij eisen van jullie een peer reviewed analyse van nut en noodzaak van windenergie te ontvangen. Daarin moet de noodzaak van windenergie onomstotelijk worden aangetoond. Bovendien moet nauwkeurig worden gekwantificeerd in welke mate windenergie kan bijdragen aan de oplossing van concreet omschreven problemen. Tevens moet uit een ongelimiteerde verkenning van energiescenario s blijken dat er in de nabije of wat verdere toekomst geen alternatieve mogelijkheden denkbaar zijn. Deze voorwaarde is essentieel omdat het zo vast staat als een huis, dat de toekomst van onze energiewereld zal worden bepaald door de uitvindingen die nog zullen worden gedaan of nu al in de pijplijn zitten. Dik kans dat windenergie dan door het ijs zakt. Maar daar lopen we niet op vooruit; dat blijkt dan wel. De oplossing van de dilemma s waarmee wij worstelen is dus simpel. Den Haag, de provincies en de gemeenten overleggen bij alle plannen voor de bouw van windturbines de hiervoor geformuleerde analyse van nut en noodzaak. Nee, niet opgesteld door ingehuurde adviseurs die opschrijven wat de opdrachtgever wil horen. Het gaat om onafhankelijke en peer reviewed studies. Die zijn niet duurder maar wel betrouwbaarder. 4

5 Daar zal toch elke politicus voor zijn? Want niemand wil toch zijn kiezersvolk onnodig benadelen. Als er offers van dat volk moeten worden gevraagd dan gebeurt dat toch op basis van een deugdelijke onderbouwing? Steeds weer blijkt dat veruit het grootste deel van de bevolking van dit land de turbines niet accepteert.( Telegraaf ). Noch Den Haag noch de noordelijke politici luisteren echter naar hun kiezers. Gedwee laat men zich voor de kar van het monsterverbond spannen. Zij vragen niets en zij doen niets. Een analyse van nut en noodzaak wordt gemeden als de pest. Daarbij zijn juist onze noorderlingen de braafste - of moet ik zeggen slaafste?- kindjes in de klas van meester Kamp.(VK ). Dat moeten wij net niet hebben. Wij hebben in deze regio geen behoefte aan vazal-bestuurders. Wij hebben recht op bestuurders, die voor de belangen van hun kiezers op durven komen. Hoe sterker zij dat doen hoe eerder het Energieakkoord dat volgens de Volkskrant ( ) dood is, kan worden begraven. Tot heil van het hele land. Dr. Pieter Lukkes em. hoogleraar geografie Emmen 10 maart 15 5

Nanuru, IVIIHL (Anna) Van: Verzonden: Aao: Collega, Dit is een ingekomen extern e-mailbericht uit de algemene prov afhandelen?

Nanuru, IVIIHL (Anna) Van: Verzonden: Aao: Collega, Dit is een ingekomen extern e-mailbericht uit de algemene prov afhandelen? Nanuru, IVIIHL (Anna) Van: Verzonden: Aao: Ortderwerp: Kalter-Liefers, T. (Tamara) vrijdag 17 oktober 2008 15:26 Secretariaat EMTVH; SIS Postbus; Riele van-bodewes, CJ. (Christel); Olde Bijvank, M. (Marcelle);

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29 enquête resultaat Een korte snelle inventarisatie van hoe Leidsche Rijn denkt over de zes windmolens op Lage Weide, die de gemeente Utrecht wil f aciliteren. Er zijn maar een paar vragen, waar woont u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 174 VERSLAG VAN EEN VERZAMEL ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE IN HET ENERGIEAKKOORD

NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE IN HET ENERGIEAKKOORD 1 2 3 NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE IN HET ENERGIEAKKOORD Een Analyse Dr. Pieter Lukkes (em.hgl.geografie RUG) Pieter.Lukkes@gmail.com Leeuwarden, maart 2014 4 5 Het land dat zelf de Crisis- en herstelwet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 463 Wijziging van de Huursubsidiewet (verhoging van het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurder blijft) Nr. 11 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Economie. Thijs Knaap

Economie. Thijs Knaap Economie Thijs Knaap 15 februari 2011 Hoofdstuk 1 Andere mensen Wie alles zelf doet hoeft met niemand iets te delen. Het kan, een hardwerkende man op een verlaten stuk land, alle dagen bezig met overleven.

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2011 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 mei 2011 overleg

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Relations between entrepreneurs and incumbents in the transition to wind and solar energy technology within the Netherlands:

Relations between entrepreneurs and incumbents in the transition to wind and solar energy technology within the Netherlands: Relations between entrepreneurs and incumbents in the transition to wind and solar energy technology within the Netherlands: Appendix Master-Thesis August, 2010 Author: Yavuz Özermis, BSc Supervisor: dr.

Nadere informatie

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Inhoudsopgave blz 1...Inhoudsopgave blz 1...Inleiding blz 2...Windenergie voor people,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 Nr.

Nadere informatie

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Visie Energie 2050 Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan. Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke

Nadere informatie

Leeuwarden zonder fossiel

Leeuwarden zonder fossiel Leeuwarden zonder fossiel Danny Nederhoed, profiel E&M Gysbert van der Wal C&M Aardrijkskunde CSG-Comenius Mariënburg. Klas A6B J. Schurer Januari 2012 Contents Inleiding... 2 Hoofdtekst... 3 De missie

Nadere informatie

Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050

Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050 Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050 Het is één van de kernvragen van onze tijd: Hoe moet de mensheid omschakelen op andere energiebronnen die geen fossiel gebruiken?

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Is er genoeg wind voor ons allemaal? Grote krantenkoppen vandaag. Een energiemaatschappij in Rotterdam zegt: Er is genoeg wind voor ons allemaal. Maar is dat wel zo? Zit er in die wind wel genoeg energie

Nadere informatie

3 Agenda Europese top

3 Agenda Europese top 3 Aan de orde is het debat over de agenda van de Europese top. Ik heet de aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune, en de mensen die op een andere manier dit debat volgen, van harte welkom. Natuurlijk

Nadere informatie