CR 7 VET * /30* Montage- en gebruikshandleiding /30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CR 7 VET *9000-608-67/30* Montage- en gebruikshandleiding 9000-608-67/30"

Transcriptie

1 CR 7 VET Montage- en gebruikshandleiding /30 * /30*

2

3 Inhalt Belangrijke informatie 1. Algemeen Conformiteitsbeoordeling Algemene aanwijzingen Het apparaat verwijderen Gebruik volgens de voorwaarden Het niet volgens de voorwaarden gebruiken Gebruik van extra apparatuur Gebruik van opslagfolies Gebruik van software Veiligheid Algemene veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies voor bescherming tegen elektrische stroom Waarschuwingen en symbolen Montage- en gebruikshandleiding Sticker Typeplaatje Omschrijving van het geleverde Speciale accessoires Verbruiksmateriaal Systeemvoorwaarden Monitor Computersystemen Technische gegevens CR 7 VET Opslagfolies Voorstelling van de functies Functie van de afzonderlijke elementen Beschrijving van de functies Gebruik 13. Opslagfolies Algemeen Omgang met opslagfolies Bewaren van opslagfolies Lichtbeschermingshoezen Beschermhoes Röntgen Voorbereiding voor het röntgen Röntgenopname Voorbereiding voor het uitlezen van de beeldgegevens Uitlezen van de beeldgegevens Wissen van de beeldgegevens Desinfectie en reiniging Lichtbeschermingshoezen Opslagfolies Beschermhoes CR 7 VET Onderhoud Fouten opsporen 19. Tips voor gebruikers en technici CR 7 VET algemeen Foutmeldingen op het display Appendix Inleestijden Bestandsgroottes (niet gecomprimeerd). 37 Montage 9. Transport en verpakking Opstelling Opstellingsruimte Opstellingsmogelijkheid Elektrische aansluiting Inbedrijfstelling CR 7 VET Röntgenapparaten instellen Controles bij ingebruikname /09/ /30 3

4 Belangrijke informatie 1. Algemeen 1.1 Conformiteitsbeoordeling Het product is volgens de richtlijnen van de Europese Unie, die relevant zijn voor dit apparaat, aan een conformiteitsbeoordeling onderworpen en is in overeenstemming met de gevraagde basisvereisten van deze bepaling. Voldoet aan de FDA-voorschriften voor laserproducten met uitzondering van de afwijkingen volgens 'Laser Notice No. 50', juni ETL-toelating Dit Klasse A apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003 norm. Het apparaat is getest en binnen de grenswaarden voor een Klasse A digitaal apparaat bevonden, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden bieden een redelijke bescherming tegen storingen bij gebruik van het apparaat. Het apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en straalt deze uit. Als het apparaat niet volgens de montageen gebruikshandleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, dan kunnen er storingen in het radiocommunicatieverkeer optreden. Het gebruik van het apparaat in een woongebied kan ertoe leiden, dat er storingen aan het apparaat optreden. Voor het verhelpen van de storingen is de exploitant van het apparaat zelf verantwoordelijk. 1.2 Algemene aanwijzingen De montage- en gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het apparaat. Deze moet ter beschikking van de gebruiker gesteld worden. Het naleven van de montage- en gebruiksaanwijzing is een voorwaarde voor het gebruik volgens de bepalingen en de correcte bediening van het apparaat. Nieuwe medewerkers moeten een opleiding krijgen. De montage- en gebruiksaanwijzing moet doorgegeven worden aan opvolgers. De veiligheid van de bedieners en een storingsvrij gebruik van het apparaat zijn alleen gegarandeerd bij gebruik van originele apparaatonderdelen. Bovendien mogen uitsluitend de in de montage- en gebruikshandleiding vermelde of door DÜRR MEDICAL hiervoor vrijgegeven accessoires en verbruiksmateriaal gebruikt worden. Als er andere accessoires en/of ander verbruiksmateriaal gebruikt worden, dan kan de firma DÜRR MEDICAL geen garantie voor een veilig gebruik en betrouwbare werking verlenen. Alle claims voor schade die hierdoor ontstaat zijn uitgesloten. DÜRR MEDICAL is voor de apparaten met het oog op veiligheid, betrouwbaarheid en werking alleen verantwoordelijk, wanneer montage, nieuwe instellingen, modificaties, uitbreidingen en reparaties door DÜRR MEDI- CAL of door een door DÜRR MEDICAL daartoe geautoriseerd bedrijf uitgevoerd worden, en wanneer het apparaat in overeenstemming met de montage- en gebruikshandleiding gebruikt en bediend wordt. De montage- en gebruiksaanwijzing is in overeenstemming met de uitvoering van het apparaat en de technische standaarden op het moment dat het apparaat voor de eerste keer in omloop gebracht wordt. Voor opgegeven schakelingen, procedés, namen, softwareprogramma's en apparaten zijn alle octrooirechten voorbehouden. De vertaling van de montage- en gebruiksaanwijzing wordt naar beste vermogen opgesteld. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor vertaalfouten. De bijgevoegde Duitse versie van deze montage- en gebruiksaanwijzing is doorslaggevend. Het kopiëren van de montage- en gebruikshandleiding is, ook gedeeltelijk, uitsluitend met schriftelijke toestemming van DÜRR MEDICAL toegestaan. De originele verpakking moet bewaard worden voor het geval dat het apparaat teruggestuurd moet worden. Alleen de originele verpakking staat garant voor een optimale bescherming tijdens het transport. Als tijdens de garantietermijn een retourlevering noodzakelijk is, dan is DÜRR MEDICAL niet aansprakelijk voor schades die tijdens het transport door een gebrekkige verpakking ontstaan zijn! De verpakking mag niet in handen van kinderen komen / /09/06

5 1.3 Het apparaat verwijderen Apparaat De EU-richtlijn 2002/96/EG - WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) van 27 januari 2003 en de actuele omzetting ervan in het nationaal recht bepaalt, dat de producten aan deze bovengenoemde richtlijn onderworpen zijn en binnen de Europese Economische Ruimte bij een speciaal afvalverwerkingsbedrijf ingeleverd moeten worden. Voor vragen over de juiste manier van verwijdering als afval van het product verwijzen wij u naar DÜRR MEDICAL of de vakhandel. Opslagfolies De opslagfolie bevat bariumverbindingen. Verwijder de opslagfolie op vakkundige wijze, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. In Europa moet opslagfolie volgens afvalsleutel "Elders niet genoemd afval" verwijderd worden. Verwijderen via het huisvuil is mogelijk. 1.4 Gebruik volgens de voorwaarden Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het optisch scannen en verwerken van beeldgegevens van een opslagfolie op het gebied van de diergeneeskunde. Tot het gebruik volgens de voorwaarden behoort het in acht nemen van de montage- en gebruikshandleiding en het nakomen van de opstellings, bedienings- en onderhoudsvoorwaarden. Elk gebruik, dat niet overeenkomt met het gebruik volgens de voorwaarden, heeft het verlies van garantie van DÜRR MEDICAL tot gevolg. Voor schade te wijten aan gebruik dat afwijkt van de bepalingen, is alleen de gebruiker aansprakelijk. Het gebruik volgens de bepalingen omvat de naleving van alle plaatselijke wettelijke bepalingen volgens de arbeids- en stralingsbescherming. 2013/09/ / Het niet volgens de voorwaarden gebruiken Het apparaat is niet bestemd voor het optisch scannen van opslagfolies op het gebied van de mensgeneeskunde. Een ander daarvan afwijkend gebruik geldt niet als gebruik in overeenstemming met de bepalingen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit resulterende schade. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor dat risico. Het apparaat mag niet in ruimtes gebruikt worden, waarin gevaar door ontbranding van brandbare mengsels kan ontstaan. 1.6 Gebruik van extra apparatuur Er mag uitsluitend extra apparatuur (computers, monitoren, printers) op het apparaat aangesloten worden, die aan de norm IEC (EN ) voldoet. Apparaten mogen slechts dan met elkaar of met delen van installaties verbonden worden, wanneer gewaarborgd is, dat de veiligheid voor de personen die de apparatuur bedienen en de omgeving door deze koppeling niet beïnvloed wordt. Als de ongevaarlijke koppeling niet zonder meer uit de gegevens van de apparaten blijkt, moet de gebruiker, bijvoorbeeld door navraag bij de betreffende fabrikant of door het raadplegen van een deskundige, vaststellen, dat de noodzakelijke veiligheid voor de personen die de apparatuur bedienen en de omgeving door de geplande koppeling niet beïnvloed wordt. 1.7 Gebruik van opslagfolies De scanner mag uitsluitend in combinatie met opslagfolies PLUS van de firma Dürr NDT resp. DÜRR MEDICAL gebruikt worden. Zie ook hoofdstuk opslagfolies 1.8 Gebruik van software Er mag uitsluitend gebruikgemaakt worden van software die door DÜRR MEDICAL vrijgegeven is (bijv. Vet-Exam Plus, Vet-Exam Intra). Voor het gebruik van andere software is toestemming van DÜRR MEDICAL nodig. Ondersteund worden de besturingssystemen Windows XP Professional 32-bit vanaf Service Pack 3, Windows Vista 32-bit vanaf Home Premium en Windows 7 32-bit / 64-bit. 5

6 2. Veiligheid 2.1 Algemene veiligheidsinstructies Het apparaat werd zodanig ontwikkeld en geconstrueerd, dat gevaren bij gebruik volgens de voorwaarden zoveel mogelijk uitgesloten zijn. Toch beschouwen wij het als onze verplichting om de volgende veiligheidsmaatregelen te beschrijven, zodat u restrisico's kunt uitsluiten. Bij het gebruik van het apparaat moeten de lokale wetten en voorschriften nageleefd worden! Het is niet toegestaan het apparaat om te bouwen of te veranderen. DÜRR MEDICAL verleent geen garantie op en is niet aansprakelijk voor omgebouwde of gemodificeerde apparaten. In het belang van een veilig gebruik en een veilige bediening van het apparaat moeten de exploitant en de gebruiker zorgen dat de voorschriften en bepalingen nageleefd worden. Bij het openen van een op het lichtnet aangesloten apparaat, bestaat gevaar door laserstraling van de Klasse 3B. De installatie moet door een vakman uitgevoerd worden. De gebruiker moet telkens voordat hij het apparaat gebruikt de veilige werking en de goede toestand van het apparaat controleren. De gebruiker moet weten hoe hij het apparaat moet gebruiken. 2.2 Veiligheidsinstructies voor bescherming tegen elektrische stroom Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een stopcontact dat in overeenstemming is met de voorschriften. Voor het aansluiten van het apparaat moet gecontroleerd worden of de netspanning en de netfrequentie die vermeld staan op het apparaat overeenstemmen met de waarden van het hoofdnet. Voor de inbedrijfname moeten het apparaat en de kabels op beschadiging gecontroleerd worden. Beschadigde kabels en stekkers moeten onmiddellijk vervangen worden. Nooit gelijktijdig personen en open steekverbindingen van het apparaat aanraken. Bij werken aan het apparaat moeten de overeenstemmende elektrische veiligheidsvoorschriften nageleefd worden. Haal vóór het openen van het apparaat de netstekker uit het stopcontact! / /09/06

7 3. Waarschuwingen en symbolen 3.1 Montage- en gebruikshandleiding In de montage- en gebruiksaanwijzing worden de volgende benamingen en tekens voor bijzonder belangrijke informatie gebruikt: Aanduidingen resp. ge- en verboden ter voorkoming van persoonlijke of omvangrijke materiële schade. Bijzondere gegevens gelet op het economisch gebruik van het apparaat en overige aanwijzingen. Apparaat spanningsvrij schakelen (bijv. netstekker uittrekken). Aan/uit toets Bedrijfs-LED, groen Gereed voor gebruik Bedrijfs-LED, blauw Gegevensoverdracht Bedrijfs-LED, geel Reinigingsmodus Slechts voor eenmalig gebruik 3.3 Typeplaatje Het typeplaatje bevindt zich aan de achterzijde van de CR 7 VET. De volgende aanduidingen resp. tekens zijn op het apparaat, typeplaatje en netvoeding afgebeeld: Productiedatum Fabrikant Informatie over laserbron Gevaar door onderdelen op grond van elektrostatische ontlading (ESD) ETL-goedkeuring CONFORMS TO UL STD CERTIFIED TO CAN/CSA STD C22:2 NO Begeleidende papieren in acht nemen! Beschermingshandschoenen dragen Conform EU-richtlijn (2002/96/EG- WEEE) correct als afval verwijderen 3.2 Sticker Pas op Laser Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning Laserklasse 3B IP20 REF SN Beschermingstype Bestelnr. / typenr. Serienr. CE-beschrijving zonder Notified Body Nummer Waarschuwing voor laserstralen Gesloten apparaat: laserklasse 1 Geopend apparaat: laserklasse 3B 2013/09/ /30 7

8 4. Omschrijving van het geleverde De volgende artikelen zijn bij de leveringsomvang inbegrepen (afwijkingen op basis van landspecifieke voorschriften en invoerbepalingen zijn mogelijk): CR 7 VET CR 7 VET - Netvoeding - Datakabel (USB 3m) - Datakabel (RJ 45 3m) - Imagingsoftware Vet-Exam Intra (demoversie) - Vet-Exam Intra röntgenmodule - Vet-Exam Intra videomodule - Vet-Exam Intra DICOM Pat-cd - Vet-Exam Intra equalisatiefilter - Beschermhoes - IP-Cleaning Wipes (10 stuks) - Montage- en gebruikshandleiding 4.1 Speciale accessoires De volgende onderdelen behoren niet tot de leveringsomvang. Naargelang nodig bestellen! Wandhouder DÜRR MEDICAL opslagfolies PLUS -afmeting 0-2x3 (22x35 mm) DÜRR MEDICAL opslagfolies PLUS -afmeting 1-2x4 (24x40 mm) DÜRR MEDICAL opslagfolies PLUS -afmeting 2-3x4 (31x41 mm) DÜRR MEDICAL opslagfolies PLUS -afmeting 3- (2,7x5,4 mm) DÜRR MEDICAL opslagfolie PLUS -afmeting 4- (5,7x7,6 mm) VET DENT RA SET Speciale opslagfolies voor hazen (2 stuks) VHIP34SET112 Bijtbescherming Size 4 (100 stuks) Datakabel (USB 5m) Datakabel (RJ 45 5m) Opslagfolie in andere formaten op verzoek Het gebruik van andere accessoires, converters en kabels, als onder accessoires vermeld, kan tot een verhoogde emissie of een grotere storingsgevoeligheid van het systeem leiden / /09/06

9 4.2 Verbruiksmateriaal Lichtbeschermingshoes -afmeting 0-2x3 (100 st.) Lichtbeschermingshoes -afmeting 1-2x4 (100 st.) Lichtbeschermingshoes -afmeting 2-3x4 (300 st.) Lichtbeschermingshoes -afmeting 3-2,7x5,4 (100 st.) Lichtbeschermingshoes -afmeting 4-5,7x7,6 (100 st.) IP-Cleaning Wipes (100 st.).... CCB351A0101 Overige reinigings- en desinfectiepreparaten kunnen via de firma Orochemie (www.orochemie.de) onder de volgende aanduidingen verkregen worden: Sneldesinfectie B 30 Desinfectiedoeken B /09/ /30 9

10 5. Systeemvoorwaarden Voor het gebruik van de CR 7 VET zijn de onder paragraaf 5.1 en 5.2 vermelde componenten noodzakelijk. Deze componenten behoren niet tot de leveringsomvang van de CR 7 VET. 5.1 Monitor Monitoren voor digitaal röntgen met hoge lichtintensiteit en brede contrastomvang gebruiken. Veel licht in het vertrek, direct binnentredend zonlicht en reflecties verminderen de diagnosticeerbaarheid van de röntgenopnames. In Duitsland kan een eindcontrole conform DIN V uitgevoerd worden. In andere landen het geldende nationale recht in acht nemen! 5.2 Computersystemen Zie minimum-eisen aan computersystemen best.nr /.. of op internet onder / /09/06

11 6. Technische gegevens 6.1 CR 7 VET Elektrische nominale aansluitgegevens voedingsgedeelte Spanning (V) Maximale schommeling nominale spanning (%).... +/- 10 Frequentie (Hz) Stroomopname (A) max. 0,8 Vermogen (W) <40 Bescherming IP20 Beschermingsklasse II Overspanningscategorie II Elektrische nominale aansluitgegevens CR 7 VET Spanning (V, DC) Maximale schommeling nominale spanning (%).... +/- 10 Stroomopname (A) max. 1,25 Vermogen (W) <30 Inschakelduur S2 volgens VDE (min) S6 volgens VDE (%) Afmetingen B = 226 mm, H = 234 mm, D = 243 mm Gewicht CR 7 VET (kg) circa 6,5 Geluidsdrukniveau Stand-by (db(a)) ca. 37 tijdens uitlezen (db(a)) ca. 55 Algemene waarden Extern: Laserklasse (EN ) Intern: Laserklasse B (EN ) Golflengte λ 635 nm 10 mw EN : A1: A2: Warmteafgifte (W) <40 Pixelgrootte te selecteren van (µm) ,5 tot 50 Resolutie (afhankelijk van opslagfolie) lijnparen/mm (Lp/mm) max. ca. 40 Conformiteitsbeoordeling Laagspanning /95/EG EMC Geleide HF-storingsgrootte V 1 volgens IEC (V eff ) Uitgestraalde HF-storingsgrootte E 1 volgens IEC (V/m) Omgevingsvoorwaarden bij gebruik Temperatuur ( C) tot +35 Relatieve luchtvochtigheid (%) Luchtdruk (hpa) Hoogte boven zeespiegel (m) <2000 Omgevingsvoorwaarden bij opslag en transport Temperatuur ( C) bis +60 Relatieve luchtvochtigheid (%) Luchtdruk (hpa) Hoogte boven zeespiegel (m) < Opslagfolies Omgevingsvoorwaarden bij opslag en transport Temperatuur ( C) <33 Relatieve luchtvochtigheid (%) <80 Omgevingsvoorwaarden bij gebruik Temperatuur ( C) Relatieve luchtvochtigheid (%) <80 Afmetingen opslagfolies intraoraal Size 0 (mm) x 35 Size 1 (mm) x 40 Size 2 (mm) x 41 Size 3 (mm) x 54 Size 4 (mm) x /09/ /30 11

12 7. Voorstelling van de functies / /09/06

13 7.1 Functie van de afzonderlijke elementen 1. Opslagfolie De opslagfolie dient als opnamemedium voor röntgenstraling en slaat de beeldgegevens op. 2. Lichtbeschermingshoes Beschermt de opslagfolie tegen contaminatie en vervuiling. Verhindert het wissen van beeldgegevens op de opslagfolie. 3. Bedrijfs-LED's Algemene informatie over de operationele status van het apparaat wordt getoond. LED groen: Geeft aan dat het apparaat gereed voor gebruik is LED blauw: Toestand van de communicatie wordt getoond LED geel: Toestand van de reinigingsmodus wordt getoond 4. Reinigingstoets Door op deze toets te drukken gaat het apparaat naar de reinigingspositie of van de reinigingspositie terug naar de operationele positie. 5. Aan/uit toets Inschakelen: op aan/uit toets drukken. Uitschakelen: aan/uit toets gedurende 2 seconden ingedrukt houden. Het apparaat sluit normaal af, de groene en blauwe LED's knipperen afwisselend. Geforceerd uitschakelen: aan/uit toets ingedrukt houden tot alle LED's niet langer branden. 7. Afdekking Dekt de bewegende delen van de invoereenheid af. Kan voor het schoonmaken en desinfecteren verwijderd worden. 8. Display Het display toont, afhankelijk van de gebruikte software, verschillende informatie over de status van het apparaat, bijvoorbeeld bij gebruik van Vet-Exam Intra de naam en het tandnummer. Bij een eventueel weergegeven foutcode, zie hoofdstuk tips voor gebruikers en technici. 9. Ontgrendelingsknop Ontgrendelt de afdekking om te openen. 10. Uitvoervak De opslagfolies vallen na het uitlezen en wissen op het verwijderbare uitvoervak. 11. Folietransport, binnenzijde Binnenin het apparaat loopt de opslagfolie door de uitlees- en wiseenheid. 12. Invoereenheid Aan de invoereenheid wordt de in de geopende lichtbeschermingshoes verpakte opslagfolie geplaatst, gefixeerd en aan het folietransport toegevoerd. 6. Status-LED's Informatie over de status van het folietransport wordt getoond. LED rood: Storing LED geel: Folietransport bezet LED groen: Opslagfolie kan naar binnen geschoven worden 2013/09/ /30 13

14 8. Beschrijving van de functies De CR 7 VET zet de op de intraorale opslagfolie opgeslagen beeldgegevens om in een digitaal röntgenbeeld. Deze opname wordt vervolgens via het aangesloten pc-systeem bekeken en verder verwerkt. Opslagfolie Photomultiplier Laserbron Röntgen De opslagfolie (1) wordt in de lichtbeschermingshoes (2) verpakt, gedesinfecteerd, geplaatst en belicht. Na de belichting wordt de lichtbeschermingshoes opnieuw gedesinfecteerd. Uitlezen van de beeldgegevens Door op de aan/uit-knop (5) te drukken wordt de CR 7 VET ingeschakeld. Aansluitend wordt met röntgensoftware bijv. Vet-Exam Intra de uitleesmodus geactiveerd. Wanneer de groene status-led (6) brandt, kan de opslagfolie met geopende lichtbeschermingshoes in het midden van de invoereenheid (12) geplaatst worden. Met de vinger wordt vervolgens de opslagfolie uit de gefixeerde lichtbeschermingshoes in het folietransport (11) geschoven. De lichtbeschermingshoes blijft aan de invoereenheid gefixeerd. Zodra de lichtbeschermingshoes niet meer gefixeerd is, kan deze verwijderd worden. Paraboolspiegel Vliegwiel Reflectielaag Pentaprisma Verdere röntgenopnamen Nadat u de opslagfolie uit het uitvoervak haalt, adviseren wij u de opslagfolie weer in een lichtbeschermingshoes te verpakken. De opslagfolies zijn bij vakkundige omgang enkele 100 keer opnieuw te gebruiken. Voor hernieuwd gebruik moet worden gecontroleerd of de opslagfolie vervuild of beschadigd is. Beschadigde opslagfolies mogen niet worden hergebruikt. Binnenin het folietransport (11) doorloopt de opslagfolie de uitleeseenheid. Daar worden de op de opslagfolie aanwezige beeldgegevens middels een laser gescand en naar de pc verzonden. De voortgang van het scannen wordt in een venster op de monitor aangegeven. Na het scannen loopt de opslagfolie door de wiseenheid, waar de achtergebleven beeldgegevens gewist worden. Daarna valt de opslagfolie in het uitvoervak (10) / /09/06

15 Montage Alleen opgeleide vaklieden mogen het apparaat opstellen, installeren en in gebruik stellen. 9. Transport en verpakking Levering op volledigheid en transportschade controleren. Verpakking volledig legen. Stel de CR 7 VET niet bloot aan sterke schokken, omdat het apparaat daardoor beschadigd kan raken. Beschadiging door schokken. Tijdens het gebruik en het uitschakelproces (blauwe en groene bedrijfs-led's knipperen afwisselend) mag het apparaat niet bewogen worden, omdat de beweegbare componenten eerst tot stilstand moeten komen. 10. Opstelling 10.1 Opstellingsruimte Stel de CR 7 VET uitsluitend in een gesloten, droge en goed geventileerde ruimte op. De temperatuur van het vertrek mag niet lager zijn dan + 10 C of hoger zijn dan + 35 C. Kortsluitingsgevaar door condenswatervorming. Het systeem mag pas in gebruik genomen worden wanneer het de ruimtetemperatuur aangenomen heeft en droog is. De installatie in een ruimte bestemd voor een specifiek doel, bijv. in warme of vochtige ruimtes, is niet toegelaten. Stel de CR 7 VET niet bloot aan direct zonlicht. Het ruimtelicht moet indien nodig verminderd kunnen worden. De maximale lichtintensiteit mag 1000 lux bedragen. In de opstellingsruimte mogen geen grote stoorvelden (bijv. sterke magnetische velden) voorhanden zijn. Deze stoorvelden kunnen storingen in de CR 7 VET veroorzaken. 2013/09/ /30 15

16 10.2 Opstellingsmogelijkheid Tafelopstelling De CR 7 VET kan als tafeltoestel opgesteld worden. Om fouten bij het scannen van de beeldgegevens te vermijden, moet de CR 7 VET schokvrij opgesteld worden. Wandmontage De CR 7 VET kan met een wandhouder (best.nr ) aan een muur bevestigd worden. Voor de montage van de wandhouder zie montagehandleiding best.nr / Elektrische aansluiting Voor ingebruikname de voedingsspanning 24 V DC en de netspanning 100 V V met de gegevens op de typeplaatjes vergelijken. De aansluitbussen bevinden zich in de uitsparing aan de achterkant van het apparaat. Eventueel aangebrachte landenadapter verwijderen. Passende landenadapter aanbrengen. Afdekking aan de achterkant van de CR 7 VET verwijderen. Aansluitstekker van de netvoeding in de contactdoos van de CR 7 VET steken. Netsnoer van de netvoeding in het stopcontact steken. Afdekking weer aanbrengen. Bij gebruik van het apparaat moet de afdekking aan de achterkant gemonteerd zijn / /09/06

17 12. Inbedrijfstelling 12.1 CR 7 VET De installatie en configuratie mag uitsluitend door een door DÜRR MEDICAL opgeleide en gecertificeerde vakman of door onze klantenservice uitgevoerd worden. De CR 7 VET heeft vier contactdozen die onder de afdekking aan de achterkant aangebracht zijn: V aansluiting De 24 V aansluiting dient voor de spanningsvoorziening van de CR 7 VET. 15. Resetknop Door op de resetknop te drukken en deze tijdens het inschakelen gedurende 15 tot 20 seconden ingedrukt te houden, worden alle netwerkinstellingen van het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Het resetten wordt bij de CR 7 VET Plus door de aanduiding 'Factory Reset' bevestigd. 16. AUX-aansluiting De AUX-aansluiting dient als diagnose-interface voor technici. Via de AUX-aansluiting kan extra apparatuur voor het testen en het opsporen van fouten aangesloten worden. Er mag uitsluitend gebruikgemaakt worden van door DÜRR MEDICAL vrijgegeven extra apparatuur. 17. Status-LED s netwerkaansluiting De status-led s van de netwerkaansluiting geven aan of er verbinding met het netwerk is en of er gegevens overgedragen worden. 18. Netwerkaansluiting De CR 7 VET kan via een netwerk gebruikt worden. 19. USB-aansluiting De CR 7 VET kan via USB gebruikt worden. Als de CR 7 VET op USB en een netwerk aangesloten wordt, dan heeft de netwerkverbinding voorrang. 2013/09/ /30 17

18 12.2 Röntgenapparaten instellen Volgende standaardwaarden apparaatspecifiek controleren en aanpassen. Referentievoorwaarden: Huiskat (ca. 6 kg) tot middelgrote hond (ca. 20 kg) De in de tabel vermelde belichtingstijden voor de tubuslengte 20 cm werden met een tandheelkundige röntgeninstallatie met DC-straler (brandvlek 0,7 mm; tubuslengte 20 cm) vastgesteld. De belichtingstijden voor de tubuslengte 30 cm werden uit de belichtingstijden van de tubuslengte 20 cm berekend. Parameters DC-straler, 7 ma, tubuslengte 20 cm aanbevolen belichtingstijd (s) DC-straler, 7 ma, tubuslengte 30 cm aanbevolen belichtingstijd (s) Bovenkaak 60kV 70kV 60kV 70kV Snijtand 0,1 0,08 0,2 0,16 Premolaar 0,125 0,1 0,25 0,2 Molaar 0,16 0,125 0,32 0,25 Onderkaak 60kV 70kV 60kV 70kV Snijtand 0,1 0,08 0,2 0,16 Premolaar 0,125 0,1 0,25 0,2 Molaar 0,125 0,1 0,25 0,2 Wanneer aan de röntgenbuis 60 kv ingesteld kunnen worden, dan heeft deze instelling de voorkeur. De voor F-film (bijv. Kodak Insight) bekende belichtingswaarden kunnen gebruikt worden Controles bij ingebruikname De noodzakelijke controles (bijv. de eindcontrole) worden gereguleerd door de van toepassing zijnde lokale wetgeving van het land. Vraag na, welke tests/controles uitgevoerd moeten worden. Tests/controles conform de wettelijke voorschriften uitvoeren. Elektrische veiligheidscontrole Elektrische veiligheidscontrole volgens wettelijke voorschriften uitvoeren (bijv. lekstroom via behuizing). Resultaten documenteren / /09/06

19 inactieve kant Gebruik 4 actieve kant 13. Opslagfolies Opslagfolies zijn toxisch: opslagfolies daarom altijd in een lichtbeschermingshoes gebruiken. Als de opslagfolie of delen ervan ingeslikt worden, dan moet de opslagfolie onmiddellijk verwijderd worden. Als de lichtbeschermingshoes door openbijten beschadigd raakt, dan moet de mond met veel water worden uitgespoeld Algemeen Gebruik de CR 7 VET uitsluitend in combinatie met de opslagfolies PLUS van DÜRR NDT resp. DÜRR MEDICAL. Voor het gebruik van andere opslagfolie is toestemming van DÜRR MEDICAL nodig. De belichting van de opslagfolie moet altijd op de actieve kant plaatsvinden: actieve kant: De actieve kant is lichtblauw. Deze kant is gemarkeerd met een als positioneerhulp. inactieve kant: De inactieve kant is zwart. Hierop staan de afmetingen, de gegevens van de fabrikant en het woord 'back'. Bovendien is de inactieve kant voorzien van een zilverkleurige rand die de positionering met de lichtbeschermingshoes vergemakkelijkt. In één hoek is een zilverkleurige punt gedrukt, die de verdikking bij een conventionele röntgenfilm vervangt. Deze punt dient bij het positioneren altijd in de richting van het occlusale vlak te wijzen. Dit vergemakkelijkt de oriëntatie op de röntgenopname. 2013/09/ /30 19

20 13.2 Omgang met opslagfolies Opslagfolies controleren op zichtbare beschadigingen. Beschadigde opslagfolies (bijv. een gescheurde beschermingslaag, of zichtbare krassen, die de diagnostische bewijskracht beïnvloeden) vervangen. Opslagfolies zijn zo buigzaam als een röntgenfilm. Niet vouwen en aan druk blootstellen. Niet bekrassen of vervuilen. Niet autoclaveren Bewaren van opslagfolies Opslagfolies in het donker bewaren. Niet op hete of vochtige plaatsen bewaren. Intraorale opslagfolies in een lichtbeschermingshoes met passende grootte bewaren. Wordt de opslagfolie langer dan 24 uur opgeslagen, dan moet deze voor de röntgenopname opnieuw worden gewist. Zie hoofdstuk 16.5 Tegen direct zonlicht en ultraviolette straling beschermen. Bij het bewaren in de röntgenruimte moeten de opslagfolies tegen een voorbelichting door röntgenstraling worden beschermd / /09/06

21 7 14. Lichtbeschermingshoezen Lichtbeschermingshoezen beschermen de patiënt tegen een infectie door gecontamineerde opslagfolies,. beschermen de opslagfolie tegen contaminatie en vervuiling,. beschermen de opslagfolie tegen licht,. zijn net als de opslagfolies beschikbaar in verschillende afmetingen. Juiste afmeting selecteren. De lichtbeschermingshoes is een wegwerpartikel en mag niet worden hergebruikt. Voor gebruik van de lichtbeschermingshoezen, zie gebruiksaanwijzing best.nr / Beschermhoes De beschermhoes beschermt de CR 7 VET bij langere stilstandtijden tegen vuil en stof. 8 Beschermhoes met de gele markeringen naar voren over het apparaat trekken tot het apparaat volledig afgedekt is. Wanneer de beschermhoes niet gebruikt wordt, dient deze op een schone plaats bewaard te worden. Verstikkingsgevaar Bewaar de beschermhoes op een voor kinderen niet toegankelijke plaats. 2013/09/ /30 21

22 16. Röntgen Hygiënevoorschriften onder punt 17 'Desinfectie en reiniging' in acht nemen Voorbereiding voor het röntgen Opslagfolies worden door natuurlijke röntgenstraling en röntgen strooistraling voorbelicht Bij gebruik voor de eerste keer of een opslag van meer dan 24 uur moet de opslagfolie worden gewist. Zie daartoe paragraaf 16.5 Wissen van de beeldgegevens De gewiste opslagfolie volledig in de lichtbeschermingshoes schuiven. De zwarte (inactieve) zijde van de opslagfolie moet zichtbaar zijn. De witte plakstrook wegtrekken en de opening van de lichtbeschermingshoes door samendrukken goed afsluiten. De lichtbeschermingshoes is een wegwerpartikel en mag niet worden hergebruikt. De lichtbeschermingshoes moet voor het plaatsen met een desinfectiedoek (bijv. Orochemie B60) gedesinfecteerd worden. Als alternatief sproeidesinfectie (bijv. Orochemie B30) op een zachte, pluisvrije doek in plaats van een desinfectiedoek gebruiken / /09/06

23 16.2 Röntgenopname Infectiegevaar! Bij het plaatsen van de opslagfolie beschermingshandschoenen dragen. 12 De opslagfolies zijn gemarkeerd met het symbool. Het symbool is zichtbaar op de röntgenopname en vergemakkelijkt daardoor de oriëntatie bij de diagnose. De opslagfolie moet zodanig geplaatst worden, dat het symbool de diagnostische bewijskracht van de röntgenopname niet beïnvloedt. De opslagfolie in de lichtbeschermingshoes op de gebruikelijke manier plaatsen. De zilveren punt op de inactieve kant moet in de richting van het occlusale vlak wijzen. De actieve kant van de opslagfolie moet in de richting van de röntgentubus wijzen. Beschadiging van de opslagfolie Uitsluitend houdersystemen gebruiken, die de lichtbeschermingshoes en de opslagfolie niet beschadigen. Houdersystemen met scherpe kanten vermijden. Belichtingstijd en instelwaarden op het röntgenapparaat instellen. Röntgenopname maken. De beeldgegevens op de opslagfolie moeten na het maken binnen 30 minuten worden uitgelezen. 2013/09/ /30 23

24 Voorbereiding voor het uitlezen van de beeldgegevens Infectiegevaar! Bij het verwijderen van de opslagfolies beschermingshandschoenen dragen. Haal de opslagfolie uit de lichtbeschermingshoes. Bij sterke vervuiling van de lichtbeschermingshoes en de handschoenen bijv. door bloed, moet voor de desinfectie een grove, droge reiniging bijv. door afwissen met een schoon stuk keukenrol plaatsvinden. De lichtbeschermingshoes en handschoenen met een desinfectiedoek (bijv. Orochemie B60) schoonmaken en desinfecteren. Als alternatief een sproeidesinfectie (bijv. Orochemie B30) op een zachte, pluisvrije doek gebruiken. Opslagfolie in de lichtbeschermingshoes in de desinfectiedoek leggen. Beschadiging van de CR 7 VET Vóór het gebruik van de opslagfolie moeten de handen volledig van het poeder van de beschermingshandschoenen schoongemaakt worden. Het poeder kan bij het uitlezen van de opslagfolie de optische uitleeseenheid van de CR 7 VET beschadigen / /09/06

25 Bedrijfs-LED s Bedrijfsklaar Niet gereed voor communicatie Reinigingspositie Afdekking of invoereenheid niet juist gemonteerd Uitschakelproces Aan Uit Knippert Status-LED s transportslot Fout Opslagfolie wordt verwerkt Invoereenheid gereed Straalafbuiger komt uit de stand-by modus met ingesteld toerental Aan Uit Knippert 16.4 Uitlezen van de beeldgegevens Contaminatie van de CR 7 VET De opslagfolie moet voor het uitlezen van de beeldgegevens schoon en absoluut hygiënisch zijn. Het kan anders tot een verlies van de beeldgegevens en tot een verspreiding van kiemen komen. Monitor en pc inschakelen. CR 7 VET met de aan/uit-knop (5) inschakelen. Na het inschakelen moet het apparaat zich initialiseren. Op het display van de CR 7 VET wordt dat met 'INIT SYSTEM' aangegeven. Zodra het apparaat voor gebruik gereed is, wordt dat door het branden van de groene bedrijfs-led aangegeven. Bovendien verschijnt op het display 'READY'. Start de software. De volgorde van het uitleesproces is afhankelijk van de gebruikte software. Zie hiertoe de handleiding van de gebruikte software. Dierhouder selecteren. Ingreep voor het dier selecteren. CR 7 VET middels de software activeren. Verwisseling van röntgenopnames De röntgenopnames worden altijd op volgorde van de geactiveerde patiënt in de software opgeslagen. Om verwisselingen met röntgenopnamen van andere patiënten te vermijden mogen alleen röntgenopnamen van deze patiënt worden uitgelezen. 2013/09/ /30 25

26 Bedrijfs-LED en status-led branden groen: Als de CR 7 VET vanuit de stand-by modus wordt gestart, dan knippert de groene status-led. Bovendien verschijnt er een voortgangsbalk op het display. Zodra het apparaat gereed voor gebruik is, gaat de status-led groen branden. De lichtbeschermingshoes langs de klevende kant (V-opening) recht openen Verlies van beeldgegevens Beeldgegevens op de opslagfolie worden door licht gewist. Belichte opslagfolies nooit zonder lichtbeschermingshoes gebruiken. De lichtbeschermingshoes met opslagfolie in het midden en recht uitgelijnd (de opengemaakte kant van de lichtbeschermingshoes wijst naar beneden, de niet-actieve zijde van de opslagfolie naar de gebruiker) tegen de invoereenheid aanbrengen. De bevestiging komt automatisch naar voren en fixeert de lichtbeschermingshoes met opslagfolie. Opslagfolie uit de lichtbeschermingshoes naar beneden in het apparaat schuiven tot de opslagfolie automatisch naar binnen getrokken wordt. De lichtbeschermingshoes wordt door de bevestiging vastgehouden en wordt niet in het apparaat getrokken. De voortgang van het uitleesproces wordt in het voorbeeldvenster op de monitor aangegeven / /09/06

27 17 Status-LED brandt geel: Geen volgende opslagfolie in het apparaat schuiven. Nadat het uitleesproces voltooid is, gaat de bevestiging automatisch weer terug. Lege lichtbeschermingshoes verwijderen. Status- LED gaat in plaats van geel, groen branden. De röntgenopname in Vet-Exam Intra opslaan. Nieuwe opslagfolie inlezen of het apparaat middels de aan/uit-toets uitschakelen. Wordt de aan/uit-toets gedurende 3 seconden ingedrukt, dan sluit het apparaat af. Dit kan even duren (groene en blauwe LED knipperen afwisselend, bovendien wordt op het display een voortgangsbalk getoond). Zodra het apparaat naar beneden is gebracht, wordt het volledig uitgeschakeld. Gedurende deze tijd het apparaat niet bewegen. De uitgeschakelde CR 7 VET kan met een beschermhoes afgedekt worden. 2013/09/ /30 27

28 16.5 Wissen van de beeldgegevens Na het aftasten doorloopt de opslagfolie automatisch de wiseenheid. Daar worden achtergebleven beeldgegevens op de opslagfolie gewist. Daarna valt de opslagfolie in het uitvoervak. Speciale modus 'Wissen' De opslagfolie moet opnieuw worden gewist, wanneer: De opslagfolie langer dan 24 uur opgeslagen wordt. De beeldgegevens op de opslagfolie door een storing in de CR 7 VET niet gewist worden. (foutmelding in de software) 18 Met de speciale modus wordt nu de wiseenheid in de CR 7 VET geactiveerd. Er worden geen beeldgegevens naar de software gestuurd. Voor het opnieuw wissen: Speciale modus 'Wissen' in de software selecteren. De geopende lichtbeschermingshoes met de opslagfolie aan de invoereenheid plaatsen. Opslagfolie uit de lichtbeschermingshoes naar beneden in het apparaat schuiven tot de opslagfolie automatisch naar binnen getrokken wordt / /09/06

29 17. Desinfectie en reiniging Er mogen alleen door DÜRR MEDICAL vrijgegeven desinfectie- en reinigingsmiddelen worden gebruikt. Andere reinigings- en desinfectiepreparaten kunnen de CR 7 VET en de accessoires beschadigen Lichtbeschermingshoezen De lichtbeschermingshoes moet voor en na het plaatsen met een desinfectiedoek (bijv. Orochemie B60) gedesinfecteerd worden. Als alternatief sproeidesinfectie (bijv. Orochemie B30) op een zachte, pluisvrije doek in plaats van een desinfectiedoek gebruiken. De inwerktijd moet worden nagekomen. De vloeistoffen moeten volledig opgedroogd zijn Opslagfolies Beschadiging van opslagfolies Opslagfolies niet autoclaveren! Opslagfolies worden vernield door dompeldesinfectie! Wij adviseren het gebruik van reinigingsdoeken voor opslagfolies, best.nr. CCB351A Vervuiling moet aan beide kanten voor verdere toepassing met een zachte, pluisvrije doek verwijderd worden. Achtergebleven vervuiling kan met een speciale reiniger uit de reinigingsset worden verwijderd door voorzichtig cirkelvormig te wissen. Voor een hernieuwd gebruik, moet de opslagfolie volledig droog zijn Beschermhoes De beschermhoes met een vochtig gemaakte doek schoonmaken en met een desinfectiedoek (bijv. Orochemie B60) desinfecteren. 2013/09/ /30 29

30 17.4 CR 7 VET 1. Beschadiging van de CR 7 VET Er mag geen vloeistof in het apparaat terechtkomen, daarom de CR 7 VET niet met desinfectie- en reinigingsoplossing insproeien! Oppervlak van het apparaat Het oppervlak van het apparaat bij contaminatie of zichtbare vervuiling schoonmaken en desinfecteren. Het oppervlak van de CR 7 VET met een vochtig gemaakte doek schoonmaken en met een desinfectiedoek (bijv. Orochemie B60) desinfecteren. Aanwezige vervuiling aan het invoer- en uitvoergedeelte vóór het scanproces verwijderen. Invoereenheid De invoereenheid bij contaminatie of zichtbare vervuiling schoonmaken en desinfecteren. Druk op de reinigingstoets. De bevestiging gaat naar een middelste stand. De gele bedrijfs-led brandt. Op het display van de CR 7 VET verschijnt 'CLEANING POSITION'. Druk op de ontgrendelingsknop en neem tegelijkertijd de afdekking naar boven weg. Neem de bevestiging naar boven weg. Beschadiging van de CR 7 VET Alle delen van de CR 7 VET mogen niet met een thermodesinfector of een autoclaaf gedesinfecteerd worden. Door de hitte worden de kunststofonderdelen vernield! De binnenliggende delen met een vochtig gemaakte doek schoonmaken en met een desinfectiedoek (bijv. Orochemie B60) desinfecteren. De afdekking en de bevestiging kunnen in een instrumentendesinfectie (bijv. Orochemie A20) gedesinfecteerd worden. Bevestiging aanbrengen. Afdekking aanbrengen. Druk op de reinigingstoets. De bevestiging gaat terug naar de uitgangspositie. De groene bedrijfs-led brandt / /09/06

31 18. Onderhoud Alleen gekwalificeerde vakmensen of door DÜRR MEDICAL opgeleid personeel mogen het apparaat onderhouden. Voor werkzaamheden aan het apparaat of bij gevaar het apparaat spanningsvrij schakelen (bijv. netstekker uittrekken). De aanbevolen onderhoudsintervallen zijn gebaseerd op een gebruik van het apparaat met 15 intraorale opnamen per dag en 220 werkdagen per jaar. Onderhoudsinterval Jaarlijks Elke 3 jaar Onderhoudswerkzaamheden Apparaat visueel controleren. Opslagfolies op krassen controleren, eventueel vervangen. Set afstrijkspatels vervangen. Rolhouder vervangen. Aandrijfriem vervangen. 2013/09/ /30 31

32 Fouten opsporen 19. Tips voor gebruikers en technici Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend voor een gekwalificeerde vakman of door onze klantenservice uitgevoerd worden. Trek voor het starten van de reparatie of het openen van het apparaat de netstekker uit CR 7 VET algemeen Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 1. CR 7 VET schakelt niet in Geen netspanning Netsnoer en stekkerverbindingen controleren Netzekering in het gebouw controleren Netvoeding controleren of groene LED brandt 2. CR 7 VET schakelt na korte tijd uit Inschakelknop defect Netsnoer of netvoedingstekker niet correct erin gestoken Servicetechnicus informeren Netsnoer en stekkerverbindingen controleren 3. Status- of bedrijfsled licht niet op 4. Luid geluid bij het lopen na het inschakelen 5. Beeldbewerkingssoftware herkent de CR 7 VET niet Hardwaredefect Net heeft een te lage spanning Led defect Wanneer geluid niet na 30 sec. verdwijnt, defect aan straalafbuiger CR 7 VET niet ingeschakeld Verbindingskabel tussen CR 7 VET en PC los PC herkent verbinding met CR 7 VET niet Hardwarefout Servicetechnicus informeren Netspanning controleren Servicetechnicus informeren Servicetechnicus informeren CR 7 VET inschakelen USB-kabel/netwerkkabel controleren USB-driver niet geïnstalleerd of niet-actief USB-kabel/netwerkkabel controleren IP-adressen en subnetmaskers controleren Servicetechnicus informeren / /09/06

33 Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 6. Apparaat reageert niet 7. Röntgenopname verschijnt na het scannen niet op het beeldscherm 8. Röntgenopname te donker / licht 9 Opname is in spiegelbeeld 10 Echobeeld en schaduw op de röntgenopname CR 7 VET heeft het opstartproces nog niet afgesloten CR 7 VET wordt door de firewall geblokkeerd. Opslagfolie werd verdraaid in de lichtbeschermingshoes geschoven en de niet-actieve zijde uitgelezen Beeldgegevens van de opslagfolie werden bijv. door omgevingslicht gewist Fout in de hardware Röntgenapparaat gestoord Geen beeldinformatie op de opslagfolie Foute helderheids/contrastinstelling in de software Belichte opslagfolie werd blootgesteld aan omgevingslicht Röntgendosis te laag Opslagfolie werd verdraaid in de lichtbeschermingshoes geschoven Opslagfolie werd verkeerd in de lichtbeschermingshoes gelegd of in de mond geplaatst Beeldgegevens op de opslagfolie werden niet voldoende gewist Apparaat heeft na het inschakelen circa seconden nodig. Het proces na deze periode opnieuw herhalen. Poorten voor het apparaat in de firewall vrijgeven. Beeldgegevens van de opslagfolie meteen opnieuw uitlezen De beeldgegevens op de opslagfolie moet zo snel mogelijk na het verwijderen uitgelezen worden Servicetechnicus informeren Servicetechnicus informeren Opslagfolie belichten Helderheid van de röntgenopname via de software instellen Oplagfolie in de lichtbeschermingshoes aan de invoereenheid aanzetten. Röntgenparameters controleren Opslagfolie correct inleggen. De zwarte (bedrukte) kant van de opslagfolie moet door de transparante kant van de lichtbeschermingshoes zichtbaar zijn. Opslagfolie correct inleggen of plaatsen Wisinstellingen controleren Servicetechnicus informeren Wiseenheid vervangen 2013/09/ /30 33

34 Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 11 Opname verschijnt slechts vaag in het scanvenster Software kan gegevens niet tot een compleet beeld samenvoegen 12. CR 7 VET verschijnt niet in de selectielijst in CRScanConfig 13. CR 7 VET verschijnt in de selectielijst in CRScanConfig, verbinding is echter niet mogelijk 14. Bij het starten van de röntgenmodule in de software verschijnt een foutmelding 15. Röntgenbeeld vertoont strepen 16. Waarschuwing: "Te veel omgevingslicht" De röntgendosis op de opslagfolie was te gering De versterking is te laag ingesteld (HV-waarde) Er is een ongeschikte uitleesmodus geselecteerd De instelling voor de drempelwaarde is te hoog Apparaat is achter een netwerkrouter geschakeld. Subnetmasker van de PC en CR 7 VET komen niet overeen CR 7 is in conflict met een ander apparaat Opslagfolie werd belicht Delen van de opslagfolie werden bij het gebruik aan licht blootgesteld Opslagfolie vervuild of bekrast De CR 7 VET wordt aan te veel licht blootgesteld Servicetechnicus informeren Wiseenheid vervangen Versterking verhogen (HV-waarde) Geschikte uitleesmodus selecteren Instelling reduceren IP-adres, zonder tussengeschakelde router, op CR 7 VET Net configureren. Router weer tussenschakelen. IP-adres in CRScanConfig handmatig invoeren en apparaat registreren. Subnetschermen controleren en indien nodig aanpassen In 'CRScanConfig' de CR 7 op 'Demo zonder scanner' zetten. De opslagfolie max. 24 uur na het wissen gebruiken. Belichte opslagfolies niet aan hel licht blootstellen. Belichten en uitlezen van de beeldgegevens moet binnen een half uur gebeuren. Opslagfolie met zachte doek en de speciale reiniger uit de reinigingsset reinigen door voorzichtig wissen. Bekraste opslagfolies moeten worden vervangen Ruimte verduisteren CR 7 VET zodanig draaien, dat het licht niet direct op de invoereenheid valt / /09/06

35 Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 17. Felle strepen in het scanvenster 18. Blauwe LED knippert Tijdens het uitlezen dringt te veel omgevingslicht naar binnen Geen verbinding tussen CR 7 VET en PC Gegevensopslag in de CR 7 VET is vol 19. Fout 'E2490' De verbinding tussen de apparaten werd onderbroken terwijl de software nog contact met de CR 7 VET wilde maken. Ruimte verduisteren CR 7 VET zodanig draaien, dat het licht niet direct op de invoereenheid valt CR 7 VET via de software activeren USB-driver niet geïnstalleerd of niet-actief Datakabel controleren Opnamegereedheid in de software tot stand brengen. De beeldgegevens worden automatisch van de CR 7 VET naar de software overgebracht Toestelverbinding opnieuw tot stand brengen en procedure herhalen. 2013/09/ /30 35

36 19.2 Foutmeldingen op het display Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 1. Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Op het display verschijnt de foutcode Temperatuur van het apparaat te hoog Submodule niet geïnitialiseerd Het scanproces heeft de toegestane tijd overschreden Storing wiseenheid Toevoer aandrijving geblokkeerd Positiefout toevoer Afdekking van de behuizing geopend Toevoer schuif ontbreekt Storing in submodule Fout interne datacommunicatie Eindtoerental straalafbuiger niet bereikt SOL-sensor time-out Storing aan laser, SOL-sensor of straalafbuiger-module Storing aan laser Straalafbuiger-module of SOLsensor defect Apparaat laten afkoelen Servicetechnicus informeren Fout in de software, eventueel software updaten Servicetechnicus informeren Servicetechnicus informeren Bandtransport controleren, blokkade tijdens scanproces (opslagfolie bevindt zich in het apparaat) Servicetechnicus informeren Wiseenheid vervangen Blokkade verhelpen Servicetechnicus informeren Servicetechnicus informeren Toevoer controleren (lichtlopendheid, tandriemen) Afdekking van de behuizing sluiten Druk op de reinigingstoets Schuif plaatsen Apparaat in-/uitschakelen Apparaat in-/uitschakelen Servicetechnicus informeren Straalafbuigermodule vervangen als de storing vaker optreedt Technicus waarschuwen. Firmware updaten. Apparaat terugsturen voor reparatie. Apparaat in/uitschakelen Technicus waarschuwen. Straalafbuiger vervangen / /09/06

117261 / D6110 Digital

117261 / D6110 Digital 117261 / D6110 Digital 117201 / D10110 Digital V1/0414 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

TELEFUNKEN AED. Model HR 1. Gebruikershandleiding

TELEFUNKEN AED. Model HR 1. Gebruikershandleiding TELEFUNKEN AED Model HR 1 Gebruikershandleiding Uitgever DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Opmerking met betrekking tot eigendom: De rechten van

Nadere informatie

Notebook. Handleiding

Notebook. Handleiding Notebook Handleiding Inhoudsopgave 1. Betreffende deze handleiding... 4 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen... 4 1.2. Gebruik voor het beoogde doel... 5 1.3. Conformiteitsinformatie...

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals videogeheugen TVVR35000

ABUS 4-kanaals videogeheugen TVVR35000 ABUS 4-kanaals videogeheugen TVVR35000 Gebruikershandleiding Version 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belagrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30000. Handleiding. Version 1.1

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30000. Handleiding. Version 1.1 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30000 Handleiding Version 1.1 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 700.340 Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L Seite 3 bis 22 Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 Mode d emploi Armoire de congélation 205 L de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. StecaGrid 300/500 (Omvormer) StecaGrid Control (Regel-unit) StecaGrid Remote (Remote Display)

Gebruiksaanwijzing. StecaGrid 300/500 (Omvormer) StecaGrid Control (Regel-unit) StecaGrid Remote (Remote Display) PHOTOVOLTAIK - PHOTOVOLTAIC - PHOTOVOLTAIQUE - FOTOVOLTAICA Gebruiksaanwijzing StecaGrid 300/500 (Omvormer) StecaGrid Control (Regel-unit) StecaGrid Remote (Remote Display) NL 717.545 Z01 06.30 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding STAHLWILLE Elektromechanische moment-/momentsleutel met draaiingshoekfunctie MANOSKOP 714 Stand 04/2014 Inleiding in de handleiding Voorwoord Deze

Nadere informatie

Gebruiks- en montage-aanwijzing Wijnklimaatkast

Gebruiks- en montage-aanwijzing Wijnklimaatkast Gebruiks- en montage-aanwijzing Wijnklimaatkast Lees beslist de gebruiks- en montageaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing. Smart connections. Gebruiksaanwijzing. Omvormer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Montage- en gebruiksaanwijzing. Smart connections. Gebruiksaanwijzing. Omvormer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Montage- en gebruiksaanwijzing NL Smart connections. Gebruiksaanwijzing Omvormer PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Deutschland Tel.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing

Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing A35AE FU-A150AE FU met TST FUS nl Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Handleiding E S. Digitale fotolijst 10.1, DVB-T Digital Photo Frame

Handleiding E S. Digitale fotolijst 10.1, DVB-T Digital Photo Frame D I G I T A L P H O T O Handleiding NL GB F E S FN PL Digitale fotolijst 10.1, DVB-T Digital Photo Frame 00095222 NL Handleiding NL Inhoudsopgave Inleiding..................3 Voorwoord.................

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie

MAXDATA Notebook ECO 4705 IW Systeemhandleiding

MAXDATA Notebook ECO 4705 IW Systeemhandleiding MAXDATA Notebook ECO 4705 IW Systeemhandleiding E4705IWNL Inhoudsopgave Aanwijzing 5 Informatie over het verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten...8 Belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

Inhoud Betreffende deze handleiding... 5 2. Veiligheidsaanwijzingen... 7 3. Leveringsomvang... 16 4. Aanzichten... 17

Inhoud Betreffende deze handleiding... 5 2. Veiligheidsaanwijzingen... 7 3. Leveringsomvang... 16 4. Aanzichten... 17 Inhoud 1. Betreffende deze handleiding... 5 1.1. Gebruik voor het beoogde doel... 6 1.2. Conformiteitsinformatie... 6 2. Veiligheidsaanwijzingen... 7 2.1. Gevaren voor kinderen en personen met beperkte

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

LACIE 5BIG THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING

LACIE 5BIG THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING LACIE 5BIG THUNDERBOLT SERIES GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent www.centrosolar. Montage- en gebruiksaanwijzing PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com IMPRESSUM CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding >>NHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave L K Inhoudsopgave 2 Veiligheidsvoorschriften 6 De Traffic Assist 8 Inhoud van de gebruiksaanwijzing 8 Gebruik 8 Navigatie 8 Muziek* 9 Foto's* 9 Video*

Nadere informatie

Vertaling van de oorspronkelijke handleiding. Regeleenheid KEH. Installatie- en bedieningshandleiding. Superior Clamping and Gripping

Vertaling van de oorspronkelijke handleiding. Regeleenheid KEH. Installatie- en bedieningshandleiding. Superior Clamping and Gripping Vertaling van de oorspronkelijke handleiding Regeleenheid KEH Installatie- en bedieningshandleiding Superior Clamping and Gripping Vertaling van de oorspronkelijke handleiding Colofon: Auteursrecht: Deze

Nadere informatie

MAXDATA Notebook ECO 4000 I. Systeemhandleiding

MAXDATA Notebook ECO 4000 I. Systeemhandleiding MAXDATA Notebook ECO 4000 I Systeemhandleiding NL 136 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzing 139 Belangrijke aanwijzingen over de veiligheid 143 Wireless LAN... 145 Aanvullende veiligheidsinstructies voor

Nadere informatie

35,6 cm / 14 Notebook

35,6 cm / 14 Notebook 35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA S4214 (MD 99055) Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: 0900-2352534 (0,15 EUR/Min) Fax: 0900-3292534 (0,15 EUR/Min) W 39/12 Gebruikt

Nadere informatie

! apparaat verkeerd kan gaan functioneren

! apparaat verkeerd kan gaan functioneren WN 020621-45-5-32 01/07 Inhoudsopgave Algemeen - Instructies met betrekking tot de veiligheid - Verklaring van de symbolen - Arbeidsveiligheid - Gevaren die van het product kunnen uitgaan - Reserve-onderdelen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast

Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast 210409 7084426-00 GNes/SGNes... 6 Het apparaat in vogelvlucht Inhoudsopgave 1 Het apparaat in vogelvlucht... 2 1.1 Toepassingen van het apparaat... 2 1.2 Conformiteit...

Nadere informatie

Montagehandleiding/gebruiksaanwijzing

Montagehandleiding/gebruiksaanwijzing Montagehandleiding/gebruiksaanwijzing In uw eigen belang: Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Fabrikant HOPPE Holding AG CH-7537 Müstair Zwitserland

Nadere informatie